,GEEN ROTTERDAMSE MASTEN' Vlaardingen zet zich onder hoogspanning' Burgerlijke stand Toenemende spanning op de arbeidsmarkt AGENDA Ander uiterlijk voor kerkblad Geref. Gem, In vergelijking met geheel Nederland Ontwikkeling met schaduwzijden Economische groei van Rijnmond ligt hoger Norgen roept de klok I gAV-bankpersoneel vierde lang feest Drie concerten in Schiedam Aanvraag Joegoslaven Maassluis «roeit Tentoonstellingen in Stedelijk Museum Inhoud wordt niet vernieuwd voor elke autoschade Forumavond chr. vakbeweging* GRAAFSTROOM B0ERDAM CLUB MÉDITERRANtE ■Mi' melk heerlijk boter vers kaas kostelijk (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De strijd tegen de Rotterdamse hoogspan ningsmasten op Vlaardings grondgebied duurt vdort. Zoals wij gisteren reeds schreven zal de gemeente Vlaardingen bij de Kroon in beroep gaan om te be- wrekstelligen dat de hoogspan ningsleiding alsnog ondergronds wordt aangelegd. In een uitvoe rig rapport hebben B. en W. al hun bezwaren tegen de gewraak te masten uiteen gezet. En dat zijn er nogal wat. VISITEKAARTJE HOERA, nog weken en hef is lente. voor behang en verf SCHIEDAM vandaag Maandag en dagelijks VLAARDINGEN Vandaag Maandag en dagelijks Buitenlanders Metaal WAAROM GEVAAR „Gezien het bedrag van de schadevergoeding meent Rotter dam kennelijk, dat praktisch alle lasten door Vlaardingen moeten worden gedragen. Het is echter billijk en logisch dat Rot terdam de volledige schade draagt, daar deze de mogelijk heid van verhaal heeft op de verbruikers van elektriciteit", aldus de gemeente Vlaardingen. CARR055ERIEFABRIEK NV \jV Ceinluufbaan 117 ZWEEDS Rotterdam-12 ML-STATION Iel, 180175 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De groei van de produktie in Rijnmond heeft sedert 1960 de nationaal-economische groei aanzienlijk overtroffen. Terwijl in Nederland als geheel de groei der produktie Van bedrijven in de periode 1960-1965 ongeveer 5 per jaar bedroeg was dit per centage voor Rijnmond ongeveer 6 per jaar. Dit antwoord het dagelijks bestuur van Rijnmond op vragen van Rijnmondraadsleden, die zijn gesteld bij het begrotingsonderzoek. DIVERSEN |pË aOTTERPAMMER Pagina 5 ZATERDAG 8 FEBRUARI 1969 VLAARDINGEN De Stadsgehoor- üzaal was vrijdagavond geheel gevuld li-net personeelsleden van de HAV fraaie en de Nieuwe HAV Bank te IsSiiedam, die een geslaagde feest- Lvend» meemaakten. I pe cabaretier-toneelspeler John panting had voor de pauze succes met Ijjin one manshow, ai was de start jfwat aan de matige kant. Peter Piekos jLss als conferencier heel goed op lireet Hij werd muzikaal begeleid door 1 Benny Langeveld. I get xylofoon-duo Diana en Daranti llcwam ook goed voor de dag en werd smet veel applaus begroet. Ook viel Sliet optreden van het gitaarduo Kol- ISintchah in de smaak, met name was |er veel waardering voor hun Israëli- fsche liederen. I Tenslotte verleende de Hongaarse fdansgroep Zajednica medewerking laan het gevarieerde programma. I Tot 2 uur in de nacht werd in de iHarmonie en in de wandelgangen van Ide Gehoorzaal gedanst. De directie 'had de aanwezigen ruimschoots van cMisumpiiebonnen voorzien. SCHIEDAM In de maanden fe bruari en maart staan er voor de muziek!lefhebbers dne concerten op het programma. Op 15 februari zal m de serie or gelconcerten op zaterdagmiddag van dne tot vier uur het eerste concert op het orgel in de aula van het Ste delijk Museum worden gegeven door Arie J, Keijzer, organist van De Doe- I Jen te Rotterdam. De toegang voor I dit concert is voor museumbezoekers gratis. Op 21 februari volgt een concert van een kwartet voor fluit, hobo, kla vecimbel en cello. Er wordt een ge varieerd programma aangeboden. Tenslotte zal op 8 maart het Resi dentie-strijkorkest uit Den Haag een concert verzorgen. Dit trio debuteer de vorig jaar januari in de aula van het Stedelijk Museum. - blatkoncgraaf 01840.246 SCHIEDAM De afdeling Schie dam/Vlaardingen en omstreken van de Weduwen- en weduwnaarsbond houdt donderdag 13 februari haar eerste contact-spelavQnd in restau rant Rijnmond, Nieuwlandplein 20. Op zaterdag 15 februari wordt van 15 tot 18 uur in de koeienstal van café j De Amstelbron een koffie-uurtje ge houden. 