BOTSENDE MENINGEN IN RAAD op was zijn kant m Gemeente voelt regionale voor Voor en iAANKOOP VAN VERLIEF MOEIZAAM Olympische sportploeg naar reünie Rozenburg Scholenbouw wordt toch doorgezet zaken AGENDA Apparatuur bij Taskerdemiig ondeugdelijk? ACTIE VOOR ZWEMBAD gezellig PPSC krijgt gebouwt op „Thurlede" Halve ton voor „Zwembad-Zuid'9 Prot. chr. fractie tegen aanleg parkeerterrein Provincie heeft wel oog voor onze problemen' Bestuur „GroenoordT hoorde toe SfetficgetL Hasjisj en opium in beslag genomen Vlaardingers bij damstrijd R'dam in de finale Al in 1946 Wethouder Scheffers: Soldaat gewond Weinig interesse voor schaakinstuif Vier tafeltenniseïubs liepen achterstand in ELASTIEKEN KOUSEN BOONEN 1 nil beduidend goedkoper gebloemde cretonne ±120 cm breed eéffk (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De gemeente krijgt een voorlichtingsambtenaar, maar het was een dubbeltje op zijn kant of het was op de lange baan geschoven. De woordvoerder van de prot. chr. en KVP-fracties hadden gisteravond tijdens de raadsvergadering overwegende be- bezwaren tegen de aantrekking van deze man en aangezien de WD- fractie verdeeld was en het afgescheiden lid van Boerenpartij C. Muijs bezwaren had, waren er zstien leden voor de benoeming èn vijftien tegen. «2, GEEN VOORRANG GEEN INSPRAAK BEROEPSKERN zijn belangrijke VOOR U, MEVROUW..., vandaag I"en morgen en dagelijks Huldiging >r k it hy staan 'flgè- ding: ps?-. Soed. Prachtig* gebloemde cretonne, een luxe gordijnstof bij uit-' stek, is een van da v*l* mooi* stoffen die wij op om* t* etage verkopen. Drukstof in rijk dessin, een soepele overgordijnstof in wel 4 verschillende kleurkombins- ties, verkopen wij per meter voor nog géén rijksdaalder. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze gebloem de cretonne, een prachtige gor dijnstof in mooi dessin en in 4 verschillend* kleurkombinaties per meter voor Ook rmtndtgmatttn epm Géin ut ef tehrift bft Pikant bij het geheel was, dat de prot. chr. wethouder Eijkenaar voor de benoeming stemde, terwijl zijn tractie bij monde van tie heer S. J. Bosman zich tegen een voorlich tingsambtenaar verklaarde. Voordat men tot stemming overging was er een eindeloos debat, waarbij vooral de combinatie met het SG-blad in nieuwe vorm grote tegenstand kreeg. Woordvoerders van de diverse fracties waren tegen deze samenwer king met het SG-blad, omdat daar advertenties in komen en men zich afvroeg of een gemeente zich dan nog wel onafhankelijk kan. opstellen. De woordvoerder van de prot chr. -groe pering in de raad, de heer S. J. Rosman, was speciaal tegen de com merciële samenvoeging. Ook had hij bezwaren tegen dé advertentieex ploitatie. Zijn grootste gram betrof het feit, dat dit voorstel aan de orde komt SCHIEDAM De aankoop van het Ipand Lange N'ieefivstraat 57, die |tj«odzakelijk is omdat op de plaats Ivan' het pand in de toekomst de zul» fdelijkc industrieweg zal komen te lo pen, ontmoette tijdens de raadsverga dering nogal wat weerstanden. Met iname het raadslid 3. van Katwijk |(prot.) keerde zicht tegen het I voorstel. Hij vond het onjuist, dit pand mi lal aan te kopen en voor verbouwing 135.000 gulden uit te trekken. Het |pand zal namelijk pas over tien jaar Iworden afgebroken. Tot die tijd zal fhet dienst -doen als onderkomen voor enkele gemeentelijke onder wijsdiensten. KVP-woordvoerder H. jjW. Metaal was het met de stellingna- me van de heer Van