Olieconcerns dienen ïWy-Coior 11 rampen te bestrijden NZC bij de tijd Kees Borstlap sprak over „zeeliteratnur aoMda. lentiade Reacties van Vlaardieöers DAF55 m rally winnaar f. oversluizen e I Pbly-Cblor Morgen roept' de klok U MAG HET GERUST WETEN Fbly-Golor \£tnavond Vogelwacht Rijnmond: „Opvolgers gezocht" 5000ste schip op zelfde dag Auto op trein Medische dienst Burgerlijke stand |#0Öc het thuis, I ookzèlïmetde I-, nieuwe füeurshampoo lüeunshampoo nu met Remtine- verzorging... CLUB MÊDITERRANÉE Verbondenheid livuw mee aan utv statl Belde DAF-dea/er of vulde coupon in Doet meteen I OPENBARE KENNISGEVING Excelsior M. wint spelregelwedstrijd ■IéM wtmsm '.ROTTERDAMMER Pagina 5 •2A ZATERDAG MAART 19Ó5> ]MPj Wr ts (want kleur „gakt üw-Haar pas mooi ■jgB&eté - wast' en kleurt in èén thuisbehandeiing én..,, beschermt Uw haar tegen weer en wind interessante, uitvoerige film over na het nieuws van 8 uur op Nederland il IvERNIEinVING •VLAARDINGEN. Auteur Kees Borstlap- moest vrijdag avond in 't - Redershuys zijn bloemlezing over de zeelitera tuur houden onder kaarslicht. Dat was noodgedwongen omdat in 't begin van zijn toespraak het licht uitviel. IJverig zochten con servator J. van Dorp en enkele toehoorders naar kaarsen. Het oponthoud bleef beperkt tot een idvartier. •- Het voorjaar: begint opf* 7 maart met de bloemenpracHf VLA AR DU* GEK Vandaag..i.. Umrn en maandag l riTirir Vandaag. Van 7t/m l6 maart in de Rivièrahal, in de gran dioze omlijsting van Diergaarde BUjdorp Rotterdam Idagelfjics-cok zondags-van 10-22| en maandag en-dagelijks Stuiy bos Prestige weüiéht «a *p«rte leefge meenschap Holy ontstaat. Tot slot een opmerking die zonder nadere toelichting wordt ge- plaatst: „De hoogbouwflat aan de Eksterlaan in Holy is een psy chologische misgreep". I iiï> iü'SBïö» FABRIEK VAN LANDBOUWMACHINES EEN GEREEDSCHAPFftEZER ENKELE CONSTRUCTIEBANKWERKERS C. VAN DER LELY N.V. op INTERTEST tapijt geeft Oversluizen 5 jaar schriftelijke garantie, mits ge legd op ondertapijt. Meer gegevens over dit mooie sterke ta pijt en over gordijnstooffen, bekledings- stoffen e.d. kunt u zien en lezen in onze 28 pagina's tellende kleurenfoloder In terieur '69, gratis verkrijgbaar bij uw ta pijtspecialist. floris de vijfdelaan 136 - tel, 342382- van hogendorpiaan 31 - iel. 345182 lirma vlaardingen meubelshowroomdr. wiardi beckmansinge! 3-5 - tel. 348086 N.b, een Luxaflex nodig? Maar dan ook een echte, origineleLUXA- FLEX. Niet vee! duurder maar stukken beter. Bestel vroegtijdig. Nu nog korte le vertijd. r- -coupon- Reddingsactie 's&ÊË: "■9i SfS :iï« -Is uw haar niet moer 7.0 rrioo en gaaf. als Het kan.jij'n Heer-lijk -schuimend, wassen, met de n ieuwe P-oi y-Cot.o r KI e drsha mpco..'. hof niouu/e t/on D ittir (Vervolg van pag. .3) Isamen met. de christenzeelieden- Ireniging nam de NZC'het initiatief oor een boekenkistenaktie. Zij het «er beperkt, was de NZCV al voor l ooojog met dit werk begonnen. Uit; én en ander ontstond de Bibliotheek Jor Zeevarenden. Begin 1948 gingen 10 boeken, in ruim 200 kisten, met Ue grote vaart mee. 