0 MAASLAND Volgende week begint het heiwerk voor de bouw van een Sheii-benztnestation aan de Koningin Juli- anawcg. De masten komen voor een deel tn de toekomstige bebouwde kom van Vlaar dingen te staan. „Rotterdam achtte het niet nodig over een bijzonder rigoreu- ze Ingreep op het gebied van een an dere gemeente vooroverleg te plegen. Een grof verzuim", aldus Vlaardingen. Deze gemeente heeft het vermoeden dat de Maasstad tot bovengrondse aan leg heeft besloten, omdat dat veel goed koper zou zijn. Ondergrondse aanleg zou twee miljoen duurder zijn. De ge meente Vlaardingen gelooft dan ook niet zoveel van het „doorslaggevende argument" dat de ondergrondse aanleg van hoopspan- tot een minimum moet worden beperkt wegens het gevaar van te sterke asrdsluitstromen. De leiding komt van de Vlaardingse Vaart af in de richting Maasland langs rijksweg 20 bovengronds te lig gen. Aan de ene kant van deze weg is de Westwijk, met zijn ongeveer 20 000 inwoners, gebouwd en aan de andere kant zal de Broekpolder ver rijzen. Daar nu wil Rotterdam de masten plaatsen. De nieuwe voorjaarskollektie ligt voor u klaar. J. v. d. Wlntstraat IS tel. 342872 VLAARDINGEN (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het aantal werkzoekenden, dal ingeschreven staat bij het arbeidsbureau Nieuwe l Waterwg-Noord, is vorige maand l iets gedaald, namelijk van 313 tot 306 (biede cijfers met inbegrip van de buitenlanders). Deze daling steekt gunstig af bij de ontwikkeling in de maand januari 1968, toen het aantal ingeschreven werklozen nog een stij ging liet zien. Wanneer men beide cijfers met el kaar vergelijkt dan blijkt, dat het werkloosheidscijfer in januari 1969 aanmerkelijk lager ligt dan op het overeenkomstige tijdstip van het vo rige jaar. In percentages uitgedrukt was begin vorig jaar 0,9 procent van de mannelijke beroepsbevolking zon der werk tegenover 0,5 procent dit jaar- De vraag naar mannelij personee, steeg vorige maand van 2.037 naar 2.084. Ook >deze vijfers zijn gunstiger Irene: Korfbalciubiees-t Succes, 20. Opstandingskerk: Sociëteit Den Teir- quasth, 20. Arcade: Martin Green, 20. Musis Sacrum: Carnavalsavond Spiri,. -»■ Irene: Aqua Fauna, 20. Passage Theater; „Een paar dollars voor Django" (14 Jaar, 14 en 20.15. Galerie Punt Vier: „Zes uit Zwolle', werkdagen 1» - 21. zaterdag en zondag 14 - IT Stedelijk Mustum: Moderne kunstnijver heid, aanwinsten 1963. dagelijks 10 - 7 en zondags 12.30 - 17 Galerie de Giaal: Schilderijen en aqua rellen van Hetta Melis. 10 - 18, vrijdag 19 - 21. zondag en maandag gesloten. Bijkantoor Dc Rotterdammer: Lange Kerkstraat 82. Redactie: witte tvitnsiraat 25. Rotter dam, tel. 11.55.88. Klachten bezorging: Jh. Gröneveld, Stn- ?*l 92, tel. 26.33 03, maandag t/m vrijdag 18 30 - 19.30 en zaterdag 18 - 19- Politie alarmn,immer: 2G 48 68. Meldingen luciitvervuillnfir en geluidshin der: 26.26.26. potheek: Van Westendorp. Parkweg 207, tel. 26.76.74. Triangel: Instuil CJV Liefde en Vrede, Oefening Baart Kunst, 20. Stadsgehoorzaal 19,45. Triangel: Lvuenvergaderins dieren beschermers, 20. Westhavenkade 95: Open huis chr. detail- handelsschool B">neoen-Maas, 19 tot 22. Bijkantoor „De Rotterdammer", smalle Havenstraat 11. tel. 346775. Alarmnummer poi'tic: 34.44.44 GG Si GD: 34.44 44. Alarmnummer voor meldingen luchtver ontreiniging en geluidshinder: 26.26.26. Klachten bezo. „1ng; H. Verhey, P. K. Drossaertstr. 