Zeshonderd bezoekers bij concert WF-Harmonie BLIKSEMACTIE VAN GVP-KWARTET Eén week eten voor 500 kinderen in Biafra Nico van Slobbe weer Schiedams kampioen Bittere klachten over water Sportfondsenbad Rechtstreekse chartervlucht op 5 maart In Stadsgehoorzaal Vlaardingen Commissie gaat kunst bieden aan scholieren Brief aan milieu-inspecteur Auto tegen lichtmast: chauffeur gewond Kloppers kampioen tafeltennissstrijd marsen kleding en medicamenten is vanmorgen bij de school in een busje geladen om naar Den Haag te worden vervoerd. Slaande ruzie VLAARDINGEN Ruim honderd leerlingen van de vier klassen van het „C Kwartet" van de christelijke scholenge meenschap Groen van Prinste- rer hebben een bliksemactie ont ketend voor de kinderen in Biafra. Een hoeveelheid voedsel, Drie miljoen veel voordeliger l terienka marquisette dubbeibreed 210 cm Passagier raakt chauffeur: auto slipt sloot in Verkeerscliploma voor a.s. kleuterleidsters BRANDENDE PIJN STRUBBELINGEN vandaag Dinsdag en dagelijks MAANDAG 24 FEBRUARI 19Ó9 bQTTERDAMMER Natuurlijk PLATENBONNEN halen bij G. P. VAN DAALEN Jr. in het zeer spontane applaus van het enthousiaste publiek. Het programma na de pauze was vrijwel geheel cp „Wenen afgestemd. Behalve een selectie uit „lm Weissen Rössl", werden gebracht Wien bleigt Wien, Wiener Extrablatter, Servus Wien en de Radetzki Mars. Zowel het jeugdorkest onder lei ding van W. Vos en de Harmonie W.F. gedirigeerd door L. Th. Jansen kregen een ve-diende ovatie. (Van een medewerker) VLAARDINGEN We hebben een technische revolutie gehad en we hebben nu te maken met de wel- vaartsrcvolutïe. Zonder het toenemen van de welvaart, is het niet mogelijk om te leven". Aldus ir. B. Wilton, zaterdagavond in de Stadsgehoorzaal te Vlaardingen in zijn ope ningswoord, dat voorafging an het concert, va ndc Harmonie Wilton-Fij- enoord. Ir. Wilton, me ere-voorzit.ter is van de harmonie, voegde er nog aan toe, dat in deze welvaartsperiode, de ver antwoordelijkheid van de individu steeds toeneemt, wat ook weer meer problemen met zich brengt. Daarom moeten we proberen deze problemen gezamenlijk meester te worden. De jeugdharmonie bracht het - eerste gedeelte van de avond muzi kaal genot aan de ongeveer zeshon derd bezoekers MAASSLUIS Onder voorzitter schap van de heer D. Grootendorst, directeur van de Caland LTS, is een Commissie Schoolvoorstellingen ge - vormd, die zich tot taak stelt in sa menwerking met de scholen iets te doeii aan de kunstzinnige vorming van de schooljeugd. Secretaris is dc heer A. A. van den Broek, ambtenaar jeugd- en culturele zaken, terwgl verder de schoolhoofden en de Maas- sluise Kunststichting in de commissie Vertegenwoordigd zyn. De evenementen starten donderdag 27 februari met een jeugdconcert van het Gewestelijk Orkest voor Zuid-Hol land voor de drie hoogste klassen van de bassisscholen: woensdag 5 maart geeft hetzelfde orkest een uitvoering voor de hoogste klassen van het voort gezet onderwijs. De concerten worden gegeven in de Immanuëlkerk en er wordt naar ge streefd de jeugd de uitvoeringen te laten beleven in plaats van te laten „uitzitten". Het geheel wordt erop gericht een speelse wisselwerking tussen dirigent, orkest en leerlingen te bewerkstelligen. Dirigent Pierre van Hauwe, die de promotor van het Carl Orffschulwerk in ons land is. zal al dirigerend en pratend zowel zijn orkest als zijn ge hoor weten te boeien. Voor de laagste klassen van het