'Ten aantal dat uitgroeide tot een feit van niet minder dan bijna 16 Ó00 boeken, met 1156 uitgegeven iisten in 1967- Ook werd het-, oude bmité ..Kerstfeest op Zee" 'tot hérie- ïng gebracht na de oorlóg. Taak: (opjen dat op elk Nederlands eesciiip, waar ook ter wereld, op erstavond een pakje met een kerst- wdsehap, aanwezig zou zijn. In datzelfde jaar werd gestart met len lektuuraktie ..Hollandse hoekjes". toat wil zeggen dat Nederlandse va- enden nu op vele plaatsen in het ,B(/uitenland lekluur in eigen taal kun- ipen vinden. In samenwerking met de Jled. Christen Zeelieden Vereniging 'werd in 1948 de eerste Zeemansgids %>or Wal en Aether uitgegeven. Men jps nu aan de zevende uitgave toe. Na de oorlog werd het Rotterdamse t'huis grondig opgeknapt en uitge reid. Tehuizen werd geopend of her- ipend in Delfzijl, Antwerpen, Róu- an, Genua, Hamburg, Liverpool, inden. Meest recente vernieuwing: et Centrum voor Varenden in Ant- •erpen. in 1967 in gebruik genomen, an plannen voor een volledig fjiicUw tehuis in Rotterdam wordt ge kerkt. I Met het groeien .van de NZC werd |en eigen administrateur, noodzake lijk. Vanaf 1930 werkte de admi- 'stratie vanuit een bureau in Haar lem. In 1966 werd het kantoor naar et.Rotterdamse zeemanshuis overge- raeht. Om een indruk te geven van Èebezigheden in een dergelijk cen- |rum: In- 1967 werden 22.250 ovér- fcachtingen-.geboekt.- lp 76 jaar voltrok zich ook in het Swerk voor en het kontakt met zeeva renden een grote ontwikkeling. De jNZC heeft zich steeds aangepast, mé lde; dankzij allen, die haar steeds /jlfteunen. Financieel is de exploitatie dér1 tehuizen niet eenvoudig.' Als^er' %een subsidie vu kor. deae .arbeid, jpaarvan de meest» niervarende» Eweihig idee hebben, waarschijnlijk pniét voortgaan. 'K.vC. Op uitnodiging van boekhandel Den Draak opende Kees Borstlap (aan de vooravond .van de boeken week) de expositie. „Van Varen en Varensgasten". In een bloemlezing EXCLUSIEVE WINTERSPORT VAKANTIE Met grandioze voordelen. Vraag programma aan. AMSTERDAM Amstel 24 Telefoon 026-62977 SCHIEDAM De gemeente Schie dam had op 31 januari 83,161 inwo ners, dit is llminder dan de maand daarvoor. In' januari zijn 110 baby's geboren, van wie 56 jongens, 69 personen zijn overleden, 325 personen hebben zich" in1 Schiedam gevestigd en 377 hebben deze stad veriaten. Schiedam heeft een vrouwelijk overwicht; waren-er in december 516 vrouwen meer, óp '31 januari bedroeg dit aantal 603. De sterfgevallen lagen, voor meer dan de helft nl. 38 boven.' de 70 jaar. Tégenover 37 huwelijken stonden in 'januari 'zeven echtschei dingen. SSBAtgabóbrzati: toned „'Er zit'een-Haar* Excelsior: Oosthavenkadc ruilbeurs De t'erzamolaatr lSVc V hljkantoor .vhbé ."^ttérdainmer", jSmaiié. Havenstraat,1 W- Xêt'; 348775.:. Alarmnummer:, poMUé:"34'A4.44rtC&hlt G»r-34.44.44, Alarm-, nummer voor ikefCiniren /luchtverontreinl- glnt: 26.26.26.Kfecbten- beïorïIngi-H. Ver- hey, P. K. .Drossaertstr., 210, tel. 34.33.45, dagelijks 18I9'.v. .'Apotheek: A, Bot, Billl- toniaan 66, 'tel. ,34.47.29. Apotheek Maassluis: Rijnmond Apotheek,Mozart- laan. tel. 2209, .r.r.A vV"'' - Irètoe: radvlndersbijecnko'mst. 20. ArcadeMartin .Green, 20. Müsls Sacrunt: feestavond gymnasiasten. noemde hij de tijd tot 1924 bepaald niet gunstig voor de Nederlandse zee vaart, althans wat de boeken betreft. Iets anders was het geval met Enge land, dat in die periode vele auteurs van de zeevaart kende. De „reveille" aan de zeevaart werd geschreven 'door een eerste stuurman van de HAL, Piet Verhoogh. Hij schreef Op bruisende- golven. Het