boerdam Ds. Bos sloeg eerste paal Bouw van kerk in Holy wijk met vuur (werk) gestart - W eo van ïenand Fusies zijn oorzaak van n groot brok persoonlijk h AGENDA Tachtigjarige door stoplicht I opruiming IdH bij rij en armoede in I Hongkong I Inwonertal nam toe met 119 Commissie zal uitspraak over gebruik dok Verolme doen J. P. van de Graaf overleden stimiivn Slavenburg vandaag in nieuw gebouw Schakers van eerste plaats verdreven Wedstrijduitslagen Schaakclub Schiedam [Mevrouw De Vos blijft huisvrouwen nog leiden Van de Hoek tot Vlaardingen AANBOUW-SLAAPKAMSRS met GROTE KORTING U"^ ii RESTANTEN OPRUIMING Volledige veiligheid voor perfekt brïïlant Kwaliteitsuitdrukkingen zoals "V.V.S.", „licht piqué", „wesseïton", «commercial white", etc, komen in ons woordenboek niet voor. WIJ ZIJN DE ENiGE DIAMANTAIRS IN NEDERLAND die, behoudens een enkele occasion, uitsluitend perfekt briilant in voorraad hebben. Perfekt wil zeggen, wit van kleur, loupe zuiver en 1ste slijpsel. Voor deze waarheid ontvangt U bij aankoop een loupe- zuiverheidscertificaat. VLAARDINGEN Met kriti sche blik volgden tal van ge meenteleden en collega's dinsdag de verrichtingen van gerefor meerd predikant dr. F. L. Bos bij het slaan van de eerste paal voor het kerkelijk centrum in Holy. I De predikant sloeg zich er man- moedig doorheen. Hij wist het publiek zelfs te overdonderen. Holy-City S3 s3 platen markt 2e verdieping Louis Armstrong Petula Clark Donovan Sandie Shaw Dionne Warwick Massiel The Kinks André Brasseur David Garrick VLAARDIPiOEN vandaag .en 'morgen IHervormde Gein. en dagelijks vandaag en dagelijks OPRUIMING TOONKAMERS VLAARDINGEN „Ik zal de laatste zijn om het grote belang van fusies en saneringen te ont kennen. Maar ik ben er, aan de andere kant, persoonlijk te zeer bij betrokken geweest om niet te weten, dat deze veranderingen een grootb rok presoonlijk leed hebben teweeg gebracht." Veilig 7 8 h,r - r 'OOK BU ONS wees er als de kippen by. vo0T behang. Ook voor Flexa-verf j v, d. Windstraat 18 - Vlaardingen Telefoon 342872 VLAARDINGEN Over het on derwerp: Huwelijk tussen weelde en armoede" sprak de heer B. F. J. van der Hoek uit Schiedam, dinsdag avond in de Maranatihakerk voor de afdeling Vlaardrngen-Zuid van de JÏ.C.V.B. De heer Van der Hoek vertelde over de grote tegenstellingen, die zich voordoen in Hongkong waar het De<?er des Heils arbeidsterrein heeft. Er°is daar wel rijkdom en welvaart maar daar staat tegenover dat er duizenden arme mensen zijn; vluch telingen, die in krotten wonen of zich in kleine bootjes ophouden. Ook komt het voor, dat ongeveer dertig personen onderdak vinden in een eerskamerflat. Anderen wonen inwoon langs de weg en slapen in de goten van de straten. Zeer veel kinderen hebben nog nooit een warme maaltijd genoten. Het Leger des Heils ïs actief, geeft de vluchtelingen eten en zorgt ook voor dekens waar dit mogelijk is. Ooc wordt geld verstrekt wanneer de mensen door de regen alles hebben verloren. Het Leger des Heils kan dit werk verrichten dank zij giften van rijke mensen en bijdragen, afkomstig van de gezamenlijke kerken in Neder land. De heer Van der Hoek illustreerde zijn cuaserie met dia's. Het geheel werd opgeluisterd met muziek uit Melbourne. (Van een medewerker) c SCHIEDAM Had het vijftal van de Schiedamse Schaakvereniging tot vorige week in Groep B de leiding in handen, thans heeft het genoegen moeten nemen met de derde plaats. In groep A van de R.S.B.