Gebouw voor vuilafvoer verrijst in sneeuwvlakte u 1 Ruim negen miljoen gulden vorig jaar AGENDA Herstel (gestolen) model vergt maanden REACTIES VLAARDINGERS GLAS Dalend bezoek aan badhuizen SNEEUWSCHQENEN 6.90 A. VAN ROON N.V. Leven werd 3,5 pet. duurder in januari GEEN NATTE VOETEN MEER MET Leerlingen naar politiebureau Gebouw Jeugdhaven' bestaat tien jaar Huuropbrengst gemeente Spannende thriller in Stadsgehoorzaal Burgerlijke stand Aanwinsten voor museum centraliste gemeente-ziekenhuis deze krant behoort tot het KWARTET Eenrichtingsverkeer voor Sportlaan en Haven Maassluis Leerplanontwikkeling in cursusvorm Begin februari 2282 huizen in aanbouw Inzameling voor .Draagt Elkanders tasten" Contactmorgen UW over creativiteit „Bouw mee aan uw stad" C.V. GLASTECHNiEK gemeente schiedam dE rotterdammer fmsm Gestegen VLAARDINGEN vandaag Vrijdag en dagelijks SCHIEDAM en morgen era dagelijks Kritisch Bevoegdheden VLEERSTEEG 2 Tel. 344075 VLAARDINGEN 3e INDUSTRIESTRAAT 11 TELEFOON 344775 (chr. dagblad- eenheid met grote oplage) Geschenken NU p.p. DONDERDAG 13 FEBRUARI 1969 1!S (Van een onzer verslaggevers) GAARDINGEN Volgende week saterdag zal een collecte worden ge houden voor „Draagt Elkanders Laa- tf>n" iïol sociale fonds van de christe- t iHke vakbeweging. Deze inzameling ILft dit jaar een bijzonder karakter. I Het CNV zal namelijk in juli zestig iaar bestaan. pe collecte vormt een belangrijk onderdeel van de jubileumaktie, die „I worden gevoerd onder het motto: H ^estig jaar christelijke vakbeweging r om u te dienen". Instellingen als h w fonds blijven onmisbaar, ondanks de invoering van de algemene bij- «standswet en allerlei andere regelin- Jmen voorzieningen. Altijd zijn er vele gezinnen, die tus- sen wal en schip dreigen te raken wanneer zij door ernstige moeilijkhe- I fer, worden getroffen. In die geval- fï len, en dat zijn er enkele duizenden f ner jaar, verleent het fonds financiële hulp- Ctok beschikt, het fonds over een staf van maatschappelijke werk- sters, die gezinnen In nood terzijde «iaau. Dit werk wordt zonder sübsidie van de overheid gedaan. Openbare collectes zijn nog steeds een van de t belangrijkste bronnen van inkomsten voor het fonds van Draagt Elkanders Lasten. Het collectebureau zal volgende week zaterdag gevestigd zijn in de foyer van gebouw Triangel aan de '7 Fransenstraat. Daar kan men zich als collectant melden, evenals bij het plaatselijke secretariaat aan de •jatsstraat 36. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Leerlingen van de hoogste klassen van de mavo- scholen hebben in de afgelopen weken een bezoek gebracht aan het hoofdbu reau van politie. Deze excursies wor den gehouden om de jongens en meis jes te interesseren voor het politie werk. In totaal zijn ruim driehonderd leer lingen in het politiebureau rondge leid. Daarna werden ze in de kantine ontvangen voor onder meer een verto ning van de wervings- en voorlich tingsfilm „Een etmaal Vlaardingse po litie". De leerlingen deden mee aan een schietwedstrijd en kregen verder gele genheid kennis te maken met de ta ken van het Vlaardingse politiekorps en met het materiaal en materieel dat voor het werk wordt gebruikt jSvic^HriT Slis n, ««.Er F* SCHIEDAM Verleden week heb ben de leden en het bestuur van de C.J.V. het 10-jarig 'bestaan van het eigen gebouw gevierd. De feestmaal tijd, die vrijdagavond in het gebouw „Jeugdhaven, werd gehouden, was goed verzorgd. Daarna was er een gezellige avond met dans, Deze festi viteiten werden zaterdagavond voort