Onvoldoende Zeeland:Rapport R'dam is aftasten mogelijkheden' Venhcdk koek Slowaakse folklore van „Luciiiea" in De Doelen Branden gesticht uit communicatiegebrek Superieur pianospel van Nikita Magaloff JHUBH OOK AF SPAR STAPT VAN GRATIS SPAARZEGELTJES Giftige stof na botsing schepen in water 4 Toch eerst naar overlegorgaan Ben W/raad erachter Nog ruimte op stranden van Oostvoorne Motie-Nelissen aanvaard Twee klachten bij Loodswezen van kapiteins f FOKKELMAN Avond met vaart en kleur Psychiatrische hulp geëist 4Mishandeling Francois L.D.iDutch Spirit RDM LEVERT ONDERZEEËRS LATER AF heetman^ f8000 vermist 7P Pagina 3 Kritisch bekeken 'VOLLEDIGE. form KOI.LEKT1E L KLASSIEKE MEUBELEN MIDDELBURG Een woord voerder van de provincie Zee land heeft als reaktie op de studies van Rotterdam voor eventuele aanleg van havens- en industrieterreinen in de Hoekse Waard en op Voome-Putten erop gewezen dat het hier gaat om het aftasten van mogelijk heden voor de expansie van Rot terdam. In Zeeland vraagt men zich af of het college van B. en W. en de gemeenteraad van Rot terdam de conclusies van het rapport van enkele deskundigen zullen onderschrijven en steunen. ECONOMIE IPe Rotterdammer 50 jaar geleden REAKTIES RUSTIG MEDEWERKING .een woensdag om een beetje te vieren - tracteren op Verkade Koffie koek bij de koffie mats en kruidig Rc OTTERDAM Als derde pianist in de „Meesterserie" van dit seizoen trad maandag avond in de geheel uitverkochte Grote Doelenzaal de Russisch- Zwitserse pianist Nikita Maga loff op. Hij heeft het auditorium tijdens een afwisselend program ma vergast op waarlijk superieur pianospel. Kabinet beraadt zich DETAILS DIE EEN MAN TYPEREN g ROTTERDAMMER 2A DINSDAG 11 FEBRUARI 1969 RSIEEL heeft staatssecretaris Van E3 ..[ijk, nu hij gezegd lieefl dat er klachten bij liet Loodswezen iurhls twee ff ingediend omtrent vertragingen bij Nieuwe Waterweg. t nat is begrijpelijk we hebben het al Lsrhteven omdat cargadoors en «tu mors bang zijn op een soort zwarte H. ,c komen en dan met nog veel meer '^„gingen "iaken k L Een formeel ;st antwoord <naj"' jidoende. De jjwindsman is 'Sliet ingegaan bp de ondoeb jnatige werk- Iwijze van net jij? ivïkf tevens tie indruk dat schepen ilie zich tijdig melden ook tijdig helomUt vartku. Maar dat is in de praktijk niet '"pez'e schepen vaak de zeer grote kun- „fn niet snel genoeg manoeuvreren om (je loodsboot te komen en hun beurt Jrdt door een kleiner schip weggekaapt, (lp zee heerst nog steeds liet recht van ■<k slimste. Dat is zo omdat de Loodswet zegt, dat iedereen die om een loods vraagt er een irijgt- Melden of niet melden. liet Jweermist daarbij ia nog dat het Loodta- |Kezen op zee consequent de wet toepast, mair in de, haven een ander beleid voert. I Ook is de staatssecretaris voorbijgegaan i(in de goede naam van Rotterdam die in Ihel gdling is. De moeilijkheid is. dat niet !„p papier staat hoeveel geld er met ver- IWingen is gemoeid. Een tanker die een dag moet wachten omdat het tij Sniei is gehaald verspeelt bijv. 50.009 gul- Dat soort dingen bepalen de naam van fftt haven, ecu wereldhaven. Vertragïn- a.en die het Loodswezen veroorzaakt, doen veel kwaad. De beantwoording van de vTagen lijkt op „de boot afhouden". Een onderzoek instellen was beter ge- Hrest. Afd. Klassiek: NweBinnenweg 36 Af<J. Modern Nwc Binnenweg 288 Bel:'25006^252969 F voor de gratis Top^form-kaialogus Gewezen wordt op het rapport van het Overlegorgaan Iiavenontivikke- ling Zuidwest Nederland, dat begin vorig jaar verscheen en door alle partners werd aanvaard. „De part ners in het overlegorgaan waren en zijn het erover eens dat de resulta ten van eigen onderzoekingen in de vorm van rapporten in het bestuur van het overlegorgaan moeten wor den ingebracht en besproken. Er is geen reden te veronderstellen dat dit met het nu uitgebrachte