-Schaak- competitie voor jeugdvijftallen is nog geen beslissing gevallen. De ontmoe ting Chariois Gambiet is uit- ■gsteld, maar moet voor 18 januari zijn gespeeld. De winnaar komt dan uit tegen de winnaar van groep B. In de B-groep is R.S.R.-Ivoren To ren finalist geworden. In een nek aan nek race met H.V.O. werd beslag ge legd op de eerste plaats. Doorslagge vend waren de bordpunten. Standen: Groep A. Chariois 36. Gambiet 36, Schiebroek 42, Hille- i gersberg 42, Reeuwijk 42. Groep B. R.S.R.-Ivoren Toren 59, H.V.O. i 59, Schiedam 56, Shell 53, De i Zwarte Dame 53. Hillegersberg II 1 5—0. I mm (Vah een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN In december is I de bevolking gegroeid met 119 inwo ners tot totaal 76.938. Deze bevol kingsaanwas is te danken aan een groot geboorte-overschot, hoewei vo rige maand ook een klein vesti gingsoverschot te noteren viel. Er vertrokken 63 gezinnen, in to taal 323 personen, en er kwamen 77 gezinnen bij, in totaal 374 person en. In december werden 115 kinderen geboren en 47 aangiften van overlij den gedaan. Het aantal huwelijken dat vorige maand werd gesloten be droeg 110. 7 De jaarcijfers over 1968 laten zowel een geboorten- als vestigingso verschot zien. Deze cijfers zijn: 1398 aangiften van geboorten. 487 van overlijden, 3911 van vestiging en 3538 van vertrek. U bent wet wat van ons ge wend op 't gebied van Gram mofoonplaten, maar deze "Pla- tenmarkt", verkoop op de 2e etage slaat at het voorgaande met stukken! Een enorme partij (ook fa brieken ruimen op in dit sei zoen.....} van tienduizenden platen van diverse fabrikanten verkopen wij voor prijzen die rondweg bespottelijk zijn. Een ongekende kollektie met klinkende namen op het ge bied van de hitparade zoals Louis Armstrong, Udo Jur- gens, Petula Clark, Donovan, Sandie Shaw, Dionne Warwick, Massiel (La, la, la), The Kinki, Will Tura, And ré Brwseur, Da vid Garrick en verder feest; muziek. Alle platen zijn splinternieuw en per stuk gekontroleerd, nu betaalt U voor deze singles nog géén zes dubbeltjes. (Van een onzer verslaggevers) Want ook dit keer mikte hij op het „gehoor", dat bijna werd teleur- i gesteld omdat zijn pastor pas aan i zijn heierstaak begon toen de paal a! f bijna onder de grond was verdwenen. Dé predikant rehabiliteerde zich door I te zorgen voor drie oorverdovende dreunen: een klein beetje vuurwerk j op de eerste paal deed wonderen. En daarmee was de bouw van het 1 eerste kerkelijke centrum voor Holy een feit Het komt te liggen aan de Reigerlaan, vlak naast de tijdelijke i huisvesting (de Pax Christiekapel) van de rooms-katholïeken. „Het wordt niet „zomaar" een kerk, maar een flink zalencentrum voor jong en oud", aldus dr. Bos, l Hij zei dat de grote zaal in het centrum, evenals de andere bijzalen, voor „alles en nog wat" zal worden gebruikt. Het gebouw zal een vorm van dienstbetoon zijn aan de samen- i leving van deze nieuwe stadswijk. De naam „Holy-Cïty", die de predikant P)R- F- D. BOS (rechts) na liet nogal luidruchtig slaan van de eerste paai voor het kerke - lijke centrum in Holy. Haast hem de heer A. Meerman, die I als voorzitter van de b ome com- missie veel werk heeft verzet I voor het eerste definitieve hede- huis in Holy, waarvan de Gere formeerde Kerk dus de primeur heeft. eens heeft gelanceerd, begint steeds meer ingang te vinden, j „Deze naam heeft allee nzin, wan- neer een „samen leven met God'' I