weer op Winkelier gedupeerd door Beneluxtuimel AGENDA nffilh decoratieve onderzettegel voor als u een nieuwe abonnee opgeeftl Ruzie óver geld hing vriend de keel uit Vis aan huis bezorgd FINANCIËLE ZORGEN IN SCHIEDAM Vroeg of laat zult u toch voor een TIELSA aanbouwkeuken beslissen. Van Toor Keukencentrum Wil zich elders vestigen VOLLUK] GE top form •kOLLEKTlH KLASSIEKE A\EU!3EEEA FOKKELMAN Werk aan wielerbaan verloopt nog traag Aankleding kinderboerderij f 2970,- Boete voor mishandeling Zolder uitgebrand Burgerlijke stand Verkeerscursus in politiebureau I G. P. VAM DA ALEN Jr. PHILIPS Nieuwe directeur sociale werkplaats Sociëteiten houden vasnavondvijfkamp Geen medewerking Sportvisserij op zee Bromfietser gewond BEHANG??? B0ERDAM Vlaardingers naar Afrika uitgezonden snijmaat 160x190 cm (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De bouw van een instructiebad achter het Sport- fondsenbad aan de Burgemeester Knappertlaan is voor de zoveelste maal op de lange baan. Reden van dit uitstel: de Sportfondsen te Amsterdam eigenaar of exploitant van alle Sportfondsenbaden in Nederland hebben geen geld om dérgelijke kostbare projecten te bouwen. Wel verrijzen overal in Nederland sportfondsenbaden, maar deze worden alleen gebouwd in samenwerking de de gemeenten. jjVLAARWINGEN Vandaag. en morgen ren dagelijks SCHIEDAM Vandaag en morgen en dagelijks De Rotterdammer ,50 jaar geleden IN DE LA batterijen|rfjrj| móéten I wei KEimaWf! Ui Ik geef opals nieuwe abonnee: Bel: 250066-252989 K AN TOO Rl N STAL LA TIES Verborgen aan boord elke vpijdagavpnei ...tot Si; uur ópen Postzegel is niet nodig als u op de envelop schrijft: De Rotterdammer» Antwoordnummer 364, Rotterdam. EEN FIETS OF BROMMER DE V A R I Waarom dan nu niet. ROTTERDAMMER VRIJDAG 2 8. EB RU A R1 19,69 CALLENBURGSTRAAT 41 VLAARDINQBN Pagina 5 Xaat het kamparen voor U niet «orden tot een behelpen met veel minder dan thuis..... maar jorg voor wat komfort....' en vooral dat U uitgeslapen bentl En dat bent U met deze slaap zakken met lichtgewicht vul ling, w.o. 70% acryl, geheel uitritsbaar, prima wasbaar en heerlijk warm. Vanaf vanavond zoekt U Uw slaapzak uit, er zijn diverse kleuren in een leuk. fantasie dessin, als speciale openings-, aanbieding voor nog géén vier en twintig gulden. Vrijdagavond om 6 uur begint de verkoop van deze heerlijke warme slaapzakken met .licht gewicht 'vulling, w.o. .70% acryl,'in- leuk fantasie dessin en diverse kleuren: snijmaat 160 x 190 em voor Ooi mêa/rfagmorgen open Géén tel of schrift best Dit betekent dat de financiering voor rekening van de gemeenten komt, die dan ook een flinke vinger in de exploitatiepap hebben. Het Schiedamse Sportfondsenbad, ge bouwd in 1934, Was de vijfde in de landelijkereeds. Het bad is echter gebouwd met geld van kleine spaar ders, die aandelen Sportfondsen kochten. Het gevolg hiervan is dat'de gemeente Schiedam in het Sport fondsenbad' niets tc vertellen heeft. In al die jaren heeft het Sport fondsenbad nimmer één cent subsidie gehad. Nu gaat dit wel bij het huidi ge bezoekersaantal, gemiddeld 9000 Schiedammers nemen wekelijks de verfrissende duik,v maar aan uitbrei dingsplannen behoeft niet te worden gedacht. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Donderdag 6 maart begint de vierde verkeerscur sus van de afdeling Vlaardingen Van de vereniging voor veilig.verkeer. De lessen worden gegeven op vijf don derdagavonden in het verkeerslokaal .van het politiebureau aan het Delftseveer. Zij die belangstelling hebben kun nen zich overdag opgeven bij het po litiebureau of telefonisch onder nummer 342355. Tevens bestaat dan gelegenheid tot het inwinnen van in formaties. (Van eed onzer, verslaggevers) VLAARDINGEN De onlangs in gestelde commissie voor de ver zoekschriften 'heeft aan de gemeente raad gerichte brieven van de heer A. Brons behandeld. Dé heer Brons is winkelier in zeemansbenodigdheden aan de Westhavenkade 110. De man. voelt zich gedupeerd door de bouw Stadsgehoorzaal: cabaretavond buurtver- enigijig Beatrix, 20. s Visserijmuseum: opening expositie „Van varen en varensgasten", 20.30. Rehobotbkerk: Jaarvergadering CHU-Vlaardlngen, 20. Vishaak: opening expositie Leen Stolk en Leen Droppert, 20.15. De Serre: opening midget golfbaan, II. Stadsgehoorzaal: toneel ,,Er zit 'n Haar ln m'n soep", 29.15. fnielkerk: kom zing met ons, 11. if Bijkantoor „De Rotterdammer": Smalle Havenstraat 11, tel. 316775. Alarmnummer politie: 34.41.44. GG GD: 84.44.44. Alarmnummer voor meldingen luchtver ontreiniging: 26.26.26. Klachten bezorging: H. Verhey, F. K. Drossaertstr. 210, tel. 34.33.45, dagelijks K' 18-19. Apotheek: A. Bot, BilUtonlaan 66. tel. J4.47.29. Apotheek Maassluis: Rijnmond-apotheek, Mozatrlaan, tel. 2209., Sursum Corda: Vergadering NCGOV, 20. Gebouw Irene: Gezamenlijke politieke partijen. CHU, AR en KWP. 20. Magnalla Deikerk: Gezamenlijke kerke- raadsverg. herv. geref., 20. Arcade: Jaarverg. St. WiUibrordus, 20. Musis Sacrum: Schled. Zwem Club, 20. Tlvoll: Feestavond gymnasium. 20. Irene: Padvindersbijeenkomst, 20. Arcade: Martin Green. 20. 8Iusts Sacrum: Feestavond gymnasiasten. 20. „De Rotterdammer" Lange Bijkantoor Kerkstraat 82. Redactie Schiedam: R. M. van Houwelln- gen. Julianalaan 84. tel. 265764, b.g.g. 115588. Klacbtenbezorging: joh. Gröneveld. Sln- set 93. tel. 273303, maandag t m vrijdag 18.30 en zaterdag 18-19 uur. Apotheek: Jansen, Van Swlndensingel 42. tel. 26.49.17, van de Beneluxtuimel, waardoor z'n omzet is afgenomen: De commissie heeft de winkelier uitgenodigd zijn brieven mondeling'1 -toe- te lichten. Aan deze uitnodiging •heeft Vhij, vergezeld van echtgenote «reen raadsman, gevolg gegeven. In dit,gesprek heeft de.heer Brons uit voerig geschetst, dat de boUw van de Beneluxtuimel, het opheffen van het wagenveer en het'uitvallen van de Spido-rondvaarten de omstandighe den voor zijn bedrijf zeer nadelig hebben beïnvloed. De gewijzigde oeververbindingen hebben ertoe geleid dat veel publiek, waarop hij vroeger was aangewezen, niet meer in de omgeving van zijn. zaak behoeft te zijn. Dit heeft tot gevolg gehad dat de omzet in zijn bedrijf zeer sterk is teruggelopen. In een tweede brief heeft hij de ge meenteraad verzocht mee te werken om zich in het stadscentrum te 'kun nen vestigen. De winkelier verklaarde niet on rechtvaardig of onrechtmatig door de gemeente behandeld te zijn. De grote bedrijfsschade is louter en alleen te wijten aan gewijzigde 'ver keersomstandigheden. Een officieel verzoek aan B. en W. om medewer king zich elders te kunnen vestigen heeft hij niet gedaan. De commissie neemt graag aan dat door de gewijzigde omstandigheden de omzet in het bedrijf van de heer "Brons is teruggelopen. De gemeente kan echter met aansprakelijk worden gesteld, hetgeen ook niet de opzet van de winkelier is geweest. Wat be treft de brief waarin om medewer king wordt gevraagd zich.elders te. kunnen vestigen, heeft de commissie de heer Brons aangeraden zich offi cieel tot B. en "W. te wenden. Ons leger gereed voor een oorlog met BelgiëIn de Tweede Kamer verklaar de de Minister van Oorlog gisteren het volgende; Wij' moeten thans nog paraat blijven om ons to kunnen verzetlen tegen iedere poging om bepaalde deelen van het grondgebied aan ons land te ontrukken. Onze gedeeltelijke demobilisatie