Katwijk eens. Burgemeester Roelfsema verklaar de echter, dat er reeds in een Raadsvergadering in 1946 een plan ter f tafel kwam waarop deze zuidelijke industrieweg stond afgebeeld. Dat werd toen door de gemeenteraad aangenomen. Ook in het vorig jaar verschenen structuurplan van de ge meente werd hier nog eens op gewe zen. „Wij kunnen hier beslist niet meer van af" verklaarde Schiedams burgemeester. Onderwijswethouder mejuffrouw G. D. de Graaf zette nog eens uiteen, dat diverse onderwijsinstellingen over -de hele stad verspreid zijn, ter wijl er ook nog een stel thuiswerkers zijn. Er is namelijk nergens ruimte, zei zü, en alleen al uit oogpunt van ef ficiëntie zou het wenselijk zijn, dat deze op elkaar aangewezen gemeentelijke diensten bij elkaar zouden komen te zitten. Dit maakte op de raadsleden zo'n indruk, dat er niet over het voorstel behoefde te worden gestemd. Alleen de KVP-er mr. J. B. Schueler wenste de aantekening dat hijtegen was. ie: )P Jt" ik Jiir Cr" Ie IV" n e. SCHIEDAM De zaterdagmiddag- vereniging PPSC mag binnenkort "met de bouw van een eigen clubge bouw op het sportpark „Thurlede" beginnen. De gemeente heeft toestemming verleend. g. Het bestuur van PPSC heeft voor jjdit clubgebouw één van de oude ba rakken van het ziekenhuis aange- Het is de bedoeling dat eigen leden deze barak zullen slopen en |weer zullen opbouwen op het PPSC SCHIEDAM Morgenavond, woensdag, wordt in het clubgebouw S"?6 Toekomst" van Excelsior '20 de |vierde sportsoosavond gehouden. De- te avond wordt georganiseerd door de plaatselijke sportpers in samen werking met de SBLO. Nadat in de vooravond gelegenheid zal zijn met wkaar van gedachten te wisselen zui den om half tien John Bluming en [Wek Hollander een demonstratie ka pte en Bojitsu geven. SCHIEDAM Aan het kapitaal van de Stichting Zwembad-Zuid is een bedrag van ƒ50.000 toegevoegd. Dit bedrag is bereikt door spaarbrie- ven, vele losse giften en de actie van een werkgroep. Het zwembad, dat geboren is uit een particulier initia tief, komt op de hoek van de "Willem de Zwijgerlaan en de Westfranke- landsedijk. In het stichtingsbestuur zijn enkele wijzigingen aangebracht Voorzitter is nu de heer J. Crama, die de heer W. de Vries is opgevolgd. Het secre tariaat is in handen van mevrouw J. Ouwens-Mulier, Lekstraat 14a, die de plaats inneemt van mevrouw Van der Drift-Wee'da. Als tweede voorzit ter is gekozen mevrouw Hoek, die de plaats van voorzitter Crama inneemt. voordat de cultuurnota ter sprake is gebracht. In deze cultuurnota komt de positie van de Schiedamse Ge meenschap ter sprake. Een deel van de prot chr. fractie meende echter, dat het nuttig en wenselijk zou zijn dat' er een centrale contactman zou komen tussen de gemeente en de pers. Het SG-blad in huidige sa menstelling is een lezenswaardig blad, aldus de heer Rosman. Hij vond het onjuist, dat dit blad en een ge meentelijk orgaan zouden worden sa mengevoegd. De Schiedamse Gemeenschap, die ,een representant wil zijn van wat ni de particuliere sector naar voren komt, wordt door dit 'voorstel in de sfeer getrokken Van'de gemeentelijke overheid en de heer Rosman vond dit. een reden om zich niet op deze weg te begeven. Over de financiële exploitatie van- het nieuwe gemeentelijke SG-blad was de prot. chr. fractie van mening, dat men met het oog op de slechte toestand van de gemeentelijke finan ciën aan dit voorstel geen voorrang moest verlenen. Ook de