lÉÉSi zijn op OUDE MAASTUNNEL WORDT AL WAT PROEFSCHRIFT LEIDT TOT SCHOOLEXPERIME1VT Gebrek aan organ isa iie - 'Service in geding Verlies kostbare tijd - levensgevaarlijk manoeuvreren SjOodsMvessen Houdt er wonderlijke prak tijken op na Waar., en wat 1 assssSBSm ZATERDAG 25 JANUARI 1969 H^ïfioE ROTTERDAMMER T c; TK voel me wat bezwaard. De Ouders DE beloodsing van aankomende zeeschepen voor de mond van de Waterweg staat in geen enkele verhouding tot de reputatie van de Rotterdamse haven die steunt op snelheid, efficiency en coulante bediening. Vooral gezagvoerders van schepen die niet met grote regelmaat in Rotterdam komen, hebben ernstige klach ten over het gebrek aan organisatie in het redegebied van Hoek van Holland. Zij verliezen daar niet alleen veel kostbare tijd, maar niet zelden ook moeten zij op een levensgevaarlijke wijze manoeuvreren om een loods aan boord te nemen, die dan ten slotte hun schepen verder „veilig" binnenbrengt. De gang van zaken voor de Water- wegmondmg is ook vele stuwadoors en cargadoors in de haven zelf een gruwel, omdat het nogal eens voor komt dat schepen niet op de gemelde tijd aankomen en werkploegen vele uren achtere'en jverkloos ."moeten neerzitten. Wanneer goederen dan bovendien overgeslagen moeten wor den in lichters, dan moet ook voor de tijd die voor de binnenschippers ver loren gaat extra betaald worden. De ze naar de mening van stuwadoors en cargadoors onnodige vertragin gen kosten duizenden guldens. Het Nederlandse loodswezen staat dan ook bij een aantal buitenlandse kapiteins en rederijen niet zo best aangeschreven. Daarbij is dan niet het vakmanchap van de loodsen in het geding, wel de service. De kapi tein bijvoorbeeld van een Ameri kaans schip, dat 's morgens aankomt en na een verzoek om een loods van „Pilot Maas" (het best te omschrijven met de centrale meldings- en infor- matiepost aan wal) te horen krijgt „ga maar ten anker" en dan vervol gens vergeten wordt, zal beslist niet aan „Roterdam-promotion" doen. De stuwadoor, die in dit geval eens ging informeren waar het schip bleef nadat een aantal walploegen al een paar uur te vergeefs op de kade hadden gestaan kreeg tenslotte van het loodswezen ten antwoord dat de bewuste Amerikaan te ver weg lag en het onmogelijk was er iemand naar toe te sturen. Via Radio Scheveningen heeft men tenslotte de Amerikaan opdracht ge geven op te stomen en dichterbij de loodsboot te komen. Öp deze manier is er zelfs een hele dag verloren ge gaan. |EVEN TERUG.... Dit is maar één voorbeeld van de wonderlijke praktijken die het loodswezen er op na houdt. Wat te zeggen bijvoorbeeld van het schip, dat zich zeer onlangs meldde met een verzoek om een loods en de medede ling kreeg dat er op dat moment geen loodsen beschikbaar waren, maar dat de kapitein er goed aan deed zijn schip „gaande" te houden, omdat er over een uur wel weer loodsen zouden vrijkomen. Inderdaad passeerde er niet lang daarna een loodsboot .dit-schip, om. om de op Rotterdam aanstomende zeeschepen, die in feite uit drie rich tingen komen, bij de Maasboei op te vangen en dan als het ware in een' file via de NRW-boei de pieren bij Hoek van Holland binnen te leiden, komt op deze manier natuurlijk niets terecht. De zwakke plek in dit geheel is naar veler mening „Pilot Maas", het centrale knooppunt, dat voor het loodswezen het contact tussen sche pen en loodsboten onderhoudt. Het heeft er alle schijn van dat de mensen van „Pilot Maas" onvoldoen de contakt