was de inleiding tot een grote serie boeken over zeevaart, visvangst en zeesleepvaart, die pas na de oorlog tot ontwikkeling zou komen. De hèer Borstlap, die auteur van de Nederlandse zeesleepvaart is, me moreerde dat de meeste auteurs ge wezen zeelieden zijn. Enige landrot ten hebben de zee alleen gezien van af de boulevard in Scheveningen en zijn toen aan het schrijven, gegaan. Hoewel Nederland zit te wachten op een opvolger van een Karei Norel, Age Scheffer en Jan de Hartog. zag -Kees Borstlap de toestand niet som ber Ln. Het arsenaal van boeken over de zeevaart breidt zich gestadig uit, zei hij. De visserij is er in de literatuur overigens niet zo best afgekomen. Een van de eerste boeken werd geschreven door de journalist Ber nard Kanter rond 1898. Voortreffe lijke boeken van Age Scheffer (de zoon van een visser uit Lemmer) ga ven de. zeevaart meer aanzien. Een-yan de laatste schrijvers is Jan Noordergraaf. die met zijn boek over de tankvaart naar Bangkok veel op- I gang heeft gemaakt, i -Voor de opening sprak conservator J. van,Dorp nog van' een ongelukkige omstandigheid dat er gisteravond zo veel openingen van exposities waren. De heer Den Draak zei o.a. dat de zeeliteratuur ook een cultuuruiting is. De verbondenheid van Vlaardingen met de zeevaart was van doorslagge vende betekenis -geweest'om een ex positie over de zeevaart te houden. In 't Redershuys is het allemaal in 'drié zalen te zien. ■Daarin wordt een overzicht gebo den van de moderne Nederlandse en buitenlandse literatuur op nautisch Igebied. Temidden van. de vaste museumcollectie zijn boeken uit gestald- over koopvaardij, marine, sleep vaart, -visserij,zeilvaart, naviga tie, reddingswezen, vissen en zeedie- ren.A - Dei-boeken- liggen voor het publiek 'ter inziage en kunnen, voor zover niét anders--aangegeven, in het museum téofdeh. besteld.' Dezé bijzondere ten- IroónjStelHng' is met ingang van,- van daag: jot-en-met 16 maart te béziehti- gen, ROTTERDAM Op dezelfde dag als vorig jaar meerde vrijdag het 5000e schip van dit jaar in de Rotter damse haven af. Gisteren liep als 5000e de Neder landse tanker Krania binnen, geladen met olie en komende van Curasao. Het schip ging naar de Shell in Per nis. Vorig jaar arriveerde als 5000e de Duitse vrachtvaarder Iserlonn. ROTTERDAM Op de Botlekweg de Rhythm Blues groep, „Again". B. Nullen uit Rozenburg met zijn au to tegen een die weg overstekende goederentrein. Hij had de knipperlichten niet ge zien. Met zwaar inwendig letsel moest de heer Nullen naar het Sint Clara Ziekenhuis in Rotterdam worden ge bracht. Zijn auto werd volledig ver nield. 30. EK MAANDAG Arcade: N.K.V. Adviesbureau, 19.30 Arcade: Rep. zongver. Excelsior, 20. Sur«um Corda: N.C.G.O.V,, 20. Chr. Soc.-Bel.: N.K.V. vrouwenbond. 20. Bijkantoor „De Kotterdammer", Lange Kerkstr..32. C.J^V. „Jeusdhavén": De Grottenbal", 20. Kedactie Schiedam: RJW. van Houwelin- gen, Jullanalaan .84, tel. 265764, b.g.g. 115588. Klachtenbezorging: Joh. Gröneveld, Sin gel 93„ tel. 273303, maandag t/m vrijdag 18.30 en zaterdag 1819 uur. Apotheek: Jansën; Van Swindensingel 42. tel. 26.49.17. (Va» een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het lijvig boekwerk van de commissie on derzoek Vlaardingse samenle ving, waarin de reacties op de oproep „Bouw mee aan uw stad" zijn