ff Wedden dat je déze lekkerder vindt m II: m HALF/ZWARE Apart inweekmiddel overbodig! i Yoorinweken,voon\RSsen,hoofdwas! dffmet Enzym-8 vlekken of het niets is! All met Enzym-8 kan zoveei, omdat het een biologisch 2 totaalwasmiddel is. r Aankomende Kracht vrl. of mnl. kracht f ZIJ DIE DEZE WEEK ABONNEE WORDEN, KRIJGEN DE KRANT Gratis ZEG HET AAN WIE II OP DE BON WILT ZETTEN! MEDEWERKER Rotterdamse Automobiel Centrale N.V. Familieberichten Inweku^wonvHssen,hoofdwasair/ tót 15 maart GEVORDERDE ASSISTENT-ACCOUNTANTS JONGERE ASSISTENT-ACCOUNTANTS G. BALKENENDE— 45 Steek je neus maar eens in yt pakje. Dat ruikt anders. Heel anders! Dat zijn de allerfijnste Kentucky en Virginia tabakken. Cemixed door Van Nelle Het Betere Werk! 3.03 6 eieren stuk in het voorschoot: beslag erop en bak- 'uur vet! Mevrouw Van der Steen is daar helemaal niet blij mee. Ze vraagt kribbig: „Heeft u wel een apart inweekmiddel bij u?" De demonstratrice glimlacht: „Nee, voor inweken nemen we ook All.Het is een totaalwas middel. AU weekt, wast voor, doet de hoofdwas!" 1.51 Zal All het gepresteerd hebben? Zullen zelfs die eivlekken verdwenen zijn? "uur Mevrouw Van der Steen en de toeschouwers zijn verschrikkelijk benieuwd. Daar is hét voorschoot... Nu mevrouw Van der Steen? „Ongelofeiijk", zegt zij in opperste verbazing, „geen vlekje meer. Smetteloos schoon en wit!" All met Enzym-8 doet het totale wasgebeuren. Het weekt in, het wast voor. Het doet de hoofdwas. Matigschui- mend All is een totaalwasmiddel. U heeft geen apart inweekmiddel nodig. Inweken doetu ook met AU, want AU is biologisch (dat ziet u aan de groene korrels) en All verorbert als een gulzige slokop vlekken van bloed, ei, vet, cacao, transpiratie, urine., alle vlekken. De blauwe en witte korrels van All maken uw wasgoed ongewoon helder, fris en wit. Daar komt het uit de trom- meiwasmachine (of uit de langzaamwasser, de snel* wasser of ketel...). Wat zegt u? Heerlijk dat er nu All is. i Mj.ar.tnm HAVENWERKERS ADMMSTR. KRACHT (vrl.) ACCOUNTANTS Stichting De Rustenburg Rotterdam DE BANK VOOR HANDEL EN SCHEEPVAART N.V. (mnl. of vrl.) voor haar afdeling hoek< houding. APOTHEKERS-ASSISTENTEN ENKELE PONSTYPISTES DE ROTTERDAMMER Paqina R „Want het einde van I dien man zat vrede j zijn". Ps. 37 37b Na een geduldig gedra gen lijden, heeft de Heere van ons wegge nomen mijn innig ge liefde Man en onze zeer zorgzame Vader, Behuwd- en Grootva der, Broer, Zwager en Oom. ARIE BALKENENDE op de leeftijd van 63 j. Lisse: W. BALKENENDE— de Leeuw A. BALKENENDE Faas R. BALKENENDE M. L. BALKENENDE— Jongste E. SCHALK Balkenende H. SCHALK P. BALKENENDE J. G. BALKENENDE— Drost M. BALKENENDE G. BALKENENDE W. BALKENENDE en TH. DE BOER C. P. BALKENENDE en J. H. GERRITSEN Kleinkinderen en verdere familie. Lisse, 23 februari '69 Koningstraat 29. De teraardebestelling zal D.V. plaatsvinden op woensdag 26 febr. a.s. des n.m. 2.30 uur op de Prot. Begraaf plaats „Duinhof" te Lisse, voorafgegaan door een rouwdienst in het vergaderlokaal der