ill m Sluizen in sneeuw Recreatieschap: zelf jachthaven beheren V&ihcdk koek STUDENTENSTOP PAAR MAANDEN UITGESTELD Vrouw gedood: ontslag van rechtsvervolging Emigranten op Orcades Drie kleuters uit zinkende woonboot gered Geen gevaar voor Waterman Nood watervogels is nog niet algemeen Avalon kreeg tros in schroef Rotterdam heeft 4000e schip In psychiatrisch ziekenhuis GEEN COMET MAAR CROWN Week cel geëist tegen Boetes in nis Minister; Veel te veel tlierenartsen VOOR IEDER DIE NU EEN NIEUWE ABONNEE OPGEEFT. iSBëS fes» SS®£^ïïl Ë@9B3S s^üi fiïrMtó 8 SCHUTSLUIS VERKEER De Rotterdammer 50 jaar geleden Vogehvacht Rijnmond: .een' woensdag om een beetje te vieren - tracteren op Verkade Koffiekoek bij de koffie mals en kruidig UTRECHT Op aandringen van minister Veringa van onder wijs en wetenschappen heeft het bestuur van de faculteit der dier geneeskunde van de Rijks universiteit in Utrecht gister middag besloten het eerder op de dag genomen besluit om wachtlijsten op verschillende momenten in de studie in te voeren, tot juni op te schorten. Tijd geven Examen m'. n- Smnmmnmmt' Immmnmm»; Protestmars Minister Veringa maakte zich niet boos. Tijdens zijn rede voor genodigden zei hij, dat hij in zijn jeugd „als overtuigd katholiek geen boek over dokter Vhmmen mocht lezen ZOETERMEER Nog geheel onder de indruk van het ge beurde vertelt de heer J. Vos, textielhandelaar, hoe hij van nacht drie kleuters uit een zinkende woonboot achter zijn huis aan de. Dorpsstraat redde. Veilig Gezellige kaars in een glas Terwijl hij de lucht in uw kamer zuivert, ver spreidt hij een heerlijk frisse geur. ik geef op als nieuwe abonnee; Postzegel is niet nodig als u op de envelop schrijft: De Rotterdammer, Antwoordnummer 364, Rotterdam. p£ ROTTERDAMMER Pagina 3 2A DINSDAG 18 FEBRUARI 1969 Hflsl Wi H 'j§ rV^A'.'^ :i";: V. 1 - P&MSKt (Van ccn onzer verslaggevers) HELLEVOETSLUIS De spuisluizen, die midden in het Haringvliet zijn gebouwd, zijn nu met een nog niet geheel afgewerkte dam via het Pam pus verbonden met Goeree- Overflakkee. Het Bak van Scheelhoek, tussen de sluizen en Voorne-Puttcn (bovenkant foto), zal volgend voorjaar met behulp van een kabelbaan wor den gedicht Begin augustus van dit jaar zal men de kabels voor de nieuwe kabelbaan spannen. Intussen wordt hard gewerkt aan de afbouw van de dam door het Pam pus. In het kader van deze werkzaam heden wordt ook een buitenhaven (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Het recrea tieschap Oude Maas zal dc jachtha ven „De Waterman" te Barendrecht voorlopig zelf gaan exploiteren. Dat gebeurt met eigen krachten teneinde te kunnen vaststellen aan welke be heersvorm uiteindelijk de voorkeur moet worden gegeven. Het is niet uitgesloten, dal de watersportvereni gingen uit de omgeving hierbij wor den ingeschakeld. Mevrouw Chr. A. de Ruyter-de Zeeuw, voorzitter van het recreatieschap, deelde dit maan dagmiddag mee tijdens een vergade ring van het algemeen bestuur in het stadhuis van Rotterdam- De huidige exploitant van de jacht haven, de heer Meeusen, moet het complex per I maart en de twee dienstwoningen per 1 april ontruimen en aan het recreatieschap Oude Maas opleveren. Dit heeft de president van de Rotterdamse rechtbank, mr. G. J. L. Reuder, bepaald in zijn uitspraak in het kort geding, dat het recrea tieschap tegen de heer Meeusen had aangespannen. Daar staat tegenover, dat het re creatieschap de exploitant een bedrag van ƒ325.000 moet betalen als ver- goedihg voor de investeringen, die de heer Meeusen in het complex heeft gestoken. Mevrouw De Ruyter-de Zeeuw wees er op, dat de procedure, die de heer Meeusen bij de rechtbank in Den Haag tegen het recreatieschap heeft aangespannen, in