I VRIJWILLIGERS: BURGEMEESTER WAAROM DOET THOMASSEN NIETS?" Actie voor Biafra in ons land Nieuw Rechts: Samkalden vervolgen Vliegen ovei j Kethel wordt nu beperkt DOUANE OVER DE HEKEL Scheepvaart weer op gang Inbrekersfamilie roofde 50 mille Gemeente moet inspraak krijgen in diergaarde IN BOUW RECORD AANTAL ARBEIDERS John Kennis Commissie van overleg kreeg mandaat voor ontslagaanbod Gedetineerde ontsnapt heetman^j Officier: Toezicht laat te wensen over - Voos systeem Eerst uitgaand Tom Okker op hmvelijksreis VIJF MAN VOOR RECHTER Wordt adviseur Dr. Van Bemmel legt functie 1 maart neer Gesprek met KvK Hoogovenbedrij f van Britten op Maasvlakte? TWEE NIEREN BINNEN UUR UIT BELGIË 2 Kleuters overleden na eten van vuurwerk Van Ravens arbiter bij Rapid W-Manchester U TRAINING VOOR KRUISTOCHTEN Regin oktober 187.800 man aan het tverk Speciaalzaken verhuur Jacquelkostuums Smoking-, rokkostuums, enz. Bontwerken (Van een onzer verslaggevers) BOTTERDAM Het komt er met de brandweer voortdurend slechter voor te staan. Steeds duidelijker wordt dat de kwestie, op de spits is gedreven en dat morgenavond de eindbeslissing valt. De speciale overlegcommissie heeft van hoofdlieden, brandmees ters en onderbrandmeesters mandaat gekregen vanavond meteen ontslag aan te bieden wanneer wethouder J. Worst, onder wie de brandweer ressorteert, aan de nieuwe verordening vasthoudt. j IMi Rijnmondbes tuur Et voilé.-...uwpassepartout-iing! (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM De Rotter damse douane ging dinsdagmid dag danig over de hekel tijdens een rechtzitting, waarop twee ambtenaren van de Rijksbelas tingen en een koopman zich moesten verantwoorden voor op grote schaal verrichte vervalsing van douaneformulieren. Hun vervalsingspraktijken, waarin de koopman, de 39-jarige Cornelis van W. als medeplich tige nog het meeste had ver diend, benadeelden de Neder landse Staat voor bijna 290.000, Gedupeerd Straflijst FOUTEN TE ZWAAR LAKUNES DEKKING >9 D£ ROTTERDAMMER Pagina 3 2A WOENSDAG 8 JANUARI 1969 Reddinjvan brandweer onmogelijk geworden? lonk in gril* w> lïchtgrfls], tor OJVBUJU JOSitERECEPTJE, ENZ. 1 Stijl en snit. die u staat en zit oor dames: verhuur edelbont gSTTEI&AM. Ie MddeRandstraa! 78 ■q dt -i-tramtiütwal TH 010-231115 UTRECHT, Voorstraat 56 Ttftmnrwr Nrt TH 03O-13OM OOK EIGEN FILIALEN TE: «ax/UG wsTiüiua su mim «tams» MMn mi KUME6E* «MSI MflWtRPM SEKT LUIS CfltlfOX ITJSs £T(gtl£T?£-SMtj« I STRUT runs J OoStSTSS MB jHf Mkf. totis. Simei 462. ftmsltrtinj I De 730 vrijwilligers zuilen zonder twijfel tijdens de vergadering in ge- j bouw Palace donderdagavond dit i voorbeeld volgen. De bluseenheden uit» de periferie hebben woensdagavond besloten tot 1 april aan te blijven. Wanneer de wet- I houder vanavond echter bij zijn me ning blijft, zullen deze eenheden al- j leen nog in geval van calamiteiten uitrukken. Men wil voorkomen dat j de bevolkin ghet slachtoffer van het conflict wordt. j Het ziet ernaar uit dat bij de I brandbestrijding in de binnenstad al- (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Een gedetineerde van de strafgevangenis In Schevenin- gen, die onder begeleiding van twee bewakers naar Utrecht ging om zijn middenstandsexamen af te leggen» is er in geslaagd aan zijn bewakers te ontkomen. Na het examen rende - de gedeti neerde plotseling het gebouw uit, stak de straat over en verdween in een café aan de Vreeburg. De man liep door het café en aan de achter kant stond een Alfa Romeo met draaiende motor klaar, met achter het stuur zijn vriendin. Met grote snelheid verdwenen zij in de richting Arnhem. De gedetineerde is een goe de bekende van de Utrechtse politie. Hij zat een straf uit voor enige in braken. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Het Engelse tion heeft belangstelling voor de vestiging van een hoogovenbedrijf op de Maasvlakte. Vertegenwoordigers van het bedrijf hebben onlangs met woordvoerders van de Rotterdamse Kamer van Koophandel over deze zaak gespro ken. Binnenkort volgt er weer een bespreking. Zoals bekend Is er geruime tijd ge leden reeds onderhandeld over de vestiging van een Amerikaans hoogo venbedrijf op de Maasvlakte. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Een tweede actie voor Biafra wordt volgende maand in ons land gehouden. Op S februari hoopt de Stichting Vluchtelingenhulp Biafra-conflict van start te gaan. Vage geruchten van een eventuele nieuwe actie zijn nu waarheid gewor den, omdat de stichting inziet, dat hulp hard nodig is. Afgaand op de vorige resultaten van afgelopen augustus is het comité waarvan oud burgemeester Van Walsum van Rot terdam voorzitter is vol goede hoop, dat ook deze keer het Nederlandse volk met gulle hand zal geven. De opbrengsten van de vorige actie zijn in tegenstelling tot sommige berichten beslist terecht gekomen op plaatsen waar zij nodig waren, na melijk bij de Biafranen. Enige maan den geleden heeft het comité nog opening van zaken gegeven, zoals wij indertijd schreven. Naar vier organisatjes, die bij de vorige actie het geld een bestemming gaven, zal ook nu het geld weer gaan. Het zijn: het Roode Kruis, Unicef, Oecumenische Hulp van de Wereld raad van Kerken en het rooms-ka- tholieke Caritas. AMSTERDAM Het bestuur van de partij Nieuw Rechts heeft de Am sterdamse olficier van justitie ver zocht een strafvervolging in te stellen tegen burgemeester Samkalden. Deze heeft volgens Nieuw Rechts als hoofd van de Amsterdamse poljtie nagela-. ten op te treden tegen plegers van strafbare delicten in de jeugdcentra Fantasio en Paradiso Nieuw Rechts wil ook een vervol ging van de directeur van Fantasio en tegen de eigenaars van beide jeugdhuizen. Volgens Nieuw Rechts worden in deze jeugdhuizen vrij ver dovende middelen gebruikt. De po litie zou daarvan op de hoogte zijn. leen nog beroepskrachten en in de periferie vrijwilligers met een enkele beroepsman in actie zullen komen. Vooral in de perierie is de verhou ding tussen beroeps en vrijwilligers altijd uitstekend geweest. Door het conflict is er nu een grondige veran dering in gekomen, aldus een brand meester. Dezelfde brandmeester wijst er nog eens op dat de combinatie van be roeps- en vrijwillige brandweer de gemeente jaarlijks een besparing geeft van zes miljoen gulden. Wan neer de vrijwilligers het bijltje erbij neergooien, gaat de brandbestrijding de gemeente heel wat meer kosten. Tenslotte merkte deze brand meester nog op: „Het zou een schan daal zijn als de bevolking door mid del van hogere belastingen voor de hogere kosten van een nieuw brand weerkorps moet opdraaien". De vrijwilligers zijn in meerder heid van mening dat wethouder Worst aan de leiband van het NW loopt. Zij vinden dat het hoog tijd is dat burgemeester W. Thomassen zich ha het conflict mengt. De heer Tho massen houdt zich volgens de vrij willigers te veel op de achtergrond. Van het overleg dat vanavond zal worden gevoerd met wethouder Worst en brandweerdirecteur ir. R. Dijkshoorn, die overigens in maart met vervroegd pensioen zal gaan, verwachten zij dan ook niets meer. Volgens vele vrijwilligers is de he le kwestie binnen een uur uit de we reld te heiepn, als de wethouder aan de verlangens van de vrijwilligers zal