m Lems en v. d. Vlerk tendentieus en onjuist Spoedantwoord van B en W op brandweerwagen Klaasesz droogt Bliek af bij opening zwembad Kwartet Vrouw beroofd op straat „Centrum" vermoordde een pianiste... Gusto's grootste boei naar Nigeria onderweg Russen negeren protestbrief van Tsjechen voor Historische kroegjool in museum oen John Kennis njKenisse: stad van drukfouten en vergissingen en het publiek wees de dader aan Studentenkapelaan van Leiden wil ook trouwen Chauffeur slaafs met „snorders^ Provincie komt met autowrakkenplan al Ui Ui fSijLs gj |jj| Bontwerken (To '71 j m*TS SPIJKENISSE Met een spe ciaal voor die gelegenheid ver vaardigde fluit heeft mr. J. Klaasesz, commissaris der Ko ningin in Zuid-Holland, gister- \Kreten middag aan de Herman Gorter- j voordat straat in Spijkenisse-Noord een schoolinstructiebad-annex-gym- nastieklokaal opengefloten. Het was slechts een schoonheids foutje dat op de fluit „construc- tiebad" in plaats van „instructie- bad" gegraveerd stond. 1 1 Boodschap Statussymbool Niet bevorderlijk Toegezegd Rusland toegelaten tot shipping conference De Hoek verwacht in 1969 structurele oplossingen ROTTERDAM „Centrum vermoordt pianiste" was de titel van Paul Pörtners kostelijke meespeelthriller en het was gis teravond aan het publiek in de Rotterdamse Schouwburg om uit te vinden, welk lid van „Cen trum" dan wel de moord zou hebben gepleegd. Dat gebeurde allemaal onder de bezielende en geestige leiding van Ton van Duinhoven, die verscheidene be zoekers op het podium haalde om het eerder gespeelde gebeur de te reconstrueren. Wat met ongekende spontaniteit eri. en thousiasme gebeurde. Ook toeschouwers [Feest op kamsU V - |J§g Etna en Daalderop gaan fuseren De Rotterdammer 50 jaar geleden Minder gespaard in december door BTW jj?67 danism van. a van- er de Alain Te est. S de date meer Ian de amon, aamd, revo lt de s an- onie- r zijn n: de- i hij ilbare it ge- i veel k «én .hij ort te stlval- t stóf toeft eerste'.. Sing n be-. over zijn dacht euvre ver. inder he® ftbad, eters ncê'V extra 0E ROTTERDAMMER Pagina 3 2A WOENSDAG 22 JANUARI 1969 Speciaalzaken verhuur Jacquetkostuums look in grijs en lichtgrijs). Veor huweiijk. jubileum, receptie, aa. Smoking-, rokkostuums,enz. Stijl en snii, die u staat en zit j Voor dames: verhuur edelbonl ROTTERDAM. Ie Middellsmlstraat 78 lij d« VSrowndljkwi* T*t oto-zaisis UTRECHT, Voorstraat 58 TegeitBm hit JmsTthl T«t 030-10053 OOK EIGEN FIUALENTE: DEK HAA6 AMSTERD&fl HAAALEH CRQM1NG» EINDHOVEN ARNHEM NUMECEN BRUSSEL ANTWERPEN GENT LUIK COUPON gratis ETIQUETTE-bOTlrta NAANL STMAL. I Opsturen ma: jflmu Jota Kennis. Singel 46?. ara;urVai«| I ROTTERDAM Drs. W. van der Vlerk en drs. A. J. Lems, leden van de gemeenteraad voor de P.v.d.A,, hebben het college van B. en IV. schriftelijk vragengesteld over de brief, die de besturen van de organisa ties van de vrijwilligers bij de brand weer aan hun leden h( bben gesonden. Naar wij vernemen heeft het college van B. en W. onmiddellijk deze dins dag ingediende vragen in behandeling genomen, zonder aanwezigheid van burgemeester W. Thomassen, die zoals bekend tot 3 februari afwezig is. Nog vandaag is het antwoord opgesteld, dat morgen, donderdag, openbaar wordt. In dat antwoord is ook aan dacht besteed aan de vragen die het liberale gemeenteraadslid mr. K. Staab over dit onderwerp reeds eerder heeft ingediend. Drs. Van der Vlerk en drs. Lems vragen zich af, of de voorstelling van zaken in de brief die de