PRISMA Aquarellen van Siewert bij Galerie De Graaff KETHEL VORDERT Koffiezetten inde huiskamer? Vet/tegen. Lou van Ravens bij HBSS-junioren Inbraken aus na Inbreker ge KERST IN HOEK VAN HOLLAND REMINGTON ELEKTRISCHE HUISH. ART. itr did-x'.zzji vLSPPoinaEM AANGIFTE ter INSCHRIJVING VOOR DE dienstplicht PRISMA ingend BRÜNOTT N.V; DELMONTE HORLOGER3E Schreliefers Goud- Zilverhandel N.V, S. SLOTBOOM JUWELIER RIKKOERT EN ZN Tankauto zat vast echt bont Remington Selectric. vandaag .en morgen en dagelijks Ja natuurlijk! Met de General Electric coffeemaker gaat dat au tomatisch. Voor 3 of voor 15 kopjes of voor elk aantal daar tussen in. Geurige koffie, precies naar uw smaak hij heeft "een keuzeschakelaar voor sterk of minder sterk. Een spaarelement houdt de koffie urenlang warm. Kijkglas geeft aan hoeveel kop jes u nog schenken kunt. Prijs, compleet met snoer f 89.50. GENERAL© ELECTRIC Onwel in sporthal Vlam in de pan JL- -- J^SPEFWV.RAfO CSLCCNEiIRCSTPiZ Hfltt.EHfflSD! ne burgemeester van Schiedam brengt ter open de kennis de volgende beschikking van de mi nister van defensie be treffende de aangifte ter inschrijving voor de dienstplicht: i De in 1949 geboren mannelijke Nederlan ders, die in een Ne derlands bevolkingsre gister zijn opgenomen of daarin behoren te zijn opgenomen en geen bewijs van in schrijving voor de dienstplicht hebben ontvangen, zijn ver plicht zich vóór 1 ja nuari 1969 aan te mel den ter gemeentesecre tarie van hun woon plaats of gewone ver blijfplaats. 2. De aanmelding ge schiedt door de onder 1 bedoelde personen zelf, b« hun verhinde ring door hun wette lijke vertegenwoordi ger. Is een rechtsper soonlijkheid bezittende vereniging, een stich ting of een instelling van weldadigheid wet telijk vertegenwoordi ger, dan rust bij ver hindering de verplich ting tot aanmelding op de bestuurders. 3. De onder 1 bedoelde personen worden voor de dienstplicht inge schreven, zulks met inachtneming van ar tikel 8 van het dienst plichtbesluit en de be schikking van de mi nister van oorlog van 18 december 1958, nr. 14.746 (inschrijving voor de dienstplicht). De burgemeester voornoemd, H. ROELFSEMA 1) klassieke uitvoering met aparte wijzerplaat 475.- 2) sierlijk model met opengewerkte band v.a. 455.- 3) aparte combinatie door ovalen vorm en remafcteerde band; met extra veüigheidssluiting v.a- 475.- Rotterdam: Winkelcentrum Binnenweg 45 Telefoon 116615 Nwe Binnenweg 286 «I - Tel. 23 2613 Kruiskade 64 - Tel. 12 6516 Rotterdam: Nieuwe Bhmeuweg 66-68 Rotterdam: Telefoon 25 04 40 Gr. Hiiledük 216 Telefoon .19 04 91 Sliedrechtstraat 48 (Pendreeht) Telefoon 171582 Haven "5 (nabij Edelambachtshuis) Telefoon 01823-2651 De zaak van vertrouwen D. de Derdelaan X - Telefoon 349X86 Rotterdam: Rotterdam: Schoonhoven: dealer Lekstreek Vlaardingen: JUWELIER AAD v. DIGGELÈ (Van een medewerker) SCHIEDAM De junioren van HBSS hebben vrijdagavond in de kantine van Harga bezoek gehad van internationaal scheidsrechter Lau van Havens, die met SSV-voorzitter Leen Schtting te gast was bij hun vereniging. De heer Schotting hield een inlei dend praatje over voetbal en wees op het aantal strafgevallen, waarbij hij de jongens ervan overtuigde dat al leen met sportief spel een goede naam wordt verworven tn resultaten. Lau van Havens had tal van plakboe ken meegebracht en vertelde leuke voorvallen uit zijn internationale loopbaan. Na de pauze was er gelegenheid tot het stellen van vragen en de jongens (58 junioren) hadden zoveel te vra gen, dat juniorvoorzitter M. Adri- aanse pas om kwart over tin de inte ressante avond moest besluiten. Bei de sprekers ontvingen van de heer Adriaanse een kleine attentie.