Een stad cds Aktiegroepleden claimden discussie leefbaarheid m Scholenbouw Baclipleiii werd niet behandeld Warm afscheid voor Boude wijn de Groot AGENDA Morgen roept de klok J. van Dam werd vooriztter NCBO Jongen aan boord verongelukt Kopgroep bij VDV RAAD SCHIEDAM: Ijs was concurrent Volkstuinhuisjes te water Op naar de 25000 Israël in Maassluis Medische dienst GRAAFSTROOM Haar Q. Uw 2° kapsel Versleten Tuin Ook november is n slechte spaarmaand Zevenhonderd vogels in Gemeenschapshuis PRACHT COLLECTIE OOSTERSE TAPIJTEN v/li TOOREN BURG en DAME Ook 's winters een grote keuze KOLLEKTIE '09 BOERDAM Snel gebouwd Vernis (Brom) fietsers Oversteekplaats gewond Stil IE» AM vandaag en dagelijks VLAARDINGEN P andaag en dagelijks SGP voorgelicht over Brits-lsraël beweging Brugdienst met cantate Aangifte destructie openbaar slachthuis melk heerlijk boter vers kaas kostelijk Poltieke avond n£ ROTTERDAMMER Pagina 5 ZATERDAG 14 DECEMBER 1968 hartéwens voor elke feestdag .deideaje oplossing! Geheel trijbliftindadvies. Onzichtbaar aangepast! In één das foor U gereed. Voordeliger door eigen import l lOOfcsavtcé er. garantie! (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De eperlmen- („1,, woningbouw, een culturele revo lutie. die de maatschappijstructuur jnoet omver werpen, en de geeste lijke achteruitgang. Dat waren zo on geveer de onderwerpen, die vrijdag avond aan de orde kwamen tijdens fen discussie over de leefbaarheid van Vlaardingcn op de jeugdzoldcr van het pand Emmastraat 71. Het was de eerste (openbare) discussie over dit onderwerp, nadat het gemeentebestuur een oproep had geplaatstt e vertellen hoe men stond tegenover het werken, wonen en le iven in Vlaardingen. De bijeenkomst !was belegd op initiatief van de jon gerenorganisaties van de ARP, KVP en CHU. Slechts een paar (nogal jonge) ver tegenwoordigers van deze groeperin gen waren aanwezig. Zij namen met mondjesmaat aan het gesprek deel. Dit werd voor een groot deel goedge maakt (of misschien wel veroorzaakt) door het aandeel dat de leden van de actiegroep „Stront aande knikker" in de discussie hadden,di e als hechte groep met veel gemak het gesprek claimden en richting gaven. Wethouder T. de Bruijn en drs. J. E. van Veen, beiden lid van het co mité onderzoek Vlaardingse samenle ving, hielden een ineüding. De heer De Bruijn zei dat Vlaardingen zijn leefbaarheid kwijt is,1 althans dat wordt gesuggereerd, .wat dat woord SCHIEDAM De heer J. van Dam is vrijdagavond tot voorzitter van de plaatselijke afdeling van de Neder landse Christelijke Bond van over heidspersoneel benoemd. Hij volgt mr. J. Knape op, die in de eerstvolgende vergadering afscheid zal nemen. De heer Rh. van den Oever van het hoofdbestuur gaf uitleg van liet overleg tussen bet Centraal Planbureau en de SER. Hierbij kwam naar voren dat de werkgevers een wat ruimer peecentage loonsverhoging wilden stellen dan de prognoses van het Centraal Planbureau. Daar staat tegenover dat de werkne- wülen meewerken aan de vermogens- mers nog geen blijk gegeven hebben te aanwasdeüng. «4 s. i Wat de verkorting Van de werktijd betreft hoopte de heer Van den Oever op dofinitieve afspraken in 1969, zodat in 1970 realisering van de plannen kan worden bereikt. Over een uitkering-in eens wil de regering nog geen uitspraak doen. Het hoofdbestuur van de NCBO en de christelijke vakcentrale vergaderen dinsdag om een complete gedragslijn vsst te stelten. LERWICK De vijftienjarige C. van Beelen uit Katwijk is vannacht dodelijk verongelukt aan boord van de Vlaardingse trawler Vooraan VL 115. Het ongeluk gebeurde veertig mijl van Lerwiek. De jongen raakte bekneld tussen een visbord en