Geweldige speelplaats Buslijn 34 wordt tijdelijk verlegd voordelig is De Klerk Botlekbrug wordt Europa's hoogste Halve ton voor internaat ZES MAANDEN VOOR BRUUT OPTREDEN UZD AAN Abonnementen van RET duurder op 1 januari Gaat Verolme 450.000 tonner bouwen? Vijftig meter doorvaart Veiligheid maakt tunnel onmogelijk Jeugdconferentie in Sïlvosa Eur-O-Rama" in weekeind dicht Twee gewonden bij vechtpartij Graficus had kilo hennep Passagier van schip te water IN BLIJDORP 200ste TIJGER GEBOREN DEKLERK&ZN Jongen over balkon gegooid Werkconferenties van diakonaat Monopole Theater sluit deuren 1 II elke vrijdagavond ...tof 9 uur open ifw»h ter meulen 99 [Vlakbij DIT GASTVRIJE BANKSTEL300.- VOORDELIGER EN, ZO U WILT, NOG VOOR KERSTMIS IN HUIS Een stijl-bankste! met een royale 3-zits bank en 2 fauteuils, rondom bekleed met even mooi als praktisch draion velours in de kleuren goud en donkergroen. Eén en ai comfort en woongezeliig- heiden... 300.-voordeliger dan normaal, jint van 1450,-nuvoor I luU." Er W. ROTTERDAM voorstel van B. en gemeenteraad in voor de constructie van een zeer hoge vaste brug op de plaats van nF ROTTERDAMMER VRIJDAG 6 DECEMBER 1968 '£x-v J* ROTTERDAM Kende de jeugd tot voor kort op de open bare speelterreinen of de school- speelpleinen slechts stalen klim- rekken (en autootjes van ijzer) de laatste tijd komt hout meer in trek. Zo is aan de Kromhoutstraat in de wijk Het Lage Land van Alexanderstad een houten bouw sel verrezen, dat niet meer met Hoe vaak voelt U niet 't gemis van een stadstas, zq'n handige tas, tussen visitetas" en bood- schaptas in..... waarmee U in Uw beste spulletjes kunt gaan winkelenof die 20 prak tisch zijn voor mee naar 't werkl Maar nu gaat U zo'n' elegante en zeer praktische tas aan schaffen, voor een zeer aan trekkelijke prijs, voor nog géén Vijf gulden. de naam „klimrek" kan worden aangeduid. Hier is meer sprake van^ een „fort", dat nodigt tot verdedigings- en aanvalsspelle- tjes. De jeugd van de nabije scholen heeft trouwens niet op de invitatie gewacht. Met de vanzelfsprekendheid haar eigen nam zij de vestingwerken on middellijk in gebruik. Als extra attractie is bij dit fort een soort „piratenschip" gemaakt. Voeg daar nog bij dat het geheel een ondergrond van zand kreeg dan is het duidelijk .dat hier een speelparadijs is ont staan. Ook al mopperen de moeders dan wel eens vanwege modder- schoenen en zanderige kleren. Maar dat is dan voor moeders weer vanzelfsprekend. Vrijdagavond om 6 uur begint de verkoop van deze prakti sche en toch viotte stadstassen, in cognac, zwart en blauw. voor vare A 0 Ook maandagmorgen open Gtin tel. of schrift best ROTTERDAM Met ingang van 1 januari wijzigt de RET de tarieven van ae abonnementen. Hieronder volgt een overzicht van de tarieven die na de invoering van deze wijzi ging zullen gelden. Weekcoupons (thans 3,50) gaan Per 6 januari ƒ4,50 kosten en die van fir gaan per 6 januari ƒ5,- kosten. De coupons van ƒ4,50 zijn geldig °P de stadshjnen (autobus, tram en Metro} die van ƒ5,- zijn geldig op alle lijnen (stads- en buitenlijnen) 1 Maandcoupons a ƒ15,- gaan per 1 januari 19,- kosten en die van 17,- gaan per 1 januari 21,- kosten. De coupons van ƒ19,- zijn geldig °P de stadslijnen (autobus, tram en Metro) en die van 21,- zijn geldig op die lijnen (stads- en buitenlijnen). Sehoolcoupons a ƒ9,- gaan per 1 januari ƒ11,- kosten en die van 50 gaan per 1 januari ƒ12,50 kosten. De coupons van 11,- zijn geldig op de stadslijnen (autobus, tram en Metro) en die van ƒ12,50 zijn geldig °P alle lijnen (stads- en buitenlijnen). Jaarabonnementen per 1 januari ƒ,209, kosten87'" fi3an PW Abonnementen a ƒ209,- zijn geldig °P de stadslijnen (autobus, tram en Metro) en die van ƒ231,- zijn geldig °P alle lijnen (stads- en buitenlijnen). Jaarabonnementen van de oude PMJs Cf 165,- of 187,-) met een ver valdatum na 1 januari 1969 blijven Seldig tot de daarop aangegeven ver vatdatum, zonder dat behoeft te wor den bijbetaald. Reizigers