Raad in zee met tarief verhogingen Maassluis wil prijs van aardgas verlaagd zien Meer plantsoenen in IVlaarclingen (128 ha) ;en nodig in „De Hoogkamer" CJV Schiedam heeft grote plannen voor jaarfeest 1 I I Jbon-■ I I -J Spoorwegongeluk voorkomen ZO'tl „JEUGDHAVEN" BESTAAT TIEN JAAR w Anderhalf miljoen J voor Plan West Vreemdelingen wonen «moral in Oostwijk j BLO'School met 35 leerlingen van start Vooral in wijk Holy F. van Haren 25 jaar bii Figee Raad krediet gevraagd rIk geef op als nil nieuwe abonnee: - j Modeshow Braeco in Triangel Jongen in oog geschoten Fles met vergif gestolen ,Meentaktiemet prijzen besloten •Zfcufytf' <2S477S cU fr j GEROUTINEERDE BROMFIETSMONTEUR „Teach-in" over JDe machteloosheid van de burger" Burgerlijke stand M j Raad Rozenburg Bezivaren MEDEDELING BLO-school Jeugdfilms van Fico kwartje duurder Onwel en overleden Bromfietser gewond Diefstal op schip w A# WÉ mee 11 (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS B. en W, van Maassluis gaan bij de Vereniging Samenwerking Qrganen Gas- voorziening (SROG) onderhan delingen openen om zo mogelijk te komen tot een lagere prijs voor het aardgas. Wethouder J. van Gelderen zegde dit dinsdag avond toe in de gemeenteraad. PLATENBONNEN halen bij G. P. van DAALËN ir. m LAARDI1VGEN ïandaag. .en morgen en dagelijks SCHIEDAM en donderdag en dagelijks toe Straten Van de Heek fot Vlaardingen Keuken Postzegel is niet nodig als u op de envelop schrijft: De Rotterdammer, Antwoordnummer 364, Rotterdam. (Van een medewerker) SCHIEDAM Het feit dat op 1 maart 1886 een aantal Schie- dambse jongemannen kwam tot oprichting van de CJMV „De Heere zal 9t Voorzien" stemt de jongeren en het huidige bestuur tot grote dankbaarheid. Door het stellen van deze daad werd begonnen met een stuk verantwoord jeugdwerk. CJV is dan ook de oudste jeugd vereniging van Schiedam. Na tien. jaar Weekendplan GARAGE „IjMQUE" N.V., VISSERIJBERICHT SCHEVENINGEN VEILING WESTERLEE I ROTfERDAMMER Pagina 5 2A WOENSDAG 5 FEBRUARI 1969 i. ''rozenburg De gemeenteraad lijgt ïn zijn vergadering van don- Srdagavond een fors aantal krediet- larstelien te behandelen. Verreweg |f grootste krediet wordt gevraagd tor het bouwrijpmaken van fase II 0 het bestemmingsplan West: an- Tferhalf miljoen. ®Voor dit deel van het plan is een juwstroom van 534 woningen in jnrbereiding. grotendeels te realise- In door de Prot. Chr. Woningbouw- Ireniging Rozenburg. Om tijd te l|nnan zal worden volstaan met die zieningen die noodzakelijk zijn met de woningbouw te kunnen iginnen. Söverige kredieten betreffen de Inkoop van bet pand Bomendijk 38 fe 24.352,50 voor de uitvoering |n bestemmingsplan West. voor de Irichting van de derde hervormde gbool ƒ29.000, voor uitbreiding van ||t tennispark ƒ32.000 en voor de Mnkoop van een grasmachine 8.200. Vèfc; ffijg agenda bevat voorts de aanoie- ind. %gg van de gemeentebegroting 1969 ttse gt het geven van straatnamen in bet ■&!-. faemmingsplan West. ite; wjj.® (Van een onzer verslaggevers) tj». PVLAARDINGEN Het aantal eenMeemdelingen, dat is opgenomen int otelfet bevolkingsregister van Vlaardin- ffin, bedroeg per 1 januari van dit fK|ar 1384. Dat is ongeveer honderd leer dan een jaar geleden. De itireemdelingen worden in het be vol- Sngsregister opgenomen wanneer zij j inger dan een half. jaar in VJaardin- "i Inwonen. |De meeste vreemdelingen (505) wo- jjen in de Oostwijk, Daarna komt de yestwijk met 268 vreemdelingen, ge- polgd door de Vettenoordsepolder |8S), Centrum (160), Holy (79), Vlaar- 'inger-Ambacht (40) en Indische uurt (26). De wethouder deed deze toezegging naar aanleiding van een motie die de heer C. van der Lely (kath.) had in gediend en waarin B en W werdén uitgenodigd bij de Nederlandse Gasu nie