210. tel. 34 33.43, dagelijks 18 - dan die in dezelfde maand van vorig jaar. Bij de werkzoekende vrouwen is een dalmg waarneembaar, name lijk van 57 tot 46. De vraag naar vrouwelijk personee! liep terug van 493 tot 463. Vorige maand weiden 29 buiten landse arbeidskrachten als werkzoe kend ingeschreven en konden 33 bui tenlanders aan werk. worden gehoo- pen. Onder hen bevonden zich 26 Turken. Emd januari waren nog 11 gastarbeiders zonder werk. De werkgelegenheid m de bouwnij verheid beweegt zich in opgaande lijn. Het aanbod van bouwvakarbei ders is thans aanmerkelijk lager dan januari vorig jaar en de vraag is gestegen. Het is dan ook te verwach ten, dat, wanner de weersomstandig heden beter worden, de spanning op de arbeidsmarkt zal toenemen. Opvallend was dat bij een in janu ari gehouden telling een grote terug gang in de personeelsbezetting op botlwobjecten viel te constateren. De ze teruggang werd veroorzaakt, door dat inmiddels de Esso-Chemie op Ro zenburg gereed kwam. De bezetting op dit project werd blijkbaar voor een groot deel gevormd door werkne mers uit een ander gewest De spanning op de arbeidsmarkt is in het gewest Nieuwe Water weg-Noord vooral merkbaar in de metaalnijverheid .Voor geschoolde en geoefende metaalbewerkers zijn rui me plaatsingsmogelijkheden aanwe zig. Het arbeidsbureau verwacht, af gaande op de resultaten van een on derzoek, dat de vraag naar leerlin gen, die dit iaar van de technische scholen komen, nog groter zal zijn dan vorig jaar Aanvragen om toestemming tot het aantrekken van Joegoslavische ar beidskrachten werden reeds door verschillende bedrijven ingediend. De uitbreiding van Gulf Oil Raffinaderij met een ethyleen- en een poly-ethy- leenfabriek, waarvoor men reeds met het heiwerk is begonnen, zal nog honderden metaalbewerkers vragen. Ook in de chemische sector is de krapte op de arbeidsmarkt duizelijk merkbaar. Voor he in mei 1969 te openen internationaal zeemanscen trum op Rozenburg zijn diverse va- katures te verwachten. Het ar beidsbureau verwacht moeilijkheden bij het vervullen van deze vakatures. De slechte verbindingen zouden daaraan schuldig zijn. Niet zo ieuk, wanneer men bedenkt dat de gemeente van deze nieuwe stads wijk het visitekaartje van Vlaardingen wil maken. Onder meer zijn er plannen voor experimentele stedebouw. Een opvallend punt is dat de Broek polder al voor een groot deel zou zijn volgebouwd, ware het niet dat Vlaar dingen een paar jaar geleden Rotter dam edelmoedig te hulp was gesteld. Het gemeentebestuur bood de Maasstad de Broekpolder aan voor de opspuiting met Rotterdamse havenbagger. Daarom begon men eerst met het bebouwen van de wijk Holy. „Wij betreuren het ten zeerste dat het voor opspuitingsdoeleinden ter be- j schikking stellen van deze gronden aan Rotterdam, thans dergelijke desartreuze gevolgen voor Vlaardingen gaat heb ben", aldus de gedupeerde gemeente. „Men zal zich later terecht afvragen hoe men er ooit toe is kunnen komen hoogspanningsmasten over een lengte van ongeveer twee kilometer in de be bouwde kom van Vlaardingen te plaat sen" In elk geval betekenen de masten verlies van kostbare en broodnodige bouwgrond. De schade zou wel eens groter kunnen zijn dan de door boven grondse aanleg verkregen besparing, merkt Vlaardingen voorzichtig op. Deze gemeente zegt zich gegriefd te voelen, „Die masten kunnen ook wel eens van invloed zijn op de kwaliteit van tele visiebeelden". De door Rotterdam aangevoerde tech nische bezwaren tegen een onder grondse aanleg (te sterke aardslult- stromen) hebben Vlaardingen niet kun nen overtuigen. Ze zijn te algemeen ge steld. Ook wordt niet verteld waarom de leiding In de Vlaardingse bebouwde kom wel aanvaardbaar Is en niet op Rotterdams grondgebied. De protesterende gemncte houdt het er voorlopig op, dat het met de mo derne technieken op het gebied van de aanleg van hoogspanningsnetten moge lijk moet zijn Vlaardingen te ontzien, mits de goede wil aanwezig is. Ver wacht mag worden dat binnen niet al te lange tijd nieuwe kabels