iSDeldienst van [otterdam iergen op naar Zoom Bulldozer ertegen Oude school toch een nieuwe krijgt verwarming Premie bij verhuizen betekent stimulans [AGENDA VióikaSe koek SCHIEDAM GASTHEER Internationaal gesprek over jeugduitwisseling Meer vreemdelingen in Schiedam ingeschreven Sceptisch tegenover vrage n ha Ifuu rtje BENDER Fonds doorstroming L. v. Wingerden opvolger van P. v. dKerkhoff P Clubgebouw voor tenniscomplex Hoogvliet klaar Step met motor in beslag Dr. Lamberts legt praktijk neer Burgemeester Heusdens: Burgerlijke stand Sehaakinstuif HVO in Triangel Be| aarden tehuis in Delft wil pension met 65 procent verhogen Italiaanse staking met wisselend succes Kerkelijke schakelklas Stem van jeugd ook in gemeente politiek MUZIKALE PROEFTIJD koop vandaag een Van de Hoek isf Vlaardlngen rotterdammer DONDERDAG 6 FEBRUARI 1969 Samenwerking RTM-BBA [Inbrekers opgespoord (Van een onzer verslaggevers) VL AARDINGEN Verschei dene leden van de gemeenteraad hebben er woensdagavond geen twijfel over laten bestaan dat het oude schoolgebouw aan het Westnieuwland 25 tegen de vlakte moet. B. en W. hadden de raad voorgesteld in deze school voor ƒ36.000 een centrale ver warming te plaatsen, maar enige raadsleden menen dat de school niet meer geschikt is voor het geven van onderwijs. deskundig in klank EXPLOSIE VERBAZING ieuwe visie op Bijbel r, 'mdaag ent dagelijks "CMEDAH! .en morgen Profiteren vandaag Vrijdag I h S en dagelijks Rotterdam lieent vijftien miljoen -.V heerfijk kruidig zacht en mals MEDEDELING Lant aarnpalen Nieuwe aanlegplaats Këln-Düssel dor fer PROGRAMMA Filmmiddag voor de verkeersbrigadiers Bevolking Maasland Bespreking ch-program Pagina 5 2A t (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De directies van Rotterdamse Tramweg Maatschappij en de Brabantse iurtspoorwegen en Autodiensten hben overeenstemming bereikt 4 et de instelling van een dienst na 4Bening van de dam door het Vol- 'X bij Willemstad. Naast een re- Smatïgc dienst tussen Rotterdam en l inemstad komt er enkele malen per een sneldienst van Rotterdam Ir Bergen op Zoom. Deze dienst ij fflet bussen van de ETM en de sa worden uitgevoerd. ïpr W. H. van Zuylen, directeur 'de RTM, vertelde dat het eind- int van de nieuwe dienst bij het stro-station Zuid in Rotterdam imi De gewone dienst tussen Rot- rdam en Willemstad, met aanslui- ,g op de dienst van de BBA, wordt n semi-sneldienst die niet in alle aaisen in de Hoeksche Waard zal riepen, Direct nadat de Volkerak- 1 voor het verkeer is geopend, zal begin worden gemaakt met de jtvoermg van deze dienst. §03 RTM heeft ook besloten deze imer een begin te maken met snel- jensten vanuit Dordrecht naar Zie ree en Westerschouwen. Tot nu werden in de zomermaanden :1 diensten gereden vanuit Rotter- m naar Schouwen - Duiveland en «ree - Overflakkee. IDDERKERK Twee Duitsers elders in Nederland in verband et een misdrijf werden aangehou- |n, zijn ontmaskerd ais de daders an een inbraak in een Ridderkerks ifétaria aan de Geerlaan. 1 (De mannen, H. N. (28) uit Eben- f Mg en F. J. S. (29) uit Bad ireidsnach stalen daar bijna twee sar geleden geld en eetwaren. Ze aren zo slordig om vingerafdrukken •hter te laten waar de politie aan- tokehjk echter niets mee beginnen m. Verbelijking roet het „sporenal- jm" na de arrestatie bracht uit wast, dit ondanks het feit dat min de buurt meende met dieven uit omgeving te doen te hebben. „liet is onverantwoord voor een dergelijk hoog bedrag een verwar ming in de school aan te brengen, wanneer daarnaast niet andere nood zakelijke erbeteringen worden aange bracht lot we over een bruikbare school kunnen beschikken", aldus me vrouw L. van Duijn-Spruijt (soc.). „De bulldozer ertegen", zei de heer A. van der Veer <pac.soc.). Muzlkate studio willen wij stimuleren. Noemt U het gerust