heer W. J C. Willemse verklaarde zich namens de KVF-fractle sterk tegen dit voorstel. Hij vond de exploitatiebegroting k f 30.000 per jaar aan de lage kant en schatte het tekort eerder op ƒ50.000 per jaar. Hij vond, dat met het aan trekken van een voorlichtingsambte naar en de combinatie SG blad/ge meentelijk voorlichtingsorgaan een avontuur tegemoet gaat, waarvan de gevolgen niet zijn te overzien, Burgemeester H. Roelfsema was met de huidige opzet van het SG-blad wel tevreden, maar hij vond dat de gedachten van deze Instelling onder bredere belangstelling moeten worden gebracht Hij verklaarde nogmaals, dat de SG geen enkele Inspraak heeft in het gemeentelijke gedeelte, terwijl het andersom net zo is. Wat betreft de huidige gemeente lijke uitgave „Het Stadhuis meldt", gerkl&arde hij, dat het steeds moei lijker wordt dit blad te laten? verschijnen. Het is dan ook de laatste vier maanden niet meer uitgekomen. Ambtelijke stijl is voor dit blaadje niet geschikt. Ook zei burgemeester Roelfsema nadrukkelijk, dat de nieu we voorlichtingsambtenaar alle vrij heid van B, en W. krijgt cm zijn functie uit te oefenen. Hij zal beslist geen scherm worden tussen de over heid en de burgerij. Het afhuren van ruimten in dag- of advertentiebladen vond burge meester Roelfsema helemaal uit den boze. „Dan gaan wij als gemeente een partij bevoordelen en dat is nu juist wat wij 'als gemeente niet wil len", aldus de heer Roelfsema. Nadat het VVD-raadslid G. Ver- hulsdonk had verklaard dat men in bet nieuwe blad maar alle adverten ties moest laten, vervallen en het hele S. J. ROSMAN geen commercie tekort op de begroting moest zetten, een idee waar burgemeester Roelfse ma niets voor voelde, kwam ten slot te de stemming. Schiedam gaat een. echte voorlichtingsambtenaar aanstellen. De gemeente voelt in principe wel iets voor een regionale brandweer. Dit verklaarde burgemeester H. Roelfsema gisteravond in antwoord op vragen van diverse raadsleden, die dit probleem ter sprake brachten. Het college van B. en W. wil een grotere beroepskera aantrekken en vroegen hiervoor een krediet van ƒ100.000. „Wij willen dit", aldus burge meester Roelfsema, „omdat het steeds moeilijker wordt vrijwillgiers te vinden. Toch zal ook in Schiedam de vrijwillige sectie het grootste ge deelte van de brandweer moeten uit maken, al was het alleen maar omdat de gemeentelijke financiën niet toestaan een volledig beroepskorps ■bij de brandweer aan te stellen." „De personeelsbezetting bij de vrij willige brandweer baart zorg", aldus dé heer Roelfsema. „Van de twintig kandidaten worden er gemiddeld tien afgewezen en meestal omdat de me dische keuring bijzonder streng is." De commandant van de Schiedamse brandweer, de heer D. de Jager, is verleden jaar 100 Schiedamse bedrij ven langs geweest om propaganda te maken voor de vrijwillige brand weer, maar wat uit deze tournee is gekomen is minimaal", aldus burge meester Roelfsema. „De belangstelling voor de heugd- brandweer valt echter bijzonder mee", zo verklaaitde de burgemeester, die daaruit de hoop putte dat het vrijwilligerskorps van de Schiedamse brandweer binnen, niet ai te lange, tijd weer op sterkte zal zijn. Ook wees hij nog 'eens op de enorme eisen die aan een brandweerman in het Rijnmondgebied wrodt gesteld. „We leven hier in een gevaarlijke uithoek van Nederland", aldus Sehiddams - eerste burger, „het is dus zaak dat het brandweerkorps paraat is." SCHIEDAM De gehele prot. chr.