gezet. Zaterdag 15 februari wordt er voor de leden van de C.J.V. sociëteit „De Vonk" een carnavalsbal gehou den. Het bal begint om acht uur en zal gekostumeerd zijn. Voor het beste kostuum wordt een prijs uitgeloofd. I? (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN* Het gemeente lijk woningbedrijf voert het beheer over totaal 9332 woningen en andere objecten, zoals winkels, garages, bad huizen en vitrines. Het bezit bestaat uit 8282 naoorlogse objecten (inclusief de 410 semi-permanente woningen in de Babberspolder) en 1050 sanerings panden. Het naoorlogse woningbezit nam vo rig jaar toe met 321 objecten. Dit is in vergelijking met andere jaren iets la ger dan normaal. De toename van 1948 af bedroeg namelijk gemiddeld ongeveer 400 objecten per jaar. De gemeente heeft vorig jaar meer saneringspanden, gesloopt (104) dan aangekocht (79). Thans bezit de ge meente 7654 woningen. 6 winkels met woning, 124 winkels, 82 bedrijfsruim ten, 371 garages, 4 bergruimten, 2 in dustriehallen, 2 badhuizen, 1 kiosk en 36 vitrines. Aan saneringspanden be schikt de gemeente over 888 wonin gen, 47 winkels met woning, 17 win kels en 98 bedrijfsruimten. Als gevolg van de huurverhogingen in het afgelopen jaar en door de uit breiding van het woningbeztt is de Mes: lezing voor leöen KNMTP,.19.45. siarauathakerk: vergadering NCVB-Zuld, 29. Emmastraat tl: dienst herv. gerei, co mité, dhr. j. Hubaeh, 20. Kehobothkerks vergadering NCVB-West, 20. Stadsgehoorzaal: Spierlngshoek Triangelmodeshow firma Bracco, 20. Stadsgehoorzaal: Spierlngshoek Lyceum, 20. Bijkantoor „De Rotterdammer", Smalle Havenstraat 11, tel. 346775. Alarmnummer politie: 34.44.44. GG A GD: 34.44.44. Alarm- nummer voor meldingen ïuchtverontrelni- idnjt en geluidshinder: 2626.26. Klachten bezorging: H. Verhey, P. K. Drossaertstr. 210, tel. 34.33.45, dagelijks 18—19. Apotheek: Ir. A. L. Backer. Hoogstraat 228, tel. 342162. Sursum Corda: vergadering NCGOV, 20 Chr. Sociale Belangen: Forum- avond CBC. 20 Passage Theater: „Een paar dollars voor DJango" (14 Jaar, 14 en 20.15). Galerie Pant Vier: „Zes uit Zwolle", Werkdagen 19-21, zaterdag en zondag 14-17. Stedelijk Mnsenm: Moderne kunstnijver heid, aanwinsten IS69, dageUJks 10-7 en zondags 12.30-17. Galerie de Graaf: Schilderijen en aqua rellen van Hetta Melis 10-18, vrijdag 19-21. Rotterdammer: Lange Bijkantoor De Kerkstraat ®2, Klachtenbezorging: Jh. Grcneveld, Singel S3, tel. 253303, maandag t/m vrijdag 18.30-19.30 en zaterdag 18-19. Polltle-alamuiuminer: 264666. Meldingen luchtvervuiling en geluidshin der: 262626. Apotheek: Van Westendorp, Parkweg 207, tel. 26764, huuropbrengst gestegen. Over een heel jaar gerekend incasseert de gemeente voor de naoorlogse panden (inclusief de in de oorlog gebouwde 410 semi- permanente woningen) een bedrag van ruim negen miljoen gulden Vorig jaar hield men voor onder houd een bedrag van ISO per wo ning per jaar als norm aan. Dat was twintig gulden meer dan het jaar daarvoor. De anderhalf miljoen gul den voor onderhoud Is in 19S8 voor een groot deel uitgegeven, zodat de gemeente vrijwel niet is toegekomen aan het vormen van een reserve voor groot onderhoud in dé toekomst. Buiten het normale onderhoud als schilderwerk en kleine reparaties wer den werkzaamheden van grotere om vang uitgevoerd, zoals het herstellen van de dakbedekking van de 128 en 337 zogenaamde Klijnwoningen en het herstellen van gasleidingen in 124 eengezinshuizen behorende tot het complex Muwi I. 0 MAASLAND De Swinging Soul Ma chine geeft zaterdag