betee- kent niet, dat wij ons vnn Limburg en Zeeland zouden. moeten laten ontdoen zooals een schaap van zijn vacht. Wij kunnen in zeer korten tijd paraat zijn. De plannen voor de bouw van een instructiebad, op een-open piek ach ter het'bad dat er nu als een woeste onkruidwildernis bijligt, dateren niet van vandaag of gisteren. Ruim tien jaar geleden werden de eerste teke ningen op papier gezet maar. ook hier kwam vanuitstel afstel, zodat nu met geen mogelijkheid gezegd kan wórden wanneer de eerste paal de grond ingaat. Mejuffrouw C. Hazenbroék, direc trice van het bad, haalt haar schou ders op wanneer de plannen ter spra ke komen. „Er zijn in de loop van de jaren al zoveel plannen in de bureau la; terecht gekomen, dat ik het eerst moet zien wanneer de eerste paal wordt geslagen". Overigens ziet zij met enige zorg het zwembad Zuid tegemoet, „pit be tekent voor 'ons een geweldige con currentie", .zegt .zij. Feitelijk is het onzin dat er op een afstand van hooguit twee kilometer twee baden staan, „Dat is volgens 'mij wat teveel van het goede". De kritiek op het bad van enkele zwemmers die last hadden van teveel chloor trekt, zij zich erg aah. „We hebben een nieuwe installatie, besteld die elke dag kan worden afgeleverd. Er is echter een voorschrift dat er een bepaalde hoeveelheid chloor aan fiet water moet worden toegevoegd. „Dit is", aldus mejuffrouw Haze- broèk noodzakelijk voor de hygiëne van het water. Hygiëneheeft bij ons altijd op dé voorgrond gestaan, ik geef toe dat het Sportfondsenbad wat oud is, maar alles is kraakhelder schoon- Het water wordt iedere avond gezuiverd en wie daaraan twijfelt kan 's avonds een kijkje komen ne men. Trouwens de keuringsdienst van waren die ook belast is met de toezicht op de zwembaden houdt dit alles met veertien-daagse rapporten nauwkeurig in de gaten." Ondanks deze geruststelling ver klaart mejuffrouw Hazebroek dat het, chloor in het water een bron is van Mej. C. Hazebroek, directrice van het Sportfondsenbad: „toekomst wat zorgelijk." voortdurende zorg en dat zij zal blij ven streven naar verder perfectione ring' van het oude maar gezellige Sportfondsenbad Schiedam. Natuurlijk platenbennen halen bij A naam: K slraat: B plaats: betaalt: O.per kwartaal per maand Als beloning voor mijn akliviteit ont vang ik een ondecl zettegel.De nieu.J we abonnee krijgt onze krant veertien! dagen gratis. Mijn naam: straat: plaats: (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Ter voorzie ning in de ".vakature van directeur van dc. gemeentelijke sociale werk plaatsen dragen B. en W. de gemeen teraad ter benoeming voorde heer Th. J: M. Harbers te Den Haag. (Van een onzer verslaggevers) j VLAARDINGEN Vanavond Zul len de Viaardingse instuiven en so ciëteiten in hét strijdperk treden. In een vijfkamp wordt gestreden om de Mr. Heusdens wisselbeker, diemor menteel in het berit is van jeugdhuis „de Vleet". De strijd gaat tussen de sociëteiten van CJV pefde en Vrede, jeugdhuis dè Vleet eri Club Salut Les. Diables. De wedstrijd bestaat'uit de onderde len tafeltennis, biljarten, dammen, schaken en klaverjassen. Tafeltennis en klaverjassen worden gespeeld in de sociëteit van CSLD aan de Zomerstraat De overige spor ten worden in "jeugdhuis de Vleet aan dè Schiedamseweg gehouden. Aan vang half acht Publiek is van harte welkom. Zaterdagavond zal aan.het slot van een gezamenlijk sporthal de uitslag worden bekendgemaakt In „de Vleet" 2al hei trio Ben van der Lin den uit Vlaardingen de muziek ver zorgen. Aah vang acht uur. In gebouw Triangel zal tienermuziek worden ge bracht door The Nicols. Burgemeester mr. J. Heusdens zal daar om elf