die per 1 januari 1969 aun jaarabonnement wensen te con- JMueren, dienen hun aanvraag daar- l°e voor 15 december 1968 in te die- bij één der met de verkoop van "DT-plaatsbewijzen belaste adressen. BILTHOVEN Op vrijdag 21 en zaterdag 22 februari zal in huize Sïl vosa in Bilthoven een tweedaagse conferentie voor jongeren worden gé- houden, die uitgaat van de Commis sie voor Zendingsoverleg. In die commissie zijn vertegen woordigd de Gereformeerde Een- dingsbond, 'de Hervormd-Gere- formeerde Jeugdbond, de Bond voor Inwendige Zending en de werkgroep Dabar. Het thema luidt: Is gemeente-op bouw een taak voor de zending in binnen- en buitenland? De leiding berust bij ds. K. J. Jansen en ds; H. J. Smit. Het adres van Silvosa is: Bemhardlaan 1, Bilthoven (tel. 78 54 02). Prins 030 - ROTTERDAM Het Voorlich tingscentrum, zowel als het restau rant van Eur-O-Rama zullen in ver band met de komende feestdagen en wijzigingen m de tentoonstelling, ook gedurende de weekeinden m de maanden december en januari gesle ten zijn. Voor gezelschappen blijft de moge lijkheid om tentoonstelling, rtsp. restaurant op weekdagen te beoe ken, na telefonische afspraak (01888 - 2032 voor de tentoonstelling en 010 - 135400 voor het restaurant) bestaan. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Het Verohne-con- eem onderhandelt met de Japanse rederij Tokyo Tanker Company over de bouw van een tankschip met een grootte tussen de 420.000 en 450.000 ton. Kortgeleden heeft deze rederij een tanker van 370.000 ten besteld in ei gen land. Tokyo Tanker Company is in on derhandeling met scheepswerven in Engeland, Zweden, Denemarken, Ja pan en Nederland. Men zou de order nog dit jaar willen plaatsen. De grootste schepen die Verolme momenteel in opdracht heeft is een serie tankers van ongeveer 250.000 ton. ROTTERDAM Bij een vechtpar tij in de Delistraat (Katendrechti zijn vannacht gewond de 37-jarige Duitse zeeman P. Kichting en de 31-jarige Engelse steward Leit Wounch, beiden opvarenden van het Zweedse schip Newa dat in de Waalhaven ligt. Bei den zijn met verwondingen aan het gezicht naar het Havenziekenhuis ge bracht Aangehouden zijn als verdacht van mishandeling de 23-jarige monteur A. M. de 22-jarige tijdschrijver N. G. en de 24-jarige monteur H. H., allen af komstig van Curasao en wonende in Den Haag. ROTTERDAM De 22-jarige gra ficus A. R. is gearresteerd omdat hij ruim een kilo hennep bij zich had. ROTTERDAM Werkzaamheden aan de dijk langs de Nieuwe Maas noodzaken de RET de route van au- tobuslijn 34 (ziekenhuis Dijkzigt - Capelle aan de IJssel) tijdelijk te veriegge®, De tijdelijke routewijzi ging gaat in op maandag 9 december in de loop van de morgen. De bussen die van de beginpunten ziekenhuis Dijkzigt en Capelle aan de IJssel vertrekken, rijden via Honingerdijk, Abr. van Rijckevorseiweg IJssel- mondselaan en IJsseldijk en omge keerd, waar zij de normale route te rugvinden. De halten Honingerdijk (bij Toepad) Nesserdijk (bij RSM) Schaardijk (bij Keiler) Schaardijk (bij Rademaker) Kralingseveer (bij postkantoor) Kralingseveer (bij XJsselmondselaan) zullen dan ook enige tijd onbereikbaar zijn. De duur van de noodzakelijke omleiding wordt geschat op circa drie maanden. Uiteraard geldt dit alles ook voor het busverkeer in omgekeerde richting. Om het ongerief, dat de omlegging voor de bewoners en industrieën in het desbetreffende gebied oplevert, althans enigermate te verminderen, zal de RET een tijdelijke busverbin ding tot stand brengen tussen Kra lmgseveer (Elandstraat) en het par keerterrein bij de Rotterdamse Scheepswerf Mij, In de periode maandag tot en met vrijdag zal zesmaal per dag een wagen van lijn 34 (ziekenhuis Dijkzigt - Kralingse veer) van de Elandstraat naar dit parkeerterrein rijden, en wel om 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 en 18.30 uur. Deze bus keert telkens tien minuten later van de Schaardijk naar de Elandstraat terug. Bovendien rijdt in de periode maandag tot en met vrijdag om 7.20 en 7.55 uur een bus van lijn 34 van het station Blaak oostzijde rechtstreeks naar het parkeerterrein bij de Rotterdamse Scheepswerf Mij. Vandaar rijdt deze bus om resp. 7.45 en 8.15 uur ook weer rechtstreeks terug naar het station Blaak. In de namiddag vertrekt om 17.05 uur een bus van het parkeerterrein bij de Rotterdamse Scheepswerf Mij. via Kralingseveer naar ziekenhuis Dijk zigt Vanzelfsprekend maken deze bij zondere diensten wel gebruik van de tijdelijk vervallen halten in Kra lingseveer (IJsselmondselaan en post kantoor) en op de Schaardijk (Rade- maker). Wie van deze diensten ge bruikmaakt, behoeft niet extra te be talen. Passagiers die reizen naar of van Capelle aan de IJssel mogen kosteloos overstappen op de extra dienst. ■ROTTERDAM De vijftigjarige J. Brug uit de Nijverheidstraat is don derdag van een zandschuit in het wa ter van de Delfshavense Schie geval len, bij de spoorbrug. Toen de schuit waarop Brug als passagier meevoer, tegen een ducdalf botste verloor de man zijn evenwicht. Hij is met een hoofdwond naar het Dijkzïgtzieken- huis gebracht. ROTTERDAM In Diergaarde Blijdorp is sinds 1948 de 300e tijger geboren. Deze enorme tijgerfok is uniek in de wereld: geen enkele tuin bereikte ooit een dergelijk aantal. De tijgers behoren tot verschillende ras sen, namelijk Bengaalse, Suma- traanse en Siberische tijgers. Van de 200 in Blijdorp geboren dieren zijn er 165 m leven gebleven en het grootste aantal heeft zijn weg over de wereld gevonden. De meesten gingen naar dierentuinen in West-Duitsland, Zwitserland, Fin land, DenemarkenItalië, Engeland, de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en ons eigen land. Er verhuisden zelfs twee exempla ren naar de dierentuin in Kuala Lumpur in Maleisië, het land waar de tijgers vandaan komen. U hoeft niet verte geen om een* heerlijk uit te zijn.Van tm kopje koffie, oen borroluurtje of eon compleet feestdiner geniet U weer anders, nieuw, in Motel Qorfnchem! Hyper modem Motel met 45 bedden, volop per- Ikeorgeiegenheid. ROTONDE. AFfllI G86INCHEM - TEL. 01830 - 5841 'n begrip voor nu, voor straks, voor altijd De Klerk kan alles een extra aanbieding noemen want zijn prijzen zijn altijd voordelig—voormensen met bescheiden wensen, voor mensen die luxe wensen. 9 BAGDAD Volgens de Iraakse regering heeft een groep „opstandige huurlingen" woensdag in Noord-Irak een trein overvallen. Een aantal pas sagiers werden vermoord. In Bagdad neemt men aan, dat de overval is gepleegd door de opstandige Koer den., die al jaren strijden voor auto nomie. VRIJDAG AVOND GEOPEND COMPLETE WONINGINRICHTING BINNENWEG, BEUERLANDSELAAN ROTTERDAM/DEN HAAG/VTRECHT/VUSSINGEN/HOCRN/DE LIER maandag gesloten 9 Op 21 december zal in het elfduizend Inwoners tellende Drentse dorp Roden de honderdste sporthal in Nederland in ge bruik worden genomen. De staatssecretaris van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk, Bir, H. J. van de Poel, zal in tegen woordigheid van de voorzitter van de Ne derlandse Sportfederatie, Jhr. mr. A. Feith, de opening verrichten. is een aan de voorbereiding ROTTERDAM Namens het Nationale Comité Kinderpostze gels heeft mevrouw C. M. Ver- heuldGroenenboom als Sinter klaasverrassing donderdag een bedrag van 50.000 aangeboden a 165,- gaan kosten en die 1 januari ƒ231,- ROTTERDAM De rechtbank heeft donderdag de 21-jarige winkelbediende Ed van C. uit Rotterdam, die op 1 september een jongen over een drie en halve meter hoge balustrade gooide, veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf met aftrek en drie maanden voorwaardelijk. De rechtbank achtte opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel bewezen. De officier had acht maanden met aftrek geeist en drie maanden voorwaardelijk met drie jaar proeftijd. De aanleiding tot dit brute optreden was het feit, dat het slachtoffer, de 23-jarige J. Dongelmnas in het clubgebouw van de Rotterdamse zeilvereniging aan de Kralmgse Plas een bierglas over de balustrade had kapotgegooid. C., die in die tijd zeer depressief was, gooide in drift de jongen over het balkon. Deze moest met een schedelbreuk in een ziekenhuis worden opgenomen. De jongen herstelde vlug. aan mr. W. G. A. de Meester voor de Stichting Algemeen In ternaat voor Schipperskinderen. De bedoeling is dat hei geld wordt gebruikt voor de recreatieve voorzie ningen en in om het in aanbouw zijnde internaat aan de Zuidenhoek (bij de Waalhaven). Een relief in brons zal herinneren aan deze gift. Het comité heeft ook tot uitdrukking willen brengen dat niet alleen instellingen voor gehandi capten profiteren van de opbrengst van kinderpostzegels. Het gebouw, waarvoor dit jaar de eerste paal werd geslagen, zal sep tember 1970 in gebruik worden geno men. Er kunnen 270 schipperskinde ren in worden opgenomen. Het ge bouw krijgt vijf bouwlagen in drie vleugels. Met deze gift worden vooral die zaken betaald die niet door subsi die worden gedekt. UTRECHT Het diakonaat van de Gereformeerde Kerken begint vol gend jaar met het organiseren van landelijke diakonale werkconferen ties op De Blije Werelt te Lunteren. De eerste conferentie zijn op 17 en 18 januari over het onderwerp „We- relddiakonaat". Dit gebeurt in twee groepen: één voor diakenen en één voor jongere gemeenteleden (1830 jaar). Voor boide groepen gezamenlijk houdt prof. dr. J. T. Bakker een In leiding, terwijl men daarna afzonder lijk bijeenkomt. Men krijgt informa tie over het werk in de wereld en in Nederland, over het synoderapport „Kerk en ontwikkelingshulp" en over de plaatselijke of regionale adoptie van bepaalde hulpprojecten. Op 14 en 15 maart is er weer een dubbele conferentie, Dan verwacht men enerzijds diakenen uit de grote steden en die gemeenten, waar een Raad van Kerken is, en anderzijds diakenen en gemeenteleden die speci ale belangstelling hebben voor ge- meente-diakonaat en gemeente-op bouw. De conferenties duren van vrijdag avond 7 uur tot zaterdagmiddag half twee. Opgave bij het algemeen dia- konaal bureau, Komngslaan 7, U- trecht. SAN FRANCISCO De politie heeft donderdag studenten verdreven uit de universiteit van San Francisco. De politie ontdekte een bom in een gebouw. Buiten de universiteit wordt regelmatig betoogd voor rassengelijk- heid. De betogers zijn al verscheide ne malen met de oproerpolitie m aanraking geweest. QOUDSESINGEL 221 - ROTTERDAM -TEL116S73-123082 SCHIEDAM Met ingang van maandag 9 december wordt het Mo nopole Theater aan de Hoogstraat gesloten. De NV Mij tot Exploitatie City-Theater te Den Haag die „Monopole" beheert heeft deze beslissing op economische gronden genomen. Er zijn, zo deelt de NV mee, geen personeelsproblemen. de Botlekbrug. Na een zorgvul dig afwegen van alle mogelijk heden is men tot de conclusie gekomen, dat in verband met de veiligheideen, brug,op., deze plaats noodzaak is," al zou men uit het oogpunt van het scheep vaartverkeer uiteraard liever een' tunnel hebben gehad. Maar het is te verwachten, dat voor al transporten met uiterst brandbare en explosieve van de raffinaderijen afkomstige ladingen over deze wegver binding moeten worden vervoerd. Der gelijke ladingen kan men onmogelijk door een tunnel voeren. Het scheepvaartverkeer eist uiteraard bijzondere voorzieningen. Daarom zal de doorvaarthoogte niet minder dan vijftig meter moeten wor den, meer dan het dubbele van de doorvaarthoogte van de Van Brie- nenoordbrug, die 24 meter is. Schepen voor Dordrecht fen voor het off Moer dijk komende Shell-emplacement moe ten ongehinderd kunnen passeren. Het is niet de bedoeling, dat deze brug beweegbaar wordt, dat is bij eert dergelijke doorvaarthoogte niet nodig. Met deze doorvaarthoogte zal de brug een der hoogste wellicht de allerhoogs te, van geheel Europa worden. De be roemde Golden Gatebridge bij San Francisco in de Verenigde Staten heeft dezelfde doorvaarthoogte. Voor deze enorme brug zijn op- en afritten nodig van niet minder dan anderhalve kilometer. Dat betekent een hellingshoek, die minder is das. die van vele Alpenpassen, waarover regelmatig vrachtvervoer wordt onderhouden, al dus een verkeersdeskundlge, die even eens verwachtte dat de spoorwegen met deze hellingen weinig moeite zouden hebben. De brug zal niet, zoals met derge lijke hoge bruggen in hef buitenland- vaak het geval is, als hangbrug worden uitgevoerd. De ondergrond Is te slecht om de daarvoor benodigde enorme op- hang-torens op te bouwen zonder zeer kostbare voorzieningen. Z(j wordt dus een gewone boogbrug, zoals die in Ne derland bekende verschijningen zijn. Wel levert' de constructie bijzondere problemen op, aangezien het hoogste punt van de brugboog vele tientallen meters boven het wegdek komt en er wel wat komt kijken bij het werk op een dergelijke hoogte en bij de aanvoer van materialen. Wat de benodigde financiën betreft is de brug uiteraard goedkoper dan een tunnel. Maar bti deze omstandig heden zat het kostenverschil gering zijn. JJOE VAAK kan iemand voor een overtreding een 'bon krij gen?", werd me laatst gevraagd. Een vreemde vraag, want het ligt er na tuurlijk aan hoe vaak je die over treding bevaat. „Nee", zei mijn gesprekspartner, „dat bedoel ik niet Kijk, als je nu met je wagen ergens staat waar een parkeerverbod geldt, en je laat 'm staan en na een paar dagen haal je 'm weg. hoeveel'keer kan je dan een bon krijgen?" Ik heb die kwestie aan de politie voorgelegd en daar bleek men tech. ook wel met het geval te zitten, vooral toen ik de politie deze foto toonde. Het gaat om een auto die enige tijd verkeerd geparkeerd stond en toen drie bonnen onder de ruitewisser had, één helemaal aanger, vreten door wind en regen, een an der al wat verbleekt en ook een hele verse. Uit wat de politie me vertelde bleek dat het geven van parfceer- b'onnetjes een aparte studierichting begint te worden. Als de verbalisant (politieman of parkeerwachter) bij een foute auto komt, wordt een bon geschreven. Komt er diezelfde dag nog een an der, dan kijkt hij oo de bon en loopt door. Op die bon kijkt hij goed of de plaats dezelfde is. Er zijn op het ogenblik automobilisten die in hun wagen enkele bonnetjes voorhanden hebben om die zelf achter de ruite wisser te doen als ze ergens bewust' foutief parkeren! Maar ook kan de verbalisant als hij ziet dat de plaats klopt, denken: „Nou, die man zal daarna best weer gereden kunnen hebben", en hij doet er dan een tweede bón op. Of niet. Blijft de auto staan, dan kan er de volgende dag een politieman of par keerwachter komen die er weer een bon op doet, enz. Bij het KLM-gebouw heeft eens een auto gestaan die na tien dagen zes bonnen onder de wisser had. Ge lukkig kon deze man aan de hand van zijn ticket bewijzen dat hij tien dagen in het buitenland was ge weest en hij betaalde daarom maar één parkeerbon (overigens was hij toen goedkoper uit dan zijn wagen tien dagen op Schiphol te parkeren). "Want daar gaat het om, kan ie mand met meer bonnen bewijzen dat hij zijn auto in de tijd tussen bon één en. bon twee niet van zijn plaats heeft gereden, dan wordt er maar één bon in rekening gebracht Heeft hij wel gereden en liet hij de eerste bon erop zitten, dan moet hij er echt twee betalen. Aan het slot van deze bonnenfi losofie wil ik nog opmerken dat Rotterdam politiemannen en par keerwachters heeft die niet kinder achtig zijn. Een overtreding is een overtreding, maar als u even w«s weggelopen om een paar kwartjes voor de parfceermeter te bemachti gen, dan zal de bonnenschrijver echt wel z*n pen in zijn zak stoppen. Kijk deze mensen dan ook niet al te kwaad aan. Lichtgebrek. In óe gemeente Wychen zoekt uien in de denneubosschen stokjes met hars en terpentijn, om voor ver lichting te dienen. Velen gebruiken zelfs de distributieboter als kaars en eten droog brood. De toestand in vele plattelandsgemeenten is op het gebied van licht allertreurigst.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1