Maris is niet toerekeningsvatbaar Gele (telefoon) Gids is eindelijk verschenen Eïly Ameling zong voor horloges W eovan ïeriand Politie hoopt op tip over diefstal model houten zeillogger Diefstal moest uitkomst bieden LIJ 'JAN RIANT 0 °°i Tweede psychiatrisch rapport Met enkele „kinderziekten" KvK protesteert tegen hogere PTT-tarieven Drie schepen uit R'dam verkocht Politiek taboe op atheneum in Utrecht „Lentiade" in Rivièrahal „Verstop je niet zomaar PRACTISCHE VINDING Niet bij Scheveningen Kraaneilanden blijven in Dokhaven Onbevredigend J. L. A. van Gunsteren (59) overleden glgi 'rfnet a* ~s \l -M pE rotterdammer wy. de jon-, jyk aan ROTTERDAM'"De sanering van het oostelijk gedeélte 'van het Noordereiland -is" nu reeds een heel eind gevorderd. Hon derden krotten zijn - opgeruimd en als men-het op de/foto weer gegeven openterréinziet, kan men zich voorstellendat er-al heel gauw kan worden begonnen met de aanleg van dë Willëms- tunnel ten oosten van de bestaan de Maasbruggen. Zover is het nog met. De met water gevulde-grote kuileii links op de foto zijn-helaas niet hèt be gin van de bouwput Voor de Wil lemstunnel. Het werk aan die tunnel wacht nog.altijdop dë uit slag van de besprelcingen-tussen Rotterdam, het rijk én. de Neder landse Spoorwegen. Daarover weet men slechts, dat de Nederlandse - Spoorwegen thans, in tegenstelling met vroe ger, niet onwelwillend staan te gen de aanleg van een spoorweg tunnel tegelijk-met de Willems tunnel. Maar die welwillendheid is uiterst rekbaar 50 jaar geleden De Rotterdammer ROTTERDAM Te Zürich in Zwitserland is maandag, 59 jaar oud, overleden de heer .J L. A. van Gunsteren, onderdirecteur van de Damco Scheepvaart Mij. NV te Rot terdam. De, heer Van Gunsteren, die aarv de Burgemeester De Manlaan in Breda' woonde,* is' 42 jaar in dienst van de Damco geweest. ■M Vr* >69 2 4 4 8 8 8 0, Ê^J' Ha 8%; f'!775'' j*R>.43?tov>t£x»> C«fï'Stótf'W SMftM VMS NWOOO} f:* -r ft-- Vv: .*4* »>j Paqina 3 2A WOENSDAG 29 JANUARI 19Ó9 ider- nict bon nen- vol- kaat £te van. Piet hod ilein. Pe- ifila rijft- 'den, elk zul- een uit Pge- iuis- iken Piet mde wy. atea das. van das- oor- Een ioe- er rijft club I it ;oed ring gé ling (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Na reeds lang ge leden te zijn aangekondigd en daar om door allerlei belanghebbende met ongeduld te zijn verbeid, is thans eindelijk de eerste „Gele Gids" voor Rotterdam en Schiedam van de Han- détetelefoongidsen Maatschappij N.V. verschenen. Deze „Gele Gids" is de opvolger van de „Zaken- en Beroepenlijst", die tVyt en Zonen N.V. vroeger uit gaf. Vanzelf is aan te nemen, dat als er later een tweede „Gele Gids" zal verschijnen, er ten opzichte van deze eerste uitgave de nodige verbeterin gen zullen worden aangebracht Want deze eerste uitgave lijdt nog onder de nodige „kinderziekten". Om enkele te noemen: bij de artsen-specialisten ontbreekt het hoofdje „roentgenologic". Steden als Botterdam en Schiedam zullen toch- echt wel enkele roentgenologen onder hun artsen hebben. En hoe staat het met de geriatrie? Die wordt in ver hand met de bejaardenzorg- steeds belangrijker. Bij de dag- en nieuwsbladen staat tussen de couranten, die in Rotter dam en Schiedam verschijnen dan ROTTERDAM De brief van 28 december van de Vereniging -van Ka mers van Koophandel en Fabrieken in Nederland betreffende de verho ging van de PTT-tarieven aanhalend heeft nu ook de Kamer van Koopa- heeft nu ook de Kamer van Koop- een brief gezonden aan de minister van verkeer en waterstaat. wel daar een vertegenwoordigend kantoor hebben. Het Nieuwe Stadsblad te Schiedam. Wel, waarom dan ook niet De Ha venloods, Het Zuiden en nog een aantal andere bladen van dit karak ter? Een typografisch bezwaar is het lettertype van de verschillende' hoofdjes waarin de „Gele Gids" is verdeeld. Die zijn verwarrend door