i mBsm Werf Gusto bouwt ook Free Enterprise V Gezongen Evangelie door Irene Jordan BOEREN NIET BLIJ MET GROENSTROOK Leger des Heils m Bonden van zeevarenden verontrust Te veel buitenlanders Nederlandse schepen lil# Nummer vier te water gelaten Muzick-festival Leger des Heils Industrieplan Moerdijk Gasontploffing bi] frituren Mammoetdok in Knre ,Oma Borchard9 overleden Korter varen met computers BEWTH vertilde zich aan Bosch Weiland einde achtervolging i? heeft ze. Bell Lijn nu ook naar Waterford KNZHRM kwam 169 maal in aktie Verloren gingen 157 schepen nul.beduidend' goedkoper DE NIEUWE ft MUSICAL veel voor de tin er De bonden van zeevarenden zijn verontrust over de personeels voorziening op de Nederlandse schepen. Zij hebben de leden van de Tweede Kamer verzocht te pleiten voor maatregelen die ertoe zullen moeten leiden dat het aantal buitenlanders op de vloot wordt verminderd en dat de Nederlandse zeelieden kunnen worden aangetrokken. Forum 50 jaar geleden De Rotterdammer DÊ ROTTERDAMMER Pagina 3 'it- MAANDAG 3 MAART 1969 a 1 SM' yO ZAL de Free Enterprise IV 'J er na voltooiing uitzien. ROTTERDAM Bij hun aftreden als lid van de raad van bestuur van de Nationale Nederlanden zijn drs. E. F. Philipp en mr. P. Steinz benoemd tót officier in de Orde van Oran- je-Nassau. Minister van financiën dr. H, J. Witte veen heeft de heer Philipp deze onderscheiding gisteren in het hoofd kantoor van de vennootschap in Den Haag uitgereikt. Mr. Steinz ontving zijn onderschei ding tijdens een vrijdagmiddag ge houden afscheidsreceptie voor het personeel in het hoofdkantoor van de Nationale Nederlanden in Rotterdam wegens verhindering van de burge meester uit handen van drs. J. Ree horst, wethouder van financiën. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Kort nadat zater dag bij werf Gusto de veerboot Free Enterprise TV van stapel was gelo pen, plaatste Townsend Car Ferries Ltd. in Dover een order voor een identiek schip (Free Enterprise V). Gusto heeft ook de eerste drie sche pen voor deze rederij gebouwd. ROTTERDAM Het behoort tot de zeldzaamheden dat men een con cert kan bijwonen zonder ook nsaar een cent te hoeven betalen en dan nog iets buitengewoons te horen krijgt ook. Dit was zondagavond in de Grote Doelenzaal het geval. Daar bood de Rotterdamse Baptistenge meente aan wie maar wilde komen een concert aan van een uitzonder lijk hoog gehalte. Uit de Verenigde Staten waren daartoe en voor nog vier concer ten in ons land o.a. te Amsterdam overgekomen de sopraan Irene Jordan met ais begeleider dr. Mau rice Hinson, docent in de muziek aan het Baptisten Seminarium te Louis ville in Kentucky. De zangeres beschikt over een stra lende stem van grote omvang, die zij zeer muzikaal, intelligent en met temperament gebruiktr Een fraai be gin van het concert was de aria „Co- me unto Him" uit Handels Messiah, heel mooie lage tonen waren te be wonderen in „Go, Congregation, go" van John Antes, en prachtig klonk het beroemde „Alleluja" uit het mo tet Exultate van Mozart. Dat liederen van Robert Franz, Hu go Wolf en Richard Strauss in deze ruimte niet helemaal tot hun recht konden komen, was te begrijpen, hoe wel er toch veel te bewonderen viel, o.a. een zeer fijn pianissimo. Een on dankbaar stuk bleek het motet „Di- cebat Jesus" van Paul Hindemith te zijn, waar het gedeelte voor de pau ze mee werd besloten. Daarna zong Irene,Jordan met gro te dramatische kracht de „Air de Lia" uit „L'enfant prodigue" van Claude Debussy, dat wel het toppunt van het concert werd. Heel mooi Zijn Uw oude vitrages eigenlijk niet meer zo mooi, kom dan naar onze eerste etage om uit een grote partij luxe Terienka marquisette Uw nieuwe vitra ges te zoeken. Deze Terienka marquisette, een fijn geweven vitrage van polyester garens, 90 cm breed, koopt U nu per meter voor. nog géén zeven dubbeltjes. klonken ook „X wonder as