s! schefff 'iLLEEN PSP TEGEN Vlaardingen akkoord met rapport Vóór stichting cultureel centrum B en W achter rapporten commissie Cultuurnota t hl i AGENDA van „ïnhabé 1969" gaat vrijwel zeker door decoratieve onderzettege u als u een nieuwe abonnee opgeeft! Twintig bomen kappen Drainage in 't Hof Langs de havens bomen planten Hearing in Maassluis Inventarisatie verlangens van de ongeorganiseerde jeugd Burgerlijke stand iel, Vlaardinöers {ozenburgs koor presenteert ïieuwe kostuums sx Burgerlijke stand Zanguitvoering in De Halte Nautische literatuur in visserijmuseum Deel middenstand afivijzend Twee brandjes in Schiedam rotterdammer modehuis mkt ichui* loetu inde okop ine.» ;gocd rom- snel- Ülis. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAMIn grote lijnen zijn burgemeester en wethouders het eens met de rapporten van de commissie Cultuurnota over het Schiedamse cultuurbeleid. Zij schrijven dit aan de gemeenteraad en zij stellen de raad dan ook voor, zich met dit standpunt te verenigen. Alleen ten aanzien van de benoeming van een directeur van een cultureel orgaan houden B. en W. er een andere mening op na. ONTPLOOIING Pek reen sprake van 15555 deb rauv Waag Ven morgen - en dagelijks Niestadt en Mast leiden damronde VORMGEVING Maassluis' Mannenkoor debuteert in kérk Hosfir mee aan uw stad (ff) Bosstroken Verontrust Ik geef opals nieuwe abonnee: Postzegel is niet nodig als u op de envelop schrijft: De Rotterdammer, Antwoordnummer 364, Rotterdam. Werk Vlaardingers in de Visbank VLAARDINGEN B. en W. stellen de gemeenteraad voor langs de gehele Oude Haven en Buitenhaven bomen te planten. Op oude gravures kan men zien dat vroeger langs beide havens altijd bomen hebben gestaan. Deze zorgden voor een belangrijk stukje stadsverfraaiing. ACHTERUITGANG Van de Hoek tof KLIMBOMEN V oordrachtsoef eningen Vrouw gew ond in flatlift Bacïiplein Ge P. VAN DAALEN ir. Pagina 5 WOENSDAG 26 FEBRUARI 1969 «eKidartwwBST» ROZENBURG Het Rozenburgs Mannenkoor, dat nu 48 leden telt, zal ■rijdagavond tijdens een uitvoering g de Schans de nieuwe costuums ïan het publiek presenteren. Op deze ütvoering, die om acht uur begint, ai «n geheel nieuw repertoire ten gehore worden gebracht. Het is verder de bedoeling het Merde lid, dat veertig jaar in dit koor zingt, hartelijk te huldigen. De ytvoering staat onder leiding van de 'heerJ.P. A. Kriek. s Aan deze avond zal eveneens me dewerking worden verleend door de ÏBoerenkapel. :t nogal ide op. vorder, witwas- De commissie wil de leiding van het bureau opdragen aan een direc teur, die dan tevens zou optreden als cultureel ambtenaar van de ge meente. Dit is echter In strijd met artikel 17 van het statuut van de stichting Schiedamse Gemeenschap, het huidige overkoepelende culturele orgaan. Hierin staat, dat de directeur en het overige personeel worden be noemd en ontslagen door het dage lijks bestuur van de stichting eventu eel op voordracht van de stichtings- raad. Burgemeester en wethouders voe len er veel voor, de nieuwe culturele ambtenaar tevens werkzaamheden voor de Schiedamse Gemeenschap te laten opknappen. Ook is men de me ning toegedaan, dat de directeur van sociale zaken een adviserende taak in dit geheel moet worden gegeven om de samenhang tussen de culturele en sociale aangelegenheden meer tot gel ding te kunnen brengen. Byrgemeester en wethouders zijn het volledig met de commissie Cul tuurnota eens, als zij stelt dat een goede ruimtelijke gemeenschapsvoor ziening mede voorwaarde is voor