Nieuw keuringsgebouw ANWB Wagen burgemeester als eerste «onder het mes'' Reacties van Vlaardanöers Ambtsjubileum onder (vrijgemaakte) domper LIJ Bejaarde invalide aan brandwonden overleden AGENDA f ia i 11 59 cm GROOTBEELD T.V 48 cm TELEVISIE i GOUZY 1 BOERDAM FABRIEK VAN LAN MWSMINES ONBERHQIDSBANKWERKERS VERFSPB ITERS AUTOGEEN-SNIJBERS ELEKTR. LASSERS MONTEURS ONGESCHOOLDEN II Tragisch ongeluk in Schiedam KLEUREN-TELEVISIE de volmaakte wasautoimaat met twee jaar garantie en vd ledige service van sintmaartensdijk -==r-=J inn km tv siad (3) DS. C. VONK 40 JAAR PREDIKANT preekbeurten medische dienst CLUB MfDITERRANlE C. VAN DER LELY N.V. ■1 lil m 11 VOOR EEN VERBAZEND LAGE PRIJS .MET le EN 2e NET FABRMVSNTF4TW WT GApNJlE fflet tlÏÏüii TECHNISCH VOLMAAKT APPARAAT MET je EN 2e NET EABRIEKSNIEUW MET GARANTIE met inruil SCHIEDAMSEWEG 41 VLAARDINGEN TEL34.87.44 Mankementjes Streekfunctie j Naam: j Plaats:. Jfou$t' mee Begroting SCHIEDAM „De enige troost, al is het dan een schrale, is dat het in het hele land een vreselijke herrie is". Dat 2egt ds. C. Vonk, predikant van de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) van Schiedam, over de toestand waarin zijn kerk is gekomen en die een domper zet op zijn veertigjarig ambtsjubileum dat maandag in be sloten kring zal worden gevierd. VLAARDINGEN Vandaag. en dagelijks <i€I!ii;UA>n en dagelijks G. P VAN DAALEN Jr. Positief werk Fundament HOERA, NOG g WEKEN EN HET IS LENTE. voor BEHANG en VERF Receptie.-.- voor expeditie- en transportwerkzaamheden /fis il isii m j r.c ROTTERDAMMER Pagina 5 2A ZATERDAG 15 FEBRUARi 1969 OP HUÏr/fc KEUZE EN GOEDE SERVICE KUNT REKENEN BiJ AERT V. NESSTRAAT 38 1e' MiDDELLANDSTR; 72 TEL. 118811 - 235327 1/ LAARDINGEN Burgemeester Heusdens bekijkt geïnteresseerd de onderkant van z'n auto in het nieuwe keuringsgebouwtje van de ANWB. Naast hem de heren J. van Rosevelt (adjunct-directeur) enJ.D. Backer directeur s (Van een onzer verslaggevers) VLA ARE) IN G EN Burge meester mr. J. Heusdens heeft vrijdagmiddag als eerste zijn auto ter keuring aangeboden in het technostation van de ANWB op het parkeerterrein bij het Fortunacomplex aan de Mara- thonweg. Onder de kritische blikken van een aantal genodig den reed hij zijn wagen de brug op, waarna twee teehnochefs de auto flink onder handen namen. Bet nieuwe houten gebouwtje werd mei deze handeling voor geopend verklaard. De auto van de burge meester kreeg een veiligheidskeuring. Het station is echter alleen bestemd voor de ondcrhoudskeuringen. Dit om enorme wachttijden in de Rotter damse vestiging tot redelijke propor ties terug te brengen. Men had besloten tot de veilig heidskeuring. omdat een onder- houdskeuring zeven kwartier vergt en dat zou een wat te iange geschie denis worden voor de aanwezigen. Zo'n keuring kost ƒ47,50. De wagen wordt volledig „doorgelicht". Het rapport, dat na Hoop wordt verstrekt, vermeldt 160 punten. Het technostation repareert niet, maar adviseert slechts om bij ge constateerde gebreken naar de garage te gaan. Uit verhalen bleek dat zo'n keuring vaak verrassende resultaten oplevert. De wagen van de burge meester kwam er goed vanaf met to taal drie mankementjes: een achter licht dat niet brandde, iets aan het remsysteem dat aan vernieuwing