1 1 lentiade Bewoners J f en meer rust mom Yam Iers stand AGENDA m Van De Hoek tot Vlaardingen Morgen roept de klok Tl ELS A MNB0UWKEUKEN VAR T008 KEUKENCENTRUM voor elke autoschade en anti-roestbehandeling CTP} N.v. PSP is tegen bomen langs i Oude Haven iÉf Burgemeester ging overstag St. Martinuskerk krijgt morgen haar orgel ILANTINGA „Irene" onder nieuw beheer ASSISTENT- ADMINISTRATEUR f CAMPINGSHOW GRAAFSTROOM CLUB MÉDITERRANËE I GARAGE FABRIEK VAN LANDBOUWMACHINES C. VAN DER LELY N.V. CARROSSERIEFABRIEK \y/ Ceintuurbaan 117 ZWEEDS Rotterdam-12 ML-STAIION Iel. 180175 1 SS Kom het voorjaar zien en ruiken op de bloemententoohstéi Van 7 t/m 16 maart in de Rivïèrahai, in de gran dioze omlijsting van Diergaarde Biijdorp Rotterdam Mevrouw Versluis weg bij Welfare-werk (Excl.B.T.W.lf 1270," Medische dienst 19-20 -21 -22 maart CAMPING \Bt* melk heerlijk boter vers kaas kostelijk KANT OOR INSTALLATIES Bouw mee aan uw stad (10) Verkeersborden - Vrachtwagens DE ECHTE BEHANGER B0ERDAM voor behang en verf Vroeg of laat zult u toch voor een beslissen. Waarom dan nu niet. Alle modellen kunt u geheel vrijblijvend in onze showroom bewonderen. EXCLUSIEF TIELSA-DEALER Callenburgstraat 74 Vlaardingen Telefoon 352979-343T93. SCHIEDAM Vandaag en morgen en maandag en dagelijks V LA A It DINGEN Vandaag en dagelijks resultatenanalyse voorraadcontrole WEVERSKADE 10 MAASLAND TEL 01è99SS44 np ROTTERDAMMER Pagina 5 2A ZATERDAG 8 MAART 1969.; f VLAARDINGEN De gemeente raad heeft woensdagavond besloten ƒ22.000 beschikbaar te stellen voor het planten van bomen langs de Ou de Haven en de Buitenhaven. Alleen de PSP stciride tcgpn, omdat, zoals de heer J. Zoutendijk in zijn mai denspeech stelde, urgentere zaken ter bevordering van de leefbaarheid de voorrang verdienen. De heer L. de Snaijer (prot.) daar entegen noemde het een geweldig voorstel. Het college laad de gemeen teraad dit voorstel gedaan, geïnspi reerd door een oude gravure waarop langs de havens bomen voorkomen. I „Jammer dat B. en W. niet wat eer der naar dergelijke tekeningen heb ben gekeken, want dan zouden ver moedelijk meer gebouwen gespaard zijn gebleven", zei hij. Wethouder T. de Bruijn antwoord de, dat de heer De Snaijer een jong raadslid is dat vermoedelijk de geschiedenis van het stadsbestuur niet kent. Hij zei dat het college niet alleen bomen, maar ook historische gebouwen altijd heeft ontzien. „Maar niet al het oude kan bewaard blij ven." Voorts merkte hij op, dat -de Oude Haven in haar toekomstige functie, namelijk na afsluiting voor het scheepvaartverkeer, een element van ■gezelligheid: in de binnenstad wordt „Een van de weinige historische mo numenten die Vlaardingen bezit." Ook deelde hij nog mee naar aanlei ding van een voorstel om door mid del van het aanleggen van een drai nage in het park 't Hof het boom bestand aldaar te verbeteren, dat alle bomen zullen worden onderzocht door specialisten. „Bomen zijn net als mensen. Wanneer de specialist eraan te pas komt manifesteren zich allerlei ziekten. We zullen echter alles doen om het kappen van zieke bomen te