Raad Schiedam verontrust over Vergeefs pleidooi voor de Mastenbroekseliool ƒ8000 Zeeman zag Lucas Bols voor zijn schip aan opruiming VOLLEDIGE A top form KOLLEKTIE K LASS-] EKE MEUBELEN FOK K ELM AN BEN W VANDAAG ONDERHOUD MET G.S. Vrouw op zebra aangereden wm veten Waarschuwing tegen tegels lliiipkassier verduistert Man pleegde ontucht met meisjes WEERGALOZE OPRUIMING!!2 ELASTIEKEN KOUSEN B00NEN Bel: 250066-252989 Chauffeur geen rijbewijs heetman (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM Alle fractievoorzitters hebben maandagavond in de gemeeneraad hun diepe verontrusting uitgesproken over de zorgelijke financiële toestand waarin-de .gemeente zich be vindt. De heer Houtman (lib.) zei: „Hoewel ik veel begrip heb voor het probleem dat er ergens een hogere autoriteit moet zijn die de puntjes op de i zet, wil ik geen goedkeuring hechten aan een instelling die het leven in Schiedam, onmogelijk maakt door bedilzucht. Het onthouden van goedkeuring aan raadsbesluiten gat mij te ver. Ik vraag mij af: waar blijft de verantwoordelijk heid van de raad. Ik verzoek B. en W. een scherp protest bij Ge deputeerde Staten in te'dienen. OVERLEG Benoemingen BEZWAARSCHRIFT labo-tapijt eerste keus 100 cm breed. Oprichtingsvergadering WIJ GAAN DOOR MET ONZE NU BiJ BOOGAARD KOPEN BETEKENT VEEL GELD VERDIENEN RADIO-GRAMMOFOONS (stereo) RADIO - Klasse-apparaten vandaag en dagelijks ATd: Klassiek: Nwe Binnenweg 36 Afd. Modern Nwé Binnenweg' 288 voor de gratis Top-form-katalogus ROTTERDAMMER DlhlSDAG 28 JANUARI 1969 Een foutieve pfenning, waar- jlior wij in staat waren aan party polyester tprelan te be- machtigen enU kunt pro fiteren van een heéi bijzondere eewweWpeeeaMwHwB. solitair ringen met 1 steen tn prijzen van 125.-, 200.-, 325.-en hoger. SCHIEDAM f= De 26-jarige bootsman L. S. die met zijn perso nenauto maandagmiddag op de Bur- ge'rneester Van Haarenlaan rechtsaf wilde slaan naar de Parkweg en even stopte voor rechtdoorgaande fietsers, 65-jarige mevrouw N.M.-P. aan die, terwijl het licht op groen stond, over de 2ebra wandelde. Mevrouw M. werd met een hersenschudding naar het Gemeente ziekenhuis gebracht en daar opgeno men. S. bleek niet in het bezit van een rijbewijs te zijn. Zijn auto werd voor onderzoek in beslag genomen. Hevig remmend en slippend kwam mevrouw E. V.-.-v. D. onder het via- dukt van rijksweg 20 over de Overschieseweg ten val toen zij pro beerde te stoppen voor een uit de Kommiezenlaan komende auto. Met schaafwonden aan het hoofd en een hersenschudding moest zij in het Ge meenteziekenhuis worden opgeno men. Dat kan bij ons. U koopt een ring met een kleine brillanl Deze steen kunt u telkens ruilen voor een grotere. U hoeft dan alleen het verschil bij te betalen. Zo krijgt U geleidelijk, zonder grote uitgaven Ineens, een steeds edeler en koslbaarder sieraad. Wilt u meer weten over dit aantrekkelijke systeem? Wij zullen het u graag vertellen. Prachtig* twoa-panoons poiy- ofttr sprei, met anti-slip tricot onderzijde en lichtgewicht vulling. Om* luxueuze sprei met roy ale volants, weer U normaal 162,50 voor zou betalen ver kopen wij nu voor nog gUn vitr tientjes. De heer Dijkstra (soc) vroeg zich af, wat voor belang het heeft nieuwe raadsbesluiten te nemen. Allemaal zaken, die nodig zijn om onze stad behoorlijk leefbaar, en bestuurbaar'te maken zijn onmogelijk uit te voeren. De