I wander" van J. J. Niles (wat een subliem dubbel pianissimo!) en „Shall we ga ther at the river" van Aaron Cop land, en ten slotte maakte de zange res een diepe indruk met drie negro spirituals, waarvan „Were you the re" subliem werd gezongen. Dr. Hinson bleek een voortreffelijk begeleider te zijn, die door Irene Jor dan terecht in de langdurige ovaties werd betrokken. Ds. Th. van der Laan heeft een korte toespraak gehouden en de zan geres en haar begeleider hartelijk be dankt voor hun belangeloze mede werking, waarna de zangeres van haar geloof getuigde en van haar vreügde om in ons land te kunnen zingen. G. M. Dersjant Beide schepen kunnen 280 perso nenauto's en 12G3 passagiers vervoe ren. De Free Enterprise IV zal in juni gaan varen op de route Dover Calais, terwijl het nieuwe zusterschip in het voorjaar van 1970 gaat varen tussen Dover en Zeebrugge. Townsend Car Ferries gaat haar vloot standaardiseren om aan de be hoeften van het voortdurend toene mende verkeer over het Kanaal te voldoen. Op het ogenblik vervoert de rederij jaarlijks 200.000 personenau to's, 35.000 vrachtauto's en 800.000 passagiers. De Free Enterprise IV (die gedoopt werd door mevrouw K. Bradford, echtgenote van een der rederij-direk- teuren) is momenteel de grootste veerboot voor het. Kar. aal. De lengte bedraagt. 117,5 meter, de breedte 19 meter. De snelheid bei raagt 20 mijl per uur. ROTTERDAM Ter gelegenheid van het dit weekend in Rotterdam gehouden Regionale Muziekcongres 1969 van het Leger des Heils zijn zaterdagmiddag en zaterdagavond uitvoeringen gegeven in de Grote Doelen door een groot aantal korp sen van de Centraal- en Zuid-Neder landdivisie. Voor beide muziekuit voeringen was de belangstelling zeer groot. Na een kort welkomstwoord van de landelijke commandant, com missioner Kaare Westergaard, die met zijn vrouw de leiding van het muziekcongres heeft, hebben korpsen uit Rotterdam, Gouda, Utrecht Den Haag, Scheveningen, Dordrecht, Haarlem, Amsterdam en Vlaardingen zich laten horen in een groot aantal liedbewerkingen en selecties uit het haast onuitputtelijk repertoire van het Leger des Heils. Het algemeen spelpeil van de korpsen is bepaald goed, van som mige zelfs zeer goed. Er werd vrij wel steeds zuiver geblazen en de vakkundige leiding der dirigenten zorgde voor sluitend samenspel en fraaie loonvorming. Dit laatste wordt ongetwijfeld ook in de hand gewerkt door de prachtige instrumenten, waarover de meeste korpsen be schikken. Meermalen werd het orkestspel af gewisseld door samenzang en de zang van een mannenkoor. De ver enigde muziekkorpsen, die het Doelenpodium geheel bezetten, brachten ook gezamenlijk onder lei ding van majoor \V. F. Palstra en majoor C. Nieuwland menig lied ten gehore. In muzikaal opzicht leverde uiter aard het Stafmuziekkorps, beurte lings geleid door genoemde dirigen ten, de beste prestaties, Men kan dit ensemble wel als een elite-korps van het Leger des Heils beschouwen. Het v/as een genot om dit korps in de Grote Doelenzaal te horen. Orkest- spel van hoog gehalte. (Van een onzer verslaggevers) ZEVENBERGEN De uit breiding van het industrieterrein met vijfhonderd hectare, voor aanleg van groenstroken, zoals blijkt uit het nieuwe bestem mingsplan, dat vandaag ter in zage wordt gelegd, heeft waar schijnlijk tot gevolg dat opnieuw een aantal boeren hun bedrijf zullen moeten verlaten. Vooral in de omgeving van Klundert, waar de meeste bebossing is ge pland, zal de landbouw opnieuw de dupe worden van de indus trialisatieplannen. In die delen van de groenstroken, waar in mindere mate bosschages worden aangelegd, is misschien een omschakeling naar het weidebedrijf nog mogelijk. Bij de Noord Bra bantse Maatschappij van Landbouw wordt echter opgemerkt dat in dit gebied bijna uitsluitend akkerbouw wordt bedreven. Veeteelt of gemeng- ROTTERDAM In een woninig aan de Erfelijk