honderdduizenden guldens schade per dag ZAKELIJK INZICHT ONTBREEKT TOTAAL BIJ LOODSWEZEN Zeeloodsen staan niet alleen Loodswezen formeel ijzersterk Dader drama IJsselmoiide niet toerekenbaar Zware schade aan boord Slavonija door brand PROCESVERBAAL „CS-BE W ONERS" Geen straf geëistmaar verpleging Ir. H. Krull vertrok bij Unilever Rijnmond in 1969 zes cent duurder Drie brandiveèrlieden bedivelmd - Posterijen opgelicht heetmanj^ Prins Claus komt naar Rotterdam opruiming I -Ing ROTTERDAMMER DINSDAG 4 FEBRUARI 1969 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De zeeloodsen in het Waterweggebied ageren ai jaren tegen het wanbeleid dat het Loodswezen voor het haven gebied van Rotterdam voert. Via het orgaan van de Vereniging j}e Nederlandse Loods" en voorts in tal van officiële onderhan delingen hebben de loodsen kritiek geuit op het totaal gebrek aan zakelijk inzicht bij het Loodswezen, dat er menigmaal toe leidt dat er voor honderdduizenden guldens per dag aan het gehele scheep vaartbedrijf schade wordt toegebracht. GEEN SERVICE SCHADE De Rotterdammer 50 jaar geleden REGELING GRIEF Onwel en overleden ROTTERDAM Bijna tien uur heeft de Rotterdamse "brand weer de handen vol gehad aan een hardnekkige scheepsbrand. Omstreeks zes uur was de brand uitgebroken en om half vier van nacht konden de laatste brand weerlieden pas inrukken. ROTTERDAM - Bastiaan C. (40) ging als-een onopvallende man, die zijn werk als assistent- accountant goed deed, als een vrij benepen, kleurloze figuur door het leven. Tot hij 6 septem ber vorig jaar een hamer pakte en zijn vrouw de schedel insloeg en, met een tweede hamer, het hoofdje van zijn tien maanden oude kindje Honore verbrijzelde. „Een in- en in-trieste zaak", zegt officier van justitie mr. W. D. Meeter. Hij volgt in zijn eis het advies van de psychiater, die concludeert tot niet-toereke- ningsvatbaarheid. Mr. Meeter vraagt ontslag van rechtsvervol-- ging, plaatsing in een krank zinnigeninrichting gedurende maximaal een jaar en terbe schikkingstelling van de regering. Et voila,:.MWpassepartout-ring! (Van een onzer verslaggeefsters) nüsubelifof Pagina 3 De zeeloodsen hebben daarbij ook niet alleen gestaan. Een paar jaar geleden heelt de Koninklijke Nedcrlandsche Reedersvereeniging- een enquête gehouden i oyer de beloodsing in de Nederlandse kustwateren, waarvan de resultaten er evenmin om gelogen hebben. Formeel echter staat het Loodswe- Izen ijzersterk. Er is een officieel a yachier,register (neergelegd in het kantoor voor het vierde en vijfde district van het Loodswezen aan de Ipieter de Hoochweg), dat nog altijd 1 maagdelijk blank is. Dat de loodsen, t nadat schepen uren en soms wel een I etmaal te vergeeft op een loods ge il wachter hebben bij hun entree door de I gezagvoerders uitgevloekt woeden, deert het Loodswezen niet. Er zijn verschillende redenen waarom dis klachten ook nooit in dat boek zullen komen. In de eerste plaats vereenzelvigen de meeste ge- I zagvoerders de loodsen met het Loodswezen (vandaar ook dat vloe ken). Wanneer nu een loods een kapi tein voortreffelijk de haven heeft binnengebracht, zeker wanneer het bijvoorbeeld bij mist was, dan denkt hij niet meer aan klagen. Hij is trou wens moe en wil rust. De cargadoors en stuwadoors, die tevergeefs op een aangekondigd schip, hebben gewacht, verrekenen de kosten van ploegen, die niets hebben kunnen doen, kranen die voor niets besteld zijn en hun eigen verloren tijd met de rederij van het schip, waarmee verder voor hen ook de kous af is. De loodsen zelf, die als ambtenaar in dienst