brandweer- I i. In gesproken over „het ontwarren van een Gregoriaanse knoop": dat moést natuurlijk een „Gordiaanse" knoop zijn. Mr, Klaasesz constateerde dat Spij kenisse kennelijk een stad van druk fouten en vergissingen is geworden: „een Gordiaanse knoop ontwar je niet, maar die hak je door. En op allé papieren die de gemeente Soijkenisse over de gebeurtenis van deze dag de wereld heeft ingestuurd staat mijn naam verkeerd gespeld". Burgemeester P. J. Bliek maakte daarover een excuus voordat hij dc commissaris dc fluit overhandigde, en hij maakte gelijk van de gelegen heid gebruik nog even een andere verspreking recht te zetten: In het vuur van zijn Nieuwjaarsrede voor de gemeenteraad had hij onlangs i kt*- land var. icizB acht BOTTERDAM Voor een publiek al is het dan ook nog zo belang stellend als dat van de Kamermuziek vereniging Rotterdam een hele avond kwartetten van Ludwig van Beethoven te spelen, is een waagstuk. Maar dat wordt het al minder, als het programma bestaat uit één werk uit elk van de drie perioden, waarin men deze kwartetten onderscheidt. En als dan het Londense Ailegri Kwartet op het podium zit, zoals dins dagavond in de Kleine Doelenzaal het geval was, dan is er van een waag stuk helemaal geen sprake meer, want dan luistert iedereen ademloos van het begin tot aan het einde. Dat begin was het laatste van de zes. die samen opus 18 vormen en aan vorst Lobkowitz zijn opgedragen. Sprankelend werd het Scherzo ge speeld en vlinderlicht het tweede, dat zo'n grote tegenstelling vormt met het voorgaande Adagio en net volgende La Malinconia, waar de cello zich prachtig in liet horen, en vrolijk klonk ook het laatste deel. Uit de middenperiode stamde het Kwartet in f, op 95, dat de componist aan zijn vriend hofsecretaris Nik. Zmeskall von Domanowicz opdroeg. In dit werk is de Beethoven van de sterke afwisseling tussen grote heftig heid en tere zangerigheid aan het woord, en daar Hugh Maguire, Peter Thomas, Patrick Ireland en Bruno Schrecker stuk voor stuk meesters vol temperament op hun instrumenten zijn, heeft het publiek ook dit korte werk ingespannen beluisterd. Na de pauze een werk uit de laatste periode, het Kwartet in Es op. 127, aan vorst Galitzin opgedragen, dat bij de eerste uitvoering in 1825 al dadelijk een groot succes was. En dat is het gebleven, want ook nu heeft men ademloos geluisterd naar zóveel schoons op zó'n sublieme manier ten gehore gebracht. Het, lange Adagio was het hoogte punt van het concert, maar ook het tot driemaal toe naar lichte levendig heid opbloeien uit een statig duister in het eerste deel werd prachtig ge realiseerd. Na het Adagio gaf het flon kerende Scherzando de nodige ont spanning, en in de Finale waren de heftige accenten weer te horen, die voor Van Beethoven zo karakteristiek zijn. Dit concert was een enorm suc ces. G. M. Dersjant de commissaris aan het woord kwam had de heer Bliek een lange redevoering afgestoken, waarin hij eraan herinnerde dat mr. Klaasesz op 12 me; 1962 het zwembad Hoogwerf had geopend, het bad van „Laat Bliek maar zwemmen". Een kreet die volgens de heer Bliek nog steeds door iedereen in Spijkenisse wordt gelanceerd, zoals hij dat ook het geval wist van de naam voor het toekomstig gemeentehuis van Spijke nisse: „In den vergulden Bliek". Hij meende echter dat het nageslacht zal moeten oordelen of zijn naam op de ze wijze aan de gemeente verbonden moet blijven. Zeer uitvoerig sprak de heer Bliek woorden van meeleven