eigenbelang, maar houdt het in gedachten. Bij voorbeeld als Uw kind plano wil leren spelen en U niet weet of U met een tijdelijke bevlieging dan wel met een ontluikend virtuoos te maken hebt. Bender geeft Uw kind een muzikale proeftijd. Ie het ernst dan blijft de plano on betaalt U da koopsom. Was het toch een bevlieging 4m zijn Uw enige kosten de huurprijs. Overigens zijn ar vee! meer redenen om altijd bij Bender advies in te winnen! Rotterdam, W. da Wlthatraat 32 - tel. 1331 IS Amalardam Amhant Brada - Latdan Het oude gebouw is 79 jaar oud. „Niet waar" zei mevrouw Van Duijn- Spruijt, „de schooi is veel ouder want onlangs heeft een man van 93 jaar de kinderen getrakteerd omdat hij nog op die school heeft gezeten". In het gebouw huizen momenteel de openbare kleuterschool „De Kla proos" en een protestans-christelijke kleuterschool. Ui et verhaal van wethouder G. Wlstra bleek, dat het dringend nood zakelijk is de oliekachels te vervan gen door een centrale verwarming. Vong jaar was een kachel ontploft en dat had nogal wat angst onder de ouders teweeggebracht Momenteel worden de kachels twee maal per dag door mensen van het bedrijf gemeen tewerken nagekeken. Men had met het vervangen van de kachels gewacht, omdat de gemeente de stille hoop koesterde dat de school door de inspectie van volksgezond heid zou worden afgekeurd. Dat is echter niet gebeurd met als gevolg dat de nieuwe verwarming een drin gende noodzaak is. Mevrouw Van Duijn-Spruijt zei de bouw van een nieuwe school als oplos sing te zien, „Maar dat is nu juist de moeilijkheid. Nu de school niet is af gekeurd krijgen we voor nieuwbouw geen urgentie en voor een semi oet namelijk op de plaats van de oude school worden opgetrokken", al dus wethouder Walstra, In een vurig pleidooi verzocht de wethouder met klem het voorstel voor de aanleg van een nieuwe ver warming toch aan te nemen, „hoewel ik me de reactie van de raad goed kan voorstellen. U brengt ons echter in een moeilijke positie wanneer we de verwarming niet kunnen plaat sen;'. Mevrouw Van Duijn-Spruijt zei het betoog van de heer Walstra met stij gende verbazing te hebben aange- een onzer verslaggevers) SVlAARDÏNGEN De doorstro- hpregeling heeft het afgelopen »r goed gewerkt. Voor velen is een Tgoeding in de verhuiskosten wel tgclijb stimulans geweest om tar een duurdere woning te verhul- n. Op deze manier kwamen goed- ipere huizen leeg te staan, waarvan kinderrijke gezinnen hebben Jèprofifeerd. if;Dit zei wethouder E. P. van. der feen woensdagavond in de vergade- sg van. de gemeenteraad. „Als wet- SCHIEDAM Zondagavond zeven Kir wordt in de zaal onder de fcstandingskerk, (ingang Dr. Kuy- irlaan) uitgaande van de Raad der jerken een oecumenische gespreks- ijamenkomst gehouden. Na een korte lieiding van pastoor dr. A, J. M. lobben, O P. wordt gediscussieerd |?er het onderwerp „Nieuwe visie op 5 Bijbel, met; Woord van God, laar Woord over God". ïmmanraat 71: a lenst hen.' seret eo- ifité, ds w VroejtindeweiJ, 20 (Stadsgehoorzaal! Orfeu Tïegio, turn 14 fc 20 ^Stadsgehoorzaal: HA V-bank, 20.15 Ipljkantoor „De Rotterdammer". Smalle Banstraat II, tel 346375 Alarmnummer SOlItle: 34 44 44. GG GD: 34 44 44 Alanr.- Smnmer voor meltBnsen Iuchtverontrclnl- rag en geluidshinder: 26 28 26 Klachten I urging: H Verhev, p K Drossaertstr tol. 34 33 45, dagelijks 18-1S Harmonie: vereniging van huiseigenaren, j hLd^n^Mo^l^^fzTciT^ I Gespreksleider is pastoor drs F. Smit (oud kath.). houder van financiën zeg ik „nee" tegen het doorstromingsfonds, want het kost de gemeente ongeveer een ton dit jaar. Als wethouder van volkshuisvesting zeg ik echter „ja" tegen deze regeling", aldus de wet houder. In 1958 zijn 292 doorstromingspre mies verleend. Zij die van deze kostenvergoeding gebruik maken ko men uit alle lagen van de bevolking. De