de verschansing. Ter wijl de schipper koers zette naar Ler wiek pasten bemanningsleden mond- op-mond-beademing toe. Van Lerwiek uit koos een inmiddels gewaarschuwde reddingboot zee. Toen de dokter aan boord van de trawler kwam. kon hij echter slechts de dood van de jongen vaststellen. „leefbaarheid" ook mag betekenen. „Het is langzamerhand een "Versleten begrip geworden". Hij zei datd e problemen vroeger duidelijk lagen. Het fabrieksproleta- riaat wilde weg uit de sloppen. Door allerlei slechte voorzieningen ge knecht, bonden zij de strijd aan met als doel een beter bestaan. Er ontstonden nieuwe wijken met meer wooncomfort, licht en" lucht en voldoende groen. „Ik heb de indruk gekregen dat de jeugd de moderne bouw te rechtlijnig vindt en verlangt naar de gezelligheid, die als vanzelf ontstond in de sloppen en stegen en daar, waar wonen en erken samen gingen. Wij hebben het werken en wonen bewust van elkaar gescheiden. Mis schien was dat niet juist en komen we er weer op terug. Het is een punt dat in de gemeenteraad de aandacht heeft. Maar een ding moeten we wel bedenken: het leven is; tegenwoordig yee! .beter dan vróeger", zei. hij. Over de Broekpolder, waar het ge meentebestuur denkt aan het ontwik kelen van moderne ste'debouw, zei hij: „Ik- droom wel- eens van eën stad ais een burcht, dié zich als in de middeleeuwen hoog verheft boven de vlieten en polders, waar werken, wo nen en recreatie samengaan. Dan denk ik aan twee enorme viaducten, die via de Dirk de Derdelaan en Eu ropaboulevard toegang tot deze cita delgeven. Ds. Van Veen vergeleek de leef baarheid met de paradijselijke tuin. Hoewel niets volmaakt is, heeft de mens opdracht gekregen met zijn creativiteit, verantwoordelijkheid en vrijheid een leefbare samenleving op te bouwen. „Onze vrijheid bestaat echter uit het consumeren. Machthebbende groepen dwingen onze kritische ge dachten in bepaalde banen. Wil jc een doorbraak, dan is veel doorzet tingsvermogen nodig.' omdat veel machten proberen deze strijd te on dermijnen. Het is een slopende strijd, die een geheel andere instelling vraagt, omdat we gewend zijn in ou de kaders te denken. Bij de discussies ontbrandde felle kritiek op de bestaande maatschap pijstructuur, die de gewone man geen 'inspraak geeft bij plannen. De wet houder zei dat iedereen in het stad huis elk gewenst plan kan inzien en bepraten. „Maar 99 procent weet het niet of durft het niet", was het ant woord. Bovendien is liet, aldus een paar aktieleden, moeilijk als kleir pro testgroep invloed te krijgen, omdat je ook nog moet opboksen tegen de apa thie en tevredenheid van dc rest. om het oude ziekenhuis aan de ^Hofsingel, dat door fJniiever wordt verlaten, aan het jeugdwerk t ege- ven. IHerïn zou dan tevens het vor mingswerk, waaraan elke instelling en vereniging zijn aandeel levert, kunnen ontstaan naar dé wens van ds. Van Veen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Evenals de maénd daarvoor is ook in november minder gespaard dan gewoonlijk.Ge- durende deze maand isbij de Spaar bank Vlaardingen ƒ4.568.000 ingelegd en ƒ4.804.000 terugbetaald, waardoor het totale tegoed aan spaarders met ruim twee ton terugliep tot ƒ61.132.000. Het totale aantal rekeningen steeg weer met ruim 130 tot 52.495. Volgens het premie spaarplan werd slechts voor ƒ1.775 aan spaarbewijzen ver kocht. In de spaarbusjes is in novem ber 52.977 gespaard en het sparen op 41 scholen had 9.430 als resul taat: De 3135 deelnemers aan de jeugdspaarwet beschikken samen over 2.477.551. MAASSLUIS De zilverpastel ka narie van de heer M. Troost te Ber.