voorkomen." VLAARDINGEN - In bet Rode Kruisge'oouw is afscheid genomen var. mevrouw Vcrsluis-den Boer, die in verband met vertrek naar Krim pen ad IJssel, per 1 mei a.s. de Wel fare-afdeling eaet verlaten. De beer J. P, van cier Giessen, penning meester van de plaatselijke afdeling van het Ncderlaudsche Roode Kruis, sprak haar toe en memoreerde, dat zij sedert de oprichting van de Wel- fare-scktie, als vrijwilligster werk- i zaam is geweest. In deze zeven!ien jaren heeft me- I vrouw Versluis patiënten bezocht en zeer veel vrije tijd, in dienst van het Rode Kruis gesteld. Ook de leidster van de Welfare-af- j deling. mevrouw Geluk-Schipper sprak waarderende woorden, waarna enkele afscheidsgeschenken werden aangeboden. MAASLAND De Koningin Ju lianaweg zal in de toekomst min der druk zfjn. Deze toezegging van burgemeester F. J. Groot Enzerink wisten de bewoners donderdagavond in de wacht te slepen op een goed bezochte bijeenkomst in Het Tref punt. - Burgemeester Groot Enzerink be gon daar met een verhaal over de stedelijke ontwikkeling sinds 1850, waardoor angstwekkend veel groen is verdwenen. Hij verduidelijkte zijn betoog met een viertal kaarten. Uit de discussie die volgde bleek werd duidelijk dat de bewoners van de Koningin Julianaweg zich nogal bekodht voelen. Ze hadden gedacht aan deze laan rustig te ktinnen wo nen, maar nu is het er levensgevaar lijk. De burgemeester kreeg een lawi ne van vragen voorgelegd, maar in zijn beantwoording liet hü duidelijk merken dat het allemaal niet zo ge makkelijk is als men wel dacht: in HOEK VAN 'HOLLAND. De bijeen- komst ter gelegenheid van de Vrou wen-wereldgebedsdag wordt vrijdagavond half acht gehouden in gebouw Irene. Snelle eftlclSnte elektrische schrijfmachine. Doordacht en zeer •olldo geconstrueerd. Nu binnen Ieders bereik. Reeds vanaf CALLENBURGSTRAAT 4t V LAARO i NO E K MAASLAND - 'I rvrni nmo iin Een fraaie opname van de uit 1718 da terende watermolen van de Dvjkpolder in winterse pracht, die gisteren na een geslaagde restauratie weer opnieuw in ge bruik gesteld werd. Met die gebeurtenis is voorlopig weer een stuk glorie van het Maas- landse polderlandschap verze kerd. De Maaslanders zien nu nog verlangend uit naar een opknap beurt voor de oude korenmolen die enkele meters verderop staat. HOEK van HOLLAND Arts: J. J. v. j Lortkhuyzen, JoLlnkstr. 2, tel. 01747 - 2Ö27. j MAASLAND Arts: P. Noordam, Mo- lenweg 1, 'tel. 01S99 - 2035, Dierenarts: C. v.d. Most. Keihelweg 13a te Vlaardingen, j tel. OIO - 34.30.84. ROZENBURG Arts: H. C. v. d. Graai, j Anemcmenlaan 2, tel. 01889 - 2203- VLAARDINGEN Hulsartsen -bereik baar via boodschappendienst, tel. 28.06.11. SCHIEDAM Huisartsen bereikaar via boodschappendienst, tel. 20.66,11. MAASSLUIS Arts: .J 'Loggers, ZuM- dfjk 83, tel. 01898 - 2002. Wijkverpleging: Groene Kruis: Zr, janze, P. v. Anrooylaan Brandelerstraat 3. tel. 01899 - 5757. Oranje Groene Kruis: Zr. Janze, P. v. Anroyylaan 44, tel. 01899 - 3824. U komt toch ook op onze in de zaal Harmonie (bij Stadsgehoorzaal) Wij tonen de nieuwste modellen. Interessante