de eding ing :hten dam- r (Van een onzer verslaggevers) i;vXAABDINGEN Met enige aar- ècling heeft de gemeenteraad Jinsdagavond ingestemd met het rap port van êe commissie, die gezocht heelt naar een betere samenwerking Sussen Rijnmond en gemeenten op iorte termijn. In dit rapport is een plan uitgewerkt, dat de gemeenten jneer inspraak in Rijnmond garan deert. r De commissie adviseerde het in het jjeven roepen van een College van Advies en Samenwerking (CAS), dat bij belangrijke Rijnmondiale aange legenheden, zoals het overdragen van 'gemeentelijke bevoegdheden, door het dagelijks bestuur van Rijnmond xoet worden gehoord. De meeste raadsleden zagen het verkrijgen van een beter contact tus- ïen het dagelijks bestuur van Rijn- jnond en de gemeenten als een drin gende noodzaak. „De gemeenten kun nen via het College van Advies en -Samenwerking op basis van weder- jbjds vertrouwen tot meer inspraak fekoraen. Ik hoop dat dih adviescollege spoedig in werking treedt", aldus de heer Mooij (prot.). De heer H. M. J. Dubbeldam (lib.) iliet een geheel ander geluid horen. :Ret rapport betekent volgens hem betutteling van Rijnmond door ge meenten, die doodsbenauwd zijn een "stukje van hun autonomie prijs te geven. „In dit onneembare bastion yan bestuurlijk conservatisme hangt een muffe geur, die een luchtver verser niet overbodig maakt", zei hij. Het betoog van de heer Dubbeldam jwas lericht tegen het het hartstochte lijk vasthouden aan eigen bevoegdhe den, dat Rijnmond belemmert van de grond te komen. Ondanks zijn kri- jjiische woorden wilde hij toch wel Jnstemmen met het rapport, omdat pok zijn fractie een zekere inspraak van de gemeenten gewenst acht. Hij Roemde het rapport een start, waar aan nog veel moet worden geschaafd. t i Burgemeester mr. J. Heusdens ant woordde hem, dat het CAS louter en Sjlleen een adviserende taak heeft en Mat derhalve van betutteling geen sprake is. Rijnmond kan geheel auto noom zijn weg vervolgen en beslis- ecte«-* Voor de eesste maal «fgMerde de postzegelclub Poelta ln de J-nr. land- en tuinbouwschool. Behalve het KL™ ,erj vellen van zegels, werd de jaar- £*J? ledenvergadering gehouden. Besloten ÜS. laatste zaterdag van de maand als j'-rraoeidatuni te reserveren. Tot voorzlt- -OT wem gekozen de heer J. M. Dijkman «L? van d< heer H. L. de Nle. die vf. herkiesbaar was. De heer H. L. de v'cc-voorzitter. Tot penrüng- ^ecrter werd gekozen de heer B. Weljs, ln Su.'van fe heer G. J. Hofland, die SJLherkiesbaar was. Met bestuur werd TwL- j, roct een Jeugdlid, de heer A. fwsctöeeg lunctl« van algemeen ad- ^OptUndingskerk: Judo-wedstrijden. 10 L^hr. Sociale Belangen: P. v. Gemeente llen, dia-avond, 20; Fotoclub, 20. ^Ckr, sociale Belangent Werkende Jeugd, ®Jlk«rtoor ,De Rotterdammer": Lange ««straat 82. Jwdactle Schiedam: R. M. van Houwelln- vi.iïi'hhalaan 84, tel. 26W64, b.g.g. 1JS58S. »i w bezorging: Joh. Gröneveld, Sln- iii, *3' lel. 2S3303, maandag t/m vrijdag i i "i*-50en zaterdag 1* - 19 uur. 