BRANDWEERAFFAIRE OP HOOGTEPUNT Ultimatum van alle vrijwilligers Directeur brandweer :een noodsituatie"1 '0 Soc. academie kan eindelijk gaan bouwen Jonge kunstenaars op Doelenpodium USO onder te gast in De Doelen Achterstand ontwikkelingshulp Jeugd schrijft regering wj en praktisch zo'n I I I I I I I -bon— EDfpuIU e--- Wachtlijst van hrandivachts Ir. Dijkshoorn: bittere teleurstelling Stukje worst voor haan Zwaar gewond na aanrijding „„J Kritisch bekeken Chauffeur onwel van koolmonoxyde Bijval Ik geef op als nieuwe abonnee: Compleet met 2 binnenveermatrassen en 2 matrasdekken GETEKEND GEEN DEBAT ONVOLLEDIG met 3 maanden garantie op de zool Postzegel is niet nodig als u op de envelop schrijft: De Rotterdammer, Antwoordnummer 364, Rotterdam.. lE brands eeraffaire i«« op een hoogt?- punt gekomen. En in feite is er ook 'i IOCS MASSAAL ONTSLAG «at «t i een iinpa<9e. Aan de ene kant de rijwi lli- ,en jie, en «lat v.>1 m-r duidelijk, geen L -. II1..I1 i-Wttfn H li ntm i(i> ati.l.iro ï- stap Uil.) 7 stap tfnifi iv i IJ en doen. En mm ilr antln kant wethouder J. Worst, niet ai liter hem Je bramliveer-ilireetenr en de raadsleden lifting hebben in de totmititvie van tfoiiomische aangelegenheden. De wethouder heeft al enkel. ralice.«ie' R<" kt daan. Maar 'IC! ,rhijii« dat litj I met verder terug wii Ban» Idas nog 'redden? Dat ral helemaal afhitn- j en van de «riwilleltdlteitl van ik> oom- n,j«ieledeii en van «ut ?)j besluiten. Hopelijk, kan de brandweer nog worden «■red, «iet «nidut het nu ro'n oimde his. toriscbe iitttelling h, en niet nlleeri omdat de vrijwillige brandwetr goedkoop i-. Maar gewoon, omdat de vrijwilligers goed werk doen. En misschien ook een beetje, omdat ïd ai zo heel veel goed hebben gedaan in de historie van Rotterdam. Al zegt de lieer Dijkshoorn dat er geen noodsituatie dreigt, die vrijwillige brand eer kan op dit ogenblik nog niet worden gemist. Deze mensen kennnen ieder huis, r^ler pand in him distriet. Dat is iets wat niet in twee maanden wordt aangeleerd. Bovendien, ze zijn er altijd eerder, omdat ie vlak bij wonen Te hopen is, dat de luniintssie alle vak- bondsbelangen, of die nu opzettelijk of niet opzettelijk meespelen, opzij zal zetten voor dr realiteit, de redding van een brand- weerrorps. (Van een omer verslaggevers) ROTTERDAM Als dinsdag de vrijwillige brandweer niet de indruk krijgt dat bij de reorga nisatie aan de volgende drie punten door wethouder J. Worst en de raadscommissie van eco nomische aangelegenheden wordt vastgehouden, dan volgt dinsdag het massale ontslag van de vrij willige brandweer van Rotter dam. Deze punten zijn: handha ving van een volledig klein alarm voor de' vrijwilligers, ge hele gelijkschakeling van be roeps en vrijwilligers en in de top van de brandweer enkele vrijwilligers (college van hoofd lieden). Do twee vrijwilligers die op uitnodi ging van de wethouder tic speciale commissievergadering zullen bijwo nen zijn president-hoofdman J. 3. Os- ter en de heer XV. J. de Korte voorzit ter van de vereniging van onder- brandmeesters. Zij hebben een volle dig mandaat van alle vrijwilligers. De heer Oster zet dat als de verga dering van dinsdag met naar genoe- (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Als de vrij willigers er per 1 april de brui aan geven, komt de brandveilig heid van Rotterdam niet in ge vaar. Brandweer-directeur ir. R. Dijkshoorn (die niet in maart met pensioen gaat zoals wij deze week abusievelijk meldden) meent dat er geen sprake is van een noodsituatie. Volgens hem is het in die twee maanden tussen februari en april mogelijk het