Voorstel aan gemeenteraad: Energietarieven het nieuwe jaar m gaan omhoog Kerstconcert in het Museum AGENDA Chemicaliën in water na aanvaring Verlaat bruidspaar Massale kerstzang de Grote Kerk m triomf in londen-sydney marathon voor DAF55 Korte brand aan boord Noorse tanker Jaranda Enorme belangstelling voor scholentornooi tafeltennis Knipkaarten voor de Holybus Burgerlijke stand Garage Goudriaan •Garage Landman Kr'Sl Nieuwe exposities in het Stedelijk Vrachtauto ramt teetal panden Handtekeningactie ten dele geslaagd Eigen blad voor tafelgemeente^ Vijf cent voor een kerstboom Schuif eens 3n stoel bij Van Willigen vijftig jaar „Voorwaarts" Prestatiecross A.V. Fortuna Kerstconcert op Oranje-carillon Zingende entree tot Viaardingen Van de Hoek Bronzen medaille meer wetenivan PAF? vul "m Sportschool West wijk Mint Hulsker Bokaal Juliana volleybal zakte verder terug Prijsuitreiking van voge [tentoonstelling (Van onze verslaggee ster) SCHIEDAM Door in werking treding van de wet op de omzet belasting worden met ingang van 1 januari de tarieven voor gas, water en elektriciteit verhoogd. Alle prijzen, vastrechtbedragen en bijdragen worden dan berekend exclusief de met ingang van 1 ja nuari vastgestelde omzetbelasting, die afzonderlijk aan verbruikers in rekening wordt gebracht. tot dusver in de tarieven opgenomen omzetbelasting. ïDe restitutie zal op een voor de administratie van -de be drijven .geschikt tijdstip gebeuren naar „eer en geweten". G. P. VAN DAALEN Jr. Vandaag. en morgen .en dagelijks methetpientefste pookje terv/eretd HoogstgeklasseercteTKXJec auta Prijs f6595r af fabriek. f Naam -2 i B-dealer voor Schiedam Capaciteit DE ROTTERDAMMER Pagina 4 2 MAANDAG 23 DECEMBEB SCHIEDAM Van 20 december tot 19 januari worden in het Stede lijk Museum de volgende tentoonstel lingen gehouden. „Moderne Kunstnij verheid" uit de collectie van Museum Boymans van Beuningen te Rotter dam en „Sieraden" met werk van de edelsmeden Gijs Bakker, Nicolaas van Beek, Onno Boekhout, Hans van der Heijden, Bernard Laméris, Emmy van Leersum, Jan van der Linde, Riet Meerinx, Robert Smit, Nicolaas Thuys en Lous Martin. Verder zijn „Aanwinsten 19b*8" te bekijken, terwijl de fototentoonstel ling „Schiedam Nu" tot 1 januari 1969 geopend blijft. Van 22 december tot 6 januari 1969 wordt elke middag om half drie de film „Frienden auf Erde" getoond. Het museum is vrijdagavond 20 de cember niet geopend in verband met een concert door het Schiedams Vrouwenkoor, maar wel op de vrij dagavonden 27 december 1968 en 3, 10 en 17 januari 196S van 20 tot 22 uur. Eerste en Tweede Kerstdag is het museum geopend van 12.30 tot 17 u. Op Nieuwjaarsdag is het museum gesloten. Vrijdagavond opende directeur Paalman een tentoonstelling in de Zonnehof te Amersfoort, die daar tot 26 januari 1969 gehouden wordt en kunstwerken uit het bezit van het Stedelijk Museum te Schiedam om vat. Aan het bovenstaande zal de ge meenteraad zijn fiat kunnen geven in de raadsvergadering van donderdag 2 januari. Hoewel het contract dat de ge meente Schiedam met Rotterdam heeft over de levering van elek trische energie met ingang van 1 no vember 1967 Is opgezegd, en over een nieuw contract nog steeds besprekin gen worden gevoerd» zien B. en W. als enige mogelijkheid op basis van het opgezegde contract te handelen', waarbij onder meer bepaald is, dat geen elektriciteit beneden de Rotter damse tarieven mag worden gele