PLAN VAN TWEE RIJKSLOODSEN Lange dam in zee voor beloodsing zeeschepen Elektriciteit wordt duurder JEUGDZOLDER IS OFFICIEEL OPEN besloten karakter voor klanten van „d' Oude Haven" Chemische macht imposant smgen Van Hervormde Jeugdraad: Morgen roept de klok Arie J. Keyzer herdacht Siegfried Reda A. Westelijk kreeg bronzen medaille FABRIEK VAN LANDBOUWMACHINES EIEKTR. LASSERS AUTOGEEN SNIJDERS MONTEURS VERFSPUITERS ONDERHOUDSBANK WERKERS ONGESCHOOLDEN C. VAN DER LELY N.V. botterpammer Concert j Selectie Toneel Revue Cabaret GEVAREN North Sea Ferries: elke dag varen SCHIEDAM OUD-HOLLANDS FIJNE SFEER ik geef op ais nieuwe abonnee: Voorronden tafeltennis piAARDIKGEN Vandaag -,en dagelijks medische dienst Postzegel is niet nodig als u op de envelop schrijft: De Rotterdammer, Antwoordno. 364, Rotterdam. ZATERDAG 4 JANUARI 1969 HEDENAVOND. Petrakerk. Ab Ouwens i speelt werken tan Frescobalili, Prober- j ger, Suxtehude, Bach, Rinck, Franck, j Nieland, Kee en Andriesscn. 20 uur. 1 DONDERDAG. De Doelen, gr. z. Utrechts Symfonie Orkest n.l.v. Paral j Hupperts. Solist Don Alexander Fe der, piano. Werken tan Anclriessen, Recerca- re, Van Beethoven en Kodaiy. 20.15 uur. Dc Doelen, kl. z. Solistenconcerl. Els Kloos, alt met begel. van Corry Am bachtsheer, piano. Liederen van Mozart, Brahms en Wolf, Roelof van Driesten, viool en Cees van As, piano niet werken tan Leriere, Martinu, Webem en Mozart. 20.15 uur. Dordrecht. Kunstmin. Gala-concert t g v. het dirigentenjubileuni tan Hans TÏio- man. Solisten: Annette de la Bye, sopr.; Elisabeth Cooymans, alt; Reinter Sehweppe» tenor; Henk v.d. Brink, bas; MereveV in Gorkuni's Clir. Oratorium- koor, tersterkte Orcliestveremging en Henk Klop a li. orgel. Uitgevoerd worden Esterhazy Te Deum tan Haydn en de negende symfonie tan Van Beethoven. 20 uur. VRIJDAG. Laurenskerk. Lunchpauze-or gelconcert van Herman Lamme rs. 12.45-13.15 uur. ZATERDAG. De Doelen, gr. z. Promena- deconeert tan het Overijssels Philh. Or- kest o.I.v. Benedict Sübertnaim. Soliste: Karin Otar, sopr. Werken tan Strauss, Offenbach en Kalman. 20.15. (Vervolg van pag. 3) Gulf Oil Raffinaderij (27) werkt se dert 1963, Op het terrein waar instal laties tot een waarde van 250 miljoen gulden staan, is een begin gemaakt met een chemisch complex. Eind van dit jaar zal Gulf etheen, cumeen en poly-etheen vervaardigen voor de plasticindustne. Er wordt gedacht aan hoeveelheden, van 300.000, 150.000 en 100.000 ton per jaar. Koniam (26) heeft 8 fabrieken in Europoort voor de productie van azijnzuur (50 000 ton per jaar), me thanol (80,000), formaldehyde (70.000), butanol (25.000), butylacetaat (15.000), vinylacetaat (20.000), ureum - formal dehyde en acetyleen. Voorts wordt er gemaakt methyl-ethylketon en ethyl- aeetaat De Kohamfabrieken hebben 350 miljoen gulden gekost en zijn se dert 1966 in bedrijf. IVIobil Oil (1) heeft twee vestigin gen een in Europoort en een m Pernis, vlak bij Shell. Deze maatschappij bepaalt zich voor wat Rotterdam betreft tot opslag. De raf finaderij staat bij Amsterdam. Men kan 300.000 ton olie opslaan. Aluminium Chemie (8) is het laatste concern, dat zich m Botlek kon vestigen, waarmee 100 miljoen gulden gemoeid was. Er worden, nu 130.000 ton anoden gemaakt, het moe ten er 500.000 ton worden. Grondstof fen zijn petroleumcokes en pek, Esso Chemie (10) werkt sedert 1964 zelfstandig en maakt benzeen, tolu een en xylenen voor de synthetische vezel industrie. 