apparaat zo uit te breiden dat de 5 Heeft U eigenlijk te weinig ruimte in Uw slaapkamer? Los dit probleem dan voor eens en altijd op, door een goede on- derschuifkombïnatie te kopen. Duo onderichuifkombinatie met een solide metalen frame (anthraciet grijs} en extra ver sterkte spiralen. Twee bedden op de plaats van één, het onderbed voordien van wielen, zodat U het ge makkelijk onder het andere bed kunt schuiven. Kompleet met 2 stofvrije ma- trasdekken en 2 binnenveer matrassen met prima afdek- laag, voor nog géén honderd- zestig gulden. Op onze Bedden-afdeling eer ste etage verkopen wij deze solide 2-persoons ondarschuif- kombinaties, kompleet met 2 binnenveermatrassen en vilten matrasdekken, afmeting ong. 80 x 190 cm. voor m Elke vrijdagavond tot 9 uur open Ook maantfsgmorgen open Géén ttL of schrift, best. brandveiligheid met wordt be dreigd. Er zal in hoofdzaak een uitbreiding moeten komen van de 235 manschap pen van het beroepsgedeelte. Maar er is een wachtlijst voor mensen die dat I beroep willen kiezen. Onder de hui- zij het Iets eerder dan gepland, tot dige brandwachten zijn mensen die, orèderbrandmeester bevorderd kun nen worden. Bovendien komen er bij het kader van de brandweer .diverse mensen vrij die zich tm bezig (houden met het vrljwllligersgedeelte. Er is echter vooral veel mankracht nodig bij de grote industriebranden maar dan kan een beroep worden gedaan op de bedrljfsbrandweren. Voor Hoek van Holland zal een apar te oplossing moeien worden gevon den. Op het ogenblik is het al zo dat diverse Roteb-mensen ook brand wachten zijn. Zij kunnen moeilijk ontslag nemen omdat zij in feite be roepsbrandweerlieden zijn. Op het ogenblik bestaat het be roepsgedeelte uit twaalf gediplomeer de officieren, dertien brandmeesters (niet gediplomeerd), 26 onderbrand meesters (van wie drie gediplomeerd) de jongeren hun diploma hebben, en 235 manschappen van wie slechts Over Jiet algemeen zijn de ouderen niet gediplomeerd. Zij hebben een corpsopleiding gehad en hoefden toeni het rijksdiploma verplicht werd, niet meer daarvoor te leren in verband met hun leeftijd. Bij de jongeren ligt dat anders. Volgens de heer Dijkshoorn is percentueel gezien liet aantal gediplomeerden bij beroeps en vrijwilligers vrijwel gelijk. De kaderopleidingen zijn wel een zorg voor de leiding. Er zijn m de naaste omgeving van Rotterdam geen cursussen. En een schriftelijke cursus is niet ideaal. Op het ogenblik wordt onderzocht of het mogelijk is in Rot terdam cursussen te organiseren met gastdocenten van bestaande cursus sen. Overigens zei de heer Dijks hoorn over de hele affarie: „Ik heb achttien jaar lang gepro beerd de zaak overeind te houden. Ik ben steeds stootblok tussen brandweer en gemeente bestuur geweest. U kunt be grijpen dat het een bittere teleurstelling voor mij zal zijn als het nu zo moet eindigen met de vrijwilligers." ROTTERDAM Met wat wrange humor werd donderdag avond op de brandweervergade ring afgevraagd of de rode haan soms een stukje worst -uit het vuistje zou willen. Het antwoord luidde dat de haan geen trek meer heeft en in Diergaarde Bhjdarp samen met andere die ren die er daar hun buik vol van hebben wacht op opname m liet Diaconessenhuis, En daar waren dan alle Rotterdamse kwesties bijeengebracht. ROTTERDAM Met een kool- monoxydevergifügmg moest donder dag de 53-jange chauffeur J. Kramp uit Numansdorp in het Zuiderzieken huis opgenomen worden. Hij werd plotseling onwel in de garage van het sportcomplex „De Plompert" aan de Zuiderparkweg, waar hij zijn auto waste. De motor van de auto draaide. fr-3=3S« 7$ gen