MIDDENSTAND METRO MEE... D1 Getroffenen herstellen zich weer Ruim 33 miljoen in één jaar metro Q0UZY LEG HET NIET TE KRAP AAN Antwoordorgel nog niet overgedragen ZOMERZON VAN DE BERGEN - m Gelijk. Wolkje Ervaring na een jaar tnetrorijden DE ROTTERDAMMER Pagina 3 2A MAANDAG 10 FEBRUARI 1969 Door Aad Begernann ^OTTERDAM „Ik voel me een stuk lekkerderDat antwoordt RET-directeur drs. C. G. van Leeuwen op de vraag hoe hij zich voelt ten opzichte van een jaar geleden toen de metro op het punt stond te beginnen. „Toen in de laatste dagen leefde het hele bedrijf in spanning. We waren in principe klaar, maar van alles moest nog op het laatste ogenblik gebeuren. En dan de spanning, zal het goed lopen? Die proefperiodes liepen hele maal niet goed. Ik ben blij dat we die hebben ingelast. Er zijn veel dingen uitgekomen die we op tijd konden verbeteren. Het blijft altijd avonturieren. De metro was iets nieuws. Maar het is geslaagd. Technisch en exploitatief waren we na een half jaar al rond. Je had je er veel van voorgesteld, maar de metro heeft de verwachtingen duidelijk overtroffen. Dat blijkt wel uit het feit dat cr steeds meer reizigers komen, ook op de aanvoerlijnen. Hierdoor kon een bescheiden stijging van het totaal aantal passagiers in 1968 worden ge noteerd, in tegenstelling tot de jaren ervoor toen het aantal steeds terug liep. Het hele bedrijf Is beter gaan draaien. Natuurlijk, er blijft kritiek. Maar die is wel verminderd en veel posi tiever gericht Nu zijn het veelal wensen over tracés. Daarvoor gold de kritiek de hele RET, al die vertra gingen over het hele net Ik lees elke dag de brieven van de pasagiers. De hele teneur is anders geworden. Er zijn nu zelfs brieven met complimen ten en tevredenheidsbetuigingen. Dat kwam vór 1968 slechts zelden voor. Nu, een jaar na de eerste metro zijn we al bezig met één doortrekking, staat het vast dat de metro wordt doorgetrokken naar Hoogvliet, is daarvoor reeds een rijksbijdrage ver leend en is een principebesluit geno men voor de lijn naar Ommoord. En dat allemaal in een jaar. Dat is fan tastisch en bevredigend. Meer kun je toch niet verlangen? Wel hebben wc veel geleerd. Het principe van de metro is duidelijk juist geweest. Daarom gaan we bij de uitbreiding in dezelfde richting door. Voor een verdere toekomst is meer integratie van de lijnen nodig, een bescheiden metronet dus. Voorlopig is het echter beter dat Iedere lijn zijn eigen emplacement heeft en remise. Of ik data durf noemen? Natuur lijk, maar met alle voorbehoud. De metro naar Hoogvliet kan in 1974 rij den die naar Ommoord, als er een Een van de belangrijkste metro stations in wording. Dit ligt onder het ChurehlHplein. Het is het overstapstation van de bestaande lijn en die naar Ommoord. financiële regeling komt, in 1976. Dat overlapt elkaar dus duidelijk. Er zaï tegelijk gewerkt moeten worden aan beide lijnen. MOEILIJKER Het zal inderdaad steeds moeilijker worden om het voortdurend groeien de Hoogvliet tot zo lang met bussen te blijven bedienen, Er zal voortdu rend meer materieel nodig zijn. Maar het kan niet veel langer duren dan 1974. We moeten wel. Op het laatst zullen we wel een zucht van verlich ting slaken. De doortrekking naar Spijkenisse zal helemaal afhangen van de vraag wie die tunnel betaalt. Rotterdam zeker niet. Een samen gebruiken van treinen en metro op dezelfde infrastructuur lijkt mij niet zo ideaal. Het is nog onderwerp van studie. Er is nog geen uitspraak mogelijk. Er zijn twee vra gen: Is het wel zinvol