Grote aandacht voor protest Raad besluit tot aanleg van dure verbindingsweg stige stemming voor R. Remmerswaal heetman J voorde AGENDA Enorme belangstelling voor veiling Inventaris van Linduina bracht goede prijzen op Voor eerbied of sentiment geen plaats i I Zielszorgers praten over bedrijfsfusies DE HOOP CLAS Zét die fles gerust midden optafel. Hij mag gezien worden. MAAR GEEN BOYCOT Handtekeningenactie tegen extra NAVO-bijdrage Volkstiiinders haalden prijzen Werkgroep „Evangelie én Industrie" b jlifÉÉ C.V. GLASTECHNIEK -\' JGNGE« WHSTELA JÉNËVË (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De ge meenteraad heeft woensdag-' avond 1,5 miljoen gulden be schikbaar gesteld voor de aan leg van een verbindingsweg tus sen de Prins Bernhardlaan en Schiedam langs rijksweg 20. In een vorige vergadering was 4,5 miljoen gulden gevoteerd voor de verbinding Burg. Pruissingel- Burg. Verkadesingel. Beide we gen zullen op elkaar worden aan gesloten. Brieven Commissies 'Sïff Kiosk Station Woongenot Aandacht vandaag 1 ere morgen ere dagelijks SCHIEDAM De dekenale kerk van de Heilige Liduina in Schiedam is leegverkocht. Make laar. H. van der Wolfveilde ■yyoènsdagavond de complete in ventaris, die hij in zijn catalogus als „bijzonder interessant" had aangeprezen.„"3 KRUISWEGSTATIES §;Ügt a* JMBg^ Al met al. heeft het kerkbe- stuur veel geld in het laatje ge kregen. En dat is dan vermoede lijk* een voorschot" -op ,Sdè- 1,125.000,waarvoor de Bouw- exploitatiemaatschappij Stad huisplein in Rotterdam de Schie damse hoofdkerk op 1 oktober jl. heeft gekocht. Ruim honderd jaar was zij het kloppend hart van het rijke Schiedamse roomse leven. BEKENDMAKING SCHAATSSPORT STEREO F Werkgroep Kerstconcert van ..Museum v ri enden" "i«i 3e INDUSTRIESTRAAT 11 TELEFOON 344775 ROTTERDAMMER Pagina 5 DONDERDAG 12 DECEMBER 19«8 mm s A 37S Deze nieuwe weg is van groot be lang voor de wijk Holy, die op deze manier een snelle verbinding krijgt met de Westwijk en het stadscen trum. Wethouder T. de Bruijn vertel de dat het nog wel een paar jaar zal duren, voordat de weg in gebruik kan worden genomen. Momenteel doet het gemis aan een goede verbinding voor het verkeer van en naar de wijk Holy zich al goed voelen. Op 8e kruispunten tn de Kethelweg ontstaan vaak chaotische verkeerssituaties. Daarom hadden B. en W. naar een tijdelijke oplossing gezocht en deze gevonden in de Prins Bernhardlaan. Het college had voorgesteld deze laan aan te sluiten op de Burg. Ver kadesingel, waardoor met name het kruispunt Kethelwég-Burg. Verka desingel aanzienlijk zou worden ont last. Dit voornemen heeft twee pro testbrieven van de bewoners van de Prins Bernhardlaan tot gevolg gehad. De tweede brief bereikte de gemeen teraad vlak voor de raadsvergadering van gisteravond. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN pe heer R, P. Remmerswaal is op de woensdag avond gehouden vergadering van de gemeenteraad geïnstalleerd als raadslid. Hij zal zitting .nemen 'voor de nieuwe partij Algemeen Belang. Zijn benoeming als opvolger van. me vrouw J. Jungerius-Mulder heeft nogal wat stofdoen opwaaien, Het was namelijk de bedoeling dat de heer H. Peet Tiaar raadszetel .zou innemen als vertegenwoordiger van Binding Rechts, samen met de 'heer A. J. M-. Tetteroo. 