tegemoetkomen. Die zijn: de bevel voering bij brandbestrijding niet on der alle omstandigheden in handen van beroepskrachten, en handhaving van het alarmeren van vrijwilligers bij klein alarm. „We laten niet met ons spelen. We zijn tenslotte geen kwajongens", al dus de brandmeester int de periferie, die overigens al bijna veertig jaar actief is geweest bij de brandbestrij ding. (Van een onzer verslaggevers) LEIDEN Binnen een uur zijn za terdagavond twee nieren per amïmliu:- cewagen van de Belgische grens (Wuustwezel) naar het academisch ziekenhuis in Leiden gebracht. De am bulance-wagen deed er korter over dan het geval zou ziin geweest met een helikopter, het gebruikelijke transport middel. Het vervoer door de lucht was zater dag onmogelijk door de mist. De nieren waren afkomstig van een donor in Brussel en bestemd voor een patiënt ln het Leidse ziekenhuis. Men begon aan de operatie op het moment dat de Belgische politie via de douane de benodigde organen van het ambulanceteam bij Wuustwezel ba-d overhandigd. Per mobilofoon onder hielden de chauffeurs voortdurend con tact met de chirurgen. Naar wij ver nemen is de toestand van de patiënt goed. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De directeur- generaal van de Rijksluchtvaartdienst heeft maatregelen getroffen waardoor het vliegen over het noordelijk deel van Schiedam (Kethel) zoveel mogelijk wordt voorkomen. Dit deelt het dagelijks bestuur van Rijnmond mee in antwoord op vragen van het Rijnmondraadlid mevrouw L. v. Duijn- Sprujjt (soc.). Zij stelde deze vragen in september en kreeg vorig jaar reeds een voorlo pig antwoord. De affaire- geluidshinder in de noordelijke delen van Vlaardingen, Schiedam en Rotter dam (Schiebroek) kwam toen in al le drie de gemeenten aan de orde. Gemeenteraadsleden stelden er vra gen over. Rijnmond, Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen hebben besprekingen ge houden met de rijkluchtvaartdienst. Zodra de verkeerssituatie in het vlieg- gebied van Ypenburg dit toelaat wor den bij starts in zuid-westelijke rich ting alle vliegtuigen, die lesvluchten uitvoeren en ook overig vliegverkeer opgedragen zo vroegtijdig in noordelij ke richting af te buigen dat het over vliegen van Kethel wordt voorkomen. De mogelijkheid deze maatregel uit te voeren is belangrijk vergroot om dat het militaire vliegprogramïna, voor wat betreft, het gebruik van vliegveld Ypenburg, drastisch is ver minderd, Bij oostelijke wind is het onvermijdelijk dat Kethel door op baan 06 landend verkeer wordt over vlogen. Verder herinnert het Rijnmondbe- stuur eraan dat per 1 januari alle lesvluchten van de luchthaven Rotter dam zijn verboden tussen 23 en de volgende morgen 7 uur en op zonda gen geheel. Het zijn vluchten met vol ledige geroutineerde piloten en dit les- vliegen is even veilig als het gewone lïjnverkeer. Eenblijvend modieuzecreatie die past bij elk toiletje, bij iedere gelegenheid, bij aluwstem- mingen. In een oogwenk verwisselt u een fon kelende granaatvooreen dromerige opaal of stralende saffier. Geïntrigeerd? Beschouwt u deze advertentie gerust als eèn invitatie! i passepartout-rirtg vanaf S7v bijpassende stenen vanaf 24.50 edeisteenkundige f.g,a. diamantexpert g.i.a. LIJNBAAN 92 teL 116670 filiaal: oostzeedijk 155-157, rotterdam Vier miljoen sigaretten en 3800 II- a tr alcohol drukte het drietal tussen (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De uitgaande scheepvaart is vanochtend om halfzes nadat de sleepboten het werk had den hervat weer helemaal op gang gekomen, ot vanmiddag twaalf uur hadden ongeveer 40 schepen zee ge