Na twintig jaar plannen maken Jan anssen legde eerste steen voor de wielerbaan I MULli AGENDA Maad van Kerken Ar-kiesvereniging bezon zich op samenwerking VANTOOR Goed TOYOTAmobilisme begint bij GOOSEN I L ANTING A 'urm k< >1.1.1,K i ll. - KLASSIËKÈ MËÜBLLLiN: lOkk! I,Y\A.\ r BOERDAM -o-o tekenaar-constructeur 4975,- VAN AARLE VOORSNEL HERSTELLEN VAN GEBROKEN RUITEN r P FA. F. J. KLOET ZN AUTOBEDRIJF VAN BALEN N.V. gezellig Vet/uum. VERDIEN VEEL GELD WEERGALOZE OPRUIMING van BOOGAARD! Koeriers worden gespeld! xm Y< )|.lI J top Uw ideale keuken vindt u zeker bij 3pi li ing I 1 GARAGE Afsluiting ORANJEBRUG WASAUTOMATEN-CENTRIFUGES CENTRFUGES Afsluiting Aö!se!marktbrug (Van een medewerker) SCHIEDAM Jan Janssen, Tour de France-winnaar 1968 heeft donderdagavond de eerste steen gelegd van de nieuv/e wie lerbaan, die omstreeks de maand mei van dit jaar op Harga ge opend zal worden. Hij deed dat in aanwezigheid van enkele hon derden enthousiaste toeschou wers (ondr wie zich veel jugdi- gen bevonden) en nadat de Rijn mondband enkele pittige marsen ten gehore had gebracht. Uiteenzet ling MATUUR LIJK PLATENBONNEN HALEN bij G. P. VAN DAALEN Jr. iN.V. Wailramit Hardmetaaimaatschappij a) HARDMETAALG1ETER tevens YORMENMAKER b) BANKWERKER Voor uw slanke, luxueuze vandaag en dagelijks Bel: 25öoM0293^é Nog enkeie dagen - RESTANTEN OPRUIMING Vj KEUKENCENTRUM N.V. Wallramit Hardmetaalmaatschappij gemeente schiedam hulp ie de huishouding gemeente-ziekenhuis Wie verf en behang zegt, denkt UW SPECIALE HISTOR-DEALER HISTOR VERVEN ALTIJD GOED WONDERWAND schildersbedrijf 2e maasbosstraat 80 - tel. 343276 - viaardingert-, Buys Ballatlaan 4 Tel. 010—348700 VLAARDINGEN Vlaardingen Vlaardingen ■er Eoginfl 5 2 VRIJDAG 24 JANUARI 1969 GOOSEN'S flüTOBEOHIJF E&5E Te. I jt8«2 Stelt Uw man er prijs op om er altijd tot in de puntjes ver zorgd uit te zien, dan is dit hèt overhemd voor hem. Bal-O-Fast zelfstrijkende over hemden, magnifieke hemden, hagelwit en's avonds nat ophangen, 's morgens weer aan. Nu verkopen wij deze onberis pelijke overhemden voor nog géén negen gulden. Dc voorzitter van de rennersclub Schiedam, de heer II. Breur, verwel komde Jan Janssen, diverse verte genwoordigers (onder vie dc wet- bonder van sportzaken mejuffrouw C. D. de Graaff. de lieer J. C. Bron- neman en SG-directeur P. van der Boom) en de vele toeschouwers, waarna hij schetste hoe dc r.c. Schie dam reeds twintig jaar geleden plan nen beraamde voor de bouw van de wielerbaan en hoe het ene probleem na het andere opdook, waardoor eerst thans tot de eerste steen kon worden overgegaan. De kring rond de eerste steen werd steeds k'emer toen de internationaal bekende Jan Janssen met vaste greep de steen ter hand nam, die in het door hemzelf gegraven kuiltje legde en even vakkundig enkeie klappen daarop gaf. Korte tijd late- waren alle geno digden in de HBSS-kantine bp Har- ga, waar de heer J Brusse enkele technische uiteenzettigen gaf van de Vrijdagavond om 6 uur begint de verkoop van deze, Bel-Q- Fast overhemden van zelfstrij kende poplin, in alle courante