VV Y-man Ben Schmeding naar Amsterdam Slagzinnen moeten worden aangepast één gulden J LOUIS LE twijfelt niet meer M Afwijzing van Rijnpoort rampzalig Voor lente zuivere zijde in Bijenkorf Eéimchtiiigsverkeer rond Willemsplein -AyAyAyAyA* 5ft I uw trotse bezit lillilUilMIUMtiliMR de Heer JAN VAREN EN VARENSGASTEN Koerier %IdE potterdammer wereld merken 1 j demonstraties j Totale lading '68 in haven: 156,88 milj. ton Zakkenrollers weer actief Eigen theatertje annex café ALLROUNG BROMFIETSMONTEUR KWARTET Hoek van Holland wil meedoen met sanering Grens Hoogvliet verleggen oh+l Automonteur Leerling- Magazijnbediende Corveeër- Wagenpoetser deze krant behoort tot het Voorzitter ivijkraad Hoek van Holland: Burgemeester spreekt op Flakkeé over Plan 2000" STOMME PIANO Wijkraad verontrust llifflfliil Vraag aan minister: Stukje van de wereld dat van mij is. Dat is ook te zier» aan de meubelen gekozen bij ■f *9 hap I Interessant Verraden 0 GARAGE UNIQUE" N.V. f Dagwerkster LANGE GANG DRIE MAANDEN deskundig in klank mm Eer» kent geen hindernissen De Rotterdammer 50 jaar geleden -« J" t. Pagina 3 2A DONDERDAG 6 MAART 1969 vanaf 325.- contant plus i dtt ogtn Wa« itin derd <fej8 idu!-1 »o- iper- aan [ver even ieer. i a! stel- r is ver- au eeh- ffij een i de het n te Ilea oei. wc i de liet ia de to- tea fcea «is nel per dag ook ii leert spelen met Joh. de Heer's unieke systeem 1 f keuze uit meer dan 100 instru- 1 gierden CONN - HAMMOND I FHiUPS - Rl-HA - SOLINA I VISCOUNT «.a. j u kunt elke vrijdagavond ius- J sen 8-10 uur geheel vrijblijvend I de orgels horen, zien en zelf i I bespelen. 00STZE U zie EDIJK 330. 1 ter meer bij: 30TTERÜAM, TEL (010)*Ï15255 50KS m oor- nda loor- ou held n ik be ate de t de (nea r zij nge- En- ueke rage iae- iter- raag aan ROTTERDAM In de Rotter damse haven werd vorig jaar totaal 156,88 miljoen ton lading overgesla gen. Dit is 15,53 miljoen meer dan m 1367 (141,35 miljoen). Of elf procent, ongeveer drie procent meer dsn de gemiddelde stijging in andere jaren. De grootste toeneming gaf het in komende doorgaande vervoer te zien: 17 proeent. Het totale doorgaande vervoer nam toe met 14 procent. Het inkomende goederenvervoer steeg met 12, het uitgaande met 7 procent. Van de totale hoeveelheid van 156,88 miljoen ton was 119,11 miljoen ton intomend en 37,77 miljoen uit gaand. Het jaar daarvoor waren deze cijfers resp. 105,99 en 35,36 miljoen ton. ROTTERDAM Drie vrouwen hebben woensdag op onaangename wijze kennisgemaakt met zakken rollers. De 51-jange mevrouw E. S. raakte bij V. en D. 100 kwijt, de 26-jange mevrouw B. L. by C. en A. eveneens ƒ100 en de 32-jarige me vrouw C. de J. eveneens by C. en A. ƒ200. ROTTERDAM Op de kruising Digna JohannawegBotlekweg is de 63-jarige W. van 't Hof uit Spyke- nisse woensdag met zijn brommer tegen een vrachtwagen gereden. De man is met een schedelbasisfractuur naar het Dijkzigtziekenhuis gebracht. De jeden van „In den Twijfelaar" aan de toekomstige bar. V.l.n.r.- Bert Nicodem, Loes Vos, Herman Frank, Martin Jans en Louis Lemaire. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Een kmg-size advertentie op de muur achter hem vermeldt: „See Holland from Rotterdam". De heer J. B. („Ben") Mens Fiers Schmeding zal over enkele maanden deze slagzin moeten wijzigen m: „See Holland from Amsterdam". Hij is namelijk dezer dagen benoemd in gelijke funk- tie, die van adjunkt-directeur van de Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer te Amsterdam, een post die hij de laatste vijf jaar m Rotterdam be kleedde. In totaal was hij elf jaar bij de WV in Rotterdam De grote vraag: „Hoe kan iemand die elf jaar lang Rotterdam verkoopt, nu Amsterdam even goed gaan verkopen?", is een vraag die de heer Schmeding zichzelf met heeft gesteld. Hij zegt: „We moeten veel groter gaan denken De VW's van Amsterdam en Rotterdam werken al geruime tijd samen. Men is samen naar Amerika geweest samen naar Athene," Hij laat er geen twyiel over bestaan dat hij altijd volkomen achter Rot terdam heeft gestaan. „Natuurlijk, de slagzinnen en zo kunnen snel worden omgedraaid, maar feit blijft dat Amsterdam toch de toeristen stad van ons land is." En om te werken als WV-man is Am sterdam uiteraard veel interessan ter, hoewel de heer Schmeding dit met met zo veel woorden zegt „Amsterdam, zo zegt hij wel, „heette altijd vol te zijn. Veel groepen kon den er niet terecht. In Rotterdam was de toerist altijd echt gast. En bij Rotterdam kon je Amsterdam erbij verkopen. Maar Amsterdam is veel evenwichtiger. Rotterdam heeft zijn haven en dan een hele tijd niets en dan komen er andere za ken, onder meer het toerisme." „Al die punten, als havens, toerisme, industrie en handel, staan in Am sterdam gelijk. Daarom is er ook de stichting Amsterdam-Promotion, waarin de gemeente, de Kamer van - Koophandel, de WV en de vereni ging „De Amsterdamsche Haven" samenwerken by de promotie in het buitenland. En het toerisme wordt daarbij nooit vergeten." Hij wijst erop dat noch in de Rotter damse delegatie naar Canada en de Verenigde Staten, noch die naar Ja pan een WV-man was en is opge nomen, iets wat bij dergelijke Am sterdamse delegaties wel altijd het geval is. Aan de andere kant laat hy duidelijk blijken dat Rotterdam veel eerder dan Amsterdam heeft gezien dat toerisme een keiharde business is. Amsterdam is echter volledig bijge trokken. Die stad staat nu wat het toerisme betreft in competitie met Londen, Parijs en Rome. En dat is toch wel erg interessant voor een WV-man m hart en nieren. Rotterdam verraden? „Ach, zo heb ik er met over nagedacht. Onze sa menwerking ,is en was altijd goed. Op een voorstel van de Amster damse VW-direkteur mocht ik voor de beide VW's samen naar Amerika, om daar een aktie voor te bereiden. En als ik eenmaal m Amsterdam zit, kan die samenwer king helemaal niet meer slechter worden." „Per slot van rekening, er zijn in ons land toch maar twee grote trekpleisters van het interna tionaal toerisme: Rotterdam en Amsterdam. En dat er een con troverse zou zijn tussen deze twee steden, heb ik helemaal niet in mijn overwegingen be trokken. Overigens ben ik ge boren Hagenaar." Van onze kunstredactie) ROTTERDAM Louis Lemaire twijfelt niet meer. "Wanneer half april zijn eigen theatertje aan de Maurits- straat open gaatzal de naam van zijn cabaret „In den Twijfelaar" eigenlijk zijn verouderd, Toen hij in 1965 het cabaret opricht te, droomde hij al van een eigen thea tertje Een droom met vele twijfels; „Zouden we het redden, zouden we met„Vandaar de naam. In de vier jaar dat het cabaret be staat heeft de groep afwisselend in akj< tor ge- uw- tstt en en rond een rter- het naar zeer imer teste der- héél rar- AUTOMOBIELBEDRIJVEN pas geopende bromfiets- vraagt voor h'es filiaal Vlaardingen, singel g een Br. Wlardi Beekman- :ler• bui- toe- ge- te der- der- zo'n wel bo- uit- en- :op loep uné Cé- sti- en een bij voorkeur kennte met ena'ge autotechmsche voor het filiaal Maassluis, P. C. Hooftlaan 11 een, voor volledige dagdienst; of een voor 4 uur per dag. Als u voor een van deze funkfaes belangstelling hebt, wordt u verzocht telefonisch koatakt met cms op te nemen op na- 010—2566W. toestel 17 vraagt voor haar paradijs Moderne, nieuwe ingerichte werkplaats, waamin het prettig werken ïs Wij bidden U een. vijfdaagse werkweek met gunstige sociale voorwaarden. Pensoonlyk of sehrjjtelijk kunt solliciteren op ons adres BJK.