een dansavond ln het Trefpunt. Aanvang half acht. A MAASSLUIS De heer U, van der Moolen te Maassluis slaagde aan de Haagse Sociale Academie voor het examen alge meen maatschappelijk werk. VLAARDINGEN Het Amster damse beroepsgezelschap Amstelto- neel geeft dinsdagavond 18 februari ln de Stadsgehoorzaal een opvoering van de humoristische thriller „Valstrik voor man alleen" van Robert Thomas. Het gezelschap heeft Riny Blaaser als zakelijk leider. Het Amsteltoneel boekte met het stuk veel succes. Het zou niet juist zijn veel over de inhoud van deze thriller te vertellen. De ontknoping komt pas vijf minuten voor het eind na een uitstekend opgevoerde climax. Kaarten zijn dagelijks, behalve op maandag, aan de kassa van de Stads gehoorzaal te koop van 10 tot 13 uur en op de dag van de uitvoering van 's avonds zeven uur af. De toegangsbe wijzen kosten drie, vier of vijf gulden op de diverse rangen. Oorspronkelijk stond een opvoering van Samuel Beckett's „Wachten op Godot" op het programma. Wegens ziekte onder de spelers van de toneel groep Proloog moest de voorstelling worden uitgesteld. De directie van de schouwburg is erin geslaagd in het Amsteltoneel een waardige plaatsver vanger te vinden. VLAAHDINGEN Geboren: Dirk Jan Willem, z v H, Koppen en W. V, Kreugel, •s-Gravezande; ïtachlel Jan Dirk, z v M. R. Westerhout en F. Stam, Dljkzlcht 14; Dennis, z v H. M. de Raad en H. J. Breesehoten, Hoek van Holland; Jeroen, z v L. A. SuiJker en M. C. Foet, Heem- raadstr. 31; Neeltje. d v W. Jongejan en W. van der Weljden, van BleiswlJkstr. 42d; Geertrulda Gerda, d v J. Stolk en X. Ru ben. SaMastr. 20B; Marco, z v W. J. Godt- help en X. Aartsen, Binnensingel 178. Over leden: Suzanna van Nes, 63. echtgenote van M. Kalkman, le Maasbosstr. 14: Teunis van iJperen, T7, echtg. van J. van der Borden, Hofsingel 44; Johannes van der Have, 68. echtgenoot van K. van Wltzen- burg, Joh. de Wltstr. 119A. SCHIEDAM In de witte sneeuwvlakte achter het station Schiedam verrijst het stalen ge raamte van het toekomstig ge bouw voor de JV.V. Nederlandse Vuilafvoer Maatschappij (VAM). Over enige tijd zal hier het Schiedamse huis- en industrie- vuil in spoorwegwagons worden gestort en naar de grote compost- bedrijven van de VAM in Drente en Noord-Brabant worden afge voerd. Zoals men weet is Rijnmond bezig met de totstandkoming van eenzelfde soort inrichting in de Botlek, die het vuil van alle' 23 Rijnmondgemeenten moet gaan verwerken. Maar het duurt nog wel enige jaren voor het zover is, en daarop kon Schiedam niet wachten. De bestaande Schie damse vuilstortplaatsen kunnen de stedelijke afval nog maar met moeite verwerken en het wordt steeds meer! (Van een, onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De Stichting Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers houdt woensdag 26 februari om tien uur een contactmorgen' ln gebouw De Halte aan de Callenburgstraat 15. Na het huishoudelijke gedeelte zal wor den gesproken over „De creativiteit op alle leeftijden". De heer P. W. J. Steinz zal dit onderwerp behandelen. Hij is studie leider „Cursus Esthetische Vorming" aan de nutsacademie te Rotterdam en oud-docent cultuur-filosofie aan de Koninklijke Academie voor Beelden de Kunsten te Den Haag. Ook is de heer Steinz lid van de raad van ad vies van de Vrije Academie te Vlaar- dingen. SLIKKERVEER De zesjarige An dreas Put is woensdagmiddag met een zware hersenschudding en een schouderfraktuur overgebracht naar het St Claraziekenhuis in Rotterdam. De jongen liep de verwondingen op toen hij van het trottoir van de Oran jestraat plotseling overstak en tegen een auto aanliep. De wagen was van de Ambachtse directeur W. Bol (34). 