bestuurbaarheid van de stad komt in gevaar en dit werkt onverschillig heid van de burgers in de had." De heer Collé, (Comm) onderstreep te met de dames Blaaüw (pac.soc.) en Taverne (Kath) de woorden van de heren Houtman en Dijkstra. De heer Rosman, (prot) vond het middel van gedeputeerde staten erger dan de kwaal. De achterstand valt op een gegeven ogenblik niet meer in te halen.' Hij vroeg zich af, of de pro vincie misschien stiefmoederlijk be deeld wordt dóór het rijk. De heer Rosman vroeg ook namens zijn frac tie aandrang op G.S. uit te oefenen tot saneringvan de bestaande toestand bij veel gemeenten. In zijn antwoord gaf wethouder Scheffers, de verzekering, dat het college Intensief overleg pleegt over de problematiek. „Wij zijn muurvast komen te zitten en de moed zou ons in de schoenen zinken om nog andere beslissingen te nemen. Hetis niet alleen een zaak: van Gedeputeerde Staten. De. wethouder noemde in dit ver band de wét, die beperkend werkt op het sluiten van geldleningen. De pot moet verdeeld worden. Integenstel ling tot de fractievoorzitters, hield het college zich er van overtuigd, dat er bij gedeputeerde staten.-wel begrip bestaat. B en W hadden de brief gezonden aan GS met afschriften van een groot aantal raadsbesluiten met de mede deling, dat het onmogelijk'Ig de gang van zaken in Schiedam bp een nor male manier draaiende te-houden en er was een onderhoud met deze instantie gevraagd.-Vandaag, dinsdag zou dit gesprek tussen hei Schie damse college en een deel van het college van GS worden .gehouden. De wethouder benadrukte, dat er geen verschil van mening bestaat tussen de raad en B en W. De wethouder zegde de raad open baarmaking van de resultaten: ,van hét gesprek toe, indien hiertoe bij het college de wens aanwezigis. Gezien het feit, dat voor tal van edelsteenkundige f.g.a. diamantexpert g.ta. UJNBMM 82 tel 116670 tiliaal oostzeedijk 155-157 «otterdam ftrfwika met royale volants pnmawasbaar mijnraat 160 x 220 em voorstellen' een pré-advies van. B en W noodzakelijk werd1 geacht, drong mevrouw Blaauw erop aan, dat het binnengekomen schrijven van wijk- vereniging Groenoord over de scho lenbouw aan het Bachplein zo spoe dig mogelijk met pré-advies weer in de raad gebracht wordt. Mevrouw de Graaff, wethouder, van onderwijs, zegde dit toe. Het voorstel over - autobusvervoer van de imbeciele: leerlingen van de professor R. Casimirscbool en van leerlingen van bijzondere en openba re lagere scholen In vérband met het schoolzwemmen brachtde gemoede ren Ih beweging. De voorzitter, van PCG-fractie, de heer Kuiper vond het' niet. rechtvaar dig, dat ouders van kinderen, die een eind van: school wonen een kwartje moeten betalen als bijdrage in dé vervoerskosten.:: Nadat.de raadsleden zich verdeeld over het voorstel hadden-uitgelaten ontkende de wethouder mejuffrouw De Graaff het verplicht zijn van het schoolzwemmen. Zij achtte een be zwaar van de kant van de ouders niet relevant, temeer daar het zwèm- onderricht de kinderen en de veilig heid van .vervoer de kinderen te goe de komt. Om financiële redenen vond het college de bijdrage van een kwartje aanbevelenswaardig. ;ïntweede instantie gaf de wet houder echter toe dat het school zwemmen verplicht is. Bij 'de stemming motiveerde de heer Kuiper zijn:tegen „vanwege het rollende kwartje." Het voorstel werd met 22 tegen tien stemmen