verloopt hij en zijn mede- hoofdlieden nog dezelfde dag hun ontslagen (die reeds in een enveloppe zitten) aan B. en W. zulten aanbieden. De ontslagen van de overige vrijwilli gers zullen pas de andere morgen worden ingediend omdat de heer De Korte m zijn eentje niet de verant woordelijkheid wil dragen over de be slissing. Hij zal nog diezelfde avond vergade ren met de besturen van de diverse brandweerverenigingen. De formulie ren van ruim vijfhonderd vrijwilli gers zijn donderdagavond tijdens een vergadering in Palace getekend. De ontslagaanvrage is per l april „of zoveel eerder als de nieuwe brand weerverordening in werking treedt". Tevens verzoeken de vrijwilligers niet meer te worden gealarmeerd tot aan die datum tenzij volgens B. en W. het absoluut noodzakelijk is voor de brandveiligheid van Rotterdam. Nog niet alle vrijwilligers hebben ge tekend, maar dat zal in de loop van de week alsnog gebeuren. De vergadering van donderdag avond liet duidelijk uitkomen geen genoegen te nemen met een halve klem alarm (alleen in de nachtelijke uren en m de weekeinden) zoals de wethouder dat woensdagavond nog had voorgesteld. Ook vindt men dat vrijwilligers ook recht hebben op ver tegenwoordigers in de brandweertop, om over de bevelvoering bij branden nog maar niet te spreken Dat het college van hoofdlieden al niet eerder het ontslag heeft inge diend, vindt dan ook daarin zijn oor zaak. De vrijwilligers willen dat dat college aanblijft. De heer Ostcr zei: „Die ontslagbrie ven van de hoofdlieden zijn er al. Die wilde ik woensdagavond al aan de wethouder aanbieden. Maar op ver zoek van de andere vrijwilligers heb ben we ermee gewacht. Wij hebben het gevoel dat er met ons wordt ge sold. De maat is vol. Alleen op uit drukkelijk verzoek van de brandweer organisaties heb ik tegemoet willen komen aan de eis van de wethouder om inlichtingen te geven aan de le den van de raadscommissie van econo mische aangelegenheden. Daar moet dan de toezegging komen en de ga rantie voor inwilliging van de drie punten." Hij zei ook dat men het voorgeno men ontslag met als een dreiging moet zien. „Het is een gevolg van de gang van zaken. Wij willen, geen dis criminatie tussen de twee groepen van brandweerheden. Hoofdman J. C. van Senden zei nog: „Het is allemaal niet van vandaag of gisteren. De kwestie loopt al anderhalf jaar. En een andere hoofdman zei: „Het zit ons tot hier. Er is genoeg gepraat ROTTERDAM De zestienjarige scholier G. J. Koeken uit de Achilles- straat is donderdagmiddag met zijn brommer aangereden door een per sonenauto. Hij werd dertien meter weggeslingerd. Met een beenfractuur, hoofdwonden en hersenletsel moest de jongen naar het Bergwegzieken huis gebracht worden. Hij was plot seling linksaf geslagen. TXRIE topmensen, die te maken hebben met het brandioeercon- flikt, zoals ze (enige tijd geleden) bijeen zaten. Van rechts naar links wethouder J. Worst, president hoofdman J. J, Oster en brandweer- direkteur ir. Ft, Dijkshoorn. Vele zaken hebben we de afgelopen twee jaar zelf al voorgesteld aan B. en W. We hebben nooit antwoord gekregen. En nu moet het ineens er door worden gedrukt. We praten al zes maanden met deze wethouder en dat is meer dan genoeg." Hoe hoog de hele gang van zaken het de vrijwilligers zit, blijkt wel dat van de algemene verwachting dat zij, althans voorlopig, genoegen zouden nemen met de plamuen voor een ge deeltelijk klein alarm, donderdag avond niets is uitgekomen en zij toch met dit ultimatum voor de dag kwa men. Het is dan ook niet de bedoeling dat er dinsdag een debat komt. De heer De Korte zei