hun onopvallendheid. Een dergelijke zakengids werkt alleen goed, als men er niet in behoeft te „zoeken", maar met één oogopslag kan zien waar men moet kijken. Interessant zijn de eerste pagina's, waar op een hoogst aantrekkelijke manier allerlei dingen betreffende het Rotterdamse bestuur, maatschap pelijke leven, cultuur en amusement bijeen zijn gebracht. Burgemeester Thomassen schreef een korte aanbeveling. in oot. en nd- la- zeei ojst Een aar ten. we! ser aar net ke- me on een ten, een dn- rtte in- re- oog ra- in a- >t-': en i, en in lC- s e- 5e c- Og g- (1- ir. lie er li ra. T an-1 an J. Daarin geeft de kamer uiting aan diepe bezorgdheid over de voortdu rende stijging van de kosten die uit de nieuwe tarieven voortvloeien voor j het Nederlandse bedrijfsleven. Vooral neemt de Kamer van Koop- handel en Fabrieken voor Rotterdam scherp stelling tegen het feit, dat de verhoging van de PTT-tarieven niet voortvloeit uit verliezen welke de S PTT zou hebben geleden, maar dient ter bestrijding van verliezen op heel andere onderdelen van de postdienst. De Kamer van Koophandel memo reert, dat de PTT-kamer voor Zuid-Holland heeft geconstateerd, dat het staatsbedrijf der' PTT geen aanwijsbare verliezen lijdt op de briefpostbezorging. De kamer meent, dat door de thans te volgen handelswijze de PTT-Iasten, die aan het bedrijf vreemd zijn, verhaalt op de verzen ders van brieven. De kamer meent, dat aan de PTT opgelegde lasten die aan dit bedrijf vreemd zijn door de rijksoverheid dleiien te worden be taald. (Advertentie) Dit de samenwerking tossen eest Zweedse pannenfabriek en het Ame rikaanse reuzen concern DuPóast de Nemours is een nieuw soort pan voort- Morgenavoad ziet a ze demonstreren op de TV. rond het nieuws, (Pannen die in een paar seconden schoon zijn!) Als u liet aantal telt dat in de fiim voorkomt en dit vermeldt op een briefkaart; dan kunt u deze pannen winner, tot een waarde van 100 g\d- Laat de briefkaart afstempelen bij een zaak <&e Skultena verkoopt en dan inzenden aan Postbus 1902 te Botterdam van Skultuna Nederland n.v. De geest des lijds. Op school ver klaart de onderwijzer do betee&ems van het voorvoegsel „dis". Het voorvoegsel duidt aan een verkeerden toestandals iets niet is gelijk het behoort te zijn. B.v. dissonant is wan-klank; disorde ia wan-orde; disharmonie betcekent ge stoorde harmonie. "Wie kan nog meer woorden noemen tiiït dis, die iets ge heel verkeerds, of een wantoestand aan- duiden? "Van de achterste bank: dis tributie, meester. ROTTERDAM Als Hugo Wolf in een vriendenkring zijn nieuwste liederencomposities -ging zingen, de clameerde hij eerst de tekst, want die was voor hem het belangrijkste. Dat hij de pianopartij als heel belangrijk beschouwde -is hier uit op te maken, dat" hij vaak deze partij schreef met het gedicht als leidraad en dan pas de zangpartij er bij componeerde, waarvan de declamatie intens met die van het gedicht was verbonden, wat trouwens in al zijn liederencomposi ties het geval is. Daar de pianopartijen hij de liede ren van Wolf meestal maar weinig steun, aan de zangeres of zanger bie den, maar een zelfstandig geheel vor- - men van een bijzondere-en vaak grote schoonheid, stellen zij aan de uitvoe renden een bijzonder moeilijke taak. Die hadden de sopraan Eliy Ameling en de pianist Felix de Nobel dinsdag avond op zich genomen in de Kleine Doelenzaal, waar zij 14 van de 44 lie deren uit het Spanisches Liederbuch en 12 van de 46 uit het Italienisches Liederbuch lieten horen. Ook ten opzichte van het publiek, dat de zaal goed vulde, was dit een waagstuk, want zo moeilijk als deze liederen zijn te zingen en te spelen, zo moeilijk zijn ze ook te 'beluisteren, omdat de toehoorder zich telkens weer gesplitst voelt-In Iemand, die naar de zang luistert, en iemand, die geboeid wordt door- wat- de vleugel laat horen. Dat