aangeno men. (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM Het raadsvoorstel om de door de Mastenbroekschool ge vraagde financiële medewerking we gens overschrijding van de normale eisen aan het geven van lager onder wijs te stellen, te weigeren, ontlokte aan de heer Kuiper (prot.) gister avond in de gemeenteraad een klem mend betoog. Uitvoerig ging de heer Kuiper in op de noodzaak van verandering, in de wijze van aanbieden van de leerstof in de eerste klas van de lage- j re school. Hij releveerde de moeilijk- heden van leerlingen met geringe motorische ontwikkeling- en de mi- lieuverschillen, waardoor het ene kind groter taalschat heeft dan het ander en drong aan op een andere dictactiek in de eerste klasse. Hij noemde het speelleerplan, dat sinds het begin van dit leerjaar ge bruikt wordt bij de Masten- I broekschool, „ook een leerplan". Het is een leerplan, waarbij 't spelende (kind) element, dat leerlingen van de ze leeftijd zo goed ligt, effectief is geïntegreerd. De heer Kuiper achtte de motive- t ring van de afwijzing door het colle- i ge niet juist, maar was van mening, dat, hoewel over deze aanvragen nog geen jurisprudentie aanwezig is, dit j geen belemmering voor het college i behoeft te zijn. De Mastenbroekschool heeft be voegd personeel en daarom heeft het j bestuur van hogerhand toestemming j gekregen om deze nieuwe didactiek in het eerste leerjaar van de school j in toepassing te brengen. De heer Kuiper zag deze nieuwe didactiek ge- i heel in dé lijn van de Mammoetwet, j Mejuffrouw De Graaff, wethouder van onderwijs was van mening, dat het niet juist was het bijzonder onderwijs' weer een extra-bedrag uit te keren boven het gegeven to taal-bedrag per leerling, waarin 1,68 opgenomen was voor vernieuwing. Het voorstel werd aangenomen met de stemmen van de PCG en PSP-fracties tegen, dus met 26 stem men voor en zes tegen. De raad benoemde tot hoofd van de Erasmusschool in de plaats van de heer G. Eegdeman, die naar elders vertrekt, de heer G. J. V. Hirschfeldt, thans onderwijzer aan een openbare school te Alblasserdam. De raad be noemde in de plaats van de heer J. van den Berg, die over enige maan den met pensioen gaat, de heer J. Stevens tot directeur van de gemeen telijke geneeskundige- en gezond heidsdienst. De heer Stevens is arts bij ge noemde dienst (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Na het t.v.-pro- gramma „Koning Klant" heeft nu ook de Rotterdamse politie ge waarschuwd ten aanzien van de huis-aan-huis verkoop van tegels. De politie meent dat door de veelheid van objecten, waafbij een beroep wordt gedaan op de offervaardigheid van het publiek, er verwarring is ontstaan. Dit geldt speciaal de verkoop van herinneringstegels met diverse af beeldingen. De verkoopprijs is, aldus de politie, zeer uiteenlopend, evenals de bestemming van de door de ver koop van tegels verkregen gelden. Vast staat volgens de politie dat door de vermenging van liefdadig heid en commercie, en door een volstrekt onaanvaardbare verhouding tussen deze twee elementen, vele gel den worden onttrokken aan de bestemming, die'men er in feite aan gaf. Dit als gevolg van de misleiden de verkooppraatjes die gebruikt wor den bij colporiage-activiteiten. TIET nieuwe raadslid voor de 11 PCG, de heer H. van der tyaal (64), woonde gisteravond voor het eerst de vergadering van