prijzen. HOOGSTRAAT 82 KETHELWEG 1 A (bij Opclgarage) VLAARDINGEN veel dingen heeft de gemeente met hogere instanties te maken. Uiteindelijk vond men een oplos sing die wel niet helemaal afdoende werd bevonden, maar die toch een vermindering van de verkeersdruk te zal geven. Het is de bedoeling de opril bij de veilingbrug zo spoedig mogelijk gereed te maken en daar een bord te plaatsen waarop auto mobilisten in de richting Delft naar de route via de Kerkweg zullen wor den verwezen. Verder zal een controle op de ver keerssnelheid worden uitgeoefend. bleskensgraaf 01849*246 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het grootste deel van de opmerkingen, die de commissie onderzoek Vlaardingse samenleving hebben bereikt na haar oproep „Bouw mee aan uw stad", handelt over het verkeer. De suggesties, wensen en klachten zijn in het verzamelboek onderverdeeld in maar liefst vijftig onderwerpen. Deze variëren van allerlei gewenste verkeersmaatregelen tot een voor voetgangers hinderlijke Japanse' Kers op de hoek van een straat. Een paar opmerkingen waren voor B. en W. aanleiding om direct in te grijpen, zoals bijvoorbeeld die overhangende Japanse Kers en an dere hinderlijke bomen, bosjes en struiken. Verder bevat het hoofdstuk „verkeer" een opsom ming van de meest uiteenlopende zaken. Drie mensen vragen de Hoogstraat van sluis tot Markt te sluiten voor alle verkeer ten be hoeve van de winkelende voetgan gers. Een ander wil de gehele bin nenstad voor alle verkeer afsluiten, nadat er voor voldoende parkeer ruimte is gezorgd. Iemand vindt het aantal ver keersborden en andere ver- keersaanduidingen in het stadscen trum veel te groot, zodat het rijden een straf wordt. Wanneer men de opmerkingen leest van andere geïrriteerde weggebruikers, dan moet het aantal verkeersborden al leen nog maar toenemen- om orde in de chaos te scheppen. Zo wórdt een wisselwachtverbod door de .hele stad aangeraden, hét invoeren van meer éénrichtingsver keer gevraagd, een parkeerverbod aan één zijde voor alle straten smaller dan vijf meter, een bord „let op, overstekende, voetgangers", Schiedamseweg, 'aan te duiden als voorrangsweg en het plaatsen van meer stoplichten bepleit. Verscheidene mensen vragen of het zware vrachtverkeer niet kan worden geweerd uit de-binnenstad. Geklaagd wordt over geluidshinder en schade aan huizen, door trillin gen veroorzaakt. Verder wordt ver zocht het parkeren van al die bak beesten in de woonwijken tegen te gaan en een. snelheidsbeperking voor nachtelijk vrachtverkeer in te stellen, omdat sommige mensen in hun bed liggen te schudden. Slechts een klacht 'is gemaakt over de aanleg van de Beneluxtun- nel, waardoor niet-autobezïtters zich gedupeerd voelen omdat zij van hun verbinding met de over kant zijn beroofd. Drie automobi listen vragen deze oeververbinding aan te sluiten via de „oren" bij Vlaardingen-Oost. Verder noemt iemand het Lies veldviaduct een onding en een over bodige luxe en tot slot nog een opmerking, die tot nadenken stemt: „Het stopsein van de voetgan gersoversteekplaats Gedempte Bier- sloot Korte Hoogstraat geeft een poppetje in loopstand inpiaats van een poppetje in ruststand. Dit is verwarrend en voor kleurenblin den erg gevaarlijk". 