kozen. De inkomende vaart loopt wat stroever. Alleen kleinere schepen ko men binnen, omdat de grotere die sleepboothulp nodig hebben moeten wachten op het uitgaande verkeer. Dat is voorschrift en die regel wordt ook bijv. toegepast na een periode van mist. Voor de Nieuwe Waterweg lagen rond het middaguur nog ongeveer 30 schepen te wachten om binnen te kunnen komen. De vaart van en naar Europoort is vanaf gisteravond tien uur al weer normaal. De bemanningen van de ne gen grote sleepboten ging toen reeds aan het werk. Er waren 'tot vanmid dag ongeveer tien grote, geladen tan kers binnengebracht, o.m. de Clemen tine Churcher van 1.000 ton, de Fritz Thyssen en Esso Zürich van elk 34.000 ton en de Stickelstad van 3.000 ton. SINGAPORE Tom Okker, de nationale tenniskampioen, die op 2L december in Hazerswoude trouwde met Annvrnarie Wansdiers is op hu welijksreis in Singapore. Okker is van plan van daar door te reizen naar Brisbane om deel te nemen aan de open tenniskampioenschppen van Australië, die op 20 januari beginnen. In een interview vertelde Okker dat onder de huidige constellatie de belangstelling voor het tennis tomoooi om de Davis-beker kleiner zal wor den. „Tot het toernooi open staat voor professionals en amateurs zullen er steeds minder toeschouwers bij deze wedstrijden komen". WILLEMSTAD Twee kleuters, één op Curacao en één op Aruba, zijn dezer dagen aan fosforvergiftiging gestorven. Zij hebben vuurwerk op gegeten. waarvan de verpakking veel op die van een bonbon lijkt. Zes an dere kinderen die er ook van hebben gegeten, worden nog in een zieken huis behandeld. De gemeentelijke commissie tilt zwaar aan inspraak van Rot terdam in het beleid van de diergaarde. (Van onze correspondent) ARNHEM Ruim veertien dagen hadden ze plezier van hun super- kraak aan de Rozenstraat in faun woonplaats Opheusden, de 23-Jarige Joop S., gangmaker van een familie- bende, en zijn jaar jongere vriend Sas W. Vijf auto's een riante woning inrichting voor een paar meisjes in het Arnhemse Spijkerkwartier, een bergmeubel, schemerlamp en wat re volvers en pistolen kochten ze er van. Zesduizend gulden was er voor Joop's zwager Arie J. (27). „Pak aan, niets zeggen of anders lood vreten", had Joop gezegd. Tweehonderd gul den was het aandeel van moeder G., tipgeld. „Daar zit heel wat", had ze gezegd, „in de slaapkamer". De 53-jarige Jen- je G.-B., schoonmoeder van Joop S., werkte naast de Rozenstraat 13. Al eerder had een aanwijzing van haar geklopt. Ditmaal vonden de beide in brekers een kistje met vijftigduizend gulden in bankpapier. De bestolen man lag tijdens de in braak in het ziekenhuis, waar hij werd verpleegd na een ernstig ver keersongeval. Familieleden hadden het geld bijeengezameld om de toe komst van hun ongelukkige bloed verwant veilig te stellen. De officier zei dat de bestolene door de diefstal in zeer moeilijke omstandigheden is komen te verkeren omdat er niet veel geld was overgebleven. „Die tweehonderd gulden was geld van de WW, zo heeft Joop het ver teld", snikte gisteren voor de recht bank in Arnhem de van louter zenu wen op haar stoeltje bibberende Jen- je G „Ze heeft een gemene rol gespeeld in de zaak", was daarente gen het oordeel van officier van justitie mr. J. A. Kopp. „Ze was wel öegeiijk tipgeefster". Hoofdverdachte Joop S., die tien tallen kraken zettedoor het hele land, had de politie verbaasd doen staan dat hij ln korte tijd zo veel inbraken had weten te verzamelen op zijn nog blanco straflijst ln hoog tempo brak Juj in, half september nog bij de weduwe "Van der Bijl, omdat schoonmoeder had gezegd dat die niet thuis