OBV niet tevreden over afloop College van vier rk bisdom Rotterdam Tbc-gevallen Ontwaardingstrams rijden proef I Universiteit geen luxe maar noodzakelijkheid de Bijenkorf 'Boze Leen v. Os heeft verrassing voor NBV '„Onze eisen liggen nog veel Nieuwe enkelgelede stellen één deur meer en grijze band Studentenflat zal er nu toch komen fcaarslichtconcert in Merulakerk Bisschop niet meer alleen Nieuwe ivegen in kerkorganisatie Auto rijdt na ongeluk door Prof. Lambers: bundeling geboden Voor commissie dringt de tijd is i.v.m. de jaarlijkse inventarisatie op donderdag 2 januari de gehele dag gesloten. IEDEREEN ECONOOM ETAPPES VARIATIES Jeepboot Tyne mar Pliilippijnen toe Projekt in P A-polder De Rotterdammer 50 jaar geleden MAANDAG-30 DECEMBER 1968 58 r^cOTTERPAMMER Pagina 3 HEENVLIET Er bestond een jeer goede zeker de barre wintcr- «rnstandigheden in aanmerking geno kt belangstelling voor het Kaars- lichtèoncert, dat zaterdagavond werd fe»even in de Oude- of Merulakerk. Het concert werd verzorgd door Eg- wrt Klein, organist van de. Herv. Kerk te Heenvliet en Abbenbroek, Sa- fï van Vliet, sopraan, en Kora Kruis, viool. De organist wist zijn gehoor sterk te boeien met stijlvolle interpretaties. j» tevens werden gekenmerkt door Weloverwogen registraties, van de ter ooening van de avond gespeelde Toe sta cromatica per l'Elevazione van 0 Frescobaldi, twee koralen van Rach, resp. „Jesu, meine Freude" en Nun komm' der Heiden Heiland", een gelijkluidend koraal van Max He ser een verrassend geserreerd Prelu dium in C van Hermann Schroeder, en het tot s!ot gebrachte „La Nativité du Seigneur'*, een voor de klankwe- reid van de maker zeer typerend stuk van Olivier Messiaen. pe sopraan maakte niet alieen tech nisch, maar vooral muzikaal indruk met 'expressieve zang tijdens een tweetal aria's uit Each-cantates, resp. uit de cantates 187 en 171, zulks in goede harmonie met de violiste en de organist en in twee ingetogen weerge geven liederen Dir. Dir Jehova will ich singen", eveneens van Bach, en het gevoelige „Christkindleins Wie genlied" van Max Reger. Bekwaam gesecundeerd door de or ganist, gelijk hij dat deed bij ge noemde sopraan-aria's, speelde violis te Kora Kruis nog met een verheu gende kennis van zaken en met war me toon een onderhoudende tweede lige sonate van Tartini. 'len belangrijke bijdrage tot het pro gramma betekende het door Egbert Klein zelf gecomponeerde „Kerst 1968", een drie-delige compositie, afge wisseld met koraal, een werkstuk, waarin moderne technieken op verras send oorspronkelijke wijze worden verwerkt, en waarin maker duidelijk iets te zeggen heeft. Dat een en ander goed overkwam was mede te danken aan de boeiende interpretatie door de tangeres en de organist-componist. V. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Het blijft rommelen in de Rotterdamse sleepbootwereld. Hoewel de drie vakcentrales van het sleepbootbedrijf afgelopen don derdag tot overeenstemming zijn gekomen met de drie grote Rotterdamse sleepbedrijven inzake de eisen van het sleep- bootpersoneel zoals deze na de 24-uursstaking duidelijk door hen werden kenbaar gemaakt. De heer L. van Os, secrtaris van de Onafhankelijke Be drijfsorganisatie Verkeer, is allerminst tevreden met de in het overleg bereikte resulta ten. ,,Wij, de OBV, zijn volle dig buiten het overleg gehou den, terwijl wij toch het hardst voor de mensen hebben ge vochten. De NVB-mensen hoe ven bepaald niet trots te zijn op de resultaten die ze nu heb ben bereikt." Stakingsleider Leen van Os maakt zich hel meest kwaad over het feit, dat ondanks de scherpe eisen die de OBV had gesteld, toch de mensen van de Europoort volkomen buiten