aan het adres van mevrouw Klaasesz-De Bruyne. die hij in de hele provincie een graag geziene gast wist, maar die nu door ziekte verhinderd was de commissa ris te vergezellen. Toen de commissaris eindelijk het woord kreeg vertelde hij dat zijn vrouw hem de boodschap had meege geven: „Denk eraan, lief zijn voor Bliek", Dit weerhield hem er echter niet van op te merken dat het „kryptïsche verhaal" van de burgemeester hem als vervolg op de kreet „Laat Bliek maar zwemmen" nu aanleiding gaf tot de woorden: „Kom er maar uit, ik wil u nu wel eens afdrogen". En dat deed de CdK dan ook: „Hoe krijg je dat voor elkaar?" vragen de collega's van de heer Bliek steeds als in Spijkenisse van alles tot stand komt, had de burgemeester verteld. De commissaris gaf het antwoord: „Je begint voor de financiering eer bescheiden bedrag te vragen, waarop wel goedkeuring van de provincie volgt. Als de zaak eenmaal aan de gang is laat je de raad een aanvul lend krediet voteren, dat gedeputeer de staten dan wel moeten toestaan. Zo gaat dat in Spijkenisse". Over de sporthal, die volgens de heer Bliek in september klaar moet zijn en voor de financiering waarvan hij een beroep deed op de commissa ris omdat de twee ton die de minister van cultuur, recreatie en maatschap pelijk werk daarvoor heeft toegezegd niet voldoende zijn: „Een sporthal is tegenwoordig een statussymbool voor elke gemeente met meer dan 10.000 inwoners, 't Zou een wonder zijn als Spijkenisse daar ook niet mee aankwam. Het gekke is dat in gemeenten die te pas en te onpas, over de financiën klagen altijd gebouwen verrijzen die van een ze kere luxe niet gespeend zijn". Overigens was mr. Klaasesz de eni ge spreker die zich richttetot de ongeveer dertig jongens en meisj'cs die al die tijd moesten wachten tot ze eindelijk het bad in gebruik mochten nemen. „Ze hebben allemaal gedaan of jullie er niet waren. Trek je er maar niets van aan: zij kunnen al zwemmen of ze kunnen het niet, maar durven het niet te bekennen". bestuurders hun leden maandag toe zonden juist is, dal onder leiding van burgemeester Thomassen zal worden getracht Rot een voor de vrijwilligers aanvaardbare oplossing van de brand weermoeilijkheden te komen en ook dat op verzoek van het college van hoofdlieden de burgemeester zal be vorderen dat de nieuwe brandweer verordening vóór 1 aprit aan de ge meenteraad zal worden voorgelegd. De beide gemeenteraadsleden zeg gen dat de vraag naar de juistheid van deze mededelingen wordt gesteld omdat daaruit de conclusie zou kunnen worden getrokken dat er in B. en W. een portefcuillewisseling zou zjjn ge schied waarvan dc gemeenteraad niet op de hoogte is gesteld. En indien, naar beide gemeente raadsleden aannamen, de mededeling van de brandweervrijwilligersorgani- saties niet wordt gedekt door de feiten vragen zij het college of is nagegaan wie verantwoordelijk is voor deze ten- dentieuze en onjuiste berichtgeving en op wiens gezag de organisaties deze j mededeling deden uitgaan, Voorts dringen beide vragenstellers er bij B. en \V. op aan dat op korte I termijn er een juiste voorlichting wordt j gegeven aan de burgerij en vooral aan de vrijwilligers van de brandweer. Verder vragen de beide gemeente raadsleden of B. en IV. niet met hen van mening zijn dat dergelijke berich ten het scheppen van een goede sfeer tegengaan bij de komende onderhande lingen over de nieuwe brandweerorga nisatie waarin ook aan de vrijwilligers een passende plaats moet worden ge