is zondag een gasontploffing ontstaaji. Bij het frituren in de keuken was de vlam in de paai gelsagen. De gasvlam doofde toen die bewoner, de heer H. W. v. d. Voorde, met water ging blussen. Hij vergsit echter de gas kraan dicht te draaien. waardoor het gas de keuken instroomde. Door een vlam van het nog brandende vet ontplofte het gas. In de keuken wer den twee deuren ontzet, twee ruiten werden vernield en de binnenmuren turren keuken, douchecel en gang wer den ontzet. Niemand w«rd gewond. SCHIETBAANSTRAAT 7 te!ef. 25.12.34 ROTTERDAM Bijna twintig muziekkorpsen van het Leger des Heils uit centraal zuid-Neder land verzorgden zaterdag in De Doelen twee concerten in het kader van het Regionaal Muzikantencongres 1969. Het jaarlijks terugkerend mvzikan- tencongres stond onder leiding van de landelijke kommandanl van het Leger des Heils, commissioner Kaare Westergaard en zijn vrouw. Voor het middagconcert bestond een redelijke Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze partij prachtige Terienka marquiset te, geweven van polyester ga rens, 90 cm breed, per meter 'Ook.ma»ndsgmorgen open Géén tel. of schrift best Van het aantal scheepsgezellen op de vloot bestaat momenteel 55 pro cent uit vreemdelingen, vooral Azia ten en Chinezen. Van de 24.714 ar beidsplaatsen op 1 januari 1967 wer den er ongeveer 14.000 door vreem delingen bezet. In januari 1963 was dat van de 34.350 plaatsen 10.250. Het aanstellen van Zuideuropea- nën begon rond 1958, om te voorzien in vacatures. Op veel schepen zijn verder de Nederlandse bemanningen vervangen door Aziatische, vooral op schepen die op Oost Azië varen- Op de duur echter zijn veel andere rederijen die nooit met Aziaten heb ben gevaren, er ook toe overgegaan Chinese bemanningen aan te ne men. De bonden zeggen dat er wat de vele buitenlanders betreft geen con trole mogelijk is (lichamelijke gesteldheid, diensttijdbepaling). De taalbarrière levert ook moeilijkhe den op. De persoonlijke veiligheid van de opvarenden kan eveneens in gevaar komen op schepen die met Chinezen zijn bemand (is reeds eni ge malen gebeurd). Het varen met buitenlanders is De Bell Lijn heeft een volledig geïntegreerde containerdienst in gesteld tussen Europoort en Water ford in Ierland, naast de dienst Eu- roooort-Teesport (Engel; nd). Per week zal er één afvaart uit beide havens zijn; de vaartijö be draagt 48 uur. In Waterford heeft de Bell Lijn een terminal, die, evenals in Euro poort, is uitgerust met een brug- kraan die per uur maximaal 40 con tainers kan behandelen. beslist geen zaak 'van eoncurren- tie-overwegingen. Voor vervulling van dezelfde taken zijn namelijk veel meer Aziaten nodig dan Neder landers. Het toonverschil (ongeveer de helft) verliest daardoor veel van zijn waarde. De bonden menen nu dat er maat regelen op lange termijn moeten worden genomen om de vloot zoveel mogelijk met vakbekwame Neder landse opvarenden te bemannen. Dat zal niet zo gemakkelijk zijn, want de manier waarop buitenlan ders de plaatsen aan boord hebben ingenomen, heeft de animo voor het zeemansberoep in negatieve zin beïnvloed. De bonden denken aan het schep pen van een goede vakopleiding, eventueel met inschakeling van omscholingscursussen, naast aktivi- teiten die de koopvaardij ontwikkelt om een behoorlijke greep op de va derlandse arbeidsmarkt te verwer ven en te behouden. Ook Japan bouwt mammoetdok- ken en idem dito schepen. Ishilcawa- jima - Harima bijv is op baar werf in Knre bezig aan de uitbreiding van een bestaand dok tot een grootte van 400.000 ton. Gelijktijdig met de bouw van een 220.000 tons schip wordt het dok vergroot. Boven het dok staat een wipkruan die 200 ton kan heffen. .De werf heeft voor het dok vier mamnioettankers in opdracht. Daar toe behoort een 6chip van 370.000 ton voor Tokyo Tanker Co., dat voorlopig het grootste bestelde schip ter wereld is. Lucy