-Laan hoek Nieuwe Haven, Schiedam, telefoon (010) 156277. (chr. dagblad eenheid met grote oplage) (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND „Een rampzalige en jammerlijke zaak." Zo noemde de voorzitter van de wijkraad voor Hoek van Holland, de heer L. van der Houwen, de beslissing van Ge deputeerde Staten over de Rijn- poorthaven. Hoewel het stand punt nog niet definitief is, valt te verwachten dat Provinciale Staten volgende week afwijzend zullen beschikken over het Rot terdamse plan tot aanleg van deze haven tussen Hoek van Hol land en Maassluis. Na alle oppositie die vanuit het Westland is gevoerd, vond de heer Van der Houwen de afwijzing op zich- zeif niet vreemd. Wel vreemd vond hü de argumenten die gebruikt wor den, omdat die al volkomen zijn ach terhaald. „Het is een jammerlijke zaak en de groepen die denken van de haven nadeel te ondervinden, zijn slecht voorgelicht," Overigens achtte de wijkraadsvoor zitter dit voor een deel de schuld van Rotterdam. Het bestuur van de Maas stad heeft verzuimd de naburige ge meenten tijdig in te lichten en daar door heeft die hele kwestie een nare wending genomen. Volgens de heer Van der Houwen zal het moeilijk zijn voor de haven een andere plaats te vinden waar zo wein.g schade wordt veroorzaakt. De benodigde grond ligt vrijwel braak en wanneer de gehele oppervlakte Rotterdams bezit was, zou het alle maal heel anders liggen. Zoals de situatie thans is, worden enkele honderden Hoekenaren op den duur brodeloos, omdat hun werk ten nauwste met de veerdiensten op En geland is verbonden, aldus de heer Van der Houwen. 4 i De Lantaren, De Doelen, het Piccolo- theater en in plaatsen door het ge hele land gespeeld. De leden van de groep die amateurs waren, d.w.z, dat hun cabaret met voldoende opbracht om meer dan een droge boterham te eten, noemen zich nu beroeps. Ze zul len immers vanaf de openingsdatum elke avond op het kleine podium van hun theater staan, dat tegen die tijd een hip gekleurd exterieur heeft. Louis Lemaire, Herman Frank, Loes Vos, Bert Nicodem en Martin Jans hebben heel wat pijlen op hun boog. Per week zullen er maar liefst vier verschillende avondvullende program ma's worden gebracht. Buiten hun optreden verkopen de vijf dan ook nog kaartjes, helpen in de garderobe en bedienen in het cabaret, maar ook m het café dat bij het cabaret hoort en in een aangrenzende ruimte is ge huisvest. De ingang van het café is aan de Ja- cobastraat en de ingang van het zaal- 'tje voor honderd mensen is aan de Mauritsstraat 111-113. Een lange gang, die opbeide'straten uitkomt loopt langs de beide ruimten. Dat impli ceert dat ook mevrouw„zus en zo" die in de Jacobastraat woont, maar bood schappen moet halen in de Maurits straat ,van de gang gebruik kan ma ken. Het staat de bezoekers vrij of zij alleen m het café ouderwets in gericht met een leestafel iets wil len gebruiken of wat pret bij het ca baret willen meeproeven. Alleen moe ten ze dan wel een kaartje kopen. Het café is geopend van vier uur 's middags tot één uur 's avonds en op zaterdagavond tot half twee "s avonds. Het theater gaat om zeven uur 's avonds open en sluit wanneer m het café „laatste ronde, damesen heren", wordt geroepen. Naast drie Nederlandse program ma's wordt 's zomers éénmaal per week een Engels-talig programma ge bracht. 