Sportraad advies gevraagd Vlaardingerhout" wordt nieuw recreatiegebied Recreatiegebouw niet alleen een aanwinst voor Fortuna raraaram AGENDA Testo en LVT werken in nieuwe wijk samefrj A DR IA AN VOLKE R teiefoniste- telexiste administratieve kracht typiste TSF rekende af met sterk Irene Uitslauen denksport in Vlaardingen GTB handhaaft promotiekansen Studiekring gaat wijnen proeven Maassluise Harmonie Gymzaal Holy is klaar „Oranje Getrouw" hield feestavond Drie man weg bij de RET Gewonden bij valpartijen Kamerorkest onder Zinmair Anneke van Ruiven kampioene RTB Man die Nellie van Sans wilde doden wordt voorgeleid TAFELTENNIS imwr-Pl Bromfietser gewond Korfbaltornooi Van der Giessen bouwt Smit-Lloyd 18 Scheidsrechters actief Levendig concert van Dirk J. Zwart v SGP bestaat 45 jaar 1-persoons 80x190«ro 2-persoons 120x190 cm (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het plan, dat de bestemming regelt van het groene gebied van 530 hec tare ten westen van de stedelijke bebouwing van Vlaardingen, heeft van de stedebouwkundige de naam „Vlaardingerhout" ge kregen. Het bestemmingsplan is om advies gezonden naar de Vlaardingse Raad voor Sport en Recreatie. Schoolvoorbeeld TE EST LAND-ZUID SCHETS WASAUTOMATEN CENTRIFUGES Natuurlijk PLATENB0NNEN halen bij G. P. van DA ALEN Jr. V&AARDINGEN vandaag .en morgen ,en dagelijks Trevira 2000 Jersey 140 cm breed verkoop 2e verdieping hi KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ TOT HET UITVOEREN VAN OPENBARE WERKEN Rooster DE ROTTERDAMMER Pagina 4 2A MAANDAG 3 FEBRUARI De oplossing voor .kleinbebuis- den, voor hen die meer ruïrfite in de slaapkamers willen. nu in een extra voordelige op- mirnings-aanbieding. Wantelledikant van grijs ge moffeld metaal met extra ver stevigde spiraal. Dit ruimtebesparende ledikant voor slaap-, logeer of kinder kamer, gemakkelijk te ver plaatsen en licht inklapbaar, in 1- of 2-persoons formaat, nu met guldens voordeel op onze toch al lage prijzen! De 530 hectare is bij de gemeente Vlaardingen gevoegd na de grenswijzi ging tussen de genieenten Maassluis, Maasland en Vlaardingen. In het be- Morgetwroeg om 9 uur begint de verkoop van deze 1 en 2 persoon* weirtelledikanten van grijs gemoffeld metaal met extra verstevigde spiraal. Een wentelledikant, dat U van.alle ruimteproblemen afhelpt,'*nu voor een prijs, waar U normaal een gewoon ledikant voor "koopt. Jhiur vn <f» opnihring m 16 ftnuari for 6 ttbruui Gtén tiL of schrift bat SCHIEDAM De vrijdag gehou den tumkampioenschappen voor jeugdturnsters van de Rotterdamse Turnbond in de sporthal De Enk te Rotter(lF#n zijn geëindigd in een overwinning voor anneke van Ruiven de Schiedamse vereniging THOR. Twee en drie werden Plonneke van Rossen en Gonnie Poot, beiden van Sportuna Spijkenisse. Anneke van Ruiven behaalde het kampioenschap jeugdturnster van de RTB met ruime voorsprong (29.69 pnt). De jeugdturnsters van THOR, die onder leiding staan van mejuf frouw N. Boender, deden het in Rot terdam allen uitstekend: Jolande Trompper en Marijke van Ruiven eindigden op de vierde en vijfde plaats. Tiende en elfde werden Thea v. d. Pas en. Mieke Nobel. VLAARDINGEN Zaterdagmor gen om half twaalf was het wet- houder Q. Walstra die het fraaie re creatiegebouw van Fortuna aan de Hlarathonweg met een hamerslag voor geopend verklaarde. Tevoren had de heer Walstra de sleutel van 'het gebouw ontvangen van