wezen niets met het kort geding heeft te maken. Het eventueel 'aantekenen van hoger beroep tegen het vonnis van de Rot terdamse rechtbank ontslaat de heer Meeusen niet van de verplichting de jachthaven en de woningen op de vastgestelde -data te ontruimen. Ook bracht' mevrouw De Ruyter-de Zeeuw de verwarring ter sprake, die door de ontwikkelingen op de jacht haven onder de eigenaars van boten en jachten is ontstaan. Zij betoogde, dat de haven en de camping in tact •blijven en dat de bestaande aanspra ken op lig- en staanplaatsen, bijzon dere gevallen uitgezonderd, worden gehonoreerd. Voorts zal aan de servi ceverlening de grootst mogelijke aan dacht worden besteed. Het recreatieschap zal,er voor zor gen, dat het de bezoekers van „De Waterman" a'an niets zal ontbreken. Er staan enkele verbeteringen van de accommodatie, onder meer de sani taire voorzieningen en de parkeer ruimte, op het programma. Er zal slechts een kleine staf van het recre atieschap werkzaam zijn. Dit om de zelfwerkzaamheid van de vaste be<- zoekers zoveel mogelijk te bevorde ren. Rijkswaterstaat heeft het terrein van „De Waterman" in lit54 voor de duur van tien jaar verhuurd en in gebruik gegeven. Dit impliceert ech ter in het geheel niet, dat het com plex in 1974 moet worden ontruimd. Mevrouw De Ruyter-de Zeeuw merk te in dit verband op, dat de kans, dat Rijkswaterstaat dit gebied ooit voor waterstaatswerken nodig zal hebben, uitermate gering is. De jarhonaven, waarvoor nog een nieuwe r.aam moet worden gevonden, loopt dus vrijwel geen gevaar. G0U0SES1NGEL 221 .ROTTERDAM-TEL116673-1230S2 aangelegd, die ongeveer dezelfde af metingen krijgt ais de bestaande bin nenhaven. f f i Zodra de kabelbaan- in 'gebruik wordt genomen moeten de vissers chepen, die nu gebruik maken "van net stroomgat om in de binnenhaven te komen, via de schutsluis paar Stel lendam varen. Het is de bedoeling-de scheepvaartsiuis op 1 juli in gebruik te nemen. Om beide havens voor de- schepen bereikbaar te maken en te houden wordt baggerwerk uitgevoerd. In ver band met de verzanding, die de laatste jaren optreedt, is het niet'ze ker dat de havens goed bereikbaar blijven, Voor aanleg van dam' en ha vens is ongeveer 4'/s miljoen ton zand nodig. Aan de andere zijde .tign het sluizen- complex zal volgend voorjaar met be-, hulp van een kabelbaan Bet' Rak van Scheelhoek worden afgesloten. Ver wacht wordt dat midden volgend jaar met de afwerking van de Haringvliet- dam een begin kan worden gemaakt. Tegen eind 1971 zal de dam dan .voor het verkeer kunnen worden openge steld. Opnieuw is dan een stukje- van de centrale dammenwëg gerealiseerd, en heeft Flakkee een tweede vaste oeververbinding gekregen. Op de foto: Een overzicht van de werken in het Haringvliet' in de De wapenstilstand. De onderleeke ning. Trier, 16 Febr. Een voorloopig be richt over het afsluiten der onderhan delingen tot \erlenging van de wapen- stiUtumlsmercenkninst meldt, düt de overeenkomst hedenavond om half ze ven in den aalouwagen van maarschalk Foeh i» onderteek en tl. - - 1 SCHIEDAM Er kan nog niet worden gesproken van een algemene nood onder de watervogels. Dit con cludeert de Schiedamse afdeling van de dierenbescherming mede namens de Vogelwacht „Rijnmond". Er zijn concentraties waargenomen van 25 - 50 dieren, wat nog geen reden is om een algehele voederactie te be ginnen. De waarnemingen zijn ge daan van Schiedam - Hoek van Hol land langs de kustlijn Voome en Putten en langs de Brielse Maas. De vogelwacht „Rijnmond" ver zoekt het publiek wanneer grote con centraties worden waargenomen -dit te melden aan het dierenasyl te Schiedam St. Annazusterstraat 47 tel. 266268. 's Avonds bij inspecteur C. Snermon tel. 261589. Verder verzoekt de vogelwacht in verband met de verkeersveiligheid niet te voeren langs de openbare weg. Indien, men zangvogels wil voeren moet eerst een plek sneeuwvrij worden gemaakt. Men moet proberen zoveel mogelijk dezelfde plek aan te houden. De in Vlaardingen gevestigde Stichting Vogel-olieslachtoffers zou vanmiddag met een landrover met aanhanger uitrukken naar Vlieland en Terschelling. Vier specialisten gaan daar meehelpen aan het red dingswerk van duizenden stervende zeevogels. (Van een onzer verslaggevers) HOEK VAN HOLLAND Het passagiersschip Avalon van de Britse Spoorwegen heeft gisteravond de af vaart Hoek van Holland Harwich niet kunnen maken omdat het bij het vertrek een tros in de schroef kreeg. De ongeveer 300 passagiers moesten de nacht aan boord in De Hoek doorbrengen. Ze zijn vanochtend met de Konin gin Wiihelmina van de Stoomvaart Mij. Zeeland vertrokken. De tros is vandaag in dok bij Wil- ton-Fijenoord in Schiedam uit de schroef gehaald. Vanavond zou de Avalon die vanwege een onder houdsbeurt uit de vaart zijnde St. George vervangt de overtocht weer normaal kunnen maken. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Maandag om 15.50 uur liep het 4000e schip van dit jaar de haven binnen. Het was een 40.767 brt. metende Britse ertstanker, komend uit Narvik, met lading voor overslagbedrijf Botlek. Vorig jaar kwam de 4000e op de zelfde dag (17 februari): De Ionian Mariner, pen Liberiaan. De wachtlijsten zouden per 22 februari worden ingevoerd wanneer het aantal studenten de maximum capaciteit van de practica overschrijdt. Gehandhaafd bleef de beslissing om in september een zeer beperkt aantal eerstejaars tot de practica toe te laten. Dr. G. H. Veringa bracht gisteren een (overigens stormachtig verlopen) werkbezoek aan de Rijksuniversiteit om de diergeneeskundige kliniek voor heelkunde in de nieuwe universiteits stad De Uithof in gebruik te stellen. De capaciteit beantwoordt volgens de voorzitter van de faculteit der ge neeskunde, prof. dr. S. R. Numans, nu al niet meer aan de eisen van deze tijd. Het complex kost twintig miljoen gulden. Het faculteitsbestuur deed minister Veringa tijdens een gesprek de toe zegging om de stroom van de thans studerenden tot de practica nog niet direkt in te dammen. De minister, die pas vrijdagmorgen is ingelicht, moet de tijd krijgen de situatie te beoor delen. Prof. dr. Numans zei dat de beperk te toelating van de eerstejaars tot de practica (40), wel wordt gerealiseerd. De moeilijkheden waarmee de facul teit kampt, worden voornamelijk ver oorzaakt door gebrek aan wetenschap pelijk personeel, waardoor zowel on derzoek als onderwijs in zeer ernstige mate worden benadeeld. Bovendien worden in de toekomst plaatsings- moeiiijkheden voor afgestudeerde dierenartsen verwacht. Prof. Numans vond het niet on mogelijk dat van de studenten, die deze week bezig zijn met hun C-l- examen, ongeveer vijftig procent zakt. Deze verwachting en het beleid van uitstel" of afwijzing zouden dan de basis' vormen van de opschorting van de maatregel van de wachtlijsten. Minister Veringa constateerde in zijn rede bij de opening van de dier geneeskundige kliniek voor heelkun- bde dat het aantal dierenartsen sinds 1947 is verdubbeld van ruim 700 tot (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De rechtbank heeft vanmorgen de 40-jarige assis tent-accountant Bas C., die op 6 sep tember van het vorig jaar in zijn flat in Zuid zijn vrouw (31) en zijn zoon tje Honoree (twee maanden) het ha merslagen van het leven beroofde, ontslagen van rechtsvervolging en daarbij plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis voor de tijd van maxi maal een jaar gelast. t, f,?** a - f' A-t'vZ Assjöfl "f. V* ROTTERDAM De Holland-Ame- rika Lijn gaat het tweede contai nerschip niet Atlantic Comet noemen, zoals het plan was, maar Atlantic Crown. Gebleken is namelijk dat er op de Atlantische Oceaan reeds een kust vaarder opereert die Atlantic Comet heet. En dat zou verwarren-d werken bij de behandeling van lading. Van daar het besluit om het schip een andere naam te geven. De Atlantic Crown gaat 8 maart te water bij de Ateliers et Chantiers de Dunkerque et Bordeaux in Duinker ken. Mevrouw J. M. Keyzer-Loeb, echtgenote van de staatssecretaris van verkeer en waterstaat, zal de doop verrichten. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Het Engelse pas sagiersschip Orcades van de P. and O. Is maandagmiddag met ruim 1600 passagiers aan boord uit Rotterdam naar Australië vertrokken. Aan de Wilhelminakade scheepten zich 150 Nederlanders, voor het merendeel emigranten en familieleden van geëmigreerde Nederlanders. - De Orcades was het eerste P. and O.-schip dat gebruik maakte van de •accommodatie van de Holland-Ame- rika Lijn. Tot voor kort meerden de schepen af bij Quick Dlsp'atch in de Merwehaven, waar de faciliteiten on voldoende waren. De emigratie van Nederlanders naar Australië is in 1968 met meer dan eenderde toegenomen. Ruim 3100 mensen verlieten ons land. De emi- gratiedienst van de Australische am bassade is van plart via de radio re clame te gaan maken voor de emi gratie. ongeveer 1500. In 1980 zal ons land 2700 dierenartsen tellen. De bewinds man vroeg zich af of er voor al deze jonge academici een plaats in de maatschappij is te vinden die past bij hun opleiding. Hij vertelde dat uit de prognose van de commissie voor statistisch on derzoek is gebleken dat in 1980 niet minder dan 800 dierenartsen een an der beroep zouden moeten vinden. De minister zegde een bedrag van vijf miljoen gulden toe om de bouw van een complex voor de faculteit der tandheelkunde te realiseren. De studenten hebben tijdens het bezoek van de minister hun aan wezigheid duidelijk kenbaar gemaakt. Het begon 's morgens al toen twaalf studenten van de SVB en de anar chistische actie-groep Universiteit de curatorenkamer binnendrong waar de minister met de curatoren een in formatief gesprek voerde. De studenten waren het met dit „vragenuurtje" niet eens. „We wilden alleen maar wat luisteren want we wilden weten wat er wordt bekok stoofd". zei een student. Toen ze de kamer binnenstapten, pakt»n alle aanwezigen hun paperassen „om kof fie te gaan drinken". Het gesprek werd in een andere kamer voortge zet. De demonstrerende studenten ver spreidden later op grote schaal pam fletten, waarin ze protesteerden tegen de hele gang van zaken van gister morgen. Gistermiddag hield een groep van 150 studenten van de faculteit der ge neeskunde een protestmars door De Uithof. Er werden spandoeken ver toond waarop onder meer stond: „Een Leopard vier lectores", „U staat nu op de wachtlijst" en „Geen beleid gevoerd: de student afge voerd". Toen de minister bij de kliniek ar riveerde. werden liedjes gezongen als „Over vijfentwintig jaar zullen wij nog steeds studeren" en „Ja, ja, dat doet ons hartje pijn". In de vlaggemast van de kliniek bleek de universiteitsvlag half stok te hangen en vastgebonden te zijn aan een pop, die dokter Vlim- men moest voorstellen. (Van een onzer verslaggevers) Omstreeks half een klopte mevrouw E. Korving-Brugman, die met haar drie kinderen van een, twee en vier jaar een woonboot aan de Buurtvaart achter de Dorpsstraat bewoont, hevig geschrokken op de achterdeur van het woonhuis van de heer Vos, die nog bezig was met de administratie van zijn winkel. Mevrouw Korving was om ongeveer half twaalf gaan slapen en