7P0 MAASLAND Uitslagen onderlinge schietwedstrijden S.V. Maasland: vijf hoogste schutters korpswedstiljd op basis van 50 punten: A Korpel. 48; H. J. Korpel 48: Fr. v. Staalduinen Win. 47; J. Hane- maaljer 47 en J. w. Groenewegen 47 pun ten.; Idem vrije haan-wedstrijd: A. Korpel 30: M. P. Hanem-aaijer 30; Pr. v. Staaldui nen Wzn. 30; J. W. Groenewegen 30 en J. Hanemaaljer 30 punten. 0 MAASLAND De Maaslandse Oranje vereniging gaat voor Koninginnedag een „trekfeest" organiseren waaraan jong en oud kan -meedoen. Dit besluit werd geno men op -de vierde jaarvergadering in Het Trefpunt, waar bleek dat in 1968 voor vier feestelijkheden een totaalbedrag van 5800 Is uitgegeven. Mevrouw J. de Wijn en de heer F. Bierkens werden in plaats van de heren P. Bergwerf en A. v. d. Kooy ln het bestuur gekozen. De heer P. welker bracht de aftredende voorzitter Van der .Kooy (hij gaat Maasland verlaten) dank voor wat hij voor de verening heeft ge daan. De heer Van der Kooy werd be noemd tot erelid. 0 maasland Verenigingen die in 1968 zij.n opgericht worden verzocht bij de ■gemeentesecretaris opgavente doen van hun bestuurssamenstelling en activiteiten. 0 MAASLAND Vijf leden, van de Maaslandse reserve-politie hebben bij poli- tie-sehietwedstrijden In Monster de eerste prijs (een plaquette) behaald. Het waren de heren J. J. van Buuren, M. van Buu- ren. C. Poot. w. van Hoon en W. Sonne- veld. 0 MAASLAND De leden van Kontakt 20 komen donderdagavond om kwart voor acht' bijeen in' De Magneet om handvaar dig en -kunstzinnig bezig te zijn. Mejuf frouw Gerda Doelman komt de nodige artistieke bijstand verlenen. 0 HOEK van HOLLAND De werk groep die de mogelijkheden voor de bouw van een clubhuis in studie heeft, gaat dezer dagen dorpshulzen in de omgeving bezoeken om zich te oriënteren. Intussen is een lijst van bestaande wensen op pa pier gezet. Binnenkort gaat de groep dit wensenpakket in Rotterdam bespreken. 0 HOEK VAN HOLLAND Liefhebbers van „La chanson francaise" en „la cuisine francaise" kunnen zaterdagavond terecht bij sociëteit Zoldertje. Daar is ditmaal geen soos-dansant, maar een soos-parlant. Toegang 16 jaar. 0 HOEK VAN HOLLAND De Vereni ging van Huisvrouwen houdt woensdag morgen 12 maart een contactbijeenkomst in samenwerking met de Koninklijke Zuid-Hollandse maatschappij tot redding van schipbreukelingen. Aanvang half tien. jer, thans gevestigd aan de Dirk van den Burgwes. Het nieuwe bedrijf krJjgt een oppervlakte van 180 m2, een brug voor lassen n richten en installatie voor het uitvoeren van kleine spuitwerken, 0 HOEK VAN HOLLAND Op het in dustrieterrein aan -de Prins Hendriklaan is de fundering gelegd voor een nieuwe plaatwerkerij vande heer L. Schoenmei- Exclusieve wintersportvakantie Met grandiose voordelen. V'BAAG PROGRAMMA AAN. AMSTERDAM AMSTEL 24 Tel. 020 62977. SCHIEDAM: Ger Oosterkerk 10 en 5 ds Schuring (HA). Kethei „De Ark" 9 en 10.30 ds De Bruin, 5 ds Keen. MagnaUa Dei Kerk 10 en 5 ds Nammensma <H A). De Goede Haven 10 en 5 ds Van Veen (H A). Jullanakerk 10 ds Reen. 5 ds Penning. Vrije Chr Ger Gem L Haven 239 10 en 4 ds IJsselsteln. Herv Ger Evang Geb Irene 10 ds Vrocgindeweij. Grote Kerk 5 ds Van Kooten. Herv Gem Grote Kerk 10 ds Vons. 3 ds Van Kooten. 