hebben met de loodsboten, geen overzicht hebben van wat er buiten gebeurt en bovenal ook hele- maal niets te zeggen hebben, hetgeen hun aanwijzingen aan de zeeschepen van nul en gener waarde maakt. Kapitein ter zee J. A. Beusekom, district van., het loodswezen, neemt Overigens wil hij wel toegeven dat er gewerkt wordt aan een rëorga- nisatie, maar hij acht de tijd nog niet gekomen om daar meer over te ver tellen. Trouwens, wat er over te zeg gen is, moet dan toch in de eerste plaats voor de buitenlandse gezag voerders bedoeld zijn en niet voor de Rotterdamse pers. GEBREKEN Het is wel begrijpelijk dat kapitein ter zee Van Beusekom nogal bruusk DE loods gaat van boord. Een indruk van het werk, dat onder vaak zeer moeilijke omstandigheden moet worden verricht. Als er dan ook nog gebrek aan organisatie is. FOTO ROVEN: Hoe moeilijk het navigeren in de Wa-„ terwegmonding kan zijn bewijst deze" stormachtige opname. 1MKE, die as niet zo moeilijk. Velen wisten: een ver-ieriiig, voorstellend de zon ('s avonds verlicht) aan de gevel van het bejaardencentrum „Zonnelicht", Aristotelesstraat, Rotterdam-Loinbardij- en. Van die velen werd winnaar: L. J. Wulffraat, Aristotelesstraat 113, Rotter- dam-24. VERDER maar weer. Er zijn zo veel kunstzinnige versieringen in dit ge- Wed. Hier dan een dier. Waar.en wat? Inzenden per briefkaart aan Rijn mond-revue, De Rotterdammer, postbus 948, Rotterdam, vóór donderdag 6, uit slag zaterdag 8 februari. echter onverstoorbaar door te varen naar zijn vaste ligplaats verder bui tengaats. Op de brug werd dit na tuurlijk niet begrepen. Na opnieuw 'contakt met „Pilot Maas", kwam tenslotte de mededeling dat het schip dan maar even terug moest om alsnog een loods aan boord te nemen. Dat betekende dan dat de kapitein zijn schip vlak voor de Waterweg 360 graden moest laten draaien en hij tegen de verkeersstroom in zijn loods moest ophalen. Een zeer algemene grief is dat geen kapitein weet waaraan hij toe is wanneer hij eenmaal een loods ge vraagd heeft Er is geen enkele volg orde, ook al heeft het ene schip zoals het behoort zich al vier uur van tevoren bij „Pilot Maas" gemeld en komt het andere volkomen onver wacht in het redegebied aan. Kleine scheepn en dan vooral coa- ters hebben het voordeel, dat zij gemakkelijk heel dicht bij de loodsboot kunnen komen en dan ook snel geholpen worden. De grote en zeer grote schepen, .die niet zo vlug kunnen manoeuvreren, hebben dan het nakijken wanneer er niet genoeg loodsen beschikbaar zijn. ZWAKKE PLEK Een ander aspect van deze werk wijze is dat in feite iedereen die het klappen van de zweep kent, regel recht afstoomt op een van de twee loodsboten, die in het redegebied op station liggen om loodsen af te geven voor binnenkomende schepen en loodsen op te nemen van uitgaande schepen. Van "de op zich goede opzet mm?? reactie op het plan voor een onderwijsexperiment in het Oude Noorden en de Afrikaan- derbuurt heeft me verrast. Die reactie was er bij de wethouder, bij de gemeenteraad, zelfs bi] de afdeling Education van de Unes co in Parijs. Dit experiment, voor tien jaar opgezet, mag niet falen bij zoveel belangstelling." Dr. J. H. N. Grandia (55 jaar), adjunct-directeur van het Weten schappelijk Bureau voor het on derwijs, is er echter de man niet naar om onder de druk van nationale en internationale aan dacht zijn werk anders te doen dan hij wilde. Dit experiment is voor hem de praktische uitwerking van hetgeen hij heeft verwerkt in