daar zit'm „Maranatha" doet 'n appèl op het geloof Klas Christinasehool gaat de lucht in AGENDA BINGHAM FUSEERT MET ELAND BRANDT Nog te veel werk van mensen met grijze naren ADRES TEGEN DRUK VERKEER Deskundige op hearing over jeugdwerk: O de knoop Acht bijeenkomsten Veel hulde voor L. Hollaar hij afscheid Prijs in luchtvaartwedstrijd Feestavond van „A. de Jong' Tweede man achter „De Uithof' weg Eigen ruilbeurs voor verzamelaars munten Verbreding werkgebied Burgerlijke stand Korenconcert in Nieuwe Kerk TSF I van kop verdrongen Geslaagde onderlinge wedstrijden bij DOK Vlaardings succes op chinchilla-show Vijfdaagse strijd in tafeltennis Met bromfiets tegen verkeerspaal Lepel a ar singel voor verkeer gesloten Jongen door auto gegrepen Voor restauratie Is Vijf dagen Vandaag en en dagelijks Naar Vlaardingen Vestigingen PROVO-VOORBEELD S TJBSIDIEK WES TIE Tafeltennis INENTING DE ROTTERDAMMER Pagina 3 2 DINSDAG 4 MAART J £69 s Niet "zomaar een knoop". Maar helemaal passend bij de maximale aandacht die aan «Ik detail van 'n FORTEX koitüum besteed wordt. In overeenstem ming met de beste stoffen en 't sterkste binnenwerk. Vakwerk ook qua dessin en pasvorm. Kies uit onze prachtige kollektie Korte Hoogstraat 11a Te!. 346151, VJaardingem Um UmI VLAARDINGEN De Vlaardingse gebroeders A. G. J. en G. A. J. van Vliet hebben een enorm succes ge boekt op de zaterdag in Arnhem ge houden eerste internationale chm- chilla-show. De heren Van Vliet behaalden twee eerste prijzen m de middelgroep jon ge bokken. Hun inzending kwam ook m aanmerking voor de prijs show-kampioen op nationaal ni veau. Het succes van beide chinchil la-liefhebbers is opvallend als men weet dat alie andere prijzen in het bezit kwamen van beroepsfokkers. Keurmeesters waren de heren H. H. Leslie Chimside uit Engeland, Karl Eckert uit Duitsland en A. Leemans uit Nederland. Het bestuur van de Nederlandse Bond van Chinchillafok kers (NBC) had een commissie be noemd, die er voor zorgde dat de show een uitstekend overzicht gaf van het geheel. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het comité Ma ranatha heeft voor dit jaar opnieuw enkele avonden belegd, die er op ge richt zijn mensen van allerlei kerken en belangstellenden te wijzen op de wederkomst van Christus. In het co mité hebben mensen zitting, die af komstig zijn van allerlei kerkge nootschappen. De eerste avond wordt gehouden m de Rode Kruiszaal aan de Em- mastraat 38. Ds. J. Gravendeel, be kend van het openluchtwerk in het Oranjepark, zal dan spreken over het onderwerp „Bestaan er engelen?" Muzikale medewerking wordt ver leend door de Gebr. Spaargaren. De tweede avond is belegd op woensdag 16 april m hetzelfde ge bouw. De bekende Maranatha-spre- ker in Nederland de evangelist Th. Dikkes, zal dan het onderwerp „Waarop wij met hopen in dit leven" behandelen Muzikale medewerking wordt verleend door de jeugdzang- en muziekgroep „De Blijde Stem" uit IJmuiden onder leiding van Lenie Ploeg. Aansluitend op dit onderwerp spreekt de heer Dikkes op woensdag 14 mei in de Rode Kruiszaal over „Waarop wij wel hopen in dit leven". Dit keer zal een zangkoor uit Maassluis muzikale medewerking verlenen. Voorts zal op uitnodiging van het comité Maranatha de stichting „Openlucht- en evangelisatieteam in Nederland" vijf dagen in Vlaardlngen verblijden. De tent zal, behoudens goedkeuring van het college van B. en W., worden opgeslagen naast de sporthal in aanbouw op het terrein aan de Floris de Vijfdelaan. Dat zal gebeuren in de maand juni met als sprekers onder meer J. B. Klein Haneveld, Th. Dikkes, Wim Griffioen en ds. Gravendeel. De avonden zullen alle in