7 ds Le Coq. Bethelkerk 10 ds Jansen. Opstandlngskerk 10 ds Zimmerman, 7 ds Spaling. Vre- deskerk 10 ds Groenewegen. Dorpskerk 10 prof dr Schoneveld. 7 ds Zimmerman. St Martinuskerk 9.30 ds Verwaai. 3 oecume nische dienst. MAASSLUIS. Herv Gem Grote Kerk 10 ds Keijzer, 7 dr Van Hartirgsveld. Ich- thuscentrum 10 ds Meijer. Zalencentrum West 10 ds Blei. Gem huls 9.45 dhr De Rooy. Ger Immanuelkerk 9.30 ds Aaf- tink. 4.30 ds Duursema. Maranathakerk 9.39 ds Duursema, 4.30 ds Aaftink. Andreaska- pel (West) 7 ds Duursema. Ger Vrijg 8.30, 4.30 en 6.3» ds Van Tongeren (TI A). Ohr Ger 9.30 leesd. 5 ds Hofstra. Ned Prot Bond 10.15 ds Beukman. ROZENBURG: Herv Gem 9.45 ds wester- veld, 5 ds Pronk. De Schans S.45 ds Westerveld, Ger 9.30 en 5 ds Van den Bos. Chr Ger 9.30 en 5 ds Plantinga. Ger Vrijs 9.4S en 4.15 ds Deddens. VLAABDINGBN; Herv Gem Trinangei 10 ds Bouterse, 5 ds Bos. Nieuwe Kerk 10 ds De Leeuw, 5 ds Nauta. Bethelkerk 10 dhr Westmaas, 7 ds Nauta. Immanuelkerk 10 ds Hoorn. 7 ds Hoom (H A). Rehobothkerk 10 di'nr Van Zetten, 7 dhr Van Lambalgen. lehthuskerk 10 ds Bos. 7 ds Croenewegen. Holykapel 10.30 ds Nauta (H A). Holyzle- kenhuts 9 ds Beukman. Zonnehuis 10 ds Tiemersma. Ger Oosterkerk 10 ds Lever (H A), 5 ds Tiemersma <H A>. Emmauskerk 10 ds Hofland, 5 ds Ter Hart. Holykapel 5 dr Bos. Pniëlkerk 9 en 10.30 dr Bos. 5 ds Hofland. Maranathakerk 10 ds Ter Hart (H A). 5 ds Lever (H A). Zonnehuis 10 ds Tiemersma. chr Ger Emmastraat 116 10 e« 5 ds Buijs. De Goedestraat 162 10 leesd, 3 ds Buijs. Ger Gem Westnleuwtand 56 10 en 5 ds Huisman. Bern Ger Gem en nkb Hoflaan 10 mej ds Westerouwen van Meeteren. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Met een oecumeni sche dienst wordt morgenmiddag, zon dag, om drie uur het nieuwe orgel van de St.Martinuskerk in Kcthel in gebruik genomen. Ds. E. Verwaal, her vormd predikant in Kethel/Groe- noord en pastoor M. YVuyster zuilen tijdens deze dienst een kort woord spreken. Het orgel wordt bespeeld door de heer J. Hoogervorst, terwijl ook mede werking verlenen het r.k. Parochieel zangkoor Sint Jan onder leiding van de heer J. Zoemers, het kerkkoor van de hervormde gemeente (Groenoord) onder leiding van de heer F.- van Rijn en het r.k. Jeugdkoor met het her vormde Jeugdkoor onder leiding van de heer M. Meijer. Het nu geplaatste orgel is afkom stig uit een hervormde kerk in Rotter dam-Zuid, die in verband met de aan leg van de metro moest worden afge broken. Het orgel is daar gedemon teerd door de Rotterdamse orgelbou wer C. A. Koppe. Aangezien de vochtigheidsgraad in de St.Martinuskerk te hoog was werd 'op advies van de heer Koppe het orgel voorlopig opgeslagen in de boer derij van de heer J. Lansbergen aan de Harreweg. Door ernstige ziekte van de architect van de StMartixius- kerk is de plaatsing van het orgel aanzienlijk vertraagd agent CITROEN voor Vlaardingen Maassluis eo omstreken v: HOGENOORPLAAN' 139 - VLAARDINGEN TEL. (010) 34 1 b 44.' na 18 u. (010) 34 2281 DOE ALS VELEN, KOOP BIJ Enorme keus uit voorraad. Jac. v. d. Wtatstraat 18, Tel. 342872, VLAARDINGEN s&iiywlMS O Tl VLAARDINGEN Ondertrouwd: Jacob Pieter Tanis, 24 Waddinxveen, en Adriaan- tje Margaretha Bouman, 22, var. Hosea- dorpiaan 25c; Frederik Nells Padmos. 