's Winters brengt men dit op verzoek. Om de dne maanden hoopt Louis Lemaire weer andere programma's te brengen. Het interrieur van het theater an nex café is ontworpen door Pieter Za- nen, die eveneens het Amsterdamse Lurelei en de Kleine Komedie ont wierp. Hoewel de leden van „In den Twij felaar" hard aan het werk zijja aan hun nieuwe programma's, verbouwen ze ook nog flink mee in het thea ter. Herman Frank heeft al een pijp van 25 meter lengte met behulp van een snijbrander van een muur ge haald, ze hebben al een trap van 600 kilo gesloopt, een toilet en een dak. En dan moet Louis Lemaire ook nog (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Zuivere zijde, speciaal geïmporteerd uit Italië: dat is de grootste troef van de Bijenkorf in haar stoffencollectfe voor dit voor jaar. Maar niet alleen uit Italië, ook uit India zijn honderden zijden stoffen naar de stoffenafdeling van de Bijen korf overgebracht. Zijde is dus hier mee gebombardeerd tot de stof voor lente 1969. Na de zijde komen, althans in deze stoffencollectie, de linnenachtige ma terialen, het katoen, de jersey's, de badstoffen en de polyesters. Jersey is er in verschillende uitvoeringen. Een Leopard-produkt is de dubbele, man- teldikke jersey. Wel bedoeld voor de koele lentedagen. Wat de Meuren en de dessins be treft, is het een en al liefelijkheid in deze goed verzorgde collectie. Pastels en naturellen worden afgewisseld door de zogenaamde klassieke Meu ren, rood, blauw en wit. Apart staat de nieuwe voor jaar stint „raeing-yellöw", die in wer kelijkheid minder fel is dan de naam doet vermoeden en een warme Meur geel blijkt te Zijn. De langzamerhand oud geworden combinatie „rood-wit-blauw" heeft ,de Bijenkorf laten varen. Het is nu rood-wit of blauw-wit of helemaal wit als er wat te combineren valt En dat is er dit voorjaar veel, want com binaties zowel in kleding als in stof fen zijn gewoon „in". De effen stoffen zijn bijzonder spaarzaam verdeeld over de collectie. Dessins maken het dit voorjaar. De sfeer van liefelijkheid is ook hier doorgetrokken. De dessins zijn ge baseerd op diverse thema's, die rie ken naar romantiek en weemoed naar vervlogen jaren. In de pastels zijn vage Meuren prachtig op elkaar afgestemd, zonder een bepaald beeld te vormen. Je zou (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Burgemeester W. Thomassen gaat donderdagavond 20 maart (19.30 uur) op uitnodiging van de Fiakkeese Gemeenschap spreken over het ook voor dit eiland gerucht makende „Plan 2000". De vergadering van de Fiakkeese Gemeenschap wordt gehouden in de aula van de Rijksscholenge meenschap in Middelharnis. De vergadering waarvoor grote belangstelling blijkt te bestaan zal op uitnodiging worden bijgewoond door vertegenwoordigers van. ge meentebesturen, poldersbesturen en enige standorganisaties. 't „Lijkt vreemd voor adviseurs fn klank, maar soms adviseren wij pla no's die voor stommetje spelen: we bedoelen piano's die door gebruik van het derde pedaal vrijwel geluid loos spelen. Op deze wijze hebben wij al heel wat fiatneuroses genezen, burenruzies voorkomen en de studie van menig adsplrant concertpianist: gered. Waarmee wij maar willen zeg gen dat U - zelfs voor een atom advies - beter naar Bender kunt gaanl Rotterdam. W. de Withstraat 32 tel. 133113 Amsterdam Arnhem - Breda - Luiden een lijvig boekwerk doornemen over het horecabedrijf. Zonder examen geen vergunning, dus 8 mei zal hij zijn examinatoren precies weten te vertellen aan welke eisen voedsel en drank moeten voldoen enzovoort. Ze