- Reeds nu werd afgesproken, dat de heren Van Ravens en Schtting zater dag 25 januari weer present zullen zijn wanneer in Chr. Sociale Belan gen om zes uur een broodmaaltijd zal beginnen. (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM De opening van de aquarellen-tentoonstelling van Ciano Siewert trok vrij veel belangstellen den. De zestien werken van de schil der waren in Galerie de Graaff aan het Oude Kerkhof voor de eerste maai in Schiedam te bekijken. Siemert schept een ruimte en afstand, zowel in zijn uitbeelding van natuur als in die van industrie. In die ruimte ontwerpt hij als in een oceaan een eiland van „herfst, winter of een machine". Ciano Siewert gelooft niet in toe val. Dat liet hij uitkomen in zijn toespraakje, waarmee hij, bij verhin dering van de antiquair P. de Klark uit Antwerpen, zijn eigen ten toonstelling opende: „Bij mijn aan komst in New York in het metro-sta tion vond ik daar een dollarbiljet waarop iemand met ballpoint het woord „circumstances" (omstandighe den) had geschreven. Ik hoop. dat u niet door omstandigheden verhinderd wordt, een van mijn doeken te ko pen. De 27-jarige schilder, die zijn op leiding genoot aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Rotterdam, en die voortzette in Sydney, exposeerde, in galeries in Amsterdam en in Den Haag. Hij was onlangs vijf weken in New York, waar hij heel wat Indruk ken opdeed. SCHIEDAM Ook in Schie dam waren alle vijvers en singels dit weekeinde bevroren. Goed schaatsen bleek het ook in het Beatrixpark, waar de schaatspret tot diep tn de avond kon door gaan, dankzij de daar door de gemeentelijke dienst opgestelde schijnwerpers. Over de aanleg van een kunstijsbaan of ijspaleis heeft burgemeester Roelfsema bij de begrotingsbehandeling meege deeld dat de gemeentedienst ge worsteld heeft met het plan Steensma, waarmee de volledige opzet van een koel-vrieshuis bij de kunstijsbaan annex ijspaleis werd beoogd. De provinciale Pla nologische Dienst was echter de mening toegedaan, dat een derge lijke opzet een te grote hap uit het Schiedamse groen,zou nemen. Hierdoor waren de gevoelens van de gemeente voor het ijspaleis wel wat verkild.... Toch was de burgemeester van mening, dat de fractievoorzitter van de WD, de heer J. Houtman iets te vroeg was geweest met zijn „condoleances" voor Schie dam in, verband met het niet doorgaan van de plannen en ook iets te vroeg met zijn „felicita ties" aan de gemeente Delft, dat wel het beheer over een derge lijke attractie (kosten 27 miljoen) zou krijgen. Het ijspaleis of kunstijsbaan komt misschien niet in Delft. Toch in. Schiedam? Voorlopig moet men maar afwachten, al was het alleen, al op terugkeer van de vorst. VLAABDINGF.NDe Hervormde Vrou wen Groep en de afdeling Holy van de NCVB komen woensdagavond om acht uur in de Holykapel Wieen om Kerstfeest te vieren. Er ia een speciale liturgie namen- gesteld. Een koortje, van elf dames zal enkele Mederen zingen. Na de pauze wordt een toneelstakje opgevoerd. Belangstellen, den zijn welkom. in het bejaardencentrum vaartland zal het Kerstfeest donderdagavond half acht worden gevierd. De karrtoril van de Grote Kerk heeft medewerking toegezegd. Me juffrouw van Witsenburg zal een kerst verhaal lezen en er zal een