„Leestuin" is in aanleg Bibliotheek in Rozenburg feestelijk opengeslagen Mmmmm ROSE-KEUKENS HANDELSONDERNEMING D. BOOT Voorzitter rnr. J. Knape nam afscheid van NCBO Hulde voor student die echtpaar redde L. Smit en Co. bestelt vierde supersleper In slaap gevallen: keuken brandde uit VERDIEN NU VEEL GELD SÊt Raad behandelt onderwij szaken Litho-expositie in Maassluis Predikbeurten Wethouder opent recreatiegebouw Van Carnegie Heldenfonds Nel Oosthout in Stadsgehoorzaal BANDRECORDERS CASSETTE RECORDERS aa Burgerlijke stand 1? GRAAFSTROOM iffl Van de Hoek tof Vlaardingen .asggffiagfff-sas»,. k. voor elke autoschade en anti-roestbehandeling Fortuna B en W Schiedam: Turken van schip allen onderdak OE ROTTERDAMMER ZATERDAG 25 JANUARI SCHIEDAM In de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad zal een aantal voorstellen, verband hou dend met het onderwijs, worden be handeld. Een krediet van ƒ21.000 wordt gevraagd voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden op het terrein van de A. H. Gerhardschool aan de Burgemeester Van Haaren- laan. Dit terrem is verzakt. Voor het aanbrengen van een nieuwe ketel voor de centrale verwarming in de kleuterschool aan de W. H. Vïïe- genstraat wordt een krediet van 3.700 verzocht. Een kredietvoorstel van 10,200 staat op de agenda voor het vervoer van twintig leerlingen van de Profes sor Casimirschool; een krediet van 14.400 voor het sehoolzwemvervoer voor scholen, die met od redelijke loopafstand van het sportfondsenbad liggen. Voor verdere inrichting van de derde chr. kleuterschool in Nieuw- land is een bedrag van 11 500 nodig. Andere zaken, die aan de orde ko men: hetverstrekken van een subsi die van 13.000 aan het Interparochi- aal Centrum en het ontslag van de heer A. van Rossum, die voor de PvdA-fractie zitting heeft. Zijn druk ke werkkring verhindert hem het werk voor de gemeenteraad naar be horen te verrichten. v.Ur melk heerlijk boter vers kaas kostelijk (Van onze correspondent) MAASSLUIS Ds. P. A, KoUwen- hoven, leraar aan het christelijk ly ceum te Dordrecht, heeft gisteravond m het Gemeentemuseum de ten toonstelling van litho's van de Rot terdamse kunstenaar Elenbaas geo pend. Hij gaf op enkele platen een toelichting en zei dat verscheidene werken door veel praten tot stand gekomen zijn. Ilona Mast, harp, en Mariëtte Rouppe van der Voort zorg den voor een muzikale omlijsting, die grote bijval oogstte. De expositie is tot maandag 24 fe bruari van dinsdag tot en .met vrij dag geopend van 10 tot 17 uur, bo vendien op dinsdag van 1921 uur en op zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur. VLAARDINGEN De hervormde wijkgemeente Grote Kerk 2 heeft een beroep uitgebracht op ds. A. van Eijk van Bergschenhoek. Het was het zesde beroep in de vakature van ds. G. Biesbroek. (Van een onzer verslaggevers) ROZENBURG Met een na tuurlijk gemak, alsof hij dage lijks dwars door gesloten deuren wandelt, sloeg burgemester H. Sloots gistermiddag een flink gat in de papieren wand, die de toegang vormde tot Rozenburgs laatste aanwinst: de bibliotheek. U kunt deze keukens dagelijks vrijblijvend' bezichtigen in onze showroom Oosthaven- kade 21 a, Vlaardingen Showroom: Oosihavenkade 21 - Te!. 350338, Vlaardingen Voorgeschiedenis Zoals het bij dit soort gelegenhe den betaamt, werd uitvoerig de