de heer p, Vietsch, lid van de bouwcommis sie. De heer Walstra mocht op zijn heart de slentel weer overhandigen aan de heer 3. Houdijk, voorzitter van Fortuna. Het gebouw en de sportzaal bete kent niet alleen een aanwinst voor Fortuna (dat bijna 800 jeugdleden, heeft), maar het eomple is van grote betekenis voor de gehete Vlaardingse gemeenschap. Zo zal'de sportzaal ook gebruikt kunnen worded voor gym nastieklessen voor de schooljeugd en ook kunnen clubjes gebruik maken van het gebouw. Daarbij wordt ge dacht aan conditietraining enz. Eén en ander bleek duidelijk uit de toespraken, die werden aangehoord door ongeveer 250 genodigden van wie er enkele tientallen genoegen moesten nemen met een staanplaats. De heer Walstra had bijzondere waardering voor de wijze waarop het compte tot stand is gekomen. Wat de samenwerking betreft, vond hij dat er sprake was van een school voorbeeld. Hij merkte op, dat het ge bouw in de geest van sportiviteit is neergezet waarbij hij vooral doelde op dë zelfwerkzaamheid van de vere niging. Het college van burgemeester en ■wethouders was voltallig aanwezig, evenals alle hoofden van de gemeen telijke diensten van Vlaardingen. Burgemeester mr. J. Heusdens zag Fortuna als een goede ambassadeur voor de goede stad Vlaardingen. Het nieuwe compie noemde hij een prachtig sportpaleis, dat zijn stoutste verwachtingen had overtroffen. Na mens de bevolking complimenteerde mr. Heusdens de vereniging met de unieke aanwinst waarvan hij hoopte, dat vele generaties ervan kunnen profiteren. De heer M. Meuleman, voorzitter van de KNV, legde de nadruk op de schitterende wissel- en samenwer king tussen Fortuna en het gemeen tebestuur. Als waarschuwing merkte hij op, dat men de recreatie beslist op de tweede plaats moet laten ko men. Voedt de jeugd niet op achter eeb glaasje limonade, maar Iaat de jtugd zich harden in de sport op de grasmat. Fortuna's voorzitter J. Houdijk was er gauw bij om de KNVB-voorzitter daarover gerust te stellen, maar hij voegde er wel aan toe, dat er geen groen meer te zien zal zijn, als alle Fortuna jeugdleden op de velden zouden worden losgelaten. Trouwens, de heer Bijle was toch ook van H mening, dat men de jeugd meer mee moet geven behalve het -frappen naar een hal.- Geeft het ge bouw de geestelijke inhoud die het behoeft, aldus de 'neer Bijloo. Namens alle 'Vlaardingse voetbal verenigingen sprak de heer D. van derSnoek, tevens lid van de sectie voetbal van de Vlaardingse Raad voor Sport en Recreatie. Hij liet zijn gelukwensen vergezeld gaan met de aanbieding van een portret en een geschenk onder couvert, bestemd voor het werk onder de jeugd. stemmingsplan worden de gronden jn hoofdzaak bestemd voor recreatieve doeleinden, zonder dat tot detaille ring van deze bestemming is oer- gegaan. Globaal is de Indeling van het groe ne gebied als volgt: 440 hectare voor recreatieve doeleinden (inclusief de eendenkooi), 30 hectare voor industrië le bedrijven, veertien hectare voor een rioolwaterzulveringsbedrljf, 40 hectare voor verkeersdoelelnden en zes hectare voor bijzondere doelein den. Bij die laatste zes hectare gaat het om een klein terrein, onmiddellijk grenzend aan de bebouwing in de Westwijk. Het is de bedoeling daar het nieuwe pand voor de scholenge meenschap „Westland-Zuid" te bou wen. Deze school is nog in een nood gebouw aan de Arij Koplaan geves tigd. Het schoolgebouw zelf