maten, in wit, m Elke vrijdagavond tot S uur open Duur nn de aprvtmfag tSjenueri tot 6 febwtri Géin tel el schrift, best De Christelijke Bond van Platte landsvrouwen, afdeling Kethel en - jmstrëken, houdt donderdag 30 janu- gari jaarvergadering in het Schepp- «nuis, Doprsstraat 17 Kethel. De gen da vermeldt jaarverslagen en fvertoning van dia's door het echtpaar loiff uit Rijswijk naar Groot Britan- Inië, omlijst met muziek en aangevuld imet declamatie Aanvang kwart voor lacht. wielerbaan, die in oktober 1961 door de tuinarchitecten J. J, Schippers en H. van Meurs in zijn huidige vorm werd goedgekeurd. Er werd reeds een keienlaag aan gebracht, alsmede 7.000 m3 zand en 3.000 m3 grond Door verzakking werd in augustus 1S62 nog eens 500 m3 zand erbij gegooid De kosten werden geraamd op ƒ52.000 voor de rc. Schiedam. In 1965 moest opnieuw een studie van de wielerbaan worden gemaakt en de heren Maas en Ver- wey (van gemeentewerken) belastten zich daarmee. Geconcludeerd werd dat een beton nen baan het beste was, maar door de hoge kosten daarvan (ƒ450.000) kon dat niet doorgaan. Een houten baan zou 220 000 kosten en gezien de financiële nood van de gemeente Schiedam zag men ook daar geen heil in. Op 24 mei 1968 kreeg de r.c. Schie dam van B. en W. bericht, dat men de baan zelf mocht klaarmaken en dat de afrastering voor rekening van de gemeente zou komen. Er werd een stichting bestuur in het leven geroe pen en dankzij die stichting konden andere plannen worden verweze- lijkt. Er komt een baan van 256 me ter, waar onlangs weer 1600 m3 zand bij is gestort. Er komt voor 1.700 m3 aan klinkers en in april hoopt men daarop een laag latexvalt te spoeien. In de nabije toekomst komen ook nog een kantine met kleedgeiegenheden, alsmede een overdekte tribune, hoe wel die nog wat langer op zich zal moeten laten wachten. De consul van Zuid-Holland, de .heer B. H. Goud, sprak daarna nog woorden van lof en waardering voor het actieve bestuur van de r.c. Schie dam en hij was ervan overtuigd, dat de komst van deze wielerbaan (de eerste in Zuid-Holland) de wie lersport in deze provincie zou bevor deren, temeer omdat vooral de jeugd zich aangetrokken voelt tot wielerba- cSent CITROEN voor V.laardingen- Maassluis en omstreken v. HOGENDORPLAAN 139. - VLAARDINGEN TEL. (ÓtQ) 3410 44, na.18.u- (010) 34 2281 Fabrikante van hardmeUlen gereedschappen vraagt ftmotie-infoa-matoe: a) het gieten van Mrdmetalen produkten. Kennis vau draaien en .frezen noodzakelijk Voor deze functie komen ook personen in sian- merkiiag diie voor dit vak opgeleid willen worden, b) voornamelijk het boren en tappen van matrijzen en smijgereedseh&ppen, alsmede licht bamkwerk o.a, het monterei van frezen. Voor gehuwden (elders woonachtig) wordt bemid deling verleend bij het verkrijgen van een woning m Maassluis Voor mondelinge of schriftelijke sollicitaties: af deling personeelszaken, Keuehemusstraal 1, Maas sluis. Tel. (01899) 2044 Schiedamsewog14,t:o. Stadsgehoorzaal Vlaardingen, tel. 347812 GEMEENTE SCHIEDAM De ORANJEBRUG zal wegens reparatiewerkzaamheden voor