stappen te ondernemen tot het zelfde doel. Zijn argumenten waren de verdubbelde binnenlandse gasaf- zet. en de verlaging van de export prijs van het aardgas. De heer D. Pons (c.h.) achtte dé motivering van de motie onjuist. Hij stelde zich op het standpunt dat het hier een economische aangelegenheid betrof, waarin de gèmeenteraad on voldoende inzicht heeft. Op grond daarvan vond hij geen vrijheid de motie te ondersteunen. Wel achtte hij het dienstig dat B en W bij de Gasu nie inspraak krijgen om tot verlaging van de inkooptarieven te komen. Burgemeester W. J. D. van Dijck maakte van deze wending in de be raadslagingen gebruik om de raad te ontraden de motie te aanvaarden. Na de toezegging va nhel college de on derhandelingen met de SROG te zul len openen trok de heer Van der Lely zijn motie in. isea mkt Daarmee, kwam tevens een eind aan dde behandeling van het voorstel tot herziening van de tarieven voor gas. elektriciteit en water. In deze behandeling vonden de he ren A. Ouwenbroek (lib.) en M. B. Duimelaar (soc.) elkaar in hun bezwa ren tegen het toepassen van tarief- correcties gelijktijdig met de invoe ring van de verhogingen als gevolg van de BTW. Het werd een technische beraadsla ging waarin de heer Ouwenbroek het college verweet dat het wat al te gemakkelijk omsprong met het op voeren van tarieven. Wethouder Van Ge'öeren. ontkende dit. Hij zei dat b' en w er juist op uit geweest zijn alles zoveel mogelijk binnen de perken te houden. Met de voorgestelde herzieningen was naar zijn vaste overtuiging een billijke weg gekozen. Wat de 2,5 cent per m3 betreft waarmee de prijs van het drinkwater wordt, verhoogd verwees de wet houder naar het contract met Rotter dam, dat o.a. bepaalt dat alle verho gingen die de Rotterdamse grootver bruikers worden opgelegd zonder meer ook voor de gemeente Maassluis geiden. Ten slotte aanvaardde de raad de voorstellen met algemene stemmen. bracht in de openbare mavo-school aan de Vineent van Goghlaan. Mevrouw M. P. M. A. van Eck-Grootveld (lib.) zag in dit voorstel een bekroning op de jaren lange ijver van wethouder J. Smit. Deze wentelde de lof af op het gehele college, dat hij In teamverband zo i ver gekomen wist. In antwoord op vragen van de he ren P. Westerhof (a.r.) en H. C. van Hoeven (c.h.) zei de wethouder dat de school vermoedelijk met 35 leerlin gen zal starten, dat thans 60 Maassluise kinderen elders blo-schod len bezoeken, dat de Maassluise basisscholen op het ogenblik samen 80 leerlingen hebben die eigenlijk voor blo-onderwijs in aanmerking komen en dat hij helaas moest ver wachten dat het startaantal van 35 leerlingen als gevolg van de bevol kingsgroei spoedig zal stijgen. De school is niet bedoeld voor ïm- becillen en evenmin voor leerlingen die op scholen voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeiijkheden (lom-scholen) thuishoren. Als persoonlijke wens sprak de heer Smit de hoop uit dat de blo-school een praktisch voorbeeld zal worden voor het exploiteren van z.g. samenwerkingsscholen. De raad benoemde mevrouw A. Jongenele-van Hall en.be heer H. M. H. Orbons tot leden van de Raad van beheer voor het Gemeentemuseum. Zij gaan de vakatures bezetten van mejuffrouw A. J. C. M. Soeterbroek en ae heer V. R. J. Labree die zich .respectievelijk als gevolg van ver huizing en door drukke werkzaamhe den hebben teruggetrokken. In de vakature van de heer J. van der Molen in het bestuur van de stichting Woningbeheer werd de heer N. Komen benoemd. Mevrouw J. van de Hoek-Hoogendain heelt haar redactionele werkzaamheden voor onze krant beëindigd. In verband hiermee gelieve men alle correspondentie, stukken en berichten voor onze redactie te zenden aan ons bijkantoor Lange Kerkstraat 82. Het tele foonnummer van onze redactie in Rotterdam is 11.55.88 toestel 156. 