gebundeld, bevat ook een aantal opmerkingen over de stadsplanning. Verscheidene Vlaardingers hebben hun sug gesties en ideeën op papier gezet. Zo stelt iemand voor, het ge bied omsloten door de Oude Dijk, Hoogstraat. Markt, Landstraat en Westhavenkade zoveel mogelijk in tact te houden. De briefschrij ver wil hier alles opgeknapt zien wat nog niet tot krot is vervallen en de sloop stopzetten. „Zet hier geen enkel gebouw meer neer", zegt hij. Dezelfde Vlaardinger merkt op dat de industriepolder moet ver dwijnen. Hiervoor in de plaats zou een klein ruig bos of dicht begroeid park moeten komen, aansluitend op de Maasboule vard. „Gaal dit bos dood door de dampen van Deltachemie? Moge lijk wél, maar hoort dit bedrijf bijvoorbeeld niet beter thuis op het noordelijkste puntje aan de Waddenzee?", zo vraagt deze man zich af. Voorts raadt hij aan de Maasboulevard niet verder te be bouwen. maar hier grasgazor» met bowöuMRW can te leggea, «taraed» een tr*pe«ewijs terra* dat tegen .de wind wordt af geschermd. Bovendien vraagt hij op de Maasboulevard meer restauratiemogelijkheden voor „de gewone man". Sommigen adviseren door de bevolkingsambtenaar aan een ie der'.die vertrekt te laten vragen wat de reden hiervan is. De ge gevens zouden dan naar de ge meenteraad moeten worden door- gespeeld. Het gemeentebestuur heeft door zijn streven Vlaardin gen zo groot mogelijk te doen worden de „leefbaarheid" verge ten. Hierdoor zou volgens een briefschrijver het bevolkingsver- loop zijn ontstaan. Deze mening wordt gedeeld door iemand, die spreekt over stadsuitbreiding uit winstoog punt, om prestige en publiciteit. „Hierdoor wordt voorbijgegaan aan de wezenlijke belangen van de kleine mens, wiens geluk be vorderen toch een eerste op dracht van het gemeentebestuur is. Al het landelijk natuurschoon wordt opgeofferd aan industrie en woningbouw. Als compensatie zal een bos worden aangelegd, dat wij n.b. zelf moeten betalen". Iemand wil komen tot een an der begrip van de straat door sommige straten af te sluiten voor het verkeer, op grote schaal invoering van éénrichtingsverkeer en rigoureuze parkeervoorschrif- ten. Jong en oud moéten zich op straat vrij kunnen bewegen als in een „voorruimte" van de eigen woning. De aandacht wordt gevestigd Ap de mogelijke isolering van de 3l@C tSSSs. 88» «ij& i* door een asaaggssgg van de ütt—iéS* (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Drie mensen van de vogelwacht „Rijnmond" zijn naar Texei geweest om de omvang van de otieramp in ogenschouw te nemen. Gealarmeerd door de vele krante-artikelen zijn de vogelwach- ters gaan kijken welke enorme slach ting het beschavingsprodukt „olie" heeft teweggebracht op en rond de Waddeneilanden. De reis is beslist niet uit nieuwsgie righeid gemaakt om te zien hoeveel rwarte zee-eenden en eidereenden gekrepeerd zijn of nog liggen te ikres. peren. De reden is geweest, dat mor gen of overmorgen een of andere onverlaat deze moordstunt voor Hoek van Holland kan herhalen", aldus de vogelwachters. Zij zijn tot de conclusie gekomen dat de grote oliemaatschappijen een financiële bijdrage dienen te leveren om zo spoedig een werkgroep van deskundigen te kunnen samenstellen, bestaande uit biologen-chemici en dierenartsen. Tevens achten zij het maasland: Herv gem 10 en 7 as Kelj- zer. Gerei lO.en 7 ds Quursema. MAASSLUIS: Herv gem Grote kerk 10 ds Kalkman 7 ds Jansen Ichthuscentram io ds Hoflman zalencentrum 10 ds Bos Gem. huls 9.45 dhr De Waard. Gerei Immanu- elkerk. 