-fractle heeft zich gisteravond unaniem tegen de aanleg van een parkeerterrein in het sportpark „Harga" gekeerd. Woordvoerder J. Poot verklaarde, dat er voor het ge vraagde krediet ƒ31.000 andere dingen beter gedaan kunnen worden. Hij noemde in dit verband het verbe teren van straten en pleinen in ande re stadsgedeelten, die aan vernieu wing toe zijn. Op dit parkeerterrein kunnen t.z.t de bezoekers van o.a. iHBSS hun auto kwijt; er is plaats voor 70 auto's. Het oude parkeerterrein moest namelijk wijken voor de wielerbaan en mo menteel zetten diverse automobilisten hun wagen in de berm, wat ook voor de groenvoorziening niet bepaald be vorderlijk is. Ook het KVP-raadslid mr. J. B. Schueler had tegen dit voorstel enig bezwaar en was dezelf de gedachte toegedaan als de prot. chr.-fractie. Burgemeester Roelfsema verklaar de, dat de wielervereniging Schie dam, die de baan gaat exploiteren, part nog deel hoeft aan het ontbre ken van een parkeerterrein. Dit had den enkele raadsleden gesuggereerd. „Waar sportaccommodatie is, moet een ruime parkeergelegenheid zijn", aldus de heer Roelfsema. Hij waarschuwde nogmaals, niet bij de financiële pa'tken te gaan neerzitten en iets af te stemmen, waarvan men denkt „ook dit zal in Den Haag wel weer een rood potlood ontmoe ten," Hij kon echter de vijfmans prot chr.-fractie niet overtuigen. SCHIEDAM Wethouder van fi nanciën J. Scheffers, heeft zich gisteravond in de raadsvergadering nogal optimistisch uitgelaten over het afwijzen van kredieten door Gedepu teerde Staten van Zuid-Holland. Op vragen van het KVP-raadslid H. W. 'Metaal verklaarde hij, dat in een gesprek met GS. dit college grote belangstelling had getoond voor de problemen van Schiedam. „Het gesprek in Den Haag was een goed gesprek", zei de heer Scheffers. Het college van B. en W. van Schie dam is namelijk verleden week „op protestmars" geweest naar Den Haag om te klagen over het afwijzen van vijf kredieten, waarbij o.a. een be drag van 69.500 voor de zo noodza kelijke vernieuwing van een brand weeralarminstallatie. De heer Scheffers zei nog steeds met G.S. in verbinding te staan en had geconcludeerd, dat het afwijzen van de kredieten niet alleen bij G.S. vastzit. „Binnenkort is er wel een toewijzing te verwachten", zei hij. MAASSLUIS Zaterdag omstreeks middernacht reed de 20-jarige dienstplichtig militair H. W. uit Brielle met zijn bromfiets tegen een op de Stationsweg stilstaande vrachtauto. Vermoedelijk was hij on der drankinvloed. Hij liep een hersenschudding op en wonden aan hoofd en knieën. De militair is per ambulance-auto naar het Holyziekenhuis te Vlaar- dingen vervoerd. De Koninklijke Ma rechaussee stelt een onderzoek in. Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het voltallige bestuur van de wijkvereniging Groen- oord zat gisteravond op de publieke tribune van de raadzaal. Daar was ook reden voor. want beslist werd over de scholenbouw op het Bach plein. De wijkvereniging heeft zich tot het laatste moment verzet tegen deze scholenbouw. Men vond de scholen te gevaarlijk staan en verder was men bang voor vernielingen, aangezien niemand toezicht kan hou den. De woordvoerder van de prot. Chr.