Burgemeester Thomassen neemt brandweeroverleg zelf in handen Parool Verolme krijgt molen van Haarlem terug Telefoondienst R'clam wachtlijst kleiner Lijst inbraken Drs. De Waay pleit voor IJsclubplan Heerjansdam doet beroep op minister Bakker later dan plan a Dakloze verdachte bestal vriendin «KE opruiming Meeste NBV-ers vóór haven-cao Man te water Capaciteit zeer vergroot GRANAAT keetman)j| Celstraffen na mishandeling Omzet Esso ruim miljard gulden AANKOOP GROND KIJFHOEK Douanebeambten kregen mildere straffen I 01 E* rotterdammer ROTTERDAM Het College van Hoofdlieden van de brand weer heeft besloten te trachten alsnog een voor de vrijwilligers aanvaardbare oplossing van de brandweermoeilijkheden te vin den. (Van een onzer verslaggevers! VLAARDINGEN Over het gehele jaar genomen waren de grote scheepswerven in 1968 be hoorlijk van werk voorzien. Grote waakzaamheid blijft ech ter geboden gezien de scherpe buitenlandse concurrentie. Dit staat te lezen in het jaarverslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden- Maas. REPARATIE KUSTVAART steen van de maand januari Sportvelden Of U Uw nieuwe gordijnen nu al of pas na de voorjaars schoonmaak op wiit hangen, doet er niet toe..... koop ze nu reeds op ónze eerste'etage, dat bespaart U guldens per meter en kapitalen per gordijn. Jacquard overgordijnstof, een prachtige hecht geweven stof in een smaakvol dessin. Deze luxe overgordijnstof uit de serie van 4.95, koopt U nu, 120 cm breed en keus uit 4 modekleuren, per meter voor nog géén drie gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze fraais Jacquard overgordijnstof in 4 modekleuren, 120 cm breed, per meter; voor 2ï Duur **n d* opruiming IS jutusri fof 6 ftbrvsri Ctén uL of schrift best Met het gemeentebestuur is af gesproken dat er een overleg zal zijn, ■waarvan burgemeester W. Thomas sen persoonlijk het voorzitterschap op zich neemt. Burgemeester Tho- UTRECHT Een grote meerder heid van de bij de Nederlandse Bond van Vervoerspersoneel aangesloten havenarbeiders is voor ondertekening van de nieuwe haven-C.A.O., waaro ver de onderhandelende partij het onlangs eens zkn geworden. De ongeveer 10.000 bij de NBV aangesloten havenarbeiders hebben per referendum hun oordeel gegeven over het onderhandelingsresultaat. Tegen verklaarden zich 632 leden, voor waren er 3846. Vijf formulieren kwamen blanco terug, 15 waren on geldig. Bij de NBV zijn verreweg de meeste havenarbeiders aangesloten. Deze NVV-bond zal de nieuwe c.a.o. met de Scheepvaartverenigingen Noord en Zuid nu gaan onderteke nen. Partijen kwamen een loonsverho ging overeen van rond zeven procent en één dag vakantie meer. Het betreft een éénjarige C.A.O,, die op 1 januari j.L. is ingegaan. massen wil voor 1 april een goede oplossing tot stand brengen. Omdat de heer Thomassen thans buiten de stad is, kan het overleg echter pas na 3 februari beginnen. Inmiddels heeft het College van Hoofdlieden alle organisaties van vrijwilligers gevraagd er bij de brandweermensen op aan te dringen normaal bij klein alarm te blijven ■uitrukken. Deze vrijwilligers hebben immers bij hun ontslagaanvrage per 1 april laten weten, dat zij tot die datum alleen bij calamiteiten zouden uit rukken en niet bij klein alarm; In de praktijk is dat echter niet gebleken. Als gevolg van dit verzoek van het College van Hoofdlieden hebben de organisaties een circulaire gezonden aan alle vrijwilligers. Deze circulaire is ondertekend namens het College van Brandwèerofficjeren, het College van Vrijwillige