4 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het jubileum van de heer F. van Haren, die op 31 januari 25 jaar in dienst was bij Fi- gee-Vlaardingen N.V., is niet onopge merkt voorbij gegaan. De heer Van Haren werd met zijn echtgenote in het directiekantoor ontvangen, waar hij in tegenwoordigheid van diverse staffunctionarissen werd gehuldigd. In zijn toespraak schetste directeur J. Figee de jubilaris als een plichtsge trouw medewerker, die over goede technische en organisatorische kwali teiten beschikt. Van Haren kwam in 1944 in dienst als buitenbankwerker in de afdeling scheepsreparatie. In 3953 ging hij naar de afdeling montage in Pemis. Al spoedig werd hij daar voorman in de afdeling pijp leidingmontage. Ais zodanig is hij nog steeds werkzaam tot volle tevre denheid van zijn superieuren. De heef Fi-gee dankte hem voor alles, wat. hij in die 25 jaar voor het bedrijf heeft gedaan en overhandigde hem een brief met geld. Mevrouw Van Haren kreeg bloemen. Uit handen van adjunct-directeur D. van der Velden ontving de jubila ris het getuigschrift van de Neder landse Maatschappij voor Nijverheid en Handel, alsmede de door het be drijf aangeboden zilveren legpenning van deze maatschappij. Tot slot kreeg hij namens het personeelsfonds nog een enveloppe met geld aangeboden. t (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het bedrijf ge meentewerken heeft momenteel on- |iveer 128 hectare plantsoenen in on- geref. tot jWestnleuwlandi 56: bijbellezing «m„ ds. L. Huisman, 19.45. Ilmmanuelkerk: avondgebed, 19.30 IP.55. «Stadhuis: vergadering gemeenteraad. 1.30. [Stadsgehoorzaal: Wij zijn de wet, film, 1 jr., 20. Ja Stadsgehoorzaal: Orfeu Negro, film, 14 .,20. Emmastraat 71: dienst herv. geref. nité, ds. W. vroegindewey, 20. j co- 8 Bijkantoor «De Rotterdammer", Smalle Havenstraat 11. tel. 34S775. Alarmnummer ïolitte: 34.44.44. C4 G& GD: 34.44.44. Alarm- gummer voor meldingen luchtverontreini- fne en geluidsbinder: 20.26.26. Klachtttn [bezorging: H. Verbey, P. K. Drossaertstr. po. tel. 34.33.45. dagelijks 13-19. |lme: Carnavalfeest korfbalclub Succes, g;^Jaarverg. SGP., spr. ds. E. Veneraa. (Passage Theater: „Een paar dollars voor pjango" (U jaar), 14 en 20.15. i Galerie punt vier: „zes uit Zwolle", jprkdagen 19-21, zaterdag en zondag 14-17. j Stedelijk Museum: Moderne kunstnijver heid, aanwinsten 1968, dagelijks 10-7 en jondags 12,30-17. jen Galerie de Graaf: Schilderijen en aqua- lellen van Hetta Melis, 10-18 vrijdag 19-21, pjjdag en maandag gesloten. TBjtkantoor De Rotterdammer: Lange ■erkstraat 82, Redactie: Witte de Withstraat 25. Rotter- am, tel. 11.55.88, Klachten bezorging: Jh. Gröneveld, Sin- si 93, tel. 26.33.03, maandag t/m vrijdag 1,30-19.30 en zaterdag 18-19. Politie alarmnummer: 26.26.26. GG en GD: 26.28.87. Meldingen luchtvervuiling en geluldshin- W: 28.26.26. Apotheek: Rembrandt. Remhrandtlaan. jJL 28.8S.55. derhoud. Ten opzichte van vorig jaar betekent deze oppervlakte een toena me van drie hectare. De oppervlakte aan volkstuinen bleef in 1968 onge wijzigd. Wel kwamen er vorig jaar meer gemeenschappelijke tuinen bij. De stijging omvat één hectare, zodat dit jaar totaal 39 hectare gemeenschap pelijke tuinen bij het bedrijf ge meentewerken in onderhoud zijn. De oppervlakte aan sportvelden steeg met 3 tot 31 hectare. Vooral de nieuwe wijk Holy vergde veel mankracht voor het aanleggen van het nodige groen. Maar ook de overige stadswi3"ken werden niet ver geten. Zo werd in de West wijk met "de aanleg van het Erasmuspleih een. fraai object aan het Vlaardingse groen toegevoegd. Verder is veel zorg besteed aan het planten van bomen. Wat betreft speelgelegenheid werden vorig jaar behalve