ontstaat. Ik hoop dat het centrum daaraan dienstbaar zal worden ge- i maakt. Het is een stap van de mens en een stap voor God",a ldus dr. Bos. I De heer A. Meerman, voorzitter 1 van de bouwcommissie, vertelde dat de voorbereidingen tot de bouw van het kerkelijk centrum vijf jaar in beslag hebben genomen. De meest vertragende faktor was het ontbre ken van voldoende middelen, zodat van het oorspronkelijke ontwerp per. De heer Meerman bracht de ar- opzet worden, kleiner en dus goedko- Het plan moest eenvoudiger van moest worden afgeweken. chitecien-werkgroep Boot en Kemper uit Delft dank voor de manier waar op zij haar medewerking heeft gege ven. Dat is op een uiterst lankmoedi- 4./zijn. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Een cnmnaissie van drie „wijze mannen" zal binnen kort een bindend advies uitbrengen over het gezamenlijk gebruik van het" op de Veroime-werf in, de Botlek in aanbouw zijnde dok voor mammoet- tankers door Verolme Verenigde Scheepwerven en de Rijn-Schelde groep. De twee werfconcerns zijn er niet jaar onderling tot overeenstemming in geslaagd voor het eind van vorig jaar onderling tot overeenstemming te komen hoe beide gebruik zullen maken van het dok. Zoals bekend stelde de minister van economische zaken bij het verlenen van de kre-" dietgarantie van 75 mihoen gulden aan Verolme voor het dok de voor waarde dat pak,de Rijn-Schelde groep er gebruik van diende te sma ken. Althans tot de tijd waarop een eigen dok van deze groep gereedzou-. SCHIEDAM Het eerste tiental van de s.v. „Schiedam" is in de derde ronde van de R.S.B.-competitie nog niet tot een overwinning gekomen. Met een 35 achterstand werd de wedstrijd tegen Overschie 1 afgebro ken. Er bestaat nog kans dat de beide afgebroken partijen, die gearbitreerd worden, in het voordeel uitvallen. Voor de punten zorgden: A. Noorde- graaf (met winst) en met remise: A. van Seters, N. van Grevenbroek, F. G. Maas en J. de Bruyn. Het tweede tiental verloor met 73 van „Het Houten Paard" 1 uit Oost- voome, G. Rademaker won en A. de Koningh, C. K. Harmanny, V, Ventu ra Soler en H. Bogers speelden remise. De vierde ronde leverde het eerste tiental een voorlopig 31/23 1/2 op tegen Shell 1. Het tweede tiental ver pletterde Schaak '67 2 uit Hoogvliet met 8 1/2—1 1/2. LIJNBAAN 50 - ROTTERDAM DIAMANTAIRS SEDERT TWEE GENERATIES tstst EB SS SCHIEDAM De afdelingen Rot terdam en Schiedam vah de Neder landse Vereniging De Verzamelaar houders "morgenavond, donderdag, weer een gezamenlijke ruilbeurs in gebouw Arcade. Lange Haven 71. Aanvang acht uur. Op wereldrehgiedag, zondag 19 ja nuari. houdt het Baha-I-wereidgeloof een samenkomst in Musis Sacrum. De heer M. Mazgani, Perzich socio loog, zal dan spreken over „Eenheid der religies". Zijn geloof streeft naar de oprichting van een wereldstaten bond. Aanvang 14.30 uur. De NCVB vergadert op woensdag 22 januari in het jeugdhuis aan de Lange Haven 97. Op deze vergade ring. die om acht uur begint, zullen vakantiedia's worden vertoond. ^Stadsgehoorzaal: De' dood tn de rode laeuar film, 18 jr., 20. Westnieuivlaud 56: ds. Huisman, bijbellezing, 19.45. Stadhuis: j vergadering jeugdgemeenteraad. 20. Imma- nuellierk: avondgebed. 19.30 tot 19.ao. Triangel: 3e lustrum Ned. Ver. van Hulsvrouwen. 14. Stadsgehoorzaal: opvo rt ng toneelgroep Onl. 20. Emmastraat l. dienst tierv. geref. comité, d-. 