Kleuter omgekomen felle brand in bij Diaconessenhuis op nieuwe basis woning op weg Biafra naar VS Zaken van vertrouwen SLAAPKAMER GEHEIMENH tijdelijk alles goed en wel Kinderen speelden met lucifers Marechaussee boos op brandweer Twee commissies aan he t werk ■VlÉUxl SPE I Zet die fles gerust midden optafel. Hij mag gezien worden. Dit is nu «ft siuimerwekker y VAN DER BEEK mm c - cte zes miljoen stierven Grote schade door vuur in Insulindestraat Wijziging routes Terwijl Gemeente Schiedam .CE rotterdammer Blasfemie IHC optimistisch over jaar 1969 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Vanmorgen si bij een brand in het westen van Rotterdam een tweejarig kind omgekomen. Het is Isaak Lode wijk Anthonïe Poeljer uit de Hugo Molenaarstraat 47a. Zijn moeder en zijn drie broer tjes en zusjes konden worden ge red. Die drie kinderen zijn vijf, drie en één jaar oud. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM „Dat is best mogelijk", antwoordde vanmor gen mr. J. W. W. van der Hoe ven op onze vraag, of er een plan tot algehele reorganisatie van bestuur en leiding van het Diaco nessenhuis in de maak is. Hij voegde daaraan toe: „Ik kan u daarover nu niets zeggen." Wethouder G. Z. de Vos, die wij dezelfde vraag voorlegden, antwoordde: „Mij is daarover niets meegedeeld." Ook de directie van de ge meentelijke geneeskundige en gezondheidsdienst weet nog van niets. VORDERINGEN ZIEKENFONDSEN Grote schade GENERAL# ELECTRIC 9? AMSTERDAM/ROTTERDAM Met voedsel en medicamenten voor de hongerende bevolking van Biafra aan boord is het kerstschip voor Biafra, de Forra, zaterdag naar New York ver trokken. Het schip had een dag vertraging, omdat 300 ton hulp goederen uit Engeland door de storm later in Amsterdam aan kwam. Vliegtuig terug Be Rotterdammer 50 jjaar geleden HOUT - TRIPLEX - BOARD - VERFWAREN Fa. A. G00S EN CO. - Vlaardingen ELEKTRISCHE HUiSH. ART; TELEFOON 343046 - 343492 Handelsmij A. VAN ROON N.V. I Wij hebben geen siaapkamergeheimen voor u. Integendeel! Wij vertellen u er alles van, én wij laten u heel veel zien. !Ook natuurlijk losse kasten, toilettafels, bedbakken en andere slaapkamermèubelen. En niet te vergeten matrassen en wollen dekens. En denk eraan er Is altijd één reden meer om te kopen bij zal u tonen hoe goed u kunt wonen EEG! GEMEENTE SCHIEDAM SLUITING GEMEENTELIJKE BUREAUS EN DIENSTEN] ifflijl i«ui. I! 'üi. ONGETWIJFELD slaagt beter met Uw inkopen ah II eersi i(e 9i|vnM«ül|as |ees| Zojuist ontvan^ep; Verstaat gij wat gij leest? AART P0^ïlËtt Boekverkjlfacr iü, ,<|e stóallé liavcJisiifaat 3. 'Vclfefiton 34.i3.tii, vihüriijtiÜün. cadeau-aanbieding PHILIPS cadeau-aanbieding Boogaard: vèruif de beste, veruit de voordeligste ScliioiiamsQweg 41 failiiipii te).(ÖIÜ) 34 07 44 (5 lijnen) fink hi WiiihUlr.niiiriiiii Van llnpnilmiilnaii 33 1111.(010) 34 49 90 voor üüjlvolle sfeerverlichting i Korte Hoogstraat 15 tel. 34 37 14 i Pagina 3 2A MAANDAG 23 DECEMBER 1968 Weet de burgemeester van Rotter dam, wat het woord blasfemie bete kent? Ik geloof het niet erg, maar als hij het wel weet dan moet ik zeggen: foei burgemeester, moet u zo uitpak ken tegen de heer Van Dis? Geachte burgemeester, wat heeft de heer Van Dis miszegd? Hij heeft God niet gelasterd en hij heeft niemand gekrenkt. Hij is diep bewogen met het jot van Nederland, ja, van ons volk. Waar blijft de eerbied voor God en Zijn heilig Woord? Mag het christenvolk niet meer op komen voor de Ere Gods? Helaas, de bijbelse normen hebben in ons land afgedaan, daar wordt om gelachen. U, geachte burgemeester, spreekt over onaanvaardbaar. Weet u wat dat is? Het vertrappen van Gods heilige wetten en geboden. Geachte burgemeester, u moet zjn: Gods dienaar. U moet maar eens na denken over Romeinen 13 vs 3 t/m 5. Ik