'Dte heer Rem merswaal echter, die twee jaar"gele-' den na enige moeilijkheden de ge meenteraad verliet, stond ais -eerst volgende op de lijst en liet zich daar van niet schrappen. Met een kort woord verwelkomde, de burgemeester het nieuwe raadslid. „Ik hoop dat u uw plaats in de raad zult waarmaken", zei hij. De heer Tetteroo verliet vlak voor de beëdi ging de raadzaal en keerde na dê installatie weer" terug. Om moeilijk heden te voorkomen heeft men beide raadsleden ieder aan 'n kant van de VVD-fractie gezet. Daarna ging men over tot het be noemen van leden voor de commis sies, waarbij de .heer Remmerswaal kandidaat was gesteld voor de com- {rita» af- fgfcft&Sjg? aJsE&JftSBB Wie een horloge met gouden band schenkt, geeft tegelijk een blijvende herinnering. Maar eigen- lijk zou hij moeten weten dat het onzichtbare uurwerk onder de wijzerplaat een minstens zo blijvende herinnering is. f Een geschenk als blijvende herinnering. Dat geldt vooralle IWC dameshorloges. Er zijn al modellen vanaf230.- Afgebeeid model: Bef. 8893 18 karaat goud 1930.- Sntemational Watch Co. Schaffhausen/Zwitseriand EDELSTEëNKUNDIGE F.G.A., G.G, WAMANTEXPERTG.LA. Rotterdam lijnbaan 92 TELEFOON 116670 RLIAAl: OOSTZEEDIJK 155-157 telefoon 12 23 44 miisies, die zijn voorgangster, had be zet. Uit de stemming bleek duidelijk, dat de heer Remmerswaalniet tot ieders voldoening zijn partij verte-, genwoordigt. 1 Bij de diverse commissies kreeg hij slechts twaalf of dertien van,"da 33 stemmen, de rest was blanco of ver meldde namen van andere 'raadsle-- den. Het is echter niet tot een boycot gekomen. Het raadslid werd volgens de voordracht benoemd. .Het enige nadeel van deze ongewone stemming was, dat het bijna anderhalf uur duurde voordat de uitslag kon wor den bekend gemaakt. Normaal is dat een kwestie van minuten. Na déze vertraging werd'de agenda in een vlot tempo afgehandeld. De heer J. Barendregt vroeg het college het voorstel tot de bouw van een kiosk op het Liesveld terug te nemen. Hij deed dat namens bijna alle frac ties,' omdat men inzicht wilde hebben in alle stukken die aan dit voorstel zijn vooraf gegaan. Deze kiosk zou vijf jaar geleden al worden gebouwd, maar na het leggen van de fundamenten had de huurder zich teruggetrokken. Inmiddels had zich een nieuwe gegadigde gemeld, die bereid is een. huur van ƒ72 per week te betalen. Deze huur is ge baseerd op de stijging van de bouw kosten. Wethouder T. de Bruijn antwoord de geen bezwaar te hebben tegen het voorstel de zaak van de agenda af te Volgend jaar juni zal het nieuwe station in de Westwijk open gaan. De gemeenteraad stelde 432.800 beschikbaar voor de aanleg van een stationsplein. Mevrouw J. J. vao Gent-De Ridder (kath,), die eveneens namens een groot aantal fracties sprak, stelde het ontbreken van een sehuilgelegenheid op beide perrons aan de orde. Ook het plaatskaartenkantoor is te' klein om bij slecht weer te schuilen. Burgemeester mr. J. Heusdens ant woordde haar, dat de Nederlandse Spoorwegen zal worden gevraagd op beide perrons een abri neer te zetten. De NS moet naar zijn mening deze voorziening in het plan opnemen. SCHIEDAM Op initiatief van de plaatselijke afdelingen van de Partij van de Arbeid, de Pacifistisch-So- cialistische Partij, de Partij Politiek Radicalen en de Vrouwenbond van de PvdA start maandagavond 13 de cember een handtekenirigenaktie te gen de extra defensie-uitgaven van 225 miljoen 'gulden ter versterking van de Nederlandse bijdrage aan de NAVO. Tijdens de behandeling van deze zaak in de Eerste Kamer zullen de handtekeningen de Staten-Generaal worden aangeboden. De aktie, die