de gemeenteraad bij. Hij neemt de plaats in van de heer A: Sonneveld, die wegens drukke werkzaamheden voor het raads lidmaatschap moest bedanken. De heer Van' der Waal is direc teur van de Christelijke Tech nische. School aan de Mgr. No- -. lenslaan. Uottumatg om S uur begint dt véfkobp van deze eenmalig* aanbieding 2-persoont potyai- ter sprei» in fraai bloem- dtfrin, anijmaat 160x220cm A Duur tftn O» opm'mfop tSMmiaritot 6 Maori BUa tut afschrift, bat De verkoopprijs van jabó-tapijt is algemeen bekend... en ieder- een kan dan ook kontroleren dat het hier om een unieke opruimings-aanbiêding gaat. Origineel jabo-tapijt, strikt Ie keus, 100 cm breed en ver krijgbaar in liefst 10 verschil lende'kleuren, verkopen wij nu met een voordeel van f.4.- per meter 'dat scheelt een aardig bedrag op een hele kamer). U betaalt nu voor een meter jabo nog géén vijf gulden. ROTTERDAM In totaal ruim ƒ8000 had de 28-jarige assistent-be drijfsleider G. M. L. L. verduisterd om zijn schulden te kunnen afbeta len.' In de functie van hulp-kassier, die hém was toegewezen wegens zijn gebrekkige lichamelijke gezondheid, beheerde hij de kasgelden. Dit had hij drie jaar lang goed gedaan, totdat hij in december 1967 geen gat meer zag-in de zich opho pende schulden en soms wat geld uit de kas nam. Maar de kleine bedragen uit de kas bleken niet voldoende. L. hield pok geld achter, dat hij niet kwitanties' van klanten inde. Om de ze "verduistering echter te camoufle ren, moest hij weer re tour bonnen ven/alsen. Maar half oktober 1968 kwam deverduistering toch aan het licht. Het voorstel om 'het bezwaarschrift van .hetTechnisch - Bureau voor de Brandverzekering gevestigd te Baam, ingebracht tegen het ont werp-bestemmingsplan Industriege bied 's-Graveland, ongegrond te. ver klaren ontmoette enige tegenstand bij mr, Schueler (kath)A Burgemeester Roelfsema antwoord de, dat 'het college nog niét weet, wélke industrieën zich in Het 'gebied zuHenvestigen en 'dat dé gemeente niét meer kan werken met de veror dening „Vervoer van gevaarlijke stóffen" omdat er 'nueen wet is op het vervoer, vantjiestoffen, waar Schiedam, er niet op 'voomiit gegaan is: Het voorstel'tot verhoging van de braamtarieven in hét Gemeentezie kenhuis werd 'met de stemmen van PSP-fractiè, aangenomen, wat 'de burgemeester de opmerking ontlokte édames. mogen hier 'tegen stemmen." SCHIEDAM Het Schiedamse Politie Muziekgezelschap concerteert onder leiding van de heer M, Brüle- iman vrijdagavond in de grote zaal van Musis Sacrum. Dit jaarlijks: con- leert wordt begeleid door zang van de gemengde zangvereniging Bei Canto onder leiding van de heer J. Hooger- vorst en het dansorkest Dé Marotta's onder leiding van de heer W.' H, Ver meulen. Na het muzikale- gedeelte volgt een muziek- en dansfeest. Aan vang acht uur. Het eerste damesteam van" de Schiedamse Volleybal Club hééft in een weinig interessante wedstrijd het Rotterdamse Concordia' met 3—1 gekiopt. Na een redelijke eerste set, 15—-12, toonde de SVC-dames in de tweede set het klasse-verschil duidelijk aan, 15—1. In'de derde set speelden de Schiedamsen te overmoedig, wat een 6—15 winst voor Concordia beteken de. Hierdoor gewaarschuwd ham SVC in de 4e set geen risicoen zege vierde met 150! Dames 2 speelde twee uitwedstrij den. Siiedrecht werd met '3—0 ge klopt en VCK werd eén 2—2 ge lijkspel afgedwongen. j