Begroting 1969 vastgesteld ouw aandacht in Rozenburg M WK! mÊÊÊ Techno,station ANWB volgende week open Middenstand Maassluis wil versnelde bonw Blankenburgse tunnel AGENDA REHH DORZO N.V. FOKKELMAN ILANTINGA VAN AARLE VOOR SNEL ïJËL HERSTELLEN VAN ■SE GEBROKEN RUITEN Gerofltinesrée BroüfietsiBOflteiir Wiiikel-./Magazpleieisde Vet/ugen. Veilig Verkeerstest komt in Maassluis Veertarieven te hoog Discessie over Cuba YDY 2 kan naar hoofdklasse HAMMOND ORGELS Uw ideale keuken vindt u zeker bij 5» - FA.F.J. KLOET ZN handig om mer Een koerier kunt u Pagina 5 VRIJDAG 7 FEBRUARI 396? it mmBi imm Sj IsfÉP IEDERE VRIJDAGAVOND UW KOOPAVOND I bromfietser gewond BB belachelijk (Van een onzer verslaggevers) ROZENBURG De raadsleden hebben het college van B. en W. gisteravond niet al te moeilijk gemaakt met de verdediging van de gemeentebegroting 1969. Na een discussie van enige uren aanvaard de de raad de begroting. Woningbomv VOI Ll-.DIGE form KÖLLLiKTIE •KLASSIEKE 'MEUBELEN Open-Deurdienst GARAGE GORINCHEM Inbrekers stalen geld uit woningen MEDEDELING Door mr. Klaasesz Uitreiking prijzen aan slot eerste ronde Landjuweel VLAABKlWiEN Vandaag Voor uw progressieve G. P. VAN DAALEN Jr. V oorlichtingsavond Co-op in Triangel elke vrijdagavond ...tot 9 uur open 120 cm breed Exclusief Ook in huur met recht van koop Reeds vanal 28, per week bent U.de bezitter van zo'd pracht - instrument r^"r'~rr- KEUKENCENTRUM Slaken* een garantie voorj service en kwaliteit, j demonstreert U gaar] ne vrijblijvend aan huis. flllëen even on-' derstaande coupon invullen en'zénden; SOMMEI?,N.V. Dordrecht f Grote Markt l',.{,uTei: 01850-31241 Gorinchém: Langendijk54"Tel. 01830:3023 Slicdréchf: 8ur6.,Wirikierp!ein 7 Te(.018dÓ3570 PALLENBURGSTRAAT 74 - TEL: 010-343193 - VLAARDINGEN Demonstreer mij uw instrument vrijblijvend aan huis. en morgen ."ii dagelijks som:» am vandaag en saterdag Wie verf en behang zegt, denkt UW SPECIALE HISTOR-DEALER HISTOR VERVEN ALTIJD GOED! WONDERWAND GEMEENTE SCHIEDAM W^L schildersbedrijf r-'r-. 2e. maasbosstraat 80 - tel. 343276 ,- vlaardjngen om een boodschap sturen GARAGE .UNIQUE" N.V. en dagelijks jVIRKUlST VOOR UW FIETS :FA. W. C. VERHUIST Zn. bOTTEREAMMER 2A Let op het rode etiket, vroeg «moor Pantalons, die U overal mee kunt combineren: bij 5 port colberts, blazers enz. Ideaal nu de zomer nadert, en... een 40-gulden- kwoliteit voor 19.75 J! normaal 33c5CT nu voor P»SOniBOAM 6eit«rlo/*it»«oors Jwüiq^hentrrxjr SOUEÖOAM We»f.KruxslncJo t BOTTERDAM i Korte Hoost,roe» j£*SOTÏE80AM Meent Se RQIIERDAm Kotend?. log«iJ'|L HOOGVllET t Winlelcentittm SCHIEDAM Hooflifrnaf VtAAKDINCEN WinLetcrnlruwi Itefrwld LEIDEN t HootJeoimerstroot tf.» ZEIST r 5tollaqr> B ABNHEM r Wiakeicentrom Pwikhowf (Zolang de voorraad strekt Geen ^telefonische of schriftelijke orders VLAARDINGEN Op de Dr. Wi- di Beckmansimgel botste donder- igavond de achttienjarige H. B. met 1 brommer tegen een geparkeerde onenauto. Boor de zware regen had bet meisje de wagen niet ien. Zij viel en is door de GGD jet schaafwonden aan beide benen aar bet Holyziekenhuis gebracht I Brommer en auto liepen schade op. De heer J. W. Kleijwegt (soc) bracht de BB ter sprake in verband met een te brengen bezoek aan de commandopost. „De BB wekt vaak de lachlust op van het publiek. Is hierin geen verbetering te brengen wat be treft de