toe was en een band met een zwakke plek. In het houten gebouwtje staat één brug. Twee auto's kunnen 'tegelijk „onder het mes." Het is de bedoeling in de toekomst, wanneer het station in een behoefte blijkt te voorzien, in vlaardingen een definitieve vestiging te bouwen. Het is niét bekend of dat op dezelfde plaats kan worden opge trokken. Het technostation is bestemd voor automobilisten uit Vlaardingen. Schiedam, Maassluis, het Westland en van de eilanden. Op deze manier hoopt e ANWB de wachttijden, die in Rotterdam kunnen oplopen tot dertig werkdagen* aanmerkelijk te bekorten. In Vlaardingen kunnen tien tot twaalf keuringen per dag worden verricht. Burgemeester Heusdens compli menteerde ANWB-direc'teur J. D. Backer met het keurihgsgebouw in Vlaardingen. een stad die ook nu weer als centrumgemeente fungeert Hij hoopte dat veel mensen hun au to's zouden onderwerpen aan de on- derhoudskeuringen, omdat hij die van groot belang acht ter bevorde ring van de keersveiligheid. Aanvragen voor deze keuringen moeten worden gedaan via het ANWB-kantoor in Den Haag. Ook niet-leden kunnen van deze gelegen heid gebruik maken. Zij betalen ech ter zoveel meer, dat men voor het zelfde geld lid kan worden van de bond. Type S51 f. 549.- Showrooms, tevens verkoop: (12wasprogramma's) Peppelweg 85, Schiebroek Claes de Vrleselaan 100, Rotterdam [Aan Sintmaartensdijk - Postbus 6028 - Rotterdam 'Zend mij gratis en vrijblijvend een brochure over uw koliektie LUXOR wasautomaten. Adres:..- (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Iemand loopt rond met tiet idee om van Vlaardingen een stad met een. pracht van een image te maken. De man of vrouw adviseert „op alie manieren te bevorderen dat Waardingen gunstig in het nieuws komt". Niet alleen de pers, maar ook de radio en televisie zouden hun medewerking moeten verlenen om het image van Vlaardingen te verbeteren. Aar dig gevonden, maar jammer ge noeg bestaan er bij publici teitsmedia andere opvattingen over haar taak. Deze suggestie is overigens een van de vele reacties op de oproep van de commissie onderzoek Vlaardingse samenleving onder het motto '„bouw mee aan uw stad". Een andere Vlaardinger springt wat bescheidener met de publiciteit om en doet dat op het louter plaatselijke vlak. De ge meente zou in eigen beheer huis aan huis een krant kunnen laten verschijnen teneinde de afstènd tussen overheid en burgerij te verkleinen. In deze krant kunnen informa ties worden verstrekt over plaatselijke politieke aangelegen heden. Maar ook zouden B. en W. hierin hun beleid kunnen moti veren. Wanneer deze krant te duur is, adviseert de briefschrij ver voor dit doel ruimte in een advertentieblad te huren. De be grotingsfolder was een stap in de goede richting, wordt nog opge merkt. Een ander vindt dat alleen de geïnteresseerde burger over vol doende informatie moet kunnen beschikken, maar dan ook gratis. B. en W. zouden op verzoek van belangstellenden kosteloos een kopie moeten verschaffen van elk rapport, dat in opdracht van college of gemeenteraad is uitge bracht. Voorts bereikte de commissie de wens om voor elke openbare behandeling van de begroting, maar na het versturen van de stukken aan de raadsleden, een openbare bijeenkomst te beleg gen. Op zo'n