„Planologische snel komen visie V er Ongerustheid over Voorne-Putten Rijnmond wil metro naar Spijkenisse MACHTELOOS VERZET VUURWERK ASOTEIMII^ niet verboden voor kinderen m Rijnmond en zes gemeenten j J°ngen gedood Plan voor droog' industrieterrein Maar kosten brengen nationale nut omlaag Rendement bedrijven hoog halve prijs COUZY 39J5 59?° i RIJNMONDRAAD NEEMT MOTIE AAN. Transacties in Ogem-concern Wilton huldigde jubilarissen Shell vergroot PVC-fabriek Amsterdams strijkkwartet subliem Havenarbeider gewond fm Kritisch bekeken Kritisch bekeken Verolme bij bouw kernen ergi e-central es betrokken DEKLERKsZN PHILIPS VERLIGHTINGS-ORNAKIENTEN Serie t van 38t5 voor Serie 2 von J-4"9T"voor Ityl i elke vrijdagavond lof 9 uur Open bedrukte weefstof per meter ROTTERDAM Met alge mene stemmen heeft de ïtijn- mondraad donderdagavond laat een motie aangenomen, waarin wordt vastgesteld dat binnen een jaar een planologische struk- tuurschets van het gebied ter beoordeling moet worden voor gelegd Het dagelijks bestuur had tegen deze motie geen be zwaar Uit het betoog van ge committeerde Biersma bleek dat zij wel te honoreren is ROTTERDAM Rijnmond, heeft staatssekretaris M J. Key- zer van verkeer en waterstaat een gesprek gevraagd over de doortrekking van de metro, tra- jekt Slinge—Hoogvliet, naar Spijkenisse Doel is dit projekt onmiddellijk aansluitend uit te voeren. Kosten zijn naar schat ting 60 a 65 miljoen gulden Uitspraak Hoogspanning Een bankstel met twee vorstelijke banken en een royale fauteuil - telkens een genoegen om te zien en geweldig om in te zitten. Een echt fijn bankstel, dat Uw kamer niet tot verboden gebied maakt voor de kinderenhet is bekleed met onvoorstelbaar sterke Vistram. Komt U eens kijken bij' H. H. de Klerk 8 Zn. - naar de moderne, comfortabele meubelen met deze sublieme stof bekleed, {ja. neemt U gerust Uw kinderen mee). Om u een indruk te geven van de prijzen als hoekcombinatieDriezitsbank met eén arm leuning 975.-. Iweezitsbank met één armleuning 850.-. Fauteuil 650.- batterijen die móéten wet goed zijn! (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Het rende ment van de bedrijven in het Waterweggebied is hoog, zei ge committeerde drs. H. P. M. van der Dnft (ecoonmische aange legenheden) gisteren in de Rijn mondraad De kosten die de overheid voor hun havens en terreinen moesten maken, brengen het nationale nut van deze bedrijven echter op het zelfde peil als dat van bednjven elders in ons land EEN DAG Jongenskostuums Iedere vrijdagavond Uw koopavond e VRIJDAG 21 FEBRUARI 1969 Pagina 3 og ROTTERDAMMER Dtze bedrukte weefstof is de meest verkochte overgordijn- stof en U kunt wel begrijpen dat daar een goede reden voor zal zijn i 2o'n mooie en voordelige drukstof ziet U met elke dag.. en nu koopt U deze stof voor «en nog aantrekkelijker .prijs. partijverkoop van 2000 meter wstfstof bedrukt met fiamé effekten, nu door een struk- tuur afwijking van het doek voor bijna de halve prijs, per meter, voor nog mr halve gutden. vier en 1 np- ZwiZm Vrijdagavond om 6 uur begint d« verkoop van 2000 meter fantastisch mooie weefstof in 3 dessins bedrukt en in prach tige kleurenkombmaties, 120 cm breed, per meter voor Ookmandtamtumnofum Stén t*i efteMft bttt (Van een onzer verslaggevers) Hiermee less am het einde van hel twee dagenlange begrotingsdebat. Bij de behandeling der planologische za ken klonken reeds reacties door op het „Plan 2000 dat Botterdam donderdag openbaar maakte. In de Bijnmondraad blijkt ongerustheid te bestaan over Voome-Puttcn. De heer B Duyster (socdie als eerste ondertekenaar van de motie fungeerde, zei blij te zijn met het standpunt over Voorne-Putten, dat het dagelijks bestuur emd 1967 uit sprak Daarbij werd geformuleerd dat het eiland als woon- en recreatiege bied behouden moet blijven. Ondanks