zonder pro blemen ondergronds kunnen worden aangelegd. Gedeputeerde Staten hebben de ver gunning tot de aanleg van de hoogspan- nlwgsleidiMg niet kunnen weigeren, om dat <iiat pas kan wanneer de hoogspan- ntagslek&ng de openbare veiligheid zou schaden. Van dit laatste is sprake, zegt Vlaardingen. De Vereniging van Volkstuinders Vlaardingen is van mening, dat kabel breuk ndet denkbeeldig is. De leiding betekent een verborgen gevaar voor haar leden en hun gezinnen, die op haar terrein verpozing zoeken. Het gebruik van de speelweide op het volkstuincom plex zal minder aantrekkelijk worden, omdat balspelen, het oplaten van vlie gers en dergelijke niet meer kan worden toegestaan. De vereniging vreest dat verscheidene leden het verblijf op het complex min der aantrekkelijk zullen gaan vinden en de huur van de tuin zullen opzeggen. Op het complex bevonden zich 87 huis jes en 12 druiven-kasjes. De gemeente heeft in hei complex 150.000 geïnves teerd. De Stichting Vlaardingse Padvinderij maakt ook ernstig bezwaar tegen de aanleg van de hoogspannragsteiding. Het gevaar van kabelbreuk zal voort durend een ernstig gevaar betekenen voor de jeugd, u-re zich op het padvïn- derscen-truin bevindt en waarvan het I aantal 300 tot 500 kan bedragen, het- geen zelfs in enkele gevallen tot 800 I Iran oplopen. De beperkende bepalingen, die bij plaatsing can de masten op het pad- vmderscentrum van kracht worden, kunnen een verder gebruik van het complex onmogelijk "maken. Er zijn momenteel vijf troephulzen. De stich ting vreeab, dat de ma-sten het einde van het centrum zullen betekenen. Het is de vraag of een ander, ge schikt terrein kan worden gevonden. De stichting vindt het daarom nn nog geen zin hebben met de gemeente Rotterdam te onderhandelen over de aangeboden schadevergoeding. Zij ziet echter een schade In het verschiet, waarbij de aangeboden vergoeding van 25.327,50 ln het niet verzinkt. Verder zijn er n-og drie p-artikulieren die hun bezwaren hebben ingebracht, omdat zij op de grond, waarop de mas ten kamen te staar., beroepshalve werk zaamheden moeten verric-hten. Het zijn de heren P. Dijkshoorn, J. J. van Heijst en A. Si-olk. Rotterdam heeft de gemeente Vlaar- d-mgen een schadevergoeding aangebo den van 19.457.50. Een commissie van deskundigen, waarin Vlaardingen geen stem heeft gehad, heeft dit bedrag vast gesteld. De deskundigen zijn. vermoede lijk uitgegaan van grond bestemd voor groenaanleg. Vlaardingen. heeft echter een bereke ning gemaakt met als uitkomst 2.844 000. De gemeente gaat uit van bouwgrond, wat het versehdl in bedde cijfers verklaart. „Waarbij nog buiten beschouwing Is gelaten de waardever mindering van de overige in de nabij heid va-n de hoogspannéngsleddin-g lig gende grond". Deze schade wil de gemeente niet verhalen op de toekomstige kopers of erfpachters van gronden in de Broek- poledr. Vlaardingen vindt dat Rotter dam als grote schudige ook deze schade, ontstaan door waardevermindering, moet dragen. MAASSLUIS -Dank zij een ge boorte-overschot van 48 en een vesti gingsoverschot van- 87 is het Maassluise bevolkingscijfer in de maand januari gestegen van 24178 tót 24313. In de afgelopen maand werden 62 kinderen geboren en 14 aangiften van overlijden gedaan. Het aantal nieuwkomers bedroeg 201, terwiji 114 Maassluizers naar elders vertrokken, ln januari werden vier huwelijken voltrokken. SCHIEDAM Het tentoonstel- lingsprogramma van het Stedelijk Museum ziet er gevarieerd uit Van 1 februari tot 24 februari exposeren Frans Verpoorten en Pieter Zwaansdijk. De heer Verpoorten, die aanvanke lijk veel havengezichten schilderde, legt zich de laatste tijd met name toe op enkele aspecten van de techniek. De tentoonstelling, die het motto „Planorbium" meekreeg is ontworpen in de vorm van een slakkenhuis. Pieter Zwaansdijk toont veel aan dacht voor de anatomie. Van 25 februari