boden. Ten slotte vragen beiden of B. en W. niet met hen van mening zijn dat bij de voorbereiding van de structuur van de nieuwe gemengde brandweerorga nisatie ook vertegeuwóordigers van de beroepsbrandweer zullen moeten wor den ingeschakeld. Hoofdman J. Hamel, die samen met president-hoofdman J. J. Oster op 17 januari aan de bespreking met B. en en W. heeft deelgenomen, zei ons van morgen: „Wij hebben burgemeester W. Thomassen niet verzocht de leiding van het kamende brandweeroverieg op zich te nemen. Dat is vanzelfspre kend en de heer Thomassen heeft dat ook op 17 januari zelf gezegd. Er is nooit door iemand gezegd of gesuggereerd dat het feit dat de heer Thomassen het voorzitterschap van de komende besprekingen heeft, betekent dat wethouder J. Worst van zün plaats wordt gedrongen. Uiteraard blijft de heer Worst, die de brandweer in zijn wethoudersportefeuiüe heeft, de voor naamste man. De brief van de organisaties van vrij willigers is geheel in overeenstemming met de officiële verklaring, die 17 ja nuari van B. en W. is uitgegaan en waarin nadrukkelijk wondt gesteld dat het college va-n B. en W. als zodanig, dus niet uitsluitend wethouder Worst, besloot te komen tot de nieuwe struc tuur van de brandweer. Ook hebben B. en W. nadrukkelijk gesteld dat het college van hoofdlieden van de Rotterdamse brandweer in spraak zal hebben in die nieuwe struc tuur." BOTTERDAM Een 69-jarige vrouw uit Overschie is dinsdagavond in de C. P. Tielestraat beroofd van haar handtas met een portemonnee met ruim honderd gulden. Lopende in de C. P. Tielestraat wachtte zij met oversteken voor een tegemoetkomen de bromfietser. Toen zij daarna was overgestoken en bij de Nozeman- straat liep, werd plotseling haar tas uit haar handen gerukt door een langsrijdende bromfietser die ver dween in de richting van de Mathe- nesserlaan. 0 Op de Westzeedijk is dinsdag aangehouden de 36-jarige Duitse zeeman G. U. die in het bezit was van enkele artikelen die hij had ge stolen bij Hudig en Pieters in de Ca- landstraat. 0 Eveneens zijn aangehouden de negentienjarige bijrijder G. van K. en de zeventienjarige vertegenwoor diger J. van D. die werden aange troffen in het magazijn van een wijn handel aan de Beethovensingel. De jongens hadden een ruit vrenield. LEIDEN Na zijn collega's Jos Vrijburg in Amsterdam en Teroen Gooskens in Utrecht heeit nu ook de Leidse studen tenkapelaan drs. H. van Breu- kelen bekend gemaakt, dat hij als priester in het huwelijk wil treden. Het celibaat heeft voor hem niet meer de betekenis, die hij er vroeger aan toekende. Hij vindt, dat priester schap en celibaat niet aan elkaar ge koppeld moeten zijn. Daarom heeft hij gemeend, z;ch op een huwelijk te kunnen en te mogen oriënteren. In overleg met collega's en vrien den en na een gesprek met bisschop Janssen heeft drs. Van Breukelen be sloten. zich een jaar terug te trekken uit zijn werk, om zich rustig te kunnen oriënteren op zijn toekomst. Aan het eind van dit jaar hoopt hij zijn werk onder de studenten weer te hervatten. Het is niet zijn bedoeling, om onmiddellijk te trouwen. ROTTERDAM in principe is over eenstemming bereikt tussen de Britse con tinentale lijnen en de Russische Baltic Steamship Company te Leningrad over toetreding van laatstgenoemde lijn tot de Austratië-Europa en de Conti nent-Australië conferences. Verwacht wordt dat het contract volgende maand geratificeerd zal worden. Dit werd meegedeeld in een gezamen lijke verklaring door de voorzitter