was, dezelfde maand in Tiel, in Zaltbommel, in Och ten bij het veer. Tegen hem eiste de officier tien maanden, waarvan één voorwaar delijk. Sas W. was een meeloper, vond mr. Kopp, maar wel een die door zijn successen al aardig op weg was een professioneel inbreker te worden. De eis tegen hem luidde zeven maanden waarvan een voorwaardelijk. Zwager Arie G. en zijn neef Dirk B. (20) hoorden ieder vier maanden, -waar van een voorwaardelijk tegen zich eisen. Verscheidene malen waren zij meegeweest. Tegen moeder G. eiste de officier tweehonderd gulden boete en een maand voorwaardelijk. SCHIEDAM De Schiedammer Lau van Ravens heeft gisteren van de KNVB telefonisch mededeling ge had dat hij op woensdag 5 maart a.s. in Wenen de wedstrijd Rapid Wenen Manchester United voor de kwart finale Europacup 1 mag leiden. Grensrechters zijn de heren F. P. Derks uit Breda en A. van Gemert uit Dubbeldam. O (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Direkteur dr. A. G V. van Bemmel legt zijn functie 1 maart a.s. neer. Zoals wij gisteren reeds bcrïchteD heeft hij het bestuur van de Stichting Koninklijke Rotter damse Diergaarde verzocht hem van zijn taak te ontheffen. Het bestuur betreurt dit ten zeerste. Het ontslag wordt hem ver leend onder warme dankzegging voor de belangrijke bijdragen, zowel nati onaal ais internationaal, die hij heeft verleend bij de ontwikkeling van de diergaarde tot een recreatieve en we tenschappelijke instelling van naam. Het Blijdorp-bestuur is verheugd dat de heer Van Bemmel zich bereid heeft verklaard als adviseur aan de diergaarde verbonden te blijven. De wetenschappelijk medewerker drs. J. J. Polder zal waarschijnlijk voorlopig de leiding krijgen van de biologische werkzaamheden ln de dierentuin. (Vervolg van pag. 1) een belangrijke educatieve en recrea tieve plaats inneemt en dat gespro ken kan worden van een openbaar belang. Daarom ligt het ook voor de hand dat een zeer belangrijk deel van de exploitatiekosten door de ge meente wordt gesubsidieerd. De gemeentelijke subsidie heeft be trekking op de pensioenlasten, de al gemene loonronden en de opbrengst der entreegelden. Voor vorig jaar be droeg de subsidie 1.477.835 gulden, voor dit jaar is dat 1.579.800 gulden. Daarnaast krijgt de stichting een subsidie van 25.000 gulden van de provincie en een van 20.000 gulden van de Stichting Volkskracht. Tot op heden heeft de gemeente geen directe invloed op het beleid van de stichting. Dat is voor oktober 1963 wel het geval geweest doordat er een gemeentelijke commissaris was. Een college van commissarissen wordt in het rapport niet meer wenselijk gevonden, omdat de in vloed daarvan gering is. De commissie is bij haar onderzoek tot de conclusie gekomen dat de schorsing van hoofdadministrateur A. Okberse wel wat snel is gebeurd. Ze meent dat het aangekondigde ontslag niet zonder meer gehandhaafd kan blijven, omdat ook van de kant van de direktie fouten zijn aan te voeren. Zoals bekend is de schorsing van de heer Okkerse inmiddels opgeheven en heeft directeur Van Bemmel zijn ontslag aangeboden. Uit gesprekken is gebleken dat er tussen de tegenwoordige directie en enkele oudere staffunctionarissen een ongewenste verhouding is gegroeid. Daarbij gaat geen der partijen vrij uit. Na zijn benoeming ontmoette di recteur Vqn Bemmel als enige als directeur optredende bioloog weerstanden bij enkele afde lingshoofden. Na aanstelling van een tweede directeur namen die weerstanden toe. Er ontstond een verwijdering, waarbij ingrijpen ge ruime tijd terug al nodig was ge weest. De afdelingshoofden meenden dat hen teveel taken