rapport, ot de resultaten ervan, niet zal gebeu ren", aldus de woordvoerder in Zee land. Overigens was men in Zeeland niet verbaasd over het nu bekend gewor den rapport. „Na het Harris-rapport en het rapport Van Tilburg was te verwachten dat het rapport van deskundigen van de gemeente Rot terdam eenzelfde geluid zou laten ho ren." Men acht de studie van de gemeen telijke diensten in de Maasstad niet geheel in overeenstemming met de nota ruimtelijke ordening, dio voor Zeeland de basis vormt van het ruimtelijk beleid. Vervolgens wordt opgemerkt dat in Rotterdamse kringen de mening wordt verkondigd dat het huidige planologische beleid niet reëel zou zijn, omdat de economie beslissend is. „Anderzijds wordt in Rotterdam ook de vraag gesteld of ongelimiteerde uitbreiding van de industrie niet ten geen petro-chemische industrie te zijn." Burgemeester II. van Es uit B.-iclle noemt de plannen van Rotterdam dwaas en funest voor Voorne-Putten. K Kilt Ui als zoolbeslag. Tc Aulten zijn weer S kisten, inhoudende 7500 stukken kunttn, door de kommiezen aan het tramstation iit beslag genomen. Deze partij kwam onder de benaming „zoolbeslag" aan, maar de gesdress^rde was niet te vinden. (Van een onzer verslaggevers) koste zal gaan van de leefbaarheid", zo zei de woordvoerder. Over eventuele consequenties voor Zeeland en met name het "Westerscheldebekken wordt erop ge wezen dat de vestiging van Péchïney nogmaals heeft onderstreept dat hier zodanige vestigingsfactoren kunnen worden geboden dat nu al sprake is van een agglomererende werking. „Zeeland heeft geen last van con gesties zoals Rotterdam die kent, ter wijl het ook de nodige ruimte kan bieden. Ten slotte wordt opgemerkt dat Zeeland d.e discussie over de ont wikkeling van de Gouden Delta met meer dan gewone belangstelling zal blijven volgen. Enkele burgemeesters van gemeen ten op Voorne-Putten en in de Hoekse "Waard hebben ook hun reak- ties gegeven op de inhoud van het rapport van drie gemeentelijke diensten van Rotterdam. Burgemeester J. Aantjes van Oud-Beijerland: „Het wordt tijd dat het gemeentebestuur van Rotterdam eens beseft dat het niet aangaat te beschikken over een ander gebied zonder dat er contact is geweest met de bestuurders in deze streek. Het is een kwestie van goed politiek fatsoen dat er vanuit Rotterdam een gesprek komt met de bestuurders in de Hoekse Waard. De bestuurders van de Maasstad spreken al enige tijd over de Hoekse Waard, zonder dat er met de streek zelf wordt gepraat. Het is al laat en het wordt tijd dat Rot terdam eens begrijpt dat dit hoogst ongepast is." Als er van de Hoekse Waard uit een gesprek met Rotterdam zou ko men, is dat volgens de heer Aantjes. alleen om teleurstelling te uiten dat een gemeentebestuur zich uitspreekt over de bestemming van deze streek. Overigens houdt hij vast aan de uitspraken van de minister van ver keer en waterstaat en van Gedepu teerde Staten van Zuid-Holland dat er geen kanaal door dit gebied komt. „Er is pas iets zinnigs over deze kwestie te zeggen als dergelijke plan nen op nationaal niveau zijn besp'o- ken." De heer Aantjes meent dat er na ast een .woonfunctie ook een bepérktè uitbreiding van de werkgelegenheid moet komen. „Dit behoelt echter „Pemis en Hoogvliet zijn planolo gische fouten, maar als deze plannen van Rotterdam zouden worden gerea liseerd komen er weer industrieter reinen pal naast woonkernen. Dit is krankzinnig. Het is economisch ge zien dwaas om te zeggen, dan moeten de woningen hier maar weg en nieu we woongebieden op Flakkee worden aangelegd. Wanneer wordt opgemerkt dat dit zaken zijn die in het jaar 2000 aan de orde komen, laat dan de mensen die in die tijd ieven een beslissing ne men." Ten slotte merkte de heer Van Es op dat publikatie van dit soort plannen een heleboel onrust, narig heid en grondspeculaties