uitspraken als deze en die in de Tweede Kamer nog pas werden gedaan is er ongerustheid als gevolg van de stroom rapporten over de door en voor Rotterdam gewenste ontwik keling In de noordelijke delta De TIE GEHELE Rijnmondprobleraatiek D is uitputtend behandeld tijdens de begrotingsbehandeling Vanv, ege de etrnktuurdebatten der afgelopen maanden kwam de begroting pas nn aan de orde. Wat dit betreft, kunnen v.e constateren i dat 7.ij aangenomen is En dat ditmaal l gelukkig bijna mei os er de struktuur gesproken is Wel speelde de strnktuur, tbc broodno dig moet veranderen, een rol En kwam de betrekkelijke machteloosheid mui hel openbaar hehaani op vele gebieden dui delijk v. eer naar voren Helaas begeeft de Rijnmondraad neb ook nog steeds in kleine details, die aan bet niveau van so'n debat mei ten goede konten Te constateren valt dat de raad geen planologisch hottva-rt beeft Het bestuur evenmin, maar daaraan wordt gewerkt In alle rust, volgens gecommitteerde Biersma De stormachtige ontwikkeling gunt echter Rijnmond geen ru»t En daar uit volgt dat Rijnmond ook op dit front achteraan konrt Jamnier dat liet zijn visie niet klaar heeft op de vele vragen, die de situatie j— '.an Rotterdam dat slraks niet verder t kan met zijn ontwikkeling oproept. Oj> de indruk» ek- kemle reeks rapporten moet Rijnmond bet antw oord nog schuldig blij ven Over en kele maanden zal een nota met visie op problematiek verscluj- Rotterdam-Delta nen. En voor hdt jaar om is komt er een ontwerp-struktuurnota niet een visie op het gehele gebied. Maar wat is liet ge hele gebied? Rijnmond is al niet meer los te denken van de Delta. Vandaar de vragen of niet een groter bestuurlijk ge heel voor ZVF-Nederiand tot stond moet worden gebracht i In dit verband i» bet prettig te horen dat het Rijnmondbestuur de grenzen van het gebied voor discussie open wil stel len Want de toekomst van Rotterdam is ook die van Dordrecht en die van Ber gen op Zoom en Vhssingen, om enkele namen te noemen. Men kan nu «vel onge rust zijn over Hockscbe Waard of Voor ne-Putten Maar dan moeten alternatieven worden geboden. Merkwaardig is bet groeiende verzet m Rijnmondkring tegen bet plan-Rijnpoorthaven. Onbegrijpelijk dat deze betrekkelijk kleine, maar noodzake lijke aanvulling van het Rotterdamse lia- vetiareaal zoveel voorbereiding zou moe ien kosten. Terwijl op regeringsniveau al tekenen van bereidheid zijn getoond Onnodig was in feite de motie over bet genage womn gcont mg ent Misschien meende men dat gecommitteerde Weststrate een steuntje nodig heeft als bij aan minister Schut eictra woningen uit de reserve gaat vragenIn ieder geval zijn de aantallen woningen, die Rijnmond mag bouwen, aan de bedroe vend lage kant. Voortd als men kijkt naar de behoefte, die de ontwikkeling met zich brengt, me de als «evolg van voorgenomen sane- "ugsplannen. Met meer woningen kan de leefbaarheid van dit gebied ook een sti mulans krijgen. Ook niet een betere ver deling, die met woonniimtelftgitnna- Cebcwijzen was bedoeld. Daarvan i« nog hitter weinig terechtgekomen Dit deelde gecommitteerSe C. M. L. Roozemond donderdag mee in de Bijnmondraad. Hij meent in dit stre ven sterk te staan, mede gezien de passages over Spijkenisse In het NS-rapport „Spoor naar 75". Daarin staat dat van een spoorlijn door de Delta tot 1975 niets kan komen en dat het logisch is dat Spijkenisse op de metro wordt aangesloten. .Ms prioriteiten op het lijstje van grote verkeersverbindingen staan ge lijktijdig bovenaan de Willemstunnel en de Zoomsetunnel, zei de gecom mitteerde Met de laatste zou het rijk m 1972 moeten beginnen. Rijnmond heeft vervroegde aanleg gevraagd, maar in Den Haag zijn geen moge lijkheden Reeds een jaar geleden heeft Rijn mond met de NV Benelustunnel kon- takt opgenomen Van die zijde ver klaarde men. zich bereid tot