werden afgenomen en dit gevoel leidde tot een uitermate kritische instelling tegenover de di rectie. Zowel binnen als buiten de diergaarde werd voortdurend kritiek op de gang van zaken uitgeoefend. Deze te laken houding is noch door taktisch of desnood krachtig optre den van de directie noch door ingrij pen van het bestuur opgevangen of gecorrigeerd. Integendeel: door inci dentele, niet altijd gelukkige beslis singen schiep de directie een voe dingsbodem voor verdere kritiek, zegt het rapport. Howcl de commissie zwaar tilt aan de door de heer Okkerse uitgedragen kritiek waarbij niet gedacht wordt aan de perspublicaties, omdat niet is gebleken da t hij daarin de hand heeft gehad meent ze dat die ver wijten niet zwaarder wegen dan de verwijten die tegen anderen zouden kunnen worden ingebracht. Het zon der enige waarschuwing opgelegde ontslag is tc zwaar, vooral ook omdat de heer Okkerse zijn taak altijd goed vervulde. De commissie meent verder dat er met de gemeente overleg zou moeten zijn geweest over de herindeling die per 1 juni jl. voor het personeel in hogere salarisklassen is doorgevoerd. De commissie heeft er begrip voor dat in de gevallen van fraudes werd volstaan met ontslag en geen aangifte bij de gemeente. Wel werden die fraudes vergemakkelijkt door een te weinig strakke interne controle. In één geval was de directie bij de solli citatie van een der functionarissen op de hoogte van bepaalde feiten. Die zijn toen niet aan het bestuur gege ven. Over de bouw van het in septem ber geopende apenhuis zegt de com missie dat de voorbereiding ervan met te weinig nauwgezetheid en deskundigheid is geschied, waardoor een tijdig inzicht in de kosten heeft ontbroken. Er kan niet worden gesteld dat tijdens de bouw zelf de kosten uit de hand zijn gelopen. O Bij de aan- en verkoop van dieren die vroeger door het betrokken afdelingshoofd werd geregeld, maar welke taak was overgenomen door dr. Van Bemmel zijn niet altijd de gunstigste voorwaarden verkregen. De commissie twijfelt eraan of het organisatorisch juist is dat deze han del uitsluitend in de handen van één persoon ligt. Over de aquarium-acties zeggen de rapporteurs dat, hoewel die niet geslaagd zijn, de kosten niet hoger zijn dan de totale opbrengst. Het net to-resultaat was ruim 47.500 gulden. BRUSSEL De Belgische Evan- lische Zending organiseert dit voor jaar weer drie trainingsweekends voor de kruistochten in België. De eerste wordt 25 en 26 januari gehouden in het ontmoetingscentrum „Onze Bliscap" in Amerongen. Opga ve bij de heer C. Rosses, Staatsbladstraat 7, Brusset. Vlaardingen De 35-jarige J. F. K. is zaterdag naar het politiebureau gebracht omdat hij in het restaurant van de HEMA in vrouwenkleren zat. Tegen de man is procesverbaal opge maakt. lastingvrij achterover. De dertigjari ge grenskommies Johannes P. de M. streek ongeveer 5000 op en de 25-jarige assistent Rijksbelastingen Robert P. L. werd tienduizend gulden rijkr. Maar den hd de officier nog niet gesproken van de ontelbare goederen, ie in de fietstassen van de heren laren verdwenen. Echter niet alleen daar. Zo bleek uit de verklaringen van de verdachtn op de rechtzitting, dat zij helemaal geen uitzondering vorm den. Vrijwel iedere werknemer in de Rotterdamse haven en douane, tot de superieuren ais lichtende voorbeelden toe, zouden regelmatig onrechtmatig een graantje meepikken. Officier P. A. H. Bos wilde het nog niet eens zo scherp stellen, maar hem moest van het hart dat het toezicht bij de Rotterdamse douane te wensen liet „fn de Rotterdamse haven werken 800 man personeel en in Antwerpen ruim