van de conferences, W. R. Russell, en de afge vaardigden der Sowjet-Unie, kapitein V. I. Faktoravitch, vice-president van de Baltic Steamship Company en de heer N. I. Zu- ev, vice-president van Sovfracht. Moskou. De Baltic Steamship Company zal thuiskomend 12 afvaarten bieden, waarvan vier alleen in Russische havens. Uitgaand zullen 9 afvaarten geboden worden, waar van er drie alleen in de Oostzee zullen laden. De overige afvaarten zullen Oostzee en continent bedienen. Op basis van de overeenkomst zal het de Russische lijn mogelijk zijn de dienst eco nomisch te onderhouden. De Sovjet-Unie verwacht dit seizoen 200.000 balen wol te kopen van Australië. De heer Zuev merkte op diat het noodza kelijk is dat Russische schepen een dienst bieden aan hun eigen importeurs en facili teiten verschaffen voor een mogelijke uit breiding van de Russische handet met Australië. Hij voegde hieraan toe dat dit op de meest economische manier gedaan kan worden in conference-verband. (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND Voorzit ter L. van der Houwen heeft gister avond zijn wijkraad voor 1969 nieu we mogelijkheden en nieuwe en oude moeilijkheden voorspeld. Hij zei dat dit jaar vraagstukken van structurele en organisatorische aard opgelost zullen moeten worden. Wat betreft de brandweerkwestie sprak de wijkraadsvoorzitter de hoop uit dat de Hoekse vrijwilligers zullen blijven. Overigens twijfelde hij eraan of de bestaande voorzieningen bij een eventuele grote ramp voldoende zul len zijn. Het jaarverslag van secretaris F. van den Bergh gaf een bloemlezing van zaken die in 1968 niet of onvol doende uit de verf zijn gekomen: de beleidsnota over de wijkraden, het verschil in huurprijs tussen woning wetwoningen in Hoek van Holland en die in het Westland, de rui tersport, het clubgebouw, het tweede gymnastieklokaal, voortzetting van de woningbouw, de werkgelegenheid, de weekmarkt en verscheidene bestemmingsplannen. De vergadering nam afscheid van de heer W. G. Snoeij, fractieleider van de PvdA, die naar Roosendaal verhuist. Donderdag 30 januari komt wethouder Polak in een besloten ver gadering met de wijkraad overleg plegen. VALKENSWAARD In Val- 'kenswaand 'hebben vanmorgen vroeg twee loslopende pony's twee ver keersongelukken veroorzaakt, waar van een met dodelijke afloop. De 42-jarige fabrieksarbeider J. de Voeth uit Overpelt (België) die in de richting Val'kenswaard reed, kon een botsing met de dieren niet voor komen. Hij kwam ma de aanrijding met zijn auto tegen een boom te recht. De man was op slag dood. Even later botste een andere auto mobilist op een van de diren. Hij werd zwaar gewond. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Bij Thomsons' Havenbedrijf is dinsdag een 160 ton wegende olieoverslagboei verscheept. De boei is afkomstig van Gusto in Schiedam en bestemd voor Shell. De boei komt voor de kust van Nigeria te liggen om olie van de kant naar de mammoettankers te pompen die niet dichtbij kunnen komen. Gusto is gespecialiseerd in de bouw van dergelijke boeien. Deze en een voorganger zijn echter de grootste die het bedrijf heeft gebouwd. De bouw kan een trekkracht weerstaan van 340.000 ton. De boei werd aan boord van het Duitse schip Sighansa geladen. Het was een van de zwaarste stukken die in zijn geheel de Rotterdamse haven hebben verlaten. Het grootste gedeelte van de eerste twee bedrijven was gewijd aan het gegeven, dat zich afspeelt In een da mes- en herenkapsalon, boven