werd een uur later door een luid schreeuwende papagaai gewekt Ze kwam tot de ontdekking dat de woonboot snel be gon onder te lopen en rende naar de familie Vos om hulp. Tot aan eijn middel door het ijs koude water wadend wist de heer Vos het vierjarig dochtertje Marry uit de boot te halen. Pogingen om de twee jongetjes, die geheel achter in sliepen via de kamerdeur te be reiken faalden: de deur was met geen mogelijkheid open te krijgen. De heer Vos sprong opnieuw in de ijskoude vaart en wist tussen de (js- schotsen door het slaapkamerraam te bereiken. Met zijn hand sloeg hij de ruit stuk en kroop naar binnen. Zijn inmiddels toegeschoten zoon -Hans nam de twee kinderen, Willem en Mario, over en bracht ze in veilig heid. Johan V/esterman wist de heer Vos die door de kou' en emotie was be vangen, op de gladde walkant te trek ken. De kinderen en mevrouw Kor ving werden ondergebracht bij het gezin Vos, waar zij vanmorgen reeds enigzins op verhaal waren gekomen. De politie en brandweer zagen slechts een zwaar gekantelde woon boot. De papagaai,' die de familie Korving had gewaarschuwd, was in het koude water verdronken. Alleen een kanarie kon worden gered. De brandweer trchatte nog met pompen de boot leeg te krijgen, maar het wa ter bleef steeds via ramen naar bin nen stromen. De oorzaak is nog moeilijk te ach terhalen, omdat de woonboot diep on der water ligt gekanteld. De heer Korving is gistermiddag naarzijn werk in Duitsland vertrokken. Hij was vanmorgen nog niet te bereiken. AMSTERDAM Tegen de PSP-senator O. M. Boetes uit Heiloo heeft de procureur-generaal bij .het Amsterdamse gerechtshof gistermid dag wegens belediging in maart vorig jaar van een bevriend staatshoofd (president Johnson) een week gevan genisstraf geëist. Voor hetzelfde feit eiste hij tegen de vrouw van de sena tor een boete van 300. De rechtbank sloot zich dus niet aan bij de eis van officier van justi tie mr. Meeter. die op 4 februari ter beschikkingstelling van de regering eiste. Na wekenlange observatie is het de psychiaters niet geheel duidelijk ge worden wat de assistent-accountant heeft bewogen zijn vrouw en zoontje te doden. Zelf verklaarde hij dat het was gebeurd na een kleine woorden wisseling. j Zijn vrouw zou toen hebben ge zegd: „Dan ga ik maar weg". Of het juist deze woorden waren, die iets fataals bij C. lossloegen, weet nog niemand. De psychiaters waren wel tot de slotsom gekomen dat de assis tent-accountant een bijzonder gevoe- 1 g mens is. die bepaalde tegenslagen moeilijk wist te verwerken. ..Een geval van beginnende schizof renie, maar helemaal zeke r is het niet", concludeerde prof. Plokker. Hij liet weten dat C. geen schuldgevoe lens heeft. „Alles staat buiten hem", aldus de hoogleraar. Bas C. volgens de psychiaters een bijzonder intelligent mens lijdt in ernstige mate aan suikerziek te. Van een verband tussen deze zrakte en de fatale daad is niets ge bleken. Zeker is wel dat C. zich de twee weken voor het misdrijf „zeer vervelend" heeft gevoeld. Prof. Plok ker meende dat dit een verzwakken de werking op de assistent-accoun tant heeft gehad. De officier van justitie mr. Meet'er zei in zijn requisitoir op 4 februari: „Het blijft een raadsel, hoe een man als Bas C., een kleurloze burger die zich steeds als een aangepast maatschappij mens heeft gedragen, zo plotseling deze afschuwelijke dingen kon doen". naam: straat: plaats: Als beloning voor mijn aktiviteit O per maand ontvang ïk een "Gouda Bouquet", betaalt: De nieuwe abonnee krijgt onze krant O per kwartaal veertien dagen gratis. Mijn naam is: straat: plaats: inzenden aan Bureau van dit blad O hokje zwart maken naar keuze

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1