Brandmeesters, de Vereniging van Onderbrandmeesters en de Brandweervereniging „VZOD". In deze brief verzoeken de orga nisaties niet allen de vrijwilligers in afwachting van het resultaat van na dere besprekingen met het gemeente bestuur normaal bij ieder alarm, dus Het verslag spreekt over het jaar van de- fusies. De Nederlandsche Dok- en Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam ging samen met Verol- me Dok- en Scheepsbouw Maatschappij N.V., waardoor dc bouw van grote schepen, in het bij zonder van zeer grote tankers, bij deze combinatie werd geconcen treerd. De Dok- en Werfmaatschappij Wil- ton-Fijenoord N.V. werd opgenomen in de Eijn-Scheldegroep, waardoor deze groep thans onder andere uit drie grote werven bestaat, namelijk de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij, de Koninklijke Maatschappij „De Schelde" te Vlis- singen en de Dok- en Werf maatschappij Wilton-Fijenoord. Op het gebied van de reparatie in de ^Rotterdamse haven nemen de twee in het Rijnmondgebied ge vestigde werven van de Rijn-Schel- degroep driekwart van alle scheeps- en machinereparaties voor hun reke ning. Voor de afdelingen nieuwbouw van deze werven bleef het moeilijk lucratieve en passende opdrachten te krijgen. In de gang van zaken in de kleine en middengrote scheepsbouw is vorig jaar geen verbetering gekomen. Het aantal orders voor nieuwbouw liep terug en deze teruggang was vooral in het laatste halfjaar merkbaar bij de kleinere werven. Deze situatie houdt nauw verband met de minder rooskleurige toestand inzake de Rijn en binnenvaart. Het jaarverslag schrijft dat de positie van de Nederlandse kustvaart f er vorig jaar niet beter op is gewor- den; de vrachtenmarkt kwam op een f bijzonder laag peil, mede als gevolg j van de felle buiterdandse concurren- tie- In de sector visserij lijkt het punt l van verzadiging bereikt te zijn. De I hoge rentevoet en' de beperkte kre- dietm'ogelijkheden blijken een grote I ml te spelen bij het plaatsen van nieuwbouworders. De perso neelsvoorziening blijft moeilijk en dat geldt voor zowel de grote, kleine als middelgrote werven. Bij de kleine en middelgrote wer ven is weinig animo om te komen tot meer samenwerking. Dé vooruitzich ten voor deze categoriekunnen, mede als gevolg van de aanzien lijke kostenverhogingen die voor dit jaar zijn te verwachten, niet rooskleurig worden genoemd", aldus het jaarverslag. (Van een onzer verslaggevers) - ROTTERDAM Maandag is door onbekende oorzaak de 38-jarige schip per R. Boersma. opvarende van het mo torschip Maas, in de Waalhaven van zijn schip in het water gevallen. Opvarenden van andere schepen wis ten de man op de kant te brengén. Hij is met een hersenschudding, verwon dingen aan het gericht en ontvellingen aan de benen naar het Zuiderzieken huis gebracht. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Verolme krijgt vrijwel zeker de houtzaagmolen die eens gestaan heeft op de werf van J. Smit in Alblasserdain (die hij in 1950 kocht) terug. De gemeente Haarlem die momenteel de molen heeft zal daarover dezer dagen beslissen. Verolme wil de molen op de werf in de Botlek, langs de Nieuwe Water weg herbouwen en er een ontvangst- centrum van maken. Een deel van de molen zal als museum over de histo rie van het concern worden ingericht. Tevens zal er een kleine hotel-acco- modatie in komen. Gedacht wordt de molen te her bouwen op het dak van het werf-restaurant Homeport, dat waarschijnlijk verplaatst zal moeten worden i.v.m. uitbreiding van de werf. Verolme