0 maasland De plaatselijke afdeling van de CBTB houdt dinsdagavond 18 fe bruari jaarvergadering in De Magneet. Na de pauze kunnen aan een forum, waarin o.a. de heer C. van Velder, hoofd bestuurslid van de afdeling Holland-Bra bant, vragen worden gesteld. Aanvang kwart voor acht. (Van een onzer verslaggevers) YLAARDINGEN Hoe heb- ben de "Vlaardingers gerea geerd op de oproep „Bouw mee aan uw stad" van de commissie onderzoek Vlaardingse samenle ving? Wie het lijvige boekwerk, waarin alle reacties in telegram stijl zijn samengebracht, doorbla dert, wordt verrast door het grote aantal onderwerpen dat aan de orde is gesteld. Totaal 409. Het merkwaardige is dat be paalde tekorten in de plaatselijke samenleving nergens zonder meer in het oog springen. Wanneer men bijvoorbeeld het hoofdstuk luchtverontreiniging bekijkt (stank en roet, een door iedereen toch wel gevoelde aanslag op de leefbaarheid) blijkt dat slechts vijftien van de 123 mensen, die reageerden, aan dit typisch Vlaar dingse euvel aandacht hebben besteed. Dit is tekenend voor alle aan de orde gestelde onderwer pen. De samenvatting van de reacties toont het beeld van de versnippering. Goed, er zijn klach ten en wensen, kritiek, suggesties en ook uitingen van lof. Maar nergens wordt „en bloc" de vin ger gelegd op de wonde van het ernstige tekort dat onverwijld uit de wereld moet worden geholpen. Wij zullen in deze en komende afleveringen de meeste reacties opnemen. Men oordele dan zelf. - De samenvatting begint met een reeks kritische opmerkingen van organisaties aan het adres van de commissie. „De commissie moet zo spoedig mogelijk verdwij nen," „De samenstelling van de commissie is vrij eenzijdig." Een derde organisatie vindt het een nadeel dat een J. Heusdens, T. de Bruijn of A. Kranenburg ln de commissie zitten. Ze zitten er wel niet in de hoedanigheid ven bur gemeester, wethouder of gemeen tesecretaris, maar het publiek blijft een bepaalde naam aan een bepaalde functie koppelen. Een andere organisatie merkt profetisch op: „De commissie dient de burgers pastoraal te be naderen. Met de methode van de advertentie komen er alleen de gewone dingen en de clichés uit. Men moet er achter zien te ko men wat de mensen denken, maar wat ze moeilijk onder woor den kunnen brengen". Nog een organisatie vraagt of de commissie „opvolgers" krijgt en dan opvolgers met meer be voegdheden. Gedacht wordt aan een permanente commissie voor de Vlaardingse samenleving, die echter niet alleen maar signa leert. Deze commissie dient van de gemeenteraad de bevoegdheid te krijgen om: actief informaties in te winnen; discussies aan te gaan; een standpunt in te nemen en voorstellen aan die instanties te doen, welke zij nuttig achl Verder meent deze organisatie dat bij de samenstelling van deze permanente commijsie de invloed van de overheid moet worden be perkt en dat het college van B. en W., alsmede de gemeentesecre taris geen deel van deze commis sie dienen uit te maten. Tot slot. meent een organisatie dat ieder een op de hoogte moet worden gesteld van de bij de commissie binnengekomen opmerkingen en suggesties. Met deze en volgende publicaties proberen wij hieraan mee te werken. BURGERLIJKE STAND SCHIEDAM Geboren: A. W. de Gier, S3 3; J. L. den Haring, 53, echtg, F. J. van Tienen. 1» piaten HARDBOARD voor ƒ37.50 VENSTERBANK PLANKEN tot 2.54 m van 20 tot 30 cm breed, per str. m. vanaf 8.