5% ENBA I Centrale kan eind draaien Telefoongebouw Groenoord overgedragen aan PTT s I Burgerlijke stand Studievrienden komen al twintig jaar bijeen Nieuwe dienstregeling RTM Hetere verbindingen voor de Rozenburgers Visserij museum trekt steeds meer publiek AyAyAyAyA Hagenaar steekt kennis schaar in longen O .185: 9 S.- 109.- g Wisseltruc in groentezaak Geelzucht op elir. l.t.s. in Schiedam hartman Vooral meer jeugd ODSÏÏNRUX-DUIISLIIND DIRK VAN DEN EK De oude Jessien voor 200ste maal SPONDE" 82.- 94.- 108.- 134.- 159.- atrasssn Uapkamer- VOOR VOOR Rapport Harris Markt A.r. kiesvereniging houdt vergadering Van de Hoek tof Vlaardingen X |[iteits koopjes JAA18BRG: |f OCTURNE" ImOSKSNS I 1 SCHUIM- ®- PUS8ER MSUSELEN an le ft n« n- «n w- m ip» te MERK MATRASSEN SPREIEN n" GONZEN DEKENS pandaag in morgen m dagelijks meubelen Ruimte maken Hanmart gaat tot 31 Januari uit voor nieuwe z$n collecties uitverkopen met kortingen tot 50%i Straks komt daar onze complete collectie van "Binnenhuis '69" (350 m2 expositieruimte!) voor in de plaats. Wij zijn de kleinste niet maar dat geeft problemen. Vandaar dus dit zakelijk voorstel. En er is nog een reden voor deze geweldige korting. Hartman importeert (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM Het Architectenbureau ïr. F. C. de Weger te Rotterdam heeft vanmorgen zonder officieel vertoon de meuwe telefooncentrale in Groenoord overgedragen aan de Post-, Telegraaf- en Telefoondienst De bouwers verdwijnen nu uit het gebouw, dat door een groot hekwerk is omgeven, en personeel van de firma Ericsson, dat de technische apparatuur gaat bouwen, neemt er zijn intrek. TUINBOUWSCHOOL KAN BOUWPLAN MAKEN 2ön meubelen vaak zelf en dan zijn andere (soms) minder voorzichtig dan wij graag zouden willen. Zo'n krasje levert ti af gauw een 10% op, o.a.Dezemeubelen:Rlemerstna, Bofinger, Fristfto.Sormani.Dux, Arkana, Behr, Arflex en Tetex, o.a. Deze woningtextiel: Kïndermann, Hurlebath, linikavaev., oh. Deze lampen: Indoor, Staff en Raak. Hartman bfnnenhuisadvïseurs Mathenesserlaan 190 hoek N we. Binnenweg Rotterdam. Te!.23l628-230S72 Natuurlijk Platenbonnen halen hij G. P. van Daalen Jr. k saas DAMMER Pagina 5 2 VRiJDAG 17 JANUARI 1969 bij De "W^rddbeJcsnclc olwr wollen deken pc'cn vel. ehiffon band tjeer kostbare deken voor lage pr'Js 3x220 cm *M 5975 [fcc220 cm S?8« 115- it24C cm rjn137.- b(250cm an 155.- iSx27Stm |ran 190.- Inewjevan dezalm njiVER WOLLEN. gtLON EN ORLON KORTING ifvan de damast uit do kollektie gaat ürsoons 58.- ?S- pem, doch roet een jrmeaeryl afdeklaag érsoons 68.- SUST ZUIVER LATEX ier itrsoons 1 entelbedden, divan» ledden, ledikanten» i tafels, stoelen, nachtkastjes, .enz. id- KORTING ng de voorraad strekt itanenvering, kapok, uimrubber, polyether iressinte aanbiedingen fn alle soorten j]f |n- en twee-pdrsoons ffte-jumcaux, met twee, drie of vier volants tk Kjr 95, h. delftsevaart am - telefoon 11,83.44 !pn; Tentoonstelling en film W< 20 Sacrum: Feestavond personeel *^rrt, 20 porda: NCGOV, 20 feestavond Sint Ambrosius, 20 >m tóale Belangen: Tennisver. Spie- ïf ra 20, Klaverjasver. Gusto, 20, i Jeugd, 20, Mannenverenlging ®n: Tentoonstelling Speleologie, Sacrum sBingoavond SVDPW, 20 lt ÏL Ie Boeslierk: Thelrkwast, 20 s Pkema dansavond, 20 T Feestavond klaverjaseJub. 