schonk de molen (die weg moest omdat in Alblasserdam een helling moest worden doorgetrokken)' destijds aan de Vereniging „De Hol- landsche Molen", met het doel dat hij elders zou worden herbouwd. Via Amersfoort belandde' de molen in 1954 in Haarlem. Vanaf die tijd ligt de molen in onderdelen daar opgesla gen. Er is nooit een plan tot herbouw gekomen. Verolme heeft de laatste paar jaar diverse malen geprobeerd de moln terug te krijgen maar dat is nooit gelukt. Nu heeft ir. F. Stokhuyzen, voorzitter van de molen-vereniging, Verolme geschreven dat de molen zal worden teruggegeven. Met behulp van de molen (in 1841 gebouwd) is destijds het laatste hou ten zeeschip van ons land de Graafstroom gebouwd. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De [wachtlijst voor aansluitingen liep in 1968 terug van 27.100 op 1 januari tot 21.500 op 31 december, zo blijkt uit mededelin gen van de Telefoondienst in het district Rotterdam. Tot dit gebied be horen alle netten, waarvan het num mer begint met 010 en van 01801 tot en met 01899. Het aantal aanvragen om telefoon liep echter op: van 32.800 in 1967 tot 40.500. Het aantal aansluitingen steeg in 1968 met ruim 22 000 tot 267.00Q aan het einde van het jaar. Om dit aantal te bereiken werden 43.400 aansluitin gen gemaakt en werden er 21.400 op geruimd. De nummercapaciteit der gezamen lijke centrales werd uitgebreid met 23.600 aansluitmogelijkheden tot een totale capaciteit van ruim 315.000 •nummers. Het aantal toestellen, ge plaatst bij abonnees, steeg van 369.000 tot 398.300. Dat de telefoon in een behoefte voorziet blijkt uit het volgende over zicht van het verkeer in 1968: aantal lokale gesprekken 246.790.000 (in 1967 218 miljoen); aantal weerberichten 3.164.000 (2,9 miljoen); tijdmeldingen 13.784.000 (12,4 miljoen); automatische interlokale gesprekken 101.810.000 Vanouds is rood de kleur die liefde symboliseert... Zouden daarom zoveel mannen deze donkerrode steen kiezen als geschenk? Of is het louter om zijn zeldzame gloed, die elk sieraad tot een fonkelend kleinood maakt? gouden sieraden met granaat van af 55,- edelsteenkundige f.g.a. diamantexpert g.i.a. LIJNBAAN 92 filiaal: oostzeedijk 155-157, rotterdam (91,5 miljoen); automatische interna tionale gesprekken 3.881.000 (3,1 mil joen); internationale gesprekken via een telefoniste 500.000 (0.54 miljoen). In 1968 belde elke aangeslotene ge middeld 987 maal voor een lokaal gesprek, ruim 400 maal voor een in terlokaal gesprek en 18 maal voor een intemationaa' gesprek. Het aan tal aansluitingen op de automatische teiexcentrale stees van ruim 2000 tot 2225. Een vrij sterke achteruitgang werd geconstateerd bij de aansluitingen op het draadomroepnet. Het aantal ver minderde van 45.500 tot 38.800 aansluitingen. Het aantak aangeslote nen op het mobilofoonnet steeg in 1968 van ruim 2100 tot ruim 2300, met 127 wachtenden. Wat de semafoon betreft, het aan tal aansluitingen steeg van 429 tot 690. Er kwamen ook meer telefoon cellen: 32, waardoor nu ruim 400 van deze cellen in het gebied van de tele foondienst staan opgesteld. ook bij klein alarm, te blijven uit rukken, maar ook wordt er bij dege nen die in verband met him brand weeropleiding een cursus volgen op aangedrongen de cursusavonden nor maal bij te wonen.yp Nadrukkelijk is de vrijwilligers beloofd dat zij over de ntwikkeling van het onder leiding van' burgemeester Thomassen te houden overleg volledig worden geïnformeerd. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM De rechtbank heeft vanmorgen een vijftal jongens veroordeeld, die in september van ■het vorig jaar verschillende malen mannen op straat hebben mishan deld, van wie zij dachten dat het homofielen waren. De groep had naar schatting acht mannen neergeslagen. De officier had celstraffen .geëist die varieerden van twaalf, tien en acht maanden. De rechtbank veroordeelde de zestienjarige ^Johannes C. H. tot zes maanden tuchthuis. De twintigjarige expeditieknecht Adrianus J. V. en de achttienjarige kantinebeheerder Tho mas K. kregen elk zeven maanden met aftrek, drie maanden voorwaar delijk voor twee jaar proeftijd. De achttienjarige expeditieknecht Jacob P. zal een straf van. tien maan den met aftrek, drie maanden voor waardelijk voor twee jaar proeftijd moeten uitzitten en de achttienjarige expeditieknecht Dolf J. L. H. is ver oordeeld tot negen maanden cel met aftrek en drie maanden voorwaarde lijk voor twee jaar proeftijd. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Voor de offider van justitie zijn vandaag (dinsdag) ge leid de negentienjarige D. J. K. en de zeventienjarige F. A. H. Zij werden in de nacht van donderdag op vrijdag, vorige week, als verdacht van inbraak bij drie bedrijven aan de Anthonie Fokkerweg aangehouden. Zij bekenden nog acht andere inbraken, ondermeer bij een fotozaak aan de Slinge waar zij voor vijfduizend gulden aan camera's en filmapparaten stalen en bij een sportzaak aan de Goudsesingel, waar luchtdrukwapens en duikerhorloges buit vormde. Het grootste deel van de buit werd in beslag genomen. ROTTERDAM Drs. R. M. de Waay, pacifistisch-socialistisch lid van Provinciale Staten van Zuid-Hol land, heeft GS schriftelijk vragen gesteld over het afwijzen van de plannen voor een kunstijsbaan op het terrein van de Kraiingse IJsclub aan de Kraiingse Plaslaan te Rotterdam. De heer De Waay meent, dat de mogelijke geluidshinder van een der gelijke sportaccommodatie in het niet valt bij de hinder, veroorzaakt door vele andere geluidsbronnen en hij vraagt zich af of de welgesteldheid van de omwonenden hier een factor van belang is geweest. Voorts vraagt de heer De Waay zich af, of werkelijk, zoals GS zou hebben gesteld, hoge bebouwing hier zoü detoneren, omdat men ais men van de plas uit in de richting van de stad 'kijkt, reeds jaren een typisch stedelijk silhouet ziet. Ook de onmogelijkheid het verkeer bij een dergelijk project ter plaatse te verwerken ziet drs. De Waay niet als aanvaardbaar. Hij vraagt zich af waar "er ergens in de hele randstad Holland een ander recreatief object is te bouwen, waar men op hoogtij dagen wèl alle verkeer kan verwer ken. Hij meent, dat slechts bepleiten van betere voorzieningen voor wat betreft openbaar vervoer hier op zijn plaats is. ROTTERDAM Esso Nederland NV een van de tien grootste industriële ondernemingen in ons land bereikte vorig jaar een omzet van ruim een mil jard gulden. Van de produktie van' de Esso-raffinaderij Rotterdam werd 48 procent ter waarde van 223 miljoen geëxporteerd. De raffinaderij verwerk te in totaal 7.6 miljoen ton ruwe olie. die voor vijftien procent uit eigen land kwam. De aanvoer geschiedde voor zes tig' procent uit het Nabije Oosten en voor 25 procent uit Libië. (Van een onzer verslaggevers! HEERJANSDAM Het col lege van B. én W. heeft gisteren een verzoek gericht aan de mi- staat, drs. J. A. Bakker, waarin nister van Verkeer en Water zijn bemiddeling wordt gevraagd voor het verkrijgen van grond voor aanleg van een sportcom plex. De grond, die de gemeente nodig heeft, is