in de Rotterdamse situatie en welke consequenties brengt het technische en exploitatief mee? Vaststaat in ieder geval dat met metromateriecl nooit op een NS-baan kan worden gereden en dat het randstadmaterieel dat in een ver re staat van voorbereiding is nooit op de noord-zuid metro-baan kan rijden. Ik zie meer in een integratie zoals in Hamburg. Daar werken een onder grondse, een bovengrondse met een tram de trein en een aantal bussen. In een dergelijke integratie van ta rieven en kaartjes, van overstap plaatsen, vertrektijden en frequenties is meer mogelijk. Dat is hier nog een braakliggend terrein. GUNSTIG De NS verkeert hier in de gunstige omstandigheid dat er in de Rotter damse agglomeratie volgend jaar vijftien stations zijn. Dan is er een in Vlaardfingen en ook een in Schiedam bijgekomen. We moeten hierover se rieus gaan denken. Een frequente metro-achtige exploitatie met een eenvoudig tariefsysteem moet met betrekkelijk weinig kosten mogelijk zijn. Het moet voor de passagiers ge lijk zijn met welk voor een vervoer middel zij reizen. De Spoorwegen hebben spijt van veel oude beslissingen, ondermeer van de opheffing van het Maasstation Er is nu ook een kentering gekomen In de opheffing van Interlokale tram lijnen. Met ziet nu dat railvervoer de toekomst heeft. Maar dan met goede lijnen. Ik denk dat veel beslissingen in het verleden genomen over deze lijnen, nu heel anders gelegen zouden hebben. Overigens moeten we in de stad ook verder gaan. Met de komst van nieuwe metro's zal het aantal tram lijnen kleiner worden. Maar er blij ven tramlijnen die vrij „zwaar" zijn en die nu niet voldoen aan de eisen van een vrije baan. WITTE STREPEN Daarvoor moet een oplossing wor den gevonden. Ze kunnen niét allemaal op viaduc ten gaan rijden, maar wel is met witte v f»' §7 ROTTERDAM De zware sneeuwval heeft zondagmorgen de of ficiële gasten die aanwezig zouden kerkorgel in de Antwoordkerk verhin- zijn bij de ingebruikneming van het derd naar Hoogvliet te komen. De interkerkelijke dienst ging uiter aard toch door. De heer W. van Rin- gelenstein, die sinds de ingebruikne ming van de Antwoordkerk daar een elektronisch instrument heeft be speeld, wijdde nu het mechanische kerkorgel in, dat nog niet wercl over gedragen. Drs. P. Hainjé, die de dienst leidde, maakte het resultaat bekend van de actie tot verhoging der vrijwillige bij dragen die bij de hervormde wijkge- meente Meeuwenplaat-Zalmplaat is gehouden. Het totaal der bijdragen is met 40 procent gestegen tot ƒ45.000. De predikant zei dat is gebleken dat voor velen de versterkte her- vormd-gereformeerde samenwerking rond de Antwoordkerk een belangrij ke invloed is geweest voor de verho ging van hun bijdragen. De officiële overdracht van het kerk orgel is uitgesteld tot aanstaande zondag tien uur. IJs en weder die nende zal de Utrechtse organist Lam bert Erné dan het orgel bespelen. In de middagdienst van vijf uur verle nen De Slagsingers onder leiding van Rens Frings uit Rotterdam-Zuid me dewerking. Het eerste ontmoetingspunt tus- een oud en nieuw. Op de voor grond het einde van de bestaande baan vervolgens het hek en daar achter een deel van het nieuwe viaduct naar de Slinge. 99 tE stootblokken die het einde vormden van het metro- viadukt aan het Zuidplein zijn nauwelijks een jaar na de ope ning van de metro al een be hoorlijk eind opgeschoven, rich ting Hoogvliet. Diezelfde metro was nog een jaar geleden een blok des aanstoots voor een groot deel van de Rotterdamse mid denstand, die haar vrees niet on der stoelen en banken stak dat door de komst van de metro haar omzet aanzienlijk zou da len. Ook dit figuurlijke stootblok verdwijnt langzamerhand uit het gezichtsveld, want het blijkt allemaal hard mee te vallen, ook al wil lang niet iedereen dat graag toegeven. 