20 id etter 20 Bingoavond UVG, 20 rirtm Green, langen: Bil Theaters „Yours, mine and .2015. Museum: Moderne kunstnijver- "Insten 1968. 10-17, zondag 12 30 [e Graaff; Ciano Slewert, aqua- en maandag gesloten et 4: Schilderijen en tekenin- 'an Hoede, werkd age n i 3-21, za- ondag 14-17, oflres: mevrouw J van der lendanr. jan Steenstraat 29. tel tor „De Rotterdammer". Lange J82 öbejorglng: Jh Grëneveld, van Jat 24b, tel. 15.37 79, maandag tot |SJdag 17.30-18 30 en zaterdag 17-18 darmnnmmer: 264666 Bp: 282887. JO luchtvervuiling en gcluldohin- 't Gouden Hert. St Lldui- 268364 I >1 W8K. s/,v iv. «fcj «O,» ~Ty Mee N MwS®5« Voorlopig krijgt de centrale een ca paciteit van zevenduizend nummers.' Voor de montage en het testen is ruim anderhalf jaar uitgetrokken, zo dat aangenomen kan worden, dat de centrale in het laatste kwartaal van 1970 voor het publiek gereed zal zijn. Het werk is dan echter nog niet klaar, want de centrale krijgt in een later stadium een capaciteit voor SCHIEDAM De zestienjarige dochter van een groentehandelaar aan de Parkweg is gistermorgen het slachtoffer van een gemene truc ge worden. Om half tien vervoegde ztch in de winkel een ongeveer 30-jarige man, Arabisch type, die gebrekkig Engels sprak. Hij vroeg het meisje of zij vier bankbiljetten van 25 gulden kon wisselen voor een bankbiljet van 100 gulden. Toen het meisje hem daarop een biljet van honderd wilde geven zei de man dat hij dat biljet niet bedoelde. Hij ging naar de toonbank en deed een greep m de kassa. Hij zei dat hij de vier briefjes van 25 gewisseld wil de hebben voor tien van tien gulden en verliet daarop de winkel. De vader van het meisje kreeg arg waan en maakte de kas op. Daarbij bleek dat 15 biljetten van 10 gulden waren verdwenen. Woensdagavond rs uit de machine kamer van het Sportfondsenbad een radiotoestel ter waarde van ƒ380 gestolen. VLAARDINGEN De openbare nijverheidsschool voor meisjes aan de Van Leeuwenhoekstraat, waarvoor donderdag de eerste paai is geslagen, telt twee verdiepingen. Op de begane grond zijn ondergebracht de keukens, een leslokaal voor wasbehandeling, kamer voor leraressen, administratie, kamer voor directrice, dokterskamer, overblijfruimte, gymnastieklokaal en enige andere noodzakelijke ruimten. De eerste verdieping telt vijf tehe- orielokaien en een temer voor de adjunctdirectrice en de tweede ver dieping drie naaldvaklokalen en een teken- annex handenarbeidiokaal. De bouwkosten bedragen 1 862.000 tienduizend aansluitingen. Uiteinde lijk is er zelfs een maximale eapaci- tiet voor twintigduizend aansluitin gen. Dat betekent met een toename van een duizend abonnees per jaar, vol doende capaciteit voor vijf jaar. Dan zal de PTT in de tussenliggende tijd weer een nieuwe centrale moeten plannen en uitwerken. Mèt het gereedkomen van de capa citeit voor zevenduizend nummers in 1970 worden een aantal abonnees, dat nu op de Spaanse Polder en Vlaar- dmgen zijn aangesloten, omgescha keld op de centrale in Groenoord. Veel last zal dat voor hen niet bete kenen, wel knjgen ze waarschijnlijk een ander nummer. De abonnees, die nu in Groenoord wonen, zijn met aangesloten op de (Van onze correspondent) MAASLAND Bij het bestuur van de Christelijke Land en Tuin bouwschool is het bericht binnenge komen dat de directeur-generaal van Landbouw en Visserij akkoord gaat met de bouw van een nieuwe school. Tevens is de goedkeuring gehecht aan de