eigendom van de Nederlandse Spoorwegen en op genomen in het plan voor aanleg van het rangeerterrein Kijfhoek. Het gaat hier om een baggerdepot dat de spoorwegen niet meer nodig hebben. Er zijn plannen om de grond, ■waarop een recreatieve bestemmiing rust, te verkopen. Het gemeente bestuur heeft enkele maanden gele den een bespreking gehad met de di rectie van de Nederlandse Spoorwe gen. De directie weigerde toen inlichtin gen te verstrekken over de vraag met wie werd onderhandeld. Later heeft de gemeente schriftelijk prijs ge vraagd voor de grond, maar hierop is nooit geantwoord. In de brief aan minister Bakker wordt onder' meer opgemerkt dat het onaanvaardbaar is dat een zo nauw met de staat gelieerd bedrijf op uitsluitend zakelijke overwegingen de realisatie van een bestemmingsp- len kan beïnvloeden zonder inspraak van het gemeentebestuur en zonder rekening te houden met de belangen van de gemeente. Van het trrein van ongeveer twin tig hectare heeft de gemeente op zijn minst vier hectare nodig voor aanleg (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM De twee douane beambten, die door middel van cor ruptie en valsheid in geschrifte de Staat voor bijna 290.000 hadden be nadeeld, zijn vanmorgen door de rechtbank tot aanzienlijk mindere straffen veroordeeld dan de officier had geëist. j De dertigjarige ex-grenscommies j Johannes P. de M. kreeg tien maan- j den met aftrek, drie maanden voor- j waardelij'k voor twee jaar proeftijd. De officier had een jaar en drie maanden met aftrek geëist. De 25-ja- rige assistent-Rijksbelastingen Ro bert P. L. zal volgens de rechtbank twaalf maanden met aftrek moeten uitzitten, waarvan drie maanden voorwaardelijk voor twee jaar proef tijd. Tegen hem had de officier een gevangenisstraf van een jaar en ne gen maanden geëist De 39-jarige koopman Cornells van IV., die ais medeplichtige aan de mal versaties van douaneformulieren nog het meeste had verdiend, werd vrij gesproken, wegens een nalatigheid in ëe tenlastelegging. De officier had een jaar cel geëist. Tijdens deze rechtszitting werd de Rotterdamse douane in niet misse termen gekritiseerd door de drie plei ters van de verdachten en, zij het in mindere mate, officier mr. P. A. H. Bos. ROTTERDAM Enige weken la ter dan het plan was, heeft het Ver- olme-concern vanochtend de 210.000 tons tanker Melania overgedragen aan Shell Tankers U.K. Ltd. in Lon den. Dat gebeurde door de heer J. Goedkoop, direkteur van de NDSM in Amsterdam (vorige zomer met Verol me gefuseerd), die het schip heeft gebouwd. Ndmens Shut Tankers nam da heer B. E. Blakeiy het schip in ontvangst. Daarna werden de vlaggen gewisseld. Reeds vanmiddag vertrok de Melania naar Lissabon, waar het schip een dokbeurt zal ondergaan. Daarna be- (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Nadat zijn ne gende vonnis door een gratieverzoek voortijdig werd afgebroken stonfl de 24-jarige autohandelaar Theo van E. in augustus plotseling buiten de ge vangenis. Met net genoeg geld voor een enkele reis Rotterdam vertrok hij uit Zwolle naar de randstad Hol land, waar hij echter ook geen on derdak vond. Hij dacht het probleem van de huisvesting op te lossen door een hu welijksadvertentie te plaatsen en half september kon hij komen inwo nen bij een vrouw in Hellevoefsluis. Intussen had hij echter ook een rela tie aangeknoopt met een andere briefschrijfster. Op 16 oktober verliet hij Helle- voetsluis, evenwel met enkele gouden sieraden van zijn vriendin op zak. Dit was zijn eerste