- kel is met 91 punten algemeen kampi oen geworden van de gewestelijke vo geltentoonstelling die ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan van de Maassluise vereniging „Vogellust" tot vanavond, zaterdag, in het Gemeen schapshuis aan de Zuidvliet wordt ge houden. Ruim zevenhonderd' vogels zingen daar hun hoogste lied. Burgemeester W. J. D. van Dijck heeft de expositie donderdagavond ge opend. Hij dankte de voorzitter, van Vogellust voor diens toezegging dat de volière in het Julianaplantsoen zal worden vernieuwd. Het gemeentebe stuur zal een pdlaats zoeken voor een tweede volière. Overige kampioenen: Klasse, B: goud agaat kanarie W. E. Mansens, 89 punten; klasse C: oranje rood-agaat kanarie A.! G. van der Linden (Poel- wijk), 90. Vorm postuur, kuifkanaries": H. Toussaint (Pijnacker) 90,; w'atersla- gers: C, Braveuboer (O'ostvoorrie) 114. BIJZONDERE SOORTEN EN MATEN Toonzaal: BOCHUSSENSTRAAT 1-centrum KOM ZONDER VERPLICHTING EVEN KIJKEN Nwe Binnenweg 340 - 344 t/o plantsoen - R'dam-W. Telefoon 010-234136 - 255937 (Van een medewerker) VLAARDINGEN Met de ope ning van de prof. mr. P. S. Gerbran- dyschool is vrijdagavond onder grote belangstelling de tweede school voor chr. huisonderwijs, in de Holywijk in gebruik genomen. Daarmee is men echter nog niet uit de zorgen. Wethouder G. Walstra, die namens het gemeentebestuur zijn ge lukwensen overbracht, zei, dat nog gewacht wordt op de bouw van een twaalfklassige schooi, een vierklassi- gè kleuterschool, een openbare, kleu terschool, een zesklassige r.k. school voor basisonderwijs en. een drieklas- sige r.k.-kïeuterschool. De heer Walstra hoopte dat de school niet zou worden gezien als een opvangmogelijkheid maar als een ge bouw waarin wijsheid en ervaring voor het leven wordt opgedaan. Namens het ministerie van onder wijs en wetenschappen sprak rijksinspecteur M. Molenaar. Hij zag het gebouw als een prachtige school in The Holy City en zei te wensen, dat alle scholen van zijn inspectie zo zouden zijn. De heer D, G. Bijl, voorzitter van het hoofdenconvent had niets anders. dan lof zijn up voor de nieuwe schooi met to date leermiddelen en en- (plm. 200 dessins) Dessins uit de NU AL LEVERBAAR voor behang. Ook voor Flexa-verf. J. v.d. Windstraat 18 - Vlaardingen Telefoon 342872 thousiaste ouders. De heer H. J. H. Smeenk, voorzit ter van het bestuur van de Vereni ging voor Chr. Schoolonderwijs prees zich gelukkig met het gebouw aan de Korhoenlaan 1, dat in een snel tempo is gebouwd. Hij ging nader in op de naam van de school en zei in dit verband, dat prof. Gerbrandy niet al leen een groot staatsman was, maar dat hij vooral het dienen van de mensheid in een sfeer van liefde voorop stelde. Hij hoopte, dat de heer K. W. van Netten, als hoofd van de school, zou trachten het onderwijs te even in de sfeer van prof, Gerbrandy. Gelukwensen werden ook aangebo den door de heer W. Veldkamp, hoofd van de r.k. school aan de Rei gerlaan waar de heer Van Netten en zijn leerlingen enkele maanden inwo ning hebben genoten. De heer Vermeer sprak namens de oudercommissie van de school, die hij uniek gelegen vond. Hij had het volste vertrouwen in de leerkrachten en geloofde dat er wel muziek zit in de school. Om dat te onderstrepen bood hij een xylofoon aan. Behalve het bloemstuk van het ge meentebestuur en een kunstwerk, voorstellende een walvis, kreeg de heer Van Netten een plantenbak van de Commissie van Samenwerkende Scholen in Holy, een radio met pick-up van de bouwers en een bu reaulamp. VLAARDINGEN In de huishoudelijke competitie van de Vlaardingse Dam Vere niging heelt zich in de hoofdgroep een groep van vier spelers gevormd, die een gooi doen naar het clubkampioenschap van dit seizoen. ■Biel heeft de leiding met elf punten uit acht wedstrijden, gevolgd door Van den, Kerkhoff met tien uit zes. Verburg behaal de: tien uit negen.wedstrijden en'Niestadt kwam tot een score, van' acht punten, tilt vijf partijen en hij heeft zodoende relatief de" bestekansen. De uitslagen van deze week .waren: 'p Alblas S M Korver 2-0, J .F Gerritsen J v d Kooij 2-fl, W H Niestadt D Tam boer 2-tJ, H de Gruijl J Vuyk 2-0, - L Tom G Vos 2-0, D Mast H A .