tot 3 maart wordt een grafische expositie gehouden van Joost Minnigh Deze expositie is op gezet ten behoeve van de museumles- sen. Met de vertoning van een film en met een demonstratie zal de ten toonstelling verduidelijkt worden. VLAARDINGEN Geboren: Jacqueline, dv J vroom en W H P M Kattestaajrt, Callenburgstr S3; Brik Albert, zv A C M Bakker en M J T Wüberink, Maassluis; Maurite Johannes, zv J Ouwendijk eaSW M Loof, 2e Spoorsti 11; Frederlk Alexan der, zv L Daub en E J Bal, Korn. Speei- manstr 4; Leendert Simon, zv L S van den Boosert en G Versteege, Keesomstraat 5; Jolanda Hendrina, en Willem Abraham, dochter en zoon van, A Exalto en H Sluy- ter. Eykmanstraat 121; Jeannette, dv J C Bouwman en M M van den Berg, le van L. Gaelstr. lla. Overleden: A-ij van Santen, 55, Schie- damseweg 98; wühelmtna van Leeuwen, 82, wed. van, C Batenboer, Cl. Civiiisiaan 40. Getrouwd: Jon an nes van Ark, 22 en Ad rians van Lenten, 21. VLAARDINGEN Geboren: Adrlana Cornelia, d v A de Haan en J Evertse. Beukestraat 18 A ander en Oskar, zs v p J den Boer en J M Mak, Eksterlaan 672, Simone, d v M rentsen en T Vink, Coornhertstraat 50 Getrouwd: Adnanus Johannes Stad 20 en Clska Greven 19. Schiedam ondertrouwd: B. Barfs, 22 en C, .G van Tol, 21; T. ,J P. Bellaars, 20 en J. M. L. Huihoven. 20; C. P. Bol. 22 en H. W. Overgoor, 23; T. N. Groen ln 't Wout, 22 en A. M. Lansbergen, 24; G. van Hoek, 34 en D. Vet, 21; C. van den Hoek, 22 en J. de Nijs, 20; J. van Hooedalern, 24 en J. C. Koopje, 21; J, de Jong, 25 en C. G. Tijsre Klasen. 22; A, A. J. Kaals, 30 en A, Roelfs, 25; G. H. J. Korswagen, 25 en C. G. Heerkens. 24; A. Kroon, 46 en A. R. Matt. 43; ,J Meijer, 22 en ,G M. Hoornweg, 21; P. tv. Opschoor. 22 en G. W. Don kersloot. 19; ,P P. Smits. 20 en .J c. L. Rensman, 22; S. van der Toom, 28 en w. H. Visser. 26; TI. J. TwiH. 46 en H. J. de Heil. 35; J. M. Visser. 22 en A. de Boer. 21. Getrouwd: L. Boon, 23 en G. M. Vleg- hert, 20; T. Kok. 21 en S. J. Tintel, 23; F. C. van Eijk, 22 en W. Bijl, 21; B. van der Kruijt, 24 en C. M. Immwzeel, 26; A, A. M. de Vette, 21 en M. T. Olsthoo-m, 20; .G Kuhn, 26 en C. M. A. van der Pas, 24; M. M. Sparla, 23 en C. M. L. Tuinder, 2«; w. Happe, 25 en A. H. Geeratz, 22; N. de BooiJ, 22 en J. Denkers, 22; S. Kool, 23 en -J M. Vollebregt, 22; A. H, Osterholt, 19 en J. B. van Merwljk, 19. Geboren: Ivo ,G If„ z.v. N. A. M. MeUer (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het uiterlijk van „Ons Kerkblad" van de Gere~ formeerde Gemeente Vlaardingen is veranderd. Architect C. Geluk heeft een nieuwe tekening voor de omslag gemaakt Tegelijkertijd is de kerk overgegaan tot het laten drukken van dit vroeger gestencild omslag. De heer Geluk heelt in het eerste nummer van het kerkblad in nieuwe uitvoering een inleidend woord ge- geschreven. Daarin schrijft hij dat het vertrouwde beeld van het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente van de omslag is verdwenen en plaats heeft gemaakt voor iets geheel anders, maar dat de inhouds niet is veranderd. De reden om het uiterlijk wel te veranderen ligt in de omstandigheid, dat de voorrad omslagen is uitgeput en dat het oude cliché na vele jaren trouwe dienst is versleten. Op de nieuwe tekening is het Vlaar dingse woongebied te herkennen: oude bebouwing, nieuwe bebouwing, fa brieksgebouwen en schoorstenen, op slagtanks, kranen en dergelijke. „Boven dit alles verheft ach niet, als teken van deze tijd, een telsvisie-antenne, maar de zevenarrhige kandelaar, als beeld van de zuivere verkondiging van Gods Woord, zoals die gelukkig ook in onze Gereformeerde Gemeente nog steeds een plaats mag vinden. Er van uitgaande dat dit Woord de lamp voor onze voet en het licht op ons pad mag zijn, kan voor „Ons Kerk blad" ook met dit uiterlijk worden gezegd dat vorm en. inhoud met elkaar in overeenstemming zijn", aldus de heer