korte meditatie worden uitgesproken. VLAARDINGEN Vrijdagmiddag bleef de trekker van een Shellopleg- ger, geladen met 21 ton benzine, door de gladheid midden op de spoorover- gang aan de Deltaweg steken. Het gevaarte op de overweg zorgde voor de nodige consternatie, vooral ook omdat een trein in aantocht was. De bestuurder, de heer A. Paulissen. slaagde er gfelukkig in het voertuig achteruit rijdend van de spoorbaan te krijgen. VLAARDINGEN i In de nacht van vrijdag op zaterdag is ingebroken in een grossierderij aan de Westhaven- kade. De ongewenste bezoekers kon den niets van hun gading vinden. Bij een textielbedrijf dat in hetzelfde pand is gehuisvest, namen zij vijftig gulden mee. HOEK VAN HOLLAND De tra ditionele Volkskerstzang zal dit jaar worden gehouden op maandag 23 de cember in de hervormde kerk aan de Prins Hendrikstraat. Ds. F. C. M. Boodenburg (herv.), ds. J. L. Bel (Ge- rtf.) en pastoor C. A, J. Netten zullen ieder een deel van het Kerstevangelie lezen. De harmonievereniging „Rot terdam aan Zee" verzorgt het muzi kale gedeelte van het programma. Op woensdag 18 december begin nen de kerstfeestvieringen van de jeugdclubs in „De Thuishaven", 's middags voor de kleintjes en 'sa- vonds voor de wat grotere kinderen. De avond daarop worden de bejaar den verwacht en vrijdag de overige jeugdclubs. De meest luxueuze garnering voor Uw herfst- en winterpak- jes of wintermantel is toah echt bont- Heerlijk warm bont dat zo chique staat en helemaal in de mode is. De politie heeft zondagavond een meisje van vijftien jaar aangehouden in verband met een bromfietsen diefstal. Het meisje heeft bekend; de kinderpolitie zoekt de zaak verder uit. Waarom zoudt U tevreden zijn met imitatie als U een grote shawlkraag van echt bont nu koopt voor nog géén tientje. SCHIEDAM In de benedenzaal van de Opstandingskerk wordt woensdagavond het kerstspel „Een zaak van algemeen belang" onder re gie van Piet van der Meulen opge voerd. Deze avond, die georganiseerd wordt voor wij kgemeente II van de Hervormde Gemeente is voor ieder een gratis toegankelijk. Aanvang kwart voor'acht precies. Binnenkort wordt binnen de Cen trale Kerkeraad van. de Hervormde Gemeente een bespreking gehouden over de situatie in. het algemeen bin nen de Hervormde Gemeente te Schiedam. Enkele predikanten heb ben in samenwerking met de heer F. Jansen, maatschappelijk opbouwwer ker van de Provinciale Kerkvergade ring in Zuid-Holland een inventarisa tie gemaakt. Onder andere heeft de Werkgroep 66/2000, die zich als jonge kerk met verschillende plannen van de kerkvoogdij niet erg ingenomen voelde, hierop aangedrongen. Kunstwerken uit het bezit van het Stedelijk Museum te Schiedam wor den van 21 december tot en met 26 januari 1969 geëxposeerd in de „Zon nehof" te Amersfoort. De officiële opening van deze tentoonstelling ge beurt op vrijdagavond om acht uur door de heer J. Paalman. De cud-Schiedammer F. A. de Wolff jr. (24) is aan de Rijksuniversi teit te Leiden geslaagd voor het doc toraal examen scheikunde. Donderdagavond wordt het kerst feest van de Dr. A. Kuyperschool ge houden Het programma zal grotend eels door de kinderen worden ver zorgd. Orgel-, trompetspel en een vertelling zullen het geheel complete ren. De ouders zijn uitgenodigd. Aanvang half acht. REMINGTON Het enige scheerapparaat met de beroemde regelknop. Voor élke baard, élke huid. Idee no. 2: de Remington Selectric 300. Heeft 3 scheerkoppen en uiteraard de regelknop. Bovendien geeft Remington u f 25,- terug voor een oud scheerapparaat. Chr. Scc. Belangen: Klaverjassen wijk. verg. Nleuwland. 