heer A. Comellsse had gevraagd of de mensen op een premie""zitten te wachten. De ervaring had de wethouder ge leerd dat veel gezinnen juist tegen de verhuiskosten aankijken. Deze kosten variëren van ƒ150 tot ƒ250 en vol gens de heer Van der Veen gaat van een premie van ƒ500 nog een vol doende stimulerende werking uit. Voorheen bedroeg dit 650 maar de gemeenteraad heeft gisteren besloten dit bedrag te verlagen tot ƒ500 met ingang van 1 maart van dit jaar Omdat dit jaar een groot aantal wo ningen gereed komt verwacht de wethouder dat nog velen van deze regeling zullen profiteren. Na 1969 za het rijk geen bijdrage meer geven voor het doorstro mingsfonds en daarom ls het de vraag of de gemeente dit fonds na dit jaar kan handhaven. Daarover zal m het najaar ra de raad worden gespro ken. De wethouder zet dat uit contacten met het ministerie is gebleken dat VI aardingen een van de weinige ge meenten is, die zich consequent aan heeft ge houden Mogelijk zal dat voor de ge meente een financieel meevallertje inhouden £i«ne: Jaarvergadering SGP, spr d$ E v?nema 19 45 carnavalsfeest korfbalclub succes, 20 i frlusis Sacrum; Rcunle Ned ver Expoge fcursum Corda: Vergadering NCGOV 20 ROTTERDAM In de vacature, ontstaan door het overlijden van de heer Piet van den Kerkhoff is tot dirigent van de Chr. Oratoriumvere niging „Rotterdam-Zuid" benoemd de heer Laurens van Wingerden. De heer V m Wmserden, die een oud-leerhng van de heer Van den Kerkhoff was, heeft tijdens diens ziekte reeds geruime tijd waargeno- jhr. Sociale Belangen: vergadering chr men Hij is organist van de Geref «ei •C''. ueiii Grafische Bond. 20 'Passage Theater: „Een paar dollars voor Bingo" (14 Jaar), 14 en 20 IS iLalerie Pant vier: „Zes uit Zwolle" ««dagen 19-21, zaterdag en zondag 14-17 stedelijk Museum: Moderne kunstnljver- ld. aanwinsten 1363, dagelijks 10-7 en jaags 12 30-17 joalerie de Graaf: Schilderijen en aqua- EBHen van Helta Melis. 10-18. vrijdag 19-zi, £™r en maandag gesloten fUkantoor De Rotterdammer: Lange tritstra&t 82 (Redactie: Witte de Wlthstraat 25 Rotter- fetel 11 55 38 rM^thten bezorging: Jh Groneveld Sin- f' M. tel. 26 33 03, maandag t/m vrijdag firap.SO en zaterdag 18-19 i/Hi, alarmnummer: 26 288 7. 'n8en luchtvervuiling en gcluidshln- J: 26 26 26. rfPctbeek: 28 83 55 j Rembrandt Remhrandttaan Nieuwe Oosterkerk Voorts is de heer Van Wingerden leraar muziek aan de Kweekschool met de Bijbel, sinds 1952 dirigent van Rotte's Chr. Oratonumkoor en lid van de Gereformeerde werkgroep voor li turgie. Hij voltooide zijn opleiding als di rigent aan het Rotterdams Conserva torium, waar hij onder meer studeer de bij Piet Ketting, dr J. Damskas en Henri Zagwijn Onder zijn leiding is opnieuw de studie ter hand genomen van Bach's i Hohe Messe. waarvan de uitvoering i ra samenwerking met Rotte's Chr I Oratonumkoor woensdagavond 26 fe- I bruari in de grote zaal van De Doe len wordt gegeven ROTTERDAM Op het tennisba nencomplex aan het verlengde van de Tïjmweg in Hoogvliet is een nieuw clubgebouw gereedgekomen en aan de Raad voor de Lichamelijke Opvoeding overgedragen. Bij de aan vang van het tennisseizoen zal dit clubgebouw in gebruik worden geno men. Verwacht -wordt dat de officiële opening, na de geruisloze inge bruikstelling in het voorjaar van 1968, voor het gehele complex zal gelden. Het nieuwe gebouw is in de vorm van een zeskant opgetrokken. De grootste ruimte van het interieur wordt in beslag genomen door de kantine met een bar. In deze ruimte is, achter een stenen muur, de gar derobe. Verder zijn er een dames- en een herenkleedkamer, voorzien van douches. Via automaten kan warm water worden verkregen. Een speciale kamer voor de wedstrijdleiding zal tevens worden gebruikt door de EHBO Naast deze kamer ligt het kantoor. Een keuken en een ruimte voor de berging