welke een aan morfine verslaafde, tamelijk malicieus ingestelde pianiste woont. Om de eigenaar van de kapsalon, te treiteren beperkt zij zich niet uitslui tend tot vingeroefeningen op de pia no, maar laat, wanneer zij niet speelt, een bandrecorder draaien. Daar wordt de kapper, tevens haar voormalig minnaar bijzonder ze nuwachtig van. Wanneer zij dan ook wordt vermoord, gaan de eerste ver denkingen naar de kapper als even tuele dader. Maar of die verdenkin gen waar blijken, vertellen wij u niet. „Inspecteur" Ton van Duinhoven deed dat evenmin. Hij liet het aan een al spoedig zeer geanimeerd pu bliek over om dat uit te vinden, maar was even „van het Haagse Veer overgewipt", zoals hij zei, om het on derzoek te leiden. Dit keer mochten dus, behalve de spelers, ook de toeschouwers het woord voeren. Om dit te krijgen, moesten zij hun hand opsteken en een eenvoudig, doch luidkeels „Ho" roepen. Wat voor een van hen blijk baar niet voldoende was, want eensklaps klonk het .snerpend gekrijs van, een politfeflult door de zaal en dat 'zal waarschijnlijk de eerste keer zijn, dat zoiets gebeurde in een ruim te, waar van het publiek gewoonlijk andere dingen worden verwacht. Men kwam succesvol uit de proble men en het 'bleek dat het leeuwe- decl van het publiek de juiste dader had aangewezen. Het stuk op zich is geknipt om een maximaal aantal reacties van het pu bliek op te roepen. Het is simpel ge noeg om geen verwarring op te roe pen, maar ook weef niet zo eenvou-1 dig dat men al spoedig „Weet wie het heeft gedaan" Daarnaast is het hu moristisch en vlot speelbaar en biedt het de acteurs en actrices voldoende mogelijkheden om aanvaardbare en karakteristieke types op het toneel te zetten. Wat in de speelse regie van Walter Kous dan ook gebeurde. Kostelijk was Ann Hasekamp als de hysterische burgermadam, Cox IJabbema gaf een zuiver en natuur lijk kapstertje weer, Lou Steenber gen oogstte verdiend succes als üe emotionele, kapper, Jules Hamel was een door de wol geverfde penoze-jon- gen en Cor van den Brink was op een subtiele wijze zeer geestig als het hulpje van de inspecteur. Bijzonder aardie was het ook dat de spelers tijdens het onderzoek door het publiek helemaal in hun rol ble ven. Er werd op een heerlijke manier geïmproviseerd en zelfs een tweehon derdste voorstelling van dit stuk moet voor hen nog nieuw zijn. En dat alles in het gezellig rommelige decor van Roger Chailloux. Wat het gepraat over een „passief publiek" betreft, dat we de laatste tijd zo vaak horen, gisteravond bleek dat publiek helc-maal niet passief is, mits het de mogelijkheden maar krijgt om voor honderd proeent ac tief te zijn. En die waren er te over. Zoiets moet beslist vaker worden men en het publiek dat het leeuwe- gedaan. K1RSTEN EMOUS. GORINCHEM IP— betnn» Internaat «whu. Origin»*! rt is Us bteSsft «f fsssMiosr i» Metst inefcsm. Specials, sfeefrol!» party-sssm! I En parkmrgsiagsniMUI soor alt* auto's saa j Uw pastan! ROTQtlüL AFRIT EORIfICHIM TEL Ü1B3Ü - 584! DEN HAAG Zes diplomaten en employés van de Russische ambassade in Den Haag hebben gistermiddag geweigerd een protestbrief van vijftig Tsjechoslowaakse studenten aan te nemen. Ook een brief van zeven Ne derlandse studentenverenigingen, waarin wordt geprotesteerd tegen de Russische bezetting werd niet door de Russen aanvaard. Wel werden drie Tsjechische,ea een Nederlandse student op de Am bassade toegelaten, waar ze drie kwartier spraken met diplomaten. Maar ze waren