Grote verbetering el open voor verkeer Geef-idee Verhouding vertroebeld bij Glasfabrieken Kerstliederen op Liesveld AGENDA Directeur B. Sprij sr. legt functie neer Van De Hoek tot Vlaardingen 1 §!§g| Agrarische kritiek op Rijnpoorthaven (relaakt in De Hoek HUISVESTING TURKEN Bom opgebaggerd bij de Berghaven Geen officieel afscheid lasting; gMterpm Israëlexpositie geopend Studiebeurs van gemeente voor 21 aanvragers 7^ -I 1 I 1 Burgemeester zit in commissie zeehavenoverleg mamm Platen halen hij G. P. VAM DAALEN Jr. Ophalen huisvuil in kerstweek beperkt "Tot 31 december 1968 5.- terug voor een oude wekker. Remington Lektro 24. Nó met inruil REAAINGTON VLAARDINGEN Vandaag en morgen ert dagelijks SCHIEDAM Vandaag en dagelijks Onwel en overleden Wijkraad behandelde veel kleine zaken Een perfekte televisie ï)Ij G. P. van Baaien jr. .1 12.95 "V" Opening van t weede H. Frantsenhuis en bezichtiging M 4 M. pf ROTTERDAMMER hoek van holland Wij- ifiadsvoorzitter 1;. van der Houwen heeft gisteravond bij het sluiten van de laatste wijkraadsvergadering van dit jaar ernstige kritiek geleverd op (|t houding van agrarische instanties met betrekking tot het Rijnpoortha- rta.p!an. Hij zei persoonlijk de kri- ijek die tegen het plan is ingebracht ,vel te kunnen waarderen, maar de jfgumenten vond hij te eenzijdig, pie kritiek is meer van emotionele dan van zakelijke aard en men heeft kaas gezien de zaak er meer mee te teriragen dan bevorderlijk is. Oe wijkraadsvoorzitter stelde vast dat de veerdienst naar Engeland voor Hoek van Holland verloren gaat als ce haven er niet komt. Hij vroeg zich si of zij diezich negatief tegen het plan opstellen zich wel eens hebben ingedacht welke gevolgen dit voor de werkgelegenheid zou hbben. De eenzijdigheid van het Westiand komt volgens de heer Van der Hou wen voort uit ondeskundigheid. Hij laakte het vooral dat men er geen bezwaar tegen zou hebben indien de haven uitsluitend op Rotterdams grondgebied 'zou worden gerealiseerd en vroeg in dit verhand of de tuin bouw van Naaldwijk dan soms be langrijker is dan die van Hoek van Holland. Als naam voor de haven achtte de heer Van der Houwen „Hoek van HoSlandhaven" een betere vondst. Hij vreesde dat de naam „Rijnpoortha ven" Hoek van Holland, vooral ten opzichte van het toerisme, uit de pu bliciteit zal halen. VLA ARDEN GEN Drs. J. A. Bak ker, minister van verkeer en water staat, heeft dinsdag in Den Haag de Commissie Zeehavenoverleg geïnstal leerd. Burgemeester mr. J. Heusdens Inaakt als vertegenwoordiger van de kleine zeehavens deel uit van deze commissie. Verder hebben in deze commissie zitting de burgemeesters en voorzit ters van de Kamers van Koophandel en Fabrieken van Amsterdam en Rot terdam, alsmede de directeuren-gene raal van enkele ministeries. Voorzit ter is ir. S. Posthumus, lid van de Tweede Kamer en oud-secretaris van verkeer en waterstaat. MAASSLUIS De Maassluise Kunststichting verzorgt zaterdag avond in de Immanuëlkerk, een Kerstpromenadeconcert Uitvoeren den zijn „De Verenigde Zangers" on der leiding van Guus Smeets, het ensemble „Arcangelo Corill" gediri geerd door Bernard Weijts en Koos Bons. orgel. Er is samenzang van Kerstliederen. De Verenigde Zangers brengen o.a. koorgedeelten uit de Messiah" en werken van Bruekne en Andriessen, ten gehore. Pagina 5 WOENSDAG 18 DECEMBER 1968 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDÏNGEN De burge meester Pruissingel is na maanden gesloten te zijn geweest in zijn ge heel opengesteld voor het verkeer. Deze belangrijke verbinding dwars door Vlaardingen