zal een beperkt deel van het terrein_beslaan. De rest is bestemd voor schoolsport- velden. De rioolwaterzuiveringsinstallatie is geprojecteerd langs de rivier, aanslui tend op de oude gemeentegrens. Ten noorden hiervan, tussen Maassluisse- dijk en spoorbaan, is de uitbreiding van het industriepark „De Vergulde Hand" gedacht Op dit gebied rust nog een recreatieve bestemming. Naar de mening van de stedebouw kundige kwam dit gebied het meest in aanmerking voor de vestiging van .bedrijven, omdat het geklmed ligt tus sen de industriepolder „De Vergulde Hand" en de zuiveringsinstallatie. De ligging van deze gronden zou voor de recreatie weinig aantrekkelijk zijn, al dus het rapport Het Vlaardingse bestemmaingsplan zal nog aan het Streekplan Rechter Maasoever moeten worden aangepast. Dit laatste plan, dat reeds is goedge keurd door Provinciale Staten van. Zuid-Holland, geeft de betrokken gronden zowel een bestemming voor stads- of dorpsgebied als een recrea tieve bestemming. De stedebouwkundige heeft bij zijn bestemmingsplan een schets gevoegd, die een idee geeft van een mogelijk heid het recreatiegebied in te richten. Over de definitieve inrichting zal, me- VLAARDINGEN De 32-jarige Ita liaanse fabrieksarbeider J. A. die ervan verdacht wordt op donderdag 23 janua ri driemaal de 30-jarige Nellie van Saus te hebben trachten doden, en de vol gende dag na een zelfmoordpoging in het Holy ziekenhuis werd opgenomen, is zaterdag naar het bureau van politie overgebracht. De man zal voer de officier van ju stitie te Rotterdam worden geleid. JV/ETHOUDER G. Walstra lilaar O voor de overdracht van het nieuwe recreatiegebouw aan de Marathonweg aan Fortuna-voor- zitter J. Houdijk. RiruiAiic caof! rccohMJKBA'K DE SPECIALIST CRUENIUMSTR.tZ - HCEtt EHH3STR TriOIO-3£.2Z'Z1 VlPdPBHtCtN OOTtaaveakade 3: ruilbeurs van 52e Ver zamelaar, 19. Stadsgehoorzaal* Wij zijn de "wet, lllm 28 ^Triangel: vergadertng Studiekring Vlaar dingen. 20- Bijkantoor „»e Rotterdammer', Smalle ravenstraat 11, tel. 346775. Alarmnummer Sfllfies 344848 G5 GDS 341441. Alarm- vrmr meldingen luchtvwontrei- r_vot,LKlachten SCHIEDAM Het eerste tafelten nis team van TSF heeft de zeer moei lijke uitwedstrijd tegen Irne uit Til burg tot een goed emüe gebracht. Het Schiedamse hoofdklasse-team behaalde met 64 de volle winst. Gunstig voor de Schiedammers was ook de onverwachte nederlaag van JCV in 1 'ught tegen De Treffers. TSF heeft nu de leiding in de hoofdklas se-promotieafdeling, waann strijd geleverd wordt om een plaats in de ereklasse. Tegen Irene bracht aanvoerder Cas van Koetsveld twee winstpartijen op zijn naam, evenais Gerry Vaessen. Hans Kreischer won eenmaal. Zaterdag ontvangt TSF concurrent JCV, dat een verliespunt minder heeft. De wedstrijd begint om vijf uur. TSF 2 deed het ook uitstekend. Dick Boer, Nol Braak en Henk Eik mans gaven tegen TOG in Haarlem geen partij uit handen: 100. Het tweede team van de Schiedamse ver eniging speelt zaterdag eveneens thuis tegen het sterke ATTC uit Alphen de aan de hand van een bodemonder zoek, overleg worden gepleegd met verenigingen en instellingen die bij de recreatie betrokken zijn. Op de schets van de stedebouwkun dige is tevens aangegeven het reatie- gebied van Maassluis en Maasland. Hiermee heeft hij een duidelijk beeld willen geven van de totale omvang van het recreatiegebied en de samen hang met het recreatiegebied „Midde