Elly Ameling met- haar heldere en soepele stem en haar levendige voordracht en Felix de Nobel met zijn fenomenale 'pianospel de aan dacht van het- publiek de hele 'avond geheel gevangëri hebben kunnen hou den is een bewijs,-dat hier kunst van de hoogste orde werd gebracht, die telkens weer met hartelijk, applaus en aan het slot van dei avond met een geestdriftige ovatie Werd beloond. Daar volgde als' toegift op Ich hab' in Penna einen Liebsten wohnén uit het Italienisches Liederbuch. G. M. Dersjant i ((Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM De rechtbank heeft dinsdag onder presidentschap van mr. G. J. D. Poerink, zich op nieuw gebogen over de zaak tegen de 25-jarige meubelmaker Maris H. Eind maart van het vorig jaar bracht hij zijn vader, de 56-jarige Johannes H., met een rookstandaard (dodelijke ver wondingen toe op zfjn hoofd. Hij pleegde de daad in blinde drift en op deze gruwelijke wijze maakte hij een eind aan een al jaren in het gezin H. heersende spanning, die door het drankzuchtige gezinshoofd werd veroorzaakt. Deze tweede behandeling van de zaak Maris H. concentreerde zich op een nieuw psychiatrisch rapport, dat de districts-psychiater dr. Bakker had uitgebracht. De raadsman van Maris, mr. S. Ivens, had. namelijk tijdens de eerste rechtszitting grote bezwaren geuit tegen het rapport van de psychiater in de Utrechtse obser vatiekliniek. De raadsman verweet de psychia ter wel een ziektebeeld te constate ren, maar geen diagnose te stellen en verder zeer onduidelijk zich Uitge drukt te hebben. Bovendien, zou deze psychiater geen goed contact gehad hebben met Maris H. De psychiater kwam tot de slotsom dat Maris H. ontoerekeningsvatbaar was en adviseerde onvoorwaardelijke terbeschikkingstelling van de rege- ROTTERDAM De in de Dokha ven opgelegde kraaneilanden Kraan vogel en Lepelaar zullen niet worden gebruikt bij de bouw van de nieuwe havendammen in Scheveningen. De nu al ongeveer twee jaar In Rotter- dam*liggende eilanden zullen voorlo pig in de Dokhaven blijven. Rijkswaterstaat heeft er eerst over gedacht de eilanden hij Scheveningen in te zetten, maar dat is onmogelijk gebleken omdat het werk te dicht onder Je kust (600 meter) wordt uit gevoerd. Op het ogenblik ziet het er niet naar uit dat ze bij een ander waterstaatkundig projekt kunnen worden gebruikt. De eilanden zijn nu te koop aange boden, maar veel belangstelling is er niet voor. Ook niet in het buitenland. De eilanden hebben destijds samen 12 miljoen gulden gekost. Ze zijn ge bruikt bij de bouw van de haven- dammen van IJmuiden. Hef werk bijt Scheveningen is_ge-, gund-aah de laagste ."lhscSrij ver, dë combinatie NV Baggermaatschappij Bos en Kalis, NV De Branding, NV Aannemers Combinatie Zinkwerken, Hollandsche Betonmaatschappij en de Nederlandsche Beton Maatschap pij, Beto. De inschrijvingsprijs be- drqeg 30.490.000 gulden. Er zal bij dë aanleg van de dammen gebruik wor den gemaakt van onderlossers. ROTTERDAM Drie Rotterdamse rederijen hebben elk een schip naar het buitenland verkocht. NV Gebr. van Uden's Scheepvaart en Agentuur Maatschappij heeft het 5.417 brt. metende m.s. Lekhaven (ge bouwd in 1952) aan een reder in New York verkocht. De Prins Alexander (2.307 brt., in 1947 gebouwd) is namens de Oranje Lijn overgedaan aan een Griekse re derij. De nieuwe naam van het. schip wordt Prosperitq. NV Maatschappij Zeevaart heeft het m.s. Trito (1031 brt., gebouwd in 1953) verkocht aan een Liberiaanse rederij, die het schip als Sea Saga weer in de vaart zal brengen. De prijzen die de schepen hebben opgebracht, zijn niet bekend ge maakt. UTRECHT Het Politiek jongeren contact Utrecht heeft zich hij minister Veringa beklaagd over de rector van het atheneum „F. de Munnik", die weigerde zijn scholieren te attenderen op een bijeenkomst in het politieke café „Politic". Maandag zal