vergadering zou met de wethouders, ambtenaren, raadsleden, pers en verdere be langstellenden de begroting kun nen worden besproken. Tot slot een heel andere zaak die ook in de sfeer van de publi citeit ligt. De vraag laat aan dui delijkheid niets te wensen over: „Is er een mogelijkheid dat een mijnheer zich noemde „Klaas Vlaring" ophoudt met zijn geleu ter in een plaatselijkblaadje? Hoewel ik dit natuurlijk niet he lemaal serieus bedoel, wil ik toch wel verzekeren dat vele mensen zich met mij aan deze man erge ren. Wat is de reden, dat hij zijn naam net durft te noemen?" De ze vraag zal wel onbeantwoord blijven. SCHIEDAM Vannacht is de 73- jarige alleen wonende invalide J. N. T. in zijn woning aan de St. Pieters steeg nr. 1 door verbranding om het leven gekomen. Een van zijn verzor- VLAARDINGEN Herv. Gem: Triangel 10 dhr Van Lambalgen. 17 ds Bouterse; Nieuwe Kerk 10 ds Kortleven. 17 ds Bos; Bethelkerk 10 ds Nauta, 19 ds Kalkman: ïmmanuelkerk lo ds Bos: Rehobothkerk 10 ds Biel, 19 ds Nauta: Ichtuskerk 10 ds Bouterse, doopdlenst. 19 ds Blei: Holy kapel 10.30 ds Roodenburg, 19 dhx Van Zetten; Hoiysiekenhuis 9 ds Swen; Zonnehuis 10 dhr Westmaas: Harmonie 10 ds Van Veen. combodlenst. Geref. Kerk: Oosterkerk 10 ds Swen 17 ds Kouwenhoven; Em- mauskerk 10 ds Ter Hart, gastendlenst, 17 ds Tiemersma; Holykapel S ds Krol. 19 dr Bos: Pniëlkerk 9 en 10.30 dr Bos, 17 ds Ter Hart; Maranathakerk M ds Tiemersma. 17 ds Swen. Chr. Geref. Kerk: Emmastraat M6, 10 en 17 ds Buijs: De Goedestraat 162. 15 ds Buljs. Geref. Geul: Westnieuwland 56. 10 en 17 ds Hulsman HA. Leger dies Hells: Baanstrata 5, 19 en 19.30 samen komsten, majoor Andrée; Vlsbank 18.30 openluchtsamenkomst, majoor Andrée. SCHIEDAM Herv. gem: rGOtekerk 10 ds Zimmerman 17 ds Smit; Bethelkerk 10 ds Jansen; Opstanddngskerk 10 ds Spaling 39 ds Ie Coa, jeugddienst: Vredeskerk 19 ds Groenewegen: kerkgebouw N.P..B 19.30 ds Jacobs. Den Haag: De leerkamer 10 Jeugd- kerk 13-16; geb. Irene evang. 10 dhr. Tey- lirtgen 5 (grote kerk) ds Smit. Utrecht; Arent Frans kapel 10. Opstandlnsskerk 10 dienst; Dorpskerk Kethel 10 ds Vons 7 ds Verwaal: St. Martinuskersc 9.30 ds Ver waal: Sehepphls Kethel 10 Jongerendlenst. Geref. Kerk; Oosterkerk 10 ds Ham- mensma 5 ds var. Veen: Kethel „De Ark" 9 en 10.30 ds van Zuyïen 5 ds Hammensma; Magnalla de! kerk 10 kand. de Vnles, 5 ds van Zuylen „De Goede Haven" 10 ds War- nlnk 5 ds Vosseur: Julianakerk ds Van Veen 5 ds Warnink. Chr. Geref. kerk: Waranda 9.30 en 4 dhr. van Beek. MAASSLUIS Herv. gem: 10 ds Meijer 7 ds Kalkman Ichtuscentrum: 10 ds KedJ- zer. Zalencentrum 10 ds Kalkman. Jonge rendlenst: Gemeenschapshuls: 9.45 dhr Koenen. Geref. kerk: Immanueikerk 9.30 ds Aaftink 4.30 ds v.d. Bos Maranathakerk 9.30 ds v.d, Bos 7 ds Goumare Andreaska- pel 7 ds v.d. oBs. Geref. kerk (VrlJg.): 8.30 en 4.30 en 6.30 ds van Tongeren Chr. geref. kerk: 9.30 en 2.4S ds de Jong Ned. Pret Bond: 10.15 ds Mackanrle. Leger des Hells: 10 heillgendienst 6.45 openluchtsamenkomst op de Markt 7.30 verlossingssamenkomst. MAASLAND Herv. gem: 10 en 7 ds Keijzer Geref. Kerk: 10 ds Koster 7 ds ten Napel. HOEK VAN HOLLAND Herv. Gem: 10 en 7 ds Roodenburg, er. gem: 10 en 5 ds Bel. Herv.Ev. 2.30 ds Gooyer ie Delft. Vrijz. Herv. ds Buijkamp. ROZENBURG Herv. Gem. Imma- nuëlkcrk: 9.45 ds Evelijn. 