Huurcommissie tegen beslissing minister Plannen Strandcentrum en Brink De Hoek taak recreatie en woongelegenheid Flakkee is een schone bruid Felle brand ver woest bakkerij en woning Bemanning gered vliegende storm ZZZOEVENDE GORDIJNEN opruiming Conflict in Zesticnhoven Verkeersweg Rode Zee helpt Italiaans schip Booreiland centrum van hulpacties Twee vrouwen door brandweer gered Nieuwe aanval Israëlische vliegtuigen W.M. van der Harst: ROTTERDAM De dienst; van Stadsontwikkeling heeft de gewijzigde detailplannen voor het Zuidelijk Strandcentrum en de Hoekse Brink in Hoek van Holland gereed. De projecten zijn gebaseerd op een toekomsti ge ontwikkeling van de wijk, die een niet onbelangrijke functie is toebedacht in het opvangen van de recreatiebehoeften en het verschaffen van woongelegen heid voor een groeiende bevol king. Brinklplein f luwe (en kussenzakjes Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van de2e fluwelen kussenzakjes met zijden franje afgewerkt, keus uit diverse fraaie dierendessins, afmetin gen ong. 43x43 cm, perstuk, jM Prijsgegeven Man overlijd na val van trap veel voordeliger rOTTERDAMMTR Pagina 3 MAANDAG 3 FEBRUARI 1969 tfEN foto van de macnct- ■van de plan nen voor Hoek van Holtand. De geblokte ruimte links is de Hoekse Brink, tsaar o. a. winkels cn een hotel (hoogbouw) zijn geprojec teerd. Een nieuwe weg verbindt ten noorden van de toekomstige Deltadijk de strandboule- vard en de Ko ningin Emma- weg langs de Nieuwe Water weg. permanent geruisloos, permanent liehtlopena, permanent roest- en vlekvrü, dat is SILENT GLISS Silent Gliss biedt U keuze uit dertig verschillende profielen, voor opbouw of inbouw, desge wenst metonzichtbaar trekwerk, :ohi Uw gordijnen zo elegant mo gelijk op te hangen. KOM KIJKEN OP „BINNENHUIS '69" STAND 2 Déar kunt U het Silent Gliss gor- tUjnrailsysteem bewonderen: ge- anodiseerd en gesiliconiseerd, feilloos werkend, onbeperkt ge garandeerd. Daar kunt U ook het nieüwe automatische inslag-ap paraat bekijken waarmede Uw woninginrichter snel en efficiënt - Silent Gliss rail kan monte ren. Snel werk spaart geld BÏ-FIX Ook- het Bi-Fix dubbelgamituur het'.succes van „Binnenhuis '68" tonen wij U in onze stand: vitra ge en overgordijnen aan één be vestiging." En U ziet het geheel vrijdragende STABILO trek- werk-profiel met onzichtbare koorden. Op' Silent Gliss profielen kunnen Uw gordijnen eenvoudig niet vastlopen. Daarom is het zeker de ,'jnoeite waard om onze stand te bezoeken: Ahoy-Rotterdam, 7 tot én met 16 februari. "Voor alle inlichtingen: vraag Uw woninginrichter of MÉVA SILENT GLISS IVeésperzjjde 300, Amsterdam (Watergraafsmeer) tel. 029-925358 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Een aantal huur ders van het gemeentelijke woning complex „Zestienhoven 1", een com plex semi-permanente woningen bij de Rotterdamse luchthaven, heeft een adres gezonden aan de Rotterdamse gemeenteraad. Het is ondertekend door „Initiatiefnemers ter beharti ging van huurdersbelangen in het complex Zestienhoven". De brief gaat over een huurprijs van 69,98 per maand, opgelegd door de gemeente lijke woningstichting, terwijl de huuradviescommissie in november heeft geadviseerd geen hogere huur te betalen dan 59,70 per maand. Volgens de directie van de gemeen telijke woningstichting heeft deze beslissing van de huuradviescommis sie, die twee woningen betrof, enige moeilijkheden veroorzaakt. De betrokken huizen zijn onder werp geweest van een woningverbe tering en, zoals de directie der ge meentelijke woningstichting ons meedeelde, de huurprijzen zijn daar na verhoogd met het door de mi nister van volkshuisvesting en ruim telijke ordening