't Gouden Hert. St. Lidui- 38, tel. 26.6164. singen nemen. Het enige is dat het advies van het COS bij de stukken moet worden gevoegd, zodat de Rija- mondraad meer oordeelkundig kan beslissen. Mevrouw J. J. van Gent-de Ridder (kath.) zei dat Rijnmond kennelijk veel „water in de wijn" heeft" gedaan met het geven an de gewenste inspraak aan de gemeenten. Zij hoopte dat dit de daadkracht van het openbaar lichaam niet zou schaden. Ook had zij kritiek op de verdeling van het overleg in drie fasen, alvo rens gemeentelijke taken aan Rijn mond zullen wordentoevertrouwd. „Dit kan een slagvaardig beleid be lemmeren", zei hij. Nadat de burgemeester in een uit voerig pleidooi de raadsleden had ge wezen op bet belang van het rapport, vroeg de PSP hoofdelijke stemming. Alleen deze fractie stemde tegen, om dat haar twee leden in het rapport slechts de poging zien Rijnmond zo snel mogelijk aan banden te leggen. VLAARDINGEN Na de tweede ronde in de strijd om het persoonlijk damkampioenschap van Vlaardingen, is er nog één speler zonder punten verlies en dat is W. F. Verburg, die echter geen partij in de tweede ronde speelde omdat zijn tegenstander J. J. van Leeuwen niet verscheen. Niestadt en Mast hebben nu samen de leiding met drie punten uit twee partijen. Niestadt won van Vermeu len en Mast bracht Van Veelen diens eerste nederlaag toe. De belangrijke partij tussen de cracks Biel en Van den Kerkhoff werd door laatstgenoemde gewonnen na een schitterende partij. Beide kanshebbers hebber; nu twee winst en twee verliespunten voor zich laten noteren. In de eerste klasse waren de uitsla gen: Wapenaar Lucassen sr. 11; Lucassen jr. Gerritsen 02; Bou- dewijns Bredius 11 en Smits Korver 02. Lucassen sr. en Wape naar delen de leiding met elk drie punten. In de tweede klasse werd slechts één partij gespeeld. Snijders en De Gruijl namen ieder met één punt genoegen. De jeugdwedstrijd Vlaardingen Den Haag, die dinsdagavond werd gespeeld in de Ds, J. D. de Stoppe- tearschooi, eindigde in een krappe 119 zege voor de VDV-jeugd-,Over winningen behaalden Bonnie Cassa, Roland Romei, Jan Jaap Boersma en Siebe Schachtschabel. Remises kwa-' men op naam te staan van Ton Slui mer, Frits Meiboom en Arjen Pruit. ontplooiing van het plaatselijke cultu rele leven. De aandacht zal er dan ook bijzonder op gericht zijn om te komen tot de oprichting van een cul tureel- of ontmoetingscentrum, die aan moderne eisen voldoet. Pas wan neer voor de volle honderd procent vaststaat, dat dit tot de onmogelijkhe den behoort, willen burgemeester en wethouders omzien naar andere moge lijkheden. Het nieuwe culturele orgaan zal zich ook dienen bezig moeten houden met de cultureel verantwoorde vorm geving. Het orgaan zal zich niet moe ten bezig houden met het adviseren over de bestemmingplannen. Voordat de ontwerper tekeningen gaat maken, zal het culturele orgaan echter een zekere mate van inspraak moeten heb ben ten aanzien van het culturele be leid. Bij de nieuwe structuur willen B en W de VVV weer volledig op laten gaan in de Schiedamse Gemeenschap. De SG krijgt jaarlijks een ton sub sidie van de gemeente. Slechts een klein gedeelte'hiervan, nl. het salaris van directeur P. v. d. Boom, is zichtbaar op de begroting. De rest is indirecte subsidie en bestaat voorna melijk uit opbrengsten van de jaarlijk se kermis. B en W vinden dit een onbevredi- MAASSLUIS Het Maassluis' Mannenkoor onder leiding van Ton Stolk geeft zaterdagavond 1 maart zijn eerste concert in de Imma- nuëlkerk. Het gevarieerde program ma opent met een selectie „volkslie deren uit vele landen", o.a. van L. Karsemeijer, H. P, Keuning en M. Koekelkoren, Vervolgens zingt de bas-bariton Henry Blackmon met vleugelbegeleiding van Koos Bons volksliedjes en negro-spirituals. Het koor besluit met negro-spiritu als en Izza lessa, een Russisch solda tenlied. Aanvang acht uur. VLAARDlNGErN Aan de Rijksuni versiteit te Leiden slaagde voor het kandi daatsexamen godgeleerdheid de heer M. de Heer.te vlaardingen CStLENBURCSIH.IZ HOEH EhhR5T