SNELLE VLIET VAKANTIEREIZEN REIZEN EN PRIJZEN i-, trein-, boot- en autocarreizen una mensen bi jlkskers ROYA| Al :B E R1 W& KERST' fëggSl 1969 is uit met een keurkollektie van JEUGDREIZEN AMPHORA BOERDAM der: tei atom int atfèSmet I i&zeMeaM „308.- „265.- „205.- „276.- „5 98. WELKE WAGEN WON DE LONDEN-SYDNEY MARATHON ÏBGB I I I I engelse koppen en schotels Elly van oort trad in huwelijk rehkburwH reto Luxemburg - Zwitserland - Italië - Oostenrijk geheel verzorgde reizen vrije reizen en speciale jeugdreizen - Duitsland - Joegoslavië - Spanje enz. 10 dag» ZWITSERLAND, VIERWOUDSTEDENMEER f 250.» 13 dag. ITALIË, GARDAMEER, f 260.- 10 4 MALCESINE, 283.- 7 D HTS! AND, ZWARTE WOUD incl. exc 190.- 13 TORBOLE, 265.- 5 AHR, El FEL incl, boottocht 130.» 12 ADRIATISCHE KUST 280 - 10 DOS ENRIJK, VORARLgebergte, incl. exc. 230.— 10 KARINTHIE incl. exc 255.- 10 dag. OOSTENRIJK, TIROL, f 155.- 14 ZELL AM SEE, 268.- 10 ZELl 4M SEE, 190.- 14 TIROL, 252.- 17 ITAL GARDAMEER, 310.- 10 SALZKAMMERGUT, 210.- 10 MEER VAN LEVICO, 190.- 10 T1 R O L, incl. exc 225.» 10 i' UID-TIROL, 10 ITALIË, GARDAMEER, 215. 19 ADRIATISCHE KUST 385.- DE SNELLE VLIET n.v. Rotterdam ONZE PRACHTIGE GID! VRAAGT VRIJBLIJVEND ONZE VAKANTIEREISGIDS OOK BIJ DE PLAATSELIJKE BOEKINGSKANTOREN VOORZIEN VAN HET SNELLE VLIET RAAMVIGNET. Informeer naar onze gratis VAKANTIEDIA-FILMAVONDEN. (t t( de snelle vliet Sl^NriEREiX^L ■:V' Ji Ook 's winters een grote keuze laste DE 1AGNI E r H UNTER DÉ rotterdammer EFJY «REEP UIT ONZE KOELEKTIE: n n -INCL EXC. 315.»* n n n n n n 1 OO n REISBUREAU TOURINGCARBEDRIJF SCHIEDAM Rotterdamsedijk 425 - Tel. 010-260720 Pleinweg 211 - Telef. 010-175708 Voorstraat 62 - Telefoon 030-27861 UTRECHT Kinkerstraat 42 - Telef. 020-169353 AMSTERDAM T. v. Berkhoutstr. 1 - Tel. 02154 - 5650 BAARN Rivierdijk B 338 - Tel. 01846-2325 HARDINXVELD ook bij uw Reisbureau verkrijgbaar, OP ZONDAG WORDT NIET GEREDEN EN ZIJN ONZE KANTOREN GESLOTEN. BON^VOOR AANVRAAG GRATIS REISGIDS ZEND MIJ S.V.P. UW VAKANTIEREISGIDS 1969 Naam: Adres: Woonplaats: one -K^n.inè 1 Korte Hoogstraat 14 - tel. 13.77.60 R'dam - Alle koopavonden geopend L KTIE 1969 99 99 Een perfekte televisie bij G. P. van Daulen jr. - 3 ^3 **SÈjfcs ÉBSBÜKEHUI vliegreizen touringcarreizen jongeren-reizen treinreizen 10-17 dagen •Imst/Tiro! cruises JR Andere modellen reeds v.a. f 5690.- Pagina 7 2A ZATERDAG 21 DECEMBER 196B „«PJESP* Sjjt tt tt tt tt tt tt fi tt n tt tt tt ff tt tt tt ft te tt f/ tt tt te ff tt ft te VL AARDINGEN In de Pniëlkerk en hi de H. Geestkerk heb ben samen bijna duizend personen aandacht geschonken aan de Volkskerstzang 1968. georganiseerd door het Vlaardings Konvent van Kerken. Met uitzondering van dc sprekers en de muzikale begeleiding van de samenzang, werd in beide kerkgebouwen hetzellde programma gebracht. In de Pniëlkerk zei kapelaan L A. NL Banning in zijn begroetingswoord, dat met kerstmis de mensen van alle kanten komen en dat met elkaar ge zongen en geluisterd wordt en dat kerstmis zodoende heel vredig zou kunnen worden. Er zijn wel christenen, die