van de Marine nogal kwetsbaar zijn, blijven niet proteste ren tegen een gang van zaken, die er in de eerste plaats op gericht is de kleine belangen van de Marine te dienen en dan en passant ook nog eens de belangen van de haven, Een bekende loodsen-uitspraak is: De Marine vindt het normaal dat een schip dat 2000 gulden per uur kost, wacht op een loods die 2000 gulden per maand kost". Hoewel het Loodswezen een dienstverlenende instantie behoort te zijn wordt er aan service aan de scheepvaart geen en kele aandacht -geschonken. De meest sprekende voorbeelden daarvan wor den gevonden in het beleid van de loodsdlenst bij slecht weer. De loodsdlenst wordt dan niet al leen op zee gestaakt, maar ook in de haven voor de uitgaande schepen. Dit dan ondanks het feit dat de vertrek kende zeeschepen heel goed kunnen uitvaren, maar alleen op zee hun loods niet kunnen afzetten. Normaal zou nu zijn, zoals dat in het verleden ook regelmatig gebeur de. dat de loods aan boord komt, het schip veilig buiten brengt en dan mee vaart naar de eerstvolgende ha ven van bestemming of zich bij Do ver door een speciaal schip van boord laat halen. Uit overwegingen van efficiency vindt men niet goed dat de loods meevaart (of in dit geval de rederij graag extra betalen wil is voor het Loodswezen verder geen punt). Wel wordt de gezagvoerder van een dergelijk schip eventueel in overweging gegeven op de Waterweg van de loodsdiensten gebruik te ma ken en de loods dan bij de Bergha- ven van Hoek van Holland (als het gevaarlijkste stuk dus nog gevaren moet worden) van boord te zetten. Hoezeer een rijksdienst op deze wijze schade kan aanrichten, blijkt onder meer uit een opmerking van een ka- ROTTERDAM Aan het begin van deze m maand heeft Ir. H. Krull zijn carrière als 1 hoofdingenieur bij Unilever afgesloten in verband met het bereiken van de pensi oengerechtigde leeftijd, oe neer Krull ls bijna 10 Jaar hoofdzakelijk werkzaam ge weest In dvleltechnlsee functies. Voor hij 5 fn 1951 in dienst trad bij Unilever was hij In Indonesië jarenlang verbonden aan de plenst van het Boswezen. Bij Unlleyer heeft bij ln samenwerking met specialisten op het gebied vanwas- en levensmiddelen Ce bouw en ontwikkeling van be is tlrijfsrulmten in vele Europese landen ge- cobrdineerd. Zeer nauw betrokken 1$ hij ook geweest bij de bouw van het nu bijna tien jaar geleden gereed gekomen hoofd kantoor van Unilever aan het Burge meester s'Jacobpleln hier ter stede. Tijdens een ter gelegenheid van zijn afscheid gehouden receptie -kwam de grote liefde voor de kunst wel zeer duidelijk naar voren. Trachtte de heer Krull ln zijn eageüjkse werk de elementen ssrhoonheid en doelmatigheid ln de bouw onderling zo «oed mogelijk tegen elkaar af te wegen, ln ss zijn vrije uren toonde hij «rote belangstel- 'lag voor de schilderkunst. Zijn vrienden 1 en collega's bij Unilever in binnen- en buitenland hebben zijn collectie verrijkt met een mooi impressionistisch landschap van Anton Mauve. Het cadeau ging verge- Zeld van een afscheidswoord van !r. K. H. Veldhuis, na van de raad van hestuur van Unilever. Op de grote technische kennis en erva ring van de heer Krull zal ook na zijn Pensionering nog een beroep kunnen wor- i den gedaan. Elj heeft namelijk het voor- aanvaard van de commissie be- r-....