een gesprek om te zien welke mogelijk- neden er eventueel tot vervroegde bouw zouden zijn. Maar tot dusver heeft de heer Roozemond niets na ders gehoord. Alleen al aan Infrakstrukturele werken voor het verkeer zou in 1975 voor een miljard moeten zijn uitge voerd, deelde de gecommitteerde mee Daaronder valt dan niet de Blankenburgsetunnel, die misschien In 1978 la uitvoering zal zijn Telt men projekten als de vervanging der Spijkemsserbrug en de „Alexander- tunnel" (nieuw idee van rijkswa terstaat, ten oosten van de Van Bne- nenoordbrug) er nog bij dan gaat het al om anderhalf miljard We zullen met alle middelen pres sie uitoefenen om te bereiken dat iets wordt gedaan aan de grote ach terstand, betoogde de heer Rooze mond. Wat de wensen van Rijnmond be treft om vergunningverlenende instantie op het .gebied van busver voer te worden deelde de gecommit teerde mee dat staatssekretaris Key- zer het weinig aantrekkelijk vindt om de Wet Autovervoer Personen al leen voor Rijnmond te wijzigen P TH BIERSMA panologie heer Duyster meende ook dat de con clusies van de dne onlangs versche nen rapporten met met elkaar over eenstemmen \le willen geen rekening houden met plannen om Voorne-Putten te vergraven, zei hfj. Het stopzetten van de normale ontwikkeling kan men de bevolking niet aan doen, zei ht). Deze PvdA-spreker vroeg nm grote aan dacht voor het landschapsschoon en ontsluiting ten behoeve van de re creatie btl de voorgenomen ruilverka veling van het eiland. De heer A J v d Berghe (kath), die ook tot de ondertekenaars Van de motie behoorde, pleitte voor een structuurschets van het gehele gebied Het is tijd dat Rijnmond een duide lijk geluid op planologisch terrein laat horen, meende hij Onder de mo tie stonden verder de handtekeningen van de heren A. Versloot (soc), P J. Bliek (kbM. A. B L v Meetalen (prot chr), C H Kleinbloesem (sg), A v. d. Veer (pac. soc), B E. Colle (comm In de motie werd de betekenis van de ruimtelijke ordening voor de to tale ontwikkeling van hel Rijnmond gebied beklemtoond, evenals de be langrijke plaats, die de Rijnmondwet de zorg daarvoor toekent De eerste zittingsperiode van de Rijnmondraad moet toereikend zijn voor de formulering en vormgeving van een planologische visia op de ontwikkeling van het gebied, die een basis zal vormen voor de verdere ak- tiviteiten, in nauwe samenhang met de Delta, aldus de motie Gecommitteerde Biersma zegde toe dat de Bijnmondraad rond de jaar wisseling een uitspraak zal kunnen doen over een planologische nota. Als men zover is kan worden voortge- werkt op de weg naar het maken van een streekplan voor het gehele ge bied. Wat Voorne-Putten betreft duidde de heer Biersma op de uitspraken, die de ministers Bakker en Schut vonge flNAANGENAAM deed aan de wijze U waarop van PvdA-ztjde de kwestie van de voorzittersbenoenung nog eens werd uitgespannen Het uitspreken van dit „Stuk teleurstelling" zal wel bedoeld zijn als politiek vuurwerk. Van nicer gewicht was de mededeling dat de PvdA voor de volgende verkiezingen een „pro gressieve concentratie" gaat vormen Ook wij zijn benieuw d of ook de con- ftssionele partijen, althans de meeste daarvan, zich voor de stem busstrijd in 1970 kunnen verenigen Dat dit nu nog met kon worden meegedeeld is met zo verwon derlijk, ook al politiek zoveel in omdat in de landelyk beweging is. Wat de verkeersverbindingen betreft is Rijnmond helaas nog niet verder geko men dan een soort im entansatie van de enorme achterstand Troost is dat Rijn mond zelf met de schuldige kan worden genoemd En dat het bestuur hard wil werken om (bijvoorbeeld) meer tunnels en metr metro uit het vuui te slepen Hard werken is nodig op alle gebie den, waar Rijnmond zich kan bewegen Al was het alleen maar citaat van voor zilter Fibbe „met zijn allen Rijmnood gezicht te geven Deze twee