een scholierenpanel de fractieleider van D'66, mr. van Mierlo, ondervragen. Een leerlingenvereniging organiseert deze avond. De rector liet de jongeren weten, dat zijn school neutraal is op politiek en godsdienstig terrein. Daarom kan hij niet aan hun verzoek voldoen. Het PJCU vindt dit een negentiende- eeuwse opvatting en gevaarlijk bo vendien, omdat de school maatschap pelijke belangstelling behoort aan te kweken. Het PJCU vraagt de minis ter onder meer de „neutrale opvat ting" af te wijzen. ring. Een advies, waarbij de officier van justitie, mr J. D. de Jong, zich volledig aansloot. In zijn requisitoor, dat geheel gebaseerd was op dit rap port, eiste hij opname voor een jaar in een krankzinnigengesticht en daarna onvoorwaardelijk tbr. Mr. Ivensstelde toen een nieuw psychiatrisch onderzoek voor, de rechtbank stemde hiermee in. Dinsdag kwant het tweede psychia trisch rapport op Ide rechterstafel. De conclusie van dr Bakker was gelijk aan die van zijn Utrechtse collega. Hij noemde Maris H. ernstig gestoord en "niet toerekeningsvatbaar. Zijn ad vies luidde eveneens plaatsing in een krankzinnigengesticht. Voor de officier was er na dit tweede rapport geen enkeie reden om van zijn eis af te wijken en hij bleef bij zijn vordering. Maar voor mr. Ivens had dit rapport eveneens geen ommekeer in zijn mening gebracht. Mr. Ivens: „Dr. Bakker komt ook niet tot een definitie. Hij weet het ook niet Ik'vind het erg onbevredigend, dat men niet tot een. diagnose, maar wel tot een remedie komt". Overigens vond mr. Ivens het „ui terst betreurenswaardig" dat dr Bak ker inzage had gehad in het rapport van zijn collega, „Voor elke psychia ter is het dan onmogelijk om een afwijkende mening te berde te bren gen, want dan komt hij in strijd met de hoogste autoriteit in Utrecht", al dus mr Ivens. Mr Ivens bleef bij de mening, dat onder de gegeven huiselijke omstan digheden. waarbij Maris als buffer fungeerde tussen zijn ruziënde ou ders, een dergelijk misdrijf niet on verklaarbaar was. Eind maart werd het Maris H. te veel. Met vier klappen sloeg hij zijn vader, die zoals ge woonlijk dronken was, dood. De begrafenis geschiedt zaterdag middag om- half één op de begraaf plaats De Bieberg te Ginneken, na een 'rouwdienst in de hervormde kerk te Ginnekenwelke om half twaalf begint. VOOR UW AANKOOP afgeregeld. Fabrieksfouten uitgesloten. TIJDENS AANKOOP deskundig advies. NA UW AANKOOP Eik horloge wordt getest en afge regeld op onze nieuwe vlbrograph Bij voorkeur tatert wij U adviseren door gediplomeerde horloge makers. Ook na Uw aankoop blijven wij Bijzondere garantie en nazorg voor belangstelling voor Uw horloge een lang leven van Uw horloge, koesteren, hiertoe En staat gesteld 2 Jaar gratis verzekerd. door ons eigen, met de meest mo derne apparatuuruitgerust atelier LIJNBAAN 50 - ROTTERDAM (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Het is nu zeker dat de derde bloemententoonstelling „Lentiade" dit jaar in de Rivièrahal en niet in de Ahoy'-hal wordt gehou den (7 tot en met 16 maart). In tegen stelling tot beide voorgaande beurzen is er ditmaal geen voorjaarsbeurs aan verbonden. Op deze „Lentiade" zulten inzendin gen worden verzorgd door bloemisten en hoveniers van de Bloemisten Pa troons Vereniging Rotterdam e.o., de Koninklijke,Maatschappij voor Tuin bouw en Plantkunde en de Rotter damse Federatie van Volkstuinvereni gingen. Over een oppervlakte van 2000 m2 zullen duizenden voorjaarsbloemen worden getoond. Tussen amateur- bloemsierkunstenaars zullen nationale bloemschikwedstrijden worden gehou den, met als inzet de „Lentiadeprijs 1969". De beurs wordt weer georganiseerd door de Stichting voor Rotterdamse Consumentenbeurzen, en Tentoonstel lingen, die ook de organisatie heeft van de „Femina". De „Lentiade" zal geopend zijn van 10 tot 22 uur. Leerlingen van scholen uit