heeft verkeerstech nisch drastische wijzigingen onder gaan, die in elk geval voor de eerst komende jaren een goede doorstro ming waarborgen. Eind vorig jaar stelde de gemeen teraad voor de Burg. Pruissïngél een belangrijk bedrag beschikbaar. Ge deeltelijk werd deze weg verbreed. Het langzame verkeer móest daar uitwijken naar de parallelwegen en op het moeilijkste punt, de opritten (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN In verband met de beide kerstdagen zal op woens dag 25, donderdag 26 en vrijdag 27 december geen huisvuil worden opge haald. In die week zullen de vuilnis wagens slechts éénmaal op de gebrui kelijke dagen (maandag en dinsdag) langs komen. Iedereen wordt gevraagd hiervan góede nota te nemen en de emmers zoveel mogelijk bij de voorafgaande ophaaldienst ter. lediging aan-te-bie den teneinde opeeiihoping varr grote hoeveelheden huisvuil te voorkomen. naar de Maassluissedijk, werden de voetpaden opgeofferd ten behoeve van de fietsers. De Burg. Pruissingel zal in een la ter stadium worden doorgetrokken met een brug over de Vlaardingse Vaart langs rijksweg 20 naar Schie dam. Hiervoor heeft de gemeenteraad onlangs maar liefst zes miljoen gul den beschikbaar gesteld. Bij realise ring zal de wijk Holy een snelle ver binding met Westwijfc en stadscen trum rijk zijn. Al deze plannen vormen een on derdeel van het grote verkeersplan, dat is opgesteld om meer duidelijk heid te krijgen in de Ingewikkelde wegenstructuur van Vlaardingen. Be langrijk daarbij is ook de verlenging van de Marathonweg, che vorige week gereed kwam. Deze laatste verbinding betekent ook een oplossing voor de Burg. Pruissingel nu de wagens met ge vaarlijke stoffen uit de woonwijken kunnen worden geweerd, omdat ze van rijksweg 20 via de Marathonweg een directe verbinding hebben gekre gen met het industriegebied langs de Nieuwe Maas. #S%f- •ntn 63-131 Ca geruisloze, volau tomatischs wekker metuniek24uu(swek- systeem, die u maar één keer hoeft in te stellen. Vellichte wij- 2srplaatSiariijkmodeL in 3 fraaie kleuren. %PEPRY:RAND (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM Met eet» brief, ge dateerd 17 december, reageert de di rectie van de N.V. Verenigde Glasfa brieken te Schiedam op de publica ties rond de huisvesting van haar Turkse werknemers; De directie be treurt het, dat de verhouding tussen naar bedrijf en de Turkse werkne mers enerzijds en het bedrijf cn de vakbond Sint Wiliibrordus anderzijds vertroebeld is. Zïij schrijft dit toe aan het feit, dat de Turken bij de vakbond een ander geluid lieten ho- feti dan bij het bedrijf. Volgens de directie is de situatie voortgekomen uit he feit, dat de vijf ijjar geleden in dienst getreden Turkse werknemers toentertijd een goede begeleiding nodig hadden. In het belang van de onderneming zowel als in die van de werknemers, Stag het bedrijf er toe over de Mnsvesting te verzorgen. In overleg taet onder meer de Turkse Ambassa de werden twee passagiersschepen gehuurd, en ingericht, waarover ieder .tevreden was. jj Toen 150 Turken een verzoek op j-afel legden, mede gesteund door de [Vakbond, om voor eigen huisvesting jta mogen zorgen, stemde de directie itaerin toe. Eind augustus werd de Turkse [Werknemers schriftelijk (in het jTurks) meegedeeld, dat aan hun ver zoek kon worden voldaan. De werk nemers maakten echter geen gebruik van het pensionaanbod. Zij wilde vrij t'jn in hun keuze. Tot nu toe zijn 25 werknemers er wiet in geslaagd zelf huisvesting te vinden; de directie wil, indien zij dit wensen, alles in het werk stellen hen aan een