van materialen, completeren het fraaie ge heel. Bijzonder aantrekkelijk zijn de aan drie zijden van het gebouw aangeleg de buitenterassen, die mogelijkheden geven om op elk moment van de dag de zonzijde op te zoeken. Vanaf deze terrassen heeft men uitzicht op het center-court. Na de ingebruikstelling, (de vereni gingen moesten op vrij korte termijn inschrijven) is er een redelijke be langstelling getoond Het gebruik van de banen overdag laat echter nog te wensen oVer. Voor het schooltennls is een stijgende belangstelling merk baar Ook als ijsbaan heeft het complex reeds gefungeerd. voor de schaatsers is in het clubgebouw een van buiten toegankelijke garderobe ontworpen en de ervaring heeft geleerd dat in Hoogvliet de aanwe- Zighe.d van een. ijsbaan met alge meen bekend was. Veel belangstel lenden die op het grote schijnwerper- licht waren afgekomen, keerden veel al met schaatsen terug Beheerder J B. Reneman, wiens echtgenote de kantine zal exploite ren, is inmiddels met de voorberei dingen voor het tennisseizoen fin nen Enkele verenigingen zullen deze zomer deelnemen aan de competitie wedstrijden ROTTERDAM - De politie heeft woensdagmiddag Op de Olyinpiaweg uit handen ran een 13-jarig jongetje een autoped in beslag genomen, waarop een uuipmotor was gemon teerd. Het jongetje reed op de step met ingeschakelde motor. Omdat hij nog te jong was, er geen papieren voor dit „rijwiel met hulpmotor" ble ken te zijn en omdat er geen verze kering voor was, werd tot inbeslag neming overgegaan. SCHIEDAM De Cobp. Nieuwe Waterweg geeft dinsdag 18 februari een voorlichtingsavond in gebouw Arcade, Lange Haven 71. Het Neder lands Zuivelbureau te Rijswijk ver zorgt het programma. Er wordt ook een film vertoond Aanvang half acht hoord. Hoe kan de wethouder de raad bewegen het voorstel aan te nemen terwijl hij zelf op het standpunt staat dat de oude school een nieuwe ver warming eigenlijk niet waard is, rede neerde zij. Zij kon. alleen met het voorstel mee gaan wanneer met het plaatsen van de c.v. ook alle andere mankementen zouden worden verholpen, „het is noodzakelijk dat onze kleuters een goede huisvesting krijgen". De heer Van der Veer: „Zet die c.v. maar buiten, dan kunnen de kinderen nog fijn in de groene wei spelen ook". De wethouder zei tot slot bereid te zijn een onderzoek te laten instellen naar de mankementen. Op basis daar van zal hij proberen de school te la ten opknappen of toch nog te laten afkeuren. Omdat de verwarming, on danks de eventuele bouw van een nieuwe school, er toch moet komen voteerde de raad ƒ36.000. De twee leden van de PSP en de eenmansfrac tie van Binding Rechts stemden te gen. ROTTERDAM Dr. J. (H. Lam berts te Rotterdam heeft besloten zijn praktijk als huisarts neer te leg gen. De heer H. Gnmme zal deze praktijk voortzetten. Dr. Lamberts (57 jaar oud) achtte deze stap noodzakelijk in verband met zijn politieke functies, die hem geen gelegenheid meer laten tot het onderhouden van een huisartsen praktijk. Zoals men weet is dr. Lamberts sedert de nocdraad van 1945 lid van de gemeenteraad van Rotterdam voor de Partij van de arbeid en bovendien is hij meer dan twaalf jaar lid van de Tweede Kamer. Deze twee functies betekenen teza men een zeer drukke dagtaak. Verder is dr. Lamberts bestuurslid van de Medische Faculteit, lid van het me dische tuchtcollege, lid van de raad voor de stedebouw en volkshuisvesting en bestuurslid van het Nieuw Rotterdams Toneel. ROTTERDAM B. en W. stellen de gemeenteraad voor bij de NV Bank voor Nederlandsehe Gemeenten een onderhandse geldlening aan te gaan van vijftien miljoen gulden te gen een koers van 99V» procent, een looptijd van vijfentwintig jaar, een rente van 67/8 procent en een aflos sing m vijfentwintig termijnen van elk zeshonderdduizend gulden Mevrouw J. van de Hoek-Hoogcndam heeft haar redactionele werkzaamheden voor onze krant beëindigd. In verband hiermee gelieve men alle correspondentie, stukken en berichten voor onze redactie te zenden aan ons bijkantoor Lange Kerkstraat 82. Het tele foonnummer van onze redactie in Rotterdam is 11.55.88 toestel 156. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Burgemeester H. Roelfsema kon vanmorgen in de raad zaal vertegenwoordigers welkom he ten van oe steden Neath (Engeland), Essiingen (Duitsland), Vlenne (Frank rijk), Udine (Italië) en Norrköping Zweden). Het gezelschap brengt een tweedaags bezoek aan Schiedam om de jeugduitwisseling 19G9 voor te be reiden. De eerste burger sprak zijn gasten, m het Engels en het Duits toe. Hij maakte hen duidelijk, vereerd te zijn met hun bezoek en noemde het pret tig van gedachten te wisseien over de ervaringen, die de afgelopen jaren met de jeugduitwisseling zijn opge daan Hij overhandigde de heer R Ohlsen uit Duitsland, die vanavond de terugreis ai weer moet aanvaar den. een fotoboek van Schiedam De heer R Lloyd Davies, burge meester van het Engelse Neath, be dankte zijn Nederlandse collega na mens het gezelschap voor de wareme ontvangst. Hij zei ervan overtuigd te zijn, dat memand van de bezoekers deze internationale conferentie over de jeugduitwisseling 1969 snel zal vergeten. In de loop van vandaag en (Van een medewerkster) SCHIEDAM Het aantal vreem delingen in Schiedam is in 1968 met 112 gestegen, zo blijkt uit het jaar verslag van de Vreemdelingendienst. In het bevolkingsregister, c.q. ver blijfsregister zijn op het ogenblik 1425 vreemdelingen ingeschreven. Het door hoofdagent M. den Uijl en brigadier Chr, Habermehl uit ge werkte rapport meldt meldt dat in 1968 in totaal 31 kinderen met een vreemde nationaliteit m Schiedam werden geboren. De meeste vreemdelingen zijn de zogenaamde gastarbeiders Van hen voeren de Spanjaarden met een aan tal 305 de boventoon, daarna volgen de Turken met 290, de Duitsers met 121, de statenlozen met 79, de bntten met 76 en de Belgen met 35. In het afgelopen jaar zijn m totaal 89 vreemdelingen aangehouden. Zij waren echter geen inwoners van Schiedam, maar verbleven aan boord van schepen. De vergrijpen varieer den van het stelen van bromfietsen en fietsen tot het plegen van vernie lingen. Twaalf buitenlanders mochten op het hoofdbureau hun roes uitslapen. Of dat met die overnachting heeft e maken vermeldt het rapport met, maar vijf vreemdelingen werden dakloos omdat hun schip reeds ver trokken was Tot slot meldt hei. rapport van de afdeling Vreemdelingendienst dat dertig vreemdelingen v/ier verblijf in Nederland met langer kon w >rden toegestaan, moesten worden U'.ge we zen. VLAAKDINGEN Burgemeester mr, J, Heusdens staat bijzonder scep tisch tegenover het nut van een vra- genbalfuurtje. Hij ziet hierin een verkapte rondvraag. B. en W. hebben toch maar besloten het in te voeren, omdat de gemeenteraad er zo hard nekkig om had gevraagd. De burgemeester zette het stand punt van het college uiteen op de woensdagavond gehouden vergade ring var, de gemeenteraad, nadat de heer A. C. Ph. Hardonk (prot) had gezegd met gelukkig met het vragen- halfuurtje te zijn. „Op gevaar af voor conservatief of ondemocratisch te worden versleten", zei hij. Naar de mening van de heer Ha^- donk zijn de rechten van de raadsle den voldoende gewaarborgd om vra gen te stellen buiten de agenda om. Hij noemde het „halfuurtje noch nuttig noch noodzakelijk en vroeg de burgemeester hoe hij erover dacht. „Het is toch met de bedoeling om over lantaarnpalen die niet branden te praten." De burgemeester antwoordde dat hij en de wethouders gereserveerd staan tegenover deze verkapte rond vraag, „Het zit er ra dat over lan taarnpalen wordt gepraat. Ik zal de termijn van een half uur streng han teren en dan