1.. v roeten de wel. 20. ge wijze gebeurd. Hij toonde met een paar cijfers aan dat het tegenwoordig heei moeilijk is de uitbreiding van steden, wat kerk bouw betreft bij te houden. In 1945 bedroeg het aantal gereformeerden dertien procent van de bevolking en dat daalde tot 10.4 procent eind de cember vorig jaar. Pastoor A. L. M. Hermus, van de parochie Pax Christie in Holy, zei dat men zich misschien zal afvragen waarom de r.-k.-kerk niet meedoet in het samenspel van kerken om te ko men tot nieuwbouw. Naar zijn me ning moet deze zaak niet worden ge forceerd. De kerkzaal van het te bouwen j centrum zal plaats kunnen bieden aan ongeveer 500 mensen. Ook de hervormde gemeente zal hierin ker ken. Verder zal de hervormde ge meente drie van de zes bijzalen hu ren. De overige drie zalen worden gebouwd in opdracht en voor reke ning van de Stichting Gereformeerde Jeugdeentrale Vlaardingen. Met de bouw van het eentru mis totaal ongeveer een miljoen gulden gemoeid. De Gereformeerde kerk zal van dit bedrag ongeveer zes ton op tafel moeten leggen en de jeugdeen trale anderhalve ton. Het is ds. Joh. Lever die reeds enige tijd met succes de financiële aktie voert (giro 777.777). Aannemingsmaatschappij Korten j weg's Bouwmaatschappij NV te Bre- da zal het kerkelijk centrum bouwen. dat volgens plan nog dit jaar in ge- bruik kan worden genomen. De bouwtijd bedraagt namélijk veertig I- weken. De direkties van dé twee .werven hebben het afgelopen jaar vele, malen over de zaak gesproken, maar resul taat leverde dit niet op. De president van de Rotterdamse rechtbank, mr. J. G. L. Reuder, heeft nu de commissie van drie samen gesteld. Zitting daarin hebben prof. mr. Ph. A. VS. Houwing, tot voor kort raadsheer van dè Hoge raad, mr. B. Moret, firmant van het Rotterdamse aaccountantskantoor Moret, De Jong en Starke en mr, L. Salomonson, ad vocaat te Dordrecht Verwacht wordt dat het bindende: advies over niet al te lange tijd zal kunnen worden uitgebracht. i O j SCHIEDAM Hoewei het bestuur van de Afdeling Schiedam van de Nederlandse Verenigingvan Huisvrouwen veel moeite heeft ge daan een opvolgster te vinden voor zijn aftredende voorzitster, mevrouw E. de Vos-van Harmeien, die; deze functie zes jaar achtereen met tóe wijding heeft vervuld, is het hierin niet geslaagd. Het hoofdbestuur heeft nu toestemming verleend de bestuursperiode van mevrouw De Vos met één jaar te verlengen. Mevrouw, de Vos, die zelfde ..tijd gekomen acht dat een ander geluid in het bestuür gaat klinken, heeft zich bereid verklaard, gedurende een jaar ;a!s'Voorzitster op haar post.te blij ven-."" In een besloten vergadering, die omstreeks 11 februari gehouden .vjordt. zal een bestuurswisseling wórden toegepast. In de plaats van mevrouw A. van der Sloot-van Weert en mevrouw J. Smits-van Wingerden, die aan de beurt van aftreden en niet herkiesbaar zijn. zijn kandidaat gesteld mevrouw M. E. Keuzen- kamp-van der Steen en mevrouw A. J. Timmer-Maltha. Natuurlijk platenbonnen halen bij G. P. van Daalen Jr. VEILING WESTERLEE ■DE LIEH, 14 januari Andijvie 92113 400!cg; Alicante 245256 240kg; Spruiten Al 7982, AH 77—80, BI 106—154, Bil 108—110. Ctl 89 X'OOOlig: Witlof 83—93 3(Wtts; Peterse lie 9'/iVia öaa kg: Selderij 8Vi—25'.'j 2S0Okg; Sla I 19—32, II 12—23 287.800 krop: Boerenkool 245433 p kist 200 ks:: Prei 48—58 1500 kg. O MAASLXD lv. Westein van het proefstation Naaldwijk houdt morgen avond, donderdag, in De Magneet voor de. iUindersscudleclub een lezing over koude, en