moet de heer Van Dis volkomen bijvallen en gelijk geven. Ik wens hem sterkte en de zegen des Heeren tot in lengte van dagen. En de heer A. Dijksman mag ik nog de raad geven de bijbel heel goed te gaan lezen. Rotterdam J. G. v. d. Zwaai BOTTERDAM -- volgens hei perso neelsorgaan ..Hei zeskant" kan de IHC-Hölland NV hel nieuwe jaar met ver trouwen tegemoet zien en „p jpss rnet tevredenheid terugblikken. De structuur van de onderneming kreeg enkele maanden geleden haar definitieve vorm doordat begonnen werd met het op richten van produktieitroepcn. De verkoop verliep bevredigend, terwijl tie verkoop- prognose van enkele produkten ruimschoots werd overschreden. Daardoor rijn de bedrijven In 1969 goed van werk voorzien. Het grote probleem Is de kostenbewa king. ..Wij moeten de voortdurende kostenstijging binnen de perken houden en voorkomen dat deze de produktiviteits- overschrljdt. Dan zal de groei, die zo noodzakelijk Is voor de continuïteit van de onderneming, zich zeker voortzetten", ai- dus de directie. Het bedrijf heeft vorige week meege deeld dat het nelto-resultaat over 196B be duidend beter zal zijn dart dat van 1967. Overwogen wordt over 196» een hoger di vidend voor te stellen. Over 1967 werd tien pet. uitgekeerd. Hoe de brand is ontstaan is niet zeker. De recherche vermoedt dat de kinderen In de voorkamer met luci fers hebben gespeeld Het veronge lukte kind bevond zich in een tussen- kamcr. De moeder was op het ogen blik van het uitbreken van de brand in de keuken aan de achterzijde van de woning. De woning is volledig uitgebrand. Het vuur is ontstatn in de voorka mer en van daar doorgetrokken via de gang en de tussenkamer naar het achterhuis. Ook de zolderverdieping is ernstig aangetast Het was voor de brandweer een vrij hardnekkige brand, die men maar moeilijk kon benaderen. De vlammen sloegen aan voor- en achterzijde naar buiten en tot boven het dak. Pas tegen half tien was men zover dat een brandweerman het lijkje van Isaak in een deken gewikkeld uit het huis kon dragen naar een op een grote afstand gereedstaande zieken auto. De woning van de familie Poeljer Hoe het reorganisatieplan van de Vereniging Nederlands Hervormd Di- 323 aconessenhuis zal uitpakken, zal men dus moetenafwachten. Voorlopig is daarover nog niets buiten bestuur en directie van het Diaconessenhuis ge treden. Maar men verwacht wel, dat dit binnen niet ai te iange tijd za! gebeuren. Ais een goede reorganisatie is doorgevoerd, die een voor alle bij de hoogst ongelukkige zaken in het Dia conessenhuis betrokkenen aanvaard baar is, zal ook de maatregel van de Rotterdamse gemeentelijke ge neeskundige en gezondheidsdienst, geen patiënten meer te doen opne men in de interne afdeling van het Diaconessenhuis, kunnen worden op geheven. De directie van de GG en GD zal vanzelfsprekend niets liever willen en, hoewel zij nog niet op de hoogte is gesteld van de plannen van het bestuur, rekent zij erop, dat er bin nenkort spijkers met koppen kunnen worden geslagen. Een commissie van zes voor aanstaande Rotterdammers géén medici waarin onder anderen zit ting heeft oud-wethouder J. van Til burg, oud-gouverneur van Suriname en oud-voorzitter van de Scheep vaartvereniging Zuid, beziet thans de moeilijkheden rond het Diaconessen huis cn tracht mee te werken aan een spoedige oplossing. Staatssecretaris dr. R, J. Kruisinga van volksgezondheid, die eveneens naar een oplossing van de moeilijk heden zoekt. Naar wij vernemen is deze commissie reeds een aanzienlijk stuk met haar werk gevorderd. Zoals tnen weet heeft in het recen te verleden een commissie onder voorzitterschap van de rijksinspec teur voor de volksgezondheid de moeilijkheden bezien. Deze commis sie heeft een aantal aanbevelingen gedaan, die echter niet