het teken staan van persoonlijk geloof en in de wederkomst van Christus. Als lei draad zal dienen Openbaring 3 vers 10: „Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten zal ook Ik u bewaren voor de ver drukking die over de gehele wereld zal komen". Een goed voorziene boekentafel met bijbelse lectuur zal op elke avond aanwezig zijn. Voorts zullen vele belangstellenden van het comité, dat deze avonden organiseert, een uitnodiging thuis ontvangen om de bijeenkomsten bij te wonen. VLAARDINGEN Van maandag 21 tot en met vrijdag 25 april worden de plaatselijke tafeltenniskampi oenschappen 1969 gehouden. De - eerste- en derde klassers spelen op maandag 21 april; de tweede- en vijfde klassers op dinsdag 22 en op donderdag 24 april komen de vierde klassers aan de beurt alsmede stad genoten, die niet bij een vereniging zijn aangesloten. Vrijdag 25 april worden de finales gespeeld. Alle wedstrijden worden gespeeld in de hal van het Sportpark De Vijfsluizen. De junioren bekampen elkaar reeds op zaterdag 19 april in de gemeente lijke turnzaal aan de Roode Knuslaan. De verenigingen komen donderdag 20 maart in het bezit van de inschrijfformulieren. De inschrijving sluit zaterdag 5 april. Niet-leden kunnen formulieren verkrijgen bij de heer A. Stolk, Dirk de Derdelaan 131, tel. 3*41321. Er wordt gepseeid in groepen van vier of vijf personen. De kampioen van 1968 is het Intiem-lid Sjaak de Bruyn. Het inschrijfgeld bedraagt 2,75 (junioren 1,75). (Van onze correspondent) MAASSLUIS Maandagmiddag heeft de heer L. Hollaar, referendaris ter gemeentesecretarie, na een dienstverband van bijna 48 jaar, we gens het bereiken van de pensioenge rechtigde leeftijd, in het Zalencen trum in Maassluis-West officieel afscheid genomen. Overweldigend was de belangstel ling, waaruit geconcludeerd kan wor den, dat de scheidende ambtenaar veel betekende voor Maassluis en - haar bevolking. Dat werd on derschreven, door loko-burgemeester P. van der Snoek en wethouder J. Smit, die resp. een gouden horloge en een boekwerk („Voorspel" van Dr. L. de Jong) overhandigden. De heer H. Kramer, gemeente - se cretaris sprak namens het personeel ter secretarie en betrok ook mevrouw Hollaar In het afscheid. Hij bood een dia-projector aan, die de heer P. E H. Hille. namens de hoofden van dienst, aanvulde met een projec tiescherm. De personeelsvereniging van de gemeente bood de scheidende ambtenaar een projectietafel aan. Verder voerden nog het woord de heren J. van Hartingsveidt namens de gemeenteraad en J. Collet, arts. Na het officiële gedeelte, dat beslo ten werd met een dankwoord van de heer Hollaar, kwamen nog velen hun opwachting maken. (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS De zesde klas van de Prinses Christinasehool gaat zaterdag 15 maart met een NML-Friendship een rondvlucht boven Zuid-Holland en Maas sluis maken. De jongens en meisjes wonnen de provinciale prijs in de wedstrijd die de Koninklijke N/derlandse Vereni ging voor Luchtvaart heeft uit geschreven ter gelegenheid van het gouden jubileum van Fokker en ,59 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De perso neelsvereniging „A de Jong" te Schiedam houdt vrijdag 7 maart een feestavond in de Vlaardingse Stadsgehoorzaal. Opgevoerd zal wor den de show „We doen 't zelf' met medewerking van Gerard Walden, Berry Kievits en het Cocktail Trio. De avond begint om acht uur. Op de dag van de voorstelling kan men van 10 tot 13 uur plaatsen bespreken. Na de show kan worden gedanst op de muziek van het trio Ben van der Linden. SCHIEDAM Met kneuzingen en schaafwonden moest vanmorgen de 22-jarige zeeman A. A. A. en zijn 25-jange collega P. J. R. naar de Dr. Noletstiehting, toen hij op de Rotter- damsedijk ter hoogte van de Van De- venterstraat met een bromfiets tegen een verkeerspaal terecht kwam. Het ongeluk gebeurde toen de brom fietser en zijn duopassagier te veel naar links uitweken. Beiden zijn m de Dr. Noletstiehting opgenomen. Irene: Drs. H. G. R5s: „Hoe wilt u werken?" 