-Lansber gen 1-1, L Boudewljns R C v Woerden l-i, L Mechielsen J den Breems 1-1, D Maat m v splunter 1-1, HA Lansbergen WF Verburg 1-1, J Lucassen Jr J Lucassen sr G—2, J J v Leeuwen CW v Veelen 0—2, C Biel D vd Kerkhoff 0-^2. Handschoenen. rotterdam: karei doormanstraat 294 den haag: venestraat 3 Op een vraag naar de geestelijke achteruitgang antwoordde ds. Van Veen, dat momenteel een iagje vernis is bezig te verdwijnen. De lege ker ken zijn daarvan het gevolg en deze achteruitgang zal de eerste vijftig jaar nog wel doorzetten. „De vooruit gang van de wetenschap heeft velen van een heidens angstgevoel bevrijd, zodat men in elk geval zuiverder zin keus kan bepalen". Hierdoor verdwijnt het oppervlak kige „geloof". „Nog ligt de zon dagsheiliging als een waanzinnig ei land temidden van de doordeweekse dagen. De kerken moeten veel meer geëngageerd zijn. Er is op kerkelijk terrein nog ontzettend weinig in be weging", aldus ds. Van Veen. Suggesties zouden aan de leefbaar- hcidscommissie worden gerappor teerd. De man die verslag moet uitb rengen zal het moeilijk krijgen, om dat weinig concrete dingen zijn ge zegd. Behalve dan misschien het voorstel (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In een korte verga dering tussen de begrotingsbehande ling door heeft de gemeenteraad gisteravond onder meer enkele on derwijszaken behandeld. De belan grijkste onderwijsaangelegenheid' die de agenda vermeldde kwam evenwel niet aan bod. Deze betrof een voorste! om bijna zes en half miljoen gulden beschikbaar te stellen voor de bouw van drie kleuterscholen, drie scholen voor glo en een gymnastiek lokaal aan het Bachplein in de wjjk Groenoord. Het voorstel werd zonder moti vering overigens aangehouden tot de volgende raadsvergadering. Finan ciële medewerking' werd verleend aan de Vereniging voor Gerefor meerd Schoolonderwijs voor de aanschaf van meubilair voor de scho len aan de F. Haverschmidtlaan, Lange Singelstraat en Stadhoü- derslaan. De heer S. Kuiper (prof) vroeg wethouder mejuffrouw G. D. de Graaff enige inlichtingen over een krediet van 15.000 voor het treffen van diverse voorzieningen voor de dependance van .de openbare school aan de Zwartewaalsestraat Deze "de pendance is nogal verweg van de ei genlijke school aan het Oude Kerk hof. „Is de mógelijkheid de in het ge bouw aan het Oude Kerkhof opgeno men andere, school te verplaatsen?" Mejuffrouw De Graaff antwoordde, dat het niet mogelijk is deze 'school elders onder te brengen. J' De PCG-fractle, die bij dé algeme ne beschouwingen maandagavond had verklaard, er voortaan nog stren ger op te zullen letten of bezuinigin gen mogelijk zijn, haakte in dit' ver band in op het voorstel om een kre diet van ƒ12.500 te verlefien voor de aanleg van een' voetgangerso- versteekplaafe op .de Burgemeester Van Haarenlaan. Zó deze 'al noodzakelijk was de VLAARDINGEN Op de Maassluisedijk is donderdagmorgen de 50-jarige bromfietser W. P. 't H. in de bocht van de weg door een personenauto, bestuurd door de 49-jarige A._ R. uit Maassluis, aange reden. De bromfietser moest met een arm- en beenfractuur in het Holyzie- kenhuis worden opgenomen. Op de Parallelweg zwenkte don derdagmorgen de 47-jarige fietser J. J. T. plotseling naar links. Hierbij werd hij aangereden door een perso nenauto. De man viel en is met rug klachten naar het Holyziekenhuis vervoerd. Musis Sacrum: Insulinde dansavond, 20 Tivoll: Feestavond OBK. 20 OpstandinRskerk: Teerkwast, 20 Arcade: Martin Green. 