geven. „Wij zijn er al aan gewend dat van buiten de Hoekse Waard een bestem ming wordt gegeven aan dit gebied. Wij blijven er erg rustig onder en houden ons aan uitspraken van de minister en van Gedeputeerde Sta ten, alsmede aan de tweede nota ruimtelijke ordening." Dit zegt burgémeester A. A. Schout van Zuid-Beijerland over de Rotter damse plannen. Hij wil alleen mede werking geven aan dergelijke plannen als blijkt dat deze nationaal econo misch gezien van belang zijn. Hij wijst erop dat het gemeente bestuur nooit is benaderd over ver koop van het eiland Tiengemeten. „Voor dit eiland is een agrarische bestemming vastgelegd in een goed gekeurd plan. Als dat moet verande ren wordt in ieder geval het gemeen tebestuur van Zuid-Beijerland inge licht, want dan moet daarover de ge meenteraad een besluit nemen." Ten slotte merkte hij op dat de bestuurders in de Hoekse Waard zul len moeten beslissen over de bestem ming van dat gebied. „Daarvoor zal het noodzakelijk zijn dat de zienswij ze van Rotterdam door anderen wordt gedeeld." Burgemeester N. P. Kremer van Zuidland voelt wel voor de gedachte een volgende generatie te laten be slissen over de bestemming van Voor ne-Putten, Ook hij is bereid medewer king te verlenen aan bepaalde plannen als daarmee het nationaal belang wordt gediend. „Laat men op Flakkee maar woon gebieden aanleggen cn Voorne-Pulten open houden, zodat een volgend geslacht daarover kan beslissen. Wil men het volbouwen dan kan dat maar dan is er ook nog de mogelijk heid er industrieterreinen aan te leg gen." m ROTTERDAM Gezien alles wat er nu in Tsjeeho-Slowakije om gaat was dc grote belangstelling voor het optreden van de Slowaakse folklo- regroep „Lucnica", zaterdagavond in de grote zaal van Dc Doelen, reeds te voren te verwachten. Deze groep, af komstig uit Bratislava, is die belang stelling ten volle waard gebleken. Zij bood een programma met vaart, kleur en fleur, met virtuositeit en soms regelrechte acrobatiek al le verde de te gladde podiumvloer zo nu cn dan moeilijkheden. ROTTERDAM Gebrek aan com municatie met de omgeving iag ten grondslag aan de twee gevallen van brandstichingen, die de rechbank van morgen te behandelen kreeg. Bij de ene verdachte, de 25-jarige verkoper A. Z. W. A. resulteerde liet grote gevoel van eenzaamheid in ne gen brandstichtingen in de kelder van een flatgebouw aan de Slinge. Even als de andere verdachte, de 36-jarige huisvrouw N.H.H., die verscheidene malen brand gesticht zou hebben in het trappenhuis, waar zij woonde, aan de Benxngerstraat, pleegde hij de mis drijven om de aandacht op zijn moei lijke positie te vestigen. Bij de vrouw was het echter niet alleen een volkomen ontbreken van contact met in het bijzonder haar buren, dat haar 'dreef tot de brand stichtingen, Juist om verlost te wor den van haar omgeving die haar het leven door lasterpraat nu niet be paald aangenamer maakte, had zij aangeklopt bij vele woningbureaus. Maar zij kreeg steeds op haar vraag om een andere woning een negatief antwoord. De districtsspsijchiater dr. Bakker had over beide verdachten een rapport ...opgemaakt. De officier van justitie, htttP. A. H. Bos, citeerde uit het rap- port'qver de verkoper. „Een schreeuw om communicatie" had dr. Bakker deze brandstichtingen genoemd. Hij adviseerde een voorwaardelijke terbeschikkingstelling van de regering voor deze verdachte, die na een een zame jeugd zijn toevlucht had geno men tot de alcohol. In de kelderboxen van zijn flat stak hij met een gasaan- steker lappen textiel aan. De brandjes aw'ren altijd van geringe omvang. Zij doofden uit zichzelf weer uit en de schade was beperkt. De officier achtte het plegen van brandstichtingen bewezen en eiste een gevangenisstraf van zes met aftrek en zoals de psychiater „had geadviseerd een voorwaardelijktbr met een proef tijd van