6.30 ds Wester- veld, De Schans 9.45 ds Westervetd, Jeugd- kerk 9.45 dienst. Ger. 9.30 en 6 ds Slant». Chr. Ger, 9.30 en 5 kand. Mofcrdtjk, Ger. Kerk (Vrljg.): 9,45 en 4.15 ds Deddens. gers trof de man om half twee dood in zijn woning aan. Vermoedelijk heeft de invalide man zijn kachel op willen stoken. Daarbij zijn mogelijk vonken op zijn kleding terechtgekomen. Hij had zware brandwonden op zijn onderlichaam. De verzorger, die hem 's nachts aan trof, had ai eerder in de avond een poging gedaan om het huis binnen te komen. Dat lukte niet, omdat het slot van de achterdeur bevroren was. Toen hij later terugkwam en nog eens pro beerde het huis te betreden, bleek de voordeur niet afgesloten te zijn. Stadsgehoorzaal: slotavond eerste ronde nationaal landjuweel „Zuid-Holland", 20. Triangel: discussie over Cuba, 20 Ambonlaan hoek Bankasingel: straatzang Leger des Hells, 19. Bijkantoor „De Rotterdammer", Smalle Havenstraat 11, tel. 340775. Alarmnummer politie: 34.44.44. GG GD: 34.44.44. Alarm nummer voor meldingen luchtverontreini ging en geluidshinder: 26.26.26. Klachten bezorging: H. Verhey, P. K. Drossaertstr. 210, tel. 34.33.45, dagelijks 13—19 Apotheek: Wester-apotheek, Voorstraat 53, tel. 34.26.83. Apotheek Maassluis: De Jong, Markt 11, tel. 22.34. Bijkantoor De Rotterdammer: Lange Kerkstraat 82. Klachtenbezorging: Jh, Gröneveld, Singel 93, tel. 263303, maandag t/m vrijdag 18.30-19.30 en zaterdag 18-19. Politie-alarmnummer: 264666. Meldingen luchtvervuiling en geluidshin der: 262626. Apotheek :Gouka, Groenelaan 127, tel. 268033. Natuurlijk PLATENBONNEN halen BIJ Ds. Vonk, die stamt uit een bekend gereformeerd predikantengeslacht en op 13 mei aanstaande zijn 65ste ver jaardag hoopt te vieren, spreekt van „Gods goede hand" die hem zover heeft gebracht, maar hij betreurt het dat de kerk van Schiedam eigenlijk naast het kerkverband is komen te staan. De zaak zit vast op de bekendei kwestie Overschie, waarvan ds. J. M, Smelik het slachtoffer werd. Ds. Vonk: „Wat doet nu de classis Schiedam? Zij ontvangt eerst de ker- keraad van Overschie en verklaart daarna een brief van de tegen- kerkeraad van Overschie voor ont vankelijk. Als je daartegen bezwaar aantekent zegt ze: u moet terugkeren tot de kerkorde, de kerkelijke weg volgen en in appèl gaan. Dit lijkt op de dief die roept: houdt de dief." De kerkeraad vati Schiedaïn iaat zich nu niet meer vertegenwoordigen op de classis en daarmee staat Schie dam in feite buiten het kerkverband. Voor de verhouding met de plaatse lijke „synodale" kerk schept dit ech ter (helaas, zegt ds. Vonk) geen veran deringen. Destijds heeft die- kerke raad de „prachtige geste" gedaan om zijn spijt erover te betuigen dat hij in 1944 bezwaarde ambtsdragers heeft geschorst. „Toen wij als vervolg van die geste wilden praten over de leergeschillen en. over de nieuwe orde in. de synoda le kerken, wilde men dat niet". Ds. Vonk betreurt dat, temeer daar. hij het voor het overige best met „de andere kant" in Schiedam kan vinden en in den lande „veel lieve synodale familieleden" heeft, bij wie hij zelfs mag voorgaan in tafelgebed als hij er logeert! De jubilerende predikant heeft voor al bekendheid' gekregen door zijn om vangrijk