Geref. Gemeente, Cro- cussenstraat, aanvang I.30 'uur. Geen bloemen. FAMILIE-ADVERTENTIES wordsn opgtnomen int Da Rott.rd.mmar Niauw» H»«g«e Crt Nieuw» Laïdte Crt Dordt» D.gbl.d Frijf 42 «t pat mm Op verioek kunnen i» ook «Hoen in one bled warden spgonamon S 26 et per mm. Psalm 62 vers 1 berijmd Heden behaagde het de Here na een langdurig doch geduldig gedragen lijden uit ons midden weg te nemen, onze lieve zorgzame Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder NEELTJE HAZENOOT geboren Nijgh Weduwe van Huig Hazenoot in de ouderdom van 74 jaar. Zij is verlost, God heeft haar welgedaan. H. HAZENOOT A. HAZENOiOT- Onderwater L. VAN DER PLAS- Hazenoot Z. VAN DER PLAS G KLOOS-Hazenoot C.' D. KLOOS N..HEEMSKERK- Hazenoot C. HEEMSKERK D. HAZENOOT A. HAZENOOT- Eovers Klein- en Achterkleinkinderen Katwijk aan Zee, 23 februari 1969. Huize Salem. Kamer 4-21. Rouwbezoek dinsdag 25 febr. des nam. 7-9 uur in de aula van Huize Salem. De begrafenis zal plaatsvinden woensdag 26 febr. a.s. des nam. 2.30 uur op de nieuwe Begraafplaats Duinrust te Katwijk aan Zee. Met grote droefheid geven wij kennis van het plotseling overlijden van mijn geliefde Man, onze geliefde en zorgzame Vader en Grootvader GOZEWINUS JACOBUS HOFLAND op de leeftijd van 66 jaar Wij don gerechtvaardigd, zijnde uit het geloof hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus. Romeinen 5 l. C. M. HOFLANDBos Amersfoort: J. G. HOFLAND W. HOFLAND—'Weggemans Over veen: P. D. HOFLAND M. P. HOFLAND—Hogenbooni Naaldwijk: F. HOFLAND A. HOFLAND—Hofland F. J. v. d. BiOSHofland A. v. d. BOS TH. J. HOFLAND en Kleinkinderen Naaldwijk, 24 februari 1969 Kruisweg 24. Gelegenheid tot condoleren dinsdag 25 en woensdag 26 februari a.s. van 16.00 tot 17.00 u. en van 19.00 tot. 20.30 u. thuis en na de begrafenis in de zaal bij de „Ontmoetings- kerk" De rouwdienst zal gehouden worden D.V. op donderdag 27 februari a.s. om 13.30 uur in -de „Ontmoetingskerk". Anjertean 47 te Naaldwijk, waarna de teraardebestelling zal plaatshebben op de Algemene Begraaf plaats te Naaldwijk om plm. 14.15 uur, Familieberichten uit andere bladen: 84 februari 19G9 Overleden: T. Leutscher, 56 Jr. Hardenberg; Johanna G Geerligs-Kenttng, 59 jr. Bad hoevedorp; Okke Y Bustlcus, 65 jr. Wons; Fetje Deelstra-Bcruma, 68 jr, Britsum; André, 3 jr, Zoeter- meer. Geboren: Tamme Lammert, zv Kuipers-Boschma, Leeu warden: Gerrit. zv Miede- ma-Venema, Harlingen. Ondertrouwd: Douwe Keitsma en HinKe Bouma, Eismoarre; Sijtse Spoeistra en Wiepkje Kuipers. Hallum. Heden overleed tot onze diepe droefheid onze ge. liefde Schoonzoon. Zwa ger en Oom LEENDERT KEEMINK op de leeftijd van 47 jaar. Joh. 14 vers 2 Pernis: P. 't HART R. 't HART-v. d. Ent A. S. ROUBOS- •t Hart A. HOOGWERF A. HOOGWERF- 't Hart A. J. BASTEMEI.TER M. BASTEMEIJER- 't Hart H. I. Ambacht: B. BIJL L. P. BIJL-'t Hart Helle voetsluis: P. 't HART S. 't HART-Verhagen Pernis: H. K. 't HART C. P. 't HART-TJijl Neven en Nichten Pemis. 