vinden dat kerstmis niet gevierd kan worden als er geen vrede op aarde is, maar, stel je voor dat alle kerken met kerstmis gesloten zouden zijn, bij- veerbeeld uit protest tegen het ge weld, de onrecht en de verdrukkin gen.' Dan zouden we bereiken, dat er nog minder vrede p aarde zou zijn, aldus kapelaan Banning. Met Kerstmis proef je de vrede en dat moeten we vieren, dat vrede n- der mensen mogelijk is. Hij achtte het een goed teken, dat vele kerken met kerstmis collecteren voor Biafra. Dit betekent iat men ec-n open oog heeft voor die plaatsen waar geen wede is. iet muziekkorps van het Leger des Heils onder leiding van de heer Van julik begeleidde de samenzang en de teer J. Prins declameerde. In de Pniëlkerk zie ds. Joh. Lever zijn Slotwoord, dat men de deur lie toegang geeft tot het kerstfeest 1968 was binnengegaan en dat men nu ook moet doorlopen. Zo niet, dan gaat her kerstfeest uit als een kerstkaars. We moeten tiet tit het oog verliezen en uit het tart laten vallen, dat God ons heeft lief gehad en dat het kerstfeest ons op roept tot in de waarheid en dat met terdaad Gods liefde moet worden doorgegeven tot liefde aan de naaste, etten, anders hadden we bete thuis urmen blijven, aldus de redikant. De Chr. Harmonie Vereniging Sursum Corda verzorgde de muzikale begeleiding. Dirigent Beerd Boerman liet zich halverwege het programma vervangen door Brana SebeL De heer L. K. Prins declameerde enkele frag menten uit de bundel „In het voor bijgaan" van Huub Oosterhins In beide kerken werd besloten met samenzang van Ere zij God. G. P. VAN DAALEN Jr. SEDERT 1900 Korte Hoogstr. 16 rel. 34S006 - Vlaardlneen. 300 dessins) Dessins uit de Na al leverbaar voor behang. Ooi voor Flexa-verf J. v. d. Windstraat 18 -Vlaardingen Telefoon 342872 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Elly van Noort, onderwijzeres aan de vorige week geopende prof. nr. P. S. Gerbra ■dysdhool, is vrijdag 'getrouwd' met Wim Harleman uit Schiedam, die theologie studeert in Leiden. Een aantal leerlingen woonde de huwe lijksplechtigheid bij. De vader van de bruid is ds. J. van Noort, die vele Vlaardingers zich nog goed zullen herinneren en die mo menteel en predikant te Amerongen is. Hij leidde de dienst in de Bethel- kerk. Na afloop werd daar een bij zonder drukke receptie gehouden. Mevrouw Harleman-Van Noort blijft voorlopig les geven Het jonge paar gaat wonen aan de Spoorsingel 92 in Vlaardingen. (Vervolg van pag. 3) Wat moet trouwens een jonge we duwe zonder kinderen doen? Een vak uitoefenen, dat ze al bijna is ver leerd? Of een beroep weer opnemen, dat misschien uit de tijd is? De on dergeschikte spelen nadat ze vróuw des huizes is geweest? En dan, hoe kom je aan een goede huishoudelijke hulp? Ik ken iemand, die er tien in één jaar versleet. Die gaat nu trou wen. 