voortgezet onderwijs komt er donderdag 20 maart in de kantine van de CaJand- l.t.s. een opvoering van „Het Boek Esther" door het poppentheater van Jan Nelissen. Deze vorstelling, die handelt over de helaas nog altijd actuele jodenvervol ging ten tijde' van koning Ahasveros, is ook voor houders van jeugdpaspoor- ten toegankelijk. Zij kunnen 'voor ƒ0,75 een kaart kopen in het Gemeente museum, Zuiddjjk 16 en op de dag van de voorstelling om drie uur aan de zaal. Een werkelijk ideaal corset, dat een enorme steun geeft en Uw figuur prima korrigeert zonder U in Uw bewegingsvrij heid te belemmeren'zo'n corset draagt toch iedereen het liefst. Sportcorset, gemaakt van een zware katoen broché en ver stevigd met baleinen. Met brede elastieken tussen stukken op de heupen en ha ken' en ogen zijsluiting, die afgewerkt is met zachte ve- iourstine. Dit prima corset verkopen wij voor een prijs die voor ieder een een aangename verrassing zal zijn voor nog géén negen gulden. Met de pittig gespeelde Junio ren-mars van Wichers introduceer den de 33 jeugdige muzikanten zich voorbeeldig, om te vervolgen met de Ouverture Mlniture van Lussenburg. Veel eer werd ingelegd met de Little Suite van H. van Lijnschoten, welk werk in een bewerking van Be- la Bartok .speciaal is gemaakt voor Amerika en waarvan de muziek ver der in Nederland alleen in het bezit is van de Harmonie W.F. Met de mars Little Boys van Knap pert, versterkt met zeven tambours, besloot de Jeugdharmonie haar goed verzorgd programma. De achttien leden van het Tam boerkorps W.F. verrasten daarna het publiek met de uitvoering van enkele goed gespeelde marsen, zonder bege leiding van andere muziekinstrumen ten. De harmonie W. F. opende haar aandeel met de Ouverture l'Italienne a Alger van Rossini; een werk, dat de musici volop gelegenheid bood om zich in te spelen. Dal was trouwens ook wel nodig want de „Premier Concert", het eerste klarinet-concert van C. M. von Weber, eiste veel van de 60 muzikanten. Aan enkele schoonheidsfoutjes bleek niet te ontkomen, maar dit deed weinig afbreuk aan het geheel. De drie solisten, J. J. Hardonk, C. J. P. de Heij en T. Martijn hadden een groot en belangrijk aandeel in dit werk en zij werden extra betrokken SCHIEDAM Geboren: AriJ A zv A A Schriel en S M Poot: Kobert zv K Vellinga en P J Bree; Ferenc N zv N A Maagden- bert en A E Meijer: Matthljs A zv G van Gogh tnCMb Hesman. Ondertrouwd: H Beekman 25 en A M L Grashoff 37; IC van den Berg 22 en M E van Boggelen 20: W Boele 22 en P Dijk huizen 22: R Pons 22 en J Schults 22: A Groene veld 23 en M van Meeuwen 19; E J Hulshof 19 en E M J Pannekoek 18: T D van der Moer 21 en D van der Hoeven 20: G Mostert 29 en E A Meeder 24: A C Oosthoek 25 en C H Bak 19; A T de Quant 22 en E A de Ligt 23; P W SeijJcens 25 en J W woudenberg 20: H H M Smulders 23en L SI Hadermann 21: L Stok 2! en J M E Rietveld 20; J A van de Walle 60 en C van Tfcortwijk 58; M J Wiesse 25 en G G Loch it; p D J Willemse 21 en M A van Beurden 15. Getrouwd: B C de Leeuw 27 en C Well 20; A Schaap 27 en E Noordwljk 23: J van Hooldalem 21 en J C Koogje 21: E L Boender 25 en E Set) 19; F B Verdoes 22 en S G A Ruljsbroek 20: T J P Bellaars 20 en 3 M L Huihoven 20. T/OOR de dépendance van het Groen van Prins ter er lyceum in Vlaardingen hebben enthou siaste leerlingen vanmorgen een koeveelheid medicamenten, voed sel en kleding voor hongerende kinderen in Biafra in een auto geladen. De