aankoop van het terrein aan de Commandeurskade van de ge meente Maasland. Een definitief voorstel voor de nieuwbouw kan nu in nader overleg worden gereed gemaakt. De tegenwoordige land en tuin bouwschool os met zo oud, maar voor 150 leerlingen (voor de volgende cur sus worden er 200 verwacht) beslist te klem. SCHIEDAM Geboren: Christina US, v j. jordaan en D. H Apon; Miranda, ci v J. van den Berg en M. H. Saas: Chryseïs E. U. A. L., z -v L. C. M Sehamle en A. VerheeftHerma M. I. Ed v H. H. P. I. Nadels en M var-. Vugt overleden: 3. B. A. Vervaart, 54, W. F. G. SOmmer, 63; J. H MeUdaro. 76 SCHIEDAM Geboren: Aanemteke, d v B. H. Kruit en J. M. M de vrijJoost, z V C van Leeuwen en M. E E Fikke; Mareo, z V H W. Josen en A. C. Brökling. Overle den: A C Heijmans 64. wed. F. Vreden- bregt SCHIEDAM De „Schiedamse Studievrienden", een club van ama- teur-kunstschilderseb, staat twintig jaar. De vereniging werd in 1949 door Johan Jaspers en C. van DuIIemen opgericht. De heer P. Baris, die in 1952 als lid toetrad, ziet als voorzitter in de vereniging een mooie vrije tijdsbesteding. In gebouw Arcade, op een ruime zol der met een grote schouw en kieine ruitjes, schept de teken- en schilder- club zich een sfeer. Onder de leden bevinden zich handarbeiders, kan toorpersoneel en huisvrouwen. Men schildert naar model of ge bruiksvoorwerpen. Soms gaan de le den naar buiten om m de omgeving een onderwerp te penselen of te te kenen. Op het ateher geldt een zeke re beperkmg, die door de bevoegde leerkracht, de heer Jacob de Raat, die ook aan de Irene- en Prins Alexander-MAVO lesgeeft, gezien wordt als nodig voor het verkrijgen van een zekere vaardigheid. In de afgelopen jaren exposeerden de leden van de vereniging tweemaal m het Museum ook werd geexposeerd m de Korenbeurs en m Arcade centrale achter het oude postkantoor. Daarvoor ligt Groenoord te ver weg van de centrale op het terrein van de HA V-bank. Hoe verder men van een centrale afwoont, hoe meer last men ondervindt van storingen en dempin gen. De centrale in Groenoord is onge veer gelijk aan de centrales in de Rotterdamse wijken Pendrecht en Lombard ijen. SCHIEDAM Bij leerlingen van de Christelijke Technische School aan de Mgr. Nolenlaan In Schiedam ■werd na de Kerstvakantie geelzucht geconstateerd. Vandaag kregen alle leerlingen van de school, die achttien klassen telt, een waarschuwing van de directeur, de heer H. van der Waal. De waarschuwing houdt het vol gende m: Jongens,die na een bezoek aan het toilet hun handen wassen met desinfecterende zeep. Ook de jongens die praktijkwerk doen, moe ten deze waarschuwing ter harte ne men. De directeur van de school ver klaarde desgevraagd- dat hij contact heeft opgenomen met de GGD, die hem aanwijzingen gaf over handen wassen en het reinigen van de toilet ten met speciale lysol. Klas 1c van de Chr. L.T.S. heeft zes leerlingen ziek thuis met geel zucht In de andere klassen, zijn een, of twee jongens aangestoken. (Van een onzer verslaggevers) ROZENBURG In zijn nieuwjaars rede heeft burgemeester H. Sloots gis teravond gezegd, dat de RTM dit jaar grote aandacht zal schenken aan het vervoer op Rozenburg. Vermoedelijk met ingang van 1 maart zal recht streeks op Hoogvliet worden gereden. De vervoerstijd wordt daardoor ge bracht op 18 minuten. Met ingang van de nieuwe dienstregeling zal, naar mag