25 febr. 1969. JPALT VAN NELLE 3(QQ Ongelofelijke demonstratie in poffertjeskraam te 'uur Bossum.Het Ali-team is in de gezellige poffertjes kraam van de heer en mevrouw Van der Steen. De demonstratrice vraagt, of zij het voorschoot van de kok mag wassen. Het voorschoot is al vuil. Maar het moet veel erger! Wat doet dus de demonstratrice? Zij breekt... 3.06 Het intens vuile voorschoot gaat in de tronmtelm- 'uur machine. Mevrouw Van der Steen vindt hetaopl gek. Enkele omstanders maken spottende op merkingen. Maar de demonstratrice gaat kalm verier. Strooit AU in de machine, sluit 'm en schakelt het witwas- programma in. En nu geduld... STICHTIN8 SAMENWERKENDE HAVENBEDRIJVEN - ROTTERDAM - (S.H.B.) vraagt van 21 tot 45 jaar. Aanvangsioon volgens CA.Q. voor dé haven. Door nachtwerk, over-, werk en week-endwerk komt het gemiddeld loon ruim boven f 215,- per week. Nadere inlichtingen kunt u inwinnen in Boskoop op woensdag 26 febru ari 1969 om 14.00 uur bij Café Restaurant de Driesprong, Zijde 175. Bent U verhinderd stuur dan uw vrouw of ver loofde om inlichtingen. GEVRAAGD: hot nodovlands» knippatrononblod twaalf praktischs patronen- bladen 0 900 zélf te maken modellen bij elk nummer een gratis raderblad Oft alles voor maar f 5,— p«r Jaar üjnm»fkt 43 - Utrecht De bon vindt n elders in de krant. I VOOR DE THBOMBOSEDIENST Sollicitaties aan de directie van het Klinisch Chemisch Laboratorium, Glashaven 68, Rot terdam. Telefoon (010) 13.71.20. mwm AMSTERDAM 's-GRAVENHAGE ROTTERDAM UTRECHT ARNHEM vragen voor hun kantoren te 's-GRAVENHAGE en ROTTERDAM Studerenden voor N.t.v.R.A., opleiding S.P.D. of M.O., genieten de voorkeur. Interessante promotiekansen Pensioenregeling Studiekostenvergoeding "Tevens kunnen worden geplaatst met of Mulo-opleldlng. Sollicitaties te richten aan Herengracht 38a, 's-Gravenhage, tel. (070) 184114, en Schiedamse- vest 89, Rotterdam, tel. (010) 143844. Op onze ADMINISTRATIE komt een plaats vrij voor een jonge aktieve Bekendheid met doorschrijf-boekhoudlng en loonadministratie strekt tot aanbeveling. Bij voorkeur MULO-opleidlng en Praktijk di ploma Boekhouden of studeren^ daarvoor. Wij bieden een prettige werkkring met goed salaris. Brieven aan de ec. direkteur, Mathenesserlaan 491, Rotterdam. Telefoon 010 - 23 76 25. zoekt voor spoedige indiensttreding Geboden wordt: prettige werkkring goed salaris studiekostenvergoeding event, reiskostenvergoeding Mondelinge of schriftelijke sollicitaties te richten aan het adres der Bank, Coolsingel 93, Botterdam. GEVRAAGD voor spoedige indiensttreding: ter assistentie in de boekhouding en administratie. Leeftijd omstreeks 20 jaar. Sollicitaties bij voorkeur schriftelijk, aan de Westplein 3 - Rotterdam - Tel. 010-115555 Het BUREAU DEPARTEMENT ROTTERDAM K.NJLP. vraagt voor spoedige indiensttreding voor thuiswerk, en voor halve dagen of avonduren. Inlichtingen telefoon 010-132855 (vragen naar Md; v. d. Sluys). Schriftelijke sollicitaties aan de Directe^ van het Bureau, Maasstraat 15, Rotterdam-2.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 2