99 (Van een onzer verslaggevers) SLOJJ metrokaartjes wanneer onverhoopt de plaatskaarten-automaten het op geven. „Wij worden dan compleet bele gerd", zegt de exploitant in het Beursstation, „en we zjjn iedere keer weer blij het vege lijf gered te heb ben als de aanval voorbij is". strepen op de weg, met het afsluiten van straten voor ander verkeer dan trams, met parkeerverboden, en met eenrichtingsverkeer veel te doen dat niet al te veel kost Het zijn belang rijke ingrepen. De belangrijkste les die ik heb ge leerd in dit jaar is, leg het allemaal niet te klein aan, niet te krap. Graag wat ruimer met meer speling dan nu is gebeurd. In de toekomst zullen we het nodig hebben. Gebleken is dat de perrons aan de krappe kant zijn evenals de hal van het metrostation CS. Hiermee zal inderdaad reke ning worden gehouden", aldus de heer Van Leeuwen die hoopt heelde metro-ontwikkeling in Rotterdam nog te kunnen mee maken. Per slot van rekening is hij nog jong, 52 jaar. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM In de eerste twaalf maanden van haar bestaan heeft de Rotterdamse metro ruim 33 miljoen passagiers vervoerd. Vanaf 9 februari tot 26 januari waren het er 32.449.707. Als daarbij het ge middelde van veertien dagen wordt geteld komt men op 33,5 miljoen. Oktober was de drukste maand met 3.016.866 passagiers. De maand maart met 2.913.200 was de „stilste". Wat de kwartalen betreft, was het derde kwartaal met 8.058.077 passagiers het rustigst en het laatste kwartaal, met 8.653.338 passagiers, het drukst. W' ij»; towwS®! P ym Buslijnen werden omgelegd, het drukke busstation aan de Jong kindstraat verdween en de bassen werden geconcentreerd op het Zuid plein. Hierdoor moesten de Binnen weg-winkeliers die mensen missen die op weg naar de bus nog gauw even een winkel binnenschoten. Wie een jaar later nu over de Bin nenweg en door Charloïs loopt, moet constateren dat het allemaal best is meegevallen. Toegegeven, de meeste zaken hebben inderdaad een tijde lijke teruggang gehad die onmisken baar aan de metro te wijten was. Na regen komt echter ook hier zon neschijn. Optimistischer, zo niet enthousiaste" geluiden zijn te horen uit de mond van de middenstanders die een win kel hebben gevestigd bij de metro zelf. Stuk voor stuk hebben deze winkels een omzet gehaald waarvan de eigenaars een jaar geleden nau welijks durfden dromen. „Mijn. omzet is honderd procent hoger dan ik in mijn stoutste dromen had gehoopt" zegt de heer H. K. Plerrge, eigenaar van de „Gastro noom". In de metrostations C.S., Beurs en Zuidplein opende hij vier cafetaria's. „Waar mensen zijn moet ook handel zijn", vindt de Gastro noom-eigenaar, „en dus heb ik het maar aangepakt. Het was een-enorm risico om twee zaken tegelijk te ope nen. van de gelukkigen wordt nog steeds groter. In een incidenteel geval mag onherstelbare schade zijn toegebracht door de metro, maar over de hele middenstands-linie is men er alleen maar op vooruitgegaan. derdaag gelijk gekregen, en het risico niet tevergeefs gelopen, integendeel. Zijn vier cafetaria's zijn voor veel Rotterdammers al vaste pleister plaatsen geworden, en lang niet al leen voor de metroreizigers Ook anderen hebben hun weg naar het Beurs- en