30 Schiedam, en Geertruida van der Knaap, 13, v.d. Spiegeistr. 62; Carel van der Eugt, 24, van Baerlestraat 48 en Maartje Goe- maat, 19, Insulindestraat 71; Jan Puper, 24, Rozenlaan 74 en Hillegonda Aletta van der Land, 22, Goudseslngel 61; Jorrlt Amersfoort, 20, Madoerastraat 4 en Bar- randlna Maartje Brons, 52, Verheijstr. 153; Andries Popke Staalman, 21, Schiedam, en Maria Priscllla de Goede, 18, Oosthavenka- de 192; Léendert Bernardus Maria Meijer, 21, P.K. Drossaartstr 166 en petronella Jo hanna Cornelia Goudriaan, 20, v.d. Driftstr 31: Johannes Adriamis Kuttschreuter, 22, Rotterdam, en jjohanna Wilhelmlna de Rond, 20, Sweelinckstraat «4; Peter Angeli- no Ta" 28, Hendrik Ido Ambacht, en Cor nelia 'Smith, 25, J ui: an al aar: 62; Anton Könnlng. 25, Hoek van Holland, en Hen driks Bouman, 25, Catsstraat 37; Andries Sipkes, 38, Koninginnelaan 467 en Elly de Nooij, 25, Koninginnelaan 597: Hendricus Maria Jozef Govaart, 25, Schiedam, en Jeeltje Oosterberg, 29, Roerdompstr. 14; Bertus van 't Hof, van Hogendorplaan 151a en Petronella Maria- van Witzenburg, 17, Hartmanstr. 10; Hendrik Aart Meuldijk, 21, Oranjelaan 59 en Martje Groenier, 29. v.d. Spiegeistr 43; Hendrik van üliet, 28, Wil- helminastr 12 en Yvonne Julie Renée Clau de. 34. WJlhelminastr. 12: Gerardus Hen- derlcus Roeiers, 20, Schiedam en Elizabeth de Waard, 20. van der Duynstr. 2; Johan nes VerwetJ, 22 van oidenbarneveltstr 70b en Maria van der Lugt, 22, W. Ba- rendszoonstr. 14: GIJsbertus Jager. 23. Schied.weg 289c en Jacobs Cornelia Kegel. 25, Tollensstraat 44; Donald Martin Hoorn weg. 24, van der Spiegeistr 3! en Hlndrika Cornelia Johanna Willy Kalisvaart, 21 van der Spiegelstraat 31; Jacob Touw. 57, Hel- levoetsluis, en Elisabeth Sluimer, 46, Spechtlaan 584: Johannes Wapenaar, 24, Pr. Bernhardlaan 37 en Irma Nanda van Beek, 23. Aalscholverlaan 111. Geboren: Nicolaas Thomas, z.v. T. N. Schotman en C. G. Kuijper, Lepelaarsinsel 38; Geesje, d.v. H. Pruijt en A. Smit, Holysingel 5581 Andreas Gerardus Jozef, z.v. C. H. M. Putters en A. A. Heljdra, Tuipstr. 7; Monique, d.v. K. L. Lauterfeld en A. J. M. van Berkel. P.K, .Drossaartstr. 121; Caspar, z.v. C. J. Spulj en A. 31. Koch, Holysingel 464. Overleden: Ferdinand Jacobus Doesburg, 78, echtg. van W. P. Ontrop, Ruycha- verstraat 10; Hendrik Penning, 76. Verpl. Cbassépleln 5; Margaretha Boerdam, 74, Elepenbrockstraat 48 echtg. van r. Valk. MAASSLUIS Geboren; Marcel Andrê, zn v. J. v.d. Sluis en M. J. S. Engelsman-, René Alexander, zn v R. G. Pereixa en L. L. Graanoogst; Vincent, zn v W. de Mul der en J. Schuiling: Luis Manuel, zn v L. Baca Serrano en