Technische eisen bepalen vorm Medische Faculteit géén mislukte oceaanstomer" stormloop Borstbeeld Zagwijn optfebeddenaMeling rrm 11 Auto met wapens DREIGING LIJKT AFGEWEND Rusland op Australië in conferentie -verband QE 2: pech voor Cunard Suriname in Europa-vaart Sea Land wil heel grote schepen voor containervaart m HI-FI-STEREO COMBINATIES f*flll7Y wÊi ZUIVER WOLLEN DOUBLE FACE DEKENS FRANSE GEDESSINEERDE DEKENS CHENILLE SPREIEN 89.- opruiming opruiming |Orkestmoeilij kheden door overgangstijd Verolme-Cork bouwt twee container schepen voordelig Rotterdam-cruise '70: naar 23 havens i t\E aluminiumgevelpanelen van U de Medische Faculteitsge bouwen met hun merkivaardige aebogen ramen zijn afkomstig uit Valenciennes, 250 kmver. Toepassing van deze techniek van gevelbekleding is voor Eu ropa uniek. Zij werd alleen nog maar in de, woningbouw toege past. Het gehele gebouw is daardoor van de buitenlucht af gesloten en afhankelijk van air conditioning. hXM DEN HAAG Op vragen van het |id van Provinciale Staten van iZuid-Holland P. Th. Biersma (soc.) betreffende annulering van negentien schoolconcerten in Rotterdam hebben edeputeerde Staten geantwoord, dat deze annulering 'met overgangsmoei lijkheden, ontstaan door oprichting van het Gewestelijk Orkest. Dit Gewestelijk Orkest moet het Vest-Nederlandsê Symfonie-orkest én het Zuid-Hollands Orkest vervan gen. GS streven er naar dat door'be- liddeling van de vertegenwoordiger |ran dit college in het orkestbestuur iaatregelen worden getroffen welke fertoe leiden dat het Gewestelijk Or- gkest zo spoedig mogelijk zijn taak tan vervullen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Honderd endrie meter hoog priemt het nieuwe gebouw van de Medi sche Faculteit de lucht in. Aan 'de voet ervan heeft het iets wat op een oceaanstomer lijkt. De Rotterdammers weten er niet goed raad mee. Hebben die bouwers nu echt een imitatie- Statendam willen neerzetten? Die ramen beheersen een groot deel van het nieuwe panorama van de city. Op het waarom van deze gevels kan de man die verantwoordelijk is voor het ontwerp, architect J. Choisy, het best antwoor den. Hij zet eerst onze omschrijving recht: „Wij (bedoeld wordt het archi tectenbureau Van Embden, Choisy, Roorda van Eysinga, Smelt en Witter- mans te Delft) zijn als werkgroep ver antwoordelijk en staan achter dit ge velontwerp. Ik heb de leiding van het onderdeel „ontwerpen" en daarvan is de gevel een belangrijk element. Deze gevels zijn volledig voortgekomen uit de hiervoor toegepaste techniek en de eisen die dit gebouw stelt. Het zijn geen dragende wanden, maar een aluminium omlijsting van de betonnen skeletbouw. In dit ge bouw, dat geheel is bestemd voor la boratoria, wordt een volstrekte kunst matige air-conditioning toegepast. Om de warmtebelasting zoveel mo gelijk te vermijden waarvoor laborato ria zeer gevoelig zijn, werd besloten een beperkt glasoppervlak toe te pas sen. Een volgend probleem was hoe de mens aan zijn trekken kwam. De ra men mochten niet open. Klimaatcondi ties en besmettingsgevaar in dit ge bied zijn zodanig dat er geen buiten lucht mag worden binnengelaten in laboratoriaruimten. DRIE DELEN Architect. Choisy betrekt in een al gemene beschouwing het gehele complex: „Het complex bevat drie de len. Alleen een gladde paal op deze schaal was niet denkbaar. Vandaar dat we ook horizontale geledingen hebben toegepast terwijl van de an dere kant de structuur achter de ge vel naar buiten treedt. In die bekle ding van het hoge element komen de kolommen tot