Vanmorgen moést L. er verant woording voor afleggen tegenover de rechtbank. Hij .was nooit eerder ver- pórdeeld. De afbetalingen waren hem edhtér te veel geworden. Bij zijn hu welijk'in'mei 1967 had hij veel schul den-moeten' maken om zijn huis in te richten. Hij leende, zelfs geld, name lijk 4000, van zijn werkgever. i Nadat'zijn vrouw eerst nog enkele tijd had gewerkt, moest zij daarmee 'ook ophouden omdat zij in verwach ting'. raakte.Het inkomen liep terug en de schulden bleven natuurlijk de zelfde. De officier, mr. J. D. de Joiig, wil- de, ervwel rekening mee houden dat verdachte een hartkwaal had en die maanden in .voorarrest nu. niet be paald zijn gezondheidstoestand had den verbeterd. Hij eiste zeven .maan den "met aftrek, drie maanden voor waardelijk voor drie jaar proeftijd en toezicht van de reclassering. .Uitspraak over veertien dagen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Maandagmiddag hebben rechercheurs van de zedenpo litie op het Veursplein de twintigjari ge koopman J. van R. gearresteerd. De man wordt ervan verdacht enkele malen meisjes in de leeftijd van elf tot twaalf jaar te hebben meegeno men naar een braakliggend terrein aan de Keizerstraat, waar hij ontucht met de kinderen pleegde. SCHIEDAM s—, In het gebouw 'voor Chr. Sociale Belangen aan de Lange Haven wordt morgenavond, woensdag, de oprichtingsvergadering gehouden van de afdeling Schiedam, Vlaardingen en Maassluis van de Bond voor weduwen en weduwnaren. De voorzitter van het landelijk hoofdbestuur, de heer 3. van der Heijden komt de doelstellingen, uit eenzetten. Aanvang acht :uur.-'Verdere informaties wórden gaarne telefo nisch verstrekt door mevrouw. Mal tha, tel. 268076. neemt U de maat van Uw kamer mee? ROTTERDAM Uit de auto van deZyyijndrechtse fotograaf G. M. A. de IVeerdt, die geparkeerd stond ■langs de Gottdseweg, Is maandag avond. voor 2500 aan foto-appara- tuur gestolen. Het tochtraampje van de wagen stond open,.,.. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze fantasti sche aanbieding origineel jabo- tapijt, IQO'cm breed, keus uit 10 kleuren. AJf\/ 'nu per meter V wfl voor Duur van si» opruiming IS januari tot 6 februari Géén tal of schrift best VL AARDINGEN Uit het Muséum voor de .Nederlandse Zeeyis- sërljis een scheepsmodel van een houten zijlogger van omstreeks 1875 ontvreemd. Het scheepje is 1,30 me ter lang en van kiel tot masttop 1,20 en is eigendom^ van het ministerie van .onderwijs,kunsten en we tenschappen., Het ministerie had het model aan de Vlaardingse museum leiding in leen afgestaan. Het model heeft oudheidkundige waarde. SCHIEDAM Omstreeks twee uur vannacht rukte de politie uit naar de dis tilleerderij van Lucas Bols aan de Burgemeester Honnerlage Grethelaan waar een figuur gesignaleerd was die over het hek naar binnen geklommen en na een tijdje weer langs dezelfde weg teruggekomen was. De politie hield de man op de Broersvest aan. Het bleek een 20-jarige Duitse zeeman te zijn, opvarende van het in de Merwehaven liggende motorschip Pacha- gis. De zeeman die in de veronderstelling verkeerde dat het terrein van de distil leerderij het havenbedrijf was, had na hrhaaldelijk geroep geen antwoord gekre gen en was toen maar op eigen houtje naar binnen gegaan. Door de alcoholgeur kwam hij tot de conclusie dat hij aan het verkeerde adres was. Een omwoonster bevestigde dat de zeeman geruime tijd verschrikkelijk had staan roepen en brullen. Ze moeten ineenvloeien mei de lijn. vin het kos tuum. Ze mogen niet uit zakken. 