LIKDOORNS eKtaan SANATOGEN togen Algemene Bank Nederland lie krant kunt u niet nissen gein dag! Vele prachtige prijzen j ijp XT79 <3^ TT!? wT9 xFw xffll Tr® U U wSi y 'l Xri tjSF Familie berichten even opgewekt thuiskomen. flR yy® Vr g# y*® yj gr yy# y^» yjirr y^=> HOOFDPRIJZEN Het Kwartet Q y^Sf y^a» y^a y^» yw» yy» m yj m .uw usq verwijderd met WOKDEROLIE Kijk dat bereik je met Sanatogen. Het ideale, natuurzuivere middel tegen oververmoeidheid,lichamelijke en geestelijke slapte. En 't is zo makkelijk: Even aanmaken, melk bijvoegen, roeren en opdrinken, dat is alles. Gezondheid Hét versterkend middel voor jong en oud p rü^ARij Gemeente Andel Ik snap die mensen niet die nog 'n loonzakje willen. Al dat geloop om je huur èn je gas èn je licht èn je telefoon èn je krant altijd maar weer op tijd betaald te krijgen. Van die soesa ben ik gelukkig af. Ik laat m'n salaris gewoon bij de ABN komen op een salarisrekening. De bank regelt nu al die dingen gratis voor me. En ik krijg nog 314% rente ook. En wat ik helemaal handig vind, zijn die betaalcheques die je krijgt. Als ik tegenwoordig iets koop, geef ik zon ding. Ik loop nooit meer" met veel geld op zak. Dan kan ik 't niet verliezen ook. Nee hoor, geef mij maar een salarisrekening. Geheel verzorgde reizen voor twee personen naar Zwitserland (zomer of win ter naar eigen keuze) Elke week 2 hoofdprijswinnaars -I deze krant behoort tot stuur hem op aan Ovomaltine- importeur Kerkhoff Co., Postbus 845Amsterdam. Vraag $Ss Hoeveel koebelletjes telt u in deze advertentie? Vraag Hoe vaak staat het woord Ovomaltine op het blik? Vraag Maak de zin op een originele wijze at (ten hoogste 15 woorden). !ow<ooraery. q tfj Beoordeling inzendingen zal plaatsvinden door een deskundige jury 4 DE ROTTERDAMMER Paprna jMet dank aan de Here i en met grote blijdschap berichten wij TJ, tevens i uit naam van onise kinderen, dat wij op 27 februari as. ons 40- j jarig huwelijk hopen pte gedenken. I Wij stellers familie, s vrienden en bekenden i gaarne in de gelegen heid met ons m deze blijdschap te delen, en wel op zaterdag 1 maart as. in Hotel- J Restaurant „Bellevue", f op de Heuvel, Parkka- i de 2, Rotterdam, des i n.m. van 2.30-4.30 uur. G. N. FLAMMAN H. FLAMMAN- - Estié 22 februari 3969 pPleinweg 191a, Rotterdam-20 Na «en moedig gedra gen lijden is op 22 febr, van ons heengegaan de Heer L. KEEMINK oud 47 jaar. Door zijn toewijding voor het werk van de Stichting laat hij bij ons een lege plaats achter. Namens de Ger. Stich ting voor Maatschappe lijk Werk en Gezinsver zorging Pernis - Hoog vliet - Heyplaat - A. VOORBERG, Voorz. A. v. d. MALE, Secr. Pernis-Hoogvliet, 24 febr. 1969. ;i De Htere heeft plotseling j i tot Zich genomen mijn f I lieve Man, onze Vader, I Behuwd- en Grootvader j LEENDERT VAN BEN ENDE op de leeftijd van 58 j. j Gezang 811. Neem mijn leven, laai! het, Heer, toegewijd f zijn aan Uw eer. Namens allen: A. A, VAN DEN ENDE- Treumiet j Berkel en Rodenrijs, 24 februari 1969 Westersingel 44 Condoleantie-bezoek woensdag- en donder dagavond van 7.30 tot 9 uur. De rouwdienst heeft plaats vrijdag 28 febru ari a.s. in Gebouw „De Ark" aan de Juliana- straat aanvang 1 uur, waarna de teraardebe stelling zal plaats heb ben op de algemene be graafplaats om ongeveer j 1.45 uur. Tot onze grote ontstel tenis overleed plotse ling onze trouwe Mede werker LEENDERT VAN DEN ENDE V Zijn opgeruimdheid en plichtsbetrachting zal voor ons een blijvende herinnering zijn. Familie A. VAN DIJK Bergschenhoek, Oosteindseweg 55 FAMILJTKBEK. uit andere BI,ADEN 25 FEBB, 1969 Geboren; Freerk, zv. Juke- ma-dc Poel, Oosterblerum Catharinus Jan Jelle. z.v. HJotkainp-Vonlc, Drachten. Overleden: Anne Jan Kloosterman 56 jaar, Gronin gen; Jantje Dljkstra-Bosse, 8® jaar. Groningen, Pieter Ueen- dert Walraven, TI Jaar, Soest, Jsrike KelUnga, 78 Jaar. Be- dum; Slkke Slkkema, 86 Jaar, Boerfkker, Maria Marbus-van der Zoiiv,, 71 Jaar, utrecht, Elizabeth Bandsma, 72 jaar, Groningen; 3artJ« 1 Jaar, Metslawler; llinfce Holtrop, 73 jaar, Workum, Johanna Brei- mer-Haefestra, 60 Jaar, Oude- mlrdum. Weg met onhandige likdoom- ringen «a gevaarlijke scheer* mesjes. Boe nieuw vloeibaar middel, NOXACORN, neemt de pifn rcg in 60 