i Wil Hm op jaar N II Sm 8 m Ml D' EGENTIENHONDERD ACHTENZESTIG in Rijnmond: voor Rotterdam het jaar dat gekenmerkt werd door openingen, rampen en conflicten. De metro werd na vele jaren werken in februari geopend door prinses Beatrix en prins Claus. Een paar weken geleden verrichtten zij een tweede grote opening: die van de Laurenskerk. Geopend werden verder diverse zwembaden en twee spoorwegstations in Rotterdam, Niet te vergeten verder o a de Antwoordkerk. Rampen van groot formaat deden zich voor bij de Shell in Pernis (de grootste sinds mensenheugenis in ons land), bij Pakhoed en bij Ligtermoet. Conflicten ontstonden er rond het vrijwillige brandweerkorps, rond Diergaarde Blijdorp en het Diaconessenhuis. Conflicten die nog steeds de wereld niet uit zijn. Misschien lukt 't het volgend jaar. Het voorbije jaar is in Rotter dam beslist niet onopgemerkt voorbij gegaan. Integendeel. Dletrofeest Ontvoering Woontorens Verhuizers Stormen Brandweer 18 K O Voor vervolg zie pag. 4 Rijnmond-revue DE ROTTERDAMMER Pagina 3 VA ZATERDAG 28 DECEMBER 1968 ...OPENINGEN, RAMPEN, CONFLIKTEN... Botterdam begon het prille 1968 met het rijden van de metro. Op drie januari startte de RET proefritten, waaraan iedereen kon meedoen. Dat was otn ervaring op te doen. Tiendui zenden maakten er gebruik van. EEN groot Rotterdammer ontviel ons in 1968: prof. mr. 1*. J. Oud augustus) Elf januari: Rotterdam hielp de ge meenten Zevenbergen, Klundert en Hoge en Lage Zwaluwe bij de ont wikkeling van het industrieterrein Moerdijk. Later in tiet jaar nam Negen februari was de dag van de metro-opening, Rotterdam hing de Vlag uit. Prinses Beatrix en Prins Claus drukten in de Doelen op een knop en het was zover. Er volgde een feestelijke rit langs alle stations. Een hoogtepunt in het na-oorlogse Rotter dam. Linker en Rechter Maasoever waren dichter bij elkaar gekomen. De eerste dagen na de opening een enorme drukte. Tienduizenden ver drongen zich bij de metro-loketten om een eerste normale rit te kunnen ma ken. Tien februari, burgemeester Tho massen bemiddelde zelf in Hordijker- veld over tramlijn 2. Hij stelde de wijk gerust. Het college van vrijwillige brand meesters bestond 100 jaar. Niemand wist :nog af van het brand weer-con- flikt later in het jaar. De gemeenteraad besloot op 15 ja nuari met 22 voor en 21 tegen de koopavond op vrijdag in te stellen. Er kwam een proefjaar, tot 15 maart 1969. Een week later: Rotterdam kwam met een rapport waarin gepleit wordt voor annexatie van een deel van Ca- pelie a.d. IJssel. Eind februari: Het NVV lanceerde een aanval op de vrijwillige brand weer naar aanleiding van de rampen bij Pakhoed en Shell. Er wordt ge pleit voor een volledige be roepsbrandweer. De laatste dag van de maand op nieuw een explosie bij Shell: geen brand, maar wel twee doden. Maart startte met het bereiken van het hoogste punt van de Medische Faculteit (110 meter). Een week later kwam scheepsbouwer C. Veroime ■het Charloise Lyceum. Een leraar en twee leerlingen werden, ge wond. Zaterdag 13 april verdronk de Si berische tijger Ludwfg in de gracht rond zijn verblijf In Blijdorp. Lud- wig is vader geweest van vijfentwin tig jonge tijgers. Woensdag 17 april sloeg burge meester Thomassen in Ommoord de tweede in IJsselmonde en een derde in Rotterdam-West. Hij beloofde er nog vijf extra. Donderdag IS mei stak een Schie- damse reclame-assistent de vader van zijn verloofde met een mes dood. Later zou de officier van justitie twee en een half jaar met terbeschik kingstelling eisen. De NTS-ploeg maakte in de nacht van vrijdag 17 mei op zaterdag 18 mei met I-Iet Nationale Ballet filmop namen in de Rotterdamse metro. Met deze film wilde men meedingen naar de Prix d'Italia. Wethouder Polak toeterde vrij dag 24 mei op een rangeerhoom: Daar mee opende hij het spoorwegstation