zijn proefschrift „Uitdaging en antwoord" waarop hij vorig jaar september aan de Rijksuniversi teit te Utrecht promoveerde tot doctor in de sociale wetenschap pen. Kernpunt van dit proefschrift was de constatering dat kinderen uit de maatschappelijke achterhoede nau welijks voortgezet onderwijs genie ten. In de tijd dat hij zijn statistische gegevens verzamelde kreeg niet meer dan 6.8 pet. van deze kindexen mid delbaar onderwijs. Hij liet het niet zitten bij het constateren van dit feit. De opmer king die prof. van Heek eens maakte dat er .geen talenten verloren gaan omdat kinderen die niet op middel bare scholen komen, niet aan de eisen voldoen, acht hij onjuist. „Mijn vraag is of die eisen goed zijn. Tientallen onderzoekingen, ook in Engeland en Amerika wijzen uit dat er een relatie is tussen het sociale niveau van het gezin en de leer prestaties. Dit zie ik als sociaal on juist. Wij kunnen een kind meer -maatschappelijke toekomst geven. 1 Maar "wij modderen al' tiéntalleii ja- rën door. Ik wil nu proberen het isolement van de scholen in deze wij ken te doorbreken. Tot nu toe zijn de scholen aan zichzelf overgelaten. de afdeling onderwijs, jeugdzaken, en vormingswerk ter gemeentesecretarie heeft zijn experiment gepland voor tien jaar. Het strekt zich uit over twee klassen kleuterschool, zes klas sen lagere school en twee voortgezet onderwijs. Het gaat beginnen in september. Tot nu toe hebben zich al vier open bare en zes bijzondere scholen uit het Oude Noorden en de Afrikaan- derbuurt opgegeven. In deze wijken en dat is de achtergrond van dit experiment behoort 65 pet. tot het sociaal lagere milieu. Voor velen is er, als er onderwijs is na de lagere school alleen lager be roepsonderwijs. Als redenen hiervan voert de heer Grandia aan: Onvoldoende leerbekwaamheid van het kind, beperkt taalge bruik en een geringe woor- Dr. J. H. N. GRANDIA: SOCIAAL NIVEAU BEÏNVLOEDT LEERPRESTATIES We passen het telkens aan situatie die we tegenkomen. Naast de vier didactici komen er twee pedagogische consulenten die als taak hebben huisbezoek te ver richten. Zij gaan ook middagen be leggen voor de moeders van de kin deren waarbij die worden voorgelicht over de mogelijkheden van spel te het gezin en de voordelen daarvan. Op de lagere scholen komen er open bare lessen voor de ouders en exposi ties van wat de leerlingen hebben bereikt. Ook ouderavonden, waar de binding tussen onderwijs en opvoe ding wordt aangegeven. Zo wordt aan de ouders de betekenis van het onderwijs bijgebracht. Het spel neemt bij dit project een belangrijke plaats in. In verouderde wijken van dit type zijn er weinig ontspanningsmogelijkheden. De meeste mensen doen in hun vakantie niets. Voor dit onderdeel van het ex periment is contact gezocht met de sociaal-culturele organisaties en club huizen. Het departement van cultuur, Eigen leven het allemaal niet zo zwaar. In de eerste plaats is er nog nooit een kapi tein geweest die bij hem over de organisatie buitengaats een klacht gedeponeerd heeft. Wat het ongenoe gen in de Rotterdamse haven betreft, meent hij dat de aangewezen instan tie om over dit soort problemen te praten de Scheepvaart Vereniging Zuid is. reageert op de aanval op het loodswezen, juist omdat bij wat die per graven men zich steeds meer blijkt af te vragen of de marine nu wel het aangewezen lichaam is om de beloodsing te verzorgen. Alle verwij ten van dit ogenblik zijn terug te voeren tot gebrek aan zakelijk in zicht, gebrek