zending gaat vol gende week met een rechtstreek se chartervlucht naar het nocd- gebied. Daar zullen de goederen worden over- gepakt in kisten om woensdag 5 maart per vliegtuig naar Biafra te worden ge- transportterd. De Vlaardlngse levering zal daar vermoedelijk zaterdag 8 maart arriveren. Deze snelle hulpactie is te danken aan het enthousiasme van de leraar wiskunde, die nauwe contacten onder houd met de internationale stichting Terre des Hommes. Hij verbelde de leer lingen over het wenk van, onder meer ds. Middelkoop In het Queen Elizabeth- hospital, waar gevochten wordt voor het leven van duizenden hongerige en zwaargewonde Biafraanitjes. Het hospi taal ligt in de buurt van de enige nog overgebleven belangrijke Biafraanse stad Oemalhda. VLAARDINGEN Twee Vlaardin- ■gers, de 40-jarige J. H. en de 38-jarige J. C. H.. raakten zaterdagavond slaags in café Rotterdam aan de Parallelweg. Bij de vechtpartij brak de ruit van de voordeur van het café. Beide mannen liepen snijwonden op en moesten door de GGD naar het Holy ziekenhuis wor den gebracht. VLAARDINGEN Geboren: Oscar F zv G Hooljmeijer en F J Mensinga; Ramon zv A C Sjoukes en M Muis. Overleden: T Snijders 84 wv p van vliet; A K Olsthoorn 78; D M Goedheer 59 ev A den Hertog. Getrouwd: F H P van Setten 22 en J A van der Steen 23; H Jeup 23 en C van Brandwijk 20: Th Meertens 24 en B van Wasbeek 2t: Th H M van Rijn 25 en L M Heneweer 22. SCHIEDAM De drie-jarige Erwtn van 't Slot moest vrijdagmiddag naar het Ge meenteziekenhuis toen hij in de Valerlus- «traat onverwachts de weg opliep en werd aangereden door een personenauto, be stuurd door de 3S-jarige vertegenwoordi ger C. A. de G. Het jongetje Is in het zie kenhuis opgenomen. Voor minder dan de halve prijs verkopen wij deze mooie dub- belbrede vitragezo'n aan bieding maakt het nog eens mogelijk wat nieuws voor de vensters te hangen. De leraar vertelde van de drie mil joen kinderen die reeds zijn overleden aan hun verwondingen of vort de hon ger zijn omgekomen. Het gaat nu nog om 2,5 miljoen Biafraanitjes diie het zelfde lot direigen te ondergaan. Onder de indruk gekomen van al deze ellende besloten de leerlingen een blik- semaktie op touw te zetten. Anja Jong ste stampte, samen met. Hsdiewiena Scholten. Elise de Bruijn, Cora Sfcruijs en Hans Hockx, een akiiecomité uit de grond. Hot comité kreeg de medewer king van alle klasgenootjes en eind vo rige week zwermden de leerlingen uit over de stad om voedsel, kleding en medicamenten in te zamelen. Zij gingen apothekers af, naar dok ters, drogisterijen, winkeliers en de hui zen langs. De goederen werden zolang opgeslagen in de dépendance van de scholengemeenschap aan de Goudsesin- gel, waar de vier brugklassen zijn ge huisvest. Het resultaat van de aktie is dat 500 Biafraanitjes een week lang van voedsel kunnen worden voorzien. Ook stortten zij geld op het gironum mer 646900 van de stichting Terre des Hommes. Nederland. De leerlingen hopen nu dat hun aktie een kettingreactie veroorzaakt op an dere middelbare scholen onder het motto „Kinderen helpt kinderen red den". Vanmorgen is onder groot enthousias me het gecharterde busje volgeladen met onder meer baby- en kleutervoe ding en met rijst. Ver-der had men ka toen en linnen bij elkaar gegaard en onder de medicamenten bevonden zich verband en antibiotica. SCHIETBAANSTRAAT 7 Partij-verkoop dubbelbrede Terlenka marqulsette, 210'cm breed, normaal 4.25, maar nu vanwege kleine weefafwijkin- gers per meter voor nog géén twee gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van dit sportcorset van zware katoen broché, met baleinen versteviging enelas tieken tussenstukken -op- de heupen, in wit. taiilématen Jtffimji tl 68t/m'86 mJP hij versloeg in de finale clubgenoot Jan Landsbergen met 21-16, 21-17. De niet-N.T.T.B.