uitdrukking. "Waar geen kolommen staan, is de wand glad. Bovendien geven de klei nere ramen de verdiepingshoogte aan. Merkwaardig is dat het gebouw niet zo hoog lijkt als je er bij staat. We hebben het gerelateerd aan de schaal van de'haven, de Van Brienen- oordbrug en de Botlek. Natuurlijk hebben deze dingen „antwoord no dig". In deze hoek is dat belangrijk met Euromast, Dijkzigt en GEB-ge- bouw. Bijna niemand beseft- dat er om de hoogbouw nog een heel stuk laagbouw komt.'Het gebouw aan de Westzeedijk is nog maar voor de helft gereed. De gevel aan de kop is tij delijk. Die wordt nog doorgetrokken tot voorbij Dijkzigt. De mogelijkheid van raamstroken verviel omdat die te klein zouden worden tussen de kolommen in. Zo kwam de voorkeur voor aluminium panelen met gaten voor licht en zicht. De Parijse firma C.I.M.T. verkreeg na inschrijving de opdracht. Voor die gebogen hoeken werd gekozen omdat dit veel gemakkelijker té fabriceren is dan gelaste hoeken. De raamspon- ning kent nu maar één naad. Het is te vergelijken met een auto raam dat in rubber is ingebracht. Ook hier is het glas in rubbersponnin gen geklemd. Voor elk raam is een binnen- en buitenschaal die in een enorme pers worden vervaardigd. Dan wordt er plasticschuim geïnji- seerd tussen de twee schalen, die met kracht van binnen uit tegen het alu minium drukken. Het is net een auto met dubbele spatborden. Zo wordt het profiel vastgeklemd. Het alumi nium is van een moffellaag voorzien. „Toch is het gebogen raam niet he lemaal nieuw: op Plein 1813 in Den Haag staan nog oude huizen uit Ï880 die deze ook hadden. Dat was toen heel deftig, het kostte toen veel moei te om ze zo te maken. Die mode heeft niet lang geduurd. In deze tijd van stampen en gieten, waarbij zo min mogelijk gelast wordt,, is zo'n raam voor de hand liggend," aldus de heer Choisy. BLIKVANGER Deze toepassing in een dergelijk ge bouw is uniek voor de gehele wereld. Alleen in Pittsburgh staat iets derge lijks. Verder ziet men deze ramen alleen nog maar bij woningbouw- Er zaten aan dit ontwerp veel ha ken en ogen. Zo'n glasplaat beweegt de gehele dag door invloed van warmte en kou, van wind en neerslag. Er zijn zelfs windtunnelproe- ven mee gemaakt. Architect Choisy wijst de aandui ding scheepsromp van de hand: „Het blijft een gebouw. Een schip is niet rechthoekig en heeft niet zoveel ra men. En dan nog een onzichtbare te genstelling: de onvoorstelbaar vele machines in dit gebouw zijn in het dak aangebracht. Daar worden kolom men zichtbaar." Rotterdam zal moeten wennen aan de nieuwe blikvanger, waarin de mo derne techniek in feite de estheti sche kant bepaalt. ROTTERDAM De Britse Spoor- wègen hebben bij de Verolme-werf in Cork (Ierland) twee containersche pen van elk 3800 ton besteld. De schepen krijgen elk een capaciteit van 180 containers van 20 voet. De schepen, die elk twee miljoen pond kosten, zullen worden gebruikt voor een containerdienst over de Ierse Zee tussen Engeland en Ierland. Ze moeten volgend jaar zomer wor den opgeleverd. RIJSOORD Twee "wagens total loss en een 500 liter melk over de straat. Dat was het gevolg van een hevige botsing zaterdag op de Rijks straatweg bij de Voorweg. Een vrachtwagen, bestuurd door de 24-jarige C. Wiilemstein uit Baren- drecht, reed na een 'botsing met een andere Barendrechter bussen melk en flessen aan flarden. Vervolgens schoot hij tegen een woning aan de Rijksstraatweg en kwam tot stilstand. De bestuurder van de personenwagen, de de 50 jarige direc teur H. B., botste bij het wegrijden