P. Herrero Rodriguez; Odette, dr. v. j. c. Robbemond en N. G. Kruiniger; Maartje Jarma, dr v J. Troost en J. A. Vroeglndewelj; Michael, zn v J. de Jong en T. A. Klein; Mark, zn v N. Beekhuls en N. E. Glel; Judith Elisabeth, dr. v. J. G. Pape en G. L. Olie; Wijbren, zn v H. Eissens en E. Hansma; Erik, zn v N. L. M. v. Straten en M. Quut; Leendert Hendrik, zn v A. Hanemaaijet en J. Jor- daan; Mariëile RafaeUa, drvl.de Bruin en M. Blanchl; Gerardus Leendert, zn v G. Heezen en M. A. J. de Heer; Jacoba Jac queline, dr v ft. Wijnands en S. Polak. Ondertrouwd: P. Visser en A. J. Hof land; P. Tamerus en J. C. Kaal. Getrouwd: M. J. Huijbers en J. W. M. van Dijk. Stedelijk Museum: Residentie Strijkor kest. 20. Arcade: Martin Green, 20. Musis Sacrum: Lnsulinde, dansavond. 20. Chr. Sociale Belangen: Schied. Red dingsbrigade, bijeenkomst instructeurs. 20. - SCHIEDAMHet gebouw „Irene" krijgt dinsdag 1 april een nieuwe be heerder. Het is de heer R. H. Lutz uit Schiedam, die de heer J. H. van Veen opvolgt Laatstgenoemde heeft het bestuur namelijk begin deze maand verzocht hem op korte termijn van het beheerderschap te ontheffen. Ook heeft de vereniging „De Belan gen", die exploitant is van 'het ge bouw Irene, een nieuw bestuur. De heer H. Gotink heeft na veertig jaar het voorzitterschap neergelegd en de heer J. Sonneveld heeft deze funktie overgenomen. Het bestuur bestaat verder uit de heren K. Meijers, secretaris, E. J. H. Duistermaat, penningmeester, A. Be- zemer, tweede secretaris. J. A.'van de Peppel, tweede penningmeester, J. Langejan, tweede voorzitter en me vrouw C. Buskes, lid. De heren D. Baron, H. Gotink en J. de Pater hebben een functie gekregen als adviserend bestuurslid. AL een paar weken zit er een onderwerp in mijn bureaula, dat ik speciaal voor mijn Lijn-Iezers heb bewaard. De laatste tijd 'waren er echter zoveel zaken die naar mijn smaak ook uw aandacht vroegen, dat ik het maar even heb laten, zit ten. Vandaag moét het er dan uit. Het gaat over stadhuistaal, «en onderwerp waarover ik me kwaad kan maken. Een afgrijselijk staaltje werd op de laatste gemeente raadsvergadering in Spijkenisse geëtaleerd. Aan de orde was een wijziging van de verordening waar in de ziektekostenverzekering van de ambtenaren wordt geregeld. De zin waarover de protestant Jor- ritsma (terecht) viel luidde aldus: „Aan de belanghebbende worden vergoed de in enig, een periode van twaalf opeenvolgende maanden om vattend, tijdvak te zijnen laste blij vende, naar het oordeel van burge meester, en wethouders redelijk ge maakte, kosten voor verrichtingen en leveringen vallende onder de voorziening van de IZA-regeling, voorzover deze kosten te zamen met de voor de deelneming in deze voor ziening door de belanghebbende verschuldigde bijdrage een bedrag overschrijden dat 1 pet. van het be drag, dat voor belanghebbende, 'c.q. de wettige echtgenoot van belang hebbende, laatstelijk als ambtelijk inkomen in de zin van de Algemene burgerlijke pensioenwet gold op de dag voorafgaande'aan het ontslag hoger' is dan die verschuldigde bijL drage." een