TL O 10 -3£i22'2t YIPB»DIWP gende situatie. Met de nieuwe situatie willen b en W de opbrengst van de kennis verantwoorden op de gemeen tebegroting. De tekorten van de „SG Nieuwe samenstelling" komeen volle dig voor rekening van de gemeente. SCHIEDAM Geboren: Sasja S dv M H B Voskamp en E A G Hagen; Eric A zv A M SeiJ en C H M Standaart; Meindert zv M de Groot en T van der Zwan; Aliard J D zv F H Beklus en JH s A M wiHtens. Overleden: It J Mölier 64 ev J K M C van Dommel; S Idris 57 ev B Soepardi; W H Post 61: J D Goniag 56: A Admiraal 87; L Andeweg 74 ev A de Man. SCHIEDAM Geboren; Dorien M d.v. C. J. A. Spanjaard en M. Alma; Karin C P F d.v. G. Rodenburg en A. C. Schenk; Johannes J z.v. J. J. Schetter en C. Look- ermans; Ronny W z.v. G. Vos en W. M. Qnnekink; Anna R d.v. M. J. G. M. Nef- kens en A. van Waisum: Hendrfkus T M z.v. H. M. J. Peters en F, A. M. Wilden berg; Ronaldus L z.v. D. J. Brouwer en C. A. T. vande WerftBeate d.v, G. P. de Ble en C. G. de Bljk; Richard z.v. G. P. Muller en E. W. Schouwenburg: Patricia W M d.v, R. P. Gütt en E. B. Stouthandel; Saskla d.v. B. W. van der Kuijl en W. van der Noll; Sylvia d.v. G. C. de Koster en R. c. van den Wijngaarden; Heter z.v. M. den Engelsman en N. L. de Hoog. Overleden: J. F. Huijsmans, at; R. van der Ende, 20. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Voor liefheb bers van liederen en aria's zullen za terdagavond 8 maart twee leerlingen van mevrouw Charlotte van Os-Ey- bergen te Maassluis een concert ge ven in gebouw De Halte aan de Cal- lenburgstraat 15 te Vlaardingen. Het zijn de sopraan Jopie Vons-Penning en de bas-bariton Aad de Graaf. Voor de pauze zullen liederen wor den gebracht van onder meer J. S. Bach, Handel, Schubert, Schumann en Mendelssohn. Het programma na de pauze bestaat uit opera- en musi cal aria's van Mozart, Bellini en Rod- gers. De pianobegeleiding wordt ver zorgd door Ria Korpershoek. De zangavond begint om acht uur. (Van een onzer versiaggcvers) VLAARDINGEN In het kader van de komende boekenweek ver zorgt Boekhuis Den Draak van zater dag 1 maart tot en met zondag 16 maart in het visserijmuseum aan de Westhavenkade 45 een tentoonstel ling. De expositie krijgt als titeL mee: „Van varen en varensgasten". Vrijdagavond zal auteur Kees Borstlap om half negen de opening verrichten. Te midden van de museumcollectie zal een overzicht worden gegeven - van hedendaagse Nederlandse en buitenlandse nau tische literatuur. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De Vlaar- dinger is bijzonder gevoelig voor groen. De commissie onderzoek Vlaardingse samenleving heeft op haar uitnodiging „Bouw mee aan uw stad" ongeveer twintig reacties ontvangen, die te maken hebben met de groenvoorziening. Alle briefschrijvers zijn het op één punt met elkaar eens: er moet meer groen komen. Sommige voelen een ernstig gemis aan bomen. Een aantal be woners van de Juliana van Stol berglaar. is zelfs bereid op eigen kosten deze laan aan te kleden mt bomen en de commissie heeft dit aanbod dan ook onmiddellijk doorgegeven aan ,het gemeente bestuur. Er is een verzoek binnengeko men tot het planten van meer bo men om te voorkomen dat men twee tot drie huizenblokken ver door de kamers heenkijkt. Een ander stelt voor op de Maasbou levard bomen te planten die niet alleen snel groeien; maar die ook tegf- een stootje kunnen en bestand zijn tegen „onze verpeste atmosfeer." Verder zijn er voorstellen op diverse plaatsen in de stad bos stroken aan te leggen. De