voor geschiedenis van het ontstaan der bi bliotheek geschetst. De burgemeester vertelde, dat tien jaar geleden het bibliotheekwerk in Rozenburg gestal te kreeg met medewerking van de Provinciale Bibliotheek Centrale Zuid-Holland. Het groeide uit toen enige jaren daarna samenwerking werd verkre gen met Spijkenisse. Met de oprich ting van een stichting werd een zelfstandige basis voor het biblio theekwerk gelegd. De bemoeiingen van de gemeente namen in die jaren sterk toe. Begonnen werd met een subsidie van ƒ0,15 per inwoner per jaar, die nu inmiddels is uitgegroeid tot een bedrag van nl,50 per jaar. Ook stelde de gemeete zich garant voor rente en aflossing van de bouwsom. Als voorzitter van de Stichting Bi bliotheek Rozenburg sprak als eerste de voorzitter, de chr. gereformeerde predikant ds. J. Plantinga. Deze sprak vooral woorden van dank aan het adres van allen, die hun mede werking hebben gegeven voor de rea lisering van het gebouw. Als stuwende krachten van het bi bliotheekwerk noemde hij de dames Mantz en Evelein. „Het is aan hen te danken, dat we zover zijn gekomen als nu." Als bibliothecaresse heette hij mevrouw De Wit welkom. Een vertegenwoordigster van de Provinciate Bibliotheek Centrale schonk een klok. Het gebouw vormt een karakte ristiek onderdeel van het centrum: fraai van vormgeving en uitzonder lijk gunstig gelegen, namelijk recht tegenover het gemeentehuis en in de onmiddellijke omgeving van het win kelcentrum. De architect, de heer A. A. Kasber- gen uit Krimpen aan de IJssel, heeft vooral gestreefd naar een gebouw, dat door uiterlijk en interieur zo uit nodigend mogelijk is. Omdat niet ge zocht is naar uiterlijke effecten, maar naar een zo intiem mogelijke ruimte, straalt de vriendelijkheid de bezoeker tegemoet Het gebouw is in ruim vier maan den neergezet door het bouwbedrijf ABC en heeft in totaal ƒ145.000 ge kost. Het bevat twee zaln, één voor de jeugd en één voor de olwassenen. Ook is er een hoekje voor de kleuters en een lees- en studeerkamer. Bij het geheel komt bovendien en dat is dan vermoedelijk een uni cum in Nederland een „Ieestul". Bij goed weer zullen de bezoekers daar tegelijk kunnen lezen en zon nen. (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM f De afdeling Schie dam van de Nederlandse BeoM van Christelijk Overheidspersoneel heeft vrijdagavond afscheid genomen van haar voorzitter, mr. Joh. Knape, die veertien jaar op bekwame zijde de scepter over "deze tak van de vakbe weging heeft gezwaaid. De bijeenkomst in Irene werd door tal van leden met echtgenoten en kinderen bijgewoond en begeleid door een ernstige speech van hoofd bestuurder P. Nieuwenhuijze. Deze wees de leden op hun taak van sti muleren van het hoofdbestuur ten aanzien van de weg, die thans in geslagen wordt met integratie van reformatorische en katholieke christenen in velerlei verband. De nieuwe voorzitter, de heer J. van- Dam, dankte de heer en me vrouw Knape voor de voortreffelijke wijze, waarop beiden zich hebben in gezet; de heer Knape als integer en bekwaam voorzitter en mevrouw Knape met haar gastvrij onthaal van het bestuur en de wijze waarop zij haar man in zijn werk stimuleerde. De heer Van Dam overhandigde KLACHTEN BEZORGING SCHIEDAM Onze agent voor Schiedam, de heer Joh. Grönefeld, verhulst morgen, zaterdag, van Van