9.30 ds V d Bos 4.30 ds Bohlmeijer Maranathakerk S.30 ds BoMmaijer 4.30 ds v d bos Andreaskapel 7 ds Bohlmeijer. Gerei vrljg 8.30 en 4.30 ds Van Tongeren. Chr gerei S.30 dienst 2.5 ds Verhage. ■Ned Prot Bond 10.15 ds Van Ttoijen. BOZENBUBG: Herv gem Immanuelkerk 9.45 ds Schouten 6.30 ds Westerveld De Schans 9.45 ds "Westerveld. Gerei 9.30 en 5 ds Mantz. Chr geref 9.30 en 5 ds Plantinga. Gerei vrijg5.45 en 5 ds Deddens. Gerei gem (Poortegaal) 10 en 3,30 leesd. vlaabdinGEN: Herv gem Triangel l» ds Bou terse 5 ds Bouterse Nieuwe Kerk 10 ds Van Veen 5 ds Nauta Bethelkerk 10 ds Nauta 7 dhr Hoogendam Immanuelkerk 10 ds Van Wakeren Idhthuskerk 10 ds Hoorn (HA) 7 ds Blei Holykapel 10.30 dhr Van Zetten Holyztekenhuls 9 ds Van Doorèa Zonnehuis 10 majoor Andrée. Gerei Oosterkerk 10 ds Van Loon 5 ds Ter Hart Emmauskerk 10 ds Krol s ds Swen Holy kapel 9 ds Lever 5 ds Krol Pniëlkerk S en 10.30 ds Ter Hart 5 ds Lever Maranatha- kerk 10 ds Swen 5 ds Van Loon. Chr Gerei Emmastraat 116. 10 leesdienst 5 ds Bulls De Goedestraat 162, 10 en 3 ds Btiljs. Gerei Gem Westnieuwland 58, 10 en 5 ds Hulsman. Kemonstr Kerk en NPB Hoï- laan hoek Emmastraat 10 ds Postma. Leger des Hells Baanstraat 5 10 en 7.30 samenkomsten visbank 6.30 Openluchtsa- menk. SCHIEDAM: Gerei Oosterkerk 10 dhr V d Drilt S ds Baaijen, Kethel „De Ark" 9, 30.30 en 5 ds Schuring (HA) Magnaiia Dei Kerk 10 ds Aaitink 5 dhr Van der Drilt „De Goede Haven" 10 ds Baayen 5 ds Segger Julianakerk 10 en 5 ds Van Zuylen (HA). Herv gerei evang Gebouw Irene 10 ds Abma Grote kerk 5 ds Ataaa. Leger des Heils Lange Haven 27. Vrije Chr Gerei Gem Tuinlaan 50. Chr gerei warande 185, 9.30 en 4 dhr Last. Herv gem Grote (kerk 10 ds Jansan 5 ds Abma 7 ds Van Veen Bethelkerk 10 ds Ommerlng Opstandingsicerk .10 ds Hoogendam 7 ds Klaassen Vredeskerk 10 ds Meijer Dorpskerk 10 ds Verwaal 7 ds Vons St Marünuskerk 9.30 ds Vons Schepphuis 10 Jongerendienst. KOEK VAN HOLLAND Arts: A W L Hut, Harwlchweg 194 tel 01747 - 3496. MAASLAND ;- -Arts: j W Oltmans. 'x-Herenstraat 4 tel 01899 - 2039. Dierenarts: A Slikkerveer, Kon Julianaweg 144, Maasland tel 01899 - 4470 (ook voor Vlaar dingen). MAASSLUIS Arts: P L Wekker, Adr Brouwersstraat-2-4 tei 01898 - 2125. -Wijk verpleging: Groene Kruis: Zr Van Groot- hïeft, H Bosmanslaan 60 tel 01899 - 4808. ROZENBURG Arts: A de Vries, Ko- nlnginnelaan 24 tel 01889 - 2217. Wijkver pleging: Mevrouw De Zeeuw, Clematislaan 4 tel 01889 - 2670. Dierenarts: T Talmon te Brielle tel 01886 - 2004. Tandarts: P Bras ser, Westersingel te Spljkenisse. SCHIEDAM Huisartsen bereikbaar via boodschappendienst tel 206613. VLAARDINGEN Huisartsen bereik baar vla boodschappendienst tel 206631 VLAABDINGEN Geboren: Martin Arlc zv 3 N de Vin en G Barends, Th a Kemplsstr 100; Wendy Marleen dv J van den Berg en C den Hamer, Kethel weg 39: Esther dv H de Bruijn en C E Kooman, v d Spiegelstr 11b. Overleden: Timon Arij van der Windt. 91, Verploegh Chassépleln 5; Leenden van Bree. 78. wedn van J Pontier, Holyslngel 4. Getrouwd: Marlnus den Ouden, 26 en Elisabeth Vrijland. 19. Lastige Delgen. Door de politie te Maastricht zijn een viertal Belgen aan gebonden, «elke Donderdagavond in de Boschstraal aldaar zich zeer onhebbelijk tegenover bet publiek gedroegen, de menschen uitscholden voor „Holland- selie kaaskoppen", „hongerlijders" en le gen eukclc soldaten o.a. zeiden: „Bin nen een paar maanden zijn wij hier de baas." Gistermorgen zijn zij over de grens gebracht. De burgemeester van Schie dam,, brengt ter openbare kennis, dat is ingekomen een'verzoek van de Schledamse Vereni ging tot bescherming van zui gelingen alhier, om vergun ning lot het bouwen vin een. prefab-consultatiebureau op een terrein aan de Westerka de tegenover de panden, ge nummerd 18 en 20. ■Het bouwplan' ls tn strijd met de Bebouwlngsvoórschrlften voor de Bebouwde Kom. Aangezien het hier «en bouw- werk betreft ter voorziening in een tijdelijke behoefte kan met toepassing van artikel 17 van' de Wet op de-.Ruimtelij ke. OrdenJng .voor S Jaren vrijstelling wordenverleend van artikel 23, lid 2, van bo venvermelde bebouwings voorschriften, waarmede het bouwplan in strijd is. De bouw- en situatietekenin gen liggen vanaf 3'maart 1969 gedurende' 14 dagen ter ge meentesecretarie (afd. openba re werken, Oude Kerkhof 17a) voor een ieder ter inzage. Gedurende deze térmijn kun- nen rechthebbenden' op aan grenzende en nabij gelegen gronden hun bezwaren tegen het verlenen van de vrijstel ling schriftelijk bij burge meester en wethouders indie nen.- Schiedam. 1 maart 196 9 De. burgemeester van Schiedam, H. Roelfsema. Op onze afd. gereedschapmakerij is plaats voor met ervaring in hei vervaardigen van stem pels, matrijzen, las- en boormanen. Eigen vervoer van onze fabriek-naar Vlaardingen, Schiedam en het gehele Westland. Kom eens praten of bel eens op. U kunt ons bereiken van maan dag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur aan ons fabriekskantoor. Wevers- kade 33 (telefoon 01699 2644). 's Zaterdags van 10 tot 12 uur aan hetzelfde adres echter tele fonisch te bereiken onder nr. 01899 3755. WEYEKSKABE 1ü,BMSUH0»TïL81M4-2M4 M f. L B t Of- I O R \7 K -i: L R :SÜHUHSi!Ua{ I I I I I I I I I Graag maak ik een test 'm zelf-rit in de DAF55. Wilt u mij alle infor matie sturen over DAF33, DAF44, DAF55, DAF55 stationcar, DAF44 stationcar, DAF55 coupé. (Aanstrepen wat u wenst) Naam Adres Plaats In enveloppe zonder postzegel zenden aan OAF, antwoordnummer 2009, Eindhoven. £L O "wenselijk dat de overheid medewer king verleent voor het houden van verkenningsvluchten boven een zamp- gebied. De werkgroep deskundigen znu v moeten traenten een middel uit te "vinden dat kan worden gebruikt te gen de olievlekken op zee, zander dat het biologische evenwicht worm verstoord. Ook zou deze werkgjsoep kunnen werken aan een middel dat toekomstige olieslachtoffers reinigt en in leven houdt. De vogelwacht „Rijnmond" wjl duidelijk stellen dat ae mensen van de Vlaardingse sticnung vogei- olieslachtoffers, die op 'lerscheinng een- reddingsaktie zijn begonnen, beslist geen „leuteraarszijn 01 die renbeulen, maar „wencers van net eerste uur." Alleen het geparadeer van deze medewerkers voor perslotograien was opvallend. Misschien toen een propagandastunt, zo vraagt tte vogel wacht Rijnmond zich al. in ieder ge val houaen ae vogeiwacnters zich aanbevolen voor een oezoek aan tie patiënten, die mumenieei in ue Vlaardingse eendenkooi zijn ge huisvest. Voorts vindon zij het