publicistisch werk. Van „De Voorzeide Leer' is het eind nog niet in zicht. Ds. Vonk begon ermee toen in 1948 „De Vrije Kerk", een veertiendaags verschijnend voorlichtingsblad waar van hij redacteur was, ophield te be staan. „Kom", zei hij, „nou wil ik ein delijk eens positief werk gaan doen; wat staat er nou in de Schrift en in de belijdenis?" Het eerste werd, als zijnde het be langrijkste, voorlopig even ter zijde gelegd. Daarom begon ds. Vonk met Deel II: het Doopsformulier en de Catechismus. Dat kwam in 1950 van de pers. Daarna volgde Deel III, bestaande uit de banden A en B, dat handelt over de Nederlandse Geloofsbelij denis. Dat alles was („val nou maar niet van je gereformeerde stoel") „maar de belijdenis". Het belangrijkste werk begon on geveer tien jaar geleden toen ds. Vonk een aanvang maakte met zijn werken over de Bijbel zelf. Deel I omvat drie lijvige werken: A, Genesis en Exodus; B'. Leviticus en C, dat met 880 pagina's juist enkele weken geleden op de markt kwam, Numeri en Deuteronomium. Dit laatste boek kost 35,50. Het werden zulke zware folianten dat vooral dames er erg van schrik ken als zij ze zien. Ze denken dat de schrijver een zeer corpulent persoon moet zijn. Laatst zei er een, toen in een discussie een bepaalde theologi sche zaak ter sprake kwam: „Ik heb er die hele dikke Vonk op doorgele zen'-'. De volgende delen van „De Voor zeide Leer" zullen echter minder zwaar (van gewicht) zijn. Daarin kan namelijk worden voortgeborduurd op het eerste. Ds. Vonk is daarom zo diep op de Pentateuch ingegaan, omdat hij tot de overtuiging is gekomen dat deze vijf boeken van Mozes het fundament van de BijheL zijn. Hij heeft opge merkt dat Christus een grote voorlief de had voor Deuteronomium het oud-testamentisch bijbelboek dat in het Nieuwe Testament het meest wordt geciteerd. De Hebreeërs en de Openbaring van Johannes zijn niet te verstaan zonder een goede kennis van de Pentateuch. In samenwerking met een team van jonge collega's hobpt dc Vonk de verschijning van zijn Voorzeide Leer boeken nog lang te kunnen voortzet ten. Het valt te verwachten dat de delen nu wat sneller na elkaar van de uitgever (Wesdijk en Liebeek In Barendrecht) zullen komen. J. C. D. Dc nieuwe voorjaarskollektie ligt voor u klaar. I. v. d. Wtatetraat 18. tel. 342372. Vlaardingen, HOEK VAN HOLLAND A W L Hut. Harwlehweg 194, tel. 01747 - 3498. MAASLAND J W Oltmans, »s-He- renstraat 4, tel: 01899 - 2039. Dierenarts: A Slikkerveer, Kon Jullanaweg 144, tel. 01898, - 4478. v. -..f'rv-'ïT-ï MAASSLUIS J L van Loon. veerstraat 15, tel. 01899 - 2108, Wijkverpleging: Groene Kruis 2r Pols, Jac Boezemmanstraat 181, tel, 01899 - 3329. oranje Groene Kruis Zr Janze, peter van Anrooylaan 44, tel, U1899 - 3824. ROZENBURG H C v d Graaf, Anemo- nenlaan 2, tel. 01899 - 2208. VLAARDINGEN Hulsartsen bereik baar vla boodschappendienst tel. 20.88.11. SCHIEDAM Hulsartsen bereikbaar vla boodschappendienst tel. 20.86.11. IJAASTIG moet ik u nu van het volgende in kennis stellen. An ders is het te Iaat. De brief over speciale jeugddiensten in de St.