drie jaar. Al direct irt het openingsnummer, een Preludium en fuga van Dietrich Buxtehude in een bewerking voor pia no van Serge Prokofieff, verraste de pianist met een verfijnd toucher en een voorbeeldig pedaalgehruik. In plaats van een oorspronkelijk aange- kondigde Clementi-sonate volgde hier na de „programmatische" sonate in Es. opus 8La van Beethoven, „Das Le- bewohl". De componist zou zich ove rigens wèl geërgerd hebben aan de in het gedrukte programma gebezigde Franse betiteling „Les Adieux" (sic!). Vfas de benadering door de kunste naar aanvankelijk wat erg „vrij", gaandeweg ging de geest van de com- OOSTVOORNE Strand en duin van Oostvoorne kunnen op een zo merse dag redelijk plaats bieden aan 15.000 recreanten. De stichting „Het Zuid-Hollands Landschap" heeft dit becjjferd. Duidelijk is uit dit sociologisch on derzoek van vorig jaar gebleken dat het strand en duin van Voorne met de stranden van Westland en de Brielse Maas in het Rijnmondgebied tot de drie recreatiegebieden van for maat behoren. Op twee zomerse dagen, vallend in de maanden juli en augustus 1968, nebben medewerkers van de stichting het aantal bezoekers van het strand en duin van Oostvoorne geteld. De tellingen beliepen respectievelijk in de 12.000 en 13.000. Topdagen waren Eerste Pinkster dag (23.000) en 30 juni (19.000). De telling van het strandbezoek was ge baseerd op het aantal motorrijtuigen. Fietsers, bromfietsers en gebruikers van het openbaar vervoer konden niet hij de registratie worden betrokken. De helft van de recreanten kwam uit Rotterdam. Viervijfde van de bezoe kers waren afkomstig uit het Rijn mondgebied. Van het strandbezoek aan Rockan- je en Hellevoetsluis zijn geen gege vens bekend. De stichting „Zuid-Hol lands Landschap" dringt in het on derzoek aan op een integrale peiling naar het recreatief gebruik van Voor- ne's kust. ponist sterker spreken, hetgeen in een meeslepende écht Beet'noveniannse fi nale („Das Wiedersehen") resulteerde. Het gedeelte vóór de pauze werd besloten met de grote Fantasiesonate in G van Schubert. De vertolking werd gekenmerkt door sterk aanspre kende poëtische zeggingskracht. Schit terend zoals Magaloff de melodieën- stroom wist te „declameren". Wat ver der vooral opviel was het vederlichte, charmante, spel in het lichte passage- werk, zonder dat de klank ook maar iets aan waarde inboette. Op hetzelfde hoge niveau als bij het eerste gedeelte stond ook het spel na de pauze, Scriabin's wonderlijke, „ex tatische", tiende sonate opus 70, de „sonate met de trillers", werd ver bluffend weergegeven, alleen eigen lijk te vergelijken qua interpretatie met die van een Horowitz! Het reci tal vond ten slotte een magistrale af sluiting in een zestal Etudes van Cho pin. Wie b.v. de „Winterwind" (Etu de opus 25 no. 11) zó speelt, zó gela den en tegelijk van een dergelijke tech nische perfectie, is een héél groot pia nist. Het enthousiaste applaus bleef niet zonder gevolgen: niet minder dan drie toegiften. Eerst de berucht moeilijke Campanella-etude van Paganini-Liszt en dat nog wel direct na voornoem de Chopin-etude! in een model-uit voering, vervolgens de Wals In cis uit opus 64 van Chopin en als „uitsmij ter" de eerste van de drie Petroesjka- fragmenten, die Strawinsky zelf be werkte voor piano. P.V. si 's NBÉMWlliïilfili fff ROTTERDAM In café De Bruin vis is maandagavond aangehouden de 34-jarige J. K„ zonder bèroep, die bij een vechtpartij de 66-jarige A. B„ uit Rotterdam tegen de heup had geschopt. Het slachtoffer moest met een heupfractuur in het Zuiderzie kenhuis worden opgenomen. GOUDSESlNGEL221*ROTTERDAM«TEl»1t6673*123O02 (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM In navolging van andere grote kruldeniersconeerns heeft nu ook Dc Spar besloten de gratis kortingzegels af te schaffen en de prijzen van eigen merken