een wil dat doen tussen de rijksweg en park 't Nieuwelant, zodat men hier kan wandelen zonder uit zicht op het snelverkeer. En een ander ziet goede mogelijkheden voor een stuk bos in de smalle open strook tussen Schiedam-Ke- thel en de iHolywijk. „Je hebt dan niet meer het gevoel in aan elkaar gegloeide steden te wó nen", aldus deze briefschrijver. Met alle respect voor wat aan het leefklimaat wordt gedaan, adviseert een inwoner groenvoor zieningen tegelijk met het slaan van palen voor woningen aan te brengen en niet te wachten, tot dat een wijk voor het grootste gedeelte is afgebouwd. Iemand spreekt zijn veront rusting uit over het feit, dat in, het ETI-rapport gronden worden aangewezen voor industriële doeleinden, die oorspronkelijk ■bestemd waren voor bosaanleg. Voer daarom zo snel mogelijk het bosplan uit en neem hierin op een klim- en klauterbos voor de jeugd", adviseert deze briefschrijver. Mocht men in al deze vragen om meer groen in de stad kritiek zien op de activiteiten van de plantsoenendienst, dan tot slot nog deze opmerking van twee Vlaardingers: „Een pluim voor de mensen van de plantsoenen dienst. Op dit punt staat Vlaar dingen bovenaan." (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De ïnhabé 1969 wordt vrijwel zeker dit jaar gehou den van zaterdag 12 tot en met zater dag 19 april. Deze beurs in de spor thal Margriet is er een voor en door Schiedamse middenstanders. Eind van de maand valt de definitieve beslissing. Pas dan zullen de orga nisatoren zich een beeld hebben ge vormd van de belangstelling der standhouders. Er zal 80 procent van de standruimte moeten worden ver huurd, anders gaat de ïnhabé dit jaar niet door. Diverse Schiedamse middenstan ders hebben echter bezwaren tegen de beurs. Zij zijn van mening, dat de ïnhabé maar eens per twee jaar moet worden gehouden. Dit met het oog op de kosten van de standhouders. Ook willen zij Vlaardingse en Rotter damse middenstanders voor deze beurs laten inschrijven, indien de be langstelling van de Schiedamse mid denstand beneden peil blijft Van 1500 vierkante meter stan druimte is momenteel 5 procent ver huurd. Mocht de beurs dit jaar toch doorgaan, dan zal na afloop onder de deelnemers een enquete worden ge houden met de vraag of de beurs voortaan ieder jaar of eenmaal per twee jaar moet worden gehouden. Ook de bezoekers zullen in de gele genheid worden gesteld, zich over dit probleem uit te spreken. Als voornaamste attracties zijn dit jaar gedacht aan een „entertainer", een wasdemons'tratie, een talenten jacht een modeshow en een bingo avond. ROTTERDAM Er is ingebroken in de kantine van de sportclub Hille- gersberg aan de Van 'Ballegooysingel. Een trektafel en een juke-box wer den opengebroken. Voor ongeveer ƒ450 aan klein geld werd gestolen. Verder worden 52 grammofoonplaten, potten augurken, frites-saus, een aantal rookworsten cn snoepwaren vermist. naam straat: plaats: betaalt: O per kwartaal per maand Als beloning voor mijn aktiviteit ont vang ik een onder.l zettegel.Oe nieu-J we abonnee krijgt onze krant veertien dagen gratis. Mijn naam: straat: plaats: (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Onder auspi ciën van de commissie voor beelden de kunsten zal in de Visbank een expositie worden gehouden met gra fiek en heelden van Leen Stolk en Leen Droppert. De opening wordt vrijdagavond om kwart over acht verricht - De tentoonstelling zal tot en met woensdag 19 maart dagelijks te be zichtigen zijn van 12 tot 17 uur, op woensdag