20: Tropica. 20. .Marijke: Contactavond Klaverjasvereni- Sing Stagelkwartier, 20. Arcade: Natuurgenot In huls, 2». Chr. Sociale Belangen: Verg. melksane- nns, 20. Musis Sacrum: middag, u. Gusto 'bejaarden, feest- Lange Bijkantoor „De Botterdam" Kerkstraat 82. Redactie Schiedam: R. M. van Houwelin- sen Juliansdaan 81, tel. 2-5516!bgg. U5S88. Klachtenbezorging: joh. Gróneveld, Sin- gei as. tel. 273303, maandag t/m vrijdag '8.30 en zaterdag 18-19 uur, Apotheek: Jansen, Van Swlndenslngel 42, tel. 204917. Alarmnummer voor ontreiniging: 262826. meldingen luchtver- Alarmnummer politie: 26.46.66. GG en GD: 26 92 80. Brandmelding: 26 91 23. KLM voor leerlingen van alle Neder landse lagere scholen. De klas van de Maassluise school maakte een knappe film met de luchtvaart als onderwerp. De acteur die in dit filmpje voorkomt is een poppetje van krantepapier dat de leerlingen in alle voorkomende stan den hebben uitgeknipt. Ook de dindividuele opdracht voor het maken van een tekening geïnspi reerd op het verleden, het heden of de toekomst van de burgerluchtvaart leverde veel inzendingen op. Van de ze inzenders gaan 130 prijswinnnende zesde klassers uit heel Nederland za terdag 29 maart per KLM Super DC 8 een vlucht van Schiphol naar Lon den maken en daar een dag doorb rengen. GOUDSESIHGEUS2l-nOTTÊBDttl.TEL116e73.12iOe2 UTRECHT Na het vertrek van M. Ruppert als curator voor bouw zaken aan de Rijksuniversiteit in Utrecht, zal ook ir. A. J. K. Dijkstra (45), hoofd van de afdeling planolo gie en bouwzaken, op 1 juni zijn functie neerleggen. Hij is benoemd tot directeur van het Ingenieurs bureau Jongen in Vlaardingen. De heer Dijkstra was de tweede man achter de verwezenlijking van de nieuwe universiteitsstad De Uit hof, die aan de rand van Utrecht komt te liggen en die in 1985 aan veertigduizend hoogleraren, staf leden en studenten plaats moet bie den ter verlichting van de ruimte nood in Utrecht. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN In verband met herbestratmg van het wegdek zal de verlengde Lepelaarsingel, die nu nog is bedekt met zogenaamde stelconplaten, gedurende dne maan den voor alle verkeer, behalve voor voetgangers, gesloten zijn in beide richtingen. Om dezelfde reden zal het Burg. de Bordesplem gedurende twee weken voor alle verkeer, uitgezon derd voetgangers, in beide richtingen gesloten zijn. In verband met het repareren van een aardgasbuis zal het pad, gelegen tussen de Westlandseweg en Vaart- weg, gedurende veertien dagen voor alle verkeer gesloten zijn. EEN £<L LAURENS PHCDUKT (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De adeling Vlaardingen van de Nederlandse ver eniging „De Verzamelaar" houdt vrij dagavond om half acht een ruilbeurs voor muntenverzamelaars in de bo venzaal van de Harmonie aan de Schiedamseweg 51. De laatste tijd is gebleken dat steeds meer verzamelaars zich toeleg gen op het bijeengaren van allerlei munten. Daarom achtte de vereniging het een goede zaak voor deze groep een speciale ruilbeurs te houden. Het Is de bedoeling dergelijke beurzen in de toekomst te herhalen. VAN DE HOEK TOT VLAARDINGEN MAASLAND Het eerste team van <Je Maasiandse tafeltennisvereniging NIO won met 10—van ABB 2. Het tweede team deed het niet veel minder en won met 0—1 