n-Delfland". Het bestemmingsplan zal worden besproken op de eerstvol gende vergadering van de raad voor i sport en recreatie, die dinsdag II fe~ bruari in het stadhuis wordt gehou- VLAARDINGEN In Waddinx- veen werd zaterdag een nationale damdag gehouden waaraan onder meer werd deelgenomen door acht leden van de Vlaardingse damvereni ging VDV. D. van den Kerkhoff en A, Molenaar behaalden beiden een eerste prijs, terwijl Leen Torn een tweede prijs behaalde. Donderdagavond zal de beslis singswedstrijd worden gespeeld tus sen het eerste tiental van de damver eniging KDV uit Krimpen aan den IJssel en het tweede tiental van VDV. Deze ontmoeting wordt in Rot terdam gespeeld in het clublokaal van Constant aan de Beukeisdijk 37 m de voormalige Montessorischool. Het winnende tiental promoveert naar de hoofdklasse van de Rotter damse Dambond. In de promotieklasse van de Rot terdamse Schaakbond heeft HVO de uitwedstrijd tegen de RSR Ivoren Toren gewonnen met 73. Reeds op 10 januari nam HVO een 41 voorsprong, die na het uitspelen dus is uitgegroeid. De zeven punter, werden behaald door de overwinningen van De Jong, Uithol. Heyna, Van der Vaart, Van der Kloet en Wannet en door de re mises van Hogerwerf en Van Driel. Opvallend, dat de invallers Van der Kloet en Wannet tot winst kwamen. Vanavond, maandag, kan voorlopig worden beslist of HVO de leiding blijft behouden, want dan komt Rot terdam 3 op bezoek. Beide teams zijn nog ongeslagen. SCHIEDAM Zonder verlies zijn zowel GTB als GSS zaterdag door hun wedstrijden gekomen, waardoor belde clubs zich aan de goede kant van de ranglijst hielden. GTB klopte Nelson met 52 en heeft hierdoor nog stees promotiekansen, ondanks twee verliespunten. GSS en CCO konden voor rust niet scoren, maar na de thee kwamen de gasten toch voor te staan (01). GSS dat met invallers speelde voor Van Idema en Den Ouden kwam zeven minuten voor het einde verdiend op 11 door een doelpunt van Van Put ten, gescoord uit een vrije trap. Kee per Smiermanny (GSS) kreeg daarna nog veel en moeilijk werk te doen, maar hij hield zijn doel goed schoor,. Scheidsrechter Leydekkers leidde uitstekend. De luxe van Trevira 2000 Jer sey, de modestof bij uitne mendheid, morgen binnen het bereik van al die klanten, die een fijne neus hebben voor iets bijzonders. De ideafe stof voor modieuze jurkjes, pakjes, enz. (U voelt ze niet zo soepel} en waarvan U de voordelen wel kent: snel gewassen en zo droog. Deze Trevira 2000 Jersey van 19,95 per meter, een fijne stof voor nu en het komende voor jaar, koopt U nu reeds, liefst 140 cm breed, per meter voor nog géén veertien gulden. 3 w w s Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze bijzonder fraaie Trevira 2000 Jersey, in vele kleuren w.p. marine, rood, groen, wit, enz., 140 cm breed, per meter. m Duur van de opruiming 16 januari tot 6 februari Géén tcL of schrift bast (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De heer P. Hoogendijk zal morgenavond, dinsdag, in gebouw Triangel voor de leden van de Studiekring „Vlaardin gen" een verhandeling houden over wijnen. Aan dit onderwerp is een „proeverij" verbonden. De wijn wordt aangeboden door de Vlaardingse Wijnimport Maatschappij A. Hoogendijk. Na de pauze zal een kort Spaanse kleurenfilm worden ver toond. De avond begint om acht uur. VLAARDINGEN Op de kruising Reigertean-Tareiwalklaan slipte vrij dagmorgen de 51-jarige