bovendien van 19 tot 21 uur en op zondag van 14 tot 17 uur. Bij aankoop van kunstwerken ont vangt men een rijkssubsidie van 25 procent. HOEK VAN HOLLAND Het Hoekse Mannenkoor neemt zaterdag 29 maart deel aan een concert in de Rotterdamse Rivie- rahal. Aan concert verlenen ook De Vere nigde Zangers en het Billegersbergs Cbr. Mannenkoor, alle onder leiding van de heer J. Lucas, medewerking. Na afloop gelegenheid tot dansen. Kaarten k 2,50 verkrijgbaar bij H. Haaksman. Prins Hen drikstraat 255, S. Bosgieter, De Ruy- terstraat 31 en J. J. stlgter. Pres. Jan Leisstraat 8. (Van een onzer verslaggevers) Momenteel (taan sleen nog bomen aan de Westhavenkade tussen de ha venmond en het gebouw van de N.V. De Hollandse Pelmolen. Het zijn ze ven goed ontwikkelde platanen, die laten zien hoe het gehele havenbeeld aan aanzien kan winnen door boom- aanpJant. Voor de realisering van deze plan nen is het noodzakelijk plaatselijk grondverbeteringen toe te passen en de bomen van beschermjukken te voorzien. Dit alles behoeft niet ten koste te gaan van parkeerruimte. De onderlinge afstand van de te planten bomen is zo groot, dat op de kaden bij het lossen van schepen geen hin der zal worden ondervonden. Met het planten is een bedrag van 22.000 gemoeid. B. en TV. vragen de gemeenteraad 24.500 voor het aanleggen van een drainagesysteem in park het Hof. Momenteel is het zo, dat door de hoge waterstand de bomen worden aangetast. Hoewel nog zeer veel prachtige bomen het Hof luister bij zetten, is een achteruitgang in het boombestand te bespeuren. De singelpartijen en de riolering van Hoflaan en Hofsingel bieden on voldoende mogelijkheden voor ont watering van het park. Het is daar om noodzakelijk een ondergrondsebe- maling met gesloten drainagesysteem aan te brengen om de bomen van hun ondergang te redden. Uit een onlangs door het bedrijf gemeentewerken ingesteld onderzoek, waarvan de resultaten in de gemeen tecourant zijn gepubliceerd, is geble ken dat een aantal bomen wegens sterfte moet worden gekapt. Het gaat om acht beukebomen. aan de Hoge- laan en een kastanje, es, beuk, es- doom en zes eiken in het Hof. Aan de Boslaan zijn als gevolg van aardgas twee kastanjebomen dood gegaan. Hoewel het ten zeerste wordt 9 MAASLAND De S.v. Maasland hield onderlinge schietwedstrijden. Uitslag korpswedstrijd op basis van 50 punten: M. C. Verploeg 43, C. Foof Dzn 45, F. v. d. Wel 44, A. Korpel 45, H. J. Korpel 43. S. Verkade 42, M. P. Hanemaaijer 48, Ad. van Staalduinen 45, A. Poot 47, W. van Roon 43, J. van Zwienen 43. C. Poot 42, J. Hanemaaijer 43, C. Klein Hessellnk 50, G. Dekker 40, P. Boekestij o 46, IJ. Böekestijn 46. Pr. van Staalduinen Wzn 46, L. Pauwe 27, H. van Woerden 45, J. Klelwegt 42. L. van Berkel 37 en J J van Buuren 44 punten. Vrijebaanwedstrijd op basis van 30 pun ten: M. C. Verploegh 28, C. Foot Dzn 2SC F. v.d d. Wel 28, A. Korpel 30, H. J. Korpel 30, s. Verkade 29, M. P. Hanemaaijer 30. Ad. van Staalduinen 27. A. Poot 26, W. van Roon 26. J, van Zwienen 28. c. Poot 25, J. Hanemaaijer 27. C. Klein Hesselink 25, G. Dekker 28, p. Böekestijn 22, IJ, Böekestijn 30, Fr. van Staalduinen Wzn 29, L. B. Pauwe 18. J. W. Groenewegen 28, H. van Woerden 27, J. Kleiwegt 27, L. van Berkel 2S, J. J. van Buuren 25 en K. Rasens 25 punten. HOEK VAN HOLLAND In de strijd om het kampioenschap badminton zijn de halve finales bijna gespeeld. Voor de halve finale plaatsten zleb: P. Nijïand, J. Lueh- tenburg, F. v. d. Bargh en p. schoenma ker. De halve finale