nieuwe behuizing te helpen. De directie Iaat haar mededeling vergezeld gaan van de opmerking, dat uit een onlags gehouden onder zoek naar de huisvesting van buiten landse werknemrs (gehouden door een maatschappelijk werkster in sa menwerking met de Stichting Hulp aan Buitenlandse Werknemers en het Gewestelijk Arbeidsbureau in Vlaar dingen) duidelijk is gebleken, dat de door de onderneming getroffen voor zieningen bijzonder ppositief werden gewaardeerd. Het socialistische gemeenteraadslid, drs. J. Bastiaans heeft B. en W. van Schiedam gevraagd of het hen be kend was, dat de woonaccommodatie op het logiesschip „De Rotterdam" zo slecht was dat de inspecteur van de volksgezondheid deze moest afkeu ren. Hij vroeg ook, óf B. en W. be reid zijn de directie van de Verenig de Glasfabrieken te wijzen op hun verplichtingen ten aanzien van de Turkse werknemers. De heer Bastiaans sprak zijn be zorgdheid uit over het op eigen hou tje huren van woonruimte door Tii- ken. waardoor volgens hem onge wenste woontoestanden kunnen ontstaan. Verder wilde de heer Bastiaanse weten of B. en VV. bekend zijn met de inhoud van een krantcbericht dat 25 tot 50 werknemers zonder werk vergunning in dienst van de Verenig de Glasfabrieken zijn, en of zij bij gebleken juistheid van dit bericht van oordeel zijn, dat een intensievere politïc-controie op werkvergunningen gewenst is. (Van een onzer verslaggevers VLAARDINGEN Het Leger des Heils gaat een «irukke kerstweek tege moet. Het muziekkorps zal deze week maandagavond om half acht inluiden met het spelen van kerstliederen in het- winkelcentrum op bet. Xiesveld. Dinsdag begint 's avonds om elf uur in de Pniëlkerk de traditionele kerst- wijdingsdienst. Hieraan zullen twee koren en. het muziekkorps hun mede werking verlenen. De toegang is vrij. Op Eerste Kerstdag zal 's morgens, te beginnen om zeven uur, worden gezongen in diverse ziekenhuizen. Om half elf zal in de Legerzaal aan de Baanstraat 5 een kerstwijdingsdienst beginnen en 's middags om vijf uur is er een zogenaamd familie-kerstfeest. Dit feest is bedoeld vocn* jong en oud. Bij een kerstboom zullen kerstlie deren worden gezongen en kan men luisteren naax een kerstverhaaL Het muziekkorps en zangkoor verlenen medewerking. Op Tweede Kerstdag zal het zang koor van het Leger des Heils zingen ih het gemeentelijk flatgebouw voor bejaarden aan de Billitonlaan. Alle samenkomsten worden geleid door majoor en mevrouw Andrée-Smit. H. Geestkerk: Kerstconcert studenten koor „Leeuwenhorst", 20. Geref. Geen: Westnleuwland 56. ds, L. Huisman, tnjbei- lezing, 13.43. Immannellteïk: Avondgebed, 19.30 tot 19.55. Maranathakerk: Kerstfeest- viertng NCVB-imd, 2». Stadsgehoorzaal: Vera van de rosse buurt, film 18 Jr.. 20. Emmastraat 38: Dienst herv. gerei, co mité, ds. G. Biesbroeh, 20. Harmonie: Neü. Ver. van Huisvrouwen, 14. Bijkantoor „De Rotterdammer", Smalle Havenstraat la, tel. 34.67.75. GG en GD: 55555. Alarmnummer voor meldingen luchtverontreiniging en geluidshinder: 26.16.26. Klachten bezorging: H. Verwey, P. K. Drossaertstr. 110. tel. 34.33.45. Dagelijks 18—10. Musis Sacrum: Toneelavond GERON. 20. De Rank: Kerstfeest Bejaarden, Kethel 20. Volksgebouwr NIVON. reünie, 19.30. Chr. Sociale Belangen: Chr. Metaal Be- drijfsbond Gusto, 20; Werkende Jeugd So ciëteit, 20. Opstandingskerk: Adventswijding wijk 2, 20. Galerie De Graaff, Oude Kerkhof: Aqua rellen Ciano Slewert, 10-18Passagethcater: „Spartacus" <14 jr.). 