na afloop verbitterd: de Russen hadden elk redelijk gesprek onmogelijk gemaakt. De in ons land studerende. Tsjechen eisten terugtrekking van de Russische troepen uit hun land, beëindiging van de illegale propaganda, herstelbeta lingen wegens schade door bezet tingstroepen aangericht en vrijlating van de jongeren in andere sate- lietstaten, die wegens sympathie met Tsjechoslowakije zijn gearresteerd. Twintig Tsjechische studenten startten de mars. gisteren £n Utrecht. In Leiden slóten zich dertig anderen aan. Vanavond wordt in Arnhem een stille tocht gehouden ter herdenking van Jan Palach, die deze week zich zelf in Praag in brand stak. AMSTERDAM De actie, die Amsterdamse taxichauffeurs sinds het weekeinde tegen „snorders" voeren heeft vannacht opnieuw tot moeilijkheden geleid. Om kwart voor drie raakten op het Rem- brandtsplein een groep chauffeurs en een aantal illegale „collega's" slaags naar aanleiding van schade die door de laatsten aan twee taxi's zou zijn toegebracht. De activiteiten van de taxichauf feurs zijn voor de politie aanleiding met extra wagens te patrouilleren om bij botsingen tussen de chauf feurs en snorders onmiddellijk tussenbeide te kunnen komen. Eer der deze week kwam het tot een treffen op het Mosplein en bet Afrikanerplein. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Een maand gevan genisstraf, een maand voorwaardelijk met twee jaar proeftijd, vijfhonderd gulden boete subsidiair een maand hechtenis en nog eens vijfhonderd gul den boete subsidiair een maand hech tenis. Dat waren de straffen, die officier van justitie mr. P. A, H. Bos dinsdag middag eiste voor de rechtbank te Rotterdam tegen G. J; H., 52 jaar, chef botenbaas, J. K. K„ 58 jaar, hoofdbaas, A. L., 40 jaar, loodsbaas, allemaal bij eenzelfde stuwadoorsbe- drijf aan de Maashaven en tegen. K. L„ 65 jaar en B. N., 55 jaar, directeur en employé van een Rotterdamse han delsfirma. Hoewel het er allemaal nogal ge compliceerd uitzag ging het in feite over betrekkelijke kleinigheden: er waren enige kubieke meters hout ver dwenen uit van Canada afkomstige houtladingen die in een loods van het stuwadoorsbedrijf waren opgeslagen. Er was wat van gebruikt voor repa- ratiewerk aan een weekendhuisje in Oostvoorne, er ging ook wat van naar een zagerij, waar de rivierpolitie aan de hand van merken de zaak achter haalde. Op de zitting werd nogal wat heen en weer gesproken over de aard van dit hout: stuwhout, ladinghout of „overlossingshout", onder welke laatste term men hout verstond, dat AMSTERDAM De Etna nv, fabriek van fornuizen en haarden te Breda, en de nv. Daalderop te Tiel die huishoudelijke apparatuur vervaardigt, zullen een fusie aan gaan. Er zal een houdstermaatschap pij worden gesticht, waarin' beide" bedrijven zullen deelnemen. Aandeelhouders Etna en Daalderop kunnen hun stukken omwisselen als volgt: een nieuw aandeel voor één ge woon of preferent aandeel Etna, twee gew. Daalderop of één prioriteitsaan deel Daalderop; anderhalf nieuw aan deel voor één winstbewijs Etna. de aflader boven de" partij op, met het oog op eventuele verliezen onder weg, had meegestuwd. Dat was allemaal niet duidelijk uit de merken .gebleken. Bleef slechts, dat H. de „buit" op een wat eigenaar dige manier had weggebracht: via een „achterdeurtje", met medeweten van K. Verder dat K. en A. L. samen de opbrengst deelden en dat K. L. en B. N. ten slotte een deel van de partij 'in hun handelsvoorraad kregen. Uitspraak 4 