Marumstraat 24 b naar Singel 23. Zo lang bij op zijn nieuwe adres niet telefonisch is aangesloten kunnen vanaf hedenavond op telefoonnum mer 26.33.03 klachten over bezorging worden ingediend. De tijden zijn: maandag tot en met vrijdag: 18.30 - 19.30 uur en zaterdag: 18 -19 uur. SCHIEDAM vandaag en dagelijks VLAARDINGEN vandaag en morgen en dagelijks (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Wethouder G. Walstra zai volgende week zaterdag, 's morgens om kwart voor elf, het recreatiegebouw van de Vlaardingse voetbalvereniging „Fortuna" openen. Het gebouw is gelegen op het sport complex aan de Marathonweg In aansluiting op de officiële ope ning zal gelegenheid worden gegeven de nieuwe aanwinst te bezichtigen, waarna het bestuur van Fortuna van kwart over twaalf tot half vier een receptie zal houden C A RR055ERIEFABRI EK C^TH n.v. \s7 Ceinfu.urba3n.1J7 ZWEEDS Rofterdam -12 MI-STATION Tel. 180175 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Burgemeester mr. J. Heusdens heeft vrijdag de heer D. A. Bolkestein (23) de oorkon de van het Carnegie Heldenfonds overhandigd tijdens een informele bijeenkomst in het stadhuis. De heer Bolkestein heeft vorig jaar juni In Amsterdam een echtpaar van de ver drinkingsdood gered. Deze Vlaardinger, die aan de Dirk de Derdelaan 261 woont, is werkstu dent Hij Studeert sociale we tenschappen In Amsterdam en werkt als assistent op de afdeling perso neelszaken van het Vlaardingse be drijf Berkel's Patent. Op 22 juni 1968 reed hij samen met zijn verloofde m de hoofdstad, waar hij een auto de gracht zag inrijden. Het echtpaar, dat niet kon zwemmen, slaagde er niet in zelf de portieren van de auto te openen. Het ongeluk trok veel bekijks, maar niemand vond de moed m het water te sprin gen. De student echter wel. Hij slaagde er m eerst de vrouw uit de auto te bevrijden, waarna zij door anderen op de kant werd geholpen. Daarna zwom hij terug om de man te redden, die echter in zijn angst enorm veel weerstand bood. Het drama herleefde tijdens het gesprek met de burgemeester. Ook de verloofde was hierbij aanwezig. De heer Bolkestein, die van zijn red dingsdaad weinig ophef maakte, kreeg de oorkonde die bij het diplo ma van het Carnegie Heldenfonds hoort. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Voor drachtskunstenares Nel Oosthout zal donderdag 30 januari m de Stadsge hoorzaal optreden. Er staan twee stukken op het programma, namelijk „De Heiligen" van Bernard Keller- man en „De Bekentenis" van Otto Dijk, geregiseerd door Ton Lutz.' Het eerste stuk handelt over mensen in een inrichting voor geesteszieken en het tweede vertelt over het persoonlijke leven van de zich Trudi noemende vrouw. Van 28 januari a£ zijn voor twee, drie en ■vier gulden kaarten te koop aan de kassa (van 10 tot 13 uur). SCHIEDAM Alle Turkse werk nemers van de Verenigde Glasfabrie ken aan wie per 1 januari 1969 de huur voor huisvesting op het woonschip Rotterdam was opgezegd, zijn erin geslaagd In Rotterdam, Schiedam of Vlaardingen pensions te vinden. Enkelen die at langer in Schiedam werken lieten hun gezin nen overkomen en kregen een wo ning toegewezen. B. en W. antwoorden dit op vragen van het gemeenteraadslid drs. J. Batiaans (soc.). Zij schrhven van oordeel te zijn dat de Verenigde Glasfabrieken zich, ook wat betreft