uur-de wisselbeker uit reiken aan de'aanvoerder'van het winnende team. Via een directe tele foonverbinding zal de uitslag 'in „de Vleet" te horen zijn. Vanavond kan men voor de 'geza menlijke dansavonden kaarten in voorverkoop Krijgen en wel tussen acht en negen uur in jeugdhuis „de Vleet" en in de sociëteit van CSLD aan de Zomerstraat 31. De toe gangsprijs bedraagt ƒ2,50. Aid, Klassiek; Nwe Binnenweg 36 Afd Modern Nwe Binnenweg 288 voor de-gratis l'op-form-kalalpgus (Van een medewerker) SCHIEDAM De werkzaamheden aan de wielerbaan in Harga verlopen nog bijzonder traag. Belangrijkste re den daarvan is, dat de eigen leden een minimum aan werklust aan dc dag leggen. Er is zelfs al een beroep gedaan op niet-leden. Omstreeks mei wil men dc baan in gebruik nemen, maar het is nu zeer de vraag of dat j inderdaad mogelijk zal zijn. Penningmeester J. W, C. Gordijn luidt over deze situatie de noodklok in het nieuwe nummer „Clubnieuws" van de rennersclub Schiedam. Hij schrijft, dat zo'n twintig leden toe zegging tot medewerking hebben ge daan, maar dat zij deze niet zijn na gekomen. Het moet niet uitgesloten worden geacht, dat de leden die wel konden maar niet wilden meewerken, uitgesloten zullen worden van het berijden van de baan. Een feestcommissie bereidt overi gens festiviteiten voor rond het 35-jarig bestaan van de vereniging, dat zaterdag 18 oktober gevierd zal worden. Het programma van de ren nersclub ziet ér als volgt uit: invita tiewedstrijden van adspiranten op zaterdag 2 augustus en de ronde van Kethel voor nieuwelingen op woensdag 6 augustus. ROTTERDAM NV Grondmij heeft vanmorgen aanbesteed het aan leggen van een weide met vijver en bijkomende werken bij de kinder- boerdrij in het biologisch centrum aan de Scottstraat in Lombardïjen. Van de acht inschrijvers was laagste J. Nootenbóom Zn.,; Rotterdam, met ƒ130.085 en opvolger firma J. de Ronde, Rotterdam, met 131.900. De dienst van gemeentewerken gaf Firma W. F. van. Katwijk, Rotterdam, onderhands opdracht to het slopen, van panden aan de Oudaer-straat, de "Meermanstraat en de Dirks Smits- straat VLAARDINGEN De kustvaarder Casvade (400 ton) is bij de werf Figee verbouwd-voor de sportvisserij buiten gaats, Per dagreis kunnen 45 sportvis sers met dè Cascade de' Noordzee op. De afvaarten geschieden vanuit de Wilhelminahaven. De nieuwste elektronischs reken machine. Maakt razendsnet en feilloos al Ut» berekening. Zondof mechanisch® delen. Kan niet meer kapot gaanï Tellen, verme nigvuldigen, dólen, worteltrekken, machtsverheffen, kwadraterenl 16 cijfers kapaciteit in alle registers en telwerken. I Vraag vrijblijvend demonstratie. Reeds vanaf SCHIEDAM Morgenavond "houdt de CJV een „grottenbal" in het ge bouw „Jeugdhaven" .aan de.' Lange Haven 129, pe-;muziek -wordt 'ver-, zórgd door dè eigen disc-jockéy." Peter Roozen, die met behulp van éen ste- reo-apparatuur de complete „Top 40',* tén gehbre ^aL'brèngeh. 1/sdën heb-. bén gratis toegang", maar nieuwe le den zijn van harte -yyelkom. De kosten hiervoor bedragen vier gulden per maand. Bij aanmelding dient men twee pasfoto's mee,te nemen. De gezamenlijke politieke verga dering van de ar/chu en KVP, die vanavond, vrijdag, in gebouw Irene zou worden gehouden, gaat niet door. De reden is, dat voor vanavond geen politieke leiders beschikbaar waren. De vergadering zal hu op een later tijdstip worden vastgesteld. (Van een onzer verslaggeefsters) VLAARDINGEN De 32-jarige Italiaanse fabrieksarbeider Leonardl A. uit Vlaardingen kwam vele radde Italiaanse woorden tekort om de Rot terdamse politierechter te vertellen hoe hij op 23 januari van dit jaar zijn vriendin behandeld