300.000 ton wordt er van deze grondstoffen geproduceerd. In 1970 moet dit 600.000 ton worden dank zij een verdubbeling van de raffinaderij in Rotterdam. Ook zal er dan gemaakt worden ammoniak (465 000 ton), ureum (167.000 ton), sal peterzuur (230.000 ton) en kalfcam- monsalpeter (335.000 ton). I.C.I. (24) in 1963 bescheiden van start met plaat- en gietpoeder, maakt nu nylon polymeer, polyester film, polytheen, acrylplaat, terylene poly meer, terwijl installaties voor de fa bricage van melinex-plyester en sili conen in aanbouw zijn. Climax Molybdenum (25), die 5500 ton molybdeen maakt, wat niet veel lijkt, maar altijd nog een han delswaarde van 80 miljoen gulden vertegenwoordigt. Dit kostbare mo lybdeen kan gebruikt worden als een zelfstandige staalsoort en verder voor staallegeringen, kathalysatoren en 1 smeermiddelen. Philips en Ketjen zijn de voornaamste afnemers. In deze opsomming zijn natuurlijk niet alle grondstoffen en alle produc ten, die in het waterweggebied voor komen. verwerkt Het is een selectie uit een selectie van. hoofdproducten en voornaamste grondstoffen. Even zeer is buiten beschouwing gebleven wat er allemaal in het waterwegge bied is opgeslagen voor doorvoer naar andere Europese landen of In dustrieën elders in het land. Deze opslag gevoegd bij die voor benzine, huisbrandolie, smeermiddelen.en wat de raffinaderijen nog maar meer pro duceren voor direct gebruik zou te veel ruimte vergen. Het grootste chemisch centrum van de wereld te zijn kan Rotterdam met trots vervullen, de" verantwoordelijk heid die hiermee op da schouders van de Rotterdamse bestuurders wordt geladen laat zich het best illustreren met beelden van de brand op het Shell terrein een jaar geleden toen uitdrukkelijk werd gesteld, dat het de Rotterdammers bij de blussing ap alle fronten heeft meegezeten. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De elektrici teitstarieven gaan omhoog met in gang van 1 januari. Rotterdam heeft de tarieven verhoogd en Vlaardingen is bij contract verplicht deze verho ging aan de verbruikers door te bere kenen. De tarieven voor gas en water blijven onveranderd. De tariefswijziging voor elektrici teit staat op de agenda van de ge meenteraadsvergadering, die volgen de week woensdag wordt gehouden. De verhoging betekent voor Vlaar dingen een netto meeropbrengst van 126 540. De nieuwe tarieven zien eruit als volgt: Het vastreehtbedrag voor woonhui zen van ƒ36 en ƒ49,20 wordt verhoogd tot respectievelijk ƒ39 en ƒ52,20. De kWh-prljs van het dagverbruik van woonhuizen wordt verhoogd van 7,5 en 6,5 cent tot respectievelijk 7,7 en 6,7 cent. Gemiddeld betekent dit een verhoging van ƒ4,20 per jaar. Het vastrechtbedrag voor winkels en bedrijven wordt verhoogd met tien procent en verlaagd met ƒ1,20 per iaar. Het dagverbruik per kWh wordt voor deze categorie verhoogd van 7,5 tot 7,7 cent. De kWh-prijs' voor naehtstroom ondergaat geen wijziging. (J HEDENAVOND en volgende avonden t/m 15 januari: Nieuw Kott. Toneel met Shaw's Caesar en Cleopatra in regie van l Robert David MacDonald. In de titelrol- I len Luc Lutz en Simone Rooskens. 20.15 uur, Groote Schouwburg, Zuidplein, „Twee onschuldige engelen". Een middeleeuws programma in regie van Eric Schneider. Medew. Rie Gilhuys, Rick Nicolet, Ru- dolf Rijkerw, Robert Sob els, Jules Roy- aards en Edmond Classen. 20.15 uur. II, 13 en 15 januari: idem. VRIJDAG. Centrum Alevanderpolder. Verrijzeniskerk Theater Terzijde brengt „Lorca" in regie van Anna Marie Prin*. 