de huisvesting, veel moeite hebben getroost voor hun gastarbeiders. Door het langdurig verblijf in ons land ontstond bij velen van hen het verlangen met hun gezinnen herenigd te worden en daarmee inhaerent het verlangen naar zelfstandige huisvesting. In het algemeen hebben zij daarop recht na twaalf maanden onafgebroken verblijf in Nederland indien zij gelegenheid hebben nog tenminste een jaar in ons land te blijven werken. Óm voldoende controle te kunnen uitoefenen op de woontoestanden achten B. en W. een aanvulling op de algemene politieverordening gewenst: aan „onderdakgevers" zou een mel dingsplicht moeten worden opgelegd. Dit doel zou ook bereikt kunnen wor den met een logementsverordening. Wat betreft de werkvergunningen delen B. en W. mee dat de Vegla heeft toegegeven dat er in de aanvra gen van de werkgunningen enige achterstand was ontstaan. De direc teur van het gewestelijk arbeidsbu reau Nieuwe Waterweg-Noord heeft echter bevestigd dat deze achterstand nu geheel is ingelopen. ROTTERDAM L. Smit en Co's Internationale Sleepdienst 4 heeft de scheepswerf De Merwede te Hardinx- veld-Giessendam opdracht gegeven tot de bouw van een vierde zeesleep boot van 9000 pk. Het schip zal Noordzee heten, hetwordt een zuster schip van de onlangs in dienst geno men Rode Zee. Evenals de Rode Zee krijgt de Noordzee Werkspoormotoren en een verstelbare schroef in een tunnel. Het vierde schip van het superslepers- kwartet zal ook speciaal geschikt zijn voor het slepen en assisteren van het toenemd aantal zeer grote schepen: supertankers, bulkcarriers, olieboorinstallaties e.d. De bedoeling is de Noordzee op 1 april 1970 in dienst te stellen. De naam van het te bouwen schip heeft reeds ruim 75 jaar een bekende klank. De eerste sleper Noordzee luidde, sa men met het zusterschip Oostzee) in 1892 een nieuw tijdperk in voor de sleepdienst. In 1916, tijdens de eerste wereldoorlog, ging dit schip verloren. Ook de tweede Noordzee ging door oorlogshandelingen verloren. Na in marinedlenst te zijn gegaan als be wakingsvaartuig stootte ook deze sleper op een mijn, in mei 1940. In 1949 kwam de derde Noordzee (1000 pk dieselmotoren), die reeds na een jaar de Blauwe Wimpel voor het grootste aantal sleepmijlen in één jaar veroverde. In 1964 herhaalde de Noordzee nummer drie deze prestatie. Het schip voer voorspoedig. Een van de langste reizen ondernam het in 1966 toen de baggermolen Noordzee over 13.000 zeemijlen na Rotterdam naar Taranaki werd gebracht. Onlangs werd bet schip naar het buitenland verkocht Noordzee IV is nu dus op komst SCHIEDAM Vannacht brandde de keuken van pand Laurens Koster straat 26b geheel uit. De brand ontstond waarschijnlijk door een gasvlam in de pan met olie, die de bewoner A. H. v. V. op het vuur had gezet. De man was naar zjjn huiskamer gegaan en daar in slaap gevallen. Ook op herhaoldelifk bellen door een buurman, die gealarmeerd was door hulpgeroep van de vrouw des huizes, die met drie kinderen op de bovenste etage te bed lag, werd V. niet wakker. De buurman forceerde daarop met een andere buurman de voordeur. Met vereende krachten werd de brand geblust met een waterslang. De brandweer onder leiding van de heer Mak behoefde alleen wat nabluswerk te verrichten. Bij de aangerichte schade in de keuken werd ook het stucwerk in de gang beschadigd. Kleding en woning van de benedenburen kregen ook schade. in de weergaloze OPRUIMING "bij: BOOGAARD HITACHI RECORDER met band en microfoon van 359,- voor 259,- PHILIPS RECORDER met band en microfoon van 299,- voor 229,- SONY RECORDER met band en microfoon PHILIPS RECORDER compl. (4 sporen) PHILIPS RECORDER compl. 