voorgeschreven be drag. Twee bewoners van deze hui zen-waren het daarmee niet eens en zij schakelden- de huuradviescommis sie in. De uitspraak van de huurad viescommissie was aanleiding voor de gemeentelijke woningstichting een uitspraak te vragen van de minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening: waar de huurprijs na de woningverbetering is vastgesteld vol gens de richtlijnen van de minister kan het advies van de huurad viescommissie slechts worden ge volgd, indien de minister in de vorm van een subsidie in dtze hogere huur tegemoet komt. In afwachting van het antwoord op de brief aan de minister deze is begin januari uitgegaan berekent de gemeentelijke woningstichting de hogere huren onder bdding dat zij het teveel zal terugstorten zodra de minister dit beslist. Het adres aan de gemeenteraad is verzonden zonder de directie van de gemeentelijke woningstichting in te lichten. Wel hebben de betrokken be woners deze directie doen weten een uitspraak aan de kantonrechter te willen ontlokken. men"?: .Be?f 1-1 naar;^ het'- f: Als L) genoeg hebt van Uw oude divankussens of U wilt er een paar van die gezellige en praktische kussens bij hebben, dan-zijn deze fluwelen kussen- zakjes echt iets voor U. Fluwelen kussenzakjes in fraaie kleuren bedrukt'met di verse dierenafb'eeidingen. Deze zakjes, kant en klaar met drukknopsluiting (alleen even- vullën of over Uw oude kus- sen heen trekken en U. heeft een chique niéuw kussen), geheel met fijne zijden franje afgewerkt, koopt U ,nu per stuk "voor nog géén twee gulden. In het ontwerp van architect II. D. Bakker geeft het Zuiderlijk - Strand- centrum een betere oplossing voor het verwerken van de verkeersstroom en worden voor horecabedrijven aan trekkelijke situaties geschapen. Een verbinding tussen de Strandboule- vard en de Koningin Emmawcg langs de Nieuwe Waterweg is hierin een belangrijk aspect. Voor het slagen van dit plan, waar in uiteraard een aantal' terreinen voor parkeerdoeieinden moet worden bestemd, is medewerking van rijks wege echter noodzakelijk omdat de grond grotendeels in staatshanden is. 10.000 tot misschien 25.000 inwoners. De gedachte dat De Hoek het zijné zal moeten bijdragen om de groeiende bevolking van dwe Randstad een woonplaats te verschaffen sprak krachtig aan. Uitgesproken werd ook dat de ontwikkeling van noek van Holland als kustplaats een voor werp van gecoördineerd beleid met dc buurgemeenten zou moeten zijn. De plannen Zuidelijk Strandcen trum en Hoekse Brink passen in de ontwikkeling op grotere schaal en kunnen daarom zonder bezwaar wor den uitgevoerd. De vervulling van bestaande wensen als een clubgebouw aan het Mercatorplein en een ver zorgingstehuis voor bejaarden bleek eveneens tot de mogelijkheden te ba- horen. OOLTGENSPLAAT „Goeree- Ovcrflakkec is een schone cn bege renswaardige bruid, die een grote bruidschat staat te wachten, als zij haar ongereptheid maar weet tebe waren." Deze woorden, tien jaar ge leden gesproken door een planoloog werden vrijdag door burgemeester W. M. van der Harst van Oostflakkee herhaald in zijn nieuwjaarsrede. De burgemeester vervolgde: „Goe- ree-Overflakkee heeft- haar ongerept heid bewaard, maar... ze is bezig te vergrijzen, en geeft zich daar re kenschap vsn. Als huwelijkskandida ten worden Zeeland, Rotterdam en Rijnmond genoemd, overigens op los se gronden. Heel de buurt praat er over, maar de bruid zelf weet van niets. Het slot van het liedje zal wel zijn dat zij een alleenstaande, hard werkende vrouw blijft, die in voort durende angst leeft, dat ze op haar oude dag door onverlaten over meesterd zal worden." Ik ben van mening dat die on beschermde en afhankelijke