Rotterdam kunnen in klassever- band tegen gereduceerd tarief de beurs bezoeken. Deze wordt dan van maandag 10 tot en met vrijdag 14 maart opengesteld van 8.30 tot 10 uur. VLAARDINGEN Het is de heer X van Dorp, conservator van het Vlaardingse vlsserijmuseum, een raadsel waarom het scheepsmodel van de houten zeillogger uit zijn museum is gestolen. Volgens hem is de diefstal kwajongenswerk en heb ben de jeugdige onverlaten het model meegenomen uit balorigheid, nadat ze niets van hun gading hebben kun nen vinden. Dan blijft nog de vraag wat ze met het scheepje hebben gedaan. Een schip met een hoogte van 120 cm en een lengte van 130 cm verstop je niet zomaar. Daarom hoopt de politie op een tip, die na publicatie (met foto) tot de opsporing van het scheepsmo del kan leiden. Het scheepje is vermoedelijk vori ge week vrijdagnacht gestolen. De politie heeft aanvankelijk geen ruchtbaarheid aan de vermissing wil len geven, omdat zij hoopte het snel te kunnen terugvinden. Vermoedelijk (Van een onzer-verslaggeefsters) ROTTERDAM De '29-jarige. stel lingbouwer Johannes B. van D.- wilde het ene misdrijf met het andere dek ken. Nadat hij als penningmeester bij een hengelsportvereniging zichzelf ook enige penningen had toegedacht en 'dit geld moest terugbetalen, ging hij twaalf bronzen lag «schalen ste len van zijn werkgever,'de Sell, Van D. zat als 't ware in een vlcieuse schuldencirkeL Het was allemaal begonnen met de aankoop van een auto. Terwijl hij nog aan het afbetalen 'was, kreeg de auto grote onkosten. De kas van de hengelsportvereniging was voor hem erg dichtbij, maar de verduistering werd ontdekt. De leden van de vere niging velden een mild vonnis over Van D. Hij mocht penningmeester blijven, maar moest wel het geld te- .-ugbetalen. De onkosten van de auto liepen echter weer op en de verkoop van de lagerschalen zou uitkomst kunnen bieden. De uitkomst was niet geheel zoals Van D. zich voorgesteld had. Hij kwam niet uit de schulden, maar wel uit de vicieuze cirkel. Dit deed de politie, die hem bijtijds in de kraag greep. Nu wachtte hem echter een niet zo milde berechting. Officier mr. J. D. de Jong wilde Van D. laten boeten met een maand gevangenisstraf. Hij nam daarbij wel in aanmerking, dat de verdachte al eerder wegens diefstal veroordeeld was. Van D. vond zelf die maand wel wat aan de hoge kant. Er bestond overigens geen kans op herhaling, want door zijn eigen schuld stond de wagen nu bij een sloper. Politierech ter mr. .A. R. Jolles wilde daar wel rekening mee houden en maakte er drie weken van. staat het bij iemand thuis, want het te koop aanbieden van een dergelijk oud model (1875) is een hachelijke zaak. De zeillogger is verzekerd. De waarde is, zoals meestal bij museumstukken, niet exact in geld uit te drukken. Het model Is begin januari in bruikleen afgestaan door het Haags gemeentemuseum voor Onderwijs en niet door het ministerie van onderwijs, kunsten en we tenschappen, zoals gisteren werd be richt. Het model is volledig getuigd met grootzeil, achterzeil, fok, kluiver en gaffelopzeil, dat echter op de foto ontbreekt. De grauw-witte zeilen zijn voorzien van opvallend grote rifga ten, afgewerkt met bruine ringetjes zoals die wel voor vetergaten van schoenen worden gebruikt. Ook de kluiver heeft rifgaten, hetgeen onge bruikelijk is. Er zijn twee masten. De grote mast is voorzien van een steng (ongebrui kelijk). De bezaan- of achtermast is uit het midden en zeer ver naar het achterschip geplaatst, aan de onder kant rustend in een dwarsbalk. Aan de achtermast hangt een rode wind vaan. Aan dek staat o.a. een gangspil met vier korte spaken. De luiken zijn over het algemeen door het werken van het hout kromgetrokken. De helmstok steekt hoven de kajultskap uit (ongebruikelijk). Ann de buiten kant van de verschansing, ter hoogte van het middenschip, zijn