Rtoterdam-Alexander, dat al spoedig te klein werd... Vrijdag 31 mei werd er in de Afri- kaanderwijk een hearing gehouden. Het ging daar roerig toe, want als er niet héél gauw iets in die in alle op zichten verwaarloosde buurt ging ge beuren zouden de bewoners wel in grijpen. met de schorsing -van de directrice. En de affaire tuisen de directeur van het Historisch Museum de heer C. H. du Ry van Beest Holle en de oud-directrice mejuffrouw P. Bey- dals laaide zaterdag 26 oktober weer op in. onze krant en wat later in de gemeenteraad toen wethouder drs. J. Reehorst een beroep deed op mejuf frouw Beydals om geen verdachtma kingen meer te uiten. Voor velen een wat tragische ge beurtenis was de laatste dienst' op zondag 28 oktober in de Nieuwe Zui- derkerk die in verband met de ver hoging en verbreding van de West-Zeedijk moet worden afgebro ken. Na deze sluiting, de opening, op NS opende diverse „voorstadsta tions": Alexander en Lombardjicn (laatste hier met Koningin" en „spoorambassadrice") OP 9 februari opende prinses Beatrix cn prins Claus de metro en be keken zij de nieuwe vervoersaanwinst grondig. Het verongelukken van een jonge tje op een kruispunt in .Lombardijen bracht half november de gemoederen in beweging. Deze actie resulteerde in het aanstellen van een grote groep moeder-klaarovers. Een belangrijke aanwinst voor Rotterdam belooft (oecumenisch en zelfs internationaal) te kunnen wor den het op 16 november geopende dr. W. A. Visser 't Hooft Centrum aan de Maasboulevard in een gebouw, dat de Duitse Aktion „Sühnezeichen" schonk. De brandweerkwestie werd op woensdag 18 november en dinsdag 26 november vervolgd met een vergade ring en een hearing. Uit alle heftige discussies kwam naar voren dat vooral de communicatie ernstig had gefaald. Iets wat de rechtse flank wel en de linkse niet apprecieerde was de be noeming van de heer W. A. Eibbe tot voorzitter van het openbaar lichaam Rijnmond op 27 november. De laatste maand van het jaar begon met het besluit van Shell Chemie een groot chemisch complex te bouwen bij Moerdijk. De eerste fase zal een mil jard gulden kosten. Voor de tweede keer in de geschie denis van Rotterdam arriveerde het dertigduizendste schip. Het was het Zweedse schip Garm dat op vrijdag 6 december feestelijk werd binnenge- haald. Nog een bekend Rotterdammer overleed. Het was de heer W. H. Monchy, die o.a. bekendheid ver wierf ais directeur van de Holland- Een inbreker ontvoerde dinsdag 4 juni hoofdagent W. H. Hoogeveen in diens patrouillewagen. Een grote po litiemacht ging er achteraan op een dolle rit door Zuid-Holiand. Mr. J. Kiaassesz, commissaris der koningin in Zuid-Holland, opende woensdag 12 april het nieuwe Sc'nie- landhuis de zetel van het Hoog heemraadschap Sehieland aan de Maasboulevard. Met ingang van vrijdag 14 juni gingen C. en A. en De Bijenkorf meedoen aan de koopavond. Daartoe gedwongen door wagen ziekte van de bruid kan niet tegen autorijden gingen kleuterleidster I G.'L. "Wreede, 20 jaar, en bankwerker M. J. van de Zee, 22 jaar, vrijdag 28 PAGINA'S kan men vuilen met foto's van rampen in dit jaar. We vol staan met een wel /.eer fraaie op name: dc man met de spuit, die het moet opnemen tegen brandende tanks! ramp, toen een onschuldig begonnen brandje bij de Groothandel in Chemi caliën Kappelhof en Hovingh snel uit groeide tot een uitslaande brand, die de oud-katholieke kerk aan de Dam bedreigde. Als het vuur vat had kun nen krijgen op de zich onder het pand bevindende tank met vier ton terpentine, was de binnenstad snel een vuurzee geweest. Bij de tweede grote brand kwamen vier mannen om: twee Amerikanen en twee Italianen. De brand brak op 29 september uit in een oude tanker, die op de werf Gusto tot ponton werd verbouwd. De mannen werden in hun slaap overvallen door een verstikkende rook. Op de helft van