opleiding en de geoefend heid?" Verder zei hij te hopen, dat Rozenburg dit jaar een flink contin gent woningen zal worden toegewe zen. Ook de heer Van der Blom (kath.) bracht de BB ter sprake, zij het in ander verband. Hij vroeg zich af wat er geregeld is in geval van calamitei ten. „Zou de BB niet ingeschakeld kunnen worden in zo'n geval?" Voor wat betreft het aantrekken van een cultureel ambtenaar waarover B. en W. spreken in de aanbiedingsnota bij de begroting wüde hij wel enige toelichting. Deze wens brachten ook andere raadsleden naar voren. Flink van leer trok de heer F. Kleijwegt (ar) over de positie van Ro zenburg. Hij had de indruk, dat Ro zenburg stelselmatig wordt gehinderd bij de uitvoering van allerlei plan nen, met name op het gebied van de woningbouw en de grenswijzigingen. Hij bracht zijn visie treffend onder woorden met uitdrukkingen als: „Ro zenburg wordt wel groter, maar niet wijzer" en: „We gaan steeds meer in de richting van kleine baas naar gro te knecht." De heer Neleman (pac.soc) noemde Rozenburg eigenlijk maar een sfeer- en kleurloos geheel van huizen met hier en daar wat groen. „Hoe we daarin verandering kunnen brengen weet ik ook zo gauw niet te vertellen en ik twijfel er zelfs aan, of het ooit wel mogelijk is een bepaalde sfeer of karakter aan Rozenburg te geven. Misschien zijn daarvoor al in het re cente verleden te veel fouten ge maakt." Een van de belangrijkste proble men noemde hij de recreatie en dte sport, omdat dit in de naaste toe komst een eerste levensbehoefte gaat worden. De voornaamste punten in de beto gen handelden over de woningbouw, het openbaar vervoer, de maatrege len bij calamiteiten, de BB, de sport en recreatie en het aantrekken van een cultureel ambtenaar. De heer J. Goedendorp (ch) opende de algemene beschouwingen met de suggestie de burgerij meer te betrek ken bij gemeentelijke aangelegenhe den. „Menig burger voelt zich op ve lerlei gebied buiten spel staan. Hij wil steeds meer de overtuiging heb ben, dat niet zonder hem wordt beslist. Zou het niet aan te bevelen zijn om hearings te houden voor de raadsvergaderingen? Dan kunnen de inwoners ook eens geconfronteerd worden met de financiële kant van de zaak." De heer Goedendorp wees er ver der op dat de groei van de bevolking in vergelijking tot vorige jaren sterk is achtergebleven. „"VVat is de reden, dat zoveel mensen weer uit onze ge meente vertrekken? Is onze gemeente alleen „doorsïroomgemeente"? In zijn antwoord zei burgemeester H. Sloots. dat Rozenburg een cultu reel ambtenaar nodig heeft, die vol doende inzicht en niveau heeft om te reageren op de voortdurend wisse lende situaties, waardoor een ge meente als Rozenburg zich kenmerkt. „Hij zal daarbij moeten worden ge- ruggeSteund door een culturele raadscommissie „nieuwe stijl", die is samengesteld uit raadsleden en parti- kulieren." Wat de toewijzing van woningen betreft, zei de burgemeester dat bet hele beleid erop is gericht de houtvsiroom van Plan West II zo snel mogelijk te realiseren. „Rozenburg kan zich niet permitteren achter te komen met de woningbouw, dat is Afd. Klassiek: Nv,c Binnenweg ^6 Afd.'Modern N\ve Binnenweg 288 BcB 2S0066-ÏSÏ989 voor di' grafts Toprform-katulogiis i SCHIEDAM In de Grote Kerk i wordt zondagmorgen een Open-Deur- dienst gehouden. Ds. J. G. Jansen zal er spreken over „Het is toch geen verpiichting?". Medewerking verle nen de organist J. G, Bekkers en het IJE-koor Overschie. Aanvang 10 uur. agent CITROEN voor Vlaardingen Maassluis i v - eo omstreken HOGENDORPLAAN 139.