-fractie, de heer S. Kuiper, kon zich het verzet levendig voorstellen. Hij meende, dat sommige bezwaren o.a. te weinig speelruimte voor de jeugd niet volledig zullen kunnen worden gecompenseerd, terwijl ook de te verwachten vernielingen een bron van ergernis zullen zijn. De heer Kuiper kon zich niét aan de gedachte onttrekken, dat de vaststelling van de plaats zodanig is geweest, dat men door tijdnood ge dwongen geen andere keus kon ma ken. Dat gaf hem het gevoel, dat het college van burgemeester en wethou ders „achter het hinkende paard, of de scholenbouw, aanliep". De wethouder van onderwijs, me- VLAARDINGEN Voor de maan dagavond in gebouw Triangel gehou den instuif, van de schaakvereniging HVO, bestond niet zoveel belangstel ling als men had verwacht. Aan de instuif was de attractie verbonden, dat men de oplossing moest meebrengen van een eerder gepubliceerd probleem. Tvens moest men in de peelzaal opnieuw een (een voudig) probleem oplossen. Er kwamen drie goede oplossingen binnen en de heren W. de Vries, H. Steijen en B. van Driel werden te vens de winnaars van de drie magne tische schaakbordjes. Na het oplossen van het probleem, dat was te zien op een demonstratie bord, werd een simultaanseance ge geven door de HVO-schakers, Au- werda en Korpershoek. Beiden waren goed op dreef en wonnen de tien partijen. VUAARDINGEN Slechts vier plaatse lijke tafeltennisverenigingen 'werden tn de afgelopen week betrokken bij het Inhalen van achterstallige wedstrijden. De uitsla gen waren: Deroda 1 Intiem 2 5—5; Holt. 3 Stokvis 2 7—3; Shell l SunUght 2 7—3 en NS 2 intiem 9 5—5. Nu de tweede ronde precies op de helft ls. wordt het voor sommige teams hard aanpakken om zich in de huidige klasse te handhaven of om te promoveren naar een hogere klasse. In de degradatiegroep ln de eerste klasse heeft Intiem 1 de feldlng met zeven pun ten uit vijf wedstiiden. Daarna volgen drie teams met zes punten uit vijf wedstrijden, waaronder stadgenote Hollandtaan l. Al leen de bovenste twee aankomenden zullen eerste klasser blijven, zodat hier enorm wordt gestreden om de laatste punten. In de derde klasse heeft Shell 1 vijf punten uit vijf wedstrijden en hier zal het moeilijk zijn om zich een klasse hoger te plaatsen Voor derde klasser SunUght ziet het er gunstig uit om zich te kunnen handhaven. Samen met Amroba 2 lelden de zeepmannen met acht punten uit vijf wedstrijden. URTTC 1 zal het vermoedelijk niet red den om te promoveren van de derde naar de tweede klasse. De vijf punten uit even zoveel wedstrijden geven daar weinig moed op. Het eerste team van De Wind molens met vier uit vijf is ook praktisch uitgeschakeld voor pormotte. Tenslotte ls ook voor Flardinga met twee uit vijf zeen promotie weggelegd. juffrouw G. D. de Graaf, zei in de toekomst meer met de wensen van de omwonenden rekening te zullen hou den. „Maar nu zijn wij door tijdnood gedwongen, snel een beslissing te ne men." Ook beloofde zij de nieuw bouw van scholen in de toekomst wat meer in de publiciteit te brengen. „Maar op een wijkavond in Groe- noord, begin 1968, hebben wij deze plannen békend gemaakt. Hier ligt ook weer een taak voor de nieuwe voorlichtingsambtenaar", aldus me juffrouw De Graaf. De raad ging aama zonder hoof delijke stemming akkoord met het voorstel. zakken Ze moeten ineenvloeien met de lijn van het kos tuum. Ze mogen niet uit zakken. Ze moeten glad zitten. Dat is het geval bij de zakken van een FORTEX kostuum. Daaraan ziet u dat aan eik onderdeel van 'n FORTEX kostuum de grootste aan dacht wordt besteed. Er is niets aan het toeval overgelaten. Kies uit onze prachtige kollektie Korte Hoogstraat 11a Tel. 346151, Vlaardingen. Schep sfeer met goede verlichting. Veilige ver lichting. Verlichting van de vakman. Van EIO.P.».DHIEH*y BINNENSINGEL 165 TEL 342486 - VLAARDINGEN Met de beste pasvorm en grootste steun. Elegant en soepel in het dragen. Ook naar maat. Callenburgstr. 