20 Passage Theater: Avonturenfilm (L4 jr.), 14 en 20.15. .Stedelijk Museum: Expositie „Confronta- «c Cees Bouw, schilderijen, 10-17, 19-21. zondag io-7. Galerie Punt 4: Show kunstvoorwerpen. Redactie-adres: Mevrouw J. van der «oek-Hogendam, jan Steensiraat 29. teL 26.33.03. Bijkantoor „De Rotterdammer": Lange kerkstraat 82. Klachten bezorging: Joh. Grönveld, Van wanimstraat 24t>. tel. 15.37.79. maandag t/m vrijdag 18.30-19.30 en zaterdag 17-18 uur. Polltle-alarmnummcr: tel. 26.45.66, GG en GD: 26.28.87, Alarmnummer meldingen luchtvervuiling «n geluidshinder; 26.26,26. Apotheek: Rembrandt, Rembrandtlaan 5, tel. 26.88.55. Stadsgehoorzaal: Vera van de rosse Duurt, film 18 jr., 20. Triangel: Schippersba! Instuif Liefde en vrede, 20. Maranathakcrk: concert kerkbouwaktie Holy, 20. Bijkantoor „Dc Rotterdammer, smalle Havenstraat U, tel. 34.67.75. GG en PD: "555. Alarmnummer voor meldingen i^fcverontreinlging en geluidshinder: 26-36.26. Klachten bezorging: H. Verwey. P< k. Drcxssaemtr. 210, tel. 34.33.45. Dagelijks 18—ig. I SCHIEDAM De Watersportvereni- ging „De Schie" krijgt met toestemming - i van Bouw- en Aannemingsbedrijf Baron I een plaatsje langs de steiger van dit be- j drijf. Dit zei burgemeester H. Roelfse- ma in zijn aratwoord op de algemene i beschouwing. i Alle mogelijkheden en onmogeüjkhe- i den voor en van deze vereniging waren door gemeentelijke diensten in kaart ge- bracht, terwijl de Havendienst op zijn beurt met een deskundig oog bekeek j hoe vaak er werkelijk met de bootjes werd gevaren. Het stralend pinkster- j weekend lokte er slechts negentien van j de veertig uit hun tent, of beter op het water, en 'bij de weekends viel er te hooi en te gras een op het water te be speuren, hoogstens vijf Conclusie van de burgemeester „Ei genlijk zou men hier van volkstuinhuis jes te water kunnen spreken" SCHIEDAM Op de vrijdagavond in. het Gereformeerd Jeugdhuis gehou den vergadering van de afdeling Schie dam van de Staatkundig Gereformeer de Partij sprak de heer K. Chr. Hoek- sfcein, voorganger van de oud-gerefor meerde gemeente te Rijswijk over de plaats van Israël in het wereldgebeu ren. Hij stipte de ideeën van de Brits- Israël-beweging aan, die probeert na te gaan of en langs welke weg Engels sprekende volkeren afstammen vzxi de verdwenen tien stammen van IsraëL In ziin openingswoord benadrukte voorzitter L. H. Knipseheer de radicali teit van de SGP. ook ten opzichte van de protestante christelijke groepering die volgens hem buiten Gods Woord om naar eenheid zoekt. MAASSLUIS De brugdienst die zondagavond om zeven uur in de Im- manuëlkerk wordt gehouden draagt het karakter van een cantatedienst. In aansluiting aan de verkondiging van ds. D. N. Wouters van Pijnacker („Bethelehetn is niet van ons") voeren de ehr. oratorium vereniging „Hosan na" te Maasland, het Barokensemble te Den Haag en de sopraan Mary Stegenga onder leiding van Sander van Marion de cantate van Dietrich Buxtehude „Alles was Ihr tut". Ook worden enkele delen van de „kronungsmesse" van M. A. Mozart ten gehore gebracht. Koos Bons bespeelt het orgel. VLAARDIXGEN' In verband met de komende feestdagen is een regeling getrof fen voor de aangifte van destruotiemateri- aal. Bij het openbaar slachthuis te Schie dam kan destructiemateriaal worden 1 ge meld (tel. oio - 269180) op dinsdag 24, vrij dag 27 en dinsdag SI december tussen B en 13 uur. Belanghebbenden