't Is natuurlijk geen basis voor een huwelijk. Het is een bloemlezing uit de lawi ne van feiten en ervaringen. Wat zijn bond er aan doet? Wij willen geen lustige Witwen of feestneuzenpu- bliek. Wij willen goede voorlichting geven. Aan de mensen zeggen wat ze moeten doen, hoe ze het aan moeten pakken. Wij willen een eigen bondsbureau, een betaalde kracht, een maatschappelijk werkster voor onderlinge hulpverlening. Wij hadden hier een propagandiste voor drie maanden. Die is nu overspannen geraakt. De telefoon van de secretaresse is tussen 7 en 11 uur. constant bezet Wij willen ook mid delen aantrekken om de eigen WW-post te blijven uitgeven. Als we nog een half jaar zonder geld zitten, zijn we kapot. Er zit al zoveel parti culier geld in.' Dan wordt het wegens liquidatie gesloten." Laat men niet menen dat de ker ken veel doen. Vraag het maar aan de eerste de beste weduwe of we duwnaar. Na twee <of drie maanden komen er geen bezoeken meer. Daar om willen wij ook graag een boekje uitgeven dat we „Baken in zee" gaan SCHIEDAM De Kethelse predi kant bij de: .hervormde gemeente do mmer W. Vons (40) 'die sinds voor jaar 1964 in Schiedam-Kethel werk zaam is, heeft een beroep gekregen naar Hoógèveen. Donderdag bracht dommee Vons met echtgenote er een bezoek./, Tijdens bet verblijf van dominee Vons in Schiedam onderging Kethel een aanmerkelijke verande ring. Er kwam een massale stedelijke uitbreiding tot stand en op kerkelijk gebied mocht de gemeente zich ver heugen in de volledige restauratie van de oude Sint Jacobskerk. Dominee Vons is ook assesor van de ring van predikanten van de her vormde gemeente en was vanaf 1959 tot begin 1964 in Oudenbosch (N. Br.) als predikant werkzaak. De Kethelse gemeente telt op het ogenblik onge veer 4000 zielen en twee predikanten. noemen. Dat zou elke begrafenison dernemer moeten kunnen uitreiken. Waarom wel subsidie van het mi nisterie voor beatgroeper; en niet voor ons? Met een ton startkapitaal, waren we gered. In Denemarken is er binnen 48 uur hulp bij een plotseling sterfgeval. In Nederland is de situatie ontstellend. Ik kreeg pas nog' een brief van een weduwnaar wiens kinderen door het gemeentebestuur uit huis worden ge haald als hij geen huishoudelijke hulp krijgt. Dat is Nederland anno 1968." Daarom var! de bond de onderlinge hulpverlening bevorderen, de maatschappelijke positie van de le den verbeteren, ontmoetingsavonden beleggen, juridische, fiscale en nota riële adviezen verstrekken, bemidde len bij het aannemen en selecteren van huishoudelijke hulpen, instruc tieve avonden beleggen en ontspan ningsbijeenkomsten organiseren. Een kaartje naar Postbus 3135, Rotterdam en men weet er alles van. H J. W. i klfANM wWftiwIlnyHi lUw Hoofdkantoor<5eort Grootepleln 4, Alkmaar, teL 022DWB8Ö4 10-13-15-22 dagen Garó iir.eer 13-14 dagen Gardamaer 10-13-14 dagen Zeil am See 13 degen Middellandse Lee Roö.rdML Keent «a, tal. 010-116E® Schleweg 14», tal. 010-247020 en 241413 - Zuidplein 123, lol. 010-272688 <x> 174801 SchMMB, O Verboonstraat 17-19 te». 010-266077 en 262258 VI wdliigM», Fransenetrsat IS, tel. 01O344e06i«f>"342761 MmuM*, Noordvliet t»(. mmi'm AUTHORIZED DEALER CHRYSLER BENELUX OTTERDAMSCHEAUTOMOBIEL CENTRALE N.V WESTPLEIN 3 (BIJ DE VEERHAVEN) TELEFOON 115555*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1