4 sporen en van 249,- voor 168,- van 499,- vopr 399,- 2 snelhedenvan 529,- voor 458,- HITACHI complvan 259,- voor 159,- NATÏONAL compl. van 249,- voor 198,- NORDMENDE complvan 278,- voor 228,- PHILÏPS STEREO RECORDER compl. van 429,- voor 379,- Schiedamseweg 41 Van Hogendorplaan 33 Vlaardingen Vlaardingen Telefoon 34.87.44 Telefoon 34.49.96 mevrouw Knape een boeket en i, echtpaar Knape een voetenbank In zijn afscheidswoord wees a heer Knape op de betekenis van w ouderwetse woord „dat men Jzl trachten in zijn leve de ere Gods t' zoeken in kerk, staat en maatschan pij". Ik heb gepoogd die spreuk1» mijn leven waar te maken en daaroS heb ik destijds mijn krachten inge25 op het terrein van de christelijke w korganisatie. In deze tijd gaan vragen vin maatschappij-organisatie ons bezig* houden. Aan de hand van recht sr rechtvaardigheid, mogen wij aannï men, dat God ook de produktiemid delen in dienst heeft gesteld, niet van een kleine groep, maar van aEn mensen. Na dit afscheid volgde de huldigt*, van acht jubilarissen, die vijftig lid waren. Zij ontvingen het goud& insigne met de korenaar en hun ds mes kregen een attentie. De jubik rissen waren de heren C. Houtma^ J. de Vlaming, G. van der Leeden j van Rhijn, L. G. den Routing 3' Bronkhorst, J. Bakker, W. van Bun. ren. Niet aanwezig waren de hereË' B. van Zwet en C. van der Pluijm. jv Na de pauze voerde het toneel®! zeischap Ons Doel Getrouw het to neelstuk „De avond van de zevende juli op". VANDAAG heb ik weer eens allerlei „kleinigheden" (die soms groot kunnen zijn) bij elkaar ge- veegd. Eerst vraag ik uw aandacht voor het Imtiatiefcomité Croosvdik. Dat heeft namelijk de besturen vao aiie (hem bekende) verenigingen of organisaties en politigke partijen uitgenodigd voor een vergadering 0? maandag 27 januari m het Buurt- huis Crooswijk, Van Beynstraat 31 Doel van deze bijeenkomst: Geza. menlijk overleg over de vorm a werkwijze van het te stichten Wijk- orgaan Crooswijk. U ziet, dat 8 belangrijk voor een grote Rotter, damse wijk. Het past in het streven om geleidelijk de gehele Maasstad te „bedekken" met een keten van wijkraden of wijkopbouworganea, zodat de bevolking meer vertegen woordiging en samenbundeling heeft f t Voor het comité en daarom riep het mijn hulp in is het nu aller eerst belangrijk te weten welke ver. enigingen en organisaties bereid zijn met het nieuwe overlegorgaan me te werken om op die wijze het menieven in een buurt en het vëre nigingsleven te verbeteren. Nu w het comité niet of het erin geslaagd alle besturen te vinden. Vandaar de vraag aan Jan Krani extra de aandacht op deze avond te vestigen. Hierbij voldoe ik aan de wens van de sekretaris, de heer M. van Hat- tem, Van Reynstraat 32, Rotter-, dam-1, tel. 124926. Ik hoop dat 'er; velen, die het wel menen met Crooswijk die avond aanwezig 21% len zijn. Wie nog geen uitnodiging ontving en nu hier in mijn rubriek ervan leest is dus ook hartelijk wel kom! RET. Geluk- positief. Deze gaf namelijk "PVEN iets