wordt verzocht op de ze dagen zo vroeg mogelijk aangifte te doen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Boudewijn de Groot heeft vrijdagavond Inde Stadsgehoorzaal afscheid genomen van zijn Vlaardingse fans, ongeveer 250 tieners. Een redelijk aantal wan neer men bedenkt dat hij moest op boksen tegen de concurrentie van het ijsvermaak. Hij trad pas na de pauze op, zich begeleidend op een gitaar en met versterking van een trio (drumsen twee, slaggitaren). Boudewijn de Groot oogstte vooral succes met zijn bekende nummers „De dagen zijn ge teld" en „Mijnheer de president", die hij zal blijven zingen zolang de we reld oorlog kent. Dit laatste gaf hij als toelichting op beide protestnummers, die lange ujd op de hitparade hebben gedstaan. Hij voegde er overigens aan toe, dat het „Mijnheer de president" ook slaat op Nixon en zijn eventuele opvolgers. Hij boeide met z'n „De glazen stil te" en „Waterdrager", waarvan tekst dichter Lennaert Nijgh aanwezig was volgens tieneridool Boudewijn. „Hij zorgt momenteel voor de belichting", zei de zanger. De zaal kreeg de dich ter niet te zien. Tot slot bracht Boudewijn de Grootsamen met Elly Nieman het overbekende „Prikkebeen", hetgeen een stormachtig applaus ontlokte. Niet minder was de reactie op de onverwachte toegift: „Het land van Maas en Waal". Het was zijn laatste optreden voor het Vlaardingse publiek, omdat hij het experiment in de studio's prefe reert boven het life-optreden. Van daar zijn afscheidstoernee door Ne derland. Voor de pauze zongen afwisselend het echtpaar Elly Nieman en Rikkert Zuiderveld, elkaar begeleidend op luit en gitaar. Dit nog jonge paar, dat nog niet zo lang samen in de open baarheid treedt endezelfde avond voor de televisie was te zien, krijgt" steeds, meer bekendheid, die het ze ker Verdient. MAASSLUIS Medio volgend j jaar verwacht Maassluis,zijn :25;000-. ste inwoner. De 24.000stewerd de- j ze week in het bevolkingsregister j ingeschreven'. - In negen jaar is de Maassluise be- volking verdubbeld. Met de sterke bevolkingsgroei houdt ook verband het recente besluit van "B. en W. om de vrij dagavond-opens telling van de secretarie voor hétaanvragen; én afhalen van z.g. reisdocumenten bak na de.hu afgesloten vakantie-p,erio- dete laten- voortduren.' HOEK VAN HOLLAND De ïjSClUb Hoek van Holland heelt voor de leden weer enkele schaatsreizen mogelijk ge maakt. De juniorleden kunnen woensdag 18 december gaan schaatsen op de Jaap Edenbaan In Amsterdam, vrijdagavond kunnen de senioren daar terecht. Dinsdag 24 december kunnen ae liefhebbers van kunstschaatsen naar Den Bosch, waar het gewest Zuid-Holland voor die dag de baan heeft gehuurd. HOEK VAN HOLLAND De wijkraad voor Hoek van Holland vergadert dinsdag 17 december in de hulpsecretarie. Er zijn verschillende verzoeken binnengekomen voor een standplaats op een eventuele markt. De agenda vermeldt diverse kleine zaken, die nog in I9ó8 hun beslag moeten krijgen. MAASLAND De S.V. Maasland hield onderlinge schietwed trijden. Uitslag korps wedstrijd op bas's van 50 punten: A. Korpel 50 pnt, C. Poot Dzn. en Fr. v. d. Wel 49, Fr. van Staalduinen. Ad. vanhstaaiduinen en J. J. van Buuren 47. Vrij eb a an wedstrijd op basis van 30 punten: A. Korpel. C. Klein Hesscünk. en M. P. Hanemaaijer 30 pnt, J. Kleiwegt, C. J. Poot, H. van woerden, Fr. van staalduinen Wzn, Ad. van Staalduinen. J. Hanemaaijer. J. W. Groenewegen en J. J. van Buuren 29 pnt. biaskaiMgmai 01849*248 MAASLAND Voor het eerst in de geschiedenis van Maasland wordt dinsdagavond 17 december in Het Trefpunt een gecombineerde bijeen komst gehouden voor de leden van de a.r., de c.h.u. en de k.v.p.