jammer dat de stichting vogel-oiiesiachtofiéi's geen contact heeft opgenomen met diverse vogel wacnten en werkgroe pen in de omgeving. Z,j pleiten voor een goede samenwerking in de toe komst en stillen voor een over heidsorgaan in i:et leven te roepen, dat over turn-? geldmiddelen kan: beschikken en dat bij dergelijke olie- rampen „overkoepelend" dient op te treden. MAASSLUIS De eerste spelre gelwedstrijden zijn vrijdagavond in Maassluis gewonnen door Excelsior M. De jeugdpioeg kwam tot 90 pro cent goed beantwoorde vragen, zodat het mooie kans maakt op de titel. Behalve bekerhouder Fortuna VI. zal ook de best geklasseerde vereniging worden uitgezonden naar de districtsfinale, die in het recreatiege bouw van Fortuna zal worden ge houden. De wedstrijden hadden een span nend verloop. De heer Koen Brouwer leidde de strijd tussen Excelsior Maassluis, TSB en het Maaslandse MVV '27 in. Hii wees o.a. op de be langrijkheid om spelregels te kennen, vooral voor de jeugd. ■\7EROLME NIEUWS" is een merkwaardig blad. Een perso neelsorgaan dat uit en te na de grootheid van het Verolme-concem bezingt, alle feiten en gebeurtenis sen die elke maand spelen uitvoe rig toont en ook een beetje het middel is waarin hoofdredacteur (en perschef vanaf het eerste Verol- me-uur) Gert van der Hoest (ook bekend van zijn Libelle-stukjés) rijn persoonlijke hobbies uitleeft. Zo heeft een paar jaar geleden Van der Hoest maanden lang geschrevenover een idee van hem dat inhield dat de rijken die zeggen dat geld toch niet alles is, hem maar wat moesten sturen. Hij haalde er de kranten mee. De laatste nummers duwt hij voor een deel vol met er. varingen die hij opdoet met het schrijven van een boek over het wel en wee van een zekere familie Don kersloot, in de vorm van de Forsytiie Saga. Hij hoopt er de Nederlandse televisieschermen mee te halen. 1VU is hij bezig met het laten zien van vreemde prentbrief- kaarten uit het verleden. In» het voorlaatste nummer plaatste hij een foto van een onthoofding in China, een van de bloedigste afbeeldingen die ik ooit gezien heb. Kranten zou den 'het naar mijn smaak niet 'aandurven een dergelijke foto te la ten zien. In, het nieuwste nummer is hel weer raak. Geen bloedige zaken, maar iets over de enige tientalier, jaren geleden in zwang zijnde „stoelgang- en waterlozingkaarten", zoals het blad het netjes uitdrukt. Ik moest er toch wel om lachen toen ik ze zag en ik dacht dat het misschien voor u ook wel aardig is nog eens te zien en te lezen hoe men vroeger de grootste lol had om anale mopjes. Sinds lang zijn ze nu in de annalen van de prentbriefkaart historie opgeborgen. Een van de kaarten (zie foto) cir culeerde in het begin van onze eeuw en laat het „politiek ontwaken van ons volk" zier,. Het zijn stoelgang- beelden. geënt op termen uit de po litiek. Het verloop van zo'n stoel gang wordt uitgebeeld en voorzien van de volgende bijschriften: De Kamer wordt geopend De ritting neemt een aanvang De rechter- en linkerzijde nemen plaats Groote drukking in 't Centrum iHet onderwerp valt De papieren dalen De zitting wordt opgeheven De Kamer wordt gesloten. Humor uit een voorbije tijd, opge haald in het merkwaardige „Verol- me Nieuws". Dat wilde ik u alleen maar even laten weten. O* «nart et#

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1