met 10 procent te verlagen. Deze omschakeling gaat mor gen (12 februari) in. Uit een consumenten-onderzoek is gebleken dat diverse huisvrouwen enige aversie hebben tegen „ver plicht sparen", zoals het gratis-zegel systeem genoemd zou kunnen wor den Wél zijn de meeste vrouwen voor een vrijwillig zegelspaansysteem en daarom kunnen zij met ingang va-n morgen ook bij De Spar voor elke bestede gulden een zegeltje van 10 cent kopen. Deze zegels kunnen dan later voor contanten worden ingewisseld (waar bij uiteraard iets meer wordt terug geven dan betaald is), terwijl ook de mogelijkheid bestaat om met de ze gels een deel te betalen van huis houdelijke gebruiksgoederen, die door De Spar tegen aantrekkelijke prijzen zullen wonden aangeboden. Toch heeft De Spar niet helemaal van het gratis-zegelsysteem willen afstappen: naast de koopzegels wordt een puntenstelsel ingevoerd op de eigen" merkartikelen. Deze punten hebben ook zegelwaairde. Deze waar de is ƒ14 voor 137 zegels, ƒ28 voor 250 2egels en 42 voor 395 zegels. Met de hele omschakeling en de daaraan verbonden reclame-campag ne, is een bedrag van ca. ƒ6 miljoen gemoeid. Op langere, termijl gezien stuurt het Sparconcem tot 1975 aan op een omzet van meer dan 1 mil jard per jaar (in 1968 ƒ610 miljoen). (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Ongeveer 300 ku bieke meter van de giftige stof fenol is vannacht bij een aanvaring tassen de Franse tanker Francois L.D. (16.000 ton) en de Nederlandse tanker Dutch Spirit (600 ton) in de Nieuwe Waterweg terecht gekomen. Er ontstond echter geen gevaar, omdat dc stoffen direkt in water oplossen. (Van onze parlementsredaetie) DEN HAAG Bijna unaniem slechts de heren Scholten en Schu ring (beiden c.h.), Kieft (a.r.) en Kronenburg (exx-Boer) stemden tegen heeft de Tweede Kamer vanmiddag de motie-Nelissen aan genomen. Hierin wordt de regering gevraagd de schorsing van de inves teringsaftrek voor stimuleringsge bieden ongedaan te maken. Zoals bekend hebben de ministers Witteveen en De Block reeds ver klaard hier niet toe bereid te zijn. Zij voeren fiscaal-juridische en technische bezwaren aan. Het kabinet zal zich nu eerst nog beraden over de vraag wat met de motie moet gebeuren. De heer Nelissen (kath.v.) lichtte het standpunt van de regeringspar tijen toe met het argument dat hij de voordelen voor de probleemgebieden zwaarder laat wegen dan de bezwa ren van het kabinet, waarvoor hij overigens wel begrip heeft. De aanvaring gebeurde ter hoogte van de Berghaven in Hoek van Hol land. De Francois L.D. (geladen met graan) kwam van zee, de Dutch Spi rit (met fenol en latex geladen) was op weg van Dordrecht naar zee. De botsing ontstond tijdens een zware sneeuwstorm, waardoor het zicht be perkt was. De Dutch Spirit liep aan bakboord zware schade op, waardoor eqn aan tal tanks lek raakte. Beides chepen gingen na de art va ring naar Rotterdam. De Dutch Spirit kreeg daarbij assistentie van een sleepboot omdat het schip siagzij maakte. De kleine tanker is afge meerd in de Derde Petroleumhaven, waar de lading zal worden gelost. Daarna zal het schip in een dok moe ten worden gerepareerd. De Francois L.D. ligt bij de GEM in de Botlek en heeft geen noe menswaardige schade. Dr. Bakker had echter de toekomst van de vrouw minder gunstig inge zien. Hij adviseerde in haar geval een onvoorwaardelijk tbr. De vrouw was volgens dr. Bakker een reëel gevaar voor haar omgeving. De verdachte, moeder van vjjf kinderen en In ver wachting van de zesde, ontkende ech ter alle in de fiat uitgebroken bran den gepleegd te hebben. Onder druk van hevige psychische spanningen zon %ij zelf ook een keer een brandje ge sticht hebben. Mr. Bos wilde haar niet geloven. Hij rekende het wel in het voordeel .van de vrouw, dat zij zelf iedere keer alarm had geslagen. Maar hij vond het