in verschillende plaatsen wordt gevoerd, gebeurt in Schiedam op een specifiek georga niseerde manier. Deze organisatie .waarbij zich le den van Kerk en Vrede en jongeren uit de groep Morgenstad hebben aan gesloten, heeft tot resultaat, dat zich nu reeds ongeveer honderd medewer kers hebben gemeld. Tijdens de aktie, die in het wijk centrum Nseuwland van start gaat, wordt aan de huisdueren niet ge discussieerd. Tot en met 20 december wordt Nseuwland bewerkt ,in januari komen de andere wijken aan bod. De bewoners vestigden de aandacht op een paar zwakke punten in het plan. Een^ rijstrook van 7,5- meter breed is onvoldoende voor eenrich tingsverkeer, laat staan voor verkeer van beide kanten, stelden zij. Boven dien telt deze laan ongeveer dertig uitritten, wat niet bevorderlijk is voor een goede doorstroming van het verkeer. Andere argumenten waren dat in de laan geen verkeerstellingen zijn gehouden, dat er een-kleuterschool is gevestigd en dat na de inschakeling van de Prins Bernhardlaan voor het doorgaande verkeer moeilijkheden zullen ontstaan op het kruispunt Ke- thelweg-Emous. De tijden, waarop de verkeerssitu atie het meest chaotisch moet worden genoemd, valt samen met de bezoek uren van het Holyziekenhuis, aldus de brief. Aan een zijdè van de Verka desingel zou tijdens deze uren een parkeerverbod kunnen worden in gesteld. Het richtingbord „Rotterdam-Be- neluxtunnel" bij de molen zou recht door moeten aangeven, dus via de oprit Marathonweg-rijksweg 20. De brief vermeldde nog meer suggesties teneinde de verkeerssituatie te ver beteren, zonder dat het woongenot van de Prins Bernhardlaan wordt aangetast door de gemeentelijke plannen. Deze brief is mede de oorzaak ge weest dat in de verkéerscommissie onenigheid is ontstaan, zij het op en kele ondergeschikte punten. Voordat hetvoorstel in behandeling kwam deelde wethouder T. de Bruijn dan ook mee, dat de leden van de com missie achter het plan-van. het colle ge staan. Er bestond echter een me ningsverschil over de eventueel ,nog te nemen verkeersmaatregelen na het gereedkomen van de aansluiting. De. wethouder zei dat het college zich hierover opnieuw wil laten voorlich ten door de deskundigen waarbij de suggesties van de bewoners aandacht zullen krijgen. De raad zou' daarvan tijdig in kennis worden gesteld, zodat SCHIEDAM Op een drukbezoch te vergadering van de volkstuinders op het complex Thurlede, die woensdagavond in gebouw Christeij- ke. Sociale Belangen werd gehouden, hield de heer W. J. de Koning, assis tent ohef van de gemeentelijke plantsoenendienst, een causerie over „Dc plantsoendienst in onze stad". Hij liet zijn causerie vergezeld gaan van een aantrekkelijke dia-vertoning. In de pauze werden de uitslagen van de tuinkeuring bekendgemaakt. Mevrouw Brok, tuin 172, die de best verzorgde inzending op de recente tentoonstelling van Thurlede had (zeilbootje met rose en rode roosjes, 834 punten) behaalde de wisselbeker. De heer P. Visser, voorzitter van het Landelijk Verband woonde als ere gast de avond bij. Verdere uitslagen: D. v. d. Kemp 216 punten, M. J. Bouwer 211, N. Kolmeyer '200, D. de Boer 200, H. Christen 201, M. van der Ven 202, M. Kars 202, E. J. Baanvinger 202, H. C. de Graaf 203, M. de Roo 204, A. Soe- ters 204, H. Steenbergen 205, G. J. Grönefeid 207, J. Krommenhoek 209, C. A. Roeling 213, M. de Rouw 215. niets de raad in de weg behoefde te staan te besluiten tot de aanleg van de dringend noodzakelijke