seconden. Eeltplekken en eksterogen verschrompelen met wortel en al. Bevat gezuiverde won- derolie, jodium en het pijn- HtiUende benzocaïne. Een fles je NOXACÖR ntiaeptiach Likdoo; 03iddcl van IJ» bespaart V veel ellende. FAMIUÏ-ADVÏRTENTÜS yordtn opgenomen lm De Rotterdimirnf Nieuwe H»ag» Crt Nieuwe leid» Crt pordts Dagblad frij» 42 rt p*r mm Op v*m»k kunnen zm ooi «l)aan in en» bS,<{ worden itfsOTtan 26 cl par mm. cil «ICS CGM VGIIIIV/G1CIIUC uavjiadh „Heer, waar dan heen? Tot U alleen" Heden heeft de Here in Zijn heerlijkheid opge nomen, onze geliefde Moeder, Grootmoeder en Overgrootmoeder ALIDA VAN DER PERK—de Wit Weduwe van J. van der Perk op de leeftijd van 83 jaar. Katwijk aan Zee: A. M. SNOEYvan der Perk J. SNOEY Ipswich U.S A M. INGWERSENvan der Perk A. W. INGWERSEN Valkenburg (ZE): P, VAN DER PERK M. VAN DER PERK—Zuyderduyn Katwijk a.d. Rijn: J. H. VAN DER PERK A. VAN DER PERK—Haasnoot Pretoria, Zuid-Afrika: B. SLINGERLAND—van der Perk H. SLINGERLAND Haarlem: J. VAN DER PERK Kleinkinderen en Achterkleinkinderen Katwijk aan Zee, 24 februari 1969, Huize „Salem", Duindoorrüaan. Correspondentie-adres: Laan van Nieuw Zuid 44. Rouwbezoek in Huize „Salem": woensdagavond van 7.309 uur, donderdagmiddag van 45 uur en donderdagavond van 7.309 uur. De rouwdienst zal gehouden worden B.V. vrijdag 28 februari a.s. m de Gereformeerde Kerk, Rijn straat te Katwijk aan den Rijn om 2.30 uur, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de Ge reformeerde begraafplaats aan de Sandtlaan te Rijnsburg om ca. 3.30 uur. Vertrek van Huize „Salem" om ca. 2 uur. WOENSDAG 26 jjaT^JSainlipj, yySCfc- i i -iri «jtju.-ut. Nog vrij onverwachts nam de Heere tot Zich, onze Schoonzuster, Me vrouw A. v. d. PERK—de Wit in de'leeftijd van 83 jr. Laatstelijk verblijvende in huize Salem te Kat wijk aan Zee. Valkenburg (Z-H): P. NOORT Amsterdam: JAC. v. SCHAGEN 's-Gravenhage: M. v. LUMMEL— v. d. Perk H. H. J. v. LUMMEL Katwijk: P. v. d. PERK Bakker J. BAALBERGEN A. BAALBERGEN— v. d. Gugten Met droefheid berichten wij het o verlip den van onze Ere-Voorzrtter, de Heer JOHANNES JACOBUS SCHUMAN oud 68 jaar. Met grote trouw en toewijding heeft hij onze vereniging in verscheidene funkties ruim 30 jaar gediend; sedert 1965 Ere-Voorzitter. De begrafenis zal plaats vinden op vrijdag 28 februari a.**. op de Algemene Begraafplaats „Westduin", Ockenburghstraat, Loosduinen om plm. 15 uur. Namens het Hoofdbestuur van de Nederi. Vereniging van Christelijke Handelsreizigers en Handelsagenten N.C.H.V. JAC. DE GANS, voorzitter PL. VAN AKEN, secretaris J. VAN DER KEMP, penningmeester Rotterdam, Hondiusstraat 25 24 februari 1969 Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat zij voor nemens zijn, met toepassing ran art. ZO van de Wederop- bouwwet vergunning te ver lenen aan: het gemeentebestuur v»n Andel voor de bouw van een 2 kïassige kleuterschool nabij de Lange Hof, kadastraal lekend Ge meente Andel, sectie A, no. 1357 en 1359. Bezwaren tegen het verlenen van deze vergunning kunnen worden ingediend bij het Gemeentebestuur tot 14 da gen na de datum van deze be kendmaking. Andel, 26 februari 1969. Burgemeester en Wethouders van Andel' de Burgemeester, Mr. J. N. SCHOLTEN; de Secretaris, M VAN RIJSWIJK. Vim die soesa bentk gelukkig al Op 25 februari 1969 overleed geheel onvermacht mijn Vriend en Compagnon Notaris ARIE HOUBOLT ik onze vriendschap en Dankbaar gedenk samenwerking. Pascaiweg 98, Rotterdam Mr. S. KLEIN Met grote verslagenheid geven wij kennis van het overlijden van onze Patroon Notaris A. HOUBOLT Gezamenlijk Personeel Kantoor Notarissen S. KLEIN en A. HOUBOLT Rotterdam, 25 februari 1969 Pleinweg 200 Mevr. H. J. M. L. Speet te Maastricht en de hr. Chr. G. Roeiers te Hilver sum zijn deze week de gelukkige winnaars van een hoofdprijs. Verder zijn er een groot aantal winnaars van een echte Zwitserse koebel. in het Westen veruit grootste prot. chr. dagbladpers i i i stuks 0) Hoe vaak staaf het woord OVOMALTINE op het blik? OVOMALTINE la voer mt] Nasm iRzenderfster) Adres Woonplaats Deze bon inzenden aan Kerkhoff Co, Poslbu*'84S, Amsterdam. Op de enveloppe 'vermelden: .Koebelwedstrlid" i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 2