het zo: „De wethou der zal de zaken wel voorleggen aan de commissieleden. Wij luisteren." Men zal geen genoegen nemen met ook maar een kleine wij'ziging van een van de drie punten. De heer De Korte: „Deze punten horen bij elkaar en kunnen niet gescheiden worden." De brand in de Hugo Molenaar straat waarbij een kind om het leven is gekomen, heeft de vrijwilligers ge sterkt in hun opvatting dat een volle dig klem alarm, ook overdag, nuttig is voor vrijwilligers. Geruime tijd voor de G-wagen daar arriveerde, waren twee vrijwilligers (thuis omdat ze in contmu-dienst zitten) in het pand. Ze hebben alles gedaan om het kind te redden, echter vergeêfs. Maar ze waren er, en er is ondanks de tragische afloop geen wanklank over de brandweer gehoord, want on getwijfeld wel zo zou zijn als men helemaal op de wagen was aangewe zen. Een gevolg van het ontslag zal zijn dat Hoek van Holland zonder brandweer zal komen. Er is daar he lemaal geen beroepspersoneel. Uiter aard geldt voor de eenheid niet de voorgestelde regeling van geen of ge deeltelijk kiem alarm en wel of niet bevelvoering. De Hoekse vrijwillige brandweer tilt uiteraard bijzonder zwaar aan de aanwezigheid van vrij willigers in de brandweertop. Een punt dat ongetwijfeld heeft bij gedragen tot de ontstemming onder de vrijwilligers, is dat het communi qué dat donderdagmorgen aan de pers werd verstrekt als verslag van de besprekingen van woensdagavond, één zin niet bevatte. Deze zou er op uitdrukkelijk ver zoek van de vrijwilligers worden bij gezet. En dat was hun ook toegezegd. Het ging over het uitdrukkelijk voor behoud van de vrijwilligers om on danks de "toezeggingen een massaal ontslag in te dienen. Nu kwam het communique in een veel gunstiger licht te staan wat be treft de verwachtingen. De mening van de vrijwilligers kwam er onvol doende in naar voren. Daarom waren de kranten donderdag nog redelijk optimistisch over een goede afloop van de brandweeraffaire, een optimis me dat ongegrond bleek te zijn. Het kwaad dat is gesticht, zit al te diep. e» meer op eIe artikelen bij KeurKoop postorders. Onbegrijpelijke spotprijzen voor artikelen met lichte transportbeschadigin gen, Krasjes, deukjes, enz. die u vele «en- tallen guldens voordeel geven. Supermatrassen. vami 20-deMge boekenserie over Tweede Werelnoorlog van S «3,voor Prachtige geschiedenisboeken voor Grote massage-toesfcelilen vani 193. voor Dames- en herenh.ort.oges vamai f Badiogrammofoons vaimsl Transistor radl'o's vanaf Bandrecorders vanaf Roestvrij stalen pairmien vanaf Etekifirtsche boorrtoüen vanaf Hulpstukken voor boocroadi vanaf Elektrische gitaren vanaf Ook op foto en filmgebied vele voordeeltjes, zoals Filmcamera's vanaf f Volautomatische fotocamera's van 149voor f Fllmpnojeciors vanaf 129, Nieuwe foiofUtsens slechts 39,— Verder nog vele, vele voordeeltjes aioais sieraden, setolifnucdhtaes, aiuitoaceesso&res, hoagtezorenen, poederdozen, platemrekjes, koeükastdozen enz. enz vèr oiader öe prijs - Profiteer van deze eenmaUge aanbiedingen. Verkoop, tegen kontante betaling, uitslui tend op vrijdag 10 Januari 's avonds van half zeven tot 9 uux en zaterdag 11 januari van 10 tot 4 uur. BIJ KE0RKOOP, Paul Krtlgerstraat hoek HilledUk Rotterdam-Zuid, s Minuten lopen van Metro-station Rijnhaven. 39,— 18, 3.