verbin ding. Mevrouw A. van Gent-De Ridder (kath) en de heren F. de Graaf (soc), A. Meerman (prot) en J. Madem (lib) vreesden, dat de zaak geheel aan de openbaarheid zou worden onttrokken. „Ons wordt de pas afgesneden hiero ver te spreken", aldus de heer De Graaf. Hij en de andere raadsleden eisten een openbare discussie. De burgemeester antwoordde, dat aan de klachten en suggesties van de bewoners ruimschoots aandacht zal worden besteed. Er zal een voorstel komen aan de raad welke ver keersmaatregelen het college deknt. te nemen, zodat men nog alle gele genheid krijgt over de brieven van de bewoners te discussiëren. De heer De Bruijn voegde daaraan toe, dat de briefschrijvers van het besprokene op de hoogte zullen wor den gesteld. Hij zei dat door de groei van Holy, voor het verkeer en de bewoners van de Burg. Verka'desingel een onmogelijke situatie is ontstaan, die men door de tijdelijke oplossing wil opheffen. De heer De Graaf stelde voor een hearing te houden. Volgens de burge meester kan dat altijd nog. Hij zei dat de bewoners heel soepel worden behandeld. „Het is een schoolvoor beeld van de prachtige verhouding tussen overheid en. burgerij, waar'we allemaal zo naar streven". Het voorstel werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen.' Chr. Sociale Belangen: Rhetorica, 20;" Oe fening B.B., 20; Ledenverg. sw 30; Bestuursverk. CBB 50; Koor W.F., 50. Irene: Feestavond Dr, J. Th. de Vis- serschool, 50 De Bank: Stat Nieolaasf. Alg. Bond van bejaarden, 20 Chr. Sociale Belangen: Oefening B.B., 20; Ledenverg. NCBO Volksgebouw: NIVON, Bloem stukjes ma ken 10.30. Passage Theater: Avonturenfilm ut jr.), en 50J5. Stedelijk Museum: Expositie „Confronta tie", Cees Bouw. schilderijen, 10-17. 19-21, - zondag 10-7. Galerie "Punt 4: Show kunstvoorwerpen. Galerie „Be Graaf": Prenten van Ben baan, zondag en maandag gesloten. Redactie-adres: Mevrouw J. van der Hoek- Hogendam, Jan Steenstraat 29, teL 26.33.03. Bijkantoor „De Rotterdammer": Lange Kerkstraat 85. Klachten bezorging: Joh. GrSnvcld, Van Warumstr&at 24b, tel. 13.37.78. maandag t/m vrijdar-18.30 - 19.30 en zaterdag 17 -18 uur, Politle-atarmnummer:-teL 56-46:60, GG en GO: 26.23.87. 'Alarmnummer meldingen luchtvervuiling en geluidshinder; 26220.28. Apotheek weekend- en nachtdienst; Apo theek Evers. Lange Haven 81, tel. 28.82.42 en Apotheek .Evers, Kethel; {mevrouw Schnebbelie). Sehied. weg 41, tel. 26.99.27. ROSE ROMANTIQUE nr239 Het jaarlijkse kerstdiner Een gebeuren waar lang tevoren a! naar uitgezien wordt. Sfeer, gezelligheid en een goed gevulde tafel. IGero ZHvium Een verrukkelijke aanblik. Erop Een fraai servies, sierlijk tafelzilver, fonkelend glaswerk, feestelijke kaarsen standaards en handige bijpassende rechauds. Sas heeft alles om uw kersttafel die echt feestelijke aanblik te geven. Komt u even langs SED. BIERSLOOT 35 VLAARDINGEN TELEFOON 342996 De belangstelling voor de onge bruikelijke verkoping was enorm groot. Honderden kooplustigen en .