had. u maakte de breedsprakerigheid Van de Italiaan de zaak er niet een voudiger op, zodat politierechter mr. A. R. Jolles tegenover een verward geheel stond. Had A. nu op 23 januari een poging gedaan om Nellie van Saus te doden of staken er geen kwade bedoelingen achter een lichte wurggreep en het slaan van een bloedneus? De officier van justitie, mr. Feber, had in eerste instantie een poging tot doodslag ten slaste gelegd, maar de Italiaan stond nu terecht wegens een eenvoudige mishandeling van zijn vriendin. En dat hij haar geslagen had, leed géén twijfel; Wondjes op haar hals en gezicht waren het bewijs. Dus de mishandeling'kon dé officier overtüi- - gend bewezen achten. Hij eiste een boete van 250 en een voorwaarde lijke gevangenisstraf van één maand met- een proeftijd van twee ja ar. Op de bewuste dag had A. met Nellie' een. sfspraak gemaakt in Schiedam, om over hun drie, op naam" van-Nellie gestelde, kinderen te spreken. In de' auto van A. reden ze naar Rotterdam. Het gesprek verliep echter niet zoals A. zijn bedoeling was geweest >Ih plaats dat Nellie over de kinde ren vertelde, vroeg ze alleen om geld. Nellie had wel meer "olijk gegeven dat 'zij het; geldvan haar overigens bemiddelde vriend belangrijk vond eriihjdè loop;van'-de zes jaren dat zij elkaar.,kenden, was zij er ook niet zuinig ihëe~omgesprongen.- ;s<Hêt irriteerde A. echter nu zo erg, dat' hj' haar-eest sloeg en later bij de keel greep. Eenmaal weer in de auto zou hij nog éen ongeluk veroorzaakt hebben, dat echter goed afliep. Maar ■dit. punt kwam er, evenais de zelf moordpoging op de 24ste januari, tij- dënsdeze rechtszitting niet goed uifc Dezaak, die zich aanvankelijk ernstig liet aanzien,bleek bij nader politieonderzoek niet zo veel om het lijf te hebbeh.- Mr,Jdles vonniste 200. boete en éen maand voorwaar delijk. De vijftienjarige Christina M. H. van R„ die van huis was weggelopen kon moeilijk 'scheiden van de dertig jarige matroos Johannes J. P. H. met krie zij in een café enige biertjes had gedronien. Hij vond een afschëid ook niet zo leuk en om de kennismaking voort te zetten verborg hij haar in zijn hut an boord van het bin-'" Denschip, waarop hij voer. Een week lang voer zij illegaal ■mee, zonder dat de schippér het merkte, maar eenmaal weer in Hol land was zij het varen beu en ver trok zij weer naar huis. Deze kortstondige verhouding? kreeg echter een gerechtelijk staar tje. Want Christina was minderjarig en het is verboden een minderjarig meisje verbórgen te houden. De offi cier eiste nog een voorwaardelijke straf, maar mr. Jollés vond het te mild. (Hij maakte er tien dagen on voorwaardelijke celstraf van en gaf de matroos een geldboete van ƒ150 erbij. - Een ongehoorde aanbieding^. een bedbank met ombouw «n kompleet met polyaethér ma tras (U bént in één klap vati slaap-zit problemen af/ nu mat bijna tachtig gulden voordeel! Een fxachtige kombinatievoor de zit-slaapkamer en Ideaal voor een jongens-óf meisjes kamer, in fraaie teek-uitvoe ring. Bedbank met anti-hernia ge perforeerde hardboard plaat en uitschroéfbare.poten, da''óm.' bouw met praktische oj^ets- kastjes-het hele stel kompleet met matras vóór nog géén honderdnegentig gufden. (Van eenionzer verslaggevers) ROTTERDAM Met de Go 26 van schipper G. Tanis kwam vanmorgen bij restaurant Europoort in Schie dam. een lading zeer verse zeevis aan. Het was een stunt van horecazijde. De aanvoer van deze pis vormde de start van een actie in de restaurants Erasmus te Rotterdam en Europoort in Schiedam om meer. aandacht aan vis te geven. Schipper Tanis was met zijn schip daarvoor speciaal de Waterweg op- gestoomd om de vis aan „huis" te bezorgen. Dit kon alleen maar dank zij de medewerking van een boot van rijkswaterstaat. Begrijpelijk is dat een dergelijke snelle en verse aanvoer niet altijd mogelijk is. Verleden jaar had Eras mus reeds een dergelijke visactie die ■nu wordt geprolongeer. In hét restaurant .Erasmus wordt VLAARDINGEN Öp de Mambc- Iaan is donderdagmorgen de 36-jarige •bromfietser J.' H. L. bij het voorsor teren aangereden door de 19-jarige bromlietser J. van L. Deze laatste liep vermoedelijk een'hersenschud ding op en een wond aan zijn kin. Op de Westhavenkade bij de Pa rallelweg botsten donderdagmorgen een personenauto en een vrachtauto. De 20 jarige J. H. uit Maasland nam met zijn personenauto de bocht te ruim. Beide auto's werden ernstig beschadigd. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Bij de echte BEHANGER Vmc BEHANG on VERF Jac, v. d. Wintslr. 18. Tel. 342872, Vlaardingen. vooral de nadruk gelegd op de zeer verse vis en in restaurant Europoort op het grilleren van vis. Daartoe is in dat restaurant een speciale houts- koolgril neergezet. Verleden jaar had men bijzonder veel succes met deze visactie. ■Om de versheid van de vis te de monstreren kon de heer H. van Wei zen en zijn chef-kok de verse vis re gelrecht van schipper Tanis in ont vangst némen. VLAARDINGEN Maandag 3 maart zullen de heren B. H. Ronde en P. C. A. Köhler van Ingenieursbu reau Jongen N.V. te'Vlaardingen, met hun gezinnen, naar Zuid-Afrika ver trekken. Zij gaan daar de staf van Integrated Services (Pty) Ltd. versterken. Deze onderneming, waarin het in genieursbureau een meerderheidsbe lang heeft, is de service company van het Raadgevend Ingenieursbureau Spoormaker en Partners (ir. H. J. Jongen is één van de partners) in Pre toria. De samenwerking tussen. Jongen N.V. en Zuid-Afrikaanse- en Rhode- sische Consulting Engineers dateren van 1959. met dit embleem ls door geleverd. Wt) steaa borf voor een goede service. Vrijdagavond om 6 uur begint de verkoop van deze ombouw- kombinaties kompleet met po- iyaether matras, 80 x 190 cm, in teak-uitvoering, voor (Van onze correspondent) MAASSLUIS In het pand Fa zantstraat 37 is de zolderverdieping vrijwel geheel uitgebrand. De oor zaak was een gasgestookte hetelucht- kachel van de centrale verwarming. De bewoonster, mevrouw De Bruin ontdekte'de brand doordat rook het woongedeelte binnendrong. Toen de brandweer verscheen was de grootste schade al aangericht. Buren hebben het meubilair uit de woning gedra gen. Ook het woongedeelte van het huis kreeg veel schade door bluswa ter. Naar de oorzaak wordt een onder zoek is^jesteid. Ook nmndwnorgen opttt Gtén uL afschrift, bast. VLAARDINGEN Geboren; Paul Ger hard Anne, zv L. C. B. Hermes en A. B. H. Borgtians. van Hogendorplaan 1SC; Arl- anne, d v w. A. Prudhomme van Reine en I. L. Goedhart, Boerhaavestraat 409; Her man Adrlaus, z v D. A. van Rijn en J. M. van Drongeten. Broekweg 32; Jan Arend, z v D. A. van Rijn en J. M. van Dronge ten, Broekweg 32: Wilhelmtne.- d v A. Hooghuts en M. H. Schur, le van L. Gaelstr. 78. Overleden: Pleter van Leeu wen, 80 weduwn v. H. de Jong, Flatge bouw 5-56; Sandra Jacqueline van Houten, 2 dagen. Rozenburg. Getrouwd: Jan Hen drik Fransen. 32 en Elisabeth Maria Zellstra, 23; Christiaan Jacob Schippers, 24 en Emilia Elisabeth Agnes Tomaello. 22: Hendrik visser, 21 en Willemina Susanna Cornelia Johanna van der Veen, 20. HOEK VAN HOLLAND J. K. v.d. Arlc 20 en S. Boers 20. Alle modellen kunt u geheel vrijblijvend in onze show room bewonderen. Exclusief Tielsa-deaier CALLENBURGSTRAAT 74 VLAARDINGEN TELEFOON 352979—343193

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1