-kiesver enigingen. Aanvang 19.45 uur. De heer W. M. Perquin. waarnemend se cretaris van de KVP en direkteur van het partijbureau, zal spreken over het onderwerp „De groep van achttien samenwerking der KVP, ARP en CHU."' MAASSLUIS Van donderdag 19 tot en met zondag 29 december is het in het Gemeentemuseum van Maassluis alles Israël wat de klók slaat. De Israëlische fotograaf Salo'm Ben David heeft er een kunstzinnige fototentoonstelling Ingericht, de Wizo heeft er een stand met haar bekende kunstnijverheidsartikelén, er is volop Israëlische muziek te, beluisteren en wie in het voormalige Palestina met vakantie wil kan op de tentoonstel ling alle mogelijkheden daarvoor aan de weet komen. Op de openingsavond, donderdag, houdt de heer A. Arat, directeur van het Israëlisch Nationaal Verkeersbu reau in Amsterdam, een lezing over oud en nieuw Israël. Hij -vertoont ook films. In een „eten en drinkenhoek" kan men zich aan Israëlische culinaire spe cialités te goed doen. SCHIEDAM-VLAARD. BoodSCh?-~"n- dienst. tel. 20.66.11. MAASSLUIS J. Beunk. Merellaan 100. tel. 2«2. MAASLAND J. W. Oltmans, 's-He- renstraat 4. tel. 2039. HOEK VAN HOLLAND J. J. van Lonkhulizen, Jolinlcstraat 2. tel. 2626. ROZENBURG H. C. van der Graaf. Anemonenlaan 2, tel. 2208. VLAARDINGEN Here Gem: Nieuwe Kerk 10 ds Bos, 17 dhr Van Lambalgen; BethelkerJc 10 ds Nauta, 19 ds Hoorn; Im- manuelkerk 10 ds Ocstenbrug, 19 ds Nauta. 19 ds Hoorn; immanuelkerk lö ds Oosten- brug, 19 ds Nauta: Rehobothkerk 9 dhr Hoogendam, 10.30 ds Bouterse. doopdienst, 19 dhr. Van LambalgenIchthuskerk 10 ds Van der Most, 19 ds Van den Hoef: Holy- kapel 10.30 ds KeUzer, 19 dhr Van Zetten, zangd lenst mmv Bethelkoor; Holyzieken huis 9 Leger des Hells; zonnehuis 10 Leger des Heils. Geref Kerk: Oosterkerk 10 ds Swen, 17 ds Lever; Emmauskerk 10 ds Ter Hart, 17 ds Kouwenhoven; Holykapel 9 ds Kouwenhoven 17 ds Swen; Fnieikerk 9 en 10.30 dr Bos, 17 ds Tiemersma; Maranatha- kerk 10 ds Lever, 17 ds Ter Hart; De Wetering 10 ds Tiemersma. Chr Geref Kerk: Emmastraat110, 10 en 17 ds Buijs; De Goedestraat 162, 10 leesdienst, 15 ds Bulls. Gerei Gem: Westnieuwland 56, 30 en 17 ds Hulsman. MAASSLUIS Herv. Gem: Grote Kerk, 10 ds. Van Veen, 19 ds. Meijer m.m.v. kerkkoor; Ichthuscentrum, 10 ds. Meijer (H.D.); Zalencentrum West 10 dhr. Bakker. Geref. Kerk (vrUsr.): 8-30 en 17 ds. Van Tongeren. Christ. Geref. Kerk: 9.30 leesdienst. 14.45 ds. Verhage. Ned. Prot. Bond: 10.15 ds, Postma. Leger des Hells: 10 Heiliglngsdienst. 18,45 openluchtsamen komst. 19.30 verlossingssamenkomst o.L.v. lult. Krulslnga. MAASLAND Herv. Gem: 10 ds. Klak- man. 19 ds. Keyzer. Geref. Kerk: 10 en 19 ds. De Kleer. HOEK VAN HOLLAND Herv. Gera: 10 en 19 ds. Roodenburg. Geref. Kerk: 10 en 17 ds. Bel. Herv. Evang.: 14.30 ds. Vroegin- dewey Vrijz. Herv: 19 ds. Scheper. ROZENBURG Herv. Gem: Immanuel kerk, 9.45 ds. Evelein (H.D.). 18.30 ds. Westerveld; De Scahns, 9.45. ds. Wester- veld. Geref. Kerk: 9.30 'en 17 ds. Mantz. Christ. Geref. Kerk: 9.30 en 17 ds. Plahtln- ga. Geref, Kerk (Vrijg.): 9.45 leesdienst. 14.30 ds. Meijer. heer J. van Katwijk betwijfelde dat dan zou het goedkoper zijn een knipperlichtinstallatie te plaatsen. Burgemeester H. Roelfsema was de mening toegedaan, dat de oversteek plaatsen zoveel mogelijk gelijk moe ten zijn" en geloofde niet, dat een knipperlicht veel duurder zal zijn. Het voorstel werd aangenomen. Zonder discussie werden de nieuwe Havenverordening en de gewijzigde Politieverordening, vastgesteld. HET zal u misschien niet onbe kend zijn dat ik voorstander ben van het schaatsen. In deze ijzige dagen, kunnen we het best eens over die sport hebben. En nu bedoel ik natuurlijk