38 - Tel. 342396 Vlaardingen. Besturen- 1hnn!ir'»ASoo!ale Belangen: Chr, ft 2°: BB-oefenlng, 29. sriimï.i, SrirrtngshoeklyceumSchiedamse j lmkriaï: ..Blow-Up" cm. Antonio), t». 'j9 ^^ödlngskcrkt Judo-wedstrijden, 10 - ir£vr„' ®oc!aie Belangen: p. v. Gemeente- dia-avond, 20; .Fotoclub 20. ROZENBURG De jeugdsoclëtelt „Groep 1825" heeft de gehele Olym pische ploeg, die ons land vorig jaar in Mexico vertegenwoordigde, uitge nodigd voor een reünie in Rozenburg. De ongeveer zestig sportmensen zul len luister bijzetten aan een bal avond, waarvan de opbrengst bestemd ls voor het te bouwen zwembad, waarmee waarschijnlijk nog dit jaar een begin kan worden gemaakt. Enkele medaillewinnaars zullen worden gehuldigd. Op het program ma is ook een bezoek van de carna valsprins met de Raad van Elf van de carnavalsvereniging „De Smooksnuivers" opgenomen. Zij zul len zorgen voor een „schertshuldi- ging". De roeiers Jan Wienese en Herman Suselbeek, die een gouden en zilve ren medaille wonnen in Mexico, heb ben evenals wielercoach Jan' Derksen en de atlete Wilrna van den Berg toegezegd naar Rozenburg te komen. Verder worden onder meer de zwemster Toos Béumer, de skiffeur Anton Geurts en tienkamper Ed de Noorlander verwacht. Mexico opgenomen film vertoond. Omstreeks kwart over negen komt Prins Harry I, die een „schertshuldi- ging" op touw zal zetten. Deze reünie van de Olympische sportploeg vormt de bijdrage van de jeugd in de acties voor de bouw van het nieuwe zwembad. Liesveld-viaduct nadert „De Rotterdammer": Lange Bijkantoor AWkstraat 82. .Redactie Schiedam: R. M. van Houwelln- n' JUllanalaan 34. tel. 265764. ti.g.g. 115583. Bezorging: Joh. Gröneveld, Sin- i.L tel, 263303, maandag t/m vrijdag toiil30 en Mterdag 18-19 uur. 'tn Iucluvervuillj!g en geluidahln- nA'^eèk: 't Gouden Hert, St. Lldul- jusstraat 58, tel. 26.83.64. De reünie begint om 2 uur met een ontvangst in het gebouw „De Schans". De middag wordt verder be nut voor een excursie naar de scheepswerf van Verolme. Na een lunch begint om 8 uur in „De Schans" een Mexicaanse bal avond. Omstreeks half negen wordt onder meer de skiffeur Jan Wienese gehuldigd. De avond, waaraan „The Harlem Jazz Group" medewerking zal verle nen, wordt ook een door de NCRV ih ROTTERDAM Bij een onderzoek In de woningen van de 51-jarige clas. sificeerder J. V. en de 29-jarige koop man F. L. op Katendrecht zijn verdo vende middelen gevonden. Bij V. thuis ontdekte de politie een stukje hasjisj en in de personenauto van L. twee doosjes met ampullen morfine. V. en L. zijn als verdacht van over treding van de Opiumwet in bewaring gesteld. Dit onderzoek hield verband met de aanhouding van de veertigja rige koopman Th. A en de 29-jarige koopman H.. G. bij wie vorige week bijna een kilo hasjisj werd gevonden. HOEK VAN HOLLAND Op het Noordlandsepad ontstond een aanrij ding tussen twee bromfietsen, be stuurd door'de 20-jarige G. A. V. en de 18-jarige A. van S., beiden uit Monster. Zij vielen van de dijk en kwamen met hun voertuigen- in het prikkeldraad. V. moest met verwon dingen aan hoofd en pols en S. met een hersenschudding worden opge nomen in een 2lekenhuis