METROVIADUCT OVER SLINGE Atlantic HAL in van Crown voor Duinkerken de helling Gereformeerden zijn precies als mensen Prijs Dorusop schoot „Die lustige Wittwe" sprankelend gebracht m Ds. A. J. Janssens met emeritaat Winst, steeg bij Slavenburg Van Marle-prijs voor haven- vakscliool en blad van medische studenten Mansholt denkt over een nieuwe partij Eenmalige voorstelling van Forum Holland-Amerika Lijn positief resultaat Spiekinanmonumen t moet verhuizen 'tK&mï StÊSmw Nieuwe schepen voor Loodswezen (Van onze scheepvaartredakteur) DUINKERKEN Voor de tweede maal binnen twee jaar liep zaterdag bij de werf van de Ateliers et Chantiers de Dunker- que et Bordeaux (France-Giron- de) een roll-on/roll-off-contai- nerschip voor de Holland-Ameri- ka Lijn" te water. Na de Atlantic Star, was het ditmaal de Atlantic Crown. Eind september zal dit schip gaan varen voor de Atlan tic Container Line, waarin de HAL met enige andere West- europese rederijen deelneemt. s'I- i'Nrife «kV?'-5 MAASKANT BEHANGSEL 9? ROTTERDAM Tot van ver buiten Rotterdam waren de lief hebbers van de operette zater dagavond naar het Zuidplein ge trokken om daar Franz Lehars onsterfelijke „Lustige Wittwe" te horen en te zien. En daar het Operagezelshhap Forum uit En schede de opvoering gaf, viel er^ de hele avond zowel voor het oor" als voor het oog volop te genie ten. Vaart *V* ■kt'lffr Financiële flitsen J Resultaat OGEM i Domus De Rotterdammer 50 jaar geleden ROTTERDAM In het afgelo pen weekeind heeft het metro-vi aduct, dat tussen Zuidplein en Slinge in aanbouw is, de Slinge „genomen". De grote mobiele 'kraan legde de balken, daar ne tjes op hun plaats; men moest er het weekeinde voor gebruiken omdat de Slingeop werkdagen een der drukste verkeersverbin dingen van het zuidelijke Rotter damse stadsdeel, er vanzelfspre kend voor moest worden afgeslo- ten. Overigens zijn dit niet de laatste balken in het doorgetrok ken viaduct Er staan 52 werkwe ken op het programma, dat ver leden jaar juni lts begonnen. Dat betekent, dat rekening hou dend met de winter en de bouw- vakvacantie in september het viaduct kan worden gesloten. ROTTERDAM De Van Mar- le-veiligheidsprijs 1958 is toegekend aan de Stichting Vervoer- en Haven opleidingen. Vanochtend reikte di- rekteur jhr. mr. P. H. G. Nahuys van het assuradeursbedrijf M. van Marie NV cïe prijs uit aan boord van het havenvakschoolschip Jan Backx, in aanwezigheid van een aantal leerlin gen. De prijs (een bedrag van 1000 gul den voor de leerlingenvereniging) is toegekend vanwege de zeer positieve bijdrage ter verhoging van de veilig heid in het Rotterdamse havengebied. Met ingang van dit jaar is cte prijs gekoppeld aan jaarlijks in de bedrij ven te organiseren /eilig- heidswedstrijden. De heer Nahuys merkte op dat er in de haven nog steeds mensen wer ken die niet doordrongen zijn van de gevaren in dit gebied. Hij vond het prettig dat de prijs ditmaal naar de jeugd is gegaan, want die heeft de toekomst in de haven. De prijs werd in ontvangst geno men door mr. Reus, voorzitter van de stichting, die vertelde dat er in de haven nooit genoeg aan de veiligheid kan worden gedaan. (Van onze scheepvaartredacteur) ROTTERDAM De financiële re sultaten die de Heiland-Amerika Lijn vorig jaar heeft behaald, zullen po sitief zijn. De verwachtingen die in november j.L werden bekendgemaakt, zullen uitkomen. Zoals bekend leed de KAL over