-„nieuwsgierigen kwamen kijken hoe de hele santekraam onder de hamer dóór ging. Voor sentiment en eerbied felèef geen plaats. In het algemeen werden goede prijzen gemaakt. Wie gedacht had voor een zacht prijsje een. zilveren of koperen kandelaar in de wacht te kunnen slepen kwam van een koude kermis thuis: een zilveren kandelaar deed tussen de 220 en 320 gulden en de koperen gingen voor 200 tot 260 gulden van de hand. De organisatoren drongen aan op een snelle veiling: zij vreesden dat het anders nachtwerk zou worden, want de catalogus vermeldde 402 ar tikelen, grotendeels daterend uit de tweede helft vand e negentiende eeuw. De kruiswegstaties van de schilder J. A. Canta (1816—1888) brachten ge middeld 350 per stuk op;- voor de prachtige eikenhouten kerkbanken werd ƒ20 per stuk geboden. Een twintig lichts koperen kaarsenluchter raakte het kerkbestuur voor ƒ420 -kwijt Aangeprezen werden, ook cruci fixen, processie-attributen en een doopvont (ƒ.180). Ben koperen wijwa- SCHIEDAM Een sterk verhoog de afname van het aardgas heeft vanmorgen omstreeks kwart voor tien tot een korte storing in de gasvoorziening geleid. Behalve in Ke thel en Groenoord bleef de druk zo- wei in de woonhuizen als bij tal van bedrijven in alle stadsdelen mini- maai. De politie waarschuwde met ge luidsauto's de bewoners hun appara ten te controleren. Voor de meeste verbruikers was het euvel na ongeveer tien minuten verholpen. ter-emmer compleet met kwast werd J voor 220 gulden verkocht en «en uit 1853' daterend zilveren wierookvat bracht 600 gulden op. Voor een uit dezelfde tijd stammende zilveren blad met idem water- en wijnkan., werd 950 betaald. Vaandels waren, er ook: dat van - het coilec tantencoilege bracht ƒ45 op, het vaandel van de Martelaren van Gorcum haalde 130 gulden. De rouw- aankleding van het altaar, dat bij honderden uitvaarten heeft dienst, gedaan, kreeg geen hoger bod dan zes* gulden en een berg van honderden rubber kniekussentjes bracht vier gulden per stuk op. Li» Dat komt dan goed uit. Bij ons kunt u rustig komen luis teren naar de gran dioze geluidsweer gave van toonaan gevende stereo-ap- paratuur (o.a. B O, Grundig). Een muzikaal feest dat u niet mag missen. Stap dus even bij ons binnen. Ook voor informatie en dokumentatie bent u van harte welkom. Sehiedamsodijk 57 Rotterdam Telefoon 128376 (vlek bij het Metro-etatlon Lewehaven) SCHIEDAM Morgen, vrijdag, komen in het Interkerkelijk Paro chieel Centrun* aan de Tuinlaan, af gevaardigden van aiie Schiedamse i kerken bijeen om zich af te vragen: Hoe komt het dat wij niet verder komen met onze industriële interesse en met de vragen, die het industrieel gebeuren oproepen? Al langa tijd worden besprekingen tussen vertegenwoordigers van pro testantse en van katholieke zijde ge houden. over de fusies in het be drijfsleven en de gevolgen daarvan. Voigens pater H. Segers. bedrijfsaal- moezenier voor Rijnmond-West zijn er tot november in Nederland 122 fusies tot stand gekomen. Daarover zijn vragen gerezen, onder andere of het wenselijk is, dat er in Nederland een wettelijke bepaling of voorschrif ten komen, die fusioneringen regelen. In tegenstelling tot Duitsland, Ameri ka en Engeland, bestaan die in ons land niet. Van protestantse zijde werd de Drobiematiek toegespitst op het kern punt voor de zielszorgers: repercus sies van fusies op het maatschappe lijk leven zijn duidelijk; moeten wij ais zielszorgers ons daarmee bezig houden? Morgen worden deze vragen op nieuw gesteld en bij bevestigend ant woord door de afgevaardigden van de kerken wil men de mogelijkheid bezien ook in Schiedam een werk groep „Evangelie en Industrie" op te richten. Deze werkgroenen bestaan ai in Ede. Arnhem, Veenendaal', IJmond, Eindhoven. In Rozenburg werkt ds. S. Wijnsma, niet in een werkgroep, maar als eenling voor het industrie gebied Botlek-Europoort. Anderhalve week geleden kwamen in het pand Tuinlaan 