- VLAARDINGEN rEl. (010) 341Q44, na 18 ui (010) 342281 m ifort„„ |p da mute Amst«rdam-8ru«»l dat i» log e- tw «1 MotelGorinch«m.Z«er rustigs op bat zuiden, mot ruim uitzicht, ideaal "warmd. Voorzien van tolefoon, radio, tv- «ludsng. Eigen bad an tollat. En volop ■ts voor Uw auto. '.HONDE; AFRIT GORiSCHEItl- TEL. 01830 -5041 MAASSLUIS In de afgelopen week is in verscheidene woningen in gebroken. In een woning aan de Nag- tegaallaan werd de voordeur gefor ceerd en alle laden en kasten door zocht. Er wordt enig geld en een pak je sigaretten vermist. Van twee woningen aan de Rem- brandtiaan werden eveneens de voor deuren geforceerd. Hier was de buit groter en werd er respectievelijk on geveer ƒ120 en ƒ1100 meegenomen. MAASSLUIS Volgende week woensdag, donderdag en vrijdag komt op verzoek van het afde lingsbestuur van Veilig Verkeer, een informatiewagen van het Verbond van Veilig Verkeer uit Hilversum naar Maassluis. De wagen wordt gestationeerd: woensdag 12 februari bij het winkelcentrum De Reiger, Maassluis-West, 11 tot 13 uur en 14 tot 17.30 uur; donderdag 13 februari op de Markt-Centrum, 1013, 1417.30 en 19—21 uur; vrijdag 14 februari bij het winkelcentrum „Pa- iet" Maassluis-Oost, openingstijden 10—13 en 1417 uur. tn de wagen kunnen alle inlichtin gen worden verkregen over ver- keersvoorschriften. Tevens is er gele genheid zich te laten testen op het gezichtsvermogen en op kleuren blindheid. volkomen altgesloten. Als dat wel ge beurt zouden andere voorzieningen in gevaar worden gebracht. Vandaar, dat de bouwsector onze zeer grote aandacht heeft" Burgemeester Sloots was het niet met de heer Nelemans eens, <Jat Ro zenburg een sfeer- en kleurloos ge heel is, „In de structuurplannen is grote aandacht geschonken aan de mens. Wij kunnen over het algemeen heel wat ruimer bouwen dan andere gemeenten." Over de inschakeling van de BB bij calamiteiten zei hij, dat de brand weer in het bezit is van voorschriften in een dergelijk geval. „Hierover hoeft u geen zorgen te hebber.." De gemeenteraad verwierp eén voorstel van de heer Neleman over de vorming van een werkgroep voor de realisering van een sportpark in Plan West. De post op de begroting voor de BB van 4.210 werd eveneens in stemming gebracht. De raad aan vaardde het bedrag met de stemmen van de heren Nelcman (pac.soc), Van Schaick, Gorisscn en Kleijwegt (soc) tegen. Tevoren stelde de raad een aantal kredieten beschikbaar. Verreweg het grootste bedrag werd verstrekt voor het bouwrijpmaken van fase II van het bestemmingsplan West: anderhalf miljoen. Voorts werden kredieten beschikbaar gesteld voor de aankoop van pand Bomendijk 38 van ƒ24.352,50, voor de uitbreiding van het 'tennispark van 3.200 en voor de aanschaf van een grasmaaimachine van 8.200. Mevrouw j. van de Hoek-Hoogendam heeft haar redactionele werkzaamheden voor onze krant beëindigd, In verband hiermee gelieve men alle correspondentie, stukken en berichten voor onze redactie te zenden aan ons bijkantoor Lange Kerkstraat 82. Het tde- foonr immer van onze Redactie in Rotterdam is 11,55.88 toestel 156. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Volgende week vrijdag opent de ANWB een tech- nostation aan de Marathonweg op het parkeerterrein bij het Fortuna- complex. Burgemeester mr. J. Heusdens zal 's middags om vier uur als eerste zijn auto ter keuring aan bieden, waarmee de opening van het houten gebouwtje een feit zal zijn. Het nieuwe station is bedoeld als uitbreiding van de keuringscapaciteit in Rotterdam, waar het daar ge vestigde gebouw met lange wachttij den te kampen heeft. Automobilisten uit Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, het Westland en van de eilanden zullen in het technostation aan de Marathonweg geholpen kun nen worden. In Vlaardingen zal mc-n met ingang van volgende week zaterdag zijn au to kunnen laten testen op de staat van onderhoud en op veiligheid. Ook kan men een zich tweedehands aan geschafte wagen aan een keuring on derwerpen. Aanvragen daartoe moe ten worden gedaan via het ANWB-kantoor in Rotterdam. i (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Zaterdag 15 fe- j bruari wordt in gebouw Triangel aan I de Fransenstraat een discussie-avond i gehouden over Cuba. Sprekers zijn Jaap van Ginneken, Lucas van der Land, Peter Schat en Harry Muliscn (of Wouter Gortzak). De avond is voorbereid door de kunstenaarsvereniging VI. 65 (werk groep politiek en maatschappij). De bijeenkomst begint om acht uur. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Zaterdag 15 fe bruari wordt in de Stadsgehoorzaal de slotavond gehouden van de eerste ronde van het nationaal Landjuweel „Zuid Holland". Mr, J. Klaasesz, commissaris der Koningin in de pro vincie Zuid-Holland, zal de prijzen uitreiken. Aan de eerste ronde hebben tien toneelgroepen meegedaan. Op de slotavond zal worden bekendgemaakt welke vereniging overgaat naar de tweede ronde, die op 14 en 15 maart in de Leidse Schouwburg wordt ge houden. Om geheel in stijl te blijven zal na de uitslag Frank Kooman met zijn poppentheater voor volwassenen op- j treden. Eerst zal „De nachtegaal van de keizer" worden vertoond en na de pauze het cabaretprogramma I „Vossestreken". De toegang is gratis. Vlaardingse toneelverenigingen en belangstellen den hebben bericht ontvangen van de mogelijkheid tot het bespreken van plaatsen. Opgave moet worden ge zonden aan het secretariaat te Vlaar dingen, Hogeiaan 25, tel. 343408 (010). De avond begint om acht uur. MAASSLUIS De Maassluise middenstandersvereniging Samen werking gaat stappen ondernemen om zo mogelijk te komen tot een versnelde bouw van de Blanken- burgsetunnel (Maassluis-Rozenburg). De leden willen de opbrengst van de verleden jaar gehouden Sint-Nico- laasactie (ƒ12.000) aan dat doel opof feren. Het besluit viel donderdagavond op een ledenvergadering, waar veel mid denstanders de exorbitante verhoging van de veertarieven die per 1 januari 1969 werd ingevoerd, zwaar op de maag bleek te liggen. Tal van Rozenburgers zijn in Maassluise zaken graag geziene klan ten. Om hun inkopen in Maassluis te kunnen doen moeten zij reeds een natuurlijke barrière (het oversteken van de Nieuwe Waterweg) overwin nen. Nu dit voor velen ook een finan cieel obstakel wordt, vrezen de Maassluise winkeliers dat zij hun Rozenburgse klanten gaan missen, waardoor zij een deel van hun omzet verloren zien gaan. Toen in de bespreking eenmaal het woord „tunnel" was gevallen besloot men onder het motto „alle kleintjes helpen." de suggestie