„^.aermlng van de Raad van Neder landse Werkgeversverbonden. De acht-uren-dag in de mijnen. Giste ren is de acht-uren-dag op de particu liere mijnen ingevoerd. Voor de onder- grondsche arbeiders op de Staatsmijnen bestaat hij reeds. Men overweegt nu ook voor do bovengrondsche werklieden den «eht-uren-dag in te voeren. pïteïn van een containerschip: „Jullie hebben wat de accommodatie betreft jullie zaakjes wel voor elkaar in Rot terdam, wanneer ik nu ook nog op tijd een loods zou kunnen krijgen, dan had deze accommodatie ook nut". Achter deze opmerking gaat dan het feit schuil dat zo'n kapitein zeer principieel vracht heeft afgewezen, die ook maar tien minuten te laat op de kade arriveerde om op tijd te kunnen varen en dan doodleuk te horen krijgt dat hij voorlopig niet weg kan omdat het Loodswezen geen loods ter beschikking wenst te stel len. Met andere woorden: een schip dat 30.000 gulden per dag kost moet wachten omdat het Loodswezen het inefficiënt vindt een loods (240 per dag) aan de dienst, die overigens gestaakt is, voor een dag te onttrek ken. Deze houding Is te meer inconse quent omdat het Loodswezen aan de andere kant tegen de gezagvoerders van grote schepen die zich op tijd gemeld hebben maar geen loods kun nen krijgen zegt: „Sorry, maar in de Loodswet staat dat iedereen die om een loods vraagt bediend moet wor den, of hij zich nu van tevorgn ge meld heeft of niet". Een regelrechte aanval op het offi ciële beleid van het Loodswezen is nu dat de Vereniging „De Neder landse Loods" haar leden heeft aan geraden ook wanneer een kapitein toegezegd heeft zijn loods voordat hij de Waterweg verlaat van boord te zetten, toch mee te varen om ook m het redegebied van Hoek van Hol land de veiligheid van de zeeschepen te waarborgen Volgens de zeeloodsen ligt de kern van de huidige moeilijkheden bij de gehele beloodsing in de ontdekking van een paar jaar geleden, dat de loodsen eigenlijk geen volle werk week maakten en derhalve de Mari ne voor miljoenen in het water wierp. Er kwam toen een regeling uit de bus die het wachten van loodsen aan boord van de loodsboten sterk ver minderde door maar precies zoveel loodsen In te zetten als er schepen verwacht worden. Met de schepen, die niet verwacht worden, maar zich desondanks in grote aantallen aan dienen, wordt in de planning geen rekening gehouden, maar onder het motto „wie het eerst komt het eerst maalt" krijgen zij wel een loods. De efficiënte inzet van loodsen heeft dan ook geen ander gevolg ge had dat er aan boord van de loodsbo ten geen enkele reserve is en op piek uren de schepen komen nu een maal niet binnen op het dienstrooster van het loodswezen het beschikba re aantal mankrachten snel uitgeput is. Een snelle, direct te realiseren op lossing van veel problemen voor Hoek van Holland is volgens de zee loodsen het openen van de mogelijk heid om grote schepen, die daar om vragen en die het ook graag betalen -willen al in een haven, die zij voor Rotterdam aan doen een Nederlandse loods aan boord te sturen. De winst is niet alleen dat de zeeschepen bij slecht weer ongehin derd binnen kunnen lopen, maar ook dat deze grote bakbeesten buiten de chaos rond de loodsboten in het rede- gebied blijven. Dat het al vroeg aan boord nemen van een loods extra geld kost is geen enkel bezwaar, want de tijdwinst wordt in tien- en honderdvouden uitgedrukt van het geen een loods een of twee dagen kost. Zoals doorbaans met voorstellen en suggesties van loodsen gebeurt is ook deze suggestie van de hand gewezen. En hiermee is men dan direct bij een andere grief van de loodsen tegen het beleid van de dienst: met de loodsen wordt geen enkele rekening gehou den, zij worden als reserve-officieren geaccepteerd, maar van. inspraak kan geen sprake zijn. Zij zeggen: „Wat er in het Loodswezen gebeurt, moeten we uit de krant lezen". Wanneer