24, negen zielszorgers, twee bestuurders van de prot. en r.k. metaaibonden en inge nieur B. Wilton bijeen om zich te beraden over de terugslag in het maatschappelijk leven, die de fusies teweegbrengen. Pater Segers. die al sinds 160 met dit werk bezig is, maar nog niets positiefs kan constateren, is van me ning dat. indien het werk inderdaad op grootscheepse wijze wordt aange pakt. het gedaan moet worden op ba sis van het Evangelie. Vrijgestelde zielzorgers die ook wat tijd kunnen vrijmaken voor bestudering van de problematiek in de bedrijven, zullen hierbij onontbeerlijk zijn. Zij zullen de verschijnselen, die zich in het bedrijfsleven en daarmee samenhangend het maatschappelijk leven afspelen, kritisch moeten bege leiden. Volgende week maandag-, dinsdag en vrijdagavond om acht uur komt een aantal jonge mensen van verschillende overtuiging in Tuinlaan 24 bijeen, om ook over deze proble matiek te praten. SCHIEDAM De vereniging „Vrienden van het Stedelijk Museum" verzorgt vrijdagavond, 20 december, in de aula van het Stede lijk Museum aan de Hoogstraat een kerstconcert te geven door het Schie dams Vrouwenkoor onder leiding van Ria Borgmeyer met medewerking van Hanneiore Pennink, alt. Uitge voerd worden o.a, werken van Mon nikendam, Monteverdi, Britten en Badings. De toegangsprijs voor leden bedraagt ƒ2,50; voor niet-leden ƒ3,50. Jeugdleden en houders van een cul tureel jeugdpaspoort ƒ1. Voorverkoop dagelijks van 10 tot 17 uur aan het museum 26.54.91. SCHIEDAM Geboren: Marsaretha M dv C v Haaïten en T vd wet. Caroline E dv L Buitenhuis en M A Lanser. Overleden: A de Bruin 57, J Zwarts 78, 3 Vink 63, HA Oetker 82, K Kosten tó, M Letterman 71, C v Loenen 83 wed A de Vries, H W J M Koevermans 73, C de Wit 49, G C j Doorn 78. In verband met het naderen van de periode, waarin be oefening- der schaatssport wel licht mogelijk zal rijn, maken Burgemeester en Wethouders van Schiedam het volser.de be kend: a. alle vijvers in parken en plantsoenen lijn te principe beschikbaar ter beoefening van de schaatssport; b. het vrijgeven van deze vij ver» voor de beoefening van de schaatssport vindt plaats bij voldoende dikte van de ijslaag; c. in onderling overleg tus sen de Politie en de afde ling Plantsoenen van de dieast van Gemeentewerken wordt de keuze van.de vij ver en het moment, waarop deze vijver voor d# schaats sport wordt vrijgegeven, vastgesteld: d. de vijvers welke gevaar opleveren voor het schaat sen, woeden, voorzover daar plaatselijk aanleiding toe bestaat, voorzien van een bord met het opschrift „ge vaarlijk ijs"; e. het betreden van vijvers, voorzien van het bord „ge- vaarlök Ijs", wordt voorzo ver mogelijk. door de Politie gecontroieeerd; 1. hl) de grote vijver te het Prinses Beatrixparfc zijn twee bran.dk ranen aange bracht, waardoor het moge lijk Is de vijver bij scheur vorming in de nacht te be spuiten en zodoende de toe stand var, het ijsoppervlak te verbeteren. Zodra de toe stand van het ijs te het park van dien aard ia dat de vijver kan worden vrijge geven voor de schaatssport, wordt een verlichting aan gebracht: g. de op deze vijver uitgezette baan alsmede de overige voor de schaatssport vrijge geven vijvers te de stad, worden regelmatig machi naal geveegd. Schiedam, 9 december 1968 Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Burgemeester. H. ROELFSEMA De Secretaris, M. J. BLOK .-lag» VOOR NAAR m

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1