het overleg zijn gehouden. Op de laatste demonstratieve vergadering van de OBV was notabene besloten een nieu- Cy (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM - Met ingang van 1 januari zal het rooms-katholieke bis dom Rotterdam niet meer worden be stuurd door bisschop M. A. Jansen, maar door een college van vier men sen, waarvan bisschop Jansen voorzt- teris. Van de drie anderen, die de titel vicaris-generaal hebben, zijn drs. W. van den Ende en dr. C. Braun reeds aangewezen. Naar de derde vicaris-ge neraal wordt nog gezocht. De vicarissen-generaal zien zichzelf niet als „top-mensen". Zij zien het veel meer als hun oodracht de besluit vorming in het bisdom gaande te houden, hetseen, zoals drs. Van den Ende zegt, iets anders is dan beslui ten nemen. Hoe de nieuwe situatie zich zal ont wikkelen, is moeilijk aan te duiden. Drs. Van den Ende meent dat het er van afhangt, waarvan men wil uit gaan: het geloofsleven, de organisatie vorm, bf van de plaats van de kerk in de samenleving. Twee zaken ziet hii als bepalend: hoop en zorg. Dr. Braun meent,, dat de snelle ver anderingen in de r.k. kerk veel span ning veroorzaken, maar dat dit pro ces niet kan worden omgekeerd. Het college wil voorzichtig zijn. Dr, Van den Ende stelt, dat de r.k. kerk tot nu toe erg_ „verticaal" was seorganiseerd. met in principe alle bevoegdheden bij de paus en alle plichten voor de leek. In het Vaticaans concilie zijn de eerste stappen tot verandering gezet. Het uitgangspunt is, dat_ iedereen moet worden betrokken bij het ge hele kerk-proces. In dat model zal het bestuurscollege een aantal beleids- mógelijkheden moeten formuleren. Die mogelijkheden moeten aan alle betrokkenen worden voorgelegd. Op deze manier zullen bestuurders en gelovigen vrijer tegenover elkaar kunnen komen te staan. Bovendien ROTTERDAM Het aantal tuber- culosegevallen over 1987 is aanzien lijk minder dan over 1966, zo heeft dr. H, A. van Geuns, directeur-ge neesheer van de Vereniging to1 bestrijding der tuberculose in Botter dam in het jaarverslag over 1967 ge meld. De laatste vijf jaren schommelde het aantal tbc-gevallen tussen de 3/0 en 320, maar in 1967 kwamen er slechts 267 nieuwe gevallen binnen. Dr. Van Geuns ziet als oorzaak c.a instelling van een systematische keu ring van buitenlandse zeelieden. Met de veemdelingenpolitie werd voor deze zeelieden eenzelfde regeling ge-, troffen als de regeling- die reeds se dert mei 1966 bestaat voor buiten landse werknemers. Het per november 1966 ingevoerde afspraakspreekuur bleek behalve voor de patiënten ook voor de artsen, de medisch-administratieve en me- disch-technische afdeling bijzonder goed te voldoen. .De vereniging kwam ook aan de Wensen tegemoet van de huisarts, die een patiënt uitsluitend voor een een malig röntgenologisch borstonderzoek moet het mogelijk zijn iemand te cor- rigeren die een fout maakt. Dat kan alleen, aldus drs. Van den Ende, als iedereen mét iedereen in het bisdom kan praten. Drie van de vier bestuurders ko men direct uit het bisdom Rotterdam. De vierde man moet een econoom zijn. Hij moet binnen bet college, zelfs een veto-recht hebben wanneer, eendrachtig plan financieel .niet is te. verwezenlijken. Met dit college achter zich zal bisschop Jansen zich bovendien volle dig kunnen ontplooien als zielszorger en verkondiger. Van de beide vicarissen-generaal is vooral dr. Braun (van „Una Saneta") in protestantse' kringen geen onbe kende. Hij is twee jaar bisschoppelijk gedelegeerde voor de oeucumene ge weest. Pastoor L. Lommen zal hem als zodanig opvolgen. Drs. Van den Ende was bekend door zijn werk in de kerkenbouw. we staking uit te roepon wanneer niet in