men dieper in deze mate rie doordringt, dan blijken de loodsen vooral bezwaar te hebben te gen het feit dat de hoofden van dienst en de directeuren niet uit de gelederen van de zeeloodsen voortko men, maar uit dienstvakken van de Marine, die niets met beloodsingheb- ben uitstaan of wat ook wel gebeurd is, helemaal van buitenaf. Deze kri tiek geldt vooral voor de radardienst, die bij mist de loodsen wei moet in formeren, maar absoluut geen prak tische kijk op het werk op de rivier heeft. Wanneer men de kritiek van de loodsen hoort dan kan men zich in denken dat het antwoord van wet houder Reehorst naar aanleiding van vragen van het raadslid mr. L. Struik (vorige week donderdag m de ge meenteraad) over de beloodsing van zeeschepen geen indruk gemaakt heeft. Er is geen enkele regeling voor het afgeven van loodsen in het redege bied voor Hoek van Holland behalve dan de eerder gemelde vuistregel: „Wie het eerst komt het eerst maalt". Zelfs met schepen, zoals de wet houder meedeelde, die afhankelijk van het tij zijn, wordt nauwelijks rekening gehouden- Het aantal keren dat schepen bij slecht weer en grote dukte 12 en 24 uur buiten moeten blijven liggen, is relatief groot. Volgens de loodsen is er maar één afdoend antwoord: de dagelijkse lei ding van de plaatselijke loodsdiensten moet in handen komen van een plaat selijk loodsbestuur, waarin praktisch varende loodse zitting hebben. Nu be rust de leiding bij een Marine-officier die van beloodsing geen kaas gegeten heeft en afhankelijk is bovendien van een loodsencommissaris, die evenmin over praktische ervaring beschikt. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Het dagelijks bestuur van Rijnmond maakt mel ding van een kleine financiële tegen valler, waardoor de bijdragen der ge meenten in de kosten van het open baar lichaam volgens de ontwerp-be- groting voor dit jaar zes cent 'hoger worden. Vorig jaar waren maatregelen van de minister van binnenlandse zaken ter verbetering der financiële ver houding oorzaak van enige lastenver lichting. Gecommitteerden lieten toen weten dat er een voordeel van een half miljoen zou ontstaan. De minister is het echter niet ge heel eens met deze uitleg. Volgens hem komen de kosten van de ruimte lijke ordening niet meer in aanmer king voor de 25 pet. subsidieregeling. Hierdoor komt Rijnmond voor een extra bedrag van ruim 86.000 te staan. Zodat de bijdrage per inwoner nu moet worden geraamd op 2.14 in plaats van 2.06, zoals eerst aangeno men. ROTTERDAM De 78-jarige H. Scheenstra van de Valkemersweg ;s maandag op de Groene Hilledijk bij de Dreef plotseling onwel geworden. Bij aankomst in het Zuiderziekenhuis bleek hij te zijn overleden. Drie brandweerlieden, dc 25-jange J. Korbgn uit de Kruizemuntstraat, de 24-jarige C. A, Jöms uit de Adrie- an Nimantstraat en de 23-jarige II. J. Scheffers van de Molièreweg, zijn tijdens het nablussen onwel geworden door C02 vergiftiging, Zy zijn naar St Claraziekenhuis gebracht Van morgen konden zjj weer naar huis. De brand was ontstaan in de ma chinekamer van de Joegoslavische bulkcarrier Slavonija van 10.298 dwt die bij Corns. Swarttouw in de Waal haven. ligt Het schip is in 1959 ge bouwd en eigendom van de rederij Jugoslavenska Oceanska Plovidba in Kotor. Vermoedelijk is de brand ontstaan door een warmgelopen machine die olie in vlam gezet. Later op de avond, omstreeks negen uur, explodeerde nog een olietank. Niemand werd daar bij gewond. Na een hard gevecht was de brandweer het vuur tegen elf uur meester. De nablussing vergde daarna nog enkele uren. Het