tussen Van den Bergh en Schoenmaker won de laatste. In het herendubbelspel kwamen rtljland en Schoenmaker in de finale. Mevrouw Nij ïand plaatste zich bij de dames voor de finale. De finale van het damesdubbelspel werd gewonnen door mevrouw Nij- land-Koelman. In het gemengddubbel kwalificeerden Wlm en Beroa Koelman zich HOEK VAN HOLLAND Op de maandelijkse bejaardenavond van De Thuishaven hebben de bezoekers gister avond veel genoegen beleefd met het ra den van de inhoud van een grote doos. Tot ieders verrassing bleek de leider van De Thuishaven, de heer K. Benard zich. erin te hebben verborgen. Oud-wijk raadsvoorzitter A. Lems vertoonde ver volgens dia's van zijn reis naar Amerika. HOEK VAN HOLLAND Be IJSClub HoeSt van Holland verzorgt woensdagmid dag 5 maart voor het laatst ln dit seizoen een jeugdreis naar de Jaap van Edenbaan ln Amsterdam. De bus vertrekt om half een van de Pastoor Onderwaterstraat. Kosten ƒ3,25. MAASSLUIS Dinsdagavond kam ongeorganiseerde jeugd bijeen in het Gemeentemuseum op initiatief van de Stichting „De Toverbal", die een eigen gebouw dat als centrum voor de Maassiuisse jongeren wil op richten. Voorzitter N. van Dijk zei dat het doel van de avond was te vernemen wat de ongeorgaiseerde jeugd wil. Er moet iets gedaan worden wan Maassluis heeft bijna 25.000 inwo ners, waarvan 4000 van 15 tot 25 jaar en 2000 van 25 tot 30 jaar. Voor hen is er bijzonder weinig te doen, waar door menigeen een vlucht neemt bui ten Maassluis. Verschillende suggesteis kwamen naar voren. Men dacht de te creëeren ruimte 'vrijdags, zaterdags en zondags tot 's nachts half twee en de overige dagen van de week tot elf uur, open te stellen. Er moeten groepen worden ge vormd om bepaalde aktivitei'ten uit te werken, o.m. lezingen en dans- en beata vonden. Anderen waren er voor het cen trum de gehele dag open te stellen en de gelegenheid te geven iets te eten. Enkelen vroegen zich af of de jeugd van 14 a 15 jaar aparte bijeen komsten moet hebben. Al met al was er een levendige discussie, waarbij de aanwezigen het erover eens waren dat er iets voor de jeugd, die nergens is georganiseerd, moet komen. Ongeveer 70 jongelui waren aanwezig. De bijeenkomst werd ook bijge woond door wethouder van jeugdza ken J. Smit en de ambtenaar van jeugdzaken M. van den Broek. HOEK VAN HOLLAND De gerefor meerde jeugdverenigingen beleggen zater dag ln het zaaltje bij de gereformeerde kerk een dansavond. De avond begint om half acht en de toegang is gratis. betreurd dat deze bomen zijn gesneu veld, is het mogelijk gebleken aan deze bomen met hun karakteristieke takstand nog een positieve bestem ming te geven. Na een speciale behandeling zal het waarschijnlijk mogelijk zijn ze als klimboom op een speelterrein te plaatsen. Gedacht wordt aan de zandvlakte in het Oranjepark en het speelterrein aan de Willem Lode- wijklaan in Holy. Bovendien is geconstateerd, dat de stam en wortelvoet van een treurwilg op het voormalig ziekenhuisterrein aan de Hofsingel in zo'n slechte toestand verkeren, dat het onverant woord is deze boom te handhaven. Deze mening wordt gedeeld door "boomchirurg Copijn. Het noodzake lijke verdwijnen van deze treurwilg met zijn fraaie kroon is bijzonder jammer, omdat hij ai zo vele jaren een markant beeld vormt in zijn om geving.. Tot slot wordt meegedeeld, dat de gebroeders Copijn de overige bomen aan de Hogelaan en de bomen aan bet Verploegh Cbassépiein binnenkort aan een onderzoek zullen onderwer pen. SCHIEDAM Gistermiddag is de brandweer