20. Marijke: Klaverjasavond Het Singelkwa- riter. 20. Opstandingskerk: Kerstavond wljkgem, III. Magnalla DIkerk: Kerstav. NCV3, 20; Schoolconceri, li-, Chr. soc. Belangen: Oefening B.B.. 20: Bridgeclub, 13. Galerie De Graaff, Oude Kerkhof; Aqua rellen Ciano Siewert, 10-18; Passagetlieater: „Spartacus" C14 Jr.), 14 en 20. Galerie punt 4: Show kunstvoorwerpen, 10 -13. Redac tie-adres: mevrouw J. v. d. Hoek-Hoogen- dam. Jan Steenstr. 29, telefoon 26.33.03. Bijkantoor „üe Rotterdammer": .Lange Kerkstraat 82. Klachten bezorging: joiian Gröneveld. Van Marumstr. 21b. telefoon .15.37.73, maandag t/m vrijdag 48.30 - 19.30, zaterdag 17 - 18 uur. Politie alarmnummer: tel. 26.45.66. GG en GB: 26.28 87. Alarm nummer meldingen luchtvervuiling en ge luidshinder: 26.26.26. Apotheek: Rembrandt, Rembrandtplein 5, tel. C6.38.53. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze prachtige bontkragen, in diverse j®* klouren voor en W A T Meijer, 30: J C Pointet, 27 en A S F w van der Hoeven, 22: M Karakasis, 27 en M J van Unen, 29; H C Ariëns, 27 en C Woudstra. 21: G H Stikvoort, 33 en M van der Meer, 23; G Ringelbeng, 23 en P A verhoeven, 19; M van der Burg, 23 en M Henkeiman, 23; P A van Elswljk, 22 en M J de Groot. 21; P C Graafland, 36 en G Hendriks, 35; M F van Hal, 19 en C de Boer, 19; L G Bouman, 22 en M van der Ven, 19; A J Feelders, 27 en T J M Groos. 26; T J Hertog. 25 en G E 't Hoen, 20; P A J M Bockholts, 2S en C E M van viuuren, 25; A Bakkers, 57 en M M Berok, 37; E Korpel, 22 en C M Drinkwaard, 21; W vink. 19 en w T de Smits, 38; J M van Loopik, 17 en M L A Buist, 28; A M Huihoven. 22 en M J Menke, 24; J W Schenk, 22 en W C Steenbergen, IS; J M VVesterhoit, 21 en T C M Zwanenburg. 22; T L van de Water, 22 en J C M Zwanen burg. 21; A C M Kelderman, 28 en M Hariaar. 25; R J W van den Heuvel, 24 en J P Westhuis, 20: G van der Most, 28 en A Westdijk, 31; L W J Smit. EenJMBHl, 20; A van Os. 47 en G Petersen, 43; C Kroont-, 21 en E M A van Dilk. 22; D de Koning, 23 en E van Genderen. 22, Overleden: F M J van Rooijen, 55; M J C van Steijn, 76 eehtg. C Z van Eijfc: H van Heukelum, 77 jr. SCHIEDAM Geboren; Jacob tv z.v. J Berends en M C J (Maas; Femke d.v. tv S Hartog en N H den Berems: Remco z..v DonKervoort en A van. der .Vlies; Bart z.v. J Donkervoort en A van der vlies; Olaf A L z.v. J C van Kalken en L A Bauwens; Mlrella A d.v. A van der Made en M van Heijnlngen. Ondertrouwd: J M Backer, 27 en E Quispel. 23; Z M Borsboom, 22 en C J Jungslager, 23; H Brouwer, 29 en F C Post, 26; H G P van Dijk, 26 en A Vermeulen. 2!F L von Franquemont, 34 en V van Stokkom, 37; P Glavlmans, 22 en R M M de Kievitb, 23; W Happé, 25 en A H Geeratz, 22; R A Harder, 23 en A P J Slavenburg, 23; J Harreman, 28 en M J van den Boom. 21; P Plllokis, 28 en N Zwanen burg, 30; IV J F van der plas, 21 en C J Meerburg, 20; M L Reijerman, 37 en J van Kielen, 18; J van Rosmalen. 34 en C Bante- ma, 26; D C Schrier, 34 en M Utrecht, 27; tv Tettero, 20 en D W Schopenhouer, 26; C J A" Vermelis, 23 en J M Rietveld, 21; R P Vleggeert, C2 en I D Bikker, 24: R van der Vliet, 21 en M E C de Vrijer, 17; W H Vijfvtokel, 26en w at van Kuijeren, 21M B Wessling, 21 en M E van Wemelen, 21, Getrouwd: D A de Vries, 26 en J F Heeren, 19: E Ontnk, 19 en w G Schell. 