20 uur HEDENAVOND en volgende avonden (behalve maandag) Luxortheater. René Sleeswijk's revue „Oost West- Uit beat" met Willie Walden en Piet Mnyselaar, Trea Dob ha. Andrê van Duin, Aase Rasmussen, Donald Jones e.v.a. 20 uur. VRIJDAG en ?aterdag De Doelen, kl. z. Herman tan Veen in „Harlekijn" m.ni Africa Yarpo, rang; Laurens van Rooyep, piano. Combo o 1. Gerard Stellaard. 2015. •ft-*» 7> *Li> wWMiltmw/1 c 'y (Van onze scheepvaartredacteur) ROTTERDAM Een enkele kilometer lange, gebogen dam voor de Nieuwe Waterweg om beloodsing van zeeschepen in alle gevallen mogelijk te maken. Het is een idee van twee rijks- loodsen (uit Maassluis en Vlaar dingen), dat ze hebben uitge werkt in hët laatste orgaan van de Vereniging De Nederlandse loods. Zij vinden het reëel cm op de xede van Hoek van Holland - ongeveer tien kilometer uit de kust en noorde lijk van de oliegeul - zo'n dam te bouwen in de richting noord- doost-znidwest, waardoor bescher ming wordt verkregen tegen noorde lijke en zuidwestelijke winden. Volgens de loodsen zullen de kosten niet gering zijn, maar de ze kerheid dat op eik moment schepen van een loods kunnen worden voor zien is uiterst belangrijk. De twee ontwerpers schrijven dat de continuïteit van de scheep vaart-bewegingen slechts wordt ge garandeerd door het zich aan boord bevinden van de loods. Voor een juiste beloodsing is het noodzakelijk dat er een loods op een schip zit, zeker onder moeilijke omstandighe den. De gevaren zijn groot ais een loods niet aan boord kan komen vanwege het slechte weer en eien gezagvoerder wil met zijn schip toch naar binnen. Hij kan dit dan aileen doen, eventu eel met informatie-assistentie van „Pilot Maas", en dan het risico lopen in een onverwachte situatie te komen (grondzeeën, opdoemend onverwacht verkeer, sterke verzetting door wind en stroom e.d.). 7o zou de dam vóór de Waterweg er volgens de loodsen kunnen uitzien. Hij kan echter ook wachten op een hervatting van de loodsdienst, waar door het gevaar van een geweldige concentratie van schepen, te weinig assistentie van sleepboten enz. zich kan voordoen. VLAARDINGEN De nieuwe jeugdzoWer van de Hervormde Jeugd - raad is vrijdagavond officieel in ge bruik genomen tijdens de nieuwjaars receptie, gehouden in het gebouw aan de Emmasiraat 71. Onder de hanebalken was het vrij druk en iedereen had bewondering voor de ruimte, die zeer praktisch is ingericht. Behalve de wandschilderin gen van Van Dorp en Van Maarie- veld, vindt men daar allerlei facetten die verband houden met het jeugd werk in ht algemeen. De Dynamo-werkgroep heeft de zot der keurig ingedeeld en men treft er diverse gegevens aan, die van actueel belang zijn en waar de jeugd zich ook mee herig houdt De aandacht wordt gevestigd op Praag, Vietnam, Biafra, terwijl men er ook knipsels aantreft van Nasser, Robert Kennedy en van King, evenals paus Pius In zijn privé- vliegtuig. in het gebouw worden voortaan in cidentele bijeenkomsten gehouden waarbij ook contacten zijn opgeno men met inter- en buitenkerkelijke personen. Het Dynamojeugdwerk rioht zich verder zowel op plaatselijk als ook op internationaal terrein. De Dynamo-werkgroep werkt ook konkreet mee aan de planning van een leefcentrum in Holy, al zal het nog wel geruime tijd duren, eer dit centrum van de grond is gekomen. Op de zolder Is een codebord aange bracht waarop men in een oogopslag kan zien wat er te doen Is en wan neer. Zoals bijvoorbeeld het spreekuur van de jeugdpredikant (ds. J. E. van Veen) en het spreekuur over militaire dienstplicht. Per jaar houdt de Dynamo-werk groep «veertien jongerendiensten, beur telings in verschillende kerken, waar in het gesprokene zich richt op de vragen rond het gemeente-zijn in de hedendaagse