-leden hadden reeds eerder de prijsverdeling bepaald: J. Kloppers werd kampioen bij de senioren, Anton van Oers bit de junioren. De tweeledige strijd tussen N.O.A.D. en T.S.F. om de verenigingshegemonie werd geheel in het voordeel van T.S.F. beslist: bij de senioren zegevierde de vereniging van Han Degreef met 57 tegen 33 punten, bij de junioren met 36-11. SCHIEDAM De Schiedamse tafel- tennlskampioenschappen 1969 hebben een „oude" kampioen opgeleverd: ge heel volgens verwachting heeft Nico van Slobbe zijn titel van sterkste spe ler van onze stad geprolongeerd. In de finale, waarin zeer verrassend Johnny Bujjk was doorgedrongen, liet hij er geen twijfel over bestaan dat de titel van Schiedams kampioen 1989 slechts aan hém toebehoorde. Ondanks bewon derenswaardige tegenstand won Nico van Slobbe (ereklasser) van Johnny Bujjk (overgangsklassespeler) met 21-14, 21-17. Aan deze finale waren enkele ver rassingen vooraf gegaan. René Schewe schakelde in de kwartfinale Hans Kreischer uit (27-25, 10-21, 22-20) en Buijk belette in dezelfde ronde Nol Braak het verder spelen: 13-21, 21-19, 21-13. Nico van Slobbe bereikte de fi nale gemakkelijker: alleen in de twee de game van de halve finale tegen Henk Eikmans ondervondhij de nodige te genstand (21-4, 23-21». In de eerste klas vochten twee Tsf- teamgenoten de strijd om de ereplaat sen uit: Aad Broeren won die met twee maal 21-19 van Hans Dries. De laatste had in de halve finale de verrassing Peter v, d. Broek uitgeschakeld (21-17, 21-18), terwijl Broeren de eindstrijd bereikte door een duidelijke zege op Theo v. d. Poort (21-12, 21-10). De tweede klasse leverde een eindzege op voor Noad-man Leen de Ligt. In de finale tegen T.S.F.-er Paul de Looze startte hij als outsider, doch een uit stekende toernooi-mentaliteit leverde hem'toch de overwinning en de eerste plaats op (21-19, 21-17). C. "Wijnties (N.O.A.D.) en R. v. d. Linden (T.S.F.) waren de finalisten in de derde klasse: hier werd de strijd in het voordeel van de Tsf-er beslist met de wat merk waardige cijfers 7-21, 21-16, 21-19. De vierde klas tenslotte gaf opnieuw een broederstrijd tussen" teamgenoten te zien: Piet Peek en Leo Hertog van Tsf 13 bereikten de eindstrijd en min of meer tegen de verwachting won laast- genoemde die met 21-23. 21-10. 21-19. Junioren-kamDioen 1969 van onze stad werd opnieuw Hans v. d. Broek (T.S.F.); voor Ook.msündagmorgen open Géén tel. of schrift, best Over de slechte kleedaccommodatie zegt mejuffrouw Hazebroek, dat het haar bekend is dat het Sportfondse- bad Schiedam niet tot de modernste baden van Nederland kan worden ge rekend. Het wordt echter altijd pri ma onderhouden. Zolang er geen subsidie van de gemeente komt, is het onmogelijk aan vernieuwing te denken. De klachten over onhy giënische toestand toestand in het de kelder waren voor haar nieuw. Overigens wordt het water in het bad eenmaal per veertien dagen on derzocht door de keuringsdienst voor waren in Rotterdam. Hierbij worden chloorgehalte en zuurgraad van het water gemeten. Een negatief oordeel wordt alleen gegeven, als het chloor gehalte en de zuurgraad van het wa ter zo laag is dat er bacteriën in kunnen leven. Dit onderzoe was verleden week. Het oordeel van de keuringsdienst was toen positief over de kwaliteit van het water van het in 1934 ge bouwde bad. SCHIEDAM Na twee avonden In tensief wedstrijdgenot zijn de Schiedamse tafeltenniskampioenschappen 1969 tot de helft gevorderd. In de tweede, derde en vierde klas senioren en de le/2e klas juni oren zijn op één na alle halve fina listen bekend. Bij de senioren-niet NTTB leden is zelfs de kampioen al bekend: J. Kloppers, die atleen de nodige tegenstand ondervond van E. Bijl, die tweede werd (21—9 20—22 2112). In de tweede klasse deden zicg gean grote verrassingen voor, maar de uitscha keling van de als tweede geplaatste Bram Koogje door Fred Seger (17—at 17—21) kwam tooh min of meer onverwacht. De overige geplaatsten, Paul de Looze, Peter van der Lely en Leen de Ligt, bereikten wel de halve finale, al was dat voor laatst genoemde slechts een dubbeltje op z'n kand (15—21 24—22 23—21) tegen Fred Geyp). In de derde klasse bereikten twee van de vier spelers de halve finale niet. H. Buitendijk (RVS) kwam weliswaar als tweede door zijn poule, maar zag zich door Ruud van der Linden de pas afgesne den. Piet Peek, als 4e geplaatst, verloor ln de kwartfinale van clubgenoot Gerard Wigmans (TSF). De vierde klasse-strijd leverde tot nu toe drie halve finalisten op: Plet Peek en Leo Hertog van TSF en Dlek Bijl van NO AD. De vierde halve finaleplaats -wordt betwist tussen Bertus van Etten en S. J. Foncke, een strijd die donderdagavond plaats vindt. De Junioren ie/2e klas (gecombineerd) lieten er geen twijfel over bestaan dat de le klassers duidelijk de sterkeren waren. De strijd om het Juniorenkamploensehap van Schiedam wordt een complete TSF-aangelegenheld, want de overgebleve nen zijn Hans van den Broek, Wim van der Poort, Jan Landsbergen en Peter van der Hoeven. Harry Krommenhoek en Henk de Reus gaan onderling uitmaken, wie zich 2e klas-junlore-nkampioen mag noemen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Is het water van het Schiedamse Sportfondsenbad aan de Burgemeester Knappertlaan wer kelijk zo slecht dat zwemmen prak tisch overantwoord is? Deze vraag stellen enkele leden van de Schie damse Zwemclub, die zich. met een brief vol bittere klachten hebben ge wend tot dokter E. J. Molt, inspec teur van het Milieu voor Zuid-Hol land. Hoewel de voornaamste klacht de kwaliteit van het water betreft, heb ben de SZC-leden, met SG/VW-di- recteur Peter van den Boom als woordvoerder, dokter Molt ook attent gemaakt op de kleedruimten in de kelder waar volgens deze leden ook van alles op aan te merken is. De directie van. het bad heeft bij monde van mejuffrouw C. Hazebroek aanvankelijk tamelijk lauw gerea geerd op deze klachten. Toch is nu deze directie ook klaarwakker ge worden. „Het probleem zal in de naaste toekomst wat belangstellender worden benaderd" is de reactie op de klachten. VLAARDINGEN De 34-jarige W. A. M. L. uit Dordrecht schoot zondagmid dag met zijn personenauto van de Maas- sluisedijk. Zijn wagen kwam in een sloot tot stilstond. Het ongeluk werd veroorzaakt door een naast hem zittende vrouw, die een kind over de voorbank tilde, waarbij de bestuurder werd geraakt en de macht over het stuur verloor-. De 35- jarige inzittende, mevrouw H. de J - van V., liep snijwonden op aan het ge zicht. Op d e