vuur werd aangepakt met een schuimstraal en drie stralen lage druk. Drie waterkanonnen van de blusboot Havendienst 14 koelden aan de buitenzijde de huid van de Slavo nija. Het is moeilijk te zeggen hoe groot de schade aan boord is. Die zal wei aanzienlijk zijn. De machinekamer is namelijk geheel uitgebrand evenals de werkplaats en enkele magazijnen. Het schip kan niet op eigen kracht varen. Er is nog niet beslist waar de Slavonija zal worden gerepareerd. Agent van deze Joegoslavische re derij is de firma Kuyper, van Dam en Smeer. Uitgerukt van de brandweer waren de Gl, Ml, Al. K2, eenheid 711, Schuimwagen 1, Havendienst 14, een heid 622 de Siendes 5. De leiding van de bluswerkzaamheden berustts bij adjunct-hoofdbrandmeester R. E. Poot. >Utv EEN Ed. LAURENS PRODUKT ,3" n x VV V e' S!a^"\v3) Ss vA De verdachte, een magere, bleke man, zegt praktisch niets tijdens het verhoor door president mr. R. A, Jol les. Zelfs op de eenvoudigste vragen komt het antwoord slechts zeer moei- ROTTERDAM Vandaag zijn voor de officier van justitie geleid de 23-jarige lasser R. S. H„ de 21- jarige R. G. zonde?" beroep, de 21- jarige losse werkman C. C,, de 24-ja- rige T, W. zonder beroep en de ne gentienjarige koppelbaas C, W. allen geboren in Paramaribo. Zij werden in het afgelopen week einde aangehouden omdat zij er van worden verdacht de afgelopen drie maanden, een aantal kascheques en andere PTT betalingsstukken te heb ben gestolen, vervalst en ongechtma- tig te hebben geïnd. Er zou in totaal voor enkele duizenden guldens in hun bezit zijn gekomen. «mam Een blijvend modieuze creatie die past bij elk toiletje,bijsederegelegenheid.bijaluwstem- mmgen. In een oogwenk verwisselt u een fon kelende granaat vooreen dromerigeopaai of stralende saffier. Geïntrigeerd? Beschouwt u deze advertentie gerust als een invitatie! passepartout-ring vanaf 67.- bijpassende stenen vanaf 24.50 edelsteenkundige f.g.a. diamantexpert g.i.a. UJNBAAH92tel.lt 6670 filiaal: oostzeedijk 155-157, rotterdam ROTTERDAM De spoorwegrecherche (in samenwerking met de Rotterdamse politie) is maandag opgetreden tegen de mannen die de hele dag in en buiten de grote hal van het Centraal Station staan, liggen of zitten. Reeds eerder heeft men getracht er iels tegen te doen. Dat is toen bemoeilijkt omdat de officier van justitie niet tot vervolging wenste over te gaan van de mannen die door de spoortvegreeherche waren geverbaliseerd wegens het met voldoen aan aanwijzingen van het spoorwegpersoneel om zich tc verwijderen. Omdat de spoorwegen nu hebben kunnen aantonen dat de aanwezigheid van deze mannen langzamerhand een plaag wordt, heeft de officier toe gezegd nu wel te vervolgen. Maandag is tegen 25 mannen proces-verbaal opgemaakt door de Rotter damse politie. Het is een typisch Rotterdams verschijnsel. Bij geen van de andere NS-stations doet zich zo iets dergelijks voor. De spoorwegen hopen dat er nu, althans tijdelijk, iets is verbeterd. zaam. Hij weet nauweüpks meer wan neer bij getrouwd is en hij kan zich «ok ternauwernood herinneren hoe zich het drama in de w-ning in de IJsselmondse wijk Kreekhuizen in Rotterdam heeft afgespeeld. Op de vraag van de president, wat nu precies de moeilijkheden waren die tot de fatale slagen hebben geleid, komt helemaal geen reactie, alleen een diepe zucht. De man heeft kort na zijn daad in het Diaconessenhuis, waar hij voor suikerziekte onder behandeling was en waar hij naartoe rende, verteld dat hij zijn vrouw en zijn baby gedood had. De aanleiding zou zijn geweest, dat hij bij de lunch eerder mef eten klaar