— 79,— 9,99 69,— 39, 87,— 3,— 45/ 19,— 15,— 29,75 69,- ROTTERDAM Het is te ver wachten dat nog dit voorjaar op het open terrein aan de Nieuwstraat en de Blaak de eerste paal in de grond gaat voor het nieuwe gebouw van de academie voor sociale wetenschappen en maatschappelijk werk. Het mi- ministerie van onderwijs heeft de plannen reeds goedgekeurd, het wachten is op toestemming om te gaan bouwen. Het academie-complex, waarvan de kosten worden geraamd op 2,3 mil joen gulden, zal over twee jaar ge reed kunnen zijn. Het zal plaats kunnen bieden aan achthonderd leerlingen, de mogelijk heid is niet uitgesloten, dat het pro ject meteen reeds wordt uitgebreid tot een capaciteit van duizend leer lingen. De architectuur is van het Rotter damse architectenbureau Kraaijvan- ger, Van Putten, Kuit, Knol en Maas. Het project omvat een garage, een souterrain, begane grond en twee etages. In dit nieuwe gebouw worden niet alleen de. dagopleidingen voor de verschillende richtingen in het maatschappelijk werk en het vor mingswerk ondergebracht, maar ook een aantal „part-time"-cursussen en in de toekomst ook de gezinsverzor ging. De meuwbouwplannen dateren »reeds van 14 jaar gleden, tot nu toe konden zij nog niet worden gerea liseerd. Het bestaande gebouw aan de Graaf Flonsstraat is reeds jarenlang te klein ROTTERDAM Het vierde Solis tenconcert van de Rotterdamse Kunststichting donderdagavond in de Kleine Doelenzaal Is bijzonder goed geslaagd, en daarom was het jammer, dat niet alle stoelen bezet waren. Vóór de pauze zong de jonge alt Els Kloos, voortreffelijk begeleid door Corrie Ambachtsheer, met een warme stem muzikaal en gevoelig liederen van Mozart, Schubert, Brahms en Wolf. Hoogtepunten wa ren Abendempfinding van eerstge noemde, Nacht und Traume van Schubert, Wie Melodien zieht es mir en Auf dem Kirchhofe van Brahms en Verborgenheid van Hugo Wolf. Het was merkwaardig om te horen, hoe deze altstem het best klonk in de hoge tonen, die vaak stralend waren, terwijl de draagkracht van de stem in de laagte miniem was, waardoor het pianissimo vrijwel geheel verloren ging voor hen, die wat ver af zaten. Ook zou de uitspraak van het Duits nog eens goed onder handen moeten worden genomen, want die was niet Kunt U er hart een paar mo dieuze molières bij gebrui ken...., dan is het tijd om naar onze Schoenen-afdeling te komen! Herenmolières uit de luxe klas se, Met uitstekende pasvorm, ïjzersterke zool, sier perforatie en moderne leest, wat o.a. blijkt uit de brede neus. Eer» schoen die U ongetwijfeld met plezier zult dragen, voor nog géén veertien gulden. Op onze Schoenen-afdeling vérkopen wij deze bertnmo- lièras, in comfortabel model, met ijzersterka zool, in de kleur zwart, maten 33 t/m 46 voor in, jm m Elke vrijdagavond tot 9 uur open OokanaaatfaBtnopBtti ops/r Gttn-at of schrift bttt! ROTTERDAM Donderdagavond was het Utrechtse Symfonie Orkest onder Paul Hüpperts te gast in de Grote Doelenzaal tijdens het abonne mentsconcert In serie Z. Solistische medewerking werd verleend door de Amerikaanse pianist Donn-AIexandre Feder. In het openingsnummer, het in 1949 door Hendrik Andriessen gecompo neerde „Ricercare", een klankvol opus, kon de luisteraar constateren, dat het orkest fraaie kwaliteiten heeft; er wordt steeds attent op het gebaar van de dirigent gereageerd, maar op het punt nuance en verfij ning kan het ensemble beslist nog winnen. De solist toonde zich een technisch bekwaam instrumentalist tijdens zijn vertolking van de solopartij van Beet hoven's eerste pianoconcert in C, op. 15, hoewel hij toch niet steeds een zekere indruk maakte, omdat er ta melijk wat kleine ongelukjes voorkwa men. Maar zijn weergave gaf verder niet de indruk, dat hier „een door de muziek gegrepené' aan het woord was, daarvoor miste men te veel het muzikaal temperament In het mid dendeel bleek wél, dat Feder over een mooi toucher beschikt Het