Zuidpleinstation allang gevonden. Er blijkt bij een breed pu bliek behoefte te zijn aan „De Gastronoom". In de zaak in het Beursstation zitten dagelijks de „beursmiljonairs" hun kopje erw tensoep met worst op te lepelen, broederlijk naast een volksvrouwtje dat verder de hele bank beslaat door haar figuur en haar overvolle boodschappentas. Als het aan de heer Plenge ligt zal de Rotterdammer zich overi gens binnenkort In nog meer zaken van hem gaan thuisvoelen, want on langs heeft hij de cafetaria's van „De Turk" opgekocht. Hij is hierdoor in één klap de ongekroonde koning In de Rotterdamse cafetaria-wereld gewor den. Niet alleen „De Gastronoom' heeft een onverwacht hoge omzet gehaald. Hetzelfde beeld vertonen de buren, juwelier Delbana. notenhuis „Pinok- kio", en de schoenmaker-annex sleu telhuis. Eenzelfde enthousiasme, zij het ve le malen bescheidener, klinkt uit de mond van de heren J. van Brummen en L. Kouwenhoven, respectievelijk secretaris en voorzitter van de vere niging „Winkelcentrum Zuidplein". „We zijn eindelijk uit het slop ge raakt waar we jarenlang in hebben gezeten". Het gaat goed met het Zuidplein. De winkeliers zagen over hetalge meen hun omzet aanzienlijk stijgen als een duidelijk gevolg van de ope ning van de metro. Velen halen een stijging van een kleine veertig pro cent, sommigen, zoals boekhandel Van Brummen, zelfs ruim zeventig proeent. Er zit nog steeds schot in. De me tro-nawerking is in de Rotterdamse middenstand nog steeds bezig. De „getroffenen" herstellen zich langza merhand van de klap, en de winst ROTTERDAM Vandaag, 10 fe- bruari, is bet één jaar gele den, dat de metro voor het publiek ging rijden. Dat deze nieuwe verbin ding een 6ucces is geworden staat nu wel vast. Afgezien van een enkele storing (waartegen maatregelen zijn genomen) rijdt de metro snel en fre quent en is het passagiersaanbod groot. Rotterdam en omgeving wil graag „meer metro". Daaraan wordt gewerkt. Op deze pagina worden fa cetten van nu en straks over de me tro nader belicht. nubeduidend goed kbper Zoekt U moderne, klassieke of romantische mystères of venstervallenhoud dan de ze serie aanbiedingen in de gaten, want elke keerverkopen wij een pracht vitrage voor een heel aantrekkelijke prijs. Partij-verkoop ragfijne Terlen- fca marquisette met entredeux waaraan een ruim geplooide -volant. Deze mooie marquisette met ruche, 95 cm hoog, uit de prijsserie van 2.98. verkopen wij nu met een gulden voor deel, per meter voornog géén twee gulden.' terlenka marquisette met ruche Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop vap deze marqui sette met entredeux waaraan geplooide volant 95 cm hoog, per meter voor Ook.maandssmorgen opt/t 6tin ttt. of schrift best De bedrijven in de metro-stations doen het over het algemeen goed. De horecabedrijven van De Gas tronoom hebben niet over klan dizie te klagen. OOK 'S WINTERS IN UW HUIS MET EEN HOOGTEZON VAN 1e M1DDELLANDSTR. 72 AERT V. NESSTRAAT 38 TEL 235327-118811 Ook hier echter weer een wolkje aan het overigens bijzonder heldere metro-firmament Dat wolkje wordt erheen geblazen door de exploitanten van de Brunakiosken op de stations. Deze kiosken is namelijk de twijfel achtige eer te beurt gevallen dat ze mogen optreden als verkopers van EEN Ed. LAURENS PRODUCT Drs. Van Leeuwen voelt zich na jaar wat j ihv'1 ai i'ihn-i-' "K},f I1 l'l'-jdiLim&l, -rf. [il'_ 5 J - i«y' h <!Yi -- r 1" II} py Sj 'Ij M ij. Kft .tljf iS •X;i °S>/J

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1