was dan zijn vrouw, van tafel opstond en daar een aanmerking over kreeg. Dat leidde tot een woordenwis seling, waatbij zijn vrouw op een ge geven moment gezegd zou hebben: „Ik ga weg". Op dat ogenblik moet de plotselinge agressie zijn ontstaan, die volgens de psychiater kan optreden bij iemand met een karakter als dat van C. Prof. dr. J. H Plokker noemt hem een sensitieve man, die moeilijk emo tionele indrukken kan verwerken, die problemen oppot, waardoor spannin gen ontstaan die zich ineens kunnen ontladen, meestal wanneer een gevoe lig punt wordt geraakt. Dr. Plokker vermoedt, dat er eën kortsluitings reactie is ontstaan op het moment dat de vrouw zei: dan ga ik weg. In het geval van de doodslag op het kindje liggen de zaken iets anders. Daarbij volgde de man in zekere zin een redenering: hoe moet het met een kindje, dat geen moeder meer heeft, en met een vader, die zijn vrouw heeft gedood. De suikerziekte waaraan de man lijdt, heeft volgens de psychiater niet die invloed gehad, die deze kwaal soms kan hebben. Mr. Plokker her innert zich voorbeelden, waarbij heel vriendelijke, rustige mensen, die aan diabetes leden, plotseling agressief optraden. Maar bij C. is dit niet bet geval. Zijn suikerziekte is niet de oor zaak tot zijn daad, maar kan wel enige invloed hebben gehad. Het was iedereen in C.'s omgeving opgevallen dat de man de laatste twee weken voor het misdrijf zichzelf met was, snel geprikkeld, erg in zichzelf gekeerd, hij voelde zich lichamelijk niet goed. Dat „verzwakkende mo ment" kan volgens de Utrechtse psy chiater een rol hebben gespeeld. De spychiater is zeer voorzichtig in zijn verklaringen. .De verschillende artsen die C. hebben,onderzocht; ble ken het niet geheel met elkaar eens en prof. Plokker zelf -aarzelt tussen volkomen ontoerekenbaarheid en een sterk verminderde f oerekenbaarheid. Als de president vraagt of de ver-; dachte niet of zeer verminderd tóere-1 kenbaar is, antwoordt hij tenslotte: niet toerekeningsvatbaar. Theoretisch acht hij recidive mogelijk, al acht hij het niet waarschijnlijk dat de man nog eens in een soortgelijke situatie komt te verkeren. Waarschijnlijk is er sprake van een beginnende schizofrenie» C. heeft eens tegen de jsychiater gezegd: „Als u mij zegt, jij hebt je vrouw vermoord, zou ik zeggen, je ."bent gek man, hoe wel ik weet dat ik het gedaan heb". De officier van justitie houdt slechts een kort - requisitoirin deze zaak, waarin het leveren van het bewijs i voor doodslag eenvoudig ligt De raadsvrouw, mr. C. H. Verste- gen-Kettlitz, sluit zich in' haar even eens korte pleidooi grotendeels bij het requisitoir aan. De rechtbank zal over twee wéken uitspraak doen. ROTTERDAM Woensdag 26 fe bruari zal prins Ciaus een algemeen oriënterend bezoek brengen aan Rot terdam. Het bezoek duurt één dag. het programma is vooral afgestemd op stadsuitleg en sanering. Zoals men weet zijn stedebouw en ruimtelijke ordening werkterreinen waarvoor prins Ciaus grote be langstelling heeft. Als Uw meubels die vervelende slijtplekken gaan vertonen, of als U wel eens uitgekeken bent op Uw meubelbekle ding..... dan zult U blij zijn met deze aanbieding. Wij verkopen een moderne Zweedse meubelstof van'een prachtige kwaliteit, in drie fraaie tinten, 130 cm breed. Nu per meter voor nog géén drie gulden. Morgenvroeg om. 9 uur begint de verkoop van-deze moderne Zweedse meubelstof, 130 cm breed, in 3 verschillende kleuren, per meter voor 3» Duur rm d* opruiming IS jvnorri tot S iaörutri GUh HL oi Khriit but f f

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1