Geluk. Exclusieve wintersport-vakantie. Met grandioze voordelen. Vraag* programma aan, AMSTERDAM Amstcl 24 Telefoon 020—62977 VAN DE nOEK TOT VLAAKDlNGEN VLARDItfGEN De Instuif van de CJV Liefde en Vrede Is er in geslaagd zaterdagavond in Triangel als gast te laten optreden de bekende groep „This Side Up" uit Den Haag vanavond bestaat tus sen acht en negen uur in gebouw Obadja aan de Call-nburghstraat gelegenheid kaartjes m voorverkoop le nemen. HOEK VAN HOLLAND De Oranje vereniging Hoek van Holland heeft op haar dezer dagen gehouden jaarvergade ring een vrijwei geheel nieuw bestuur ge kozen. In plaats van voorzitter C. van der Velden, die zich om gezondheidsredenen niet langer beschikbaar stelde, koos men de heer O. Waa-denburg. De heer P. Smit gaat het secretariaat op zich nemen en mevrouw Mol werd penningmeester esse. Er werd een werkgroep benoemd die gaat zorgen voor een vlot verloop van de p Koninginnedag te houden activiteiten. 4? SCHIEDAM De Christelijke Be drijfsgroepen Centrale, afdeling Schiedam, belegt in samenwerking met de Christelijke Besturenbond een forumavond op vrijdag 14 febru ari in het gebouw voor Christelijke Sociale Belangen, Lange Haven 73. De bijeenkomst begint om 8 uur. Het is de bedoeling, dat met name het woord aan de jeugd wordt gege ven. Een en ander blijkt uit voorlopige schattingen. Het groeipercentage van Rijnmond lag ongeveer 20 procent hoger dan het groeipercentage van Nederland. Deze hogere groei kwam tot stand zowel door een hogere stij ging van de werkgelegenheid als door een sterkere toeneming van de produktie per man Het verschil in de toeneming van de produktie per man tussen Rijn mond en Nederland zal in de orde van grootte van 0,3 tot 0,5 pet. per jaar liggen. Ten opzichte van de pro- duktiviteitsgroei in geheel Nederland van 3,4 pt. per jaar overtrof Rijn mond dit groeipercentage dus met ongeveer 10 pet per jaar. Uit de cijfers sedert 1950 blijkt dat in de loop der jaren sprake is van een zekere inkomensnivellering tus sen Nederland en Rijnmond. Hoewel de snelle groei der produktie in Rijn mond voor Nederland als geheel gunstig kan worden beoordeeld had die ontwikkeling voor de bevolking ook schaduwzijden. Want, zegt het Kijnmondbestuur, de externe nadelen van de snelle produktiestijging In de vorm van vcrkeerscongesties, luchtvervuiling, vermindering van recreatiemoge lijkheden e.d. troffen juist in het bij zonder de bevolking van dt gebied. Het meten van de intensiteit van dit ongerief is nu in studie. De dit jaar te verwachten publika- tie der resultaten van het „leefbaar- heidsonderzoek" van de Stichting Ar- beids Onderzoek Rijnmond zal, zo meent het Riinmondbestuur, het in zicht in de aard en omvang van deze problematiek reeds verdiepen. De cijfers over de inkomensont wikkeling wijzen er op dat er althans tot 1963 in vergelijking met Neder land geen sprake is geweest van een zekere compensatie in de inko menssfeer, Zonder te willen stellen, dat de inkomensontwikkeling in dit gebied parallel zou moeten lopen, met de produktiestijging dient liet beleid naar de mening van gecommitteerden meer dan voorheen te worden gericht op de belangen van de bevolking. Dit houdt in, wordt verder gezegd, dat voorrang moet worden gegeven aan de opheffing of compensatie van de externe nadelen. Tegelijkertijd dient meer aandacht te worden besteed aan de inkomensontwikke ling in dit gebied en dus aan het aantrekken van die economische ak- tiviteiten, die de inkomensverbete ring kunnen bevorderen zonder te grote nadelige externe effekten te veroorzaken. Rijnmond heeft een interne nota over de problematiek van het taxi vervoer opgesteld. De gedachten daarin bleken naurv aan te sluiten bij de opvattingen, die heersen in Rot terdam, waar een nieuwe verorde ning van kracht is geworden. Daarom zag het bestuur ervan af de zaak in de Rijnmondraad aan de orde