van Tava 4. Voor beide teams bestaan duidelijke kansen om te promoveren naar de vierde klasse. (Van één onzer verslaggevers) SCHIEDAM De afdeling zonwe ring van Bingham en Co NV te Schie dam en Eland Brandt Zonwering NV te Elburg zijn een fusie aangegaan. Dit is vanmorgen meegedeeld op een persconferentie. De nieuwe NV krijgt als naam Bingham Brandt NV met als vestiging Schiedam. Beide maatschappijen participeren elk voor 50 pet. van het aandelenka pitaal. De directie van de nieuwe NV berust bij de hesen M. Brandt en jhr. mr. J. G. Reuchlin. De overige acti viteiten van Bingham en Co NV en •Eland Brandt NV zullen op zelfstan dige basis worden voortgezet. Deze fusie 'biedt voor beide bedrijven aan vulling en verbreding van de werk gebieden. Bingham en Co NV, opgericht in 1871, is één'van de belangrijkste be drijven voor verhuur en productie van dekkleden voor auto's, schepen, zonneschermen, jaloezieën, buiten zonwering, rolluiken, vouwwanden en containers. Het bedrijf heeft 232 man personeel in dienst en vestigin gen in Schiedam. Amsterdam, Ruc- phen en Groningen. Eland Brandt NV is ontstaan uit SCHIEDAM De zesjarige Frans van der Meer uit de Esdoornstraat 14 moest door de GGD worden behan deld toen hij zonder op te ietten de Schiedamseweg opliep en werd ge grepen door een auto, bestuurd door de 31-jarige dansleraar M.K, een Indertijd aan de Amsterdamse Elandsgracht opgerichte smederij. Eland Brandt is nog steeds in Amsterdam gevestigd en is één van Nederlands belangrijkste fabrieken van stalen en aluminium ramen en deuren. Het productieprogramma is inmid dels uitgebreid tot zgn. abris (wacht huisjes voor tram- en bushaltes) staalconstructies, kluizen enz. In Elburg staat sinds 1963 een nieuwe fabriek van Eland Brandt uitsluitend voor de fabricage van binnen- en buitenzonwering van lichtmetaal; deze wordt thans als productiebedrijf m Bingham Brandt NV opgenomen. SCHIEDAM Ondertrouwd: H. F. Ba- ronner, 28 en A. Grootenboer, 24; X P. c. X Bouüens. SS en M. M. var. Gaasbeek, 30; R A. Bronscheer. 20 en X P, Lentze, 19; W. L. Degellngr, 24 en E. P. Y. Lagerweij, 23; X H. X Desserts, 25 en M. T, C. Van den Heuvel, 20; A. X de Graaf, 20 en S. X Kriek, 20; P. X Hendriks, 25 en H. F. Krabbendam. 22; J W, Holster, 21 en G. D. Schwagermann, 20; X C. Horsslus, 18 en M, J. Nouwels, 29; L. C, van der Linden," 22 en w. A van Pelt, 19; E. A. JVC. van der Loo, 22 en E. Tintel. 20: A. F. van Keken, 25 en G. Sterrenberg. 20; M. C. A. Schoen makers, 21 en c. Lammers, is; B F. vol kers. 20 en M. E Sehramm, 20; E. F. Zandstra, 21 en C. Verwaal, 19. Getrouwd: T. N. Groen In 't Veld, 22 en A. M. Lansbergen 24; H. X Benes, 21 en G. D. C. B. Nagelhout, 20; W, van Aaken. 22 en NL J. de Reuver, 29; T, M. de Kort. 26 en H. X W. Oosterwaal, 22: C. G. Knol, 76 en c. Dekker, 58: A. L. Breddels, 22 en V. P. van Buel, 21; E. J. VleemSng, 39 en M. G. B X Boer 27: H. X Twilt, 46 en H. X •de Heil, 35; A. Copier, 22 en Y. G. E. M. van Heukelem, 23; J W. Nesse, 19 en K. L. X van Mosselaar 20; A. T. Kreuger 21 en H. Butter,21. Geboren: Marc X z.v. X Breugem en T. C. Narold; Mathijs A. z.v. M. A. van den Kieboom en M. C. van Katwijk, Overleden: E, W. Berkel, 86 •wed. G. Metsemakers; W. J. Schot, 73. (Van een onzer verslaggevers) r SCHIEDAM In de wijk Groenoord wordt wellicht een nood voorziening aangebracht voor de- jeugdrecreatie. Dit deelde wet houder van jeugdzaken mejuffrouw G. D. de Graaf mee op een gisteravond gehouden hearing over het gemeentelijke jeugdbeleid in het Wijkcentrum. Op (deze druk bezochte avond wis selden afgevaardigden van diverse georganiseerde jeugdverenigingen van gedachten over het onderwerp Hoe activeren we de jeugd". Inleider was de ambtenaar jeugdzaken van Haarlem de heer A. van Moock, die één van de samenstellers is geweest van een rapport met als doel Ide jeugdsubsldiëring een wettelijke re geling te geven. Momenteel Is het namelijk zo, dat Indien de overheid zegt: er is geen geld meer voor deze subsidiëring, er niets aan gedaan kan worden, aangezien elke wettelijke re geling ontbreekt. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het hervormde kerkkoor „Nieuwe Kerk" geeft vrij dag 28 maart met nog vijf koren en een aantal solisten een concert in de Nieuwe Kerk te Vlaardingen. De toe gangsprijs bedraagt 1,59 en de op brengst Is bestemd voor het restaura tiefonds „Nieuwe Kerk". De koren die medewerking verle nen zijn de gemengde zangvereniging „Zang en Vriendschap" uit Ouder kerk aan de IJssel, de gemengde zangvereniging „Krimpen a/d Lek" te Krimpen aan de Lek, het philharmo- nisch koor „Europoort" te Hoogviet, de christelijke gemengde zangvereni ging „Apollo" te Nieuwerkerk aan de .IJssel en de gemengde zangvereni ging „Zang qp Vriendschap" te Ca- pelle aan de IJssel. Verder werken mee het muziek korps van het Leger des Heils uit Rotterdam onder leiding van kapel meester A. Uilenberg en de solisten Elisabeth Alphenaar (sopraan), Willy van Zetten (sopraan), Wim Esser (bas), Marinus van Schoonhoven (ba riton) en Hanny de Goey (piano). De heer M. J. G. van Schoonhoven heeft de algehele leiding. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de heer M. D. Treurniet, Wilhelmi- nastraat 31, mevrouw H Stam. van Dijk, Corn. Houtmanstraat 7 en bij mevrouw C. J. Putten-Faasse, Em- mastraat 131. Voordat de heer Moock zijn betoog afstak, ging mejuffrouw De Graaff nog eens in op de geschiedenis van de jeugdraad oude samenstelling, een instelling die wegens gebrek aan in teresse al lang ter ziele is. Zij wees erop dat naast de georganiseerde jeugd, slechts twaalf procent van het totaal, de meerderheid nog steeds wordt gevormd door de ongeorga niseerde jeugd. Wil men ook deze jeugd Interesseren en dus een nieuwe jeugdraad enige bestaansgrond: ge ven, dan zullen ook zij inspraak moe ten hebben. „Hebben wij nog iets in te brengen, dat is de vraag die de jeugd al een paar jaar stelt" zo begon de heer Van Moock zijn inleiding. Deze vraag werd het duidelijkst gesteld door de provo beweging in 1966, maar is van daag nog bijzonder actueel. Vroeger was het zo dat als je met de jeugd bij elkaar kwam alles gere geld moest zijn. Iedere vorm van spontaniteit ontbrak en met dit pak je de jongeren van. 1969 niet meer. De jeugdorganisaties leiden een niet zo makkelijk te verkopen bestaan en komen pas in de landelijke discussie als er iets gaat gebeuren. De provo beweging is hier. het beste voorbeeld van". Deze provo beweging was door zijn ongeorganiseerd zijn een zeer belang rijke faktor, want geen jeugdbewe ging heeft het nog gepresteerd een hoofdcommissaris van politie en een burgemeester weg te werken. In het landelijke rapport over de jeugdsubsidiënng, het antwoord van minister Klompé is vandaag de Ka mer aangeboden, laat de twaalf pro cent georganiseerden buiten beschou wing. „Hun hebben we al", aldus de heer Van Moock. „Het gaat in dit geval duidelijk om de overige 88 procent. De grote fout van het hedendaagse jeugdbeleid, dat alles teveel vanuit hoofdkwartieren wordt voorgeschreven. Het is mis met de coördinatie tussen de plaatse lijke en hoofdbesturen; er is een muur waar niemand overheen kan. Daarbij is er een grote kloof tussen de ouderen en de jongeren, niemand verstaat elkaar. Het jeugdwerk is teveel een