verd. Hierdoor werd het noodzakelijk da Schiedamse tarieven als volgt te wij zigen: vastrecht voor woonhuizen wordt verhoogd van 36 respectievelijk 49,20 tot 39 resp. 52,20; vastrecht voor winkels, bedrijven enz. wordt verhoogd met tien procent en vervolgens verminderd met 1,20 in verband met de wet BTW; extra-vastrecht voor nachtstroom verbruikers wordt verhoogd van 1,56 tot 1,02; de Kilo Wattuurprijs van. het zoge naamde dagverbruik van woonhuizen wordt verhoogd van 7,5 cent resp. 6,5 cent tot 7,7 cent, resp. 6,7 cent. de KiloWattuurprijs van het dag- verbruik van winkels, bedrijven wordt verhoogd van 7,5 cent tot 7,7 cent. Genoemde bedragen zijn netto-prij zen. Ze zullen dan ook bij de facture ring met vier procent wegens omzet belasting worden verhoogd. Wat betreft de levering van gas en water zullen alle prijzen, mits de raad akkoord gaat, vastrechtbedragen en bijdragen exclusief de met ingang van 1 januari vastgestelde omzetbe lasting, aan de verbruikers in reke ning worden gebracht. De met ingang van 1 januari vastgestelde omzetbe lasting zal afzonderlijk aan verbruik- j ers worden doorberekend. De verbruikers hebben nog een i klein voordeeltje te wachten, omdat j zij recht hebben op teruggave van de j SCHIEDAM De Vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum Schiedam heeft vrijdagavond in de kapel van dat gebouw een Kerstcon cert gegeven dat veel bezoek kreeg. Het Schiedams Vrouwenkoor zong onder de stipte en toch zeer stimule rende leiding van Ria Borgmeyer a cspella zeer levendig In dulci jubilo van Michael Pretorius, bijzonder fijn Angelus ad pastoris ait van Claudio Monteverdi, opgewekt diens Hodie Christus natus est, pittig Benedictus van William Byrd en met sonore al ten het moeilijkste vijfstemmige O re- gem coeli var, Tomas de Victoria, Een tweede groep van eveneens vijf werken bracht een heel mooi, fijn gezongen The virgin's cradle hymn van de Engelsman Edmund Rubbra, een prachtig gezongen moei lijk Angelus van Marius Monniken dam en drie bewerkingen van Oud-Nederlandse Kerstliedjes van Henk Badings, die ook voortreffelijk werden, gezongen. Na de pauze zong het koor fijn geschakeerd A ceremony of carols van Xenjamin Britten, waarbij de dames- zich hielden aan de Britse ge woonte om zingend binnen te komen en met het laatste deel weer zingend weg te gaan. Het was jammer, dat het koor na de fraaie harpsolo even niet op dreef kon komen. De alt Hannelore Pennink zong haar soli in dit werk prachtig en liet voor de pauze fraaie zang horen in SEDERT 1900 Korte Hoogstr. 16 - Tel. 34589$ Viaardingen SCHIEDAM De met stalen stei gers geladen vrachtauto van de heer C. J. W. (48) reed vrijdagmorgen kort na acht uur vanuit geparkeerde toestand in de Nicolaas Beetsstraat plotseling achteruit. Nadat een cara- vanemstig was beschadigd, reed het gevaarte legen de panden 23a en 23b. Het ongeluk gebeurde, toen de 62-ja- rige magazijnmeester G. de B. in een poging om de verwarming aan te zet ten, het contactsleuteltje omdraaide. De chauffeur, die zijn brood was vergeten, had zijn auto even in de steek gelaten om het thuis af te ha len. De gevels van de panden werden ontzet, de voordeuren vernield. Vanmorgen om half vier werden op de BK-laan twee geparkeerde wagens zwaar beschadigd. De 38-jarige C. G. raakte in beschonken toestand de macht over het stuur kwijtHij werd ingesloten, ook al omdat hij niet ver zekerd was. MusU Sacrum: Leger des Hells, kerstbij- eeakomst voor bejaarden. De Rank: Kerstfeest diakonie. 