hoofdagent van politie B. L op zijn bromfiets. Hij is met schouderlecsel en een hersenschud ding in het Holyziekenhuis opgenomen. Op de Reigerlaam bij de Kwikstaart- weg werd vrijdagmiddag de twaalf jarige wielrijdtster A. de L. door een personenauto aangereden. Het meisje sloeg plotseling kaksaf en de bestuur der van de auto kon een aanrijddn® niet voorkomen. Het meisje is met een herserasdiud- 1 dbn.g in het Holyziekeivhuls opgenomen MAASLAND In de Olympia-hal heeft ODO ter afsluiting van het mi- j cro-korfbalseizoen zaterdag een tor- t nooi gehouden, waaraan deelnamen I de verenigingen Maassluis, Eurotop 1 en ODO, me't elk drie achttallen. Bij de eindrangschikking bleek i Maassluis als vereniging het best j gespeeld te hebben (10 punten), daar- j na ODO (6 p.), en ten slotte Eurotop (2 p.). KRIMPEN Van der Giessen-de Noord NV gaat voor Smit-Lloyd NV iiet bevoorradingsschip Smit-Lloyd 18 bouwen. Dit I8e schip uit een serie wordt gebouwd op de werf in Alblas- serdam, Begin deze zomer moet het worden afgeleverd. De Smit-Lloyd 18 wordt het 11e vaartuig dat deze werf voor Smit-Lloyd bouwt. De schepen zijn bijna 60 meter lang. 11,7 meter breed en 5,1 meter hoi Ze wordt gebruikt voor de bevoor rading van booreilanden op zee. VLAARDINGEN De Vlaardingse Scheidsrechtersverenlging heeft voor de komende periode enkele bijzonde re bijeenkomsten, op haar programma staat Vanavond, maandag, wordt in het clublokaal een sportquiz gehou den, gevolgd door een causerie van de erediviriescheidsrechter Koen Brouwer, die zal verhalen over zijn 'uitstapje naar Oost-Duitsland. Maandag 17 februari zal de heer H. Koning een en ander verteilen over het werk in een commissie en over andere zaken in de sport. Maandag 3 maart zullen de spelregels ernstig warden bekeken en maandag 17 maart zal de heer Akerman, secreta ris van de KNVB, iets komen vertel len over de gang van zaken op het Bondsbureau. MAASSLUIS Door een betreu renswaardig misverstand zijn in onze recensie van het concert dat de Maassluise Harmonie vorige week vrijdagavond gaf, in onze krant van zaterdag de nemen van twee dirigen ten verwisseld. De stemmige com positie waarmee' het concert werd ge opend, werd gespeeld in verband met het overlijden van de vroegere diri gent de lieer J. Bijster. De medede ling dat deze uitvoering verband hield met het overlijden van de hui dige dirigent de heer A. van der Luyt was onjuist. Wij betreuren dit misverstand en bidden de lezers onze verontschuldi gingen aan. Redactie V -J® 7 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Vanavond maandag, wordt aan de Wielewaal straat de eerste gymnastiekzaal van de wijk Holy in gebruik genomen. Deze zaal is er de oorzaak van ge weest, dat de gymnastiekverenigingen Testo en LVT besloten hebben tot samenwerking. Door de krachten te bundelen kunnen beide verenigingen een „sterft" trainings rooster samen stellen. De samenwerking beperkt zich voorlopig alleen tot een verdeling van de uren, het voeren van een geza menlijke propaganda en het uitwisse len van leiding. Deze samen werking geldt alleen voor de wijk Holy. Een ROTTERDAM Ter gelegenheid van de verjaardagen van de prinses sen Beatrix en Margriet heeft de Rotterdamse Christelilke Oranje Ver- emeirg „Oranje Getrouw" vrijdag avond in gebouw Odeon een feest avond georganiseerd voor haar leden en belangstellenden. Voorzitter C. van Kranenburg zei ■n zim openingswoord blij te zijn met het srote aantal aanwezigen, ondanks het feit dat vele leden met griep te bed liggen. Hij vertelde voorts iets over de feestavond op 30 april, waar een ge varieerd maar duur programma zal worden gebracht met een aantal bekende artiesten. Ook deze avond zal in Odeon worden gehouden. De aanwezigen op de feestavond konden voorts genieten van „De avond van de zevende juli", een dwa ze klucht van Gerard van Dijk, die onder regie van de heer H. van Noor- dpnne door de C.J.V. toneelgroep Ons Doel Getrouw uit Schiedam ten tone le werd gebracht. Hoewel de figuren aan de fantasie van de auteur ontsproten zijn, is de intrige van dit spel gedeeltelijk gebaseerd op een ware gebeurtenis. De medespelenden waren de dames J. Heïjna-Meeder, I. Zuidgeest, C. van der Tuyn, E. Landsmeer en A. van Houten en de heren A. Zuid geest, O. de Graaf, J. van der Nagel en C. de Waard. ROTTERDAM De direkteur van de RET, drs. 'C. G. van Leeuwen heeft vrijdag drie personeelsleden van het bedrijf toegesproken in ver band met hun vertrek. Conducteur L. de Wit was van deze functionarissen het langst in dienst van de RET, namelijk 46 jaar. Hij ontving de zilveren draagpenning en het getuigschrift van de Ned. Maatschappij van Nijverheid en Handel. De-heer De Wit begon zijn werkzaamheden in 1923 als wissel wachter. Autobuschauffeur J. F. van Wijnen was 30 jaar in dienst van het "bedrijf. Hij verlaat de RET omdat hem per 1 januari van dit jaar invalidi teitspensioen is toegekend. Hém werd door de Ned. Maatschappij van Nij verheid en Handel de bronzen draag penning met bijbehorend ge tuigschrift toegekend. Ook de heer F. C. Roovers, assis tent B op de afdeling Algemene en Personeelszaken, werd vervroegd ge pensioneerd in verband met zijn ge zondheidstoestand. Aanvankelijk werkte hij bij de afdeling Vervoer, waar hij 24 jaar geleden zijn werk zaamheden begon als hülpconducteur. Hij maakte zich verdienstelijk voor de RET-Harmonie, KEULEN Volgens de direkteur van het Joods documentatiecentrum in Wenen, Simon Wiesenthal, bekle den 800 tot 1000 oud-nazi's hoge funkties in Oost-Duitsland. Sommi gen van ben zitten zelfs in de Volkskammer, het Oostduitse parle ment. In de pers, radio en televisie vor men zij een groen, die in hun an ti-joodse uitvallen dezelfde woorden bezigen als onder Hitier. Wiesenthal, die de namen van de meeste oud-na zi's kent, noemde ondermeer Kurt Blecha, direkteur van de Oostduitse voorlichtingsdienst. VLAARDINGEN In de speeltuin aan de Billitcnlaan viel zaterdagmor- i gen de zesjarige Peter Pothoff van de i stenen trap van de glijbaan. Met een hersenschudding is de jongen naar het Ho! yzikver.huis gebracht. Tijdens werkzaamheden op een bouwwerk aan de J. W. Frisolaan viel maandagmorgen de 64-jarige P.C.V. uit Rotterdam op een zolderverdieping van een in aanbouw zijnde woning. Met beenletsel is de man door de GGD naar het Holyziekenbuts vervoerd. Op de Schiedamseweg viel zaterdag- middag de 18-jarige bromfietser N.R.S. nadat hij voor een andere bromfiets moest remmen. De jongen is met een I lichte horsen-schudding, een vermoe delijke kaakfractuur en verwondingen aan boven- en onderlip naar het Holv- ziekenlmis gebracht. De bromfietser voor wie hij plotseling moest remmen is onbekend gebleven. Getuigen van dit ongeluk worden verzocht rich bij de po litie te melden Op ons kantoor kunnen worden