ligt het voor de hand dat "geen principiële zaken kunnen worden behandeld, maar alleen kleingoed", aldus mr Heusdens Zelf zag bij het nut er met van m, maar hij wilde afwachten omdat het aan de gemeenteraad ligt hoe hij denkt ervan gebruik te maken. Mevrouw L van Duijn-Spruijt (soc) zei blij te zijn dat B. en W» ondanks de reserves, toch met het voorstel zijn gekomen. Volgens naar kan het praten over een lantaarnpaal op een gegeven moment belangrijk zijn. Ook kan het vragenhalfuurtje, meent zij, de raadsvergaderingen verlevendigen. Na de discussies over dit onder werp vroeg de heer Hardonk stem ming. Het voorstel werd met 24 tegen vier stemmen aangenomen. De te- gen-stammers waren mevrouw mr. Bellingwout-Roodenburg, de heren G. Wapstra, W. Kwakkelstein en Har donk, allen van de Protestants Christelijke Groepering. 9 VLAAREU1\GE!S rx NCVB-V!aard.n- gen-Arabacht vergadert woensdagavond 12 februari om acht uur 4n de Immamifellcerk Na de huishoudelijke vergadering ls het woord aan Organon-Oss ROTTERDAM Aan de Maasbou levard is een begin gemaakt met de bouw van een tweede aardegDlaats voor de passagiersschepen van de Koln-Dusseldorfer Deutsche Rhemschiffahrt die cruises maken tussen Rotterdam en Bazel. Eind maart is de aanlegplaats gereed Dit jaar worden uit beide steden totaal 245 reizen 'gemaakt. Daarbij kunnen ongeveer 46 000 passagiers worden vervoerd. Half mei komt het nieuwe schip Bntanma in dè vaart Samen met de Helvetia, Nederland en France zal dit schin negendaagse rondreizen gaan varen (vijf dagen Rijnopwaarts, vier dagen afwaarts) De Europa van de Koin-Dusseldor- fev gaat voortaan in een snellere fre quentie op hetzelfde trajekt varen Elke vrijdagavond zal dit schip van Rotterdam vertrekken (van 4 april t'm 26 september) De Europa zal ze vendaagse reizen maken (langere dagtrajekten) VLAARDINGENTGeboren: Marianne dv J Hofman en G Brobbel Sweelinckstraat 58, Leendert Jan zv L Zonneveld en C G Krab bendam Pr Hendriklaan 44, Ferdinand zv D Overdijk en C MTulling Asterstraat 5, Pet rus Marinus Johannes zv J M van Bossum en J G van zandvoort Geraniumstraat 41, Caroline dv H C Prins en A van der Arend Prins Hendiikstr 70 Getrouwd: Martinus Franciscus Maria Ver meulen 24 en W outenna Kornella Grone veld 18, Willem van Wieringen 20 -en Hen- drika de Goede 22 Ondertrouwd, Annatolius Vincenza Lam- bertlno Maria Hager^rs 28 Rotterdam en Karoline Anna Kooij 23 Mendelssohnplein i37d Willem Fans Vletter 22 Rich Holstraat 58 en Gerdina Achterkamp 21 Rich Holstr 56, Francis Hendrik KTonemeiJer 21 Adr Pauwstr 7b en Apolonia Catharina den Brems 19 C Houtmanstraat 41, Arle Hoogen- dam 29 Van Bolsotstraat 51 en Anonia Aletta Ma^garetha Hoekstra 20 ge van Legden Gaelstr 23, Tjeerd Minkema HUlegom Haar lemmerstraat 120 en Maria Cornelia Dijkshoorn 25 Sportlaan 98 Franciscus Steï- llenaar 24 Bontgenstraat 35a en Johanna Groen 22 Naicisstraat 28, Rinus Martinus Meijer 21 Lom'ookstraat 'i en Aida Johanna van Drnjn 27 Holysingel 3, Gerrit van Oort 18 Rotteidam Overijsselsestraat 111 A en Ma-' ria Johanna Zwarts 24 v d Duyn var Maasciamlaan 95 MAASSLUIS Geboren: Jan zv J Vionk en A Koetse Juliette Johanna Ardlna Elisa beth dv H JC v d Bioek en E J Gottschalk, Clarie dv H Snelleman en C de Zangei Ronald Marcel zv F L Kok en A I Dirk- maat Babett Thérèse Eleonoia Bridget dv j w AKock en C A Th A de Regt, Patricius Theodorus zv J JGouka en J CM v Haren Johann Franz zv JF van der Pijl en J P Moekerken, Sietske Klazma dv C Maat en J van Eek; Martin André zv a J verduyn en C \an Pelt René Marcel z\ is AHollestein en A G G de Vries Kaarten Jan zv F A Kostwinder en J M Gronheid WPlem zv W \V Verkade en A A van der Gaag Carlo Alexander z\ J Ladage er C MZuIdsecst Reinler Jacobus zv A Wijnands en w J Batenburg de Jone Ondertrouwd* Ha\ Tjoci Lauw