14 en 20. Galerie Pun! 4: Show kunstvoorwerpen, 10 - 18. Redac tie-adres: mevrouw J. v„ d. Hoek-Hoogen- dam, Jan Steenstr, 29, telefoon 26.33.03. Bijkantoor „»e Rotterdammer": Lange Kerkstraat 82. Klachten bezorging: Johan Gröneveld. Van Marumstr. 24b, telefoon 13.37.79, maandag 1/m vrijdag 18.30 - 19,30, zaterdag 17 - 13 uur. Politie alarmnummer: tel. 26.46.66. GG en GD: 26.28.87. Alarm nummer meldingen luchtvervuiling en ge- luidshindcrd: 26.26.26. Apotheek: Rem brandt, Rembrandtplein 5, tel, 26.88.55. 0 MAASSLUIS Burgemeester en me vrouw Van Dijck recipiëren op Nieuw jaarsdag van 16 tot 17 uur in de kantine van de Caland-LTS. 0 MAASSLUIS De plaatselijke afdeling van de Nederlandse Vereniging van Hulsvrouwen heeft in De Slul shaar tradi tionele kerstfeestvoering gehouden. Een koor bestaande uit enkele leden zong kerstliederen. Verder werkten mee me vrouw Langelaar, declamatie, mevrouw Huiizinga, soliste en mevrouw Van der Mo len, piano. Vrijdagavond komen de dames In de kantine van de sociale werkplaats aan de J. Troelstra weg bijeen voor een kookdemonstratie in verband met de na derende feestdagen. HEK VAN HOLLAND Bij cie Berghaven is een niet ontplofte bom afkomstig uit de Tweede Wereldoor log op de wal gebracht. De verroeste vijfhonderd ponder van ongeveer een meter lengte werd gisternacht door de zuiger Prins der Nederlanden van de zeebodem opgebaggerd. De baggerzuiger was acht kilome ter uit de kust in de nieuw aan te leggen geul naar Europoort aan het zand zuigen, toen de bom in de buis mee omhoog kwam. De mijnoprui- mingsdienst achtte demontage van de bom ter plaatse te gevaarlijk. De bom is naar het strand gebracht en daar tot ontploffing gebracht. ROTTERDAM Dinsdag is de 82- jarige L, Heogendoom van de Wallis- weg toen hij op de G. J. de Jongweg liep onwel geworden en overleden. (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND In de vergadering van de wijkraad voor Hoek van Holland is gisteravond een groot aantal kleine zaken gepasseerd. Zo werd nota genomen van een me dedeling van B. en W. dat bij de Seinpost een toiletgebouwtje zal wor den geplaatst en dat ten zuiden van de Langeweg een passende beplan ting wordt aangebracht. Met ingang van 1 januari wordt de vergoeding voor de wijkraadsleden met een tientje per vergadering ver hoogd. Op doortrekking van de busdienst naar plan Oost bleek nog geen uitzicht te bestaan. De wenseiijkheid van een jeu-gd- wijkraad wordt in studie genomen. Voorzitter L, van der Houwen voelt meer voor een vragen-halfuurtje. Twee leden gaan de beleidsnota over wijkraden en sociale opbouwor- ganen bestuderen. Zij zullen op de volgende vergadering rapiport uit brengen. Het dagelijks bestuur gaat opnieuw aandacht schenken aan het parkeren van vrachtwagencombi naties in de Prins Hendrikstraat. De subsidies voor 1969 werden gisteravond verdeeld. De grootste 'bij drage ging naar de harmonievereni ging „Rotterdam aan Zee" voor het uniformenfonds. De wijkraad zou graag zien dat er een majoretten- korps komt, maar stelt dat niet ver plicht. Het werkcomité clubgebouw kreeg een bedrag van 500 om de eerste kosten te 'kunnen opvangen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Aan de beer B. Sprij sr., stichter van B. Sprij's Hout en Meubelindustrie n,v. en B. Sprij's Verkoopmaatschappij n.v. te Vlaardin gen en te Cuijk, is op zijn verzodc ontslag perleend uit rijn funotie van directeur van beide vennootschappen. Dit ontslag, dat de heer Sprij op de meest eervolle wijze is verleend met ingang van 31 december 1988, houdt ■verband met rijn wens de leiding van 'beide vennootschappen aan' jongeren over te laten. Hij heeft 43 jaar gel eden de basis