worden verwacht, gereden worden met de lijn Bnelle, Rozen burg, Hoogvliet, Beneluxtunnel, Schie dam. De vervoerstijd van Rozenburg naar het station Schiedam-Rotterda- m-West bedraagt dan 38 minuten. De bus veer-Maassluis vervalt. Blijkt de bezetting voldoende, dan zal ge streefd worden naar een halfuursver- binding. De burgemeester zei te hopen, dat (Van eeit onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Vorig jaar hebben 7.686 mensen een bezoek ge bracht aan het visserijmuseunt aan de Westhavebkade 45 tegen 7.422 in het jaar daarvoor. Een grote toename van het bezoekerstal ten opzichte van 1967 werd niet verwacht, omdat dat jaar in (het museum tal van bijzonde re activiteiten zijn gehouden. In 1968 zijn aileen in het voorjaar twee wisseltentoonstellingen gehou den, waarvan vooral die rondom de Maassluise kerkschepen sterk de aandacht heeft getrokken. Het bezoe kerstal bereikte in de maand juli met 1599 een record. Dit was mede te danken aan het succes van de Noord- zeetnps met excursie naar het museum. Per week bezien, blijkt het bezoek zich meer en meer in de weekeinden te concentreren, waaruit valt af te leiden dat de geregelde filmvoorstel lingen een attractief element bij het museumbezoek betekenen. Besloten is daarom deze filmprogramma's ook in het nieuwe jaar voert te zetten. Ten opzichte van 1867 nam het be zoek van volwassenen vong jaar iets af. De belangstelling van de jongeren nam echter toe met veertien procent tot 3013. In dit getal zijn echter be grepen een aantal volwassenen, dat m groepsverband tegen gereduceerd tarief het museum bezooht. Van deze mogelijkheid wordt steeds meer ge bruik gemaakt In het museum is de jeugd- museumkaart 1969 verkrijgbaar. Houders van deze kaart hebben het gehele jaar gratis toegang tot nog ongeveer 200 andere musea en soort gelijke instellingen m Nederland. De prijs is een gulden. Deze kaart wordt uitsluitend verkocht aan jonge mensen van twaalf tot 21 jaar. In de nog resterende weekeinden van deze maand wordt in de filmzaal van het museum „Visserslatijn" ver toond. Deze film is enkele maanden geleden voor het eerst op het tele visiescherm verschenen. De rolprent is gemaakt door de NTS in samen werking met het ministerie van land bouw en visserij. Een aanwinst is het gerestaureerde model van de Visbank. De Vlaardm- ger Joh. van Ekelenburg bouwde het in 1923 en schonk het aan het museum in 1964. De Vlaardingse mo delbouwer W. Dane heeft het houten gebouwtje aan de hand van oude constructietekeningen geheel ge restaureerd, In de opstelling van de vaste col lecties zijn veranderingen gekomen. In de salon zijn langs twee wanden drie nieuwe legvitrines aangebracht, waarvan m twee een serie van twaalf antieke Delftse borden en in de derde klederdrachten, sieraden, medailles en andere curiosa zijn on dergebracht dit het geval zal zijn, want de RTM draagt een behoorlijk financieel risico bij het scheppen van deze nieuwe voorziening. Wat de veerkwestie betrof verwees hij naar wat de voorzitter van de Kamer van koophandel in Vlaardin- gen over deze aangelegenheid in. zijn nieuwjaarsrede heeft gezegd. Burgemeester Sloots noemde als be langrijke gebeurtenissen van het afge lopen jaar de opening van de boule vard, de goedkeuring van de eerste fase van het zwembadplan en het pas seren van het inwonertal van 10.000. Hij wees er