het jaar nam de gemeenteraad een beslissing, die van verstrekkende betekenis voor het toekomstige, beeld van Schiedam was. Op maandag 24 juni stelde de raad het structuurplan vast, dat in grote BU de grootscheepse speurtocht naar de beide meisjes Van Iteusen werd ook in dc vijvers van Het Park gedregd (mei). Shell Chemie het besluit zich ciaar te vestigen. Half januari kwam de koopavond aan bod. Meningen botsten en felle discussies volgden in ce gemeente raad. Eind januari, met enkele dagen tussenpozen. Eerst een brand op het terrein van Pakhoed in de Botlek. Een dag lang brandden enkele tanks: schade twee miljoen gulden. Dan de enorme ramp bij de Shell-raffinaderij in Pernis. Twee doden en vier ernstig gewonden. Twintig tanks vlogen in brand. In Hoogvliet zeer veel schade aan wo ningen en gebouwen, schade ook in Spijkenisse, Pemis, Poortngaal, Vlaardingen en Maassluis. Een totaie schade die ver over de honderd "mil joen. reikte. Dezelfde dag nog ver klaarden deskundigen dat Hoogvliet een planologische vergissing is ge weest. In januari ontstond er in IJssel monde herrie over de beveiliging van de baan van sneltramlijn 2. De wijk raad en de bewoners van Hordijker- velö eisten meer veiligheid. De maand werd afgesloten met het tnetrolied van Dorus: „Daar neem je je hoed vcor af" WETHOUDER luidt bel: Rotterdam was geheel op aardgas overge schakeld (april). met het definitieve plan voor een dok voor mammoetschepen op zijn werf in de Botlek. Kort daarna verliep de eerste koopavond (15 maart) vrij rustig; lang niet alle winkels waren open. 18 maart: het Dijkzigtziekenhuis zit urenlang zonder telefoon vanwege een kabelvernieting en in Zuid wordt de Sandelingpleinkerk te koop aange boden. Maardag april was er tijdens een schei kun,ieproef een ontploffing in ROTTERDAM kreeg dit jaar zijn geheel herstelde Laurenskerk terug (december). eerste paal voor dehoogste woonto rens in Nederland: twintig etages op een onderhuis. Zaterdag 20 april draaide wet houder Jettinghoff de kraan .van de gasfabriek Feijenoord voorgoed dicht: de laatste Rotterdamse huisvrouw beschikt sedertdien over aardgas. Dinsdag 23 april hield het warenhuis V. en D. eert twee uren durende speciale koopavond voor ge handicapten. Veroime begon vrijdag 26 april met de bouw van twee reusachtige dok ken voor schepen van achthonderd duizend ton, in afwachting van een kredietgarantie van de minister van economische zaken. Maandag 29 april werden in de Nieuwe Maas de lijkjes gevonden v.ui Louise van Heuzen en Anneke ïP-TSrT tlLE zwembaden kwamen er In V" Rotterdam Ry. In mei drie te gelijk m van Hulst, beiden zeven jaar oud. Zij zijn een week lang zoek geweest. Honderden mannen hebben die tijd naar de meisjes gezocht. Maandag 6 "mei bood dr. F. J. Krop namens de Rotterdamse burgerij Israël een cheque aan van twaalfdui zend gulden voor een „Rotter dam-bos"', in het kader van de Israëi-week. Dinsdag 7 mei hielden de verhui zers een protestvergadering: zij mochten geen liften gebruiken in ho ge flatgebouwen. Maandag 13 mei werd Rotterdam opgeschrikt door een bomaanslag op het aan de Parkkade liggende Ameri kaanse oorlogsschip Warrington. Het alarm bleek loos. Woensdag 15 mei opende wet houder Van der Ploeg op één middag een open zwembad in Overschie, een juni als eerste bruidspaar per metro naar het stadhuis. Zaterdag 29 juni viel een enorme steen in de reeds rumoerig kolkende golven van de scheepbouwvijver: Veroime kondigde fusie aan met de NSM/NDM in Amsterdam. Begin juli kwam de financiële we reld weer in opschudding. Wilton- Fijenoord-Bronswerk, Rijn-Schelde en NDSM deden over en weer bie dingen op elkaar. Een dag na deze financiële storm een echte storm die in Rotterdam veel schade en onge mak bracht. Op de eerste augustus begon men de Lijnbaan te verhogen, zeer tot on genoegen van de