gelegd voor het bedrijf. „Zonder overdrijving ik an gesteld worden, dat het voornamelijk aan hem is te danken, dat ons bedrijf een van de grootste meubelfabrieken is geworden van ons land. Met zijn on tembare energie, rijn ijzeren wils kracht en doorzettingsvermogen en met zijn .groot zakelijk inricht heeft hij dat weten te bereiken, wat velen voor onmogelijk hielden', aldus voor zitter C. J. van der Giessen van de raad van commissarissen. Zij prijzen zich dan ook .gelukkig dat de heer Sprij bereid is gevonden de benoeming als commissaris te aan vaarden. Zij hebben besloten hem, als gedelegeerde van hun college aan te wijzen, teneinde zijn „grote ervaring en uitzonderlijke creativiteit" voor hun vennootschappen te kunnen, be houden. In verband hiermee heeft men afge zien van het houden van een officiële afscheidsreceptie. ROTONDE, AFRIT C0RINCHEM - TE1. 01830 - 5841 SCHIEDAM Het in sep tember nieuw gevormd Gewes telijk Orkest onder leiding van dirigent Bart van Beinum gaf- dinsdagmiddag in de Magnalia Deïkerk twee schoolconcerten. Negenhonderd jongeren waren hierbij aanwezig. Dc vriendelijke, maar beslist optre dende dirigent gaf uitvoerig uitleg van instrumenten en muziekonderde- 3en. Hij liet zijn betoog telkens ver gezeld gaan van bijpassende illustra tie door het orkest, dat voor het me rendeel uit jonge musici bestaat. Het programma, dat bestond uit. Concerto grosso van C. Torelli, Sere nade van W. A. Mozart en Sympho nic classique van S, S. Prokofjef, vond maar een gedeeltelijk aandach tig gehoor bij de tieners. Het publiek reageerde flauw. De nieuwe dirigent zei het als voornaamste taak te zien de begelei ding van koren in de provincie Zuid-Holland. In zijn orkest geeft Bartvan Beinum jonge mensen de kans om te spelen. De mogelijkheid bestaat dat het Gewestelijk Orkest een optreden in het buitenland gaai verzorgen. De twee schoolconcerten in Schie dam werden georganiseerd op initia tief van de wethouder van onderwijs en culturele zaken en de commissie cultureel contact. De wensen van de bezoekers rijn op enquêtevormulie- ren vastgelegd. mmnrnrntf^^m Lastina peter pan beha van Franse kant. met de veel geroemde vormhoudende 'Lastinet' cups, nu ook in de nieuwe kieuren Mexican Rose en Persian Blue, bijpassende Lycra panty 15.95 IN ALLE 21 FILIALEN VAN FOUNDATIONS Voor sommigen was het gedwongen, stilzitten in de. Magnalia Deïkerk beslist geen straf. Zij luisterden aan dachtig naar het Gewestelijk Orkest, dat in Schiedam twee schoolcon certen verzorgde. MAASSLUIS De a.r. kiesvereniging vergadert vanavond, dinsdag, in een lokaal van. de Immanuelkerk. Er is geen inleider met een gespreksthema maar wel gelegen heid om kritische vragen en. opmerkingen te hesp reken. Ds. Heslinga leidt dit gesprek. Aanvang acht uur. 0 MAASLAND De gemeenteraad ver gadert vrijdagavond om hal* acht. 0 MAASLAND De Rotterdamse pianist Piet Veenstra geeft vrijdagavond voo-r de Cultuurkring Masaiant een pianoconcert in Het Trefpunt. Uitgevoerd worden werken* van J. S. Bach, Schtfbert» Bartok en Brahms. Aanvang acht uur, 0 MAASLAND De taleltenndsdaiïJ NIO 1 verloor met 73 van WOP 2. TOGB 3 zaagde van dik hout planken in de wedstrijd tegen NIO 3. Maasland verloor met 100, De wedstrijd NIO 2—HPV 5 eindigde met een 6—4 overwinning voor NIO 2. MAASLAND De gereformeerde 0 MAASSLUIS Evenals Ln alle Neder landse gemeenten zijn ook in Maassluis vrijdag 37 december cie gemeentelijke - kantoren en diensten voor het publiek gesloten. Er wordt ook geen huisvuil opge haald. De secretarie is van 8.30 tot 9.30 open voor