het overleg aan alle eisen van de OBV die door de NBV zouden worden overgenomen zou worden tegemoetgekomen. Men zou blijven staken tot zowel de eisen van* hel havensleepboot-personee! als die van de Europoort-mensen zouden zijn in gewilligd, zo werd ultimatief gesteld. Van dit alles is niets terechtgeko men. De NBV de erkende bond van het sleepbootpersoneel heeft water bij de wijn gedaan, tot grote ontstemming van de heer Leen van Os. „Ze hebben er zich zelfs met een referendum van af willen maken, den kend dat ze daarmee genoeg zouden hebben, gedaan. Nou, dat hebben ze niet!" Woensdag 1 januari houdt de OBV weer een demonstratieve vergadering. „Dan zullen ze eens wat zien, de heren van het NBV, Ik heb een leuke verrassing voor ze!" Wat die verras sing zal zijn, daarover laat de heer Van Os zich nog niet uit. Hij is in ieder geval niet van plan zich neer te leggen bij dc toestand zoals die nu voor de siccpbootbcmanningen is. „We hebben nog lang niet genoeg be reikt. onze eisen liggen veel hoger, en we zullen ze vervuld zien". Enkele van die eisen waaraan niet of piet voldoende gehoor is gegeven zijn de werktijdverkorting, de gratis werkkleding, de reisgeld- en reisuren- vergoeding. Ook de extra-uitkering van f 180 voor de kapiteins ën machi nisten en 70 voor de laagste functies vindt de heer Van Os „een schijntje, vergeleken bij de eisen die gesteld zijn. Ze moeten niet denken dat de OBV zich met een kluitje in het riet laat sturc n. Dat zal wbensdag wel blijken". De door de vereniging van sleep- dienstonöememers en de erkende vervoersbonden gevormde commissie, die het vergelijk over een nieuwe cao voor het haven- en stadssleepboot- personeel in Rotterdam per 1 'januari 1969 moest concretiseren, heeft een aantal verbeteringen op papier, gezet De concrete voorstellen zijn aan de leden van de erkende organisaties toegestuurd. Zij kunnen er bij de ene bond nchriftelijk, bij 'de. andere op een vergadering binnen een week hun oordeel over uitspreken. Het door de bonden ingediende pakket van verlangens (opgesteld na dat er in de Rotterdamse havens een dag was gestaakt omdat het perso neel van de sleepboten zeer ontevre den was over de bestaande ar beidsvoorwaarden en het uitblijven. van een nieuwe cao)-bleek niet direkt realiseerbaar. De werkgevers hebben er in toegestemd, een aantal punten in etappes van enkelë jaren te ver wezenlijken. Dit betekent, dat de realisering van. eén aantal voorstellen (onder meer met betrekking tot de lonen, de ar- OTIFEE nieuwe vikarissen-generaal link: 11'v. d. Ende. beidsti.jd er. de vakanties) over een langere periode dan de looptijd van de cao is uitgesmeerd. De voorzitter van de bedrijfsgroep binnenscheep vaart van de Nederlandse bond van vervoerpersoneel, de heer P. Mol, zei vanmorgen, dat echter een groot deel van het pakket ai in 1969 wordt verwezenlijkt. De overeengekomen verbeteringen variëren al naar gelang de functie en het vermogen van de boot waarop men vaart. De basisbeloning voor de kapiteins van de krachtigste schepen stijgt (inclusief een diensttijdentoes lag van tien gulden en koffiegeld ad 2,SO) van 194,90 per week op 31 maart 1968 en 205,75 op 1 april 1968 tot ƒ235 op 1 januari 1969 (dus met ongeveer 20 procent sinds maart)., dat van de machinisten van 193,40 (31 maart) en ƒ204,25 (1 april) tot ƒ230 (1 januari). Relatief stijgen de lonen van dc matrozen nog sterker. Ook zij gaan namelijk bedragen variërend van 30 tot 38 per week meer verdienen dan in maart van dit jaar. Voor verschil lende groepen worden de Ionen op I januari 1970 en 1 januari 1971 nog eens extra verhoogd. De diensttijd wordt per 1 januari aanstaande ver laagd tot 43 