door te spelen naar het in Vlaardingen gevestigde comité van industriëlen, dat ook de stoot tot de bouw van de Benelux- tunnel heeft gegeven. Het bestuur van Samenwerking, waarbij 95 pro cent van de Maassluise winkeliers is aangesloten, werd gemachtigd te in formeren of de opbrengst van de laatste Sint-Nicolaasaclie het steentje mag zijn dat de tunnelbouw aan het rol ien brengt. Stadsgehoorzaal: HV-bank. 20.IJ, Harmonie: vereniging van huiseigenaren. Over het handhaven van de koop avond gaan de Maassluise mid denstanders zich opneieuw beraden. De ervaringen van het afgelopen proefjaar zijn in het algemeen niet geweldig. De zaken in dagelijkse levensbe hoeften kregen een verplaatsing van de verkoop te zien. Voor de zaken in meer duurzame artikelen liggen de resultaten wat gunstiger. Men had de indruk dat de koopavond in andere delen van het land meer wordt ge waardeerd dan in het Westen. Gezien deze ervaringen zal, mede op verzoek van het gemeentebestuur, een enquête worden gehouden, waar na de houding opnieuw zal worden bepaald. m VLAARDINGEN Het tweede tiental van de Vlaardingse Damvere- i niging VDV zal het komende seizoen uitkomen in de hoofdklasse van de Rotterdamse Dambond. Donderdag avond werd in Rotterdam de beslis singswedstrijd gespeeld tussen VDV 2 en K.D.V. 1 uit Krimpen aan den IJssel, die de VDV-ers wormen met 13—7. Daarmee kwam een einde aan oen spanning, die bijna, twee maanden heeft geduurd. Telkens waren de Krimpenaren verhinderd hun laatste competitiewedstrijd te spelen en toen ze deze hadden gewonnen van Schie dam 2, moest worden gewacht op een datum waarop beide verenigingen te gen elkaar konden uitkomen. Overwinningen werden behaald door Vermeulen, Buyse, Lucassen jr. en Boudewijns. De overige vijf pun ten kwamen voort uit de remises van Van Woerden, Mast, Tom, Weisscher en Lucassen sr. Alleen Korver moest met een nederlaag genoegen nemen. Het kampioenschap van de eerste klasse houdt in, dat VDV is gepro moveerd naar de Hoofdklasse. Het staat dus bij voorbaat vast, dat de eerste wedstrijd in de hoofdklasse zal worden gespeeld tegen het eerste tiental van VDV. Het nieuwe seizoen begint echter pas in september. Natuurlijk platenbonnen halen bij VLAARDINGEN De Co-op Nieuwe Waterweg houdt woensdag 19 februari in gebouw Triangel aan de Fransenstraat een voorlich tingsavond. Voor deze bijeenkomst, die om half acht begint en die een gezellig karakter zal dragen, zijn van 30 februari af kaarten verkrijgbaar in elke Co-opwinkeL De voorlichtingsavond wordt ver zorgd door het Nederlands Zuivélbu- reau uit Rijswijk. Men zal niet alleen laten zien hoe kaas wordt bereid en wat men ermee kan doen, maar men kan ook van diverse soorten kaas proeven. In de pauze krijgen de aanwezigen een consuptie aangeboden en zal een prijsvraag worden gehouden, waar mee een aantal leuke prijsjes is ie winnen. Verder zal de film De zeven gelukkige dagen van de hëer Eysin- ga" worden vertoond. Zij die op de hoogte zijn met moderne gordijnstoffen ken nen natuurlijk deze Polynosic overgordijnstofmaar de. prijs is dan ook bekend, rond de acht gulden per meter. Nu verkopen wij op onze eer ste etage luxe Polynosic over gordijnstof, kleurecht; krimp- vrij, gemakkelijk te wassen, niet strijken en zó droog. Deze werkelijk prachtige over gordijnstof in tien verschillen de dessinS en vele fraaie inte- rieurkleuren, (omdat er klein» schoonheidsfoutjes in zitten die bijna onzichtbaar zijnJ, 120 cm breed, per meter voor nog géén vier gulden. polynosic kleurecht niet strijken krïmpvrij zó droog Vrijdagavond om 6 uun,begint de verkoop van deze Polynosic overgordijnstof; in tien fraaie dessins, 120 cm breed, per meter. 