te stel len voordat met de Rotterdamse ver ordening ervaring is opgedaan. Het personeelsbestand van Rijn mond was per 1 januari totaal 41. Er waren 12 vakatures, waarvan sommi ge binnenkort worden vervuld. Al leen ai ter sekretarie zijn zeven va katures. Voor de ruimtelijke orde ningszaken zijn nog twee mensen no dig. Het verkeersbureau bestond uit twee economisten. Hier is nog een kleine uitbreiding nodig. De kosten der ruilverkaveling Voorne-Putten zijn het Rijnmond- bestuur niet bekend. De voorberei dingscommissie streeft er naar het ruilverkavelingsplan eind 1971 in stemming te brengen. Die commissie bestaat uit: M. H. L. Weststrate (Rijnmond), voorzitter; P. J. Bliek en J. G. Bosch (burgemeesters); L. Gor- zeman, H. v. Beek, A. Langendoen, F. 't Mannetje (landbouworganisaties en Eilandengemeenschap) en ir. N. H. A. Greve, sekretaris (Cult. Techn. Dienst). Uitvoering van de Hinderwet is voor Rijnmond onder de werking van de huidige wet geen taak. Het verle nen van vergunningen is in het alge meen in handen van gemeentebestu ren. Een eigen taak, die zou neerko men op toezichthouden op gemeente besturen is Rijnmond niet toegekend. Er wordt aan herinnerd dat alle ge meentebesturen de controleurs van de meld- en jegelkamer van Rijn mond als opsporingsambtenaar inge volge de Hinderwet hebben aangewe zen. SCHIEDAM Geref Oosterkerk 10 ds Van Zuylen 5 ds Nammeusma Kettiel „De Ark" 9 en 10.3® ds JNammensma 5 ds Van Zuylen Magnalia Dei Kerk 19 ds Van Da len 5 ds Rijksen „De Goede Haven" 10 ds Schuring 5 ds Van Dalen Juliankark 10 ds Rijksen 5 ds Schuring Leger des Heils Lange Haven 27 Vritc- Chr Geref Gem Tulnlaan 59 chr gerei Warande 185 9.15 ds De Joode 2.30 ds Verhage herv geref evang geb Irene 10 ds Post Grote kerk 5 ds Post herv gam Grote kerk 10 ds Jansen 5 ds Post 7 ds Zi mrnermarr Bethelkerk 10 dhr Schipper Opstandingskerk 10 ds Zimmer man 1 pastoor dr Robben en pastooi drs Smit Vredeskerk 10 ds. Speling Kerk»eb XPB 10.30 ds Klaassen Kethel: Dorpskerk 10 ds Vons 7 ds Le Coq St Martinuskerk 9.30 ds Verwaal Huize Spaland 3.30 ds Vons (HA). VLAARDINGEN herv gem Triangel 10 ds Bouterse (HA) 5 ds Koerseiman Nieuw Kerk lo ds Bos (KA) 5 ds Nauta; Bethel kerk 10 dhr Hoogendam, 7 ds Nauta; tm- manuelkerk 10 ds Hoorn, 7 üs Hoorn (HA) Rehobothkerfc 10 ds Eveiein 7 ds Bouterse Ichthuskerk 10 ds Nauta 7 ds Ten Brug- genkate; Holykapel 10.30 dhr Van Zetten Holyziekeuhuts 9 ds JBos; zonnehuis 10 ds ïiemersma geref Oosterkerk 10 ds Ter Hart 5 ds Tlemersma Emmauskerk 10 ds Lever 5 ds Swen Holykapel 9 ds Swen 5 ds Ter Hart Pnlëikerk 9 en 10.30 gastpredkant 5 ds Kouwenhoven Maranathakerk 10 ds Kouwenhoven S ds Lever ehr gerei £m- rnastraat 118 18 en 5 ds Buljs De Goe- destraat 162 10 leesd 3 ds Buljs geref gem Westnieuwland 56 10 en 5 ds Huisman. Leerg des Helis Baanstraat 5 10 en 7.30 samenkomsten Visbank 6.30 openluclitda- menk. HOEK VAN HOLLAND herv gem 10 en 7 ds Roodenburg geref 10 en g ds bel herv evang 2.2) ds Gooijer vrijz herv 7 dr Bulkamp MAASLAND Herv gem 10 en 7 ds Keijzer geref 10 en 7 ds Potjer. MAASSLUIS herv gem Grote Kerk 10 dhr Bakker 7 ds Visser Iehthuscentr. 10 ds Meijer Zalencentr, VV. 10 ds Schouten gem huis 9 45 dhr De Waard geref Imma- nuelkerk 9 30 ds Suurmond 4.30 ds Duurse- ma Maranathakerk 9 30 ds Duursema 4.3(1 ds Suurmond Andreaskapel 7 ds Duursema gerei vrtjg 8.30 er: 4 30 ds Van Tongeren chr geref 9 30 en 4 30 dienst Ned Prot Bond 10 15 ds Beukman leger des helis 10 dienst 0 45 open! samen k 7.30 samenk. ROZENBURG herv gem rmma- nueikerk 9.45 ds Westerveld 6.30 ds Eveiein De Schans 9.45? geref 9.30 en 5 ds De Jager chr geref 9.30 en 5 ds Plantinga geref vrug 9 45 leesd 2 45 ds Van Dooren geref gem (Foortugaal) 10 en 3.30 student Mol. en C. B. W. van Vüet; Johanna M. .J, d.v, A. C. Oisthoorn en ,J L. Derksen; Jasper J. H„ z.v. A A, W. A. van Buten en