aan zakelijke leiding. Voor vervolg zie pag. LI De uitdaging die de heer Grandia zichzelf heeft gesteld komt duidelijk voort uit zijn eigen levensloop. Hij- zelf'heeft in zijn jeugd na de lagere school geen aansluitend onderwijs gekend. Hij werd loopjongen, ging na zijn werk avondonderwijs volgen. Het werd avondmulo, toen avondly ceum, maatschappelijk werk, middel baar pedagogiek a en b, daarna uni versitaire studie in Utrecht, vorig jaar de bekroning met een promotie. Zijn poging om een bepaalde verstarde situatie te doorbreken waarin wordt Aangenomen dat een 'kind uit een sociaal lager milieu niet verder moet leren dan lagere school is wel eens aangeduid met „democra tisering". Dat is iets anders dan wat studenten en leerlingen van middel bare scholen eronder verstaan. Die willen inspraak in de gang van zaken. Wat de heer Grandia beoogt is de „vermaatschappelijking" van het on derwijs, zoals hij het noemt. Hij heeft die ingepast in de mogelijkhe den die de mammoetwet biedt. „Die biedt ongelooflijke mogelijkheden. Mijn experiment is bepaald niet be ter dan de wet, zoals mevrouw ir. Endert-Baylé in de gemeenteraad op merkte. Het is onderwijskundig mo gelijk binnen die wet dergelijke ex perimenten uit te voeren." Tienjarenplan Dr. Grandia die ook nog les geeft aan leerkrachten, en adviseur is van densehat geen goede studie begeleiding. Het kind weet niet wat stude ren is; Ouders kennen onvol doende de be tekenis van het onderwijs voor de persoonlijk heidsvorming van het kind en voor zijn maatschappe lijke toekomst; het klassikale onderwijs heeft het nadeel dat voor alle kin deren hetzelfde leerplan geldt enhetzelfde tempo wordt opgelegd; de klassen zijn te groot. In soci- aal hogere mi lieus helpen ouders dan vaak, waardoor de nadelen hiervan worden opgevangen. Taal Deze euvels wil hij bestrijden door op de kleuterscho len de woorden schat van de kin deren uit te brei- den en liet taal verkeer te bevorderen. Het kind moet worden geleerd zelfstandig te spelen, iets te beginnen en ook af»te maken. Op de lagere school wordt dit, voortgezet. Daarbij moet de gedachte worden bijgebracht aan de kans om door de studeren. Dat is voor deze kinderen iets bijzonders omdat hun ouders meestal niet meer dan lagere school hebben en de grootouders analfabeet waren. Als derde fase be geleiding op de scholen voor voortge zet onderwijs en stimulans om deze opleiding af te maken. Aanpak Op basis van deze grote lijnen wordt een ontwerp speel- en leerplan doorgenomen met de leidsters van kleuterscholen. Bij de uitvoering en dat is uniek zullen vier didacti ci (twee voor het l.o. en twee voor het kleuteronderwijs) het project be geleiden. Er is een experimenteel leerplan dat met de hoofden van scholen en leerkrachten wordt doorgenomen. „Als bepaalde elementen in dit plan niet goed zijn, gaan ze er uit en komen er andere voor in de plaats. DR. 3. H. N. GRANDIA uitdaging en antwoord Op de leerkrachten wordt een be roep gedaan in hun vrije tijd mee te doen. De heer Grandia vraagt zich af waarom onderwijskrachten niet extra betaald zouden kunnen itxijgen als ze een acte vakantiebesteding, of toe risme zouden behalen". Ze krijgen dat toch ook als ze een acte Frans of wiskunde hebben? In Sheffield gaan de scholen om zes! uur des avonds weer open voor sociaal-culturele activiteiten. Waar om kunnen er niet van de ongeveer 1044 verplichte lesuren een vijftig voor andere zaken worden gebruikt? Er wordt veel tijd .besteed