over- tiugend bewezen, dat zij in ieder geval meer dan twee keer in het trappen huis brand had gesticht.. Het advies van dr. Bakker wilde hij echter niet volgen. De oficier eiste zes maanden met aftrek en een voorwaardelijke tbr met drie jaar proeftijd. Mr. Bos meende, dat de vrouw een kans moest krijgen in een. andere woning, waarbij dan wei begeleiding van de Meijersvereniging noodzakelijk was. De rechtbank doet over veertien da gen uitspraak. DEN HAAG Van de meer dan 33.000 gezagvoerders dié vorig jaar vanuit zee de Nieuwe Waterweg op voeren met een loods aan boord, heb ben twee een klacht ingediend. Dat heeft de staatssecretaris van defensie voor de marine A. van Es, in ant woord op vragen van de Tweede Ka merleden C. Laban en drs. A. J. Lems (beiden soc.) meegedeeld. Zij stelden de vragen n.a.v. een artikel o.m. in deze krant. De klachten betroffen schepen die twee uur en 50 minuten en een uur en een kwartier vertraging ondervon den omdat zij zich niet hadden gehou den aan de aanbeveling van het Loodswezen (dat onder de Marine res sorteert) om hun verwachte tijd van aankomst bij de kruispost van het loodsvaartuig ten minste vier uur van tevoren te melden. De staatssecretaris deeide voorts mee dat binnenkort een regeling zal worden gepubliceerd, ontworpen o.a. in verband met de komst van zeer grote schepen, die de scheepvaart aan beveelt bepaalde routes te volgen waardoor het uitgaande en inkomen de verkeer wordt" gekanaliseerd. ROTTERDAM De twee nieuwe onderzeeboten voor de Koninklijke Marine (de Zwaardvis en de Tij- gerhaai) die bij de Rotterdamse Droogdok Maatschappij in aanbouw zijn, zullen later dan voorzien was worden opgeleverd. Het eerste op te leveren schip (Zwaardvis) had vol gens de allereerste plannen in decem ber vorig jaar gereed moeten zijn voor de proeftochten. Dat wordt nu 1972. De Tijgerhaai komt dan zes maanden later. De tijd van voorbereiding plus de bouwtijd waren te krap gemeten. Al eerder had men ingezien dat de boten waarschijnlijk pas in 1971 beschik baar zouden ko'men. Nu denkt men dat dat nog wat later wordt. De Zwaardvis en de Tijgerhaai zijn moderne onderzeeërs, die een totale lengte van 66 meter en een grootste diameter van ongeveer 8,4 meter krij gen. De schepen hebben een walerver- plaatsing van 2.500 ton. Ze krijgen accommodatie voor 68 opvarenden. De kiel voor beide schepen (die wel als een „tussenvorm" tussen de be staande onderzeeërs en nucleair voort bewogen onderzeeërs worden be schouwd) is gelegd op 14 juli 1666. De Zwaardvis en de Tijgerhaai zjin be stemd om twee schepen van de Ameri kaanse Guppy-klasse, die Nederland te leen heeft van de Verenigde Sta ten, te gaan vervangen. De marine komt niet in moeilijkhe den door de latere aflevering van de twee schepen, want ze hoeft de Ame rikaanse schepen pas in 1973 terug te geven. Juist de onopvallende details, zoals een paar gouden manchetknopen, zeggen zo veel over uw smaak, uw levensstijl, uw ge- voelvoordistinctie.Datisdereden waarom wij hierin zo'n grote, gevarieerde kollektie aanhouden: opdat u bij ons altijd het mo del kunt vinden dat precies bij u pastl gouden manchetknopen van af 87,- edelsteenkundïge f.g.a. diamantexpert g.i.a. LIJNBAAN 32 filiaal: oostzeedijk 155-157, rotierdam Vanzelfsprekend biedt „Lucnica" geen volksdans, want volksdans ls iets om aan mee te doen, niet om er naar te kijken. Zoals met alle groe pen, die volksdans op het toneel bren gen, het geval is, heeft de artistieke leiding van „Lucnica" in dit geval choreograaf Stefan Nosal de volks- dansmolieven gechoreografeerd tot een theaterschouwspel. Dat schouwspel is heel boeiend en Nosal heeft het karakter van de Slowaakse volksdans zo min mogelijk geweld aangedaan. Dat karakter toont verwantschap aan de Zuidsiavische dansmotieven. maar dan aan de motieven uit het midden en het