bij de scholen tevens acht grotere en kleinere speelplaatsen voor de jeugp gemaakt. Aan de Zwanerisingel kwamen drie sportvelden gereed. Met de aanleg van een sportveldencomplex aan de .Zwaluwenlaan is een begin gemaakt. In uitvoering is bovendien een trai ningsveld voor de voetbalvereniging VFC en een sportveld aan de Willem Lodewijklaan. Het onderhoud van de straten vergt als gevolg van de slappe bodem en de toeneming van het verkeer veel inspanning en stijgende kosten. De definitieve straataanleg in de wijk Holy, alsmede op de industrie terreinen Vette noordepolder en De Vergulde Hand vindt normaal door gang. De PTT en gemeentelijke energie- en waterleidingbedrijven bezorgen de afdeling bestratingen veel werk met hun sleuven, die weer netjes moeten worden gedich't en bestraat.. Het aan tal asfaltwegen en -paden werd uit gebreid. Doör de groei van de stad nam de hoeveelheid afvalwater toe en daar om is begonnen met de uitbreiding van de pompcapaciteit van het cen trale rioolgemaal „West". Bovendien is een begin gemaakt met de aanleg van een noodpërsleiding van het ri oolgemaal „Oost" naar het Buizengat om overtollig regenwater in perioden met hevige regenval zo snel mogelijk" te lozen. Eerder op de avond besloot de raad, eveneens met algemene stem men, medewerking te geven tot de oprichting van een blo-school aan de daartoe in het leven geroepen stich ting. Zij wordt voorlopig enderge- m VLcAARiDINGEN Donderdagavond 8 februari ia? de heer J. A. Florijn in hei gebouw Maasslulssedijk 5 spreken over net open bejaardemverk voor do CH-vrouwen- groop. De bijeenkomst begint om acht uur, O VLAARDINGEN" Burgemeester mr. J. Heusdens zal zaterdag 1maart, 's mor gens om eïl uur. de mldgetgoliba&n opne- nen die achter café-restaurant „De Serre" aan de Goudseslngei 21 is gebouwd. VLAARDINGEN Vorige week is een begin, gemaakt met de bouw van een ieehnosta-üon aan de Marathonweg ten be hoeve van de ANWB te Den Itaag. VLAARDINGEN De stichting voor Vogel-OIieslachtoUers heeft een bouwver gunning ontvangen tot het plaatsen van een volière ten noorden van rijksweg 20. MAASLAND De S.V. Maasland hield onderlinge schietwedstrijden. Uitslag iorpswedstrijd op basis van 5 punten: A. Korpeï 48: S. Verkade 44; W. van Roon 23; H. J. Korpel 42; C. Klein Hessellng 46; C. J. Poot 43: Ad. van Staalduinen 4"; M. C. Verpioes 47: P. Boekestljn 42; J. van Zwienen IJ. Boekestijr, 47; G. Dekker 45; A. van Buuren 40; H. van Woerden 41; N. Poot 29; O. Simons SO; Fr. van Staal duinen Wzn 43; Fr. v. d.' Wel 42; J. Hane- ma-aijer 45; J. W. Groenewegen 45; A. Moerman 41; W. van Dijk 40; A. v. d. Pol 41; P. v. d. Pol 36: L. van Benkei 32 en J. Klewiegt 44 punten. Vrijebaanwedstrljd op basis van 30 punten: A. Korpel 29; S. Verkade 29; W. van Koon 28; H. .J Korpel 23; C. Klalr, Hessellng 29; C. .r. Poot 28: Ad. van Staalduinen 30; M. C. Verpleeg 28; M. P. Hanemaaijer 30: P. Boekestljn 28: J. van Zwienen 25; IJ. Boekestljn 29; G. Dek ker 26; A. van Buuren 24; H. van Woerden 28; N. Poot 23; O. Simons 28: Fr. van Staalduinen Wzn 27: IT. v.' d. Wel 30; J. Hanemaaijer 30: J. W. Groenewegen 28: A. Moerman 28: W. van Dijk 28; A. v. d. Pol 29; .P v. d. Pol 27; L. van Berkel 29 en .J Kleiv.