29. Slstgnali». oeïkerk: Kerstviering Ger. Ou- dersverg. 20 Arcade: dansavond Sollied. Gymnasiasten Bon, 20. Martlnuskerk Bridge en klaverjasverg. Groenoord, 20. Chr. Soc.Belaagenr.S.V. en Wljkverg. NTieuwland, 20. Chr. sociale Belangen: Kerstpaketten uit reiken NGGO, 20. de aria Erkenne, o Seele van Georg Ph. Telemann met viool- en harpbe- geleiding. Intens muzikaal heeft harpist Ed ward Witsenburg de begeleidingen van deze aria en van het werk van Britten gespeeld, en als solist blonk hij uit in de Lesson in D van de blinde tijdgenoot van Handel John Parry oorspronkelijk gecompo neerd voor de in Wales inheemse harp met drie rijen snaren en in drie boeiende Impromptu's van de Engelsman William Mathias. Alle uitvoerenden oogstten terecht harte lijk bijval. G. M. Dersjant (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM 0e huis-aan-huis-barxlte- keningen actie, die de PvdA, de PSP en de PPR in Nieuwland hebben gevoerd om te ageren tegen de verhoging van de SA- TO-bljdrage met 225 miljort gulden, heeft redelijk suceesgehad. Dertig 4 zeventig procent van de mensen, die om eer» hand tekening werd gevraagd, gaf die. De actie, die de groep Morgenstad zater dagmiddag op de Koemarkt hield ter on dersteuning van het Initiatief van genoem de partijen, had minder succes.. De actie voerders weten dit aan het feit, dat zij op de Koemarkt geen stand mochten inrich ten of tafel mochten phratsen, omdat zij van de gemeentepolitie geen vergunning i kregen. ROTTERDAM Deskundigen van de GG en GD en van de Drinkwater leiding hebben dit weekeinde onder zocht, of een lek in een met chemï sahe vloeistoffen geladen binnen- tanker gevaar zou kunnen opleveren voor de bevolking. Zij werden gealarmeerd nadat op de Nieuwe Maas tussen de Wil lemsbrug en het Antwerpse Hoofd de Nederlandse binnentanker Vlist bij een scheepsongeluk zo ernstige scha de opliep, dat vrij aanzienlijke hoe veelheden van de vloeibare lading in het water terecht kwamen. Na intensief onderzoek kwamen ze tot de conclusie dat de uit de tanker weggevloeide chemicaliën geen kwaad konden. De Vlist kreeg de schade doordat het schip werd aangevaren door het Nederlandse binnenschip Alies-F, dat door nog onopgehelderde oorza ken uit het roer was gelopen. Nadat de Alies-F de chemicaliëntanker had geramd, botste zij ook nog tegen de binnenschepen Damco-217, Dam- co-236 en de Rijnsleper Lek. Deze drie vaartuigen werden eveneens zwaar beschadigd. 0 VLAARDINGEN De Vlaardingse af deling van het sanatorium „zonnegloren" in Soest heeft dit jaar f 2.250 bijeenge bracht. Het bedrag heeft penningmeester G. van der Windt overgemaakt aan het sanatorium. Reeds een groot aantal jaren Is er een „strijd" tussen Schiedam en viaardingen. welke afdeling het grootste bedrag bijeen weet te brengen. Evenals vorig Jaar won viaardingen glansrijk. Dit maal met een voorsprong var. 1 500. Het lint !n de bedoeling binnenkort een propa- ganda-bijeenkomst te beleggen. MAASSLUIS De prominente tafel tennissers Geerling en Van Ree die tegen woordig In Maassluis wonen maar nog spelen In de Rotterdamse vereniging Een- dracht hebben Ingeschreven voor de Maasslulse kampioenschappen voor senio ren. die vrijdag 27 december om 37 uur en niet om 18 uur In de Sporthal Olympia worden gehouden. Omstreeks 23 uur zal de heer G. van der Houwen de wisseibeker van de