alle verkeer zijn afgesloten op maandag 27 januari as. van 22.00 uur tot 6 00 uur of zoveel korter of langer als nodig zal 2ljn Schiedam 24 januari 1969 SCHIEDAM De bijeenkomst, die de pas geïnstalleerde Schicdamse Raad van Kerken donderdagavond in de parochiekerk van Sint Jan de Do per aan de Nolenslaaxi hield In het kader van de Week van gebed voor de eenheid der christenen, kenmerkte zich door de liturgie. De kerk was ongeveer voor een derde gevuld, toen de liturgie, die tijdens deze dienst gebruikt werd een aanvang na m. De voorgangers, pastoor J. .A L. Laurent, ds. A. Steinhart en drs. E. Verwaal, lazen beurtelings een bijbelgedeelte uit Sa muel 2, Openbaring en het evangelie van Johannes en de samenzang bestond uit oude verzen op nieuwe manier getoonzet en gezongen. Hoogtepunt bij deze zang was „De Heer is mijn Herder", Psalm 23 vol gens J. Gelinau. waarbij de solozang afgewisseld werd door samenzang. De gebeden benadrukten de ver wachting, waarin de christenheid leeft dat zij eens allen één zullen zijn, ondanks alle opgeworpen barrières van rassen en naties, culturen en standen. De dienst werd besloten met de oproep, vervat m Gezang 121: „God roept ons, broeders, tot de daad, zijn werk wacht; treedt dan aan" •Afd- Kla.^ick: 7wg:B;iiu;eawcó 3(j Afd. M.odern :'N7ff:Biimertweg 238 voorihr.gnnis TofÉfónnXkatQlósM' SCHIEDAM Vanavond, vrijdag, wordt an De Rank in Kethel een le denvergadering van de wijk vereni ging Groenoord gehouden. Musis Sacum: Willem de Zwijgerschool 31. 20. Sursum Corda: NCGOV, 20. ATcade: Postduiven Union. 20. Cnr. Sociale Belangen: Bijeenkomst we duwen en weduwnaars. 20. en morgen... Musis Sacrum: Willem de Zwijgerschool II 20 Opstandingskerk: Teerkwast, 20. Wijkcentrum: Watersportverg ,De Schie, 20 Arcade: Martin Green, 20. Chr. Sociale Belangen: HBSS JjnW b'j- eenkoni t. 20. Wees er als de kippen bij. xoor behang. Ook voor Flexa-verf J. v. d Windstraat 18 - Vlaardingen Telefoon 342872. Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM De a.r. Kiesvereni ging Nederland en Oranje heeft zich gisteravond in het Jeugdhuis aan de Lange Haven bezonnen op de samen werking tussen KVP, CHU en AR. De heer Coppooïse. die na dc pauze een inleiding over deze zaak hield stelde zich en de aanwezigen de vraag „Quo Vaids A.R.?" Spreker verklaarde voorshands voor samengaan met chu en kvp te zijn en dat met een radicaal-evange lische gezindheid. Hij waarschuwde voor het gevaar van versnippering. „Als wij de ingeslagen wee vervol gen. missen wij de kans elkaar te leren kennen en als zoutend zout te werken. De heer Cnppcilse wees op het sn- ler'm-rspDort, dat smds maart vorig iaar de geesten bezigbov't er op de stuwende kracht van Je radicaal-e- vanpe'isrhe gezmdhe'd. die daaruit snrak. De naam anh-revolutionair vond spreker verouderd en niet meer .•u'st Hn" hasVe h--°rblj het beek van Groen van Prinsterer aan Tegen de revolutie het evange'ie" waar n revo lutie werd gezien a's ontkenning van gezag. Hij besprak de verhouding tussen de verwachting van Jrel ko- n'nkr'ik Gods en de samcrVvng waarin wn nu 'even en bivdde r '- verband de d*scuse,8 fu-sen prcf Ridderbos en dr Bru'r,s S'nt n dag blad ..Trouw" aan. Prof. Ridderbos ber» drukt c'e n?