-e.gt 28 punten. maasland Gymnastiekvereniging LIOS heeft heer nieuwe toestellen ontvan gen. Het zijn een brug met ongelijke lig gers, een evenwichtsbalk en ee spring paard. Deze toestellen sUn geleverd door Janssen en Fritsen N.V. Helmond. Be- alngsteilenden kunnen zich opgeven bij mevrouw M. Stolk-Janssen, Reynbolt van Maeslantstraat 37 of tijdens de gym- nastlektijden In de r.k. school. De aanschaf van de toestellen werd mogelijk door een éénmalige extra subsidie van de gemeente en een verloting. A HOEK VAN HOLLAND De Hoekse bevolking heeft in 1968 totaal 6030 kg tijdschriften en 2293 boeken bijeengebracht voor het Roode Kruis. Het aantal boeken ligt ruim 700 hoger dan dat van 1967, maar de hoeveelheid tijdschriften liep met ruim 1500 kg terug. Daardoor zakte De Hoek op. de landelijke ranglijst van het Hoode Kruis van de achtste naar de elfde plaats terug, voor het plaatselijk bestuur een teleurstellende ervaring. Vandaar de op roep: denk bij de naderende schoonmaak aan het lectuurhuisje in de Prins Hen drikstraat tegenover de Concordiastraat, Voor het afhalen van grote hoeveelheden kan men opgaven doen aan de heer H. de Weers. Prins Hendrikstraat 226b. tel. 2830. (Van een onzer verslaggevers VLAARDINGEN De firma Brac- co brengt vrijdag 14 februari in ge bouw Triangel een modeshow, waar in de nieuwe voorjaars- en zomermo- de van Boussac öe Paris wordt ge presenteerd. De modeshow begint 's avonds om acht uur. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De Fico ver toont zaterdag in de toneelzaal van de Ichtuskerk aan de Van Maerlant- laan. de spannende jeugdfilm „De ben- j de van het vuur". Dc fil-mcommissie 1 van de CJV Liefde en /rede heeft de i toegangsprijs verhoogd van vijftig cent tot drie kwartjes. De voorstellingen beginnen om half elf, half twee en bij voldoende be langstelling om half vier. Op de dag van de voorstelling kan men aan de zaal kaartjes in voorverkoop krijgen. Zij die te ver weg wonen kunnen dit telefonisch doen onder nummer 341949 en wel tussen 10 en 12 uur. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN In de kampeer boerderij „De Hoogkamer" aan de Van Baeriestraat moet een aantal voorzieningen tot stand worden ge bracht, waarmee een bedrag van ƒ14.000 iq gemoeid. De Stichting Na tuurvriendenhuizen te Haarlemm, die dc kampeerboerderij huurt, heeft ge meente om financiële medewerking gevraagd. Het gaat o; er meer om het aanb rengen van e n centrale verwarming in de conversatiezaal, het verbouwen van de entree en hal en het maken van een keuken. De verwarming, die er nu is, verkeert in een zodanig slechte staat dat het niet mogelijk is het kampeercentrum de gehele win ter geopend te houden. Dit betekent voor De Hoogkamer een belangrijke verliespost. De kosten verbonden aan het aanbrengen van een centrale verwarming, waarvan de capaciteit ook toereikend is voor een mogelijke uitbreiding van het kam peercentrum, worden geraamd op ƒ5100. Diverse werkzaamheden zullen door vrijwilligers worden verricht. De keuken voldoet niet meer aan redelijk te stellen eisen. Voor het ma ken van een nieuwe keuken en het verbouwen van entree en hal heeft de stichting om 3.500 verzocht. Ook hier zullen eigen krachten van de stichting werkzaamheden verrichten', hetgeen een besparing van kosten be tekent. Tot slot is het noodzakelijk dat een brandtrap wordt aangebracht. De zol derverdieping, waar diverse slaap plaatsen zijn. is namelijk via slechts één toegangstrap te bereiken. De kos ten verbonden aan het plaatsen van een stalen brandtrap worden ge raamd op 5.400, Het dagelijks bestuur van de Vlaar dingse Raad voor Sport en Recreatie heeft B. en W. geadviseerd te bevor deren, dat de noodzakelijke voorzie ningen er komen. Het college vraagt de gemeenteraad daarom ƒ14000 be schikbaar te stellen. Het voorstel wordt behandeld in de vergadering van de gemeenteraad, die morgen avond om hal acht wordt gehouden. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Be vijfjarige Ronald Nieuwenhuizen is dinsdag bü hei spe len voor zjjn ouderlijke woning in de Bospolderstraat door een pijl in een oog getroffen. Het kind is naar het Oogziekenhuis gebracht. SCHIEDAM Uit een schuur op een volkstuin aan de Burgemeester Verveenstraat is gisteren een Res Phosdrin gestolen. De eigenaar van de tuin had de lies, die voorzien is van een eiiket „landbouwvergifvo rige week donderdag verpakt in een krant in de schuur gelegd. Phosdrin kan bij inademing of aan raking met de huid zeer ernstige ver giftiging tot gevolg hebben De.poli tie verzoekt allen die iets van deze diefstal weten zioh met haar in ver binding te stellen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De 63-jarige stuwa doorsbaas S. N. Mosman van de Dordt- selaan is dinsdag op zijn brommer in de Mijnsherenlaan plotseling onwel ge worden en gevallen. Bij aankomst in het Zuiderziekenhuis bleek hij te zijn overleden. ROTTERDAM Dinsdagavond is in Palace de zogenaamde ..Meentak- tie 1968" feestelijk afgesloten. Op het toneel stonden voor duizenden gul dens aan waardevolle prijzen, beschikbaar gesteld door de winke liers op de Meent. Zij gingen naar veel gelukkigen, die na lang speuren langs de etalages hadden ontdekt, dat de slagzin die zij moesten vinden, als titel droeg: „Winkelcentrum Meent". Bovendien moesten zij in een paar régels te kennen geven waarom het zo prettig kopen was bij de daar gevestigde winkeliers. Voorzitter J. W. Vloemans had de prettige taak de prijzen te mogen uitreiken waaronder enkele voltref fers «als een reis naar Majorca, con tactlenzen, een ijskast, een bromfiets en racefietsen. Dat de aktie aangesla gen is blijkt uit het feit dat er 1500 inzendingen waren. naam: straat: »o<iu44>e abarMsjju straat; plaats: 1 betaalt: per kwartaal G per maand B ff Als beloning voor mijn aktlvlteit B plaats: Als beloning voor mijn aktlvlteit ontvang ik een onderzettegel. De nieuwe abonnee krijgt onze krant veertien dagen gratis. naam SCHIEDAM Door het niet verle nen van voorrang kwam de" 25-jarige Rotterdamse groentenhandelaar E.J. gisteren met zijn personenauto op de kruising Nieuwe Damla-an-Burg. Honneriage Grethelaan in Botsing met de 21-jarige Delftse bromfietser L. van der H. Laatstgenoemde werd met ernstige schaafwonden naar de Dr. Noletstichting vervoerd, maar kon na daar behandeld te zijn naar huis worden gebracht Bromfiets en auto werden flink beschadigd. SCHIEDAM Bij een controle op de Harvathweg heeft de politie, gisteravond negentien autobestuur ders bekeurd wegens het overtreden van de snelheidsbepalingen. De hoogst genoteerde snelheid waa dit maal 78 km per uur. SCHIEDAM Aan boord van het Duitse motorschip Lintzertor, dat bij Wilton-Fijenoord ligt, is gisteren een bedrag van ƒ2100 uit een niet af gesloten geldidst ontvreemd. De som ■bestaat uit Nederlands en Duits geld. Een gelukkige omstandigheid is het .dat nog steeds jongeren en onderen worden gevonden om leiding té ge ven aan het CJV-jeugdwerk. Het bestuur realiseert zich wel dat lei ding-geven op alle gebied een grote verantwoording met zich meebrengt. Men zal er voor moeten waken steeds de belangen van de jongeren te blij ven behartigen en open oor te hebben voor hun wensen. Het is gedurende een periode van 73 jaren de wens geweest van de Schiedamse CJV een eigen gebouw te bezitten. Toen in september 1968 die wens in vervulling ging was de vreug de niet te stuiten. Het toenmalige bestuur werd in de gelegenheid gesteld het pand aan de Lange Haven 129 te huren. Met opgestroopte mouwen ging een aantal jongeren aan het werk om het pand in gebruik te nemen op 7 febru ari 1959. Er waren weinig geldmiddelen om het geheel op te knappen. Immers jeugdverenigingen, die zich niet al leen toeleggen op het houden van dansavonden, kosten altijd veel geld. Maar de moed werd er ingehouden en men ging onvermoeid verder. Bij de opening merkte wethouder Van Kinderen op dat het de gemeen te minstens een bedrag van 15.000,- had gekost het pand bewoon- en leefbaar te maken. De belangstelling voor