toeristen, maar het was onvermijdelijk. Prof. mr. P. J. Oud (81), oud-burge meester van Rotterdam en VVD-poli- ticus. overleed op 12 augustus. Zijn overlijden bracht een schok teweeg. Een unicum voor ons land was de geboorte op maandag 19 augustus van een Siamese tweeling in Prinsen beek. De tweeling werd in het kin derziekenhuis Sophia opgenomen, maar r.og voordat een medisch team met de onderzoekingen gereed was, overleden de kinderen één dag na de geboorte. Dat in Rotterdam oecumene niet slechts een woord is, bewees men in Ommoord toen daar door diverse kerkgenootschappen een hulpkerk in ■gebruik werd genomen eind au gustus. De derde grote brand van dit jaar kwam in de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 september. Het was een chemiebrand bij Ligterrnoet NV waarbij giftige gassen vrijkwamen en een aantal brandweerlieden zich in een ziekenhuis moest laten onder zoeken. Beslist geen storm in een glas wa ter waren de interne moeilijkheden in Diergaarde Blijdorp. die zich begin oktober openbaarden. De „rel" is nog niet ten einde. Er werd gesproken en geschreven over slecht financieel be heer en over slordig omgaan met de subsidiegelden. Vlak er op kwam de controverse vrijwillige brandweer be roepsbrandweer weer in de open baarheid met een nota van wet houder J. Worst over het afschaffen van klein alarm. Woensdag 23 au gustus werd voor de elfde maal in zes jaar in een Overschiese fiat brandgesticht. Vlak er na kan de politie een bewoonster grijpen ver dacht van de brandstichtingen. Het geschil in het Diaconessenhuis kreeg vrijdag 25 oktober een gevolg donderdag 31 oktober van de brug over hei; Hartelkanaal. Twee belangrijke objecten kwamen begin november in de gemeenteraad aan de orde, het immense Wereld handelscentrum en het evenement „Communicatie '70", zaken waarvan men in Rotterdam in de komende maanden en jaren nog wel meer zal horen en zien. Minder opbouwend was de staking op maandag 11 november van vijf honderd man sleepbootpersoneel. Een ultimatum bracht de mensen weer aan het werk. Amerika Lijn en voorzitter der Ka mer van Koophandel. Voor de tweede keer (na de ope ning van de metro) waren Prinses Beatrix en haar man Prins Claus op zaterdag 14 december in Rotterdam. Nu voor de opening van de geheel lijnen verbetering van het woon- en werkklimaat bepaalt. Voor 1980 zal een vijfde deel van het woning bestand zijn gesaneerd en zullen be langrijke wijzigingen zich voltrekken in de huidige stadskern, het Schieno- ko-gebied, het Wester- en Singelkwar- ROTESKE grollen tijdens viering vt 100-jarig brandweerjubileum. gerestaureerde Grote- of St. Lau renskerk. En verder liep het- jaar kalm ten einde. Het 31.000e schip voer binnen en misschien komen we nog aan 32.000 In „overig Rijnmond" gebeurde het volgende: De gebeurtenissen in het afgelopen jaar, waarmee Schiedam de voorpa gina's van de dagbladen haalde, wa ren niet van prettige aard: een hevi ge explosie en twee zware branden. Zes coden vielen bij de ontploffing op 12 juli op de Panamese tanker Agua Clara bij de NV Tanker Clea ning, tot in de verre omtrek ook in Rotterdam werd glasschade aange richt en in het schip zelf sloeg een gat van tientallen meters. De Sehiedamse binenstad ontsnapte op 31 mei ternauwernood aan een ,E allerlaatste tram reed over dc Maasbruggen (november). tier. de Gorzen en het gebied tus sen havens en grachten. Het plan voorziet ook in de aanleg van een metro-verbinding van het Rotterdamse Marconiplein door het stadscentrum naar Vlaardingen. 'fULI: enorme explosie in het Pana mese schip Agoa Clara, schade tot In wijde omtrek. VERSCHIJNT BIJNA WEKELIJKS Vijfde jaargang nr. 42 Overzicht van 1968 Samenstelling: Jeaimette v. tl. Hoek, Brum Oostenvyk, And Bcge- mann, Koos Delhaue, Kees Corneliase.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1