geplaatst voor de LOONADMINISTRATIE voor het SECRETARIAAT Mulo-opleiding strekt voor bovengenoemde functies tot aanbeveling. Schriftelijke of telefonische sollicitaties: Afdeling Personeelszaken, Aelbrechtskade 100, Rotterdam, tel. (010) 235945, INENTING TEGEN DIFTERIE - KINKHOEST -TETANUS - JXUfWER- VERLAMMING EN TEGEN. FOKKEN. Op donderdag 6 febr. 1969 van 1.302.uur n.m. zal er ten huize van de Vlaar dingse artsen gelegenheid worden gegeven voor koste loze inenting: tegen pokken voor kinderen, die de leef tijd van twee jaar nog niet hebben bereikt; tegen dif terie - kinkhoest - tetanus kinderverlamming voor zui gelingen kleuters. Aan kinderen, dl© een half jaar geleden driemaal wer den ingeënt tegen difterie - kinkhoest - tetanus kinder verlamming, moet nog een vierde injectie worden ge geven om de verkregen im muniteit voor een aanta!ja ren te bestendigen. Men kan zich zonder voorafgaande aanmelding bij de huisarts vervoegen, waarbij het oranje inentingsboekje moet worden overgelegd. Ouders, die hun kinderen geboren in 1965 volledig lie ten inenten tegen difterie - kinkhoest - tetanus - kin derverlamming, worden er aan herinnerd, dat deze kin deren nu voor een herinen ting in aanmerking komen. Hierdoor wordt de immu niteit weer verlengd. Deze herinenting vindt plaat» door gebruik van een ge mengd vaccin tegen de ge noemde ziekten. Door de huisarts zal bon 5 uit het oranje inentingsboekje wor den ingenomen nauwere samenwerking of zelfs «k fusie behoren tot de mogelijkhedto De wijk Holy zal als „proefpold^ fungeren. Zouden Teste en LVT zelfstand» in deze wijk opereren, dan zouden elkaar niet alleen concurrentie aaa. doen, maar dan zouden bovendien wl paalde onrendabele leeftijdsgroepen niet aan bod kunnen komen. DaaS besloot men om samen de beschik^ re uren op woensdag- en donderdag' avond de bewoners van Holy aabtii )>iden. - Testo en LVT zijn de enige verenil- gingen die in Holy tot samenwerkt» zijn gekomen. De andere vereniSn! gen die zelfstandig in de gymzaal aaa" de Wielewaalstraat gaan werkenW leonidas-Dovido (maandag), r.k. Vnjr- (dinsdag) en Hollandia (vrijdag). Op de beide avonden van Testo éa LVT op woensdag en donderdag ko.' men totaal twaalf leeftijdsgroepen aa nbod. De training gebeurt onder leiding van gediplomeerde krachten Het rooster op woensdagavond vet- meldt: 17 tot 18 uur jongens van 6 tot 9 jaar, 18 tot 19 uur jongens van 7 tot 10 jaar, 19 tot 20 uur meisjes van n tot 16 jaar, 20 tot 21 uur dames 1$ conditie, 22 tot 23 etra trainingsuur. Op donderdagavond: 16,30 tót 1730 meisjes van 4 tot 6 jaar, 17.30 'tol 18.30 meisjes van 7 tot 10 jaar, 18,30 tot 19.30 meisjes van 11 tot 15 jaar 19.30 tot 20.30 jongens van 10 tot 15 jaar, 20.30 tot 21.30 dames conditietraj. ning. 21.30 tot 22.30 heren conditietrai- ning. De training begint woensdag 5 "tl- bruari. Men kan zich aanmelden tij. dens de lesuren en verder bij: me vrouw T. Boon-Apon, Talingstraat 31 tel. 352295; W. H. J. Kuipers. Vaa baerlestraat 224, tel. 341725, C. Goed- knegt, Merellaan 63, tel. 349016 en bij J. v. d. Steen, innensingel 163 te! 351403. ROTTERDAM - Voor een overwe gend jeugdig publiek %aak nog wat onwetend op dit gebied, vandaar" het regelmatig applaudisseren tussen' de delen van de verschillende uitge voerde composities concerteerde vrijdagavond in de Kleine Doelenzati het Nederlands Kamerorkest, dat dit maal weer geleid werd