'Ze moeien glad zitten. ,D£t is het geval bij de zakken van een FOR- TEX kostuum.' Daaraan ziet u dat «an elk onderdeel de grootste aan dacht wordt besteed. -. Er'is niets aan; het toeval overgelaten. WELTFUNK spec, aanbieding (mono)' A GRONDIG' „Como"-- Stereo LTJMOPHON „Ballade" Stereo LUMOPHON Intermezzo Stereo GRUNDIG/MAILAND Stereo van 698.— voor LOEWE OPTA Volstereo van 698.— voor PHILIPS BRUSSEL Volstereo van 698'.—-voor SCHIEDAM Geboren: Elizabeth C dv H Klop en W H van der Geer; Marcelllnus A zv A C Vollebregt en it Kerklaan: Ronald zv P H M XJtens en M B verschoor; Leonardus G z.v. W J Gebhardt en T Löke; Karin dv J F van der Hoeven enG J Klepke; WELTFUNK RADIO, L, M, K, FM TELEFUNKEN Jubilata TELEFUNKEN Caprice PHILIPS met 2 speakers van 399.voor KORTING Stereo van 499.voor LOEWE OPTA Stereo van 599.voor GRUNDIG Stereo (z. box) van 598.— voor TELEFUNKEN Stereo van 529.— voor Wijkcentrum: Kivoncursus. 20. Kies uit A 1 onze prachtige jjjTOfefgy kol lekt ie. Kort» Hoogstraat 01a Tel. 346151, Vlaardingen Irene: üennersclub Schiedam. 28. Chr. Sociale Belangen: Senectute, 14. Passage Theater: ..De dertiende man" (14 jaar). J4 en 2S >5 u. Galerie Punt Vier: ..Zes uit Zwolle", werkdagen IS—21, zaterdag en zondag 14—17 u. Stedelijk Museum: Moderne kunstnijver heid. aanwinsten 1968, dagelijks 10—1? zondags 12.30—17 u. Galerie de Graaf: Schilderen en aquarel len vsa Hetta Melis, 10—18 u, vrijdag 19-31 u. zondag en maandag gesloten. K Redactie adres: - Mevrouw J. van -der Hoek-Hoogendam, Jan steenstr. 29, tel'. 26.33.03. Kerkstraat 82. j Klachten bezorging: Jh. GrSneveld, Singel, 93, tel. 26.33.03. maandag t/m vrijdag, 18-30—19.30 en zaterdag 18—19. Politie Alarmnummer: Z6.26.26. oog en GD: fi6.28.87. Meldingen luchtvervuiling en geluidshin der: 25.26.26. ApotheekApotheek Nieuwland, Dr. Wl- bautpleln. tel. 267532. '...i" Merkwaardig verrassend resultaat met een KÖERIERTJE als men iets kwijt wil. De ervaring bevestigt dit telkens weer. Telefoon 34.87.44 Telefoon 84.49.96 Telefoon 34.37.14 Vlaadingen Vlaardingen Vlaardingen Schiedamseweg 41 Van Hogen dorplaan 33 Korte Hoogstraat 15 VOOR U, MEVROUW Zo'n kaukenmachin» wordt ai gauw uw rechterhand. Koop hem dis bij Iemand dia hem kan repareren els het moet. Bij Mat dé beste pasvorm en grootste steun. Elegant en soepel in het dra- gen.Ook naar maat. de bouw van minder schoolgebouwen op het Bachplein mogelijk maken en het behoud van éen redelijk grote speelruimte waarborgen. De bewo ners van Groenoord zouden bij het nemen van beslissingen ingeschakeld moeten worden. Bachplein ondertekend schrijven aan B en W waarin werd aangedrongen op openbaarmaking van de bestaan de plannen en de consequenties daar van aan een werkgroep van leden van de wijkvereniging Men wil alternatieve plannendie SCHIEDAM Op het Bachplein wordt begonnen met de voorberei dende werkzaamheden voor de scholenbouw, waartoe de gemeente- raadHn zijn vergadering van 19 de cember -'68 heeft besloten. Op 16 ja- nitari' zond de wijkvereniging Groen- oord een door veel 'bewoners van het Callenburgstr. 38 -Tel. 342396 Vlaardingen. QOtlDSESIN GEL Ï21-R0TTHBDAM*TÊU116573-12 3CB2

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1