I^EN aardig kluifje vi puzzelliefhebber. Meneer Jorritsma vroeg beleefd of de. zin misschien in goed Nederlands kon worden vertaald, maar burge meester Bliek vond dat helemaal niet nodig. Hij gaf toe dat het „een ietwat moeilijke zin" was, maar zo zei hij, voor ambtenaren is het be grijpelijke taal en na ean paar keer overlezen is de bedoeling toch wel duidelijk. Tja, nou lacht u, maar ik vind dit bedroevend. Een schoolvoorbeeld waaruit u kunt zien hoe mijlenver sommige gemeentebesturen van hun, bevolking afstaan. Ze leven in een andere wereld; ze spreken een taal die,u en ik niet verstaan. JTk heb aleens meer gezegd dat ik in het algemeen niets tegen ambte naren heb. Het zijn gewoon aardige mensen, zou ik-met een geslaagde advertentie, willen zeggen (maar ik mag geer. reclame maken). - Maar ontwerpers van wanstaltige stijlpró-.: dukten als deze moeten toch brood nodig de cursus Nederlandse taal voor ambtenaren, die, ik geloof in Noordwijkerhout, wordt gegeven, eens volgen. Ze leren daar gewoon modem Nederlands te gebruiken in de uitoefening van hun taak vöor de gemeenschap. Ambtenaren die vinden dat ze zo'n cursus niet nodig hebben, maar intussen vrolijk doorgaan met het spreken en schrijven, van stad- huis-bla-bla, zijn vandaag niet meer voor hun taak berekend. VLAARDINGEN De afdeling Vlaardingen-Ambacht van de NCVB houdt woensdag 12 maart de maan delijkse vergadering in de zaalvan de Tmm'anuëlkerk aan de Rotter- damseweg. De vergadering begint om achtuur. Mevrouw Van der Veen-Schenke- veld zal spreken over het onderwerp „De rol van de vrouw in de kerk". Leden met gasten en belangstellen den zijn van harte welkom. St. Martinuskerk, Kethei: Oecumenische •dienst. Ingebruikneming orgel, 35. Irene: Aqua'Fauna, 20. Wijkcentrum: contactavond, de heer Drenth, 20. Bijkantoor „De Kotter dam mcr": Lange Kerkstraat 82, tel. 26.63.82. Redactie Schiedam: R. M. van Houw din gen. JuUanalaan 84, tel. 26.57.64, b.g.g. 11.55.88. toestel 156. Klachten bezorging: Joh. Gröneveld. Singel 93, tel. 26.35.38, maandag t.e.m. vrijdag 18.30 - 19.30 en zaterdag 18 - 19 uur. Alarmnummer voor meldingen luchtver ontreiniging: 262626. Alarmnummer politie: 26.46.66. GG GD: 26.92.90. Apotheek: Evers, Lange Haven 81, tel. 26.02.42 en Apotheek Kethei, Schiedamse weg 41. tel. 26.99.27. Triangel: Instuii CJF Liefde en Vrede, 26. Bijkantoor „Do Rotterdammer", Smalle Havenstraat 1, tel. 346775. Alarmnummer politie: 344444. GG GD: 314444. Alarm nummer voor meldingen Jucltlverontreini ging: 262626. Klachten bezorging: H. Ver- hcy. P. K. Drossaertstr. 210. tel. 343345, dagelijks 13-19. Apotheek: Delta. Floris de Vijfde!aar, 112. teL 34.88.88. Apotheek Maassluis: Rijnmond-apotheek. Mozartlaan. tei. 2299. Voor de administratie op-ons hoofdkan toor zoeken wij een wiens taak o.a. zal bestaan uit: budgetcontrole Vereisten: -tl MULO-diplcrma -3- p-raktijkd'ipioma boekhouden -3- enige jaren ervaring -ié moet zelfstandig kunnen werken. Eigenhandig geschreven brieven aan onderstaand adres. ■vv;,:7vq"-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1