Korte Hoogstraat wilde zater dagmiddag de 17-jarige D. M. P. van haar bromfiets springen. Hierbij bleef zij echter haken achter het spatbord. Met een verwonding aan 'haar buik is hot meisje naar het Holyziekenhuis vervoerd. CHIEDAM De 29-jarige stellingbou wer B, v. A. moest naar de Dr. Noletstich- ting toen hij op rijksweg 20 bij de afrit naar Kethel met zijn personenauto tegen een ANWB-lichtmast terecht kwam. Na een remspoor van 15 meter kantelde de auto tenslotte in de berm. De automobi list liet zijn auto voor wat die was en ging naar huls. Toen hij vroeg ln de ochtend aangifte kwam doen op het politiebureau werd- hij :nwel en moest met een hersen schudding en een geblesseerde linker schouder worden opgenomen in de Dr. No- letstlehting. In de nacht van zondag op maandag deed zich op de kruising van de Rotter- damsedljk en de Koemarkt een gecompli ceerde aanrijding voor toen de 22-jarige metaalbewerker G. K. met zijn personen- auot geen voorrang verleende aan de 30- jarige chauffeur C. E. uit Vlaardingen. Ook de 30-jarige W. M. kon niet vroeg tijdig stoppen en schoot op de ravagg jn. Bij het ongeluk deden zich geen persoon lijke ongelukken voor. Het rijbewijs van G. K, werd echter ingevorderd, aangezien de man onder invloed van sterke drank reed. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze dubbel brede Terlenka marquisette, 210 cm breed ^yi per meter De goederen zullen bij andere voor raden worden gevoegd' om begin vol gende week met het toestel van Martin Air naar Sao Tomé te worden gevlogen. Van dit Portugese eilandje voor de Bia fraanse kust worden de voorraden naar het end-ge vliegtuig in Biafra getrans porteerd. Men hoopt met deze luchtbrug, al thans wat Vlaardingen betreft, het leven van 580 kinderen te redden. Wil men werkelijk van redding spreken, dan zijn veel meer zendingen nodig. Scholen die willen Inhaken op dc bliksemaktie kunnen hun goederen voor direct transport naar Biafra zen den naar Steenzicht 53 te Den Haag, tel. 070 - 669453, voor Cokmtandtsmcrsen open Géén tel. of schrift, beit VLAARDINGEN Commissaris van politie dr. C. N. Peijater heeft vrijdag middag in de kanitine van het hoofd bureau aan 42 leerlingen van de kweek school voor kleuterleidsters. De christe lijke vormschool, verkeersdaploma's uit gereikt. Alle kandidaten waren voor dit examen geslaagd, wat de commissaris zeer verheugend noemde, te meer daar het landelijk gemiddelde 50 procent is. De heer P. Broos, directeur van de kweekschool, dankte dr. Peijlster voor de gastvrijheid in het politiebureau ge noten en bracht tevens dank aan docent adjudant C. Streefkerk. Hij complimen teerde hem met het feit dat alle leer lingen geslaagd waren. De beste drie kandidaten ontvingen uit -handen van de commissaris een schildje met het politie-embleem. Het waren de leerlingen M. Doorduin, A. A. J. de Koning en G. E. Toppen. Docent Streefkerk kreeg een boeken- bon, dde hem namens de leerlingen door de dames K. Groothuis en G. Ploeg werd overhandigd. SCHIEDAM De dooi heeft onprettige gevolgen gehad voor een verfwinkel op de Hoogstraat. Van het dak van het Mo- nopole Theater kwam een lading sneeuw terecht op het glazen dak van een opslag ruimte. Er ontstond grote glasschade, ter wijl de sneeuw ook een opgeslagen hoe veelheid hout ernstig toetakelde. Vanuit het jasje van de 30-jarige mon teur J. de S. is zaterdag een portemonnee gestolen met 85 gulden. Het jasje hing in I een