dagen heb ben we! bevestigd dat het zover nog met BOTTERDAM De directie van de NV Overzeese Gas- en Electrici- tcitsmaatschappij (Ogem) heeft dins dag meegedeeld, dat haar dochter, NV Wolter en Drost, de NV Sawena te Middelburg heeft overgenomen. Verder heeft Wolter en Drost van E. M. Jaarstna de afdeling centrale verwarming verworven. Ter uitbreiding van de handels activiteiten van Ogem werd ook een principiële overeenkomst gesloten met de aandeelhouders van het technisch bureau „Konig" NV te Amsterdam. De Ogem deelt hierover mee, dat deze Amsterdamse NV vanaf heden tot het Ogem-concem kan worden gere kend In de leiding noch in de werkzaam heden van de overgenomen bedrijven zullen wijzigingen worden aange bracht De NV Sawena en het tech nisch handelsbureau Konig zullen on der eigen naam blijven werken De afdeling centrale verwarming van E M Jaarsma zal xn Wolter en Dros worden geïntegreerd In de drie bij de transacties betrokken bedrijven werken m totaal 250 man De eerste twee transacties zijn in contanten, de laatste in aandelen week in de Tweede Kamer hebben gedaan De partiele wijziging van streekplannen ten behoeve van de Rijnpoorthaven vereist meer studie dan aanvankelijk werd aangenomen Verder gaf de gecommitteerde een uitvoerige beschouwing over de werkzaamheden, die m Rijnmondver- band op planologisch gebied worden ondernomen Hij ging nog m op de Kwestie van de hoogspanningsïeidmg, die Rotter dam bovengronds door V laardmgen wil bouwen m het kader van de ring verbinding met Europoort. Vlaardm- gen as tegen het bovengrondse karak ter van deze leiding en nep in 1967 de bemiddeling van Rijnmond in. Uit Den Haag werd te verstaan ge geven dat moest worden aangetoond dat de leiding ondergronds zou kun nen worden aangelegd Rotterdam vond de dan optredende extra kosten met bezwaarlijk De gewenste wijzi ging bleek echter alleen mogelijk als bepaalde veiligheidsmarges zouden worden ingekrompen Dat achtte de minister niet toelaat baar. Hoewel hij oog had voor de Rotterdam toestemming te geven de Rottedam toestemming te geven de leiding bovengronds te maken. De Vlaardingse gemeenteraad tekende bezwaren aan. Volgens de heer Biersma kan de minister Vlaardtngen verplichten de leiding toe ie staan en kan Vlaar- dingen zelf de aanleg nu nog een tijd tegenhouden SCHIEDAM Vanmorgen zijn in het hoofdkantoor van "Wilton Fije- noord achttien jubilarissen gehuldigd Burgemeester Roelfsesna was bij deze huldiging aanwezig om enkele ko ninklijke onderscheidingen, uit te rei ken De heer G Zonneveld uit Schie dam, die als voorman koperslager fit ter er veertig jaar op' had zitten, kreeg een zilveren eremedaille m de Orde van Oranje Nassau De ereme daille mbrons gmg naar de volgende heren, die eveneens veertig jaar in dienst van Wilton waren, de koker G Ravestem, de scheepmaker C J. de Roode, de ijzerwerker J Stijl en de ijzerwerker J Valk uit Schiedam en de Vlaardingse scheepsbesehleter A Sehoonfelt. Werknemers, die ook hun veertig jarig dienstjubüeum mochten vieren, maar het zonder eremedaille konden stellen, waren de bankwerker W. de Boer, de eiektromonteur P Krijgsman, de controleur J. de Ruiter en de beambte financiën en admi nistratie D Verbeek, allen uit Rotter dam, de Vlaardingse beambtes J. van Dongen en A. Kleiman en de Schie- damse beambte P. L. Verlinde. Naast de jubilarissen met veertig jaar waren er ook vijf werknemers die 25 jaar achter de rug hadden. Het waren de ijzerwerker C Hartensveld en de beambte C. de Kok uit Rotter dam, de beambte H D. Krabbendam en de controleur H. de Groot uit Schiedam en de baas buitentrans'port M Aris uit 's-Gravenzande. Alle jubilarissen kregen van ïr O J van de Vorm een insigne en een vererend getuigschrift ROTTERDAM Verolme Enginee ring Co gaat samen met de Belgische maatschappij Ateliers de Construc tion Eelectriques de Charleroi (Acec) het nucleaire deel bouwen van twee kern-energiecentrales met drukwa- terreactoren te Doei (ten noorden van Antwerpen) en het Tihange (bij Huy). Beide centrales die m 1973 m bedrijf zullen worden gesteld zul len een gezamenlijk vermogen leve ren van 1600 megawatt In Benelux- verband zullen de centrales samen werken Beide bedrijven hebben aangebo den voor Nederland een 400 mega watt-project te realiseren ROTTERDAM Shell Nederland Chemie zal de capaciteit van de suspensie PVC-fabriek m Perms uit breiden tot 80 000 ton per jaar Ver wacht wotdt dat deze uitbreiding mid den 1970 zal worden gerealiseerd Shell zal zelf voorzien in de levering van grondstoffen Plannen voor een vei dei e aanzienlijke uitbreiding tan de produktieeapaciteit van. polyvmy chlo ride zijn m een gevorderd stadium pp NB. Natuurlijk zijn de banken óók met twee armen te leveren, U betaalt dan 125 ,- per bank bij. Wat is Vistram? Een meng sel van katoen en Poly- urethan, dat aanvoelt als leer. Men heeft de gekste proeven genomen (o a. met schuurmachines) om te bewijzen hoe slijtvast Vistram is. Het gaat wer kelijk jaren- en Jarenlang mee. En het blijft mooi. U kunt het schoonmaken met droogsehulm of was benzine of water. COMPLETE WONINGINRICHTING - BEIJERLANDSELAAN 72-78 BINNENWEG 7 BOTTERDAM/DEM HAAG/UTfiECH77VLISSINGEN/H0GRN/öE LIER J O ROTTERDAM^ De vqftienjarii (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Rijnmond gaat zich met „vrijwillige inspraak" van ten minste zes gemeenten een plan opstellen voor de ontwikkeling en bezetting van droog industrieterrein. Rotterdam heeft als enige gemeente nog niet gereageerd op het verzoek van Rijnmond een bijdrage aan deze studie te verlenen. Wanneer Rotter dam niets van zich laat horen, gaan we met de zes andere gemeenten rustig verder, zo verklaarde gecom- mtiteerde drs. H. P. M. van der Drift donderdagmiddag tijdens de voortge zette behandeling van de Rijn- mond-begroting. De heer Van der Drift hield de Rijnmondraad lange tijd bezig met een referaat over ontwikkelmgspro- grammering Mr. H. Versloot (soc) besteedde grote aandacht aan de bestrijding en voorkoming van calamiteiten. Hij pleitte voor de instel ling van een hoogwaardige en professionele bestrijdingsdienst. De heer Versloot merkte nog op, dat het met de Rot terdamse brandweer gezien de ontwikkeling naar een professionele aanpak nu degoed e kant op gaat. De heer Versloot gmg ook in op het voorontwerp van een wet op de luchtverontreiniging. Gecommitteer de mr H. B. Engelsman stelde, dat de ideeen die omtrent de taken en bevoegdheden van Rijnmond op dit gebied leven, tijdens de hearing van de vaste commissie uit de Tweede Rotterdam zou volgens drs Van der Drift daarom alleen ae deur mogen openzetten voor die bedrijs en, die hoog waardige arbeid en weinig oppervlakte vragen Hij wilde een uitzondering gemaakt zien voor bednjven, die van nationaal belang zyn en die gebonden zijn aan het haven- en industriegebied van Rotterdam Drs. Van der Drift stelde, dat vol gens Rotterdamse rapporten voor 1980 in het Waterweggebied voor 30 miljard gulden in nieuwe industrieën ge ïnvesteerd zou v/orden Het leek hem het hoogste bedrag dat Nederland m z'n geheel als mvesteringskapitaal kan opbrengen De heer Van der Drift vroeg zich in dit verband af of men dan maar tot sluiting van Philips, Koninklijke Zont en DAF moet overgaan. Met betrekking tot de inkomensnivel lering merkte drs C G van Leeuwen (socop. dat de inkomens in het Rijn mondgebied vnjwel even hoog waren als elders, maar dat de leefbaarhe'd aanzienlijk minder was Sloven wij ons dan alleen maar voor anderen uit' vroeg de heer Van Leeuwen zich af Het Rijnmondbestuur was het met hem eens, dat de rijksoverheid de ex tra-kosten, die nodig zijn om het leven in deze gebieden meer