*-~ onale en internationale rechtsorde m bestaande structuren, terwijl dr. Bruins Slot stelt dat de samenleving zich moet vernieuwen als zij .piet te gronde wil gaan. daarmee niet ont kennend dat er zekere waarden m gevestigde structuren liggen. De heer Coppooïse sing daarna in op de gezindheid van do arp, die on der leiding van dr. Berghuis een nieuwe kceis is gaan varen. Hij was gegrepen door het beekje „De samenlevhrg vernieuwer van mr. Hoogendijk en ried de vergade ring aan vanuit een kritische instel- ving een bijdrage te leveren aan de ling tegenover de bestaande samenle- opbouw van een andere samenleving. Hij was het eers met dé stellingname van het CNV, dat instelling van ar beiders-commissarissen een juiste stap tot vernieuwing van de samenle ving is. Ais tweedy inleider gaf de heer van Katwijksen historisch overzicht van <de politieke ontwikkeling in Ne derland na .hef totstandkomen, van de Grondwet "in 1848. Hij was van me ning, dat de samenwerking tussen ar, chu en kvp op tactische wijze van de ar-kant meegespeeld moet worden met een behoudende tendens van protestantse zijde tegenover het ka tholieke „doordraven". Hij zag dat niet alleen in het belang van de kvp, maar in het belang van alle christe lijke partijen, die in het verleden hebben bewezen christelijk geïnspi reerd te denken en werken Spreker riep op tot bezinning, want na bezinning openden zich veelal nieuwe perspectieven in een nimmer aflatende opdracht. Een keuze tussen socialistisch en liberaal, zoals gesteld door de PPR en de socialistische groeperingen, achtte hij niet juist. Het ging hem om een keuze tussen christelijk en niet-c'nristelijk. Na de inleidingen ontspon zich een discussie, waarbij sommigen zich fa- likant keerden tegen het beleid van dr. Bruins Slot, zoals zich dat in de Indonesië-kwestie heeft gemani festeerd en dat nu weer speelt in de kwestie van erkenning van de DDR. Vooral de gereformeerde predikant ds. K. H. Schuring toonde zich een. felïe tegenstander van gesprek met de Russen. „Spreken kunnen we," zei hij, maar met een gebalde vuist". De lieer Coppooïse wierp olie op de gol ven door op te merken, dat je een eenmaal aan de gang zijnde ontwik keling toch niet meer tegenhoudt. Pav,.iRo Theater: „De dertiende man" fit mar) 14 en 20.15 v Galerie Punt vier: „zes uit Zwolle", werkdagen 19—21. zaterdag en zondag 1417 Stedelijk Museum: Moderne kunstnijver heid. aanwinsten 1968. dagelijks 10—17 u zondags 12.30—17 u. Galerie de Graal: Schilderen en aquarel- ten van Hetta M lis, 10—18 u. vrijdag is—21 u zondag en maandag .gesloten. Redactie adres: Mevrouw J. van der Hoek-Hoogendam, Jan Steenstr, 29. tel. 26 33 02, Kerkstraat 82. Klachtenbezorging: Jh, Groneveld, Singel 83, tel. 26 33 03, maandag t/m vriidas 18 30 -19,30 en zaterdag 18—19. Politie alarmnummer: 26.26.28. GG en GD: 26.28.87. Meldingen luchtvervuiling en gelultViln- der: 26 262 6 Apotheek: Apotheek