J. A. Weüs; Marjotlj n, d.v. G. A. rijten en M. C. Burger: Ronald M. J„ z.v, M. T. Llndsen en C. D. M. Bal: Antonla J, M., d.v. N. van der plas en M. J. A. Engering. MET mijn regeltjes van enkele dagen geleden over het werk voor de gevangenen heb ik de aktie- voerder van de PCRV, de heer G. Don, kennelijk een. beetje aan het schrikken gemaakt. Dat was nu ook weer niet de bedoeling. Maar, uit Vlaardingen, laat de heer Don me weten dat zijn dank in de pen was blijven zitten. Hij vermeldt er bij dat hij een aantal weken door ziekte niet kon schrijven. Inmiddels had hij me toch willen schrijven, zodat dan nu alles weer in orde is. De heer Don had al ruim ƒ50 overgemaakt naar de Prot. Reelasxerings Vereniging. Dit bedrag was uitsluitend binnen gekomen naar aanleiding van het stukje in Aan de Lijn van decem ber. Met dit geld mee kwam de heer Don op een totaal van ruim ƒ175, want hij had ook al bijdragen door artikelen in kerkbladen binnen .ge kregen. „Dit is beslist bemoedi gend", schrijft hij me, „gezien de doelstelling, want het is toch maar voor mensen, die afgeweken waren van de maatschappelijke regelen en daarom is die spontaniteit beslist te waarderen." Dat ben ik met de heer Don eens. Hij schrijft ook nog: „Misschien wilt u de gevers en geefsters alsnog even hartelijk mijn dank overbren gen. Behalve het spontaan verstrek ken van gaven vind ik het van grote betekenis dat het artikel sympathie heeft weten te wekken voor die af gezonderden, waartoe ook mogelijk wij ons hadden kunnen rekenen, in dien wij in hun sfeer en omstandig heden waren opgegroeid." Einde dus van de mini-aktie „Ge vangenen". Een veel grotere aktie is inmiddels aan de gang. Eigenlijk is het niet mijn terrein. Nou ja, ik bedoel het is ons aller terrein. Hebt u donderdag de achterpagina van de krant gezien. Met „jongetje num mer 76". Ja, het gaat om geld voor Biafra! Ik zeg verder niet veel, al leen: giro 400, „Stichting Vluchte lingenhulp Biafra-conflikt, Utrecht". Of hebt u dat formulier op' die pagina al uitgeknipt, ingevuld eh weggestuurd? LIET Rotterdamse gemeente-ener- n giebedrijf is er nog trots op óók! Het heeft in zijn eigen tijdschrift „Energie" een foto afgedrukt van de St. Laurensplaats in haar tegen woordige gedaante. Wel, die' foto is zó mooi, dat ik die hierbij over neem. Ja, het gaat om de nieuwe lam pen. Zoals u in onze krant heeft kunnen lezen heeft m'n collega, die over de herbouw van de Laurens- kerk heeft geschreven, er geen goed woord voor over gehad. Nu, ik heb de zaak daar 'n paar keer bekeken en ik heb er evenmin veel goeds over te vertellen. Ik vind ze opvallend lelijk. Ze doen me denken aan een toestand die ik jaren geleden in het huis van m'n oud-tante heb gezien. Tante hield veel van antiek. Zé heelt allerlei familiestukken zuinig bewaard en haar heel oude meubels met zorg laten restaureren. Een van haar en dus mijn nichtjes heeft haar eens een afgrijselijk lelijke schemerlamp gegeven. Tante heeft die nooit weggedaan, omdat het licht zo prettig was en omdat dat nichtje zo lief was. Maar lelijk bleef-ie! In tantes ka mer was de schemerlamp zonder meer te veel. De bollampen op de St. Laurensplaats zijn eveneens te veel. Er is geen enkele reden het mid den van het plein niet in de sche mer te laten. Als de verlichting binnen de kerk des avonds brandt, is het effect dan veel en veel mooier. Wie heeft de moed, de trotse men sen van het gemeente-energiebe drijf en van de dienst van stads ontwikkeling die dienst heeft ze per slot van rekening aanbevolen eens ferm tegen de schenen te schoppen en de lampen te brengen naar de plaats waar ze thuis beho ren; in het magazijn, in afwachting van een definitieve plaats in het aan het Zuidplein komende sport en expositiecomplex? Want daar zouden ze prachtig staan. Maar niet bij onze Laurens- kerk!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1