hete lucht-tomaten. Na de pauze beant woordt een forum vragen, vrijdag maken de clubleden een excursie naar de toma tenteelt van de heer C. J. Ammerlaan aan de Kluiskad. MAASLAND Uitgaande van de her- vormde, de gerelonneerde e'n de r.k. kerk i wordt morgenavond, donderdag, tn het, t Trefpunt een bijeenkomst gehouden voor i' allen die zich in 1968 ln Maasland hebben 1 gevestigd. Er worden dia's van j oud-Maaslar.d vertoond en men brengt een bezoek aan de hervormde kerk. i MAASLAND Uitslagen onderlinge I schietwedstrijden S.V. Maasland van de vijf hoogste schutters in de korpswedstrijd op basis van 30 punten: M. P. Hanemaaijer 19: A. Korpel 49: VV. van Dijk 48; P. f Kalkman 48; C. Poot Dzn. 45 punten. De I vijf hoogste schutters van de vrijebaan- wedstrijd op basis van 30 punten waren: M. P. Hanemaaijer 39: C. J. Poot 30; Ad. i van Staalduinen Fr. van Staalduinen 30 en A. Korpel 30 punten. HOEK VAN HOLLAND De wijkraad vergadert dinsdagavond 21 januari om half acht in de hulpsecretarie. De agenda ver meld!: jaaroverzicht 1988 en nagekomen stukken en mededelingen. Van de heer W. G. Snoeij zal afscheid worden genomen wegens vertrek naa: Rossendaal. SCHIEDAM In het Francois Ha- verschmidthuis is maandag overleden de heer J. P. van He Graaf, oud-chef algemene zaken van de gemeentese cretarie. Hij werd 74 jaar. De heer De Graaf trad in 1921 in gemeentedienst In de crisisjaren zet te hij zich intensief in voor de belan gen van de werkelozen. Hij was se cretaris van, de .commissie Arm bestuur, later Maatschappelijk Hulp betoon. 7 'J;7 77/. Na de oorlog had de heer De Graaf bemoeienissen met -de oorlogsscha deregeling. Hij was secretaris van verscheidene gemeentelijke commis sies én waarnemend gemeentesecre taris. In September 1959 volgde de heer C. Brunt hem op als chef alge mene zaken. Morgenvroeg om 9 uur begint in onze platenmarkt 2e etage de verkoop van deze enorme partij singles van overbekende sterren, door elkaar, per stuk Bijkantoor „De Rotterdammer". Smalle Havenstraat II, tel. 34.67.75. Alarmnummer politie: 344444. GG GD: 344444. Alarm nummer voor meldingen luchtverontreinl- ging en geluidshinder: 26.28.26. Klachten bezorging H. Verhcy. P. K. Prossaertstr. 210. te!. 34.33.45. De Rank: Feestavond Wlre-ne:' Rennersclub Schiedam. 20; ICVMTP. 20; Chr. Sociale Belangen: Vergadering Fo toclub. 20. plattelandsvrou- i-JL-Li-l—LJ-J-iL—J-JL—ILJ-t. t l I. A L. L 1 J I i voor oor on j* Mr Duur van de opruiming 16 januari tol 6 februari Géén tel. of schrift best Passage Theater: „Yours, mine and oors" 14 cn 20.15. Stedelijk Museum: Moderne kurïstnijyer- held. Aanwinsten 1968. 10-17, zondag 1—30 tot 17. Galerie de Graaff: Ciano Slewert, aquarellen, zondag er, maandag gesloten. Galerie Punt 4: schilderijen en tekeningen van Jan Rotkie, werkdagen 19-21. zaterdag en zondag 14-17. Redactie-adres: mevrouw J van der Hoek-Hoogendam, Jar, Steenstraat -9. tel. 263303. Bijkantoor „De Rotterdammer Lange Kerkstraat 82. Klachten bezorging: Joh. Gröneveld, van Marumstraat -4b, tel. !4 37 79 maandag tot en met vrijdag 18 20-19 30 en zaterdag 17-18. PoUtlc-alarm- nummer: 26.46.66. GG en GD: 26.28 87. 1MeI- dincen luchtvervuiling cn geluidshinder. 