door de be- gaafde David Zinman. Solistischs, medewerking werd verleend door vi olist Thomas Magyar, tevens concert meester van het ensemble,- in Men-" delssohn's jeugdwerk, het vioolcon cert in d, Het concert werd geopend met een vitale uitvoering, waarbij geen detail aan de aandacht van de dirigent ontsnapte, van de „Italiaanse" symKP nie in A, K.V. 134 van de jónge zart. /<- Thomas Magyar speelde hierna met grote 'expressiviteit en cantabiliteit, het geheel gesteund door een uitste'- '- kende technische beheersing, véC" Mendelssohn's verrukkelijke concert,"' waarin men al vele tekenen van,het* latere „beroemde" concert in en kan herkennen. Vooral het speelse slot is een genot voor het oor. Het orkest was ook hier goed op dreef, zodat er een vrijwel ideale herschepping van dit opus tot stand kwam. Het gedeelte van na de pauze stond op hetzelfde niveau als er voor. Drie delen uit de boeiende .Lyrische Sui te" genoten een weergave, die'uit muntte door grote verfijning in. klank, terwijl het hartstochtelijk ele ment, met name in het derde frag ment rijkelijk aanwezig was. Het concert werd besloten met een volledig geslaagde reproductie van Mozart's stralende symfonie K.V. 425, in C, de z.g. „Linzer", De aan dit concert medewerkende blazers heb ben in beide composities van Mozart voortreffelijk werk geleverd. ROTTERDAM Van de ene dag op de andere heeft de organist van de Gereformeerde Kerk aan de Simon- straat, Dirk Jansz, Zwart, zijn collega van de Delftse Nieuwe Kerk, Ja» J. van den Berg, gistermiddag in dn, Laurenskerk vervangen. Hij heeft maar één werk hoeven te ruilen: het Cob- certo IV in C van Johann S. Bats*' werd diens Concerto I in G. Ook wat de oorsprong betreft bleef de opzet gelijk, want beide concerten zijn bewerkingen door Bach van com- posities van de hertog Johann Ernst.; von Weimar, die stierf toen hij 19 1 oud was. Dat dit werk niet diep kon gaan. is te begrijpen, en de herschepper t heeft ook niet getracht, zo'n diepte er in te leggen; maar het is een prewg- stuk om naar te luisteren met rijn le vendige begin, zijn zangerige midden- deel en zijn fonkelend slot Met dit - laatste vormde het koraal Ich ruf zo Dir, Herr Jesu Christ, ook van Bach,'--, een grote tegenstelling door rijn sJffi- pele driesteminigheid de enige kp~> raalbewerking in het Orgelbüchlein Jna. deze zetting en zijn fijne zangerig- Als een. bom vol muzikaal geweld bralt daarns de Fantasie en Fuga over de naam BACH van Franz Idszt los, van Romantiek overlopend en virtuoos werk, dat ondanks de zeer vele noten toch helder van opbouw en stemvoe- ring blijft zowel in het eerste d» als in de aan fantasie zo rijke Fuga met de vele loopjes en trillers. Dirk Jansz. Zwart heeft alle compari ties het volle pond van muzikanten; bewogenheid en technische beheersing gegeven, zodat het een genot was^n®t,.« zijn in rijke schakeringen geregistreerd, de spel tê luisteren. J Ter gelegenheid van de verjaaTtitg' van H.K.H. Prinses Beatrix werd het,, concert geopend met twee couplet»® van het Wilhelmus. G. M, Dersant SCHIEDAM De plaatselijke af deling der SGP, Groen van re r, viert donderdagavond haa-- 45-jarig bestaan met een openbar* jaarvergadering in gebouw Nieuwe Haven 155 (naast grote zaal) Dspreker is ds. E. Venema, christe*- lijk-gereformeerd predikant Zwijndrecht. Aanvang kwart voor acht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 2