samenleving. De voorbereidingen voor de ze bij zondere diensten worden telkens ge houden op de nieuwe jeugdzolder waar overigens ook gesprekken plaatsvinden over het onderwerp: Marxisme-Chnstendom. Zo werd over dit onderwerp reeds van gedach ten gewisseld met Kees Vollemans en enkele van zijn vrienden. Behalve de jeugdzolder aan de Em- mastraat heeft de hervormde jeugd raad een jeugdkelder aan de Zomer straat. Daar is echter waf meer mu ziek, daar kan wat meer gedronken wonden en daar wordt de sfeer dan ook meer bepaald door het geroeze moes. Deze jeugdsoos is geopend iede re woensdag-, vrijdag- en zaterdag avond van 8.30 tot 11,30 uur. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De twee schepen (Norwind en Norwave) van Noordzee Veerdiensten (North Sea Femes NV zullen vanaf 5 januari op het trajekt Europoort - Huil ook op zondagen afvaarten bieden in beide richtingen. Vorig jaar werd tussen 23 juni en 1 september 's zondags ook gevaren en gezien het succes hiervan heeft de direktie besloten dit jaar elke dag te gaan varen. Sinds de ingebruikstelling in de cember 1965 heeft de rederij ruim 215.000 passagiers en ruim 55.000 personenauto's vervoerd. Het afgelo pen. jaar werden ruim 85.000 reizigers geboekt, ruim 12 procent meer dan in 1967. Vanaf de oprichting zijn er van de ruim 1780 afvaarten slechts twee niet doorgegaan wegens windkracht BEKENDMAKING VOOR DE SCHEEPVAART Met Ingang va» heden tot en met 10 januari IMS o£ loveel langer of korter als nodig za) zijn, zal de 0KANJEBRUG m verband met reparatie-'werk zaamheden niet geopend kunnen worden voor de scheepvaart. Schiedam, 31 december 1868, (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Volgende week dinsdag krijgt Vlaardingen er een nieuwe nachtgelegenheid bij. Het is de taveerne „d'Ouwe Haven" aan de Westhavenkade 10, waarvoor exploitant A. van der Windt en plan heeft ontwik keld om een selecte klantenkring te werven. Hij denkt bijvoor beeld aan het uitdelen van zoge naamde nachtsleutels. jaar nodig gehad om er een sfeervolle naehtgeïegenheid van fe maken. Het Is altijd zijn grote wens ge weest, zegt hij, iets in Vlaardingen te beginnen. Hij heeft een zaak gehad in Haarlem, die hij van de hand heeft gedaan. Daarvoor heeft hij veel ge zworven, ervaring in de horecasector opgedaan, een viaggenfabriek in Vlaardingen, gehad, die in de jaren vijftig is verbrand, en bij zijn vader gewerkt in de ijsfabriek Winzo. De taveerne is geheel naar zijn ideeen ingericht m Oudhollandse stijl. Verscheidene jaren heeft hij oud hout opgekocht uit historische kerken en gebouwen in Nederland en België. Meubelmaker C. Perdijk heeft naar eigen ontwerp monumentale stoeien en tafels vervaardigd, samen met zijn dochter Marja <17) die ook meubelma ker is, en de inrichting verzorgt. De exploitant wil zijn zaak ook voor recepties en parties ter beschik king stellen. De sfeervolle ruimte, die voor het grootste deel door kaarsen wordt verlicht, biedt plaats aan zeven tig gasten. Het bedienend personeel bestaat uit drie man. De zaak is dage lijks geopend van negen uur 's avonds tot vier uur 's nachts. Dinsdagmorgen elf uur zal de ta veerne door een aantal genodigden in gebruik worden genomen. Mogelijk zal dan de eerste van de ongeveer 750 nachtsleutels worden uitgereikt. De zaak gaat 's avonds voor het publiek open voor zover men in aanmerking komt tot het „publiek" van Van der Windt te worden gerekend. VLAARDINGEN Burgemeester iw J. Heusdens heeft vrijdagmiddag de heer A. Westdijk (65) uit de Mr. Troelstrastraat 29 de bronzen medail le m