tegen de vrachtwagen. Geen van de beide bestuurders liep verwondingen op. :4 ROTTERDAM Willem Verbon maakte dit ontwerp voor een borst beeld van wijlen Jules Zagwijn, wiens initiatieven in de Eerste We reldoorlog er toe leidden dat het Rotterdams Philharmonisch Orkest tot stand kwam. Een speciaal comité gaf de opdracht het beeld, ter plaat sing in De Doelen, te maken. Het werkstuk zal het gemeentebestuur worden aangeboden ter gelegenheid van het concert dat de Koninklijke Orkestvereniging „Symphonia" maandag 3 februari in de grote zaal geeft. Symphonia heeft op zich-ge nomen de benodigde gelden voor het beeld van Zagwijn bijeen te brengen. X**v, v f,/'% ipjv.dï YMwm Wij houden grote opruiming in ons dekenvak! één zijde effen rood of blauw, de andere zijde in een bijzonder mooie Schotse ruit. Deze dekens van prachtige kwaliteit, 150x220 van J5&?5T)U voor 37.80 Voorzien van satijnen band, in 4 kleurencombinaties, 150x220 vanJ&köBnu voor 15.80 Wij ruimen 400 Sierspreien Met meerkleurig dessin op wit fond 2-persoons varLSS^nu voor 27.80 1 -persoons van .27:50"nu voor 21.80 Effen cheniile spreien in fijne nieuwe kleuren (oranje, mos groen enz.), 150x220 nu voor slechts - Originele Draion vachtspreien in de kieuren scarlet en cham- pagne, 215x220, nu voor isDeKIeHc '"ROTTERDAM Naari aanleiding van een mededeling van de -politie in Zondert dat' een personenauto- met wapens in de richting van Rot- tricot nylon De moeilijkheden die de Russen de laatste maanden hebben opgeworpen in de internationale handelsvaart lijken voor een deel te zullen worden opgelost. Met een enorm snel groeiende vloot en lage vrachttarieven willen de Sowjets namelijk een grotere portie van het wereldgoederenverkeer zien te krijgen aan het bescheiden deel (vervoer tussen voornamelijk, com munistische landen) dat ze de afgelopen jaren hebben gehad. En dat geeft moeilijkheden in het Westen. Met name in de Australië-vaart zouden de Russen grootscheeps willen inter veniëren.- Deze ernstige dreiging voor de Europese rederijen heeft geleid tot een aantal besprekingen met de Russen. Een woordvoerder van de Koninklijke Nederlandse Reders Vereniging zei kortgeleden nog dat die onderhandelingen tot weinig positiefs hadden geleid. Nu is echter het bericht gekomen dat er,in prin- Het zit de Cunard Line en de scheepswerf Upper Clyde Shipbuil ders met het in de vaart brengen van het passagiersschip Queen Eli zabeth "II erg tegen. Na het misluk ken van de technische proeftochten en het daardoor veel te laat gereed komen van het schip, heeft de rede rij nu maar besloten voorlopig alle afvaarten van het schip te laten vervallen. Met de paar eerste reizen was dat enige tijd terug al gebeurd. De werf is er nog steeds niet ach ter wat er nu precies mis is met de turbine-Jnstallatie van het" schip. De komende weken zal daar een uitvoe rig onderzoek naar worden in gesteld. Als men de mankementen eenmaal gevonden heeft, zullen er minimaal nog vier weken nodig zijn voor herstel en een of meer proef vaarten. Voor Cunard betekent de te late oplevering een reusachtige strop. Voor dit jaar had de rederij gere kend ongeveer 100 miljoen gulden te zullen ontvangen uit de cruises die voor de Quet-n Elizabeth II waren gepland. Hoeveel er van dit bedrag in 1969 nog zal binnenkomen, valt bij benadering nog niet te zeggen. Rusland zou dit aantal redelijk vinden en de dienst op die basis economisch kunnen exploiteren. Uit gaand zullen vrijwel uitsluitend in dustriële produkten worden ver voerd, inkomend vooral