werk van man en vrouwen met grijze ha ren. Het jeugdbeleid in de gemeenten moet veel meer het werk zijn van het partikuliere initiatief. Men dient zich goed te realiseren", aldus de heer Van Moock „dat het jeugdleven (Van onze correspondent) MAASLAND Honderdtwintig bewoners van de Koningin Julianaweg hebben in een adres aan het gemeentebestuur hun bezwaren kenbaar ge maakt tegen het toenemende verkeer op deze weg. Donderdagavond, aan vang acht nor, wordt in het Trefpunt een. bijeenkomst gehouden, waar B. en W. de kwestie met de adressanten zal bespreken. zo snel gaat dat dit bijna niet bij te houden is." Wil een jeugdraad in Schiedam werkelijk recht van spreken hebben, dan zal minstens vijftig procent van de leden beneden de 25 jaar moeten zijn. Bij de overige leden zal een onderwijzer of een leraar van een middelbare school moeten zijn en een heldere politieman. Verder zal er ook een arts of een deskundige op het terrein van de geestelijke volksge zondheid voor een jeugdraad nieuwe stijl moeten worden aangezocht". De heer Van Moock waarschuwde dat elke jeugdraad altijd vastloopt op het probleem „hoe verdelen wij de gemeentelijke subsidié. Mocht er een jeugdraad nieuwe stijl komen, dan is het ongewenste zaak dat zo'n raad wordt voorgezeten door een wet houder of ambtenaar jeugdzaken, vond de heer Van Moock. Uit de discussie na de pauze bleek dat de jeugd die georganiseerd is er aan denkt om voorlopig maar te be ginnen met een dwanggroep accom modatie en dat er, mits dit jeugdbe leid van de grond komt, er twee instellingen moeten komen, namelijk een beleid- en een uitvoerend-, of service-orgaan. Voorlopig ging men echter zonder concrete resultaten uiteen. Na dit gesprek komen de Informele groepen, dus de ongeorganiseerden aan de beurt Dan volgt er nog een gesprek met deskundigen op velerlei terrein. SCHIEDAM Het eerste tafeltennisteam van TSF heeft het in de semi-derby tegen het Rotterdamse Twenty One Up niet Kun nen waarmaken dat de promotie van het team naar de ereklasse nu binnen bereik zou komen. In «even van de tien partijen zegevier- s. die er op gebrand waren revanche te nemen voor de destijds den de Rotterdammers, in de Beurs geleden nederlaag. Door deze 7—3 nederlaag heeft TSF 1 de leiding üi deze promoüegroep moeten afstaan aan Irene uit Tilburg, dat nu aan de kop gekomen is met I punt voorsprong. In de strijd in het tsfelteiuüscentrum startte TSF niet ongunstig. Hans Xreischcr verloor weliswaar van Iteratie v, d. Aa maar zijn spel was zeker in de eerste game die hij met 24—22 verloor bepaald met onverdienstelijk, Gerry Vaessen maakte 1—I door met 19—SI en 8—21 Tul penburg te kloppen waarbij hij vooral In de tweede game buitengewoon goed op dreel was. Met 15—21 en 16—21 bracht Cas van Koetsveld de stand op 2—1 voor TSF ln zijn duel met Dlck Bussching. 21 Up maakte gelijk door het dubbelspel voor zich op te eisen 21—23, 21—19, 21—15. Van dat moment af gingen de Rotter damse gastheren de basis leggen voor hun zege. Hans Krelscber moest het hoofd bui gen tegen Tulnenburg en toen de sterk spelende v. d. Aa TSF-aanvoerder van Koetsveld in twee games naar een kanslo ze nederlaag speelde was de stand 4—2 voor 21 Up geworden, Gerry Vaessen verkleinde de achterstand tot 3—4. Hij won met 13—21 en K—21 van. Dick Bussching en dat deed in TSF-krin- gen de hoop op een 6—5 resultaat wat herleven. Tulnenburg nam tegen van Koetsveld deze illusie weg. Het werd een drie-games zege voor de Rotterdammer die daarmee de stand op 53 bracht. In de daaropvolgende partij ■werd het lot van TSF beslecht. Hans Krelscher had ln Dick Bussching een voor hem te moeilijke