misdrijf, nadat •hij uit de gevangenis gekomen was. Zijn tweede pleegde hij een maand later, door bij een inbraak in een bouwkeet enkele portofoons mee te nemen. In de bouwkeet zelf had hij nog een gezellige avond doorge bracht. Hij had de kachel aangesto ken, koffie gezet en ettelijke telefoon gesprekken gevoerd. Officier I. H. van de Roemer kon vanmorgen op de rechtzitting eigen lijk geen woorden vinden om de diefstal van de sieraden te typeren. „Het is een gemene zaak, want al die vrouwen, die antwoorden p een hu welijksadvertentie hebben eigenlijk steun nodig en dan weten zij geen ander middel dan het ongelukkige van een huwelijksadvertentie" aldus de officier. Na enige aarzeling wilde hij het advies van de districtspsychiater, dr. Bakker volgen, die een onvoorwaar delijke terbeschikkingstelling nood zakelijk vond. De officier eiste zes maanden gevangenisstraf en onvoor waardelijke terbeschikkingstelling. Van E. zelf, die in spraakzaamheid zeker niet de mindere was van zijn raadsman, had zelf grote bezwaren tegen een dergelijke straf. „Dan wordt het voor mij helemaal onmo gelijk om een positie in de maatschappij te veroveren" zo be toogde hij. De raadsman stelde voor een voor waardelijk tbr op tc leggen. Over veertien dagen doet de racht- banb uitspraak. gint de eerste reis naar de Perzische Golf. De vertraging in de oplevering is, zoais bekend, te wijten aan moeilijk heden met de turbine-installatie tij dens de eerste technische proefvaart. Bij Verolme zijn die verholpen en ruim een week geledn maakte het schip een tweede proefvaart, die met succes werd afgesloten. De Melania is de eerste van drie schepen die de NDSM voor Shell bouwt. De tankers worden in twee delen gebouwd, die iater aan elkaar worden gelast. De zusterschepen gaan Mysella en Marticia heten. Een vierde schip van dit type wordt voor Deense rekening gebouwd. De Melania is het grootste schip dat ooit in Nederland is gebouwd. Dit jaar zal dit rekord echter reeds wor den overgenomen door een 255.000 tons tanker die bij Verolme voor de Esso in aanbouw is. Dit schip gaat begin mei te water. De 325 meter lange Melania loopt een snelheid van 5,4 mijl per uur. In een warenhuis in het centrum van de stad is de 7-jarige Duitse zee man K. H. K. aangehouden die een dia projector van 149 had weggenomen. Uit het onderzoek bleek verder dat hij eerder op de middag een dergelijk exemplaar van 218 had weggenomen en in een café aan de Eendrachtsstraat voor 25 had verkocht aan de twintig jarige buffetbediende P. J. M. Deze be diende is ter zake van heling aange houden. GOUDSESINGEL 221»ROÏTEB9AU*TEl.11607S*123O82 van nieuwe sportvelden- Momenteel beschikt de gemeente over twee vel den, waarvan er één is afgekeurd. Enkele jaren geleden heeft de Ver eniging vanNederlandse Gemeenten een advies uitgebracht over de spor- taccomodafie in de gemeente. Daarin werd geconcludeerd dat er vier sportvelden moeten komen. De voetbalvereniging „Heer jansdam" neemt met achttien elftal len deel aan de competitie. De bestaan de sportvelden kunnen niet worden uitgebreid. Een geprojecteerde groenstrook, die langs de omstreden grond loopt, is opgenomen in het provinciaal rij wielpadenplan. Nu de spoorwegen geen opening van zaken willen geven is het ge meentebestuur van Heerjansdam ver ontrust én heeft het de bemiddeling van de minister ingeroepen. TJET onderwerp „EHBO" is in deze rubriek nog nooit aan de orde geweest, voor zover ik weet. Dan wordt het wei eens tijd, dacht ik zo, want EHBO'ers zijn nuttige