verder op, dat het be leid van. de gemeente Rozenburg, dat ervan uitgaat, dat er geen noodzakelij ke tegenstrijdigheid behoeft te bes taan tussen industrie en aangrezende woongebieden, steun vindt in het rap port van het bureau Harris inzake het Delta-gebied. In het bestemmings plan Zeehavengebied wordt een se rieuze poging gedaan uit een oogpunt van woonbelangen randvoorwaarden te stellen aan industriële vestiging. In dit rapport wordt tevens gewe zen op de noodzaak om m de indus triële planning een aantal faciliteiten op te nemen ten behoeve van de re creatie. Burgemeester Sloots 2ei er geen bezwaar tegen te hebben indien de gemeente bij de bouw van het zwembad alsnog van dergelijke facili teiten zal kunnen profiteren. Het afgelopen jaar kwamen naar verhouding niet zoveel woningen ge reed. Tegen het eind van 1968 kon nog de gunning worden verwezenlijkt van 108 galerijwoningen. De grond bestemd voor woningbouw in het plan Nieuw-Blanken'burg is nu geheel verkocht. De bouw van 87 eengezinswoningen als eerste fase van plan-West nadert haar voltooiing. Op dit ogenblik zijn plannen in een vergevorderd stadium voor de bouw van ruim 500 wonin gen. tO-ll-12-14-T7"-cfooase vakantiereizen per comfortabele touringcar (airconditioned logies,cnf^H wmriömaaltijd m leuk hotel .en dat in bet l voorseizoen extra voordelig VRAAG kleorenfólder met fijne en voordelige vakanties naar fhriië, Spanje, Oostennjk, Dutokma bij Internationale Reisorganisatie D-TOURS NVC Amsterdam- Bnderdnkstr.126-161122753 A'dom Osdorp-Tussenmeer] Rotterdam-GJ, MDfderstr.6-teL23!300 n Rotterdam-Noord tevens boeken bij: 1 Weeren's reisbureau I le Pijnackerstr. 130a-b (010-285153)J De burgemeester verklaarde voorts, dat plannen in voorbereiding zijn voor een markt. De instelling hiervan is wel aan hogere goedkeuring onder worpen. Wat Rijnmond betreft merkte hij op, dat de emotionele geladenheid, waarvan in het verleden nogal eens sprake was verdwenen is. Als oudste raadslid beantwoordde de heer J. W. Kleijwegt (soc.) de nieuwjaarsrede van de burgemester. Een van de belangrijke punten noem de hij de scholenbouw. Op het ogen blik wordt op dit gebied veel verwe zenlijkt, al hoopte hij dat het gemeen tebestuur de aandacht wat dit betreft niet zal laten verslappen. Een belangrijk deel van de vergade ring werd gewijd aan een voorstel van de heer Van Schaik (soc) tot wij ziging van de verordening inzake de doorstroming. Hij wenste, dat ook de bewoners van huizehn, waarop de in dustrie een claim heeft, voor een ver goeding in aanmerking komen. Het voorstel werd verworpen met drie voor en negen stemmen tegen. De gemeenteraad ging verder ak koord met een voorstel tot het verle nen van medewerking aan een ver zoek van de chr. nationale mavo- school voor de aanschaf van psalmen- en gezangenbundels en aan een verzoek van het bestuur van de stichting katholiek onderwijs voor de aanschaf van leermiddelen. SCHIEDAM Donderdag 23 janu ari houdt de ar-kiesvereniging Ne derland en Oranje een ledenvergade ring m het gereformeerd jeugdhuis, Lange Haven 97. Na het verslag van de secretaresse en het financiële overzicht zullen de heren Coppoolse en Van Katwijk een korte inleiding houden over het gesprek van de VLAARDINGEN De 22-jarige G.A.B. uit Den Haag heeft gister avond om half zes ia Vlaardingen een kennis met een schaar neergesto