28.26.26. Apotheek .Jansen, van Swindensln- Kei. teï. 26.49.17. SLIJPLAK, BERKEN, ESSEN, PALISSANDER, ENZ. met kleine kleurverschillen of lichte beschadigingen Zie ook onze grote bedden- en deken-annonce van vrijdag MEENT 95 - ROTTERDAM - TELEFOON 11.83.44 SCHIEDAM De 80-jarige directeur J. F. H. O. uit Vlaardingen die dins dagavond om half zeven op het kruispunt Burgemeester Van Haarenlaan- Parkweg door het rode stoplicht reed, kwam in botsing met de achttienjarige bromfietser T, L. uit Schiedam, machinenmnteur, die met een gekneusde voet naar het Gemeenteziekenhuis gebracht moest worden. De bromfietser kon na behandeling naar huis gebracht worden. SCHIEDAM Vanmiddag om vijf uur opent burgemeester H. Roelfse- ma de nieuwe vestiging van N.V. Slavenburg's Bank aan de Lange Nièüwstraat '101, het vroegere ge bouw van de Rotterdamse Bank. Hiermee verhuist Slavenburg's Bank van pand Lange Nieuwstraat 167, waar het filiaal vijfentwintig jaar gevestigd was. Uitwendig is het gebouw in de ou de luister hersteld. Goeddeels inwen dig ook. Het staat op de monumen tenlijst. evenals pand 167. Een gedeelte van het bankfiliaal is aangepast aan zijn functie als bank gebouw. Het bedrijf biedt ter gele genheid van deze opening een recep tie aan in pand Lange Nieuwstraat 101, vanmiddag van vijf uur tot half zeven. (Van een onzer verslaggevers) Dit zei ir. B, Wilton als voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-Maas in een. .bijzondere vergadering, de eerste van'het nieuwe jaar, die vanmiddag, woensdag in/ tegenwoordigheid van tal van genodigden werd gehouden. Dé heer WEtöii /besteedde in zijn jaarrede bijzonder veel aandacht aan fusies. Als directeur ran de dok- en werf- maaischappij Wilton-Fijenoord XV, die vorig jaar werd opgenomen in de Rijn-Schelde groep, heeft hij de ge volgen van z»'n samenwerking van zeer nabij meegemaakt Hij vraagt zich af of de voor het personeel vaak vervelende nasleep.' wel' voldoende wordt onderkend en erkend. De grote wijzigingen in. bedrijven, die zich in de nevelen van de hoogste regionen afspelen brengen onder allé betrokkenen een grote schok teweeg. Van* hoog tot laag" brengen zij.„veran deringen in posities en in hetgeen onaantastbaar en vertrouwd leek.. De heer Wilton zei dat het afgelo pen jaar, ook in het district van de kamer, veel fusies tot stand zijn ge bracht „Dit alles heeft vaak een gro te terugslag veroorzaakt en de menselijke gevolgen zijn groter ge weest, dan wij ons in het bedrijfsle ven misschien wel realiseren". In dit verband noemde de heer Wilton het typerend, dat het ziekte percentage onder de werknemers toe neemt. Dit in tegenstelling tot vroe ger, toen men eenvoudig niet ziek mocht worden op straffe, van brode loos worden. Door het toenemen van de welvaart is daarin verandering gekomen. De heer Wilton meent échter,' dat door de stormachtige ontwikkeling in het bedrijfsleven en in heel' de sa menleving, het ziektepércentage veel meer wordt beïnvloed dan men zich bewust wil zijn. De ingrijpende wijzigingen in vele 'bedrijven maken volgens hem herscholing of omscholing van het personeel een gebiedende noodzaak. Vorig jaar heeft hij er reeds op gezinspeeld, dat deze omscholing zo wel door het bedrijfsleven als door de overheid moet worden gestiohu- leerd. Mede door zijn opmerking al dus de voorzitter van de kamer, zijn de rijkswerkplaatser. gemoderniseerd. ,3ij de industrie bestaat echter voor deze gelegenheid tot omscholing of herscholing nog onvoldoende be langstelling en dat acht ik een tekort aan inzicht". Over de BTW zei hij de indruk te hebben, dat heel wat ondernemers voor zichzelf ook maar wat waarde hebben toegevoegd