aangitten van geboorten en overlijden. Het trouwen gaat gewoon door. VLAARDINGEN' Geboren :Corne!ia Josephina. dv F J van Hooijdonk en II W de Roo. Dr Wtardl Beekmansingel 267; Nicolaas Harry Marinus Relnier, zv R van Meijeren en G M Goos. P K Dros- saartstraat 9: Wtlhelmina Erica, dv T Ver meer en WEulsman, Boterbloemstr 7c; Christina Josephs Maria, dv A T M van Verten en M M van Ettlnger. Maasland, Commandeurshol 2; Johanna N'orberth. dv G de Kok en L van Minnen, van Hogen- durplaan 154D: Maurice KMILE, ZV M de Wit en H J van de Wal. Valeriusstr IS; Huibert, zv C J Krug en J Schalk, Maassluis. Pautus Potterstr 12: Alllce Han nah Maria Helena, dv P Geluk en G C Hoek, Piet Heinstr 24: Hedwig, dv J On derwater en N S Neuteboom, Biïiltoniaan 4: Robbert Adriaan, zv J W visser en A .H Kolenberg, van Blankenheimstraat 92; Jac queline Jacoba, dv J Eos en A F de Bruijn, Rich Holstr 41: Michel, zv C B II Bresser en S Bott, van der Duijn van Maasdamlaan 102b. Ovcricden:Abraham Beekman. 57. echts v C C van der Velden. Paulus Buysstraat 36. Getrouwd; Arend Jozef Maria Moerman, 26 en Johanna Antonla Kouwenhoven, 20, Adrianus Ferdinandus Nicolaas Maria de Graal. 21 en Cornelia Maria Adriana Mat- thljssen, 21. VIA A.K DIN G L N Overleden: Wlliem Roos. 73 wedn. van J. Bijkerk, van Hogen- dorplaan 304; Hendrik van de Schelde, 62 echtg. van Adriana C van Noorden. Dahlt- aseraat 14: Johannes Marius Zijden-bos, 30 echtg. van F. C. van 't Oor. 2e van L. Gaelstraat 41. Getrouwd: Hendrik Gerrit Baron, 24 en Johanna Catharina Alexandra van der Knaap, 22: Johannes van der Have, 25 en Johanna Catharina van der Knaap, 21: Theodoor van Zanten, 35 en Marina Ver hoeven, 24: Arie Max Thurmer, 24 en An na Woudenberg, 22: Dtrk van Vierzen, 22 en Jacoba Boelhouwer, 20, vrouwenvereniging en de plaatselijke NCVB-afdeling vieren maandagavond 23 december samen -kerstfeest in Het Tref punt. De dames beginnen om kwart voor. zeven met een broodmaaltijd die tot acht uur zal duren. Daarna.volgt een liturgisch programma, waarin de vertelling van een verhaal Is opgenomen, MAASLAND De tafeltennisclub NIO heeft besloten een vierde team samen te stellen. Het. bestaat uit de volgende spe lers; Fr. Groot Enzerimgk, J. van Essen en de dames J. Kuylroan en w, van Uflelen. 9 maasland De S.V. Maasland hield onderlinge schietwedstrijden. Uitslag korpswedstrijd op basis van 50 punten: O. Simons 40; Ad, van Staalduinen 42; J, Batenburg de Jong 36; A. Korpe! 48; S. verkade 47; Fr. v. d. Wel 43; W, van Roon 37; N, Poot 42; P. van Buuren 33; IJ. Boekestijn 47; Klein Hessellnk 45; A. Moerman 35; G. Dekker 46; H. van Woer den 35; J. van Zwienen 42; J. W. Groene- wegen 43: W. van Dijk 33; H. J. Korpel 49; M. C. Verploegh 35; P. Boekestijn 36; A. Poot 49; C. J. Poot 41; P. Kalkman 46 en Fr. van Staalduinen Wzn. 47 punten. -Vrije- baanwedstrijd op basis vn 30 punten: O. Simons 29; Ad. .van Staalduinen 29: A. Korpel 30; S. Verkade 27; Fr. v. d. Wel 28; W. van Roon 29; N. Poot 27; P. van Buuren 24; IJ. Boekestijn 26; C. Klein Hessellnk 27; A. Moerman 28; G. Dekker 27; H. van Woerden 29: J. van Zwienen 29: j. w. Groenenwegen 27; W. van Dijk 24; H. J. Korpel 30; M. C. Verploegh 26; P. Boekestijn 23; A. Poot 30; C. J. Poot 28; P. Kalkman 28: Fr. van staalduinen Wzn 30 punten. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Vrijdag 27 de cember zal het tweede tehuis voor geestelijk gehandicapten aan de Schiedamseweg 98 van de vereniging „Helpt Elkander" officieel worden geopend. Daaraan gaat een bijeen komst in de Stadsgehoorzaal vooraf, die 's middags om twee uur begint. Het bestuur van „Helpt Elkander" nodigt iedereen uit het nieuwe tehuis te bezichtigen en wel op vrijdag 27 december van 19 tot 22 uur, zaterdag 28 december van 10 tot 12.30 en van 13.30 tot 17 uur en op maandag 30 december van 10 tot 12.30, van 14 tot 17 en van 19 tot 22 uur. '1 MAASSLUIS Maandagavond werd een kunstzinnige fototen toonstelling geopend van de Israëlische fotograaf Salom Ben Da vid in het gemeentemusem aan de Zuiddij-k. De secretaris van de Nederlandse Zionistenbond te Rotterdam, de heer M. Engelander sprak over het oude en'het niéuwe Israël. Hij werd ingeleid door burge meester W. J. D. van Dijck, die uit voerig de geschiedenis van het. Joodse volk' reveleerde, dat zeer veel geleden heeft, maar telkens weer in staat was de moeilijkheden het. hoofd te bieden. Donderdagavond komt de heer S. Aarat-directeur van het-Israëlisch Na tionaal Verkeersbureau te Amster dam in het museum spréken. Vrijdagavond houdt de plaatselijke NIVON-afdeling ópen huis in het museum. -"vy-j;- '"a'-Tv: Voorzitter Veth zal dón vertellen over zijn reis naar Israël VLAAitDlNGEIN Vorig jaar heb ben 21 -mensen gébruik' gemaakt van defaciliteiten van. het gemeentelijk studiefonds. De bijdragen en -rentel oze voorschotten varieerden van hon derd tot 500 gulden voor alle mogeli jke studierichtingen. In totaal werd, aan bij-dragen 2.675 eri aan rentelo ze voorschotten 1.600 uitgekeerd. De aanvragen van 47 mensen, die een 'beroep deden op het "gemeentelijk studiefonds, zijn afgewezen. Als rede nen voor het afwijzen worden ge noemd:, 'een, rijksstudietoelage (28), het inkomen. (7). onvoldoende studiere sultaten (7) en een dubbele kindertoe lage (2). Verder was een aanvraag te Iaat ingediend, k<m een aanvrager op school een tegemoetkoming in de stu diekosten 'krijgen en was. een aarrvra- -. ger geen ingezetene van Vlaardingen. TIET IS weer zover. Het schijnt weer eens niet te kloppen met ons Rotterdamse drinkwater. Het is weer winter, het heeft gevroren en daardoor kemt er niet zoveel water de Rijn afzakken, 't Oude liedje dus. Maar maakt u zich niet ongerust Erg is het allemaal niet en ik maak me sterk dat de meesten onder u het niet eens hebben gemerkt dat er iets mis was met de smaak van het drink water -Bt wist er tenminste niets van voordat ik het bericht onder ogen kreeg. Als geharde Rotterdam mers en Rijnmonders zijn we de voorbije jaren wel eens steviger ge plaagd door slecht water. De laatste twee jaar is het best gegaan. De Rijn bieef ook 's winters voldoende aanvoeren en met de in gebruikneming van het waterwinbe- drijf op de Berenplaat, sloegen we ons er goed doorheen. Maar het moest er toch weer eens van komen. De kwaliteit van Rijnwa ter daalt wanneer de afvoer stag neert en ook de biologische zuive ring van de bekkens waarin het wa ter wordt verzameld is bij lage tem peraturen gewoon minder. Met wat chemicaliën bereikt de Drinkwater leiding echter een heleboel en al met al valt het dus echt wel mee. ]\/TAAR ER is één grote troost. Over een paar jaar betrekken we in onze -buurt het zuiverste drink water dat er maar te krijgen is. Het komt uit de spaarbekkens die in de Biesbosch worden gebouwd. Juist vorige week is het begin van de werkzaamheden aangekondigd. Dan zal het tobben met kwaliteit en smaak wel afgelopen zijn. Aan de ene kant natuurlijk uiterst verheu gend, aan de andere kant eigenlijk ook wat jammer. Rotterdam moet dan namelijk weer een traditie mis sen, die van het slechte water..... hsl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1