Borchard een reder die wel „Oma Borchard" werd genoemd, is op 91-jarige leeftijd in Londen over leden. Haar scheepvaartcarrière begon in het begin van deze eeuw. Zij nam toen in Hamburg ontslag als onder wijzeres om te kunnen trouwen met een jongeman, die eigenaar was van een klein sleepbedrijf. Hij overleed in 1930 en mevrouw Borchard zette de zaak op de oude voet voort. Acht jaar later nam zij voor Hit- Ier de wijk naar Engeland. Zij mocht een vrachtschip, twee sleep boten, wat geld en negen Joodse be manningsleden uit Hamburg meene men. Hiermee stichtte zij de Borchard U.K. Company en de Fairplay To wage and Shipping Company. Zij reisde zelf de hele wereld af om contracten af te sluiten. De Russen beweren met (op het land geplaatste) computers geduren de de winter een route over het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan te hebben gevonden, die een reisbesparing van 10 uur oplevert. De computers leveren een optima le route, waarbij gebruik wordt ge maakt van gedetailleerde weersvoorspellingen en laad- en ontwerpgegevens die individueel voor elk schip geiden. De computers bepalen of een schip bijv. door een stormgebied moet of er omheen dient te varen. Engeland en Nederland doen iets dergelijks, maar hun resultaten zijn minder sprekend. De Russen hebben de gemiddelde besparing van 10 uur bereikt met 358 reizen. De reddingboten en reddingsta tions van de Koninklijke Noord- en Zuidhollandsche Red ding-Maatschappij in Amsterdam zijn vorig jaar 169 maal in aktie gekomen (tegen 168 maal in 1967). Totaal 171 mensen werden gered (in 1967:199). Het totaal aantal geredden sedert de oprichting van de maatschappij in 1824 steeg hierdoor tot 9615. Het aantal diensten aan jachten en andere pleziervaartuigen bedroeg 49. De schepen waai voor de red dingboten in aktie kwamen voeren onder Britse, Bulgaarse, .Duitse, Griekse, Nederlandse, Panamese of Zweedse vlag. Vorig jaar gingen 157 schepen verloren (totale tonnage 675.054). Onder de schepen die tussen 1941 en 1945 werden gebouwd, vielen de meeste slachtoffers: 41 van totaal 203.683 ton. Schepen onder Griekse, Liberiaanse en Panamese vlag ver tegenwoordigden bijna de helft van het aantal en meer dan de helft van de tonnage. De verliezen tegeigevolge van brand en ontploffingen blijven nog steeds op een verontrustend hoog peil. belangstelling, 's Avonds was de zaal vrijwel uitverkocht. Het programma van de beide con certen was verschillend. Naast di verse marsen en strijdliederen speel den de corpsen ook selecties van eer der uitgevoerde liederen. de bedrijven komen er bijna niet voor. De heer A. Korteweg, secretaris van de Brabantse landbouw- maatschappij, zegt de nieuwe plan nen nog niet te hebben gezien. Naar wat hij er van gehoord heeft is hij echter van mening dat het voor de boeren een moeilijke zaak zal worden om hun bedrijven binnen de groenstroken te handhaven. „Als de ze mensen te veel beperkingen wor den opgelegd zullen ze wel gedwon gen worden om hun bedrijf op te geven". Of de standsorganisaties be zwaarschriften in zullen dienen tegen het nieuwe bestemmingsplan is nog niet bekend. Mogelijk wordt daarover vanavond iets meer bekend. Dan zal burge meester H. E. M. Schaminée van Ze venbergen, die tevens voorzitter is van het industrieschap Moerdijk, een lezing houden voor ie kiesvereniging van de CHU in Zevenbergen. Na zijn lezing zal een forum vragen beant woorden. Op deze bijeenkomst wor den veel landbouwers verwacht. Het is aan te nemen dat vooral de boeren tal van vragen zullen afvuren op het forum en in het bijzonder op burgemeester Schaminée. Deze groep van de bevolking wordt in het Moer dijk-gebied het zwaarst getroffen door de indusTieplannen. Tot nu toe verkeert men echter in het onzekere over eventuele mogelijkheden en kansen op een ander bedrijf en over de vraag hoe de schadevergoeding geregeld