niet het laat ik dat zo maar noemen „Ard en Cees- sie-gedeel,te". Nee. daarbij komt het het voor ons 'hoofdzakelijk op passi viteit aan. v':' 'ij Kijken 'haar' wat die stoere kna pen op Zweeds, Noors of Zwitsers ijs er uit weten;te persen kan mooij zijn. Belangrijker is .deze sport zelf te beoefenen. Wé hóeven niet alle maal hardrijders te zijn of te wor- den ais-we maar in de. gelegenheid )zijn: op dat. ijs'te, staan met de ijzers i onder..,o: Hét is obk' ai niet belangrijk of dat nu mooie Noren" zijn "dan: wel i; ijshóckeyschaatsen of kunstschaatsen met schoenen. Als het-maar kan en daar komt nu het - 'gróte, bezwaar. Een' behoorlijke ijsbaan van formaat is er niet. Ja, f natuurlijk als "het vriest zoals nu ligt er veel water, dicht en kun- nen er., misschien tochten worden gemaakt. Maar dat is. slechts-gedu rende .een ik- zou bijna zeggen: verdwijnend..— klein deel van het jaar. j i Daarom juichik plannen om tot een ijsbaan te komen steeds van harte toé. Want met een flinke kunstijsbaan. de praktijk in' o.a. Amsterdam,- Heerenveen, Deventer en r.og enkele plaatsen leert dat. Rotterdam en omgeving komt hier zeer achteraan. Deze week zijn de 5 voorstanders van .een,; kunstijsbaan weer eens "hardhandig gevloerd, om' maar in stijl te blijven. Ik, doel "op het bericht dat Gede puteerde Staten van Zuid-Holland i zich hebben, verzet tegen het parti- kiliere plan voor een kunstijsbaan met eèh sporthal iii Kralingen. Het projekt is geplandop het bekende terrein van de Kralingse IJsclub. Een ideaal stuk grond in een mooi deel van de stad. Tezamen met de bouw van enkele flinke:flats (noodzakelijk om de fi nanciering „rond" te krijgen) vorm de dit gcheel een aantrekkelijk plan. i De gemeenteraad was het er dan ook mee eens.' Éen desbetreffend bestemmingsplan werd goedgekeurd. Er waren in Kraliragen wel veel toe- zwaren, maar fundamenteel leken die nu ook weer niet. Maar in. Den Haa-g bleek men voor die bezwaren wel oor te hebben. Het dagélijks bestuur der provincie meent dateen dergelijk ingrijpend plan in een woonwijk pas kan wor den beoordeeld als een struktuur- plan voor de gehele wijk wordt ge maakt. Met andere woorden: Rotter dam maak eerst een struktuurplan en dan zullen wij wel beoordelen waar een ijsbaan mag komen. Over bevoogding gespróken! GS zitten hier, dacht ik, gewoon op de stoel van het gemeentebestuur. Op die manier kan dat gemeentebestuur wel naar huis gaan. „Hoger bestuur" bedisselt toch al zoveel. Moet het zich nu ook al met details gaan be moeien met partikuliere plannen, die strekken tot behartiging van een algemeen belang? Ik sta er wel versteld van, maar ik zal er verder niet diep op ingaan. Het is maar te hopen dat 'het ge meentebestuur en de plannenmakers doorvechten tot bij de Kroon. Maar al met al zie ik die ijsbaan nog niet liggen, - juist op die zeer geschikte plaats. Terwijl we er in de Maasstad eigenlijk al twee zouden moeten hebben. Een aan de Rechter, één aan de Linker Maasoever. Het is wel triest dat het zo moet gaan en dat zodoende een partiku- lier initiatief dreigt te worden gesmoord. Laat de overheid niet al les doen, hoort men vaak. Maar de (provinciale) overheid gooit roet in het eten als partlkulieren: initiatief vertonen. En dat moest me dan eveh van het hart, dat warm klopt voor een koude sport... (PS - En als je dan geen echte ijsbanen hebt dan maak je er maar één. Dat gebeurde dan bijvoorbeeld in Rotterdam-Lombardijen, waar de politie, met behulp - van de ROTEB, aan de Molenvliet een braakliggend land opspoot. U ziet het hierbij. Het zal aan de iplaatselijke overheid niét liggen!)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1