wol. Voor dit jaar denkt men 200.000 balen Australische wol te zullen importe ren. cipe overeenstemming zou zijn be reikt tussen de gezamenlijke Euro pese rederijén die op Australië va ren en de Baltic Steamship Co. uit Leningrad. Men zou het erover eens zijn dat de Russen lid worden van de confe rences die het vrachtverkeer van en naar Australië regelen. Men ver wacht zelfs dat in februari de con tracten al zullen worden getekend. Veel van'die besprekingen tussen West en Oost is er niet naar buiten gekomen. Slechts enkele zaken. Zo zouden de Russen elke maand uit Australië een schip Europawaarts mogen laten varen. Van deze twaalf schepen per jaar zouden er slechts acht ook Westêuropese havens mo gen aandoen. Naar Australië zouden jaarlijks negen schepen vertrekken, waarvan zes lading zullen mogen innemen in havens op hecontinent en in. Enge land. Voor het passagiersschip Rotter- dam van de Holland-Amerika Lijn is de wereldcruise, voor 1970 al weer geregeld. Het schip is nu net een paar dagen bezig aan de cruise rond de wereld van. dit jaar. Ook volgend.jaar duurt de cruise 85 dagen. Er zullen 23 havens wor den bezocht. Salvador in Brazilië, Diego Suarez op Madagascar en Aleppey in India zullen voor de eerste maal worden aangelopen. Een speciale attraktie wordt de wereld tentoonstelling in Japan. Kort na de opening ervan komt de Rotterdam in Kobe aan: Bezocht worden: Port Everglades, Trinidad, Salvador, Rio de Janeiro, Kaapstad, Durban, Lourenco Mar ques, Diego Suarez, Bombay, Mar- magoa, Alleppey, Colombo, Penang, Port Swettenham,' Singapore, Bang kok, Hongkong, Kobe, Yokohama, Honolulu, San Francisco, Acapulco en Balboa. Suriname gaat deelnemen in de vaart tussen Amsterdam en Para maribo. Vanaf midden februari zal de Scheepvaart Maatschappij Suri name elke vijf weken tussen beide havens een schip laten varen. De dierrst zal in samenwerking met de KNSM worden onderhouden. Van deze rederij wordt ook het schip gecharterd. De vier weken die tussen elke af vaart zitten, zullen door de KNSM worden opgevuld met wekelijkse af vaarten (zoals nu ook gebeurt). Voor Suriname gaat hiermee een lang gekoesterde wens het deel nemen, in de wereldscheepvaart zo als die door rederijen in de traditio neel maritieme naties wordt onder houden in vervulling. De Amerikaanse rederij Sea Land wil vijf tot acht geweldige contai nerschepen (draagvermogen 21.000 ton en de ongelooflijke snelheid van 33 mijl per uur) laten bouwen voor diensten over de Atlantische e® Stil le Oceaan. Er wordt onderhandeld met Engelse, Westduitsc, Zweedse, Amerikaanse en Japanse scheepswerven. Sea Land is de pionier van de begon ze als eerste met contai- containervaart. Kort na de oorlog nerschepen te varen tussen de Vere nigde Staten en Hawaii en West In- dië. Als een der eerste kwam Sea Land ook met containerschepen naar West-Europa. Momenteel on derhoudt de rederij o.m. een weke lijkse dienst tussen havens aan de Amerikaanse oostkust en o.a. Rot terdam. Sea Land wil de nieuwe schepen die ruim 1100 containers zullen kunnen bergen in 1971 en 1972 in de vaart brengen. De schepen zullen ruim 280 meter lang en ruim 30 meter breed wor den. Het is vrijwel onmogelijk om die giganten te ontvangen aan de ka den van Europe Container Terminus aan de Prinses Margriethaven, waar het centrum van de containerbehan deling in Rotterdam ligt. De haven is daar niet op berekend. Voor o.m. dergelijke grote schepen zal Rijnpoort moeten worden aange legd. Als deze schepen gaan varen op de Atlantische Oceaan, wordt