Maasslulse Gemeenschap uitreiken, voor het enkelspel kwamen .85 en voor het dubbelspel 30 inschrijvingen binnen. Eer- dor op dezelfde dag (van S tot 15 uur) wordt het jaarlijks door TOG georga niseerde scholierentomooi gehouden, waarvoor 221 Inschrijvingen binnenkwa men, Wethouder J- Smit zal de prijzen uitreiken. HOEK VAN HOLLAND Het echt paar Sehemkes dat als eerste prijs van de wlnkellers-Slnt-Nleolaasac.Ue een weekend je Londen won ls vrijdagavond muzikaal uitgeblazen door Rotterdam aan Zee toen zij aan boord van de nachtboot St. George naar Harwich stapten. SCHIEDAM De gereformeerde vrou wenverenigingen hebben vrijdagavond een gezamenlijk kerstfeest gevierd in de Mag- nalla Deïkerk onder leldtog van mejuf frouw Smitshoek. Er werd een declamato- rtum, „Christus, het licht der volken", samengesteld door mevrouw D. Roden burg-van der Eljk, opgevoerd. Het bestond onder meer uit gedichte van A. Wapenaar, J. H. de Groot, Huub oosterhuis, Jo Kal mijn-Spierenburg en Ad den Besten. Me vrouw M. van der steeg-Groenewegen bespeelde ht org!. Mevrouw J. de Goe- de-Noordzij leverde en vrije vertelling. De isvan-gedlseh Lutherse kerk was vrijdagmiddag het trefpunt voor de leer lingen van de RehobothsehooJ voor mavo, die daar hun kerstwijding hielden. Het hoofd der school, de heer J, Egas, had de leiding en de leerlingen zelf werkten actief mee. Declamaties werden gebracht dooi Marjoke van Zwleten, ina Slemons. Anne ke van der Vlies en Tineke verkade. De heer G. Brlnkan besloot de dienst, die tijdens de lesuren werd. gehouden. Grote belangstelling bestond voor het kerstfeest, dat in de Goede Haven-kerk werd gehouden en waar de kinderen van de Dr. A. Kuyperschbol het Kerstgebeuren hebben vertolkt. Het hoofd der school, de heer A. Donkers, hield de kerstvertelling. Onder de aanwezigen bevonden zich ook de heren L. van den Berg en H. Velvls. de vorige schoolhoofden. 51 De Nederlandse Protestanten Bond houdt op zondag 5 januari de inmiddels traditioneel geworden „begroettngssamen- komst" In het kerkgebouw aan de west- vest Na een korte kerkdienst komt men In. de «sisistoren hij elkaar voor een kop je koffie. Ds. A. D. Kloassen deidt de samenkomst. De kerstnachtdienst van de N.P.B. begint morgenavond om 23 uur. Het kerkkoor zingt. Mevrouw M. A Roellsema-Poelstra en de burgemeester van Schiedam recipiëren op Nieuwjaarsdag van 15.30 tot 18 uur ln de aula van het Stedelijk Museum. In verband met de grote belangstelling van vorige jaren is de receptie nu een uur verlengd. De burgemeester hoopt dat het lange wachten hiermee tot het verleden behoort. j SCHIEDAM Morgenavond, dins dag, is er in de Grote kerk een extra dienst van Schrift-en Tafel, die zoals bekend oecumenisch is gericht en onder auspiciën van de centrale kerkeraad der hervormden gemeente staat. Aanvang 20.30 uur, vooroefe ning 20.15 uur, voorganger ds. Ver waal uit Kethel. De „Tafelgemeente" ontvangt een nieuw blad ter informatie en bezin ning rond deze diensten. Het .heet „Gemeenschap", wordt geschreven door ds. A. Ie Cpcq en de kantor de heer J. Boas. VLAARDINGEN En dit is dan, ten voeten uit, mevrouw Bl ip Harleman-van Noort en haar Schiedamse bruidegom Wim Har- leman, die in onze dikke krant van zaterdag dusdanig in de knel kwamen dat hun foto ter zijde moest worden geschoven. Op de ze plaat ziet men het bruidspaar van vrijdag te midden van enkele kinderen van de nieuwe Prof. mr. P. S. Gerbrandyschool in Holy, waar „juf Van Noort" na de Kerstvakantie gewoon doorgaat met lesgeven. Stedelijk Museum: „Moderne kunstnij verheid", „Aanwinsten uit isss". 