orkest onder Hupperts heeft volgzaam, zij het niet geheel vlekke loos begeleid. Na de pauze heeft het publiek het ensemble op zijn best gehoord in een uiterst levendige en spirituele ver klanking van Kodaly's verrukkelijke Hary-Janos-suite. Alle orkestleden hebben zich met volle inzet geweerd en het resultaat mocht er in alle op zichten wezen, zodat het enthousiaste slotapplaus volkomen verdiend was. Aan de vleugel ontdekten we nie mand minder dan Geza Frid, die met volledige kennis van zaken en grote musiceerdrift zijn partij heeft ge speeld. P. V. zo correct, en een spreekwoord zegt, dat goed gefeproken al half gezongen Beide jonge kunstenaressen oogst ten hartelijke bijval, waar jammer genoeg geen toegift op volgde, want daarin hoort men concertgeefsters en -gevers meestal op hun best Het was eerlijk verdeeld deze avond, want na de pauze kwamen twee jonge mannelijke kunstenaars op het podium. Het waren Roelof van Driesten en Cees van As, Jie als violist en als pianist aan elkaar ge waagd waren. In bewonderenswaar dig samenspel speelden zij de Sonate in D van Leclair, Sept Arabesques van Martinu, uitstekend geschreven stukken in een reeks vol variatie, Vier Stücke op. 7 van Webem, waar in jiet spookachtige van de beide langzame delen griezelig goed tot uiting kwam, en de uit twee vlugge delen bestaande Sonate in G, K.V. 301 van Mozart, die, bijzonder zan gerig en fijn gespeeld, na de stukken van Webem als muziek van vlees en bloed klonk. Beide musici werden door een lang durige ovatie enige malen teruggeroe pen, maar ook nu kwam het niet tot een toegift G. M. Dersjant TK HEB als relatie van een der A 'grote oliemaatschappijen-en ik mag de naam wel noemen, waar om niet, het is de Shell een leuk geschenk gekregen, een Kerst- en Nieuwjaarsgeschenk. Het is een kostelijk boekje en het heet „Shell Journaal van oude en nieuwe we gen", geschreven door dr.J. M. Fuchs. Al acht jaar lang doet de Shell aan-het eind. van bet jaar zo iets: een hoekje uitgeven over een weinig of niet beschreven onder werp. Ditmaal dus over wegen, vlot geschreven verhaaltjes over meren deels oude wegen, opgefleurd met oude prenten die een beeld geven van het reizen in vroeger eeuwen. Het is de gewoonte dat de boekjes worden opgedragen aan een lande lijke instelling van algemeen belang. Ditmaal is het gewijd aan de Vere niging tot behoud van natuurmonu menten, omdat dr. Fuchs ook schrijft o ver'het Deelerwoud en an der natuurschoon waarheen de we gen leiden en waarmee deze vereni ging zoveel van doen heeft TN HETboekje kwam ik een 1 hoofdstukje tegen dat over het reizen naar Rotterdam gaat waarbij gébruik "is gemaakt van het „Reisboek door het Koningrijk*der Nederlanden" uit 1821. Ik zal u er wat van vertellen, omdat 'het wel aardig is te weten hoe 't er toen. aan toe. ging. Bijna niet te geloven is onze tijd waarin we praten over rei zen naar de maan alsof het niets is. Goed, de reis van Amsterdam naar Rotterdam over Gouda, deels per trekschuit, deels per postwagen» De reis kost 141/s uur! Vanuit de hoofdstad vaart de trekschuit over Ouderkerk, Thamen en Uithoorn naar het tolhuis, waar een pleister plaats is. Dan gaat het over da Gouwsche Sluis eb Boskoop over ds> Waddtnxveense brug naar Gouda, waar de postwagen wacht. Via Moordrecht 'brengt die de reizigers naar de Maasstad. Reisde men in.die, tijd met een eigen rijtuig, dan kostte dat ook 14Vi uur. De reisweg was dan: Amstelveen, Kudelstaart, Kalslagen, Leijmuiden, Rijnsaterwoude, Oudshoom, Alphen, Gouwsche Sluis, Middelburg, Gouda, Moordrecht. De weg over Haarlem, Deiden en Den Haag vergde 16Vs uur! Er staat ook nog wat over de rou te Rotterdam - Dordrecht. Per post wagen duurde die reis drie uur. Naar de Moerdiik kostte vijf uur. Ik wil maar zeggen: er is toch wel iets veranderd. Wordt niet kwaad als u in een file een paar minuten moet wachten. Onze voorouders hadden het heel wat slechter. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM De Rotterdamse Jongeren Organisatie voor Ontwikke lingssamenwerking, de RJOVO, heeft een open brief gestuurd aan de rege ring, waarin zü om een verklaring vraagt voor de grote achterstand in de uitgaven voor ontwikkelingshulp. De RJOVO deed cht naar aanleiding van een artikel van twee medewerkers van ISMAG, Instituut vooi Sociaal- Economische studie van minder ont wikkelde gebieden, in Econonusch- 'Statistische Berichten van 20 novem ber 1968. De ISMOG-medewerkers hdaden uitgerekend dat m de afgelo pen acht jaar slechts 71 procent van de daarvoor op de verschillende be grotingen opgevoerde bedragen werke lijk aan ontwikkelingshulp besteed is. Maar liefst ƒ696 miljoen (2.9 piocent) bleek niet besteed. Daarbij komt, dat Nederland jaar lijks ongeveer vijftien miljoen gulden aan rtene en aflossingen' terugkrijgt int de ontwikkelingslanden. Een zeer groot deel van de Nederlandse hulp bestaat namelijk niet uit schenkingen maar uit leningen De ISMOG-medewerkers conclude ren, dat wanneer in 1971 op de be groting een post van éen procent van het nationaal inkomen voor ontwikke lingshulp voorkomt, dit in feite slechts 0,S4 procent zal zijn, indien de hui dige tendens zich aiihans voortzet. Die 0.64 procent zullen dan nauwelijks meer zijn dan het bedrag dat voor 1.967 op de begroting stond Drs J N F Bakker reageerde op dit stuk in de Economisch-Statistische Berichten van 11 december. De twee ISMOG-medewerkers hebben volgens hem door een telfout 77 miljoen te veel verschil berekend. Verder stelde drs Bakker dat grote niet uitgegeven posten de hulp aan Nieuw-Gumea en Indonesië 113,5 miljoen) en aan het Europees Ontwikkelingsfonds 224,5 miljoen) betroffen Het eerste bedrag zou m elk geval met aan ontwikkelingshulp besteed zijn. Vooi besteding van het tweede bedrag was eerst een suppletoire be- gioting nodig. De RJOVO stelt nu, dat als deze trend zich voortzet (en z|j neemt dat aan) in fetle steeds bijna een kwart van de jaarlijkse begrotingen voor ontwikkelinghulp niet besteed uorden. De RJOVO wil dan ook meer duide lijkheid in het handelen van de rege ring op het gebied van ontwikkelings beleid. Vandaar de brief. SCHIEDAM In de Bethelkerk (hoek Nieuwe en Oude Maasstraat) wordt zondagmorgen een Open Deur- dienst gehouden. De heer Cornell Wismeijer, promotor van het lande lijk Open Deur werk, spreekt er over: „God ziet er wa in". Medewerking verlenen de christelijke muziekvere niging „Harpe Davids" onder leiding van de heer A. L. Giotzbach en me juffrouw T. van der Meiden, orgel. Aanvang tien uur Op verzoek van het bestuur van de Nederlandse Protestanten Bond nemen enkele Schiedamse journa listen vrijdagavond 7 februari zitting in een forum waarmee gedachten kunnen worden gewisseld over de ge volgen van de toenemende onkerke lijkheid en de vernieuwingen in de samenleving. De avond, die voor ie der vrij toegankelijk is, wordt gehou den in het Rijnmondhotel aan de Burg. van Haarenlaan. 'ft GftATtS aJUttoUM. abffUMJUr straat: plaats: betaalt: per kwartaal per maand Als beloning voor mijn aktivitelt ontvang ik een onderzettegel. - De nieuwe abonnee krijgt onze krant veertien dagen gratis. straat: plaats:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1