tegenstander om tot winst te kunnen ko men. De slotpartij was nog van formeel belang. De sterkst» spelers stonden in dit duel tegenover elkaar waarbij v. d. Aa zich de ster van de wedstrijd toe®de» want TSF-er Gerry Vaessen moest met 21—17 en 23—21 in het zand bijten. SCHIEDAM Geboren; Erik A. zv A de Laet en 3 W M Wolf kamp; Léon, zv J J SCHIEDAM De chr. gymn. vere niging Door Oefening Kracht heeft weer onderlinge wecfetrijden georga niseerd. Niet zoals gebruikelijk in de zaal aan de Tuinlaan, maar in de gemeentelijke gymnastiekzaal aan de Piersonstraat. De keuze is op deze zaal gevallen in verband met grotere deelname. Onder de kritische blikken van een deskundige jury waarin o.m. zit ting hadden de oud-Dekkers mejuf frouw T. Verhey uit Groesbeek en de heer L. Meyboom werden de oefe ningen in een vlot tempo afgewerkt. Dankzij de perfecte leiding van wedstrijdleider K. J. Tanis kon het gehele programma binnen de gestelde tijd worden afgehandeld. Ere-voorzit- ter J. van Noortwijk Sr. reikte de prijzen uit. Bij de dames eindigde als eerste in de eerste graad An ja Koel man, terwijl bij de heren Aat van "Mborg de eerste prijs in de wacht sleepte. Beide ontvingen een persoon lijk aandenken in de vorm van een fraaie beker. Bovendien zullen hun namen in de herinneringsbeker wor den gegraveerd. Deze beker werd destijd bij het 50-jarig jubileum aangeboden door de CJV te Schie dam, Bij de jongens was het Luuk Kien- huis en bij de meisjes Miranda van Zelm die als eerste in de eerste graad eindigden. Een medaille met inscrip tie kwam in hun bezit. De overige eerste prijswinnaars wa ren: heren: 2e graad P. Schipperus; dames: 3e graad Corrie Broek; 2e graad Ineke Damen; jongens 14 - 16 jaar: 3e graad Maarten v. d. Waal; 2e graad Jan Willem Noomen; meisjes 14 - 16 jaar: 3e graad Nelly v. cL Vlist; 2e graad Marian Carree. Zaterdag 15 maart zal aan de natt- onale KNCGV-wedstrijden in Ede ook door DOK worden deelgenomen. Een groep dames oXv. de heer J. Dirksen zal deelnemen in de afdeling dames ritmische oefeningen en de heer A. van Tilborg zal in het persoonlijk klassement bij de heren uitkomen. tegen difterie - kinkhoest tetanus - kinderverlamming en tegen pokken. Op donderdag 6 maart I960 van 3 SO—2.00 uur non. zal er ten huize van de Vlaardingse artsen gelegenheid worden gegeven voor Kosteloze inenting; tegen pokken voor kinderen, die de leeftijd van twee jaar nog niet hebben bereikt; tegen difterie - kinkhoest - tetanus - kinder verlamming voor zuigelingen en kleuters. Aan kinderen, die een half jaar geleden drieanaal werden inge ënt tegen difterie - kinkhoest - tetanus - kinderverlamming, moet nog een vierde injectie worden gegeven om de verkre gen immuniteit voor een aan tal jaren te bestendigen. Men kan zich zonder voorafgaande aanmelding bij de huisarts ver voegen, waarbij het oranje ta- entingsboekje moet worden overgelegd. Ouders, die hun kinderen ge boren in 1965 volledig lieten teenten tegen difterie - kink hoest - tetanus - kinderverlam ming, worden er aan herin nerd. dat deze kinderen nu voor een hertaenttag te aan merking komen. Hierdoor wordt de immuniteit weer verlengd. Deze herteenting vindt plaats door gebruik van een gemengd vaccin tegen de genoemde ziek ten. Door de huisarts zal bon 5 uit het oranje inentingsboekje worden ingenomen. van Oevelen en M H F lomp; Etienne G M, zv IV J Linkels en T A Krohae; G-ozina M. dV G van der Kooij en G M Schulttnk. Overleden: J Verbruggen, 95; A A van. Halderen. 59 A van Head, 30 wed K. Onverwagt; J C Ruizenaar, SS edrtg A T van der Gaag; M L Muste, 73.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1