toestand,, met langzamerhand boekenplanken vol studies en rapporten over tal van Deltavraagstukken niet mag voortdu ren; De gemeentebesturen in het ge hele Deltagebied zullen; zich dit jaar gaan realiseren, dat het niet alleen zeehavenvraagstukken zijn, die om een oplossing -vragen. Ook andere problemen, die verband houden mét. de recreatie, de landbouw, de tuin bouw, de visserij, Het verkeer, de we genaanleg, de zout- en zoetwater^ huishouding, kortom de structuur verschuivingen, aid gevolg van de Deltawerken, vragen om een oplos- sing. - a Burgemeester Van der Harst be- toógde dat het mogelijk, moet'Zijndat. de gezamenlijke gemeenten in het Deltagebied, met uitzondering van Rotterdam en Rijnmond, die 737.000 inwoners hebben, een eigen apparaat in het leven roepen om slagvaardig op allerlei invloeden, gewijzigde standpunten en nieuwe ontwikke lingskansen te kunnen reageren. (Van een onzer verslaggevers) SBIJKENISSE Het AmsteUoneel on- derlèidtng van. HinL Blaaser brengt mor genavond,.... dinsdag, bet toneelstuk „De Castusbloem*'-. in de grote zaal van hotel De KeCzer-rAanvan acht uur. •Voor de Hoekse Brink hebben de studies van stadsontwikkeling ertoe' geleid dat de Prins Hendrikstraat bij de Harwichweg zal worden afgeslo ten. De Prins Hendrikstraat wordt daarmee wat het doorgaande verkeer be ft ontlast Ben nieuwe uitvalsweg tèn noorden van de geprojecteerde Deltadijk' gaat het verkeer van en naar het strand verwerken. Rond het Brinkplein zijn-winkels met bovenwoningen, paviljoens, café restaurants en een hotel geprojec teerd. Over de uitgifte van grond voor het hotel en de winkels zijn reeds onderhandelingen gaande met de NV Bouw- en aannemingsbedrijf Van Omme en De Groot. Behalve als gezelligheidsplein moet de Hoekse Brink vooral gaan functioneren als plaats waar bijeenkomsten en mis schien een weekmarkt worden gehou den. De plannen kwamen de vorige,keer ter sprake in een besloten vergadering vah de wijkraad.' Wethouder mr. H. C. G. L. Polak en ir. B. Fokkinga, directeur stadsontwikkeling: gaven er in openhartige sfeer toelichting op. In de bespreking kwam" naar voren dat rekening gehouden wordt met een groei van Hock van Holland van (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De sleepboot Ro de Zee (9000 pk) vannacht pompen overgezet op het Italiaanse schip Ori- one (7223 brt, gebouwd in 1943), dat met water in de ruimen ten zuid westen van de Azoren om hulp had gevraagd. De op de Azoren gestationeerde Rode Zee voer óp het noodsein uit en bereikte het uit Palermo afkomstige schip vannacht om één uur. Het lukte acht pompen op het, stuurloze schip over te zetten, waarvan er om zeven uur al vier werkten. Behalve de kapitein èn drie officie ren, is de rest van de bemanning aan boord genomen van de tanker San Felice. De Rode Zee zal proberen vast te maken en het schip naar Horta of Punta Delgada op de Azoren sle pen. Duur-vsn de opruiming ISjtnuetS Wt 6 fabrutri CUn tel. óf schrift bist LONDEN Het Franse booreiland Unifor-i is zondagmiddag het doel ge weest van enkele intensieve hulpacties. Op het eiland, dat in de Noordzee op 50 kilo meter ten noordoosten van Great Yarmouth ligt, had zich een ontploffing voorge daan. Het platform werd zwaar beschadigd. Er waren geen slachtoffers. Alle zestig op het booreiland, dat werkt voor Shell-Oil, aanwe zige personeelsleden konden in veiligheid worden gesteld. Als voorzorgsmaatregel heeft men met helicopters direct na het ont vangen van noodseinen meer dan veertig mannen geëvacueerd. Er waren tien Nederlanders -aan boord. Over de oorzaak vah de ont ploffing is nog niets bekend. Shell Oil heeft gisteravond .op dracht gegeven