3/4 uur per week, per 1 januari 1970 tot 43 uur en per 1 ja nuari 1971 tot 42 uur. In de cao wordt de bepaling opgeno men dat in december 1969 een gratifi catie wordt verstrekt die tenminste gelijk is aan die van december 1968. Volgend jaar zal de vakantie voor alle werknemers met een dag worden uitgebreid. Werknemers van 55 jaar en ouder krijgen bovendien nog een extra dag vakantie. De sleepdiensten zuilen in de toekomst wat de va kanties betreft de verdere ontwikke lingen in het 'bedrijfsleven volgen. Partijen zuilen in 1969 nader overleg plegen over het promotiebeleid. Zodra partijen de nieuwe cao heb ben ondertekend, zal boven de al toe gepaste en/of toegezegde verbeterin gen over de pariode 1 april tot en met 31 december 1968 een eenmalige extra-uitkering worden betaald aan de werknemers, variërend van ƒ180 voor de kapiteins en machinisten tot 70 voor de laagste functies. ROTTERDAM Via1 .bemiddeling van Supervision Shipping en. Trading Co. is de sleepboot Tyne van de L. Smit en Co's Internationale Sleep dienst Maatschappij verkocht naar de Phillippijnen. De Tyne stamt uit 1944 en is uitgerust met een 1350 IHP B W hoofdmotor. Dezer d.igen is het schip in Maassluis aan dt nieuwe, ei genaars overgedragen. Dnder de nieuwe naam Stanford vertrekt het via het Panamakanaal naar Manilla. We konten, steeds dichter hij de maan. Hier een foto, gemaakt door dc hernarni'.ig van de Apollo-3. r.rgrond de krater C~ een, dia meter he ■•veer 40 mijl. Opi de „geu len", .y'jrsnijden en zich buiten at rcraier voort zetten. Hoe komen die „geulen" daar? Voor de. liefhebbers van de maanrijkskunde noemen v;e de namen van de drie kraters die men .op de foto bij elkaar ziet ge groepeerd: De Magelhaens, Ma- gelhaens-A en Columbus-A. ROTTERDAM De 69-jarige L. de Moon uit de Jacobusstraat is zaterdag bij het oversteken van de Binnenweg aangereden door een personenauto. Met een niinliike heup is hii naar het Dijk- zigtzièkenhuis vervoerd. De betreffen de automobilist is na even gestopt te hebben zonder, zijn identiteit op te ge ven doorgereden. Een onderzoek had nog geên resultaat. Een busje heeft zaterdag op de Coolsingel de 74-jarige P. H. van Daal uit de Jacobusstraataangereden. Hij- moest-met ernstig hoofdletsel naar het Diikr-ietziekenbuis worden vervoerd. Getuigen van,het. onvojuk worden ver zocht zich in verbinding te stellen met 'de politie van het bureau centrum, tel. 143144. toestel 3263.' ROTTERDAM Tiid.ers het week- én-dis ingebroken 'in liet restaurant ..De Harmoni»" ir hM, complex van D» D"e'én -ip° buit was duizend •guldo". nok 'h"t modehuis Bobbe aan d° R°ner'arJjsot an- -k-eeg on- gewo"st bezoek. TTit de etaiase ver- dween een nerf si as. verder wprden nor drie ipssen mpogenimen. De vvporrio van de buit was tweeduizend gulden. Uit het oa'dvindersbuis „Het be houden huis" aan de Scbuttevaerweg ziin 'enkele versterkers weggehaald.' Waarde ongeveer tweeduizend gul den. Ook is ingebroken in de bioscoop Grand aan rië Nieuwe Binnenweg, waar laden en kasten in het kantoor zün doorzocht; Ook in de plaatskaar- ten verkoopruimte werd een kast 'ge forceerd. De buit was zeven pakjes sigaretten en ƒ210. Ten slotte werden uit een woon huis aan dé Van Ballegooijensingel •huis aan de Diepenbroëklaan en een 45 zilveren' guldens weggehaald. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM nieuwe en kelgelede tramstellen van de RET hebben hun intree ge daan: Uiterlijk enigszins an ders dan de tot dusver beken de. Hiermee komt het tijdperk van de ontwaardingsappara- tuur en zonder kondukteurs in zicht. Verschillen met de tot dusver be kende zijn: Eén deur meer, alumini- umstrips langs de zijkanten en een het een luuigcHUlugmuu cn buiten de spreekuren om naar bureau wil sturen. Men ontwierp verwijskaart, waarmee de huisarts een patiënt op bepaalde daarvoor aangewezen tijdstippen naar een van de bureaus kon sturen en binnen een bf twee dagen de uitslag van het onderzoek ontving. Dr. van Geuns verwacht dat op korte' termijn de verplichting van een tuberculine-onderzoek voor boven veertigjarigen zal komen te verval len Van de bijna 2000 reacties bij leerkrachten ouder dan veertig jaar was namelijk ongeveer 55 procent positief, terwijl de betrouwbaarheid van negatieve reacties in deze leef tijdsgroepen twijfelachtig te noemen is. Het bureau is in 1967 begonnen met de sanering van het ziekte geschiedenissen- en röntgenarchief. Dit werk zal enige jaren vergen. In middels zijn door deze sanering reeds vier patiënten met een actieve tuber culose opgespoord. grijze band aan de onderkant. Met dat laatste krijgt de RET er een kleurtje bij, want grijs kende de on derneming nog niet, wel geel (voor namelijk) en rood (steeds meer bus sen) en zwart. De bedoeling is 15 van deze tramstellen in te zetten op tramlijn 5 „nieuwe stijl", die binnenkort tussen Willemsplein (via CS) en Schiebroek gaat rijden. De plannen zijn deze vernieuwde lijn (over het viadukt in het verlengde van de Schieweg) op vrijdag 24 januari officieel te openen en zaterdag 25 januari voor het pu bliek. Het weer mag dan niet tegen zitten. De nieuwe tramstellen zijn in feite aL ingericht voor de ontwaardingsap- paratuur. Maar de apparaten zijn niet gereed. De RET bestudeert welk systeem het meest geschikt is van de in binnen- en buitenland al in zwang zijnde. Vooruitlopend op de invoering heeft echter Werkspoor deze tramstellen gebouwd voor éénmansbe- diening. Daarom moest nu tijdelijk een geïmproviseerde 'kondukteursplaats worden gemaakt. In verband ook met deze eenmansbediening en de ont waarding van straks (lijkt op de gang van zaken bij de metro) hebben deze tramstellen één deur meer. Abonnees blijven van voren instappen, ieder ander -geheel achterin, waar de appa ratuur komt te staan. De eerste ontwaardingsapparatur wordt volgend jaar verwacht. In de loop van 1969 zal het systeem gelei delijk worden ingevoerd. De nieuwe tramstellen zijn ook uitgerust met het z.g. „mensenschepnet" (voorzijde). Capaciteit bleef gelijk: 41 zit- en 109 staanplaatsen. Als lijn 5 geheel met deze tramsteilen is uitgerust en de oude „vierkante bakken" zi;'n verdwenen zullen ook andere liinen worden voorzien. Daaronder valt ook lijn 8. Maar dan moet eerst in Schiedam een keerlus worden aangelegd. Vol gens de huidige situatie op de Koe markt kunnen de trams daar niet draaien. Ovèr deze. aanleg wordt nu onderhandeld. .1 Dal men de nieuwe stellen op het ogenblik op bijvoorbeeld lijn 3 tegen komt is om proef te draaien. De RET achtte het "niet verantwoord alle 15 nieuwe vervoermiddelen pas op 25 januari tegelijk op lijn 5 in te zetten. Dit, zon een te groot risico van man kement e.d. met zich brengen. Van daar dit „uitproberen". omvatten. Prof. Lambers ziet deze wijsbegeerte vooral op mathema tische grondslag. Daarnaast zoekt dê commissie naar een mogelijke combi natie van vakken uitverschillende faculteiten die tot een afgeronde stu die kunnen leiden. - Prof. 