en Koei 'XJan Kwa H Dmktr en J \I Ouak SCHIEDAM Geboren Steffen zv j E Hoogeveen en J Boon Martina E dv H de Wilt en P E v Koetsveld Larissa dv T Baanvinger en YF v Geerenstein Overleden: WJ Nieuwenhuizen 62 PE vd Sluijs 83 w\ J v Gelder J P Mooier 72 SCHIEDAM Uit de St. Marti- nusschool aan de lepenlaan is giste ren een bandrecoider merk Philips verdwenen. Het apparaat stond m een iet afgesloten kast in de spreek kamer Door vermeiing van_een draadg las ruit van hep andBogerstraat 4, waar de distilleerderij van de Wed. A. van den Eelaart is gevestigd, zijn negen flessen jonge jenever gesloten. De politie stelt een onderzoek in. (Van een onzer verslaggevers) VL AARDINGEN Maandagavond 24 februari houdt de schaakvereni ging HVO een sehaakinstuif m ge bouw Triangel aan de Fransenstraat. Men kan „zomaar" een partij spelen of meedoen aan simultaanwedstrij- den Iedereen is welkom. De instuif begint om acht uur. Als bijzondere attraktie bierjj; de vereniging onderstaand schaakpro bleempje aan. 2ij die menen de goede oplossing te hebben gevonden kunnen deze op de mstuifavona inleveren. Zij krijgen dan een tweede probleem voorgezet, waarover men een half uur mag doen Onder de winnaars worden drie magnetische schaakbord jes verloot Het probleem is een zogenaamde tweezet, hetgeen wil zeggen dat wit zwart m twee zetten mat meet krij gen Gewoonlijk begmt wit met niet schaak te geven. Opstelling- wit' Kb4 - Df5 - Td3 - Thl - Lf2 - Pd4 - Pgi Pc5; zwart: Kdl - Te7 - Th8 - Lb7 - Lg5 - Pa2 - Pd2. Wit begint en geeft mat m twee zetten DELFT Het bestuur van het rooms-katholieke bejaarden tehuis St Vmcentius te Delft wil de pensionpnjs voor de bejaar den met 65 procent gaan verho gen Het bestuur stelt de provincie voor de penslonprijs van 350 op 614 per maand te brengen. De bewoners van het huis, 40 mannen, hebben bericht gekregen dat de verhoging met in gang van i februari zal ingaan. Aanleiding tot deze rigoureuze ver hoging is volgens het bestuur het vertrek van 40 jongens, die tot voor kort ook m het tehuis waren onder gebracht De jongens zijn nu bij pleeggezinnen Enkele bejaarden hebben tegen de verhoging geprotesteerd bu het mi nisterie van sociale zaken en het Delftse gemeentebestuur Het pand waarin de bejaarden ge huisvest zjn, is oud en met meer geschikt voor het doel waarvoor het wordt gebruikt Er is echter geen vervangende woonruimte Voor de broeder-overste van het huis kwatn de verhoging als een donderslag bij heldere hemel' ROME Tiidens de 24-uurssta- king in Italic hebben zich gisteren protestmarsen van arbeiders en stu denten, incidenten op vakbondsbij eenkomsten en botsingen met de po litie voorgedaan. De vakbonden hadden een algeme ne staking afgekondigd omdat de on derhandelingen met de regering over verhoging van ouderdomsvoorzienin gen op mets waren uitgelopen morgen zullen de diverse data voor deze uitwisseling worden vastgesteld. Naast het vergaderen blijft de gasten nog voldoende ruimte over om iets van Schiedam en omgeving te zien. De Schiedamse Gemeenschap stelde een goed gevuld programma op, dat voor vandaag o.a. vermeldt: bezoeken aan de ex-positie van kin dertekeningen over de plaats Vienne m de Willem de Zwijgersehool 1, aan Delft (Porceleyne Fles, Nieuwe Kerk) en aan de Bemisse Molen Morgen zal het gezelschap de dag beginnen met een bebezoek aan het Stedelijk Museum, waarna m de middaguren een kijkje m Rotterdam genomen zal worden. Achtereenvol gens staan het concertgebouw De Doelen, een ritje met de metro, een randvaart door de havens en de gele genheid tot winkelen op het verlang lijstje SCHIEDAM Voor de 75 ver- keersbriga diertjes was het gisteren een beetje feest. De politie bood hun een filmmiddag aan. De beheerder van Musis Sacrum aan de Nieuwe Haven hadbelange- loos een zaal afgestaan, en enkele bedrijven