Nleuwland. Dr. Wi- bautpleln. tel. 26.75.32. CALLENBURGSTRAAT 74 - TEL: 010-343193 - VLAARDINGEN lUXBOUW- en SSSeukens Vipor elke huisvrouw die zui nig pp haar kleding ben onno dig «assen wil voorkomen, is er nu een vlotte huishoud- dutier. Grote pert?) sofinyl nylon huii- houddusterr jb een royaal vlot model. Een fraaie duster, als zijde glanzend» met voorsluiting, 2 grote zakken en meteen leuke kontraitgamering afgewerkt'U koopt deze duster met 'een keus uit S modekleuren,- voor nog géén zeven gulden. Vrijdagavond om 6 uur begint de verkoop van deze grote par tij sofinyl nylon dimerij lux» dusters uit de dure series, in de kleuren wit, cerise, aqua, - bruin, groen en bleu, maten 38 t/m 52, voor '0 Elke vrijdagavond tot 9 uur open Qüur ven de apruimmg IGjersuvi tot 6 februari Gtên ut of schrift bast Fabrlkante yan hardmetalen gereedschappen vraagt, een Leeftijd; vanaf 22 jaar en bij voorkeur met ervaimg in o£ belangstelling voor het vakgebied gereedschap pen voor metaalbewerking. PB NA- of gelijkwaardig diploma is gewenst Voor gehuwden selders woonachtig) wordt bemid deling verleend bij het verkrijgen van een woning in Maassluis. Voor mondelmge of schriftelijke sollicitaties: af deling personeelszaken, Keucheniusstraai 1. Maas sluis personeelszaken, Tel. (01899) 2044 Voor het binnen afzienbare tijd in gebruik te nemen nieuwe ziekenhuis wordt gevraagd een salaris naar leeftijd: b.v. 18 jaar 308,9, 20 jaar 437,55, 22 jaar 585,94 per maand. 6% vakantietoeslag, AOW-premie voor rekening van de gemeente, Belangstellenden kunnen mondeling of schriftelijk solliciteren bij de adjunct-directrice, Nassaulaan 75, te!. 26 91 26. De grootste en best gespecialiseerde zaken In Nederland. Autolakken Bootlakkea Industrieverven Muurverven Gereedschappen Sputtcom- pressors Schuurmach me Ventilatoren. Canadees voorgeHJntd behang vanaf 6,90 grote rol. Zonwering elke maat Plaktafels beschikbaar Floris de VUfdeiaan 134 Telefoon 34 8210 van Hogen dorplaan 101 Telefoon 34 25 58 VLAARDINGEN Schep sfeer met goede verlichting. Veilige ver lichting. Verlichting van de vakman. Van EIG P r. DRIE., cP- BINNENSINGEL 185 TEL 342486 VLAARDINGEN IN DE PHILIPS met aangeb. centrifuge van 1149,- voor 748, AEG TÜRNAMAT „S" ven 985 voor 748— PHILIPS INCLEVIATIC „STANDAARD" 1 van 819,voor 598,— PHILIPS INOLIMATie „DE LUXE van 1029,voor 898, MIELE 412 voor 995— CANDY S 45, van 718,— voor 568,— AEG LAVALUX-S van 825— voor 725, PHILIPS CC 1000, de beste die er is van 1699,voor 1099, 98,— 154,— 179- 93,50 139,— AEG, inhoud 2,5 kg van 129,voor AEG, inhoud 3.5 kg van 172,50 voor AEG, 2800 toeren, van 202,voor ZIMMERMAN 2800 toeren, van 129,voor AMCO 2800 toeren, van 169,voor GEMEENTE SCHIEDAM De APPELMARKTBBUG ral wegens epa etiBwerkzaamhedan voor aïle i verkeer rijn afgesloten op dinsdag,^ 23 en woensdag 29 januari a.s. van 6 00 tot 17,00 uur of zoveel korter of langer als nodig zal zijn Sch edam 24 januari 1969 S chiedamseweg 41 Van Hogendorplaan 33 Telefoon 34.87.44 Telefoon 34.49.96

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1