hét booreiland voorlopig prijs te geven. Ver klaard werd dat het gas omhoog blijft borrelen. Uniior-1. boort sinds oktober naar gas. Dit aardgas wordt naar Enge land gepompt. In de leiding wer den enkele lekken geconstateerd. Het reddingswerk van zowel schepen als helikopters werd emstig bemoeilijkt door het slechte weer. De sleepboot Indusbank. (rechts met achter zich de scheef han gende kustvaarder Tobi Trader. De brandweer pakte de- brand bestrijding stevig aan. Met drie stra len lage druk en drie hoge druk werd. het vuur mpt succes bestreden. Wel moesten brandweerlieden gebruik maken van persluchtmaskers. Als U eenmaal zo'n corselet gedragen heeft, zult U nooit meer anders willen..... want is het geen heerlijk veilig idee dat die ontsierende uetroiletjes voortaan tot het verleden be horen Kwaiiteits corselet van zware Lycra, met nylon „ritssluiting en extra haken- en ogenband. De dubbele versteviging op het buikgedeelte en het dubbele achterpand zorgen voor een prima steun. Met 3-delige "net" cups, die obk na vele malen wassen hun vorm blijven houden. Dit prachtige corselet, dat Uw figuur prima korrigeerx koopt U nu met veel voordeel voor nog géén twintig gulden. Uitgerukt waren, in volgorde van aankomst: G 4, eenheid 3.22, A4, L 4, M 2, Sw 2, eenheid 321, G 2, T 1 èn eenheid 131. De leiding berustte bij; onderbrandmeester M. van Kampcf- dijk cn later bij brandmeester P. C. Gaander,"e. Om kwart voor zeven kon de brandweer inrukken. Er vyas grote belangstelling voor de brand. ROTTERDAM Vanmorgen vroeg, ongeveer kwart over vier, heeft in de Vierambaehtsstraat een felle brand gewoed. Nie mand werd gewond, er werd al leen schade, tot een vermoedelijk bedrag van 50.000, aange bracht. IIoc de brand in de banketbakkerij van de heer 1L Hensen, die zelf in Capeile a.d. IJssei woont, is ontstaan, is niet zeker. Men denkt aim kortsluiting in een tl-balk. De brand brak uit in het maga zijn aan d? achterzijde van „Banketzaak Hensen" in de Vieram bachtsstraat 96. Vandaar sloeg het vuur naar een er boven gelegen woon-slaapkamer. Vervolgens ging het vuur ook naar de winkel aan de voorzijde. Brandweerlieden moesten twee vrouwen die boven het bedrijf wo nen uit het pand redden. Het zijn de 85-jarigé weduwe H. J. van Erkens- Freling en de bij haar inwonende pleegdochter. De bakkerij brandde helemaal uit evenals de winkel en de woon-slaap kamer. Aan de voorzijde werd ook het hout van de ramen van de kamers van de twee geredde vrouwen op de eerste verdieping geblakerd, braken de ramen en ver handden de gordijnen. Overigens kreeg de woning veel -waterschade. I (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Nu het Van I Dam-ziekenhuis aan de Westersingel sinds zaterdag officieel als zodanig in i bedrijf is, werd ons vanorgen van de I zijde van de werkgroep meegedeeld, dat kinderarts mevrouw T. A. J. Jans- sen geen deel meer zal uitmaken van f de medische staf. Vertier heeft ze- nuwarts A. C. Regensburg een vcr- i bintenis met een -ziekenhuis elders 1 aangegaan. De heer Regensburg heeft echter wel de verklaring getekend, dat hij in principe zich gaarne zou willen verbinden aan het Van Dam-zickcnhuis. Zijn heengaan, al- dus de werkgroep, heeft dus niets te j maken met spanningen. I Internist P.L. Oe, die zijn beslis- t sing nog in beraad hield, heeft doen weten dat hij'zal aanblijven. 5 Van de 31 aan het Diaconessenhuis I verbonden medici zijn er dus 29 in j dienst van het Van Dam-ziekenhuis overgegaan. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Dc zeven beman ningsleden van de Deense kustvaar der Tobi Trader zijn gisteravond laat in een zware storm op enkele tien tallen mijlen uit de kust bij Scheve- ningeri gered door de Belgische sleep boot Scaldis. Het schip zelf is 's nachts op sleeptouw genomen door dc Europoortslcepboot Indusbank, die dc Tobi Trader vanochtend de Nieuwe Waterweg heeft binnengebracht. De kustvaarder verkeerde in nood nadat een zware golf een deel van de railing, had weggeslagen en de stuur inrichting defect was geraakt. De rui men maakten water. Verschillende schepen zetten na het noodsein koers naar de Tobi Trader. Hun pogingen om het schip te berei ken faalden echter door de hoge zee. De- Scheveningse reddingboot Ber nard van Leer, die ook was uitgeva ren om hulp te verlenen, werd later teniggeroepen. Schipper Den Heyer bleef echter op enkele mijlen uit de kust liggen omdat hij de haven niet wilde binnenvaren vanwege de enor me brekers die tussen de havendam- men stonden. Tegen tien uur leek het erop dal de Tobi Trader zou kapseizen. De kapi tein liet weten dat de bemanning van plan was in een reddingboot te stap pen en van boord te gaan. Toen besloot de Scaldis te proberen de mensen van boord te halen. De eerste poging om langszij te komen mislukte. De bemanning verliet daar om aan de lijzijde, dus van de wind af, het schip op een vlot, om zo naar de sleper te drijven. Het vlot sloeg echter om en alle opvarenden kwamen in zee terecht. Met lijnen en reddingboeien slaagde de bemanning van de Scaldis er niet te min in iedereen aan boord te krij gen. De Scaldis bleef bij de sterk slagzij makende Deen totdat de sleepboot Indusbank er zou zijn. Toen deze sle per om halftwee arriveerde, dreef de Tobi Trader op 22 mijl ten noord westen van Hoek van Holland. Om j kwart over drie lukte het een tros te gooien rond de ankerb'nden. De Scaldis vertrok daarop naar de En gelse haven Great Yarmouth, waar de Deense zeelieden toch moesten zijn. De Indusbank heeft enkele uren voor de Waterweg gelegen omdat net tij niet gunstig was om binnen te lopen. Om ongeveer elf uur verscheen de Indusbank met de scheef liggende Tobi Trader tussen de pieren. De kustvaarder werd naar Euro poort gebracht, waar eerst het water uit de ruimen zal worden gepompt. Daarna gaat het schip naar dc werf Vlaardingen-Oost voor reparatie. De stormwinden van gisteren had- I den de Nederlandse kust zwaar geteis terd. In het noorden van het land moest een beperkte dijkwacht wor den ingesteld. TEL AVIV Twee Israëlische vliegtuign hebben vanmorgen stel lingen in Jordanië gebombardeerd. De aanval volgde na een beschieting van Israëlische troepen in de buurt van Neveh Oer, in het Beisan-dal, ten zuiden van het Meer van Tibe rias, zo heeft een militaire woord voerder in Tel Aviv meegedeeld. Van Jordaanse zijde werd gezegd dat Israëliërs vannacht het vuur had den geopend op Jordaanse'stellingen. Het artillerieduel duurde ruim een uur. Van de Jordaniërs werd nie mand gewond. Ook zouden Israëlische toestellen een aanval hebben uitgevoerd op Iraakse troepen. Dit meldt althans radio-Bagdad. De Iraakse luchtaf weer zou twee vliegtuigen hebben neergeschoten. ROTTERDAM In pension Huize Barto aan de Heemraadssingel is za terdagavond de zeventigjarige bank werker C. Vink, bewoner van het pen sion, van de trap gevallen. Met ern stig hoofdletsel werd de man naar het Dijkzigtziekenhuis gebracht Daar 's hij nog dezelfde avond aan de ver wondingen overleden. Morgenvroeg om 9 'uur begint de verkoop van .deze Lycra kwaiiteits corseletten, met ex tra verstevigingen op voor- en achterpand, rits en, haken en ogensluiting, in wit, - maten 42 t/m 54 B en C cup mwM voor SCHIETBAANSTRAAT 7 Duur van da opruiming 16 januari tot 6 fèbruari Géén taL öfs&irift i*tL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1