10 tot 17. Zondag 12.30 tot 17. Galerie De Graafl: Ciano Slewert, aquarellen, zondag en maandag gesloten. Galerie Punt 4: Schil derijen en tekeningen van Jan Roëde werkdagen van 19 tot 21. zaterdag en zondag van 14 tot 17. Eerste Kerstdag gesloten. Apotheek: 't Gouden Hert. sint Llduiaastraat 58, tel. 28.83.84. Redactie-a dres: Mevrouw J. van der Hoek-Hoogen- dam, Jan steenstraat 29, tel. 26.33.03. Bij kantoor „De Rotterdammer", Lange Kerkstraat 82. Klachten-bezorging: Johan Gröneveld, van Marumstraat 24b, tel. 15.37.73. maandag tot en met vrijdag 38.30/13.30 en zaterdag 17 tot 18 u. Polltie-a- larnummmer: tel. 16.46.66. GG en GD: tel. 26.28.87.MeIdlngen luchtvervuiling en ge luidshinder: tel. 2S.26.26. Bijkantoor „De Rotterdammer", Smalle Havenstraat 11. tel. 34.67.65. GG en GD: 26.16.26. Klachten bezorging: H. Verwey, P. K. Drosaertstr. 210, tel. 34.33.43. Dagelijks 1»-1». SGHIEDAM De grote ruimte van de Grote Kerk was zaterdagavond bezet met een massale mensenmenigte, opgekomen om met elkaar het kerstfeest in sa menzang te beleven. De sfeer in de kerk deed middeleeuws aan door de talrijke brandenden kaarsen, hoewel de behaaglijke warmte die indruk weer te niet deed. De temperatuur in de kerk wordt sinds deze winter door centrale verwarming op peil gehouden. Burgemeester H. Roelfeema sprak een welkomstwoord en las het Kerstevangelie voor uit de Leidse vertaling. De samenzang werd afgewisseld door koor en zang van Laus Deo onder leiding van de heer Remmerswaal, waarbij als hoogtepunten aan te merken waren „Benedictus Domnino" van Quaaflieg, „O kindeke teer" in bewerking van de heer Ted Remmerswaal, broer van de dirigent, „Jubilate Deo" van Algra en een negro-spiritual. Ook dit jaar organiseerde de Oecumenische Raad van Kerken deze dienst. Hoe wel het de bedoeling was in het algelopen jaar een commissie voor de volkskersl- zang in het leven te roepen, rustte de organiserende taak dit jaar weer op de schouders van de raad. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Van maandag 30 december af bestaat gelegen heid am kerstbomen in te leveren bij de 'gemeentelijke reinigings- en ontsmettinigsdienst aan de Hoflaan 3. Elke boom levert vijf cent op. De sparretjes zullen het voedsel vormen voor een grote kerstboombrand, waarvan datum, uur en plaats later worden bekendgemaakt. VLAARDINGEN Als het lang koud is komen er oproe pen om voor de dieren buiten te zorgen. En terecht! Met eveneel klem vraagt de raad voor het bejaardenwerk of u speciaal met Kerstmis iets wilt doen voor een bejaarde, die toe vallig vlak bij u woont of die u kent. Nodigt hem of haar juist met de feestdagen eens aan uw tafel. Schik een plaats in voor een eenzame. Dat hoeft niet speciaal een bejaarde te zijn natuurlijk. Kijk eens in uw omgeving. Laat iemand uw warmte, uw gezelligheid delen. Het zal als dubbele warmte worden ervaren. Alle samenwerkende Vlaar- dingse organisaties op het gebied van het bejaardenwerk zenden hierbij een speciale Kerstgroet aan alle bejaarden. Alle Vlaar- dingse gezinnen goede feestdagen toegewenst. Er blijft toch geen plaats aan uw tafel onbezet? De voorzitter van We Federatieve Raad voor het Bejaardenwerk, A. P. Wee da (Van n onzr vrsiaggvrs» VLAARDINGEN Burgemeester de bronzen medaille