over de kig alteen maar vervoersonderneming een „Tweede aanvulling op het Dienstregelingen Boekje 1968" uit, dat ik eerder besprak toen het verscheen ter gelegenheid van de metro, die inmiddels al bijna «en, jaar rijdt. Een eerste aanvulling verscheen ih juli 1968, toen allerlei lijnen ingrijpend werden gewijzigd. Nu was een tweede aanvulling no: dig omdat weer vele wijzigingen zijn of worden ingevoerd. Men den- ke bijv. alleen maar eens aan de lijn 5 „nieuwe stijl", dte vandaag tussen WUiemsplein en Schiebroek (via CS is gaan rijden. „Het uitgeven van aanvullingen als deze is een zafik, waaraan niet valt te ontkomen, althans dit boekje de reiziger de iOj lichtingen geven, die hij er terech van verwacht", aldus zegt de RB zelf. - *5 En dan wijst zij er nog op dat aanvulling niet alleen wijziging® op het boekje zelf, maar ook op*$. eerste aanvulling bevat (over de lij nen 35, 38 en 70). Inmiddels is geheel nieuw dienstregelingenboekje in voorbereiding 'dat over enkele maanden zal uitkomen. De aanvul ling moet men dan ook zien als een, tussenfase. Zij is gratis verkrijgbaar op alle RET-adressen. Goede sef' vice, dacht ik zo. TWEE DAGEN nadat ik u vroeg of iemand nog een exemplaar van het boekje „Heldendood" over de ramp met de Hoekse reddingboot in 1929 had voor de heer Booster uiv Maassluis, kreeg hij een exemplaar van een mevrouw uit Schiedam. Direkt na m'n oproep had hij al een aanbod gekregen van een keiffiif uit Maasluis, maar die hield 'her boekje zelf graag als er een ander kwam die er een aanbood. En das gebeurde dus. Zelf kreeg ik ook nog een tele foontje van iemand uit Rotterdam; die zei: „Meneer Booster kan er eer komen halen bij m'n opa". Zo zieM maar, deze rubriek wordt goed g® zen. Hartelijk dank aan de nu die gereageerd hebben. pagina 4 fehwlCM»gra*f 01B49-245 t -X De burgemeester opende hiermee officieel het gloednieuwe gebouw, dat hij even tevoren had gekenschetst als een zeer waardevol bezit. „Het is feest vandaag in Rozenburg", zei de heer Sloots, die de woorden „boeken zijn onmisbaar in het leven" van Erasmus aanhaalde. De burgemeester liet het met bij de mededeling, dat het feest was, maar kwam als rechtgeaarde feest ganger ook met geschenken. „De Ne derlandse Gasunie heeft", zo zei hij, „een gratis 'gasgift' aangeboden van 10.000 m3 In zijn functie van voorzitter van de Stichting Nieuw-Rozenburg kon digde hij bovendien aan, dat eventu ele acties, die de bibliotheek in de toekomst zal voeren, gehonoreerd zullen worden met een bijdrage van ƒ2.000 Dit is'dan de tweede keer, dat de 'J stichting het bibliotheekwerk stimu leert, want voor de bouw werd al een bedrag van ƒ4.000 geschonken. „De hoogste gift, die de stichting ooit heeft gegeven", aldus de heer Sloots. BURGEMEESTER Sloots neemt de starthoudmg aan om met krachtige tred d ehmdernis te wyien, die de toegang vormt tot de bibliotheek. SCHIEDAM Geref: Oosterkerk 10 ds. Nammensma 3 ds. Van Napel. KETHEL „De Ark" B «n 10.30 ds. Schuring s ds. Bijieveld; Magnalla De! Kerk 10 ds. Van veen 5 ds. Schuring; „De Goede Haven" ld ds. Bijieveld 5 ds. Van Veen; Julianakerk 10 ds. Kouwenhoven 5 ds. Nammensma: Ned. Prot. Bond West- vest 92. 10 30 ds, Klaassen; Leger des Hells: Lange Haven 27, 10 en 7.30 samenk.; Kerk- gem. tot verbreiding van de gerei, leer L. Nieuwstr. 