zorgden voor de versnape ringen. Een garagebedrijf stelde film* beschikbaar, die de heer H. Siemons, hoofd van de Oranje Nassauschool, vertoonde. VL» LODINGEN eiub in. the Mooü houdt zaterdagavond lit gabouw Muzanda een Instuif Ais gast zal optreden The smogtowr. Jazzband uit Vlaardingen. Van kwart voor acht af bestaat aan de zaal gelegenheid tot het ikopen vn kaarten voor 2,50 per stuk. MAASLAND Bij mevrouw Groot Enzerink-van der Tas, Kerkstraat 2. liggen nog verscheidene ntet-afgehaalde prijzen van de verloting voor het bejaardenwerk De prijzen zijn nog twee weken ter beschikking van de winnaars. HOEK VAN HOLLAND Luud Au- gustlnus uit Hoek van Holland wist zich in de selectiewedstrijden voor junioren over afstanden van 500 en 15» m op de Jaap Edenbaan in Amsterdam als eerste te klas seren door belde afstanden te winnen. Hij reed de 500 m in 40.3 sec. en de 1500 m in 2 53 1. Als tweede eindigde Hans Schouten, met respectlevelljifc 513 en Z.54.4. Er wuren 20 deelnemers MAASLAND Het aantai inwoners vaa MasiJand is in 1968 met dertig toegenomen tot 5039 In het afgelopen Jaar werden Uï kinderen geboren <58 i. en 48 m.) en. 27 aangiften van overlijden gedaan. (18 m. en 9 v Het aantal nieuwkomers bedroeg 220 {112 m. en 108 v.). terwlli 275 Maaslanders (135 m. en 140 v-> naar elders vertrokken. Op.l januari 1959 waren er 2S17 m. en 2492 v. Er werden verleden jaar 44 huwelijken voltrokken. HOEK VAN HOLLAND Veel mensen zijn de kerk ont vreemd. Ze zouden er wel weer heen willen, maar ze kunnen de moed er ruet toe opbrengen. De leiding van „De Thuishaven" die namens de evangehesatie- comimssïe van de gereformeerde kerk van Hoek van Holland een aantal jeugdclubs en een bejaar- densocieteit exploiteert, zal daar iets aan doen. In het gebouw van de Thuishaven worden met in gang van zondagmorgen 16 fe bruari „Loodsdiensten" gehouden. Dat wordt zoiets als de schakel klas op de scholen' De benaming „loodsdienst" is gekozen omdat de medewerkers loodsen willen zijn die de koer aangeven De eenvoudige dien sten bedoelen de mensen de stap naar de kerk straks wat gemakke lijker te maken Op genoemde zondagmorgen om tien uur leidt de heer TI. Bê- nard de eerste dienst Een meis jesclub onder leiding van me vrouw Huisman zal enkele liede ren zmgen. Ieder is er hartelijk welkom. (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT De stem van de jeugd moet kunnen doorklinken In de ge meentelijke poiitiek. Daarby moeten de bestuurders zorgen voor een goede communicatie met de burgers. Het is dus zaak dat de kandidatenlijsten voor de komende raadsverkiezingen met grote zorg worden samengesteld. Dit zei gisteren voorzitter J. Hoekstra van de Vereniging van CH- leden tan gemeente- en provinciebe sturen, aan het begin van de bespre king van het nieuwe CHU-gemeente- program in het gebouw voor K. en W. in Utrecht. Sprekende over de fmanciele voor zieningen van de gemeenten (nog steeds een belangrijke hoeksteen voor de bestuurkracht) wenste de heer Hoekstra een betere honorering van de wethouders. Er is trouwens grote behoefte aan een betere werkverde ling tussen de leden van B en W on derling Nog steeds is de zorg voor de volks huisvesting een belangrijk deel van de gemeentelijke taak. Schrikbarende toestanden, ontstaan door de heersen de woningnood, mogen ons tot bezin- De staking heeft vooral de Itali- 1 mn'* roepen aanse industrie geraakt Het dage lijkse leven werd nauwelijks in de war gebracht De als massaal aange kondigde vergaderingen toonden een gebrek aan opkomst door kou, regen en sneeuw Het geven van voorrang hieraan be- behoeft met te worden afgedwongen door een opgroeiende generatie die wij zeggen te begrijpen, als wij als be stuurders onze tijd verstaan, aldus de heer Hoekstra

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1