'Lambers beseft dat voor de commissie universiteit Rotterdam ie tijd dringt en dat er heel hard zal moeten worden gewerkt - WER$Sl ROTTERDAM Hét staat nu ein delijk vast dat er toch een studenten flat in de wjjk Het Lage Land van Alex anders tad zal komen. Aan het Jacob van Campenpleïn, de oorspron kelijk aangewezen plaats; wordt, in het voorjaar van 1969 begonnen met de bouw van een acht etages tellend pand met 330 kamers.; Dit projekt heeft nogal een voor geschiedenis. Het heeft-ongeveer vier jaar geduurd voordat architect H, Postel zijn ontwerp als kanshébbend kan beschouwen. Bezwaren van be woners in de buurt tegen de aanvan kelijk ontworpen hoogbouw (12 ver diepingen) hebben o.a. voor grote vertraging gezorgd. Deze moeilijkheden leidden eerst tot het zoeken van andere terreinen, later tot het maken van een nieuw ontwerp. Daarin zal geen winkel ko men, want het Van Campenplein is een winkelcentrum. De kamers, vloer oppervlak 14 m2. .komen aan weerszijden van gangen. Slechts een groep ouderejaarska mers krijgen eigen voorzieningen als keukentje, toilet en wastafel. De rest wordt ingedeeld in groepen van tien. Voor elke groep zal een keuken zijn en een badgelegenheid. Naast de hoogbouw komen vier woningen' in laagbouw voor de beheerders, de conciërge en een hoogleraar. Een en ander geschiedt onder auspiciën; der Stichting Studenten Huisvesting. De flat in de Alexander- polder wordt de tweede studentenflat in Rotterdam (de eerste staat aan de Maasboulevard). Derde wordt wel licht een project op de hoek van de Westzeedijk en de Eendrachtsweg, waar .tot voor kort het oude Schie- landshuis stond. De plannen, zijn ge richt op 300 a 400 kamers. Dc Schelde*ktve$tie. In liet Fransdie parJement is medegedeeld door Minis ter Piclion, dat over de ScheLde-kwes- lie reeds beslist is» Voor ravitailleeriiig en transport van vluchtelingen kan men vrijelijk ovd* deze riviètf en de haven van Antwerpen beschikken. Men zal 34 Duitsche vaartuigen hiervoor in dienst ueruen. -fe 'Al-A N van de nieuwe tramstel len, in eerste instatie be stemd voor de nieuwe lijn 5, rijdt proef op lijn 3 (hierbij by diergaarde Blijdorp, Van Aerts- senlaan). ROTTERDAM Een universiteit van Rotterdam is niet' een "fraai, briefhoofd op mooi schrijfpapier of •een tegemoetkoming aan het bekende plaatselijke chauvinisme, maar een wezenlijke noodzaak, zowel we tenschappelijk als maatschappelijk. Aldus prof. drs. H. 1W. Lambers, voorzitter van de commissie universi teit Rotterdam, in een gesprek met de redactie van het Rotterdamse aca demische tijdschrift, „Quód Novum". De beoefenaren van de verschil lende wetenschappen hebben voor- deel van onderlinge vergelijking .van. methoden van onderzoek.Bovendien- wordt, zo stelt prof. Lambers; door een dergelijke intensieve .samenwer king het wetenschappelijk onderzoek opeen hoger plan gebracht, terwijl de maatschappelijke adviesfunctie, vruchtbaarder 1 kan worden, vervuld.' Een ander voordeel dat de uni versiteit kan bieden acht prof- Lam bers de doelmatiger samenwerking, Hoe dichter men bijeen staat, des te vlotter en gemakkelijker zal de sa menwerking tot stand, kunnen ko men. r'V.T Een dergelijke samenwerking moet „tegenstroom" kunnen geven tegen een eventueel extreme atKu<uu<iu=. Bovendien constateert prof. Lam bers een toenemende behoefte aan „kruisverbanden", waar de moderne studie,een zekere mate van flexabili- teit eist. Als voorbeeld daarvan noemt hij de juridische student met speciale belangstelling voor het zee recht, voor wie het belangrijk kan zijn ook colleges in vervoerseconomie te volgen. De ideeën van prof. Lambers over deze samenbundeling in universitair verband gaan verder dan uitsluitend Rotterdam: hij juicht; een groeiende regionale samenwerking tussen Lei den, Delft en Rotterdam, toe. Voorts gaan de gedachten van prof.' Lambers uit naar de centrale interfa culteit van de komende universiteit van Rotterdam, welke volgens de wet op het wetenschappelijk onderwijs in elk geval de wijsbegeerte diént te

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1