het nieuwe verenigingsgebouw dat de naam „Jeugdhaven" kreeg, was zeer groot. Velen waren genoodzaakt de ope- nings-ceremonie van buiten af te moeten volgen. Toen de officiële ope ning voorbij was nam de jeugd het gebouw in gebruik. Deze week is dat tien jaar geleden en gedurende al die jaren is het pand bevolkt geweest door jongeren. Wel mag gezegd worden dat het CJV-ge- bouw „Jeugdhaven", dat nadien reeds diverse malen verfraaid is, een gezellig en representatief gebouw is voor de jongeren van Schiedam. Natuurlijk gaat die 7de februari zo maar niet onopgemerkt voorbij. De Schiedamse CJV heeft vele plannen om dit heugelijke feit te vieren. Het is altijd degewoonte dat een jubilaris cadeaus ontvangt Bij de Schiedamse CJV worden de rollen omgedraaid en gaat het. bestuur de leden iets aanbieden. In het gebouw wordt het 10-jarig bestaan op grootse wijze gevierd. Om 7 uur wordt begonnen met een fan tastische maaltijd. Om ongeveer 8.15 uur een grootscheepse feestvierderij in de benedenzaal. Alle leden hebben gratis toegang. Weekendkaarten wor den dan pas na S.30 uur uitgegeven. Er zijn plannen om met de gehele CJV Sociëteit „De Vonk" een week end naar buiten te gaan. Reeds op 1 februari werd een nieuwe stereo-ge luidsinstallatie Lo gebruik genomen die de muziek nog beter tot recht zal doen komen. Zo af en toe zal er een band(je) in de CJV Soc. „De Vonk" optreden. Het bestuur stelt alles in het werk om het verenigingskarakter te bewa ren. Jongeren willen toch zeer zeker „erbij" horen en-niet de indruk heb ben als „los zand" deel uit te maken van één of andere gelegenheid waar men kan dansen en een consumptie gebruiken en daarna de leden-bin ding mist. De Schiedamse CJV heeft naast de sociëteit „De Vonk" die elke vrijdag-, zaterdag- en zondagavond geopend is, ook nog andere aktiviteiten in haar gebouw „Jeugdhaven". De leden kunnen naar de foto-club op maandagavond: op dinsdagavond repeteert de CJV Toneelgroep „O.D.G. die zeker nog nieuwe leden kan gebruiken: op woensdagavond is er gelegenheid om te kaarten en te dammen of te schaken; op donder dagavond kan men biljarten en tafel tennissen. De CJV is 'eeu „echte" sociëteit Daarom zijn nog steeds jongeren vanaf 16 jaar en ouder hartelijk wel kom. Zij kunnen zioh aanmelden als lid van een echte jeugdvereniging, die aangesloten is bij het CJV te Amsterdam en onder de naam Y.M.C.A. over de gehele wereld jeugdwerk verricht De contributie bedraagt slechts ƒ4, per maand. Bij de aanmelding moeten twee nieuwe pasfoto's wor den meegebracht (De Schiedamse Po litie ziet op de naleving van deze Verordening nauwlettend toe;). AFDELING MOTOREN vraagt DEN HAAG, 5 febr. CANP) Hedenmor- Ztn waren aan de markt negentien kust en spanvissers met teiamen ƒ39.709 aan verse vis en. verse haring. Notering per 40 kg: ra kabeljauw 60-65; l 5664: ii 50-55; III 52—55: wijting gestr. 90-35; dicht 25—40. Per 100 kg: gr. kabtljauw 136—148. Per 50 kg verse haring 2328,5(1. Verwachte aan voer voor morgen circa 25 kust- en span vissers. DE LIER. 4 lebr. Andijvie 143 per kg; spruiten AI 106—111, AH 100—105, BI 130—146, BH 131—138, CII 108, tot. 39.500: witlof 34—75; pret AI 8S—104; boerenkool 480 per bak; seidertj 17—28 per bos; sla I 23—33'/, per stuk. H 12Wt—20. I Persoonlijke of schriftelijke sollicitaties aan ons adres: St Liduinastraat 52, Schiedam, tel. 264313. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De stichting „Oriëntatie" houdt in samenwerking met de Vara-radio een teach-n over. het onderwerp „De machteloosheid van de burger.' in de' feestzaal van De Doelen op vrjdag 14 februari. Op de zaterdag daama wordt een samen vatting uitgezonden door de Vara, die ongeveer drie kwartier in beslag zal nemen. Mr. G. J. P. Cammelbeeck heeft de leiding van de avond. Ieder de meent zijn onbehagen ol gevoel van machteloosheid tot uit drukking te moeten brengen, kan dit doen op de teach-n. Ieeder kan het woord krijgen. Er wordt woord en wederwoord toegepast. Dat wil zeg gen dat ieder de iets te berde wil brengen, er rekening mee moet hou den dat ook de „tegenpartij" aan wezig zal zjn en commentaar zal lele- veren. Voor de pauze kan iedereen het zijne zeggen. In de pauze zal een braintrust süles wat gezegd is probe ren samen te vatten in een paar groté lijnen. Na de pauze wil men dan pro beren de grote lijnen wat verder uit te diepen en zo mogelijk een wenk in. de richting van een oplossing geven. Aangezien de Feestzaal van De Doel en niet van elastiek is, zal men zich van tevoren van een toegangskaart moeten voorzien. Toegangskaarten kan men krijgen op de volgende adressen: mevrouw L. Kuylman, Rozenlaan 73; P. Lamb, Hang 17, weekblad De Havenloods, Westblaak 25; W. de Lange, Quade- noord 107, W. Jacobs, halsterenstraat 3, C. G. Schilperoort, Viskorfstraat 168 (Hoogvliet). SCHIEDAM Een bestelauto, bestuurd door de 20-jarlge G. M. V. heeft gisteren de bomen van de spoorwegovergang aan de Nieuwe Damlaan op haar dak ge kregen. Door de zon verblind bad de chauffeur niet gezien dat de bomen omlaag kwamen en kennelijk beeft bM ook de bel van de ahob-bevelllgtng niet geboord. De oplettende bestuurder van de trein, die in de richting Rotterdam reed, bracht zijn (rein tot stilstand. De bestuurder van de bestelauto kwam met de schrik vrij. Zön auto werd ernstig beschadigd. De trein had tien minuten vertraging. ROTTERDAM De bewoners van de Mauritsstraat tussen Van Oiden- barneveltstraat en de Binnenweg gaan een lastige tijd tegëïnoet. Maar er is een troost: de straat gaat er beter uitzien dan ze er op het ogen blik bijligt Eerst wordt de hele straat verwijderd om het nodige aan de be- drifjsleidingen te kunnen doen. Omdat elke leiding apart wordt ver nieuwd of op hoogte wordt gebracht en dan op de huizen moet worden aangesloten, gaat er veel tijd ln het karwei zitten. Van 10 februari af denkt de dienst van gemeentewerken er tien weken over te doen. De bewoners zijn schriftelijk op de hoogte gebracht; voor belangrijke fa miliegebeurtenissen, zoals huwelijk of sterfgevallen, kunnen speciale voorzie ningen worden getroffen, maar dan is het wel nodig even het districts kantoor Mariniershof 16, telefoon 12.61.74, de heer Schijfsma, te bellen. VLAARDINGEN Geboreu: Robert p zv c R d« Maré en M E van Werkhoven, Maassluis; Roland A zv P Schol en E Pteters: llco JAnM van der Bie en J L Gulchelaar: Robert E zv R E van Zanten en D J Helnstus. Overleden: D M Plomp 62 ev J de Bruljn; J S van der Knaap 61 wd F Brussaard. SCHIEDAM Geboren: Jan W zv r Jagl en JM Hamerslag; Babette C E J dv T B Asslnk en A E M GBekers; Johannes zv G C JOoms en K C A de Weesrd: Sylvia A P dv J den Hartog en W H Klepke; Johanna M dv P K T van Rijtho ven en J M de Lange: Maria T C dv T J Hernl en c CG Verhellen: Anna C E dv P J KooH en H A Bemds: Hans T zv B H van den Bout en JM Verjaalf Sandra dv p Brouwers en c M Hoorman; Monica R dv C G van Kersen en H L Vons: Brigitte R dv J G Windhorst en B E E van der Hoeven: WUlemUntJe M dv A Moerman en H Entreop; Bfanca dv j A Wljzenbroek en M L Boer: Bastiaan P zv P Vink en S van Dijk: Mnrièlle E dv B Muller en M M Boogerd: Maryska J T dv A H Wessllng en H G de Klevith: Petra dv J Janssen en J Moret: Julie M dv L H Schrijver tnBJJ M BeSJer; Marco J G zv J J P Klein en M L G Oosterholt. Overlecfcn: J Scholten 47: H T Clement 98 wed N de Haan: W van Meel 82: J Post 73; T j HavermauM 69; M M A Schaap 94 wed A J c van Oppen: H B J Hegeman 78.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1