aan stuur- en bakboord geestkoppen aange bracht. De romp is beplankt met dunne latjes. Het model draagt geen kente ken of naam. Aan de onderkant is een korte beschrijving, getypt op wit papier met plastic kleefband vastge plakt. Vlak daarnaast zit een klein rechthoekig wit etiketje met het nummer 864 gekleefd. .V TAE gespreksavond die het so- ciaal wijkopbouworgaan Om moord verleden week in die nieuwe Rotterdamse wijk heeft gehouden heeft een klein relletje ontketend. Een muisje dat, zoals ik het begre pen, nog een staartje in de gemeen teraad krijgt. Nou is het tegenwoor dig echt niet zo moeilijk een rel te laten ontstaan. Iemand maakt een paar opmerkingen over herinnerin gen uit z'n soldatentijd en het halle tje rolt aL De kranten besteden er pagina's aan! In" Ommoord waren er mensen een beetje boos om het huisje" - boompje - huisje systeem waarin de wijk wordt opgebouwd. Dat was een trap tegen het zere been van de ontwerpster. „Dat komt omdat u al lemaal uw auto vlak voor uw deur wilt hebben", zei ze. Dat antwoord was waar, maar naar mijn smaak is er nog een an dere kant die in deze discussie nog niet uit de verf gekomen is. Inder daad, de - gemakzucht van de mensen, en daarbij sluit 'ik mezelf niet uit, wordt steeds groter. Maar..., het is voor mij de vraag of- het juist is dat de overheid, en in dit geval de stadsontwerpers, hun uiteindelijke klanten koning laten zijn. Ik bedoel, dat zij blijkbaar de moed niet kunnen opbrengen een- - streep te halen door allerlei gemak- zuchtswensen. Vooral autobezitters zijn van ge makzucht in het algemeen niet gespeend. Toch ben ik voorstander van centrale parkeerplaatsen. Dat zou ln onze straten heel wat ruimte en uitzicht scheppen. -Maar de - meeste autorijders zijn te lui dat ze een eindje lopen.- Van Ommoord naar Hoogvliet is - een heel eind. Ik heb er onlangs, over de Van Brienenoordbrug, langs de nieuwe wijken van IJsselmonde en dwars door Lombar dijen. Zuid- wijk en Pendrecht zo'n kilometer of - 25 over gereden. Daar in Hoogvliet zie je precies hetzelfde: enkele maanden geleden is bij het grote winkelcentrum een parkeerterrein klaar gekomen om „u" tegen te zeg gen. Enkele honderden auto's kun- - nen er keurig staan. Tja, u moet er eens gaan kijken op een vrijdagse koopavond met een beetje goed weer:- de straten die naar het terrein leiden staan zo vol gestouwd met auto's aan weerszij den, dat je de nieuwe aanwinst maar met de grootste moeite kan hereiken. Als je dat eindelijk lukt, tref je daar een léégte aan waar ie mand met ruimtevrees een ongeluk van zou krijgen. Ik houd het maar op kortzichtig heid. Maar voor mij mogen ze in al die straten borden met „verboden te parkeren." zetten. T*|E busroutes is ook zo iets. Zo wordt er een nieuwe wijk een beetje bewoond, of er moet weer een busroute dwars doorheen. Dat betekent dan dat vele honder den malen per dag zo'n zwaar ge vaarte van een autobus zich door smalle straten moet wringen over een wegdek dat daarop vaak aller minst is berekend. Overdag merk je het niet zo, maar bewoners van eengezinshuizen lig gen 's avonds te schudden in hun bedden, telkens als er weer een voorbijgaat- Vind u het gek dat in nieuwe huizen de muren tegenwoor dig zo gauw scheuren? Ik waag me af: waarom moet zo'n bus nou persé dwars door zo'n wiik heen. Kunnen de mensen nou mere even naar de rand van de bebou wing of naar een grotere ver keersweg wandelen? Ik geloof dat je als overheid het de mensen ook wel eens wat al te gemakkelijk kan maken. Met alle narigheid die dat dan met zich meebrengt. Boven Los Angeles, dat al met grote wateroverlast heeft te kampen, is gisteren opnieuw' een zwaar on weer losgebarsten. Het aantal slach toffers van de overstromingen in Zuid-Califomië is gestegen tot~93. Er worden zeven mensen vermist.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1