kleedkamer van het Sportfondsenbad. De woordvoerder van de klagers, Feter van de Boom, zegt zelf na af loop van waterpolowedstrijden in het Sportfondsebad keer op keer last hebben van aanhoudende branfende pijn in de ogen. Er zit namelijk te veel chloor in het water, maar daar naast heeft Peter van den Boom ook bittere klachten over de „onhy giënische middeleeuwse catacomben" zoals hij het uitdrukt, die als kleed ruimten dienst doen. Overigens is hij niet de enige kla ger. Een junior-SC-lid, de elfjarige Frank Ruseier, heeft diverse malen geklaagd over het permanent met rood opgezette en pijnlijke ogen rondlopen". Franks moeder heeft contact gezocht met andere ouders van jeugdige SZC-leden en ook daar komen soortgelijke klachten voor. De directrice van het bad, mejuf frouw C. Hazebroek, noemt al deze klachten wat overtrokken. „Wanneer iemand zegt dat er teveel chloor in het water zit, dan is dit een on deskundige uitspraak" is haar me ning. We kunnen met een handbewe ging ervoor zorgen dat er minder chloor aan het water wordt toege voegd. Zij zegt, dat er de laatste maanden wat strubbelingen zijn geweest om het water zwemklaar te krijgen, maar met dit probleem hebben alle baden te maken, ook die in Rotter dam en Vlaardingen. De protesteren den zijn echter een andere mening toegedaan. Zij zeggen, dat er van de andere baden in de Rijnmond nim mer klachten zijn binnen gekomen °ver de kwaliteit van het water. SCHIEDAM Aan de Zwalu wenlaan in Groenoord krijgt het nieuwe gereformeerde bejaardenkuis langzaam maar zeker gestalte. 'Het huis komt in de plaats van het be jaardenhuis aan de Nieuwe Haven, dat niet meer aan de moderne eisen voldoet en dat een meterslange wachtlijst heeft. Het nieuwe bejaardenhuis, waar voor overigens nog geen tig am. bestaat, wordt negen verdiepingen hoog en er zal plaats zijn voor 87 personen, verdeeld over 71 éénpersoonskamers en acht twee persoonskamers. Daarnaast komen er nog twaalf woningen voor bejaarde echtparen die een geheel zelfstandig leven zullen leiden, maar in noodge vallen op de verzorging in het be jaardenhuis kunnen terugvallen. OpstotndiQgskcrk: Klaverjassen Kieuw- land. 19.30. Wijkcentrum: Ouderavond Thorbec- kesonool, 29. Chr. Sociale Belangen: Chr. Besturen bond. 20; BB-oefening, 20. Aula Spleringshoeklyceum: Schiedanose Fltmkrlng: „Bfow-Up" CM. AntonlonjJ. 20. Bijkantoor „De Rotterdammer": Lange Kerkstraat 82. Redactie Schiedam: R. M. van Houwetln- gen, Jultanalaan 34. tel. 2857 04, bgg. 11 55 83. Klachten bezorging: Joh. Gröneveld. Sin gel 93, te!. 26 33 03. maandagt)m vrijdag 18.30-19.30 en zaterdag 18-19 uur. Meldingen luchtvervuiling en geluidshin-- dcr: 26.28.26. Apotheek: 't Gouden Hert. St. Lidui- nastraat S8. tel. 26.83.64. In het hoofdgebouw komen op de begane grond de recreatiezaal en de diverse dienstruimten. Op de etages zijn de woonvertrekken en de perso neels- en ziekenkamers te vinden. De belangstelling is enorm, reeds nu is een grote wachtlijst aangelegd. m Vanmorgen om acht uur kwam de 19- jarlge VI. S. uit Vlaardingen ter hoogte van de Vijf Sluizen tegen een steunpilaar van dit sluizencomplex terecht. Het onge luk gebeurde toen de man ln het spiegel tje keek en plotseling een ruk aan het stuur gaf, waardoor hij de macht verloor. Met een hoofdwond moest S. naar het Vlaardingse Holyziekenhuts worden ge bracht. De wagen is totaal vernield.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1