97, 10 en 3 dhr. Hofman; Herst. A post. Gem: 8 30 en 4 dienst; Gerei, vrljg: Westvest 30, 30 en 4.30 ds. vonk; Chr. Geref: Warande 1B3, 9 30 en 3 ds. Heerma; Herv gerei, evang „Irene" 10 ds, Vroe- gindewei) s ds. Kooien; Herv. Gem; Grote kerk 10 en 5 ds Jansen (H. A.); Bethel- kerk 10 ds Spaling, Opstandingskerk 10 ds. Roodenburg. KETHEL Dorpskerk 10 ds. Sterk; 't Woud en Den Hoorn 7 ds. Jansen; St. Martinuskerk 9 30 ds. Verwaal. HOEK VAN HOLLAND Herv. gem: 10 en 7 ds. Roodenburg; Gerei: 10 en 5 ds. Bel (H.A.), Herv, evang: 2 30 ds. Vroegln- dewelj; vrijz, herv: 7 mej, dra. De Jong. MAASLAND Herv. gem: 10 ds. Keijzer 7 ds. Jansen; Gerei: 10 en 7 ds. Fotjer. MAASSLUIS Herv. tem: Grote kerk 10 ds. Kalkman 7 ds. Roodenburg Ich- thuscentrum 10 ds. Meijer (H.A.) Zalencen trum 10 dhr. Wlsmeijer; Geref: Immanuel- kerk 9.30 ds. Duursema 7.30 ds. Hofland Maranathakerk 9 30 ds. Aaftlnk 4.30 ds. Duursema Andreaskapel west 5 ds. Aal- tink;,Geref. vrljg: 3 30 en 5 ds. Van Tonge ren; Chr. geref: 9 30 en 4 30 ds. Rebel NPB 1015 ds. Klaassen ROZENBURG Herv. gem: Immanue!- kerk 9 45 ds. Hietkamp 6.30 ds Alers De Schans 9.45 ds. Westerveld; Geref: 9.30? 6 30 ds. Koster; Chr. geref: 9 30 en 5 ds. Plantinga: Geref. vrijg; 9 45 en 415 ds. Deddens; Geref. gem: (Poortugaal) 10 en 3.30 leesd. VLAARDINGEN Herv Gem: Triangel 10 ds. Kleermaker. 5 ds. Biel; Nieuwe kerk 10 ds. Bouterse, 5 ds. Koudstaal; Bethel- kerk 10 ds, Van der Most. 3 ds. Bos; Immanuelkerk 10 ds. Evelein, 7 dhr. Van Lambalgen; Rehobothkerk 10 en 7 ds. Biel ha- Ichthuskerk 10 dhr. westmaas, 7 ds. Bouterse (HA) Holykape! 10.30 dhr. Van Zetten; Holy ziekenhuis 9 ds. Ter Hart; Zonnehus 10 dr. Bos. Geref Kerk: Ooster kerk 10 ds. Ter Hart, 5 ds. Krol; Em- mauskerk 10 ds. Tlemersma, 5 ds. Swen; Zonnehuis 10 dr. Bos; Holykapel 8 ds. Lever; Pniëlkerk 9 en 10.30 ds, Swen, 5 ds. Ter Hart, Maranathakerk 10 ds Lever, 5 ds. Kouwenhoven; De Halte 10 30 jeugd dienst; Holyziekenhuis 9 ds. Ter Hart. chr. Geref. Kerk: Emmastraat 116, 10 leesd., 5 ds. Slofstra: De Goedestraat 152, 10 leesd, 3 ds. Droehsler. Geref. Gem: Westnleuwland 56, 10 en 5 leesd. van de Commissie Jeugdvoorstellingen, heeft „pas kleine Theater", vrijdagavond in de Stadsgehoorzaal, het toneelstuk „Bürger Schippel" opgevoerd. De tone listen uit Bad Godesbes-g hebben het stuk. goed .gebracht, maar helaas was het vogal rumoerig 4n de saai, waardoor niet leder in de gelegenheid -was, de tekst te volgen. m VLARDINGEN In de Harmonie hebben de leden van de personeelsvereni ging Ons Aller Doel een gezellig caba ret-dansant beleefd. Veel succes hadden bij dit optreden de Pico's, die als accorde- onnlsten hun vak uitstekend bleken te verstaan. Medewerking verleenden Ria Kuyken en Tlie Woodsons en het ball- roomokrest The Sounddlggers onder lei ding van Blek Rljncoy zorgde voor de muzikale begeleiding. VLAARDINGEN De lyoeïstenverenl- ging „Universla" gaat haar 21-Jarlg bestaan vieren met een boottocht op vrij dag 31 januari. Met een Spidoboot zai 's avonds tussen kwart voor acht en twaalf uur een rondvaart worden gemaakt. Er zal gelegenheid tot dansen zijn waarbij het trio Ben van der Linden de muziek'zal verzorgen. Deelname ls uitsluitend voor leerlingen, die de derde klassen reeds heb ben verlaten. Mtisls Sacrum: Willem de Zwijgerschool II, 20 Opstandingskerk: Teerkwast", 20, Wijkcentrum: Watersportverg. „De Schje", 20. Arcade: Martin Green, 20 Chr- Sociale Belangen: HBSS Junior bij eenk., 20, Passage Theater: „De dertiende man" (14 jaar). 