tot positief resultaat hebben geleid. De Rotterdamse ziekenfondsen hebben zich, zo blijkt uit een door de Stichting Samenwerking Rotterdamse Ziekenfondsen uitgegeven verklaring, achter het besluit van de directie van de GG en GD, de opname in de in terne afdeling van het Diaconessen huis te staken, opgesteld. Zij delen mee, dat hun is gebleken dat het voorshands niet is verant woord verzekerden voor ziekert- fondsrekening als patiënt te doen op nemen in de interne afdeling van het Diaconessenhuis. De samenhang tussen een. interne afdeling cn de. andere afdelingen in een ziekenhuis, zo gaat dc verklaring verder, is normaliter dusdanig ver weven dat de ziekenfondsen van oor deel zijn zich te moeten beraden over de vraag of het nog langer verant woord is verzekerden als patiënt in de overige afdeling van het Diaco nessenhuis te doen opnemen. Alvorens deze waag te beantwoor den, zo vervolgt de verklaring, heb ben de ziekenfondsen ér bij het bestuur van het Diaconessenhuis bij zoder ernstig op aangedrongen op korte termijn daarmee een onder houd te arrangeren, zulks in de hoop en in de verwachting dat uit deze conferentie zal blijken dat voldoende argumenten aanezig zijn om de air- geworpen vraag in positieve zin te beantwoorden. bevindt zich op de tweede etage. De beneden liggende woningen hebben veel water en rookschade. Bijzonder verontwaardigd over de gang van zaken bij blussing en red ding is de 21-jarige dienstpiichtige marechaussee R. Hagen, die tegeno ver het brandende huis woont. Hij was wakker geworden van he geknetter van de vlammen en was naar het brandende huis gegaan, waarvan de bewoners hem niet onbe kend zijn. Hij vertelde vanmorgen: „De kinderen waren al beneden, de moeder stond bovenaan de trap te roepen dat Isaak nog in de tussenka mer was. Ze was radeloos. Die kamer was aan de gangzijde op slot en via de voorkamer door de vlammen niet meer bereikbaar". „Ik en een brandweerman, vermoe delijk een vrijwilliger die in de om geving woonde en er als eerste was, hebben geprobeerd de deur in te trappen. Toen de deur open was, was het onmogelijk naar binnen te gaan vanwege de warmte en de verstik kende rook". „Op dat ogenblik kwam er een brandweerwagen aan; De man boven vroeg me naar beneden te gaan en aan de eerste de beste brandweerman te vragen met een persluchtmasker naar boven te komen. Ik heb dat gedaan, maar de man beneden rea geerde helemaal niet op mijn verzoek en bleef aan dc slangen morrelen". De heer Hagen zei verder dat, toen hij voor de tweede keer boven kwam, zonder persluchtmasker, er niets meer te redden viel. Hij zei heel. ver ontwaardigd: „Daar zullen ze nog wel meer van horen". Hij heeft ter plaatse over het gebeurde gesproken met de officieren van justitie mr. S. J. v. d. Hoeven en mr. W. D. Meeter. O Een bijzonder hoge schade van 175.000 is toegebracht aan het pand in de Insulindestraat waar zowel de afdeling Rotterdam van de Politie Verbindings-Dienst als de Bescher ming Bevolking zijn gehuisvest. De brand is vermoedelijk ontstaan door kortsluitinh in een keukentje. De brandweer gaf klein alarm. De brand bleek echter bijzonder hardnekking. Het vuur had zich vast gezet in plafonds en opgeslagen kost bare materialen. Daarbij kwam een hevige rookontwikkeling, waardoor het pand alleen te betreden was met gebruikmaking van perslucht maskers. De brand, die rond zes uur was uitgebroken, kon pas tegen tien uur als geheel geblust worden beschouwd. Maar toen had het pand zelf al grote schade opgelopen en waren kostbare verbïndingsapparatuur ver loren gegaan, evenals allerlei zaken uit het BB-magazijn. Uitgerukt wa ren eenheid 224, G6, L2, M2 en een heid 223. De leiding berustte bij brandmeester G. van Aalst. Geen onrustig getik. Zacht ver lichte