het de eerste jaren voor Rotterdam ech ter moeilijk om ze te kunnen ont vangen. Rijnpoort zal als de ha ven er komt tegen die tijd name lijk bij lange na nog niet klaar zijn. terdam was gereden,, werd. dé auto"; om twee uur zaterdagmiddag op de Van Brienenoordbrug aangehouden. In de wagen bleken een 9 milli meter vuurbuks en een karabijn - van hetzelfde kaliber met bijbeho rende munitie te zijn. In de auto reden de vijftigjarige - fabrieksarbeider J. van E., de 22- -jarige vloerenlegger L. K. en de 21-, jarige timmerman D, H. B. allen, uit Vlaardingen. Zij zijn overge bracht naar het politiebureau Boe zemsingel waar zij proces-verbaal kregen inzake overtreding van de vuurwapenwet. De uit België af komstige wapens werden- in beslag genomen. 1 voor I ROTTERDAMMER Pagina 3 2A MAANDAG 27 JANUARI 1969 ■Wk> 5 .j.yy/s l-.'-y nwm. 16 JANUARI T/M 6 FESHUAfU 'J: 7v~, NJ, l' VOOR VEELEISENDE MUZIEKLIEFHEBBERS - EEN GROTE KEUZE BIJ UUUfa I AERTV. NESSTRAAT 38 1e MIDDELLANDSTR. 72 TEL.118811-235327 wW v Js, wvj)' 1 j/.Vi E' 'K. VRIJDAGAVOND GEOPEND 'S MAANDAGS GESLOTEN I B/69/24 COMPLETE WONINGINRICHTING BINNENWEG, BEIJERLANDSELAAN ROTTERDAM/BEN HAAG/UTRECHT/VUSSINSEN/HOORN/DE LIER Natuurlijk is een duster in de eerste plaats een bescherming voor Uw kledingmaar toch is het belangrijk dat hij ook leuk staat Mooie huishouddusters, in een 7/8 en een lang model verko pen wij morgen als speciale opruimings-aanbieding. Tijdens deze partij-verkoop van tricot-nylon dusters, in royale modellen en van een goede pasvorm, betaalt U pér stuk nog géén zes gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de partij-verkoop .van tricot- nylon huishouddusters, keuze uit een 7/8 én' een lang model, in. diverse fraaie dessins en da maten S", M, L en EL dóór elkaar per stuk voor Duur ven dt opruiming IS Jinuirl tot S februari Gfén til. of schrift best De Werf Smit in Kinderdijk een lid van de IHC-Holland heeft voor de Iraakse haven Basra de stoomsleepzuiger Hillah gebouwd. Het is een bijzonder schip, omdat voor' de eerste maal op de brug van een zuiger een „elektronisch brein" is geïnstalleerd. Daarmee kunnen op elk moment alle mogelijke gegevens van het sclrip worden geleverd. De zuiger gaat zwaar, continu bag- gerwerk verzorgen in de brede rivier Shatt-el-Arab, die ten zuiden van Basra in de Arabische Golf uit mondt. Het schip is genoemd naar een rivier die in de Eufraat uitkomt en naar een stad bij Bagdad. Kraamverplegtng De volgende zusters In het Dlaconesserthuis behaalden de aantekening kraamverpleging: A. van Westreenen, M, A. Klaassen, M. van der Wiel en I. E. Roodnat. - Afscheid Vrijdag heeft de bestel ler-voorman "F. van Goch na bijna dertig jaar In dienst te zijn geweest van de PTT afscheid genomen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst sprak directeur J. J. Lugte de heer Van Goch toe. Als U gewend bent om eisen te stellen aan Uw gaïne..„, dan moet U morgen eens komen kijken. Want dan verkoper» -Mas tieken co*ff£ten, H' O-., dames, uie to*.4" dig bfbb'en, |- - ge deerd worden.--«oestxe uit voor een prij's, die tot heden onmogelijk scheen. Gaines met extra verstevigde ritssluiting, verhoogde taille en baleinversteviging, koopt U nu voor nog géén tientje. Morgen om 9 uur begint de verkoop van 'deze gaines-van een prachtkwaliteit zware elas tiek, het achterpand metsatijn- - elastiek en-met nylon voor pand, in de maten M, L,- EL» EEL en OL (42 t/m 50) Ooktmendesmargm opeet Géén tel of schrift best

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1