— 2e keus DEUREN met kozijn 35. Alle maten KEUKEN KASTDEUREN v.a. 3.50 HANGKAST hoog 1.55, br. 60, diep 50, 1 plank met roe, formica deur ƒ47.50 KUNSTSTOFFINEER per vierkante meter vanaf 1.50 GOOTSTEEN KASTEN met formica deuren ƒ39.50 SCHUIFKAST geheel formica, reet 1 plank, alle kleuren ƒ25.— VLOERDELEN per meter vanaf 0.95 2e deurs HANGKAST, 1 plank ƒ70,— Nieuwe OVERSLAG DEUREN ƒ16.50 LEGKASTEN groot ƒ52.05 Partij FORMICA DEUREN ook voor tafelbladen geschikt. Partij HECHTHOUT 1 m br., 1.60 lang per stuk 0-50 Doe het zelf GOOTSTEENKASTEN. Alles franco thuis. Zaterdag de gehele dag geopend. VOOR NAAR Voor de bediening van het centrale eusteroproepsysteem in het nieuw te openen ziekenhuis wordt gevraagd een De voorkeur gaat uit naar een ervaren gediplomeerde verpleegster die de con tacten tussen de patiënt en de zuster met behulp van dit belangrijke en mo derne commonicaitieniiddel op een prettige en accurate wijze tot stand brengt Aan deze werkzaamheden is geen nachtdienst verbenden, wei bij toerbeurt weekenddiensten, Sollicitaties te richten aan de adjunct-directrice, Nassaulaan 75, graag binnen 14 dagen. Telefonische afspraak is mogelijk onder nr, 010 - 269126. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het bezoek aan de gemeentelijke badhuizen aan de Valeriusstraat en Rotterdamseweg is vorig jaar afgenomen met tien pro cent. Elk jaar neemt het bezoekcijfer af. In de gemeenteraad is het ophef fen van een der beide badhuizen al punt van discussie geweest. Er werden vorig jaar in totaal 33.298 baden verstrekt tegen 42.235 in 1967. MAASLAND De plaatselijke afdeling van de NCVB viert donderdagavond 20 februari baar tienjarig bestaan met een feestelijke bijeenkomst ln het Trefpunt. Aanvang half acht. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het gestolen en later teruggevonden model van een zeldzaam type zelllogger zal in de werkplaats van het visserij museum worden hersteid. Dit is in overleg met de eigenaar, het Museum voor Onderwijs te Den Haag, beslo ten. De schade is aanzienlijk. Het re pareren van het scheepje zal onge veer twee maanden vergen, waarna het alsnog in het openbaar zal wor den ten toon gesteld. De collectie van het museum is op nieuw uitgebreid. Op een kunst- en antiekveiling te Amsterdam zijn drie zeldzame voorwerpen gekocht, die ln de achttiende eeuw werden gebruikt op de walvisvaart Het zijn twee verschillende handharpoenen en een walvisspies, waarmee de geschoten walvis gewoonlijk de genadestoot kreeg. Beide werktuigen geven een beeld van de onverschrokkenheid waarmee de walvisvaarders vroeger de enorme dieren te lijf zijn gegaan. Dit beeld spreekt temeer als men de handge reedschappen. vergelijkt met de zwa re wapens (elders in het museum te zien), waarvan men zich ook nu nog op de gevaarlijke walvisjacht be dient De afgelopen maanden mocht het museum aan schenkingen ontvangen twee fraai bewerkte naamplanken van zeiUoggers, een oude rederijvlag (IJzermans), een loggerwimpel, een oud schootblok van een zelllogger, enkele onderdelen van de Vlaar dingse klederdracht, een potvistand, herdenkingsmedaille, gereedschappen van de beugvisserij, een vethoom, boetnaalden, een antieke koperen nachtspiegel, een motter (kuiperij), drie schilderstukken en een kunstig gesneden mesheft, fraai voorbeeld van zeemanshandwerk. De heer D. van Os uit Vlaardingen heeft het museum een aantal door hem zelf met grote toewijding sa mengestelde overzichten betreffende de Vlaardingse