wijzerplaat vertelt de hele nacht hoe iaat het is.Op de inge schakelde tijd zoemt de siuimer wekker u voorzichtig terug in de werkelijkheid. Tot viermaal toe, om de 10 minuten, dankzij een uitgeslapen, elektrisch repeteer- systeem. Model AE 123: f 35.95 Andere modellen reeds vanaf 119.95 Mijnssen Co N.V. A'dam - T«J. 64876 ROTTERDAM In totaal bijna vierhonderd bejaarden beleefden vandaag, maandag, enthousiast' de jaarlijks door Dick Schildkamp geor ganiseerde kerstshow. De middagvoorstelling van deze show, die in gebouw Wuyster gehou den werd, was geheel bezet. Vanmor gen was de zaal maar gedeeltelijk bezet, maar dit deed geen afbreuk aan de geestdrift van het publiek. Dick Schildkamp, onder meer orga nist en conferencier van beroep, praatte de diverse programmaonder delen aan elkaar en introduceerde de artiesten. Vooral Albert de Booy viel goed in de smaak. Hij begon zijn optreden met een ontspannend praatje met het publiek, waarop de zaal met opmerkingen re ageerde. De show maakte een zeer verzorgde indruk. De Forra zal in New Vork nog en kele duizenden tonnen voedsel aan boord nemen. Dat zou het resultaat moeten zijn van een actie, die door de regeringen van Canada en de Ver enigde Staten wordt gesteund. Orga nisator Abi Nathan is inmiddels naar Amerika vertrokken om de actie te leiden. In Nederland heeft de actie „Kerstschip Biafra" ruim 250.000 gul den opgebracht. Dat is genoeg voor de wereldreis van de Forra. Wel is er nog meer geld nodig voor het over vliegen van de hulpgoederen van het eiland San Tomé naar Biafra. De Forra zal over twaalf dagen In New York aankomen. De reis naar San Tomé duurt zeker twee en een halve week. Het schip komt juist op tijd aan, omdat over een maand de honger het nijpendst is. Uit de Rotterdamse haven vertrok zaterdag de Nederlandse kustvaarder Imber met aan boord 600 ton melk poeder. Het vaartuig zal voedsel ver voeren tussen de Nigeriaanse hoofdstad Lagos en Port Harcourt, in bezet Biafra De Imbert maakt de reis in op dracht van het Nederlandsche Roode Kruis en zal zeker voedsel vervoeren. vier maanden Het vliegtuig van het Neder landsche Roode Kruis, dat enkele maanden elke nacht vluchten heeft gemaakt tussen Fernando Poo en Bi afra, is zondag in ons land terugge keerd. Het heeft 112 nachtvluchten uitgevoerd. ROTTERDAM Om verkeerstechnische redenen wordt met ingang van dinsdag 24 december een aantal wijzigingen in de routes van de autobuslijnen 54. 56 en 59 van de RET aangebracht. Lijn 54 (Station Schiedam - Nieuwland - Station Schiedam) zal In de richting van Nieuwland niet meer rijden via de Prof. Kamerlingh Onneslaan. de Van Swin- denstraat, de Van Swindenslngcl, enz., maar vla de Prof. Kamerlingh Onneslaan. het Lorentzplein. de Boerhaavelaan. de Snelllussingel. de Van Swindensingel en verder via de bestaande route. Lijn 56 (Station Vlaardingen - Vlaardin- gen. wijk Holy) zal in beide richtingen de Kethelweg vermijden. De,route wordt als vol-gt: Van Hogendorplaan. Van L'nden van den Heuvelslngel. Sportïaan. Burg. Verkadeslngel, en verder weer via de bestaande route. Lijn 59 (Centrum Schiedam - Viaardin- gen-west) zal in de richting Schiedam niet meer via de Dirk de Derdelaan, de Van der Werffstraat, enz. rijden, maar via de Dirk de Derdelaan, de Floris de Vijfde- laan, de Philips de Goedestraat, en via de Van der werffstraat verder langs de bestaande route. De indeling van de haltes zal overeen komstig de wijzigingen in de routes wor- den aangepast. Dn vle.eschlooze dagen. Minister van Landbouw, heeft met bet oog op liet h.s. Kerstfeest en <leu Nieuwjaarsdag be sloten den eerste» vleeschloozen dag in de twee volgende weken over te slaan, zoodat in deze en' in de volgende werk s Jee bis de Vrijdag als vleeschlooze dag in aanmerking koun. ROESTVRIJ STALEN AANRECHT - Goedkoper dan ooit! Nu reeds v.a. 140 Plastic Plafondplaten v.a. 42 ct. - Veeg vaste muurverf 4 kg emmer 3,90 Latex muurverf 2 Vit kg emmer 6 en 4 kg emmer 9,75 Ie van Leyden Gaelstraat 87 - Telefoon 341S61 Gedempte Bierstoot 68 - Telefoon 346900 tfilLENEURGSIfUZ HOEK EHHflSTR- TR.DlD-3f.EZ2l VLSR9DIH0EN de nummers van DE SPECIALIST op het gebied van CARAVANLUIFELS, UITBREIDINGEN. VERBOUWINGEN en REPARATIES van TENTEN en CARAVANTENTEN WESTHAVENKADE 61 VLAARDINGEN GEO. BIERSLOOT 42-48 TELEF. 