het jaar 1967 een verlies van ongeveer 18 miljoen gulden. Direkteur P. C'. van Houten over het positieve resultaat: „Het is geen gulden, maar een rijksdaalder''. Met andere woorden: er mag een redelijk resultaat worden verwacht. De HAL zal de jaarcijfers over eni ge weken bekendmaken. ROTTERDAM De Medische Fa culteit» Vereniging Rotterdam heeft een eigen blad. Begin maart kwam het eerste experimentele nummer van „Punt Alpha" uit, dat bij afwe zigheid van de faculteitsdecaan, prof. dr. A. Querido, werd ingeleid door prof. B. Leijnse. Afgezien van enkele artikelen, die zelfs van de medische student (ande re studenten daargelaten) wel enige vasthoudendheid in het lezen eisen, biedt het blad recept-achtige en niet van advertenties te onderscheiden, aanbiedingen van geneesmiddelen en een priegelige strip. Onder de serie vaste rubrieken moeten een puzzel (met reageer buisjes) en een faculteits hitparade (als rubriek erg afgezaagd) gerekend worden. In dit eerste nummer wordt en dat is dan wel lezenswaard de oprichting aangekondigd van het Eerste Rotter damse Medische Front. Deze bedoelt een aktiegroep te zijn, die de me dische studie op de snijtafel legt en aan een grondig onderzoek onder werpt op zoek naar verbetering van de structuur. Het Medische Front wil het niet bij woorden laten en schuift tegelijk een zogenaamd GGD-concept (gestencild geneeskundig dictaat-concept) naar voren. Dit houdt een effectievere vorm van diktaat maken in. Het Me dische Front staat verder een jaar lijkse docentenbeoordeling voor. Al met al een nieuw studentenblad, dat het een goed leesbaar studenten studenten, want daar is de informatie te eenzijdig gericht voor. Tot 1 sep tember 1969 komen er nog twee ex perimentele nummers uit. En er valt nog wel wat te experimenteren voor maar dan ook alleen voor medische blad is. ROTTERDAM In verband met het nieuwe profiel van de Mathenes- serdijk en het Marconiplein zal het Spiekman-monument, een schepping van de bekende architect H. C. Ber- lage, van het P. C. Hooftplein moeten verdwijnen. Het zal niet ver weg gaan: het komt enkele honderden meters naar het westen te staan, in een eigen groenperk. Spiekman blijft dus in de omgeving waar hij behoort: tussen de woningen van de werkers waar aan hij zijn leven had gewijd. Bo vendien krijgt het monument een opknapbeurt. Hendrik Spiekman was een jaar of zestig geleden een van de grote SDAP-voormannen, die in de vakbe weging zijn sporen verdiende en zich ook als wethouder van Rotterdam oen bekwaam bestuurder had ge toond. veemarkt ROTTERDAM, 10 maart Aanvoer: To taal 1459 dieren, waarvan 1952 slacntrunde- ren en 407 varkens. Prijzen per kg: Slachtrunderen extra kwal. 5.255.70, le kwal. 4j65--5.15, 2e kwal. 4.15s.50, 3e kwal. 3.90—4.05. varkens le kwal. 2.67—2.70, 2e kwal. 2.64—2.67, 3e kwal. 2.53—2.64. Stieren 4.60—5.29. Worstkoelen 3.753.90. Slachvzeugen 2.05—2.20. Zware varkens 2.20—2.40. Overzicht: slachtrunderen aanvoer klei ner. handel traag, prijzen hoger. Varkens aanvoer als vorige week, hande! stroet, brtjzen lager, enkele prima's boven note ring. Mevrouw J. M. Keyzer-Loeb,"echt genote van de staatssecretaris, van verkeer en wate'rstaat, verrichtte dc v rt 0-j» f ,J K.£f v, i', SjCrVilrt; ""--7 rb 'j_- V- t./M.!'! V •rjjrr"'svp, p -»-y t- Jift u - t'l s-r; 1; traag staalboeken vakkundige behangers 2« MiBBElUHDSTRMT 2 - TEL 23.SI.S2 WaUPDAEIITSBOