Nieuw uit Florida van Zakkenroller kwam terug 100% sap-vol zon Aantal overnachtingen buitenlanders groeit PRISMA wee je AGENDA FOKKELMAN DE RUIMTE' Opiumschuivende Chinees direct Gemeente kan 16 panden kopen gebeente ft* forTex Een. nieuw huis? de "schil" voor 12 sinaasappels Ofwel defies met 100% sap van echte sinaasappels uit Florida. Aan de boom gerijpt dus zonnig vers, fris sap, verrukkelijk van smaak. Suggesties Kerngezond idee om 't elke dag te drinken Nu tijdelijk van f 1,85 voor f 1,65 Cineclub vertoont twee Vietnamfilms Een produkt van The Coca-Cola Company PRISMA o.m. verkrijgbaar bij BRÜNOTT N.V. DELMONTE HORLOGERIE Vergadering chr. bond overheidspersoneel Wisselend resultaat van Schiedamse volleybalclub Schreuders Goud- Zilverhandel N.V, JUWELIER HENDRIK WEIDEMA JUWELIER RIKKOERT EN ZN JUWELIER AAD v. DIGGELE Sonjja Graveland naar doopplechtigheid en morgen en dagelijks Kies uit onze flp prach- FORTEX Korte Hoogstraat 11a Tel. 346151 VLAARDINGEN hoe beter u de advertenties leest» boe beter u slaagt bij het inkopen doen 11 ;.ct t «ji juikm ,'jieüwe Binnenweg 288-294. Roiterdam Binnenweg 36 (klassiek) ROTTERDAMMER DINSDAG 10 DECEMBER 1963 ROTTERDAM De 64-jarige Chi nees P. C.t tegen wie de officier veer tien dagen geleden een gevangenis straf van tien maanden met aftrek had geëist wegens het in bezit heb ben van opium en heroïne, mocht vanmorgen van de rechtbank direct naar huis. Een der rechters had namelijk bij het vastleggen van het vonnis on- dekt, dat de officier in de dagvaar ding de plaatsnaam Rotterdam verge ten was in te vullen. De dagvaarding werd daarop nietig verklaard met ihet gevolg dat C. niet veroordeeld werd. Van de Chinees was het bekend dat hij altijd opium voor eigen ge bruik in huis had. Zowel de politie als de justitie in Ro terdam laten dit oogluikend toe. omdat veel naar Ne derland geëmigreerde Chinezen vanaf hun jeugd al gewend zijn dageljks opium te gebruiken. Bij een huiszoeking echter vond de politie twee kilo opium en heroïne, waardoor de verdenking rees, dat C. ook opium verhandelde als aanvul ling op een kleine invalideitsrente. In deze zitting, die uitermate zake lijk werd afgehandeld slechts nu en dan rimpelde een glimlach door de raadszaal trad ditmaal als woordvoerder van protestants Schie dam de heer A. Sonneveld op. Zijn betoog ontlokte het CPN-raadslid B. E. Collé het compliment, dat zijn beschouwing het meest was gericht op de grote lijnen van het gemeente lijk, beleid. „De anderen hebben," al dus de heer Collé, „veelal vragen gesteld, die het best in de commissie vergaderingen hadden kunnen wor den afgehandeld." Centraal in de beschouwing van de heer Sonneveld stond de zorgen ba rende financiële positie van de ge meente. „De middelen, die de ge meente kan hanteren om zich wat meer armslag te verschaffen, zijn praktisch uitgeput, de saldi-reserves zijn op en op een grotere uitkering uit het gemeentefonds mag nog niet worden gerekend. Een zware last wordt Schiedam op gelegd," aldus het protestantse raadslid, „ais gevoLg van de Algeme ne Bijstandswet-uitkeringen. Veran dering -van het terugbetalingssys teem, zoals het rijk waarschijnlijk na 1969 zal toepassen, zal een nog zwaardere belasting betekenen." De heer Sonneveld liet het niet bij algemene opmerkingen over Schie dams ongunstige situatie alleen, maar deed tevens een aantal concrete sug gesties om te voorkomen dat het huidige uitgavenpeil nog wordt ver hoogd: Hij verwees hierbij naar de gemeente Amsterdam die op dezelfde de wijze haar moeilijkheden te lijf gaat. De heer Sonneveld pleitte achter eenvolgens voor de volgende maat regelen: Een uiterst straf toezicht op de, lopende uitgaven, zoals salariskosten, magazijnvoordelen cn administra tie-kosten. Speciale aandacht voor het perso neelsbestand en het zo mogelijk be perken van uitbreiding. Het drastisch beperken van over werk, waarmee Amsterdam zegt al enkele.miljoenen te besparen. Doorlichting wan :?de.' bedrijven, diensten of', onderdelen daarvan. Die doorlichting moet niet door gerfieen- telij'ke bureaus geschieden, vond hij. Voorts verzocht het raadslid om voortaan bij alle voorstellen met fi nanciële consequenties, die betrek king hebben op niet op de begroting voorkomende posten, de gevolgen te ROTTERDAM Maandag is ce 29-jarige Marokkaan A. B. bij een vechtpartij op Katendrecht gewond aan het hoofd. Na in het Ikaziazie- kenhuis te zijn behandeld kwam hij op het politiebureau. Na ontnuchte ring bleek dat hij eind november over de grens was gezet als verdacht van zakenrollèrij. Hij is aan de vreemdelingenpolitie overgegeven om opnieuw over de grens te worden ge zet. Aangehouden is de dertigjarige C. M. M. en de 26-jarige A. H. van H. die ervan worden verdacht donder dagnacht op de Sumatraweg op Ka tendrecht een zeeman van honderd gulden te hebben beroofd. De 26-jarige kantoorbediende J. K. die de afgelopen maand zes ongedek te girokaarten had afgegeven is aan gehouden. Hij had in totaal voor zeshonderd gulden aai goederen bij diverse winkels gekocht. A. SONNEVELD suggesties (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De gemeente is tal particulieren en bedrijven panden 5an te kopen, die gelegen zijn in een «aneringsgebied. B. en W. stellen de jaad voor totaal zestien panden aan te koper,. Het voorstel staat op de la de gelegenheid van' een groot oan- Sgenda van de woensdagavc: te Jiouden vergadering van de gemeen teraad. Het gaat om de panden aan de Piêter Karei Drossaartstraat 5860, iijkêstraat 28—28a, 2w Spoorstraat 7, yaarlweg 104a, b en c, le Van Leij- aen Gaelstraat 32, 71, 72, 75, 17, o {tomastraat 18, Spoorsingel 23—24 en Stationsstraat 1 tot en met 7 (one- ren). I Verder stellen-B. en .W. voor stro ken grond met een totale oppervlakte van 11.38.96 ha aan. te kopen in het gebied, dat na de grenswijziging met Maassluis en Maasland bij de ge beente Vlaardingen is gevoegd. Op 'ceze grond rust nog een agrarische bestemming, hetgeen in 1960 is goed gekeurd door Gedeputeerde Staten Hetzelfde college stelde echter vier laar later het Streekplan Rechter Maasoever vast, waardoor de be- jmste grond een recreatieve bestem ming kreeg. Men is nu aan het bestu deren op welke manier de agrarische bestemming kan worden ongedaan jemaakt, zodat de grond alsnog als •.recreatief" kan worien beschouwd. P RISMA herenhorioges 1) Hwsteeslepen edelstalea horlogo met KlajittuiiHtmBre wijzerplaat 119.- 2) plat automatic horloge mét datum In edeldoublê 169.- WINKELCENTRUM BINNENWEG - 45 Telefoon 11 6613 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De Stichting Ci seclub Vlaardingen vertoont donder dag de film „mensen van noord-Viet- r.am" van Felix Green in bet socië teitsgebouw van Club Salut Les diab les aan de Zomerstraat 31. Tevens zal de film „beschuldigingsdocumenten" van roger Pic worden gedraaid. Felix greene maakte zijn film in opdracht van CBS Television News er. de SanFrancisco Chronicle. Hij beeft ruim drie maanden in Noord- vietnam rondgereisd en keerde terug set tien uur kleurenfilm. Uit dat ma teriaal is de tachtig minuten durende rolprent samengesteld. De film van Roger Pic is als bewijs materiaal vertoond op het vietnam- ïibur.aal. De vertoning begint om acht uur. Kaarten zijn voor twee gul len verkrijgbaar aan de zaal en bij ce adressen Dayer 2. veerplein 27 en Hoogstraat 145. VLAARDINGEN In de eerste klasse :is de afdeling Rotterdam van de Ned. Weltennlsbond tjoekte Intiem 1 een poed «ultaat. Hcogendijk, Stoik en Mudde tonnen met 73 van Nad2Slo.de.1 deecl wenen met 73 van Noad 2. Shell 1 deed it nog beter door met 10—0 te vinnen nu SVa 3, voor welk resultaat Vrij bloed houwer en Van 't Oever zorgden. Over <le gehele linie behaalde ntlem het reeste aantal punten, namelijk 7 uit 4 Wilstrijden. Hollandlaan kwam tot 5 uit 7, Ml 4 uit 2. Sunlight, en TTRTTC ieder 2 anten, terwijl de beide teams van Flar- ;-tga zich met een nederlaag tevreden westen stellen. D? lunloren van intien speelden 7 'edstrijden waarvan er 5 werden gewon- j» en 2 verloren gingen. Hattricks wer kt verricht door Berg v. d. Lugt, Dik de «hal, Harry Vrijhof, SJaak Goudswaard, «iny Bocrdam. Itoe) Andrea en wlm bers. «ardir.gen De plaatselijke afdeling V lie Chr Hist. Unie houdt donderdag laatste bijeenkomst van dit jaar !n wouw Triangel. De heer Jac. Kuysen. (Mrzltter van de landelijke Christ. H:st. ®gerenorganlsatle zal spreken over het verwerp: ..De huldtee politieke sttua- De bijeenkomst begint otn 8 uur. JfARKTBEKICHT VLAS ROTTERDAM, 9 december Walcrroot 5? lage soorten 1.50—1.70, mld- «isoorten 1.75-1,90. best vlas 1.95—2.20. auwroot vlas 1.20—1.60. Breekvlas ®-1.20. Gezwingelde lokken 0,60—0.85. 2™ op enkele bedrijven het repelen 4 hervat kon de produktle van water- ~t v.as niet gehandhaafd worden op ze- a». van vorige weken. Het aanbod de lagere en middensoorten waar- soede belangstelling Is. door hoge 4a?prijzen werd de produktle echter i?(scheel verkocht, de prijzen bleven ?'pns notering. Dauwrootvlas en breek- kwamen niet aan de markt. De pro- „H vVan sezwlngelde lokken ts onveran- •Jo, het aanbod werd verkocht, noterin- - onveranderd. AMSTERDAM Hef landelijk ver bid van de commissies van beheer de Gereformeerde Kerken houdt Ijsdag 29 april zijn algemene verga- 'enng in „De Blije Werelt" te Lunte- De heer L. Vuijk, thans vice-voor- !tter, is door het bestuur kandidaat ^teld als voorzitter. SCHIEDAM De heer H. den Ottolander, gaat de Dokter de Vis- serschool, die hij twintig jaar heeft gediend, op 1 januari 1969 verlaten. Bestuur en collega's van de liokter de Visserschool zullen in intieme kring afscheidnemer! en de ouders worden in de gelegenheid gesteld dit voor of na schooltijd te doen in de korte tijd, dat hij nog op de Dr. de Visserschool aanwezig zal zijn. De heer Den Ottolander "begon zijn. loopbaan op de christelijke school in Brakel (Gelderland), ging daarna naar Heerjansdam en vertrok toen naar de Rotterdamse Da Costaschool, waar hij ook twintig jaar zijn krach ten aan het onderwijswerk gaf. SCHIEDAM Op vrijdag 13 decem ber, des avonds om acht uur in het gebouw voor Chr. sociale belangen (Lange haven) belegt de plaatselijke afdeling van de Ned. Chr. Bond van Overheidspersoneel een algemene le denvergadering. Naast de verkiezing van een nieuwe voorzitter (mr. Joh. Knape stelt zich niet meer herkiesbaar) zal o.m. ge sproken worden over het werk van de commissies medezeggenschap. Ten slotte zal de hoofdbestuurder, de heer Rh. van den Oever, een toespraak hou den over een aantal onderwerpen, die op dit moment in het middelpunt van de belangstelling staan. SCHIEDAM Slechts twee teams van de Schiedamse volleybal Club kwamen ln het strijdperk. Heien 2 werd geheel volgens de ver wachting met 3—0 geklopt door Orawi 3 uit Dordrecht. Het eerste herenteam heeft door blessures, studie en militaire dienst slechts 6 van de 10 beschikbare topspelers over. Niettegenstaande deze handicap blij ven de Schiedammers goed doorvechten, ditmaal met wisselend resultaat. Het bezoekende Concordia 2 uit Rotter dam wist'op het nippertje een 3—2 over winning te bevechten. Het werd een ge- Iijkopgaande strijd, die door de geluk kigste werd gewonnen. Op visite bij stadgenoot Jultana 2 bracht het SVC-team de balans weer in even wicht door de Juliana-reserves met 2—3 te kloppen. De setstanden: 1614. 