de orde van Oranje-Nassau uit gereikt, Dat gebeurde in een feeste lijke bijeenkomst in het hoofdkan toor van de eerste Nederiandsche Coöperatieve Kunstmestfabriek. Veertig jaar geleden trad de jubila ris daar in dienst als steenrijder in de superfosfaatfabriek. Eik jaar later werd hij overgeplaatst naar de kie- zelfabriek om na de bevrijding weer terug te keren in de superfosfaatfa briek. Hij werkt daar nog steeds als meelgever. Per 1 januari van dit jaar is de heer Westdijk gepensioneerd. Bij de uitreiking van het eremetaal waren onder meer aanwezig ir. W. A. den Bakker en drs. G. Valkier, direc tie-secretaris mr. H. Westerhout, hoofd personeelszaken Z. J. Konings, bedrijfsleider H. Boer, alsmede een aantal bazen en collega's. ROTTERAM Het concert, dat fArie J. Keijzer, organist van de Doe- jlen, vrijdagmiddag in de Lau- ;rer.skerk heeft gegeven, stond in het iteken van het overlijden, een paar [weken geleden, van de bekende [Duitse organist en componist Sieg fried Reda, bij wie de concertgever [ook enige tijd heeft gestudeerd. Van (hem was het laatste nummer van het fprogramma, Das Hauptspiel uit de ^triptiek over O Welt, ich muss dich liassen, een werk, dat ongetwijfeld Sknap is gecomponeerd, maar dat met pjn schrijnende samenklanken niet i tot zijn fraaiste composities gerekend kan worden. S Heel knap in elkaar zit zeker ook ?de compositie, die Dietrich Buxtehu- jde indertijd schreef naar aanleiding |van de dood van zijn vader. De on derdelen van dit Mit Fried und iFreud ich fahr dahin staan met el kaar in verband door verplaatsing -van de cantus ïirmus, door omkerin gen en door spiegelbeeldwerking. [Maar de vier delen van dit werk (Melden de aandacht geheel gevangen. Tussen deze grote werken speelde [Arie J. Keijzer drie orgelkoralen van IjiJohann S. Bach; fijn en doorzichtig - Alle Menschen milssen sterben, het (door zijn vele versieringen zo merk waardige O Mensoh, toewein' dein :Sunde grosz en het opgewekte en .klankrijke In dir ist Freude. Ook nu [maakte het spel van onze Doelen-or ganist een voortreffelijke indruk op de vrij vele bezoekers. G. M. Dersjant Dat „uitdelen" moet niet letterlijk worden genomen, want niet ledereen komt in aanmerking. Het zijn de fijne mensen, op wie de heer Van der Windt doelt. Fijne mensen, die boven dien zoveel mogelijk gevonden moe ten worden in het bedrijfsleven. „Ik wil een heel eigen klantenkring opbouwen. Het is niet m'n bedoeling selecterend te werk te gaan door ex tra hoge prijzen in te voeren. Nee, ik wil m'n eigen mensen uitzoeken, die hier een fijn sfeertje kunnen schep pen. Ik bepaal wie in mijn zaak komt, en dat is lang niet iedereen". Hij illustreert zijn woorden met voorbeelden van mensen, die graag zouden willen komen maar bij voor baat al gewtegerd zijn. Htj zegt dat het zijn goed recht is zeif zijn klan tenkring te vormen. Het idee om nachtsleutels rnt te geven vindt hij daarom zo goed, om dat dan geen portier nodig is die door een luikje „koekeloert" om te schat ten of de potentiële klanten wel ge schikt zijn voor taveerne „d'Ouwe ha ven". „Tegenwoordig heeft iedereen geld genoeg om bijvoorbeeld een daalder neer te leggen voor een fijn glas bier en dan moet je voorzichtig zijn met bepaalde mensen. Anders nestelen ze zich hier of ze slopen de boel". De exploitant wil in zijn zaak een sfeer opbouwen, waar bijvoorbeeld rustig over politiek kan worden ge praat, Hij denkt daarbij ook in de richting van een politiek café. Het zeker 250 jaar oude pandje aan de Westhavenkade 10 heeft geruime tijd leeggestaan. De heer Van