za! worden. Zeker is dat de boeren in deze streek niet blij zijn met de aanleg van groenstroken die opnieuw enkele honderden hectaren cultuurgrond zal vergen. ROTTERDAM BEWTH •- een voudig de eerste letters van „bewe gingstheater" heeft, gezien de aan kondiging van het programma, waar mee deze groep vrijdagavond in het Piccolo Theater kwam, nogal wat pretenties, BEWTH bestaat ruim een jaar alf beroepsgroep onder artistieke leiding van de mime-speler Frans Vogels. Daaraan vooraf zijn gegaaai twee jaar onderzoek en experiment van de „werkgroep bewegingstheater", de le den van BEWTH zijn afgestudeerde leerlingen van de school voor bewe gingstheater. Wat BEWTH brengt, is géén mime, al hangt het er wel mee samen. De beweging is bij BEWTH geen middel om iets uit te beelden, maar doel, ook al heeft die beweging heel vaak het karakter van een gebaar. Het gaat om het spel van vormen,, van lijnen, van beweging. Er er komt van alles aan te pas; geluidseffecten, de menselijke stem, gesprekflarden. Als de beweging het werkelijke doel is, gaat het om de spanning die deze beweging opwekt En als die spanning, die ontroering wegblijft, blijft slechts een „figuur-droogzwem men" over. Welnu, vrijdagavond bleef 'het meestentijds bij dat laatste. Vooral „De Ne-us" en „Karretje Iota" waren weinig meer dan een „happening", een „gebeuren", waarin veel te wei nig gebeurde. Na de pauze kwam „Bossche Bol len", geïnspireerd op de schilder Je roen Bosch. Dit was sterker. Van zelfsprekend had dit stuk een sterk erotische en ook luguber-fantastische inslag. Een uiterste minimum aan middelen is gebruikt, zodat de aan dacht van de beweging niet werd af geleid. Maar de groep heeft er zich aan vertild. De wezenlijke beklem ming, de spanning van het raadsel in het werk van Jeroen Bosch, ontbra ken. Om dat te kunnen brengen moet men artistiek van bijzonder goeden huize zijn en daar is BEWTH nog niet aan toe. BEWTH bleef aan de oppervlakte. Men kan zich voorstellen dat de deelnemers aan deze groep van hun werk plezier beleven. Aan dat plezier had de toeschouwer weinig deel. ROTTERDAM In de onderdoor gang Oost-SidelimgeDe Lugt botsten zaterdag twee auto's. De bestuurder die de aanrijding had vcnxirzasakt, reed. zonder meer door in de richting Delft, achtervolgd door enkele -au tenrobi listen. In Delft reed hij zach los van zijn och tervolgers. In Pijuaékar vloog hij met grote snelheid uit die bocht De auto kwaan via een afrastering in een wei land terecht De bestuurder nam op- meuw de benen. Later werd hij in zijn woning aangehouden. Het was de negentienjarige S. V. uit Schiedam. Hij waus niet in bezit van een rijbewijs, zijn auto was niet verzekerd en het kentekenbewijs stond niet op zijn naam. HEEHJiUVSDAM De plaatselijke ar- deling van de Hervormde Vrouwenorga nisatie maakt dinsdag 13 mei een reis naar Hameien. De tocht gaat over de Veluwe en langs de voormalige Zuiderzee. Be- iangstellenden kunnen zich opgeven bil mevrouw N. Versloot-Verrpoorte, Burge meester .G H. Dercksenstraat 7. 4? pernis De bejaarden, die oud pa pier ophaalden voor het ..Bouwfonds nieuw hervormd verenigingsgebouw", kunnen het niet meer bolwerken. De nouwcommissie vraagt mi de medewerking van de bevolking, als in het vervolg 's a- vonds jongeren voor het ophalen van oud papier voor het eerst op maandag 10 maart aanbellen. POORTUGAAL. n de dienst van de gereformeerde gemeente zal donderdag 6 maart, 's avonds om half acht, voorgaan ds. G. Schlpaanboord te Rotterdam-Zuid, Oranje in Limburg. Zaterdag heeft H.M. de Koningin haar zoo zeer ver beid bezoek aan Limburg gebracht. Maastricht, Heerlen, Kerkrade en het heclemaal op den hoek van de Zuider frantieren liggende Vaals hebben ge juicht met Limburgsch enthousiasme, met een hartelijkheid, welke onze broe der in het bedreigde gewest kenmerkt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1