visserij geschonken. Van de heer A. A. J. M. IJzermans MAASSLUIS Sinds enkele da gen geldt voor het gemotoriseerde wegverkeer op de Haven een een- richtingsgebod. Automobilisten mo gen de Haven alleen berijden, in de richting van de Wip naar de Haven- brug. Hieruit volgt voor de auto's die per wagenverkeer uit Rozenburg ar riveren de teleurstellende ervaring dat zij bij het Havenplein niet meer de Haven kunnen opdraaien. In de Sluispolder-Oost is een in grijpende verkeerswijzlging inge voerd bij de Sportlaan. Komende van de Zuidbuurtseweg mogen auto's en bromfietsers niet meer van deze weg gebruik maken. Allen in tegenover gestelde richting, dus komende van de Vermeerlaan of de Rembrandtlaan mag men de Sportlaan, die het ka rakter heeft van een wandelweg, in rijden. Het gevaar dat voor wandelaars bestond omdat zij in de twee bochten het verkeer niet zien naderen is met deze maatregel aanzienlijk verkleind Eerst vandaag donderdag, verne men wij dat de bewoners van de Kapelpoïder, Maassluis-West en de Dijkpoider zondagmorgen geruime tijd van elektriciteit verstoken zijn geweest. Er was geen centrale ver warming en voor drinkwater was men aangewezen op een hydrofoor- installatie. De oorzaak was dat jachtsneeuw via de ventilatie-openingen de hoogspanningsruimte aan de Tal- mastraat was binnengedrongen, waardoor kortsluiting ontstond. Om half twaalf had de gemeente de elek triciteitsvoorziening weer in orde. <1 MAASLAND De s.V. Maasland heeft onderlinge schietwedstrijden gehouden. Uitslag korpswedstrijd op basis van $0 punten: C. Poot Dzn 45: A. Korpel 50; S. Verkade 43; W. van Boon 42; C, Klein HesseHnk 45: Ad. van Staalduinen 46: H. J. Korpel 46: C. J. Poot 34; G. Dekker 43; A. Moerman 38; J. Hanemaaljer 49; J. W. Groenewegen 48: J. van Zwlenen 37; P. Kalkman 43: P. v. d. Pol 32: O. Simons 38: P. BoekesUjn 44: M. C. Verploegh 46: L. van Berkel 35: A. J. v. d. Pol 40; Fr. van Staalduinen Wzn 42; en J. J, van Buuxen 43 p. VrJ iebaan wedstrijd op basis van 30 punten: c. Poot Dzn 28: A. Korpel 30: S. verkade 29: w. van Boon 28: c. Klein Hossel ink 30; Ad. van Staalduinen 30; H, j. Korpel 30: C. J. Poot 29; G. Dekker 29: A, Moerman 27: J. Hanemaaljer 30; J. W. Groene wegen 38; J. van Zwlenen 28: P. Kalkman 28: P. v. d. Pol 23; O. Simons 28: P. Boekestijn 25: M. C. verploegh 27: L. van Berkel 25; A. J. v. d. Po! 39; Fr. van Staalduinen Wzn 30: J. Basens 24 en J. J. van Buuren 30 p. maten vanaf 38 t.m. 46 HANDELMAATSCHAPPIJ VLAARDINGEN WESTHAVENKADE 61 TELEFOON 34.34.92 uit Leidschendam mocht het museum boeken, foto's en allerlei documenta tie in ontvangst nemen. Van het Museum of Science te Londen wer den enkele waardevolle geülustreer- de boeken ontvangen. De film van de maand is „Visver- zorging aan. boord", een verslag ge maakt in opdracht van het Ministerie van Landbouw en Visserij. Als extra film draait „Spoelen en sorteren van garnalen". Beide films worden elke zaterdag- en zondagmiddag om half vier vertoond en zijn gratis te zien voor de bezoekers van het museum. SCHIEDAM Het Algemeen Pe dagogisch Centrum stelt alle onder wijzers en onderwijzeressen van het openbaar gewoon en buitengewoon lager onderwijs te Schiedam in de gelegenheid een cursus „ontwikkeling Leerplan" te volgen. In een aantal praktische lessen zullen nieuwe on derwijsvormen worden geïntrodu ceerd en in werkgroepen ter discussie gesteld. Ten slotte zullen uit deze discussies de voorstellen voor een nieuw leerplan naar voren komen. Gelijktijdig wordt een cursus „leerplanontwikkeling" gegeven voor het openbaar onderwijs in Delft, Utrecht, Vlaardingen en Zaandam. De afdeling schoolpedagogiek van de rijksuniversiteiten van Groningen en Utrecht en het Nutssemenarium voor pedagogiek te Amsterdam zullen het gehele project begeleiden. De leerlin gen van de deelnemende scholen zul len op de cursusmiddagen (IS februa ri, 11 maart, 15 april, 16 mei, 10 juni, 19 augustus, 9 september en 14 okto ber) vrij van school hebben. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Momenteel Is men in Vlaardingen bezig met het bouwen van 2282 woningen. Hiervan worden 599 huizen gebouwd in op dracht van particulieren, 1359 in op dracht van de gemeente en 324 in opdracht van diverse woningbouw verenigingen. Het aantal in januari gesloopte woningen bedraagt 15. Vorige maand kwamen 23 wonin gen gereed, namelijk 13 aan de AI- bertine Agneslaan en Amalia van Solmslaan, deel uitmakend van twee complexen van elk 44 eengezinswo ningen die in opdracht van de N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten te Rotterdam worden gebouwd; 8 woningen aan de" Philips "Wil lemstraat, een onderdeel vormend van een complex van 64 eenge zinswoningen, die de N.V. Bouw- en Aannemingsmaatschappij Both te Vlaardingen bouwt; 2 huizen aan de Prinses Margriet laan van een complex .van 5 eenge zinswoningen van de firma L. van Rij te Vlaardingen. In januari werd begonnen met de bouw van 168 huizen. In het noorde lijk deel van Holy startte Elementum met 145 woningen in hoogbouw, die een onderdeel vormen van de 725 flats die daar in opdracht van de gemeente worden gebouwd. De gesloopte panden zijn Kdr- testraat 6,8, 10, 16 en 20; Nieuwstraat 1, 3 en 5; Kethelweg 2, 4 en 6; 2e Van Leyden Gaelstraat 2 en 4; Rid derstraat 21 en Maassluissedijk 33. (Van onze parlementsredactie) De kosten van levensonderhoud zijn in januari met ongeveer 3Yz procent gestegen. Volgende week zal minister De Block in een brief aan de Tweede Kamer een analyse geven van de oorzaak van deze stijging. Dit zei de minister in de Kamer nadat hij rich niet bereid had getoond de prijsbeschikking voor de Horeca-sector in te trekken. De heer N. Verlaan (boerenpartij- groep Koekoek) had hem hierover ge ïnterpelleerd. Minister De Block ver telde dat er zeer veel klachten uit de Horeca-sector binnengekomen waren, vooral over borrels, frisdranken, maal tijden en hotelprijzen. Deze prijzen waren in de meeste gevallen een tot twee gulden te hoog, in een geval zelfs achttien gulden. Van de 59 overtredingen bij een steekproef van 120 waren er 12 be reid te corrigeren, 47 niet. Deze 47 hadden 12 procent op de prijs ge daan zonder aftrek van oude omzet belasting, met nogeens een afronding naar boven. „De goeden moeten met de kwaden lijden", vond minister De Block. Hij wees een aantijging van de heer Verlaan dat hij de „populaire jongen" had willen uithangen van de hand. De heer Verlaan had zijn eigen prijslijst meegenomen om rijn- be toog te ondersteunen. De lijst wekte onmiddellijk de nieuwsgierigheid van enkele Kamerleden, die zich voor de katheder verdrongen om enig inricht te krijgen in de prijzen van de heer Verlaan en zijn moeilijkheden bij het doorberekenen van de BTW. De heer Verlaan zei wel dat hij eigenlijk in overtreding was, want de prijslijst hoorde in zijn hotel te hangen. De heer Verlaan diende een motie in om de prijsbeschikking op te schorten. De motie werd niet vol doende ondersteund; de BP bestaat nog maar uit drie leden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1