'J.S Cokmtendesmorgn open Géén nl.of schrift, best LUXEJOüW- en Naam ADRES. PLAATSlel Gewenst hokje aankruisen-s.v.p. Triangel; inslulf CJV Liefde en Vrede. 20. Stads«ehoor7.aal: Oelening Baart Kunst, 19,45. Pniëlkerk: kom zir.g met ans. 11. Bijkantoor „De Rotterdammer", Smalle Havenstraat 11. tel. 346775. Alarmnummer politie: 34.44.44. GG &GD:34.4 4.44. Alarm nummer voor meldingen luchtverontreini ging en geluidshinder: 26.26.26. Klachten bezorging: H. Verhey, P. K. Drossaertstr. 210, tel. 34.33.43, dagelijks 13-19. Musis Sacrum; Feestavond Expoge. 20, Sursum Corda: NCGOV, vergadering. 20. Chr. Sociale Belangen; Chr. Grafische Bona, 2ö. Irene: Korfbalclub Succes, feestavond. 14 en 20. Opstandlngskcrk: Sociëteit Den Telr- quasth, 20. Arcade: Sociëteit Martin Green. 20. Musis Sacrum: Carnavalavond Spirit, 20. De grootste en best gespecialiseerde zaken in Nederland Autolakken Bootlakken Industrieverven Muurverven Gereedschappen Spultcompres- sors Schuurmachlncs Ventilatoren. Canadees voorgelijmd behang vanaf 6,90 grote rol. Zonwering elke maat Plaktafels beschikbaar, Floris de Vijfdelaan 134. Telefoon 348210. Van Hogendorplaan 101. Telefoon 342658. VLAARDINGEN. SPREEKUUR VAN DE CONTACT-AMBTENAAR Medegedeeld wordt, dat het spreekuur van de contact ambtenaar volgende week zal gehouden worden voor de be- j wonen van: ■NIEUWLeVND: op maandag 10 februari, in het Wijkcentrum aan het Dr. Wibautpleln 123. des avonds van 7.8 uur; ZUID: op dinsdag 11 februari. In een lokaal van de Bethel- kerk aan de Oude Maas straat 24, des avonds van t - a uur. Schiedam. 3 februari 1969. vraagt Passage Theater: „De non" [18 i.l. 14 en 20.15. 1 Stedelijk Museum: Panorbium (ijzer- plastieken en ertsen). Soul expression (schilderijen en etsen). 10-19. zondags 1 12.30-17. Galerie De Graaf: Schilderijen en aqua rellen Hetta Melis. 10-18, vrijdag ook 19-21. zondag en maandag gesloten. Galerie Punt vier: „Zes uit Zwolle" (schilderijen en grafisch werk), 19-21, za terdag en zondag 14-17. Bijkantoor „De Rotterdammer": Lange Kerkstraat 82. Redactie: Witte de Wiitbstraat 24. Rotterdam, te!. 11.55.88. toestel 156. Klachten bezorging: Joh. Gro- nefeld. Singel 93. tel. 26.33.03, maandag t.e.m. vrijdag 18.30-19.30. zaterdag 18-19. Politie-alarmnummer: 264666. GG en GD: 262837. Meldingen luchtvervuiling en ge luidshinder: 262626. Apotheek: Van Westendorp. Parkweg 207. tel, 267674. Pers. of schrift, soil, aan ons adres St. Lidui- nastraat 52, Schiedam, telefoon 264313. Tevens gevraagd voor ons filiaal: Burg. Knappertlaan/hoek Nieuwe Haven. Schie dam Leeftijd ca. 20 jaar. Pers. of schrift, soil, aan ons adres: Stations plein 2, Schiedam, telefoon 156277. al v.a. 120,75. Batavus - Kaïitein Itivel - Verhulst trekhaken. -s-Gravendfjkp!. 19. Telf. 342086. Vlaardingen. Zo'n keukenmachine wordt al gauw uw rechterttand. Koop hem' dia bij iemand dis hem kan repareren «la het moet. Bij OQJG. wa <u- BINNENSINGEL 165 TEL. 342466 VLAARDINGEN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1