zuiden van dat land. Hier ligt ook het grote verschil met de Tsjechische folklore, die Westeuro- peser is dan de Zuidoosteuropese Slo waakse. Zuidoosteuropees, maar dan toch helemaal Europees, zonder de oosters- mohammedaanse invloeden. Er blijft een duidelijk verschil met de folklore van Zuid- en Midden-Zuidslavië. In de gezongen liederen ontbreekt dan ook het typisch semitisch-oosterse timbre, dat men in vele Zuidsiavische liederen hoort. Van de costuums is veel werk ge maakt. Interessant waren voor wat betreft de muziek de solo-partijen op typisch plaatselijke Slowaakse muziek instrumenten. zoals verschillende ty pen fluiten. HANS W. LEDEBOER ROTTERDAM - In het kantoor van de Rotterdamse Tankauto Transportbedrijf. NV aan de Pascal- weg, is een inbraak gepleegd. Er is voor ruim achtduizend gulden aan binnen- en buitenlandse valuta gesto len. 'POEN IK ENKELE dagen gele den de schemer van de vroege ochtend per openbaar vervoermiddel naar het redactiebu reau ging, werd ik door mijn me de-passagiers bij de .halte begroet -met; „Ga je ook naarde win tersport?" - - Inderdaad. De tocht naar cfe bin nenstad was een stuk echte, regel rechte wintersport Jammer dat ik geen ski's had. Maar ik neem aan dat mijn collega's wel wat erg vreemd zouden hebben opgekeken als ik op ski's het gebouw van „De Rotterdammer" was binnengesuisd! Hoewel, een van m'n vrienden heeft eens gezegd, dat „je van Jan Krant van alles kunt verwachten". Hoe het ook zij, de sneeuw, die al twintig centimeter hoog lag, bleef gestadig vallen, en die sneeuwerij hield pas op, toen ik goed en wel achter m'n bureau zat en de zon boven de horizon was verschenen' Nou, het was beslist niet, zoals wij in onze contreien gewoon zijn. Voor de televisie was gezegd, dat de sneeuw in Rotterdam in 43 jaar niet zo hoog heeft gelegen als nu. Eén van m'n collega's, een verwoede fietser anders wordt-ie te dik, zegt-ie heeft er anderhalf uur over gedaan om van zijn huis af de binnenstad van Rotterdam te berei- ken. Maar dan niet per fiets... Van de dienstregeling van de Rot terdamse stadsbussen, kwam weinig terecht, al deden de chauffeurs hun uiterste best en dwongen zij respect af voor de - manier waarop zij met hun gevaartes door sneeuw en bag ger reden en vooral gleden en daar bij tóch de zaak voor hun passagiers veilig hielden. Sneeuwploegen moesten straten en hoofdwegen vrij maken en der gelijke voertuigen zijn op onze Ne derlandse wegen echt geen dagelijks gezicht. ATATUURLIJK HEEFT DE jeugd in volle overgave van al die witte poeder genoten. Die heeft er van alles mee gedaan. Er zijn verwoede sneeuwballengevechten gevoerd. Er zijn forten gebouwd, die belegerd zijn, werden veroverd en heroverd, werden ontzet na langdu rige belegeringen. Er zijn de mooiste kunstwerken gecreëerd. Een van de interres- santste tijdelijke scheppingen was een meer dan twee meter hoge verkeersagent midden op een kruispunt ergens in Rotterdam-Zuid, compleet met helm en uitgestrekte armen, netjes gemodelleerd rond een door de romp gestoken stok. Zijn leven was slechts kort: in de vroege ochtend sneuvelde de witte politieman onder de sneeuwploeg. In de stad was al dat witte moois heel spoedig vermalen tot grauwe, ijskoude blubber. Ik kan mij voorstellen, dat vooral ouderen echt niet met zoveel plezier tegen die hals-ovër-kop terugge keerde winter aankijken. Laat het voor hen een troost zijn, dat die koude viezigheid er maar enkele da gen blijft: we zitten hier niet binnen de Poolcirkel. En laten wij, die het allemaal even mooi vinden, er aan denken dat wij er als wij ouder zijn, op een iieel andere manier tegenaan zullen kijken. En dat het onze plicht is, rekening te houden met de moeilijkheden die deze ouderen in de witte of vies-grauwe sneeuwwereld onder vinden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1