der Windt heeft het gekocht van zijn broers, die het als opslagruimte heb ben gebruikt. Hij heeft ruim een half Wegens snelle uitbreiding van onze produktie vragen wij voor expeditie- en transportwerkzaamheden. VLAARDINGEN De voorronden van de clubkampioenschappen van de tafeltennisvereniging Intiem 2ijn on der grote spanning verlopen. Iedereen was er op gebrand, een plaats te krij gen in de finales, die op donderdag 9 januari worden gehouden in de ge meentelijke turnzaal aan de Roode Kruislaan. In de tweede klasse zullen uit komen Mudde, Stolk, Hoogenaljk, An- drée, De Bruijn en De Ligt. Er wordt gespeeld in twee groepen van drie personen. De winnaars ontmoeten el kaar dan in de finale, waarvan de winnaar clubkampioen van de vereni ging is. De finalisten in de derde klasse zijn Pleijsler, Huisman, Van der Zwan en Borocz, die in een groep elkaar de titel zullen betwisten. In de vierde klasse zijn twee groe pen van 4 deelnemers, namelijk Groe- neveld, Blokland, Jacobs, Geelen, Hoos. HoogeixHjk, Batenburg en Du- mortier. De vijfde kiassers die in twee groe pen van drie uitkomen zijn: Drop, Sas, Schi2der, Van Es, Vso Voelen en Huybens. Jtrat. V LA A H DIX G E X geboren: Michael Jo hannes Cornells zv G B J Vermeulen en F van Haren, Stationsstr 53, Pieter zv C Elgenraam en J B Goedfcnegt. Jo z Israéisstr 43, Richard zv J H Koning en D van der Hoeven, primulastr 14A. Cornells zv W J de Man en C M de Baat. Van Beethovenslngel i, Wilhelmus Johannes zv W j de Man en C SI 4e Baat, van Beeth.sgl Overleden: Adnanus Zonneveld. 59. echtg van C de Bruijn, Hoitensiastr HA. Jan sloothoofd 53 echtg van M Schoon, insuïlndesingel 53c. Johanna Gerarda Bo- nlnk, 70 echg van W F Harlott, BilUton- laan 93b. Cornelia Mazaaelan Blom S3, wed van J Maat, Holysinaei 4 DE LIER. WESTERL.EE. 3 Jan. Andij vie 72—97 600 ka. Alicante 240—315 280 Kg: spruiten AI 103—117. All 112—115, BI 127—140 BII 130—132, CII 106. 50 OM kg; witlof 132—147 900 kg; paprika 13—56 2700 stuks: peterselie 27'f;29 120 bos; raapste len 5 750 bos; selderij 5«2Vi 10.000 bos: spinazie 118 350 kg; sla I 12—377! 357400 stuks, II 13—21 35200 stuks, samen 443.600 stuks; boerenkool 285125 per K 1500 kg; uien 1433 3600 kg; kroten 17—18 340 kg; rrel 48—77 7300 kg; peren 1» 150 kg Als beloning voor mijn akUviteit ontvang ik een "Gouda Bouquet**, De nieuwe abonnee krijgt onze krant veertien degen gratis, M|jn luim Eigen vervoer van onze fabriek naar Vlaardingen, Schiedam t.n het gehele Westland. Stadsjrehooreaai: Argus voert de jGysbreght op, 20. Harmonie: Nieuwjaarsbal Delta Dans- en snoworkest, 20. Triangel. Bertrand in on(t)roerend goed. mm jr., is 3o en ?o 45. Bijkantoor „De Rotterdammer", Smalle ravenstraat 11, tel. 34 67.73. Alarmnunuher politie; 344144 GG GD; 344444 Alarmnummer voor meldingen luchtver- ontreinigliig en geluidshinder; 363036. Klachten bezorging; H. Verhey. P. K. brossaertstr. 210, tel. 343345. dagelijks 1» - Kom eens praten op onze fabriek. Wij zijn bereik baar van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 17 uur aan het rabriekskantnor. Weverskade 33 te Maasland tel. 01899 2844 Zaterdags tussen 10 en 13 uur aan hetzelfde adres maar telefonisch te bereiken onder no 01899 3777 VLAARDINGEN Boodschappendienst, tel 20.456 11 SCHIEDAM Boodschappendienst, tel. 20.G6.11. MAASSLUIS G A A Vd Poel, tel. 2900. MAASLAND J W Oltmans, tel. 01899 - 2039. R02ENBURG H. C. de Graaf. tel. 2208. HOEK VAN HOLLAND A. W. L HUt, tel. 3496. WEVERSKADE to MAASLAND TEL 01399-2644

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1