348793 VLAARDINGEN t Arthur D. Morse ten scnokkena. nooit eerder gepubliceerd feitenrelaas. Hoe Engeland en Amerika onverschillig bleven en zelfs bewust tegenwerkten bi/ vele pogingen om het Joodse volk te redden van filers ..Endlösung Een dramatisch en uitdagend boek ingeleid door Prof. Dr. J. Presser f29,90 Verkrijgbaar tn de boekhandel ZOMER&KEUN1NG WAGENINGEN Op vrijdag, 27 december 1968, zullen de gemeentelijke! bureaus <afd. Bevolking ook 's avonds) en diensten; voor het publiek gesloten zijn. j HET BUREAU VOOR DE BURGERLIJKE STAND (Nieuwstraat 26) zal op vrijdag, 27 december 1968 van 9.0012.00 uur geopend zijn. HET BUREAU HUISVESTING zalop maandag, 23 december 1068 en dinsdag, 24 december 1968 de gehele dag GESLOTEN zijn. HET STEDELIJK MUSEUM zal op de le en 2e Kerstdag geopend zijn van 12.30 17.00 uur. Op vrijdag, 27 december 1968, zal het Mu-I' seum op de gewone uren voor het publiek geopend] zijn. BUREAU VLEESKEURINGSDIENST De dienst van het Bureau van de Vleeskeuringsdienst zal worden uitgevoerd zoals op zon- en feestdagen, De veehouders wordt aangeraden om op dinsdag, 24 december 1968, vrijdag, 27 december 1968 en donder dag. 2 januari 1969 tijdig aangifte te doen van destruc- tiemateriaal, in elk geval tussen 8.00—13.00 uw. GEMEENTELIJKE VERVOER-, REINIGINGS- EN ONT- SMETTINGSDIENST Op vrijdag, 27 december 1968 zal geen huls- en bediijls- vuil worden opgehaald. De stortplaats zal op die dag ook gesloten zijn, GEMEENTELIJKE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK De bibliotheek en haar filialen zullen op dinsdag- Burgemeester en Wethouders van Schiedam maken bekend, dat zijn uitgeloot 62 obligaties van 1000,—. 6 obligaties van 506.en 20 obligaties van 100. van die 4% obligatie-lening 1952 (Burgerzinlening). oorspronkelijk groot ƒ2,000.000.en momenteel pro resto groot ƒ995.000.—. Uitgelote nummers: 39 120 153 165 174 210 223 256 261 329 372 404 417 443 454 472 482 488 573 600 619 663 665 682 684 692 750 773 820 855 877 923 968 993 1022 1057 059 110 i 120 1125 1194 1205 1244 331 343 1373 1481 1495 1498 1512 1Ö2Ü 530 539 1541 1388 1602 1683 1720 1738 789 814 1887 A-B 1904 A-B 1936 A-B 198BA-J 1999 A-J. De per 1 februari 1985 aflosbaar gestelde obligatie nr. 1858F en de per 1 februari 1968 aflosbaar gestelde obligaties nrs. >031, 1363 en 1874 A zijn nog niet ter verzilvering aangeboden. Betaling geschiedt van 1 februari 196!) af pietje ten kantore van de kassier der gemeente Schiedam. Schiedam, 13 december 1903 avond. 24 december 1968. gesloten er december 1968 op de gewone jirpii gen op vriid.ig, lilt! tic ;ie iJrnk van: li. Jl, KU1TEKT J f t|i||l -,:)>i li ri 1 'serie: Cahiers voor de Cleiüeeiiiet .f 5,95 Verkrijgbaar bij: total»' nunfliediggen deel U kunt NU reeds reserveren in verband met de komende feestdagen 91Q5A model 1968 De gezinsrecorder bij uitstek. Twee sporen. Compleet met microfoon, twee 13em-has- pels en longspeeibond. Catalogusprijs 299.- Codeau-kortingl OO. - 9121A model 1968 Ongekende- mogelijkheden met vier-spo- lentechniek, Geschïk! voor stereo fonische weergave, muitiplay en duopioy. Nu ex perimenteren - Cataloguspri|5 469.- cadeau-korting 100-- boogaard

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1