aan het leren van breuken, terwijl er als al tijd kinderen zijn die het nooit le ren". Een kind kan leren rekenen met girobiljetten. Daarbij zou het ook moeien leren wat dat girover- keer betekent Zo heeft rekenen een maatschappelijke functie. TJET WORDT al wat met de Oude Maastunnel tussen Barendrecht en Heinenoord, die een der breedste van ons land zal worden met zijn 31 me ter. De tunnel al zover klaar, dat vrachtwagens van aannemerscombina tie Nestum II door de buizen rijden. Er is natuurlijk helemaal geen sprake van druk „verkeer" maar bij de aan- voer van materialen is het handig dat men van oever tot oever kan, zij het met enige hulpbruggen. Al enige tijd geleden zijn alle tus senstukken opgeruimd. Nu is men be zig de wegen (van wit beton) in ten minste een van de buizen gereed te maken. Daarvoor wordt een speciale machine gebruikt, waarvoor men een rails heeft moeten leggen. De grote breedte van -de tunnel houdt natuurlijk verband met de drie rijstroken die er per buis komen. De elfmeter nuttige ruimte is verdeeld over twee rijstroken voor het snelver keer en een voor langzaam verkeer. Fietsers zullen in de tunnel kunnen afdalen via een speciale lift, wat het overwinnen van steile hellingen ge lukkig overbodig maakt. De tunnel is al zover klaar, dat optreedt, halverwege dit jaar gereed kunnen zijn. Daarmee is men zo'n zes maanden voor op het tijdschema. Dit voordeel wordt alleen overschaduwd door het feit dat de noordelijke toe gangsweg (de nieuwe rijksweg 19a die aansluiting geeft op de Zuidelijke Randweg en de Vaanweg) waarschijn lijk nog niet gereed is. Het verkeer dat totnogtoe de meeste vertraging oploopt bij de „fïessehals" de Barendrechtse brug, zal tijdelijk genoegen moeten nemen met de aansluiting op enkele plaatselijke we gen. Toch is dan een belangrijke scha kel tussen Vlissingen en Rotterdam gereed gekomen. Het moet straks mo gelijk zijn dit traject in pakweg een uur te rijden. De toegangswegen in de Hoeksewaard zijn bijna gereed. HAJ wmMm Projecten Men kan een project aanpakken dat drie maanden duurt, bijvoorbeeld de watervoorziening van een stad. Dat bepaalt dan het programma voor taal, aardrijkskunde en rekenen. Ook het functioneren van een grote stad zou een boeiend onderwerp zijn. Dit gebeurt natuurlijk nu al incidenteel, maar voor de scholen in deze wijken zou het fundamenteel moeten zijn. De kinderen moeten veel meer woorden leren. Ook de inhoud daar van moeten ze begrijpen. Uit mijn onderzoek is gebleken dat de leesbe- kwaamheid gering is. Ze kunnen wel technisch lezen, maar weten de bete kenis niet. Ze moeten begrijpen wat er staat. Gedachten formuleren, discussies voeren, televisieuitzendin gen benutten (daar zitten veel educa- tieve mogelijkheden in, denk eens aan de ruimtevluchtreportages). Voor vervolg, zie pag. 11 Rijnmond-revue VERSCHIJNT BIJNA WEKELIJKS 6e jaargang nr; 4 Teksten van Fruns v. d. Heyden, Harry Willemsen, Hans Janssen Illustraties o.a, van Ary Groeneveld, Henk Hartog, Hans Janssen Onder redaktie van Kees Cornelisse. DE nieuwe oeververbinding onder water wordt al gebruikt. Mannen en materieel van de aannemerscombi- natie Nestum zijn de eerste „tunnel- gangers". Zo stort men beton voor het wegdek. Beide plaatjes werden ge maakt op bet diepste punt. Pagina 3 b-sgSSd». VAN VEEL KLACHTEN >j o1 recreatie en maatschappelijk werk wil meedoen en zorgen voor een soci aal contactman. ■Ayïf

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1