zijn vol lof over de medewer king die z(j hebben gekregen van te veel mensen en instanties om op te noemen. Maar om een uitzondering te maken, even een grapje, dat nu geen grapje is: „Toen de vergnnningenberg voor ons oprees, hebben de ambtena ren zich echt wild gewerkt." ROTTERDAM Met ingang van vandaag is in enkele straten by het Willemsplein eenrichtingsverkeer in gesteld. Het gaat om de Maasstraat, de WlUcmskade, het Wiilemsplein, de Houtlaan en de Zalmstraat. Op de tekening is een en ander aangegeven. het „een bloemetjes-dessin" kunnen, noemen, maar dat geeft een te hoeri ge indruk van deze fijne Meuren. De voor iedere lente onontbeerlijke frisse kleuren zitten in de zogenaam de theedoekruiten en het dessin „Via Monte Napoleonekleurencombina ties van rood, blauw, wit en een en kele streep zwart Met januari zijn alle stoffen tien procent duurder geworden. Maar on danks deze BTW-verhoging blijkt de stoffenverkoop te stijgen-. De confec- Sie sou namelijk relatief nog duurder zijn geworden. f (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND De wijkraad voor Hoek van Holland heeft zijn verontrustingerover uit gesproken dat in de Rotterdamse 'sa-~ neringsnota met geen woord over Hoek van Holland wordt gerept. Aan de Schoolstraat, Concordiastraat, Seinpad en Fortweg staan veertig woningen te verkrotten. In een later stadium wil de wijkraad ook een aantal huizen in de le Scheep vaartstraat saneren. Aan B. en W. zal verzocht worden- f Hoek van Holland alsnog in de nota 1 op te nemen. Ook- zal de wijkraad opnieuw aandringen op voortzetting van de Woningbouw en het bouwrijp- maken van gronden. In eerste instan tie denkt men aan een terrein aah de" rins Hendrikstraat. Meegedeeld werd dat aan. de Bra- meldstraat een nieuvje parkeerruimte zal worden geschapen en dat het tweede gymnastieklokaal niet voor volgend jaar Maar zal zijn-. ,Voor het eerst stond ook een vxa- genhalfuurtje voor .het publiek op-de- agenda. Er werd maar matig gebruik van gemaakt. Dit expériment geldt voor vier vergaderingen. Uit het vra- genhalfuurtje zal o.a. moeten blijken of erbehoefte bestaat aan -een jeugd-wijkraad. Voorlopig voélde voorzitter L. van der, Houwen-, nog niet veel voor deze suggestie van de heer J. P. van Bergen. De vergadering had lof voor de studie van de heren Van Bergen en P. J. A L. de Lint over het rapport van de commissie wijkraden, maar - kon het over enkele onderdelen daar van toch niet eens worden. De-zaak; zal eerst nog eens/met het dagelijks- bestuur worden doorgepraat" A - De wijkraad stemde in .mets de nieuwe richtlijnen van B. en W. 'óver de toewijzing van woningen, maai" betreurde het dat hij niet om advies-'*'- is gevraagd - -Meegedeeld werd tenslotte dat, de busroute van de WSM zo mogelijk zal worden doorgetrokken naai plan OOSt. t 1 Dinsdagavond 18 maartkomen wethouder Polak en direkteur .Fok- kinga van Stadsontwikkeling nakr Hoek van Holland om de wijkraad in besloten vergadering over de verdere plannen te informeren.* Maandag 28 april komt wethouder De Vos een openbare wijkraadsvergadering be zoeken 9 HEERJANSDAM De Sport Vereni ging Heerjansdam houdt zaterdag onder linge tumwedstrUden in het Dorpshuis. Aanvang halt tien. Om vlji uur worden de prijzen en diploma's uitgereikt. Schiedam verwacht weer kunstrel H Een tentoonstelling ter gelegenheid van de boekenweek 1969 van hedendaagse Nederlandse en buitenlandse nautische literatuur. Deze expositie is tot en met 16 maart te bezoeken in het Museum voor de Nederlandse Zeevisserij, Westhavenkade 45.' telefoon 