februari. - (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Gedeputeerde Sta ten van Zuid-Holland zijn bezig een „autowrakkenplaii" opte- -stellen, waarbij 'de provincie wordt opge deeld in een aantal regio's. De bin nen elke regio igelegen (gemeenten zullen daarbij worden uitgenodigd gezamenlijk een of meer terreinen aan te wijzen en in te richten,'waar op 'het bedrijf van autosloperij mag worden uitgeoefend en waarop -tij delijke autowrakken mogen worden opgeslagen. Gedeputeerde Staten hopen het plan -dit voorjaar in ontwerp geree'd te hebben. De resultaten van het reeds in gang zijnde overleg over de inrichting vah 'dergelijke terreinen in de Haagse- en Rotterdamse ag- glomoratie, kunnen daarin worden verwerkt. Op deze wijze denken Ged. Staten zogenaamde wilde ont wikkelingen 'beter te kunnen tegen gaan. De Ierse republiek uitgeroepen, Lon den, 21 Januari. Vandaag is in het, Man- sionhnuse te Dublin een. congrea van zoogenaamde lersche republikeinen ge houden, bestaande uit 30 a 40 Sinn- ï'einers, leden van het parlement, waar op een verklaring Van nationale onaf hankelijkheid werd voorgelezen, waarin de lersche republiek wordt' uitgeroepen en het terugnemen van het Engelsche garnizoen geëischt wordt. ROTTERDAM Zaterdagavond is er een „17e eeuwse kroegjool" te beleven in de stadsherberg „De Pappegay"' van het Historisch Mu seum. Bij kaarslicht en onder het genot van e engoed glas wijn zul len daar de leden van de Muziek- kring ,X>anserye" optreden. Zij spe len eenvoudige minne- en drinklie deren uit de renaissance in de kostuums van die tijd. Dit optreden wordt niet als een concert ggzten maar als een soort café-chantanl- toestand. Het is een proef die het volgend seizoen zal worden doorge zet als het deze en de komende maanden lukt met het publiek. Half maart komt er een avond waarbij de groep historische toets instrumenten bespeelt als clavecim- bel, spinet, clavichord en portatief. In mei verlenen leerlingen van de Dansacademie in kostuum hun me dewerking met oude hofdansen en in september kan er een Villonpro- gramma volgen. In de herberg kunnen zo'n 70 men sen deze historische, culturele en amusementsavonden meemaken. Omdat de herberg voor zaterdag avond al bij voorbaat 'was uitver kocht, ook al door de medewerking van de Centrale Discotheek, wordt er volgende week zaterdag een her haling gegeven. Men kan er voor een kwartje wijn uit tinnen bekers drinken. Volgens de zeventiende- eeuwse berekening is dat vijf oor tjes. De groep Danserye bestaat nu vijf jaar en wordt gevormd door leer krachten van de Rotterdamse Mu ziekschool en afgestudeerden van het Conservatorium. Bij het optreden van de komende twee zaterdagen zal de Dordtse kunstenaar Otto Dicke als snelteke naar optreden, eveneens in histo risch kostuum. Hij verzorgt met sijr. tekenstift de presentatie van de groep muzikanten en begeleidt hun optreden op papier. UTRECHT Bij de raiffeïsenban- ken en boerenleenbanken daalde het spaartegoed in december met 51 miljoen. Ingelegd werd 526 miljoen en terugbetaald 577 miljoen. Aangenomen wordt dat meer gel den dan normaal werden opgenomen omdat de spaarders dit nodig hadden vcor betaling van aankopen die zij hebben verricht met het oog op de te verwachten prijsverhogingen in ver band met de Invoering van de BTW. Het spaaroverschot over geheel 1968 was 841 miljoen. In 1967 over troffen de stortingen de terugbetalin gen mei f 869 miljoen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1