ken. Het slachtoffer, de 33-jarige J. A. H. Wessels uit die stad is met ernstig letsel in het ziekenhuis opge nomen. De steekpartij ontstond in de wo ning' van de heer Wessels aan de Dirk de Derdelaan 225a. Hij had met de Hagenaar hooglopende ruzie ge kregen, waarop deze -de schaar pakte en toestak. De man wist zwaar gewond zijn woning uit te strompelen en in een cafe-restaurant in de buurt otn hulp te vragen. Daar werd de GGD ge waarschuwd die het slachtoffer naar het Holyziekenhuis vervoerde. Bij onderzoek bleek dat de schaar de long van de man had beschadigd. Het slachtoffer verkeert buiten levensge vaar. De politie zoekt naar de dader die voortvluchtig is. 0 MAASSLUIS Zondagavond om zeven uur wordt In de Maranathakerk de maan delijkse brugdlenst genouden. Spreker Is ds. J. J. Vkissctwr van Maasdijk. Koos Bons bespeelt het orgel. Vokale medewer king komt van het meisjeskoor Emeko uit Rozenburg onder leiding van Henk de Smaiing. n MAASSLUIS Met ingang van de nieuwe cursus wordt de Groen van Prinsterersehool overgeplaatst van de Groen van Prinstererkade naar een nieuw gebouw in de Dijkpoider. Het gebouw, dat o het ogenblik tijdelijk ln gebruik Is bij ht openbare mavo. zal worden overgedra gen aan de Vereniging voor christelijk; schoolonderwijs. De Groen van Prinste rersehool Is sinds 1312 ln haar huidige gebouw gevestigd. MAASLAND Gisteren -was het vijftig Jaar geleden dat de Maaslandse afdeling van de Christelijke boeren- en tutn- dersbond werd opgericht. Dit feit wordt vrijdag 7 februari met een feestavond in het Trafpunt herdacht. Op de oprich tingsvergadering traden destijds 34 leden, toe. Zij moesten een gulden parjaar con tributie betalen. De heren M. van Berkel en P. C van Woerden zijn vanaf de op richting lid. HOEK VAN HOLLAND Onder auspiciën van de oudercommlssia van de openbare Van Rljckevorselschool gaat de Maassluise Judoleraar Koos enneveld een cursus zelfverdediging geven aan scholie ren vanaf zeven Jaar. De commissie vindt dat de kinderen moeten leren wal ze doen moeten als ze worden lastig ge vallen. Ook leerlingen van andere scholen kvmnen aan de cursus, die totaal ongeveer vijftien gul den kost, deelnemen. SCHIEDAM Voor de tweehon derdste maal heeft mevrouw Bets tsSehmidt CransMak, de oude dienstbode Jessie voor de Schiedamse Toneelvereniging Utile Dnlci op het toneel gezet. De 73-jarige ama teur-actrice heeft daarmee gister avond in het blijspel Simon en Laura een grote prestatie geleverd. Simon en Laura, dat in het kader van de toneelwedstrijd werd opge voerd, is een spel tussen schijn en. werkelijkheid. De hoofdrollen wer den vervuld door Paul Dekking en Tonny Schepp-Stolk. Gezamenlijk lukte het hen het mengsel van pikan terie en deugd aannemelijk te ma ken Het was jammer dat de tekst wat moeilijk over kwam. Dit maakte het wat moeilijk het blijspel, dat gaat over een toneelspelersechtpaar, goed te volgen. Achttien en de daaruit voortvloeien de samenwerking. Het bestuur vestigt de aandacht op het feit dat op 28 februari 1969 een vergadering van de a.r., de c.b,u. en de k.v.p*. is gepland, waar dit onder werp belicht zal worden door perso nen uit de top van de drie partijen. Het acht bezinning van de leden van de kiesvereniging van belang. Na de inleidingen is er gelegenheid tot vragen en discussie.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1