inhoud te ge ven, voor haar rekening dient te rie men. Gecommitteerde mr. H. R. Engels man deelde naar aanleiding van een vraag van mr. H. Versloot (socmee. dat Bet dagelijks bestuur van Rijnmond er bjj de gemeenten op zal aandringen het gebruik van aardgas voor verwar ming te stimuleren. IJjj tekende daarbij aan, dat een lager kolenverbrink de luchtverontreiniging zal verminderen Khmer naar voren zullen worden ge bracht. Ook zal hierover nog een adres aan de Staten-Generaal worden gezonden. Rijnmond dient volgens de heer Engelsman naast een vergun ning verlenende ook een controleren de taak te krijgen Zonder hoofdelijke stemming nam de Rinmondraad een door leden van de PvdA, CPN en PSP ingediende motie aan, waarin teleurstelling wordt uitgesproken over het lage contingent w oningwetwoningen, dat aan Rijnmond is toegekend. ROTTERDAM Het was jammer, dat het winterweer velen had weer houden, woensdagavond naar de Vólks-Universiteit tc gaan, want daar is in de aula door het Amsterdams Strijkkwartet voortreffeyk gemusi ceerd Dat de violisten Jeannelotte Hertz berger en Jan Huls, de altvioliste Rena Scholtens en de cellist René van Ast er bij het Concertino voor strijkkwartet van Igor Strawxnsky nog met helemaal m waren, was m dit toch altijd weer vreemd aandoen de werk met zo erg Prachtig werd het Strijkkwartet no 2 van Leos Janacek, dat de titel Intieme bneven draagt, uitgevoerd met als hoogtepunten het vol tempe rament gespeelde sublieme Adagio en het verstilde gedeelte in het Allegro Bijzonder mooi klonk de alt, die in dit werk dikwijls aan het woord komt Rijk geschakeerd klonk na de pauze hef Strijkkwartet in G, KV 156 sprankelend het Presto, met rag fijne pianissimi het hier en daar bijna dramatische Adagio, luchtig en licht het Menuet Voor het laatste nummer van het programma, het Kwintet voor klan- net en strijkkwartet m b, op 115 van Johannes Brahms, voegde de eerste klarinettist van het Rotterdams Phll- harmonisch Orkest, George Pieterson, zich bij het viertal Meeslepend werd het Allegro gespeeld, sonoor en vol hartstocht het Adagio, tintelend het Presto non assai en het vlugge laatste deel, waarin de cello een goede beurt maakte Met Jeannelotte Hertzberger als een aanvoerster met een voortreffe lijke streek en een temperamentvolle muzikaliteit waarbij de anderen zich vol overgave aanpasten, heeft het Amsterdams Strijkkwartet 'onder en met George Pieterson de aanwezigen intens geboeid, wat bleek uit de ovatie aan het slot van de avond G M Dersjant ROTTERDAM De vijftienjarige scholier Benne Dunimer van de Boom- g aardweg te Geervliet is vannacht overleden in het Dijkziigtziekenhuis Gisteren middag was de jongen plotse ling de Groene Kruisweg overgestoken Hij was toen aangereden door een per sonenauto, op de motorkap terecht ge komen, met zijn hoofd tegen de voor ruit gebotst en op de grond gesmakt, Hu kreeg ernstig hoofdletsel waaraan hij later is overleden. VOOR MENSEN MET SMAAK - KEUZE UIT VELE STULEN 8U te MIDDELLANDSTR. 72 TEL 010-235327 ROTTERDAM Tijdens werkzaam heden aan boord van het schip N O Petersen dat m de Eeiste Eemhaven ligt, is de 36-jange havenarbeider M W Maas uit de Ridderspoorstraat door een vallend pak cellulose van 220 kg aan een toet getroffen Hij is met ern stige verwondingen m het Zuiderzie kenhuis opgenomen in diverse stoffen en dessins, leuke vlotte modellen. Nu, als uitzonder lijk laag geprijsde voorjaarsaanbie ding, 6-16 joar, alle moten. ROTTERDAM ROTTERDAM ROTTERDAM ROTTERDAM ROTTERDAM HOOGVLIET SCHIEDAM vlaardingen LEIDEN ZEIST ARNHEM om i Betjeriardselaon hoek Slaghefestr i i Weit Krvtskode Korte Hoogstraol i Meent Katendr LagedijV r Winkelcentrum i Hoogilroot i Winkelcentrum lieiveld Haarlemmefilract Sloliaaf» t Winkelcentrum Preiifchaa!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1