en bezig zijn hun winst voor 1969 alvast veilig te stel len. De detaillisten krijgen het niet gemakkelijker. Allerlei nieuwe distri butievormen. verbijsteren hen. Over de „planning" yan winkelcen tra zei de heer Wilton, dat buurge meenten moeten oppassen voor een soort veredelde concurrentiestrijd. De opbouw of vernieuwing van het de tailhandelsapparaat kan daardoor worden verstoord. Do voorzitter verwonderde zich over het gemak, waarmee een stuk openbaar vervoer als het veer Vlaar- dingen-Pemis wordt prijs gegeven. De verhoging van de veertarieven Maassluis-Rozenburg, met gemiddeld 65 procent, vond hij onredelijk. „Er is alie reden voor de verbitterde op merking van Rozenburgers, dat het isolement duur wordt betaald", zei hij. TFDMT DE TIJD van het „schuttingkalken" weer terug? Als ik de voor zichzelf sprekende foto die vandaag mijn lijn'„siert" bekijk, dan geloof ik het warempel.' Leuzen van dit soort trof je in de dertiger jaren veelvuldig in onze grote steden aan. In de oorlog vond je ze Ook. Er spreekt iets van verzet, of in ieder geval iets van onbehagen uit. Na. de oorlog parn Tiet.schutting.- kaikeri sterk" af: de mensen kregen het allemaal hoe langer hoe beter. Wel bleef er altijd wat te mopperen over, maar het was zelden of nooit een reden om dat met krachtige leu zen uit te schrijven op muren en heiningen. Nu is deze éne leus op de schut ting van de West-blaak (overigens werd ze op meer plaatsen in het centrum van Rotterdam rieerge- kalkt, o.a. op de muur van een bankgebouw op de Coolsingel) na tuurlijk nog geen bewijs dat de voor-oorlogse ontevredenheid in ons land terugkeert Vanzelf niet Maar dat er over het belastingbeleid in het algemeen, en over de BTW (bai-tai-wai zeggen ze bij ons in Rotterdam) een behoorlijke dosis onbehagen bestaat, nou, dan kan ik u op een briefje geven. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik van politiek niet zo veel verstand heb, en van financiële politiek hele maal weinig. Ik neem dus maar aan dat die BTW-heffing wel in ons al ler „landsbelang" zal zijn. Uiteinde lijk zijn alle belastingen dat. Hoe wel... je kunt er natuurlijk van me ning over verschillen wat nu „landsbelang" is. Dat ligt er maar net aan uit welke hoek je de zaak bekijkt. Denk alleen maar even aan het begrip NATO... Laat ik mij echter niet in de poli tiek storten, want daarmee zou ik me héél wat op m'n hals halen. Trouwens, mijn lijn is er niet voor bestemd. Maar ja, ais je over de belèsting praat, en dat doet op het ogenblik iedereen, dan raak je er zo in verzeild. .Maar over die leus gesproken: die onderschrijf ik van harte. Misschien vindt u mij nu wat al te revolutionair, maar schrikt u maar niet, het valt heus mee. Waht „uitbuiten" is echt geen scheld-, woord. - Uitbuiten is, zo zegt mijn ouwe trouwe Van Dale: „zoveel mo gelijk voordeel van iemand of iets proberen te halen". En nou de BTW! Wat is de bedoe ling van minister Wittéveen met zijn BTW??? Juist! Ziet u wel? BTW is uitbuiting. Tja, als u nou maar niet denkt dat ik die BTW zélf zo'n lofwaardige instelling vind. Vergeet dat maar. Ik zal u er morgen nog een paar-sterke staaltjes van vertellen. Voor vandaag- sterkte ermee. (PS En dan te weten dat die schutting pas was geschilderd en weer netjes nóu ja... was ge maakt omdat er eerder andere schuttingtaai op heeft gestaan.., JK.) Bc> u>& -Jfkd Sit y&ÜÊ "7

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1