-Laurenskerk, uitgaande van de protestants-christelijke padvin- dersgroepen. Eike derde zondag van de maand, schrijft me de heer J. H. Soethoudt namens de organisatoren. De eerstvolgende is dus morgen al. Ik wist niet dat deze diensten bestonden en dat is nu juist het doel van de brief, die ik kreeg: Meer - bekendheid. Reeds enkele jaren worden die diensten gehouden, lees ik. En: „Tot nu toe hebben wij hier aan nooit veel bekendheid gegeven. Maar nu de vorm, waarin wij deze diensten gieten, een succes blijkt te zijn, proberen we met wat meer propaganda meer mensen te krij gen". De diensten, zijn speciaal voor de jeugd van ongeveer 12 tot en met 15 jaar. Dat wil dus zeggen zij, die net te oud zijn voor de zondagsschool en nog te jong voor een kerkelijke jeugdvereniging of club. De diensten staan onder verantwoordelijkheid van de Hervormde Jeugdraad en worden georganiseerd door een commissie, gevormd uit leden van het gewestelijk commissariaat voor ds protestants-christelijke groepen binnen het Ned. Padvïndsters Gilde en de Vereniging De Nederlandse Padvinders en het commando van van het koopvaardij-opleidingsschip De Nederlander. Daar moet ik even van op adem Komen Het gaat dus om jongens en meisjes van allerlei richtingen. Maar nu wordt getracht jeugd van buiten deze organisaties ook te inte resseren, Jan Krant richt zich nu dus tot een zeer jeugdig publiek. De diensten beginnen om 9 uur (ja, 's morgens) en duren tot 9.30 uur. De toespraak van de predikant duurt zes i tien minuten. Men houdt het zo kort, omdat een groot deel der aanwezigen niet of nauwelijks in kerkdiensten komt. Dat geldt in ieder geval voor de jongens van het opleidingsschip en voor de „minder protestants-christe lijk georiënteerde padvindsters én padvinders". De muziek in de diensten wordt bij toerbeurt verzorgd door een mu ziekkorps van het Leger des Heils en door hét muziekgezelschap „Rot- terdam". Aan de sfeer in de diensten hechten de organisatoren grote waarde, aldus de heer Soet houdt. Dan weten u en jullie het dus: morgen, zondag 16 februari, 9 uur, St. Laurenskerk. Ditmaal spreekt ds. A. W. Lenderink. En zo vervolgens: elke cJerde zondag van de maand. Exclusieve wintersport-vak&ntle. Met grandioze voordelen. Vraag programma aan. AMSTERDAM Amstel 24 Telefoon 9ZD—62977 9 MAASLAND De harmonievereniging Euterpe geeft vrij dag: vond 21 februari haar jaarlijkse uitvoerirg in het Trefpunt. Voor de pauze worden ieven werken uit gevoerd. Daarna komt de toneelvereni ging Sophocles uit 's-Grrvenzande met de klucht in twee bedrijven „De boot is an". De avond wordt besloten met bal met medewerking van The Melody Makers uit Cs-Gravenzande. LAanvang half acht. handen drukken, toespraken, geschenken... «vorden tot een feest in da juists omgeving en met goede service. Restaurant, party, room en zaten staan tot Uw beschikking in Motel Gorinchem. Ook op de auto's van Uw [gasten is gerekend. Wegens snelle uitbreiding van onze produktie vragen wij: Eigen vervoer van onze fabriek naar Vlaardingen, Schiedam en het gehele Westland. Kom eens, praten of bel eens op. U kunt ons be reiken van maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur aan ons fabriekskantoor. Weverskade 33 (telefoon 01899—2644). 's Zaterdags van 10 tot 12 uur aan het zelfde adres echter telefonisch te bereiken on der no. 01899—3755. WEVERSKADE 10 MAASLAND TEL 01899-2644 i 98

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1