tweemaal uitgerukt De eerste maal was er brand in een vuii- nisstortcontamer aan de Delftiandse- weg. Dat brandje werd snel door de brandweer onder leiding van de heer Keuzenkamp bedwongen. De tweede maal kreeg de brandweer alarm uit het jongenstehuis „De- Lin- denhof". waar oude isolatie door oververhitting van di verwar mingsbuizen in brand raakte. Een van de bewonertjes ontdekte de brand; een jeugdleider waarschuwde de brandweer. Onder leiding van de heer Passchier v/as ook dit brandje snel bedwongen. De schade bedroeg enige honder den guldens. SCHIEDAM Ook dit cursusjaar houden de leerl'ngeh van. de Schie damse muziekschool weer drie open bare voordrachtsoefeningen. De 'eerste openbare' voordracht is mor genavond, donderdag 27 februari in de aula van het Stedelijk Museum. De volgende voordrachten zijn gesteld op vrijdag 28 maart en dinsdag 13 mei. Alle avonden beginnen om acht uur. keel moest gistermorgen mevrouw S. Lagendijk van het Bachplein naar het Gemeenteziekenhuis toen zij in de lift van deze flat onder een brood- Wagentje terecht kwam. Het ongeluk gebeurde toen het wagentje omviel en de hele brood voorraad her en der in de lift verspreid lag. SCHIEDAM De collecte van „Draagt Elkanders Lasten" heeft ver leden week een bedrag van ƒ3.168 opgebracht. Kethel/Groenoord staat aan de top met een bedrag van 1.010. Ds. W. Vors uit Kethel heeft een beroep ontvangen van de hervormde gemeente van het Gelderse Eist. Dc uitlening van de Chr. Biblio theek aan de Lange Haven 97 (ingang Vismarkt) is deze week op vrijdag avond van.hclf zeven tot half acht. Volgende week is de uitlening weer op de normale tijd, nl. zaterdagmid dag van half drie tot half vijf. hoek van holland De harmo- mevereniglng „Rotterdam aan Zee" geeft vrijdag- en zaterdagavond haar wintercon- certen ln de Harmonie. Onder leiding van dirigent C. A. van den Berg wordt een programma van zowel IrlassieXe als popu laire werken uitgevoerd. Na de pauze treedt de Eerste Hoekse Accordeonvere niging onder leiding van de heer H. Hes sels op. 49 MAASSLUIS Voor de binnenkort ge reedkomende bejaardenwoningen aan de P. C. Hooftlaan blijkt een overweldigende belangstelling te bestaan. Vandaag een week geleden startte de gemeente de voor lichting. die nog tot dinsdag t maart duurt, maar nu al heeft praktisch geen enkele bejaarde die een aanyraag indiende verstek laten gaan. Ook zeer veel andere bejaarden bezichtigden zaterdagmorgen de ,j4ijkwonuig". Ook zaterdag 1 maart van 38-13 uur en van woensdag s Leun. vrijdag 7 maart van 10-12 en van 14-16 uur beslaat daartoe nog gelegenheid. VLAARDINGEN Geboren: Patrick Jo hannes Frederifcua, zv F C ven Tienen en L M de Bond, Markgraaflaan 96; Adrlanus Jan zv F J van der Meijde en P E MaJtha, Maasstr. 62; Magdalena Margaretha Karin, dv M A van Toor en M Roskam, Adr. Pauwstr 13c; Caby Yvonne, dv G Knoester en G verschuyl. Sperwerlaan 573; Johanna Hendrika Maria, dv A N Barsboom en G de Bruijne. van der Waalsstr. 49; Johan nes, zv J van Hees en B van der Knaap, van Bolsotstr 75; Aügélique Miranda, dv J L J van den Berg en A Moerman, Johan de Wittstr 111c. Overleden: Hendrika Voerman, 77 echtg. van J van der Hoek, Dahliastr 24; Hendrik van 't Hof, 84 wedn. van A H Kranendonk, Holysingel 4; Catharina Elisabeth van Donselaar. 73 echtg van L H 2twartendijk. Maassluis. HOEK VAN HOLLAND Geboren; M P de Bruljn-van Mil d; J Schriel-Spuljbroek d; Natuurlijk platenbonnen halen bij

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1