tweeduizend. Kier is de verant woordelijkheid gelijk veel groter. Jonge mensen krijgen zo een te grote verantwoordelijkheid en te weinig toezicht" aldus mr. Bos. In L. zag hij de hoofdfiguur en de contactman. lacunes in ihct systeem goed gezien en er gebruik van gemaakt". De M. was volgens mr. Bos de ge willige meeloper, des te gewilliger omdat hij door een mislukkend hu welijk te veel dronk. Tegen L. eiste hij een gevangenisstraf van een jaar en negen maanden met aftrek. De M. hoorde een jaar en drie maanden eisen en Van VV. zou. als het aan de officier lag, een jaar moeten zitten.' Deze eisen brachten grote opschud ding in het advocateokamp. Alle drie de pleiters hadden namelijk een soortgelijke strafzaak van oktober 1968 voor ogen. waarbij enkele hoog geplaatste douanebeambten wegens malversaties slechts voorwaardelijke straffen opgelegd kregen. Het betrof hier echter we! een aanzienlijke min dere hoeveelheid goederen. Deson danks waren de eisen in de ogen van de raadsheren relatief nog onoorbaar hoog. De drie pleitrs lietn dan ook niet na om de rechtbankprresident mr. A. R. Jolles deze zaal: onder ogen te schuiven, terwijl zij het douanesys teem eveneens aan de kaak stelden. Mr. S. Ivens, pleiter van L.D: „Als ze waren doorgeslagen, was de hele Rotterdamse douane eraan gegaan. Ze dekken elkaar allemaal. Maar zeifs de gepensioneerden stalen nog Engels gereedschap. Een effectieve controle liep uit de hand, omdat an ders de handel moest wachten. Zo werd een handtekening een pure for- a maliteit." Van e douane bleef niet veel heel. Mr. Ivens: „De douane wil voor een ubbeitje op de eerste rij zitten. Ze willen weinig kosten maken en toch nog een perfecte controle hebben. Dit is gewoon een voos systeem." „L. kreeg een opleiding van veer tien dagen en dat was nog voorname lijk lichamelijke opvoeding. Hij komt daar als een jonge vent met grote problemen thuis door zijn kind. en om hem heen ziet hij iedereen stelen. Wat moet hij dan?" Mr. Caljé, raadsman van Van \V„ pleitte voor alle drie de verdachten toen hij zei: „Ze hebber iet opge- irand tegen hei corrupte Klimaat in de haven." Tegen deze achtergrond vroegen de raadslieden om een zeer milde straf, die niet ver zou afliggen van da von nissen in de strafzaak van oktober. Slechts één van de drie verdachten wilde nog wel tot slot iets zeggen. Bijna onverstaanbaar stamelde De M. dat hij zijn directe ohefs ook had zien stelen. Mr. Jolles onthield zich wijselijk van commentaar en bepaal de de uitspraak op dinsdag 21 janaa- DEN HAAG Begin oktober waren op bouwwerken van 10.900 gulden of meer 187.800 mensen aan het werk, en dit is een record bezetting, aldus de heer L. J. te Pas, voorzitter van de Raad va» bestuur bouwbedrijf. Een jaar eerder waren er 13.800 man minder werkzaam. De heer Te Pas is minder tevreden over werkon willigheid bij bepaalde werklozen.. Hierdoor kunnen arbeids bureaus. ondanks een flinke werkloos heid niet voldoen aan de vraag naar arbeidskrachten. Dit probleem zal ech ter krachtig -worden aangepakt. De bouwproduktie nam eind 1988 ver der met 12 procent toe tot 15,5 miljard gulden. Minder prettig is dat de nood zakelijke groei van de wegenbouw het vorig jaar niet is verwezenlijkt. Het aantal aanbestedingen ligt beneden dat van 1967. De heer Te Pas verwacht niet dat de bouwproduktie dit jaar veel in volume zal toenemen. Hij hoopte dat de twaalf procent BTW-tarief voor de bouwnij verheid. waardoor een vrij aanzienlijke prijsverhoging zal optreden, de omvang van de produktie niet te sterk zal be nadelen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1