in Den Haag. De 19-jarige mejuffrouw M. M. uit Den Haag brak bij een ongeluk op de Schelpweg haar been en werd even eens opgenomen. VLAARDINGEN Het viaduct over het winkelcentrum 't- Liesveld nadert zijn voltooiing. De werkzaamheden zijn thans zover ge vorderd dat de oost-west verbinding tot stand is gebracht Het viaduct is namelijk doorgetrokken tot aan de Markgraaflaan en in z'n volle lengte gereed. Het zal niet lang meer duren of de eerste auto's zullen van deze nieuwe verbinding gebruik kunnen maken. Volgens plan zou dat gebeuren in het voorjaar. t BERKEL In het verenigingsgebouw Rehoboth aan de Wilhelminastraat wordt een expositie gehouden van meubels, elek trische apparaten en tapijten. De show is vanmiddag om twee uur geopend en is vanavond tot tien uur en verder woensdag en donderdag tot s. avonds tien uur te bezichtigen. VLAARDINGEN In de strijd om het persoonlijk damkampioenschap van Rotterdam, hebben de beide VDV-ers, C. Biel. en D. van den Kerkhoff een opmerkelijk goed resultaat behaald. In een gezelschap van twaalf leden van Rotterdamse verenigingen, hebben de Vlaardingers zich weten te plaatsen bij de eerste drie aankomenden, met als gevolg, dat zij in de finale zijn gekomen. De uiteindelijke winnaar van deze finale heeft het recht deel te nemen aan het persoonlijk damkampi oenschap van Zuid-Holland. In het Jeugddamkampioenschap van Rotterdam 1969 heeft de VDV-er Leen Tom de leiding met zes punten uit vier wedstrijden. Aan dit tomooi wordt deelgenomen door twee leden van VDV, vijf van de damclub Schie dam en slechts twee van Rotter damse damverenigingen Ook hier heeft de winnaar het recht deel te nemen aan de wedstrijden om het persoonlijk damkampioenschap van Zuid-Holland. Een en ander heeft helaas tot ge volg, dat de wedstrijden om het persoonlijk damkampioenschap van Vlaardingen een onregelmatig ver loop krijgen. Dit te meer omdat het dan noodzakelijk zal zijn voor som mige speiers om 2 of 3 partijen per week te moeten spelen. VLAARDINGEN De bejaarden van de christelijke gereformeerde kerk worden morgenavond, dinsdag, om 7.30 uur ver wacht in de kerk tn de Emmastraat voor een bejaardencontactavond. Ds. Van der weele zaï een causerie houden over het hospltaaikerksehlp De Hoop. HU zal zijn lezing met dia's toelichten. In verband met deze bijeenkomst is de uitzending; via de kerktelefoon, verplaatst naar woensdag avond 7.30 uur. SCHIEDAM De heer J. Dijkstra, fractievoorzlttc rvan de PvdA in de Schiedamse gemeenteraad, heeft B en W schriftelijk gevraagd of het waar is dat aan boord van de Agua Clara met verlichtlngsapparatunr werd ge werkt die krachtens de Hinderwet verboden is. De heer Dijkstra stelt deze vraag naar aanleiding van de uitspraak van de Schiedamse kantonrechter over de ontploffing op dit schip op 12 juli 1968. „Waarom", zo vraagt de heer Dijkstra, „kunnen de bepalingen van déze wet niet stringenter worden toe gepast en onder welke omstandighe den wordt ten aanzien van de veilig heidsvoorschriften dispensatie ver leend?" Het socialistische raadslid wil ook weten hoever de NV Tanker Clea ning al is gevorderd met de aanpas sing van haar apparatuur aan de nieuwe bepalingen van de Hinderwet en welke maatregelen B en W van Schiedam, vooruitlopend op wijzigin gen in de veiligheidswetgeving, den ken te nemen om caaluiiteiten bij Tanker Cleaning te voorkomen. ■f;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1