348722, Vlaardingen. Organisatie: Boekhuis Den Draak, VeerpJein 27, telefoon 343768, Vlaardingen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Volgende week vrijdag (14 maart) om kwart over acht opent burgemeester H. Roelfsema de „Salon van de Maassteden 1969" in de aula van het Stedelijk Museum, Dat 'Hit een roerige opening zal wor den staat nu reeds als een paal boven water. Wie zich de geschiedenis van de „Salon van de Maalsteden 1967" (de kunstexpositie van aankomende en gevestigde schilders en beeldhouwers wordt eens per twee jaar gehouden) herinnert, kan het aantal re'len wat Zich rondom het crude Schiedamse Stedelijke Museum heeft afgespeeld niet meer bijhouden. Hoewel de jury, bestaande uit tien personen, kunstkenners uit alle sec toren, onder voorzitterschap van museumdirecteur J. Paalman, van daag en morpen bekend maakt wie al of met tot de expositie worden toege laten, rommelt het nu al weer in de verte. Was het twee jaar geleden zo dat er m het zaaltje De Bron van Musis Sacrum een tesgenexpositie werd ge houden, die de naam „Salon van kou de neuzen" kreeg, ook dit jaar heb ben enkele aankomende schilders uit Schiedam en Rotterdam gedreigd en kele passende tegenmaatregelen te nemen als hun werk wordt gewei gerd. Dat er opnieuw een „Salon van koude neuzen" komt is bijna een vaststaand feit, maar enkelen dreigen reeds met hardere tegenmaatregelen. De vonge keer kwam één van de afgewezenen verhaal halen bij direc teur Paalman. Toen hij nul op re quest kreeg werd hij zo kwaad dat hij uit pure woede een oude museumspiegel intrapte en vervol gens een nachtje op het politiebureau mocht doorbrengen. Dan komt er nog eens het pro bleem van de prijswinnaars. Daar is ook lang net iedereen het mee eens. Het valt daarom te verwachten dat één van de minder gelukkigen met grote stappen'de museumruimte bin nenkomt om daar met grote kracht zijn kunstwerk weer in te pakken en mee te nemen. Museumdirecteur Paalman krijgt al enkele benauwde ogenblikken als hij aan de toekomst denkt. „Maar wat wilt u", zegt hij, „er is maar plaats voor 100 kunstwerken en er gens moet een keus werden ge maakt." Voor de opening zijn al veilig heidsmaatregelen genomen: zonder kaart wordt niemand toegang ver leend. DEN HAAG Het socialistische Tweede-Kamerlid J. C. La ban heeft opnieuw de kwestie van d« Rotter damse gemeentegrenzen in Hoogvliet aan de orde gesteld. Hij vraagt de minister van binnenlandse zaken wat er de reden van is dat een uitspraak over de toevoeging van het Pöörtu- gaalse 'gedeelte van Hoogvliet aan Rotterdam zo lang uitblijft, hoewel 1 toch was aangekondigd dat de proce dure op zijn laatst in januari 1969 zou worden voortgezet. Wat belet de minister, zo vraagt de heer Laban, om zo spoedig mogelijk een wetsontwerp in te dienen dat in het plan voorziet? Hij voegt eraan toe dat de gemeenteraden van Rot terdam en Foortugaal immers in 1960 al een gelijkluidend positief advies (over het afstoten van de Meeuwen- plaat en de Zalmplaat aan Rotter dam!) hebben uitgebracht. KORTE UJNGA/C 21 TEL 010/11295*4 ROTTERDAM GROTE MARKTSTR.5 "TEL. 070/1 lÖUie DSN HAAG MARIAPIAATS2 BfliNK 93 TEL030/18900 UTRECHT TEL. €5700/12411 DEVENTSt De Belgische aanspraken afgewezen? De commissie voor de Belgische aange legenheden te Parijs besloot geen uit- Fprtiok te doen inzake de Belgische eischen ten opzichte van Nedetiaadsch. ©Ssdben ten opzichte van Nederlandscfa bei buiten haar jurisprudentie en macht ligt te beslissen over grondgebied van een neutralen staat. "fk

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1