helpers in de maatschappij. Ik schrijf nu naar aanleiding van het verslag over'het 65e boekjaar van „Rotterdam EHBO", vereniging tot het verlenen van eerste hulp bij on gelukken (Crooswijksekade 12, Rot- terdam-1, om volledig te zijn). Al direkt kom ik optimisme tegen. Dit schrijft het bestuur namelijk; „Het optimisme ten aanzien van het verenigingsjaar 1967 - 1968, dat wij in ons verslag van het voorgaande, jaar meenden te mogen uitspreken is wel gegrond gebleken: Niet alleen nam het aantal examenkandidaten aanzienlijk toe, maar bovendien kon aan een hoger percentage geslaag den het Eenheidsdiploma wordèn uitgereikt" En, lees ik verder: „Be zorgen, die de docentenbezetting ons bij de aan vang van het jaar baarde, konden echter weer worden opgelost." Alle maal zeer gunstig dus. Het aantal leden nam toe, peur ik uit het verslag, op 1 oktober 1967 was hét 930, een jaar later 1049. Vergeleken niet het inwonertal van Rotterdam lijkt het Jan Krant nog weinig. Ze ker het aantal donateurs van 16... Velen uit Rotterdam namen deel aan de examens: 283, van wie er 254 (89 pet.) slaagden. Hierbij moet ik er wel op wijzen dat er meer EH- BO-verenigingen bestaan in Rotter dam dan deze. Maar het is wel een van de grootste, dacht ik. Tja, veel ophef maakt zo'n verslag verder niet De EHBO'ers doen verder (vrijwillig) hun plicht. Daarover nog een paar cijfers: Het verslag zegt: „Aan vele aan vragen om bijstand van EHBO'ers kon worden voldaan voor zover ze tijdig werden ingediend. Het aantal behandelde patiënten bedroeg 4909, waarvan aan beide, door ons ver zorgde, strandbaden 2776. Zijn bij deze laatste de hulpposten al jaren gedurende de zomermaanden dage lijks door onze leden bezet, even eens een prestatie achten wij de dit jaar voor het eerst gevraagde bezet ting van de EHBO-posten op Jeugd land gedurende de vier achtereen volgende weken in de maand juli." Tot slot citeert Jan Krant dit, waaraan hij niets toe heeft te voe gen: „Een extra woord van dank voor de leden, die zich immer weer, zonodig ook onder minder gunstige weersomstandigheden, beschikbaar stellen voor de georganiseerde hulp verlening. Mogen velen, die zich hiervoor tot nu toe niet geroepen voelden, hun voorbeeld volgen". dan nog even een verzoekje aan u allen. De heer J. Booster uit Maassluis (Van der Horststraat 31, tel. 2038) schreef me naar aanlei ding van het artikel dat vorige week in onze krant is verschenen over de ramp met de reddingsboot Prins der Nederland uit Hoek van Holland in 1929. Daarin werd geschreven over het boekje dat onze toenmalige verslag gever G. H. Hoek (de bekende NCRV-man, nu wethouder in Hil versum) samenstelde over de ramp. Het heette „Heldendood" en de prijs van 50 cent kwam ten goede aan de nabestaanden van de acht mensen die toen verdronken. De heer Booster schrijft me of ik 'm aan zo'n boekje kan helpen. Hij heeft er zelf lange tijd een gehad. „Ik waardeerde het zeer", zo liet hij me weten. Het is door uitlenen aan kennissen echter reeds enige jaren onvindbaar. Hij heeft reeds kontakt gehad met de heer Hoek, maar die kon hem niet helpen. Nu vraagt hij Jan Krant of die iets voor hem kan doen. Zelf heb ik het boekje niet en nu hoop ik maar dat een-van mijn le zers er ergens nog een heeft. Ze moeten het dan natuurlijk wel wil len afstaan. Als iemand iets heeft, dan kunnen ze het mij laten weten of ook direkt de heer Booster schrij ven of bellen. Ik ben benieuwd. Pagina 3 DINSDAG 21 JANUARI 1969

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1