14 en 20,15 u. Galerie Punt Vier: „Zes uit zwolle", werkdagen 19—21, zaterdag en zondag 14—"U» Stedelijk Museum: Moderne kunstnijver heid, aanwinsten 1968, dagelijks 10—17 u zondags 12.30—17 u. Galerie de Graaf: schilderen en aquarel len van Hetta M Us, 10—18 u. vrijdag 19—21 tL zondag en maandag gesloten. Redactie adres: Mevrouw J. van der Hoek-Hoogendam, Jan Steenstr. 29, tel. 26.33/P. Kerkstraat 82. KlachtenbezorgingJh, Gröneveld, Singel S3 tel. 28.33.03, maandag t/m vrijdag 18.30—19.30 -en zaterdag IS—19. Politie alarmnummer: 28.28 28. «n GD: 26 28.87, Meldingen luchtvervuiling en gcluldshln- Apottmék: Apotheek Nieuwland, Dr. Wi- hautpleto, tel. 26.75.32. Muzanda: instuif Club m the Mood, 20. Zomerstraat 31: instuif CSLD, 20 Triangel: herdenkingsdienst van Min nen, 20.30. miKantoor „De Rotterdammer", Smalle •HAvMistraat ia, tel. mm. Ahri-mmnmnêr politie: 344444. meldingen luchtver- DiSsaerstr. 210, tel. 34.33.45, dagelijks 18-19. VLAARDINGEN Geboren: Luitina M dv W BreiHtel en K Brulnewoud, Rozen burg: Robert A xv K Snoeij en J T de Held: Slmone dv J Bleak en P Boer; Elisabeth C dv J van Dijk en E C Elshout; Levtita J dv J Tel] gelér en H M Croene- veld; Petrus J zv J G Verheezen en JA de Ligt.- v Overleden: H JT Heida 39; E Boeser 58; X A Mak 83 ev C G Ververs; G van Toar 64 ev M. F van der Kamp, Schiedam. Getrouwd: G H G Rol jen 23 er, M Th I Verburgh 26: A de Jong 19 en M van der Meer 18; G H B Anderson 21 en L Sondorp 19; cr van der Lellj 21 en J M E van Buuren 28; A van WIeringen 23 en H HOEK VAN HOLLAND Geborens C. X. Hazenoot-van der Meij z; T. M. Ou- wens-Kloos z. SCHIEDAM Ondertrouwd: J W van den Berg 22 en D M R Kreuger 18; B F van Dorp 34 en M A Wensink 24; T A M Klein 21 en K Ottens 19; A P M Kouwen hoven 26 en C H Schippers 25; B Mulder 21 en A M Polderdijk 21; JW Nesse 19 en K L X van Mosselaar 20; J J Post 22 en M G M van den Hoek 24; H X Renes 21 en G D C B Nagelhout 20; A Schaap 27 en E NoorddJk 23; M M Sparla 23 en C M L Tuinder 20; H G J Timmers 21 en M K Vlasveld 19; G den Uljl 35 en W M Voshol 26; W Verhagen 23 en G L Weerohof 20; C J Weinrauch 26 en D Gasser 27. Getrouwd: J W Linden burg 34 en X van 't Hof 26; H F C Perqutn 34 en M E E van Dljck 31; H W M Holierhoek 19 en L D Harte 19; W Zandbergen 23 en F I van der Wal 23; K J Jones 28 en J Hoppe 27; G Pappers 20 en C J Feijen 20; j Sins 43 en W C Melius 47. Geboren: Skippy J E z.v. E JB Hulsman en G Smeitink; Manfred F J j z.v. A J D Spaargaren en A c H M van Tler.en; An- gelo J C M z.v. CAM van de Pas «Af M Jansen; Eveline C A d.v. A L Smi- t en G C J M van Bezooijen. Overleden: N Maagdenberg, 94. SCHIEDAM De Toneelvereniging „Brederode" zal donderdag 30 januari haar aandeel in de toneelwedstrijd leveren, zij treedt op In Musis Sacrum met het blijspel In drie bedrijven van Sint John Ervine „De eerste mevrouw Fraser" In een be werking van Anty Westerling, Hoofdperso nen zijn Janet en James, op de planken vertolkt door Cor Gruyters en Jan Gudde. Het stuk speelt In Knlghtsbridge, Londen en staat onder regie van Dries Smits.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 2