915, 151, 7—13 en 12—15. Hel is voor het SVC-zestal te hopen dat de wisselspelers spoedig present zijn, aan gezien de Schiedammers in de komende weken twee sterke tegenstanders te be- kampenkrijgt. MAASLAND Sonja Graveland, die- kort geleden in het nieuws kwam in verband met het behalen van de zilveren medaille bij de zwemwedstrij den voor gehandicapten in Tel Aviv, heeft een uitnodiging ontvangen om bij de doopplechtigheid van prins Fri- so op 28 december in utrecht tegen woordig te zijn. R. 8.9.2. BERL. 2406. SCHIEDAM In de westwijk, die wordt ge- brensd door de Julianalaan, de Poldervaart, de Ruys de Beerenbroeklaan en de Aleidastraat een gedeelte van Oud-west en een deel van Nieuwland zal in de week van 15 tot 22 decem ber de kerstkrant 1968 huis-aan-htiis worden verspreid. 'Het aanbieden van dit blad, dat het opschrift „Hart voor de we- l'andactg.reld" draagt, is mogelijk Musis sacrum: Alg Bond van Bejaarden, door samenwerking van de Sint Nlcolaasf., 15.30. Bethelkerk: Sociaal Raadsman P, J. Drenth, 19. Wijkcentrum: Wijkverg. Nieuwland, Sint Nlcolaasf., 20. j De Rank: Feestavond Oranjeverg. Wil- i helmlna, 20. Passage Theater: Ktndermattnee ..Mary Poppins". 14. passage Theater: Avonturenfilm C14 jr.!. 14 en £0.15. Stedelijk Museum: Expositie „Confronta- tie", Cees Bouw, schilderijen, 10-17, 19-21, zondag iO-17. Galerie Punt 4: Show kunstvoorwer pen. Galerie „De Graaf": Prenten van Elen- i baan. zondag en maandag gesloten, i Redactie-adres: Mevrouw J. van der j Hoek-Hoogendam, jan Steenstraat 29, tel. j 26.33.03. Bijkantoor „De Rotterdammer": Lange Kerkstraat 82. I Klachten bezorging: Joh. Grönveld. Van i Marumstraat 24b. tel. j 5.37.70, maanag t/m vrijdag 18.30-19.39 en zaterdag 17 tot 18 uur. 1 Politic-alarmnummer: tel. 26.45.66. GG en j GD: 26.28.87. Alarmnummer meldingen luchtvervuiling en geluidsbinder: 26.26.26. Apotheek weekend- en nachtdienst: Apo theek Evers, Lange Haven 81, tel. 26.82.42 en Apotheek Evers Kethel (Mevrouw Schnebbeiie), schted.weg 4i, tel. 26.99.27. hervormde gemeente, de gereformeerde kerk en de rooms-katholieke kerk. project is van belang omdat de jongens een opleiding aan een technische school krijgen, snaar tot nu toe voor de meisjes weinig wordt gedaan. Om op verschillende plaatsen huishoudscholen te kunnen inrichtingen moe ten de meisjes de beschik king hebben over een auto. De kosten van het gehele project worden geraamd op ƒ40.000.- tot ƒ45.000,-. De Nederlandse regering zal om een. bijdrage worden gevraagd. Om die te krijgen Met de .aanbieding van de kerstkrant zal de bewoners ook een collectebus worden gepresenteerd. Behalve voor de onkosten van de verspreiding wordt een gift gevraagd voor een ontwik kelingsproject in Boedjoeni in Oeganda. Drie Nederlandse meisjes zijn daar bezig met de op richting van een huishoudscholenunit. Dit Los van de kerstkranten- actie zullen de drie kerk genootschappen een bijdra ge geven voor dit project in Oeganda. Wee je gebeente als een pantalon niet goed zitDat betekent kri tiek, smalende blikken en terécht. Enfin, dat kan u met een FORTEX kostuum niet gebeuren. Daar zit de pantalon als gegoten. Niet mal- smal, maar zeker niet te wijd. Sewoon goed. Een bewijs voor alle aandacht die aan elk detail van een FORTEX kostuum wordt besteed. kollektie heet zij in boekjestasi, maar ze is meer. Enig administratief werk, klanten, ontvangen, de mensen van de' verkoop assisteren. j Een leuke afwisselende baanj voor een meisje van een jaar of 18. Voel je er wat voor en kan ie ongeveer 2 januari beginnen bel dan even de heer Kerkhoff' 010 - 2ó 94 44. in alle CO-OP wir.keis of tvl. 26.45.90. Westvest 33 Schiedam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1