19; w den Hollander, 25 en J 3 Schefters, 29; D van Straaten, 22 en J M Teeuwen, 21C J tv Maat. 25 en W D Wattel, 19; A Poppe, 22 en M G Hersbacil, 20: L G A Reeling, 35 Ook imsodasaiarsea open Cün tet. o f schrift, bat. worden aangebracht, terwijl bij de laagbouw een kleine tuin zal worden aangelegd. 0 MAASSLUIS In een sportieve strijd won het eerste tafeltennisteam van Key. en Kramer een wedstrijd tegen Hermandad 1. Voor H. Foncke, die na een maagoperatic voor bet eerst weer achter de tafel kwam, bleek het nog niet mee te vallen. Toch had hij ook een aandeel ln de overwinning door éénmaal winst Van Kerkum en F. Deus zorgden voor elk twee overwinnin gen, met het gewonnen dubbel was dat net genoeg voor een 6—4 zege. Het tweede team kwam uit tegen Roteb 4, Hoewel Key en Kramer ln deze gezellige wedstrijd steeds een voorsprong nam, gal Hoteb niet op en kwam telkens weer bij. Dit resul teerde uiteindelijk en een 5—5 gelijkspel i Bij Roteb vlet mevr. Bogaers op, die fraai en boeiend spel te zien gaf. Zij won ai haar partijen. Bij K. en K. boekte C. Verkerk en J. *t Hart tweemaal winst en was C. Moerman grandioos uit de vorm. A MAASSLUIS Zaterdagmiddag werd de trekking gehouden van de verloting van de vogelvereniging „Vogeliust". ie prijs: no. 1473 televisietoestel. 2) 662 vouw fiets. 3) 3982 radio. 4) 4539 S sherryglazen. 5) 5028 mixer. 0 HOEK VAN HOLLAND De 28-jarige mejuffrouw A. J, w. uit Den Briel liep waarschijnlijk een scheurtje ln een enkel op bij een val op de ijsbaan aan de Mercatorweg. ZIJ is ter observatie naar het Holyzlekenhuis ln Vlaardingen ge bracht. (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM De bouw van het bejaardencentrum int Kethel/Groe- noord, dat/in opdracht van de Stich ting Gereformeerd Busthuls te Schie dam werd ontworpen, maakt goede vorderingen. Architect (bureau Quist) on aannemer (firma Van Sphmtcr) verwachten ün mei 1969 het hoogste Piot te bereiken. Er komt vooral duidelijk tekening ih de zelfstandige bejaardenflats, waarvan er twaalf worden gebouwd. Deze flats, waarvan zes op de begane Stond en zes op de eerste verdieping, omvatten een woonkamer, slaapka mer, keuken, badkamer en bergruim- VLAARDINGEN 'Als bin nenkort in Vlaardingen „applau- diseren na de preek" wordt inge voerd hoeft men daarvan niet vreemd op te kijken.' Ds.: Joh. Lever voelt er veel voor. Hij lietdit duidelijk merken toen hij zich zaterdagavond na afloop van'het concert in de Ma- ranathakerk naar de kansel be gaf om de concertgevers te be danken voor hun belangeloze bij dragen. Hij vertelde daarbij dat hij iets had gemist: het applaus. Waarom, zo vroeg hij zich af, zou men in een kerk als blijk van instemming eigenlijk niet mogen applaudiseren? De concertbezoekers lietn hierop een overweldigend ap plaus hom. dat gaandeweg overging in een staande ovatie voor de ruim honderd medewer kenden. Hilariteit ontstond toen ds. Lever reageerde mt de hoop uit te spreken dat r ook nog eens geapplaudiseerd zal worden na zijn preek. Wi weet? SCHIEDAM De 26-jarige Vlaar- dingse bouwvakker J. S. werd (zater dagavond op heterdaad betrapt toen 'hij inbrak in een kantine, In het po litiebureau bekende hij op 8 decem ber in de Ursuskantine ingebroken te hebben, terwijl hij in november uit de kantine van SVDPW geld en drank had weggenomen. Ook de kan tine van SV Schiedam en de kantine van Schiedam VV waren zijn doelwit geweest. In Vlaardingen had hij drie maal ingebroken. Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND De werkgroep „Clubgebouw Hoek van Holland" heeft met haar eerste bijeenkomst blijk gegeven een vooruitstrevend beleid te willen voeren ten aanzien van de mogelijke bouw van een clubhuis. Een van de eerste problemen waarvoor men rich gesteld zag was aan welke eisen het toekomstige clubgebouw zal moeten voldoen. Tijdens de vergadering die de wijkraad met de verenigingen vorige maand belegde, was al gesproken over vier zalen. De werkgroep vraagt zich af. of men met deze opzet wel voldoende mogelijkheden heeft. Ten aanzien van de zomerrecreatie dient men het gebouw tenminste uil te breiden met een schietbaan en een bowlingbaan. Daarnaast wil men de mogelijkheden onderzoeken om de bouw te combineren met andere, nodi ge voorzieningen. Wanneer men daarover zekerheid heeft zal men kunnen komen tot een schets- plan. Men heeft plannen om dit via een wedstrijd te verwerven. Wellicht zou de hele Hoekse bevolking kunnen worden ingeschakeld bij de keuze. Uiteindelijk zullen de financieringsmogelijkheden van beslissende invloed zijn op het al of niet tot stand komen van het gebouw. Mijnss«» Cd N.V. A'dtm TtL 64S7& De hoogbouw van het centrum, die 'ien lagen omvat, biedt in de toe komst huisvesting aan 71 al leenstaanden en aan acht echtparen. Er zullen bovendien drie ziekenka- wers met elk twee bedden zijn. Op oe tiende verdieping komen de negen Personeelskamers, terwijl naast de hoogbouw een vleugel is geprojec teerd voor de- directrice, een recrea tiezaal en een keuken. Elke bejaardenkamer in de hoog bouw zal een voorruimte met aan recht, kookplaat en tollet met wasta- jel krijgen. Het geheel in begon op te kekken centrum wordt bekleed met donkerrode baksteen. Rond het ge- "Cel zal een bescheiden groenzone SCHIEDAM De 17-jarige mejuf frouw L. Borgers uit IJsselmonde zakte na afloop van de handbal wedstrijd in de Margriethal zater dagavond plotseling in elkaar. Ze had 's middags b'j het schaatsenrijden een flinke val gemaakt, maar vond het niet nodig haar aktiviteiten te staken. VLAARDINGEN Bij de heer Boer op de Hoogstraat sloeg het af gelopen weekeinde de vlam in de pan. Het vuur dat met een paar em mers water kon worden geblust, richtte in de keuken voor ongeveer 500 schade aan. De gealarmeerde brandweer be hoefde geen dienst te doen. Schep sfeer met goede verlichting. Veilige ver lichting. Verlichting van de vakman. Van SCHIEDAM Een uitgeslepen scharenslijper uit Breda rekende -ver leden week voor het slijpen van acht menjes, waaronder drie aardappelmesjes, het forse bedrag van 22.50. Een huisvrouw die In het westen woont, was het hiermee niet eens, waarna de scharenslijper de prijs maar op 15 stelde. Een winkelier die de scharenslijper vier lange messen meegaf, moest het formidabele bedrag van 32.50 neertellen. De man nam het niet en kreeg voor tien gulden zijn geslepen lange messen terug. Een waarschuwing voor scharenslijpers schijnt hier wel op zijn plaats te zijn. IiO. P., DUT- 0 HOEK VAN HOLLAND De Hoekse Toneelvereniging heeft drie avonden ach tereen een zaal vol mensen geboeid met het beklemmende toneelstuk „Terug naar Warschau". De rgie was bij Tiny Groot hulzen ln goede handen. burgerlijke stand SCHIEDAM* Geboren: Wanda dvJH weergang en A A KabbendlJR; Blan x E V H Sehriemer en W van GiBt; Monique "y G j Dankelman en P Mak. "verleden: D Schrooten, 92, H. Xieijn 81. BINNENSINGEL 765 TEL 342465 - VLAARDINGEN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1