in de orde van J. H. van Willigen (60) uit de 2e Van reikte het eremetaal uit op een bij- nkomst in Concordia. Daar waren de leden bijeen van de waarvan de heer Van Willigen onaf- gbrokn vijftig jaar n actif lid is geweest. Ter gelegenheid van het ju- bilum mocht hij d koninklijk on derscheiding in ontvangst nemen, lid in dienstjaren. Hij was van 1934 tot 1939 sertaris van d muzikvr- eniging. Hij behoort tot de zeer trou- maatschap van een halve eeuw geen aannemelijke reden heeft verzuimd. De heer Van Willigen bespeelt de bugl. Howl ht zijn .droom is nog eens saxofoon te spelen heeft hij, in altijd bij de bugel gehouden. „Voor- ere-afdeling „harmonie". r Stuur mij informatie over DAF55. DAF55 Coupé, DAF55 Stationcar 1 DAF44, DAF44 Stationcar, DAF33. (Onderstrepen wat u wenst.) i 3 i AdresPlaatsf t In enveloppe ïoodorpoatrag»! randen aan DAF, antwoordnummer 2W0. Eindhovi j Nijverheidsstraat 261, CAPELLE a.d. USSE Tci. 332580 NIEUWERKERK a.d, USSE KRIMPEN a.d. LEK: KRIMPEN a.d. USSE VLAARDINGEN De Atletiek vereniging Fortuna hield zaterdag voor de tweede maal haar jaarlijkse prestatiecross. Er waren 169 deelne mers (verleden jaar 80), die een afstand van bijna vier km moesten lopen. Eerste werd de Haarlemmer H. J. de Rijk (11 min. 34 sec), tweede Joh. van Gils (A. V. Fortuna) met 11.34.5 min. en derde Bertus Stichter (A. V. Fortuna) met 12.03 min. Na afloop kreeg elke deelnemer een plaquette. Er werd ook een verloting gehou den. VLAARDINGEN Stadsöeiaar- dier Cor Don zal dinsdagmiddag een concert geven op het gerestaureerde Oranje-Carillon in de Grote Kerk op de Markt. Het klokkenspel, dat na lange tijd afwezig te zijn geweest opnieuw door deskundigen is ge plaatst, is onder meer gestemd. Het carillon zal van half vier tot •half vijf zijn'kerstklanken uitstrooit en boven de stad. SCHIEDAM Bij rcparatiewerlc- zaanihë*>n in een van de tanks van de Noorse tanker Jaranda, die in de Wiltonhaven ligt, raakte dit weekein de de aangekoekte olie op de huid van het schip in brand. De brand weer werd gealarmeerd, nadat pogin gen om het vuur met eigen mïdelen te bestrijden zonder succes waren ge bleven. De brjweer arriveerde met twee wagens onder leiding van de heer J. C. Putter. Deze achtte het noodzake lijk, de Rotterdamse brandweer in te schakelen, die met de blusboot afkoe- lingswèrkzaamheden verrichtte. De schade was beperkt ,z Zaterdagmorgen woedde er ook een brand op hèt terrein van de werf Gusto. Het zeil, dat om een kraanto ren in aanbouw was geplooid, vatte vlam. Vermoedelijk zijn de zeilen door de wind tegen verwarmingsele menten geblazen, die gebruikt wer den om de ruimte tussen toren en zeilen te verwarmen. Acht zeilen ter waarde van enkele duizenden guldens gingen verloren. De werfbrandweer onder leiding van de heer I.emson ging de vlammen te lijf en kon erger voorkomen De Schiedamse brandweer, die met groot materieel was uitgerukt, behoefde geen dienst te doen. (Van n onzr vrsiaggvrs) MAASSLUIS De „Sportschool dag winnaar geworden van de judo- kaai in de sporthal Olympia'. Voor langstelling. Totaal zeventig teams vijf judoka's van acht tot en met vijftin jaar, ddn m. Sportschool Westwijk had zes - niet meer dan acht teams per school sleepten het hoogste puntenaantal in d wacht n mochtn d bokaal veer dit jaar mee naar huis nemen. De Sportschool Hennevel d. )van een medewerker) SCHIEDAM Vrijdag en zaterdag worden ind e Koopmansbeurs de (jaarlijkse scholierenkampi oenschappen tafeltennis verspeeld. De belangstelling hiervoor is al jaren in stijgende iijn, maar de Inschrij ving overtreft dit jaar alle verwach tingen: niet minder dan 486 meisjes en jongens nemen deel. Het vorige jaar was dit aantal 297. De grote stijging vindt voor een goed deel zijn oorzaak in een uitbreiding die de organisatoren (de Centrale Schoolsportcommissie) aan deze ta- tafeltenniskampioensclhappen hebben gegeven. Het toernooi is nl. uitge breid me een groep „6e Klassen voor het gewoon lager onderwijs". Dat dit een groot succes is blijkt uit het aantal inschrijvingen: 173 (130 jongens, 43 meisjes) van deze groep. Bovendien steeg ook het aantal inschrijvingen van scholen boven het g.l.o. opnieuw: van 297 naar 313. Om deze massale inschrijving te kunnen verwerken wordt het aantal tafels waarop wordt gespeeld verhoogd van. zes tot acht of negen. Ook dan ech ter is de beschikbare tafelcapaciteit nau welijks voldoende, reden waarom de PLATENBON HALEN BIJ G. P. VAN DAALEN Jr. MAASSLUIS Na 1 januari kunnen passagiers voor de autobus die de gemeente exploiteert voor een directe verbinding tussen enkele halteplaat sen in Maassluis/Maasland, en het Holy-ziekenhuis in Viaardingen gebruik maken van een tienrittenkaart. De prijs is vastgesteld op f 6,50, wat neerkomt op een reductie van. 25 cent op het normale enkele reis-tarief. De kaarten zijn uitsluitend verkrijgbaar bij het kantoor van de gemeente-ontvanger, Govert van Wjjnkade 30 en bij het VW-kantoor, Zuiddijk 16. In de bus worden alleen enkele reizen en retour tjes verkocht. wedstrijdcommissie (gevormd door leden van tafeltennisvereniging T.S.F.) hoopt dat de bijna 5Q0 deelne mers alle medewerking zullen geven om het tijdschema te kunnen aan houden. Die medewerking moet bestaan uit tijdig aanwezig zijn (de ingeschreve nen ontvangen maandag of dinsdag een persoonlijke aanschrijving) en een vlot verloop van de honderden wedstrijden zoveel mogelijk in de hand werken. Het tornooisysteem is hetzelfde als vorige jaren. Er wordt gespeeld in groepen en naar leeftijd om het indi vidueel kampioenschap en bovendien is er de strijd om de school-wisselbe- ker die het vorige jaar werd gewon nen door de school Willem de Zwij ger II. In verband met de beperking in de inschrijving die aan de g.l.o.-scholen moest worden opgelegd is er voor deze groep een aparte, tweede schoolprijs. De wedstrijden beginnen zowel vrijdag als zaterdag 's morgens om 8.30 uur. Vrijdag wordt gespeeld tot 18.- uur, zaterdag worden omstreeks dezelfde tijd de prijzen uitgereikt, Ouders, onderwijzers en andere be langstellenden van harte welkom. SCHIEDAM Het eerste herenteam van Juliana, flat -de laatste weken duidelijk van slag ls. slaagde er ook vorige week tegen het Haarlemse HVS niet ln de oude vorm te hervinden. Binnen het uur werd Juliana met een 3—0 nederlaag naar de kleedkamer gestuurd. Vooral in de eerste twee sets (15—8, 15I had HVS ge en enkele moeite met een Juliana, dat zonder zelfvertrouwen en inspiratie speelde. Alleen jm de derde set gaf Juliana HVS enigszins partij, maar de Haarlemmers wisten ook deze set te grij pen. Door deze nederlaag is Juliana terug gewezen naar deon derste regionen van de ranglijst. Het tweede herenteam deed het beter. De JuUana-reserven behaalden hun derde overwinning ln dit seizoen op een fel maar weinig beheerst spelend Berml (3—1). VLAARDINGEN De plaatselijks afdeling van de Nederlandse bord van vogelliefhebbers was vrijdag avond goed vertegenwoordigd in ge bouw Triangel, waar de prijzen wer den uitgereikt aan de winnaars van de onlangs gehouden tentoonstelling. De heer F. van Gooswillrgen, die de veie tientallen prijzen uitreikte, deed dit steeds met toepasselijke woorden voor de enige dame, mevrouw Sat- torp en voor de 29 andere prijswin naars waarvan sommige vogellief hebbers met handen vol prijzen, de geschenkentafel verlieten. De plaquette, beschikbaar gesteld door het gemeentebestuur van Viaar dingen werd toegekend aan de heer .J A. F. Kerklaan. die kampioen, ge neraal van de vereniging is gewor den. Kampioen van de jeugdleden werd P. van Veen. die daarvoor een prachtige beker ontving. De overige kampioenen in diverse klassen waren J. Suttorp, A. v.t Weel, L. Moerman, A. Bos en M. Claassens, die allen een beker kregen. De overige prijswinnaars waren B. v.d. Brink, L. Croes, L. v. Dorp, A. v, Eekeren, A. P. Franken, Ph. Fran- quemont, P. Heytrlom, A. Hoogland, M. Kijne, M. S. Mostert, S. v. Oeve- ren, B. v. Oeveren, K. v. Oosten, J. Rozzeboom, W. Scholtes. K. N. Smdn. S. v. Soest, J. P. F. Tieber.. G. J. Ver burg. E. de Vetten en M. de Wal. VLAARDINGEN Geboren: Slgrii till- ne, d.v. T. A. Baas en V. J. E. "J Peperlng, von Bleiswtikstradt36;Bob«n Willem, z.v. W. van Gcssel en G. van i* Hoeven. Coornhertstraat 581. Overleden: Izafik Samuel MmrUs echtgenoot van A Roezt. RontK^mtn Getrouwd: José Hlverdlnk, rt en Tm"" Rotman. 24: jochem Buitelaar, -3 en? zanna Johanna Adrians van der zanna Johanna Adrlana van der tn) 21: Huibrecht Zonneveld, 24 en Catha« Bervellng, 21; Johannes Willem van BOT 24 en Eupnemla Willemina Janse, 4i-od 7mn ^ttur^n 57 Januy - fred van Zuuren, 33 «n Bosiooper, 28; Simon Johannes- a Maw en Grefiha Paardenkooper, 19: Le®Lerl Don, 25 en Johanna de Boode. 26, Leen Pieter Buitelaar, 21 en Francina de R™' Pieter BU!teia«r-. a en J9; Leendert Johannes sPrinEei,®*'wm<® Dirkje Maryanne van LoomA. Bernardus Harleman. 27 en Hendriw üernarcius nartemaii, «-*» obiter, troneila van Noort, 27: A,'Jri?" L?V-Clri::i;s 22 en Aletta Maria van Luijn, 23. <-u Leenden Maarten Verburgh, -3 j, tje Wllhelmina Kwak, 19; Jakob M en Jacoba Margaretha Westerhout,: tonlus Hermanns Coenradle Theodora Hoogstadt 20: Willem de kos en Sletje Henderlka Proost. 67. Geboren: Antrt S VLAARDINGEN - ""In'vBci. nelia. d.v. G. Sonneveld en r G. Mozartlaan 3: Jolanda ^aIïf.'e[rUt 2R PlooiJ en M. R. Verheul. Lobeliastru Hendrlkus Cornells Maria, z.v. B. lemsen en H. C. van der MeiJden,,Av burg, Mcijendaa] 97: Annc-Martje mijntje, d.v. C. Koster en L. A. man. Maassluis. Overleden: Maria Cornelia van R00 J 54. eehtg. van M. Mostert. Voorttraet {B Getrouwd: Albert Jan Lartgeveia. Jw Lldulna Theresia Maria Ker via Catharinus Ramaker. 22 en uhto Vllet, 16; Marinus Harskamp, jj. .„La» Margaretha van der Veen. 24, w A, Maria Donders. 22 en Tin® ,J°1?^v6rH der Linden, 21; Cornells CMJ'ns - KolmeUer 23 en Wilhelmina t3 fie, Nederberg, 21, 1* dolrt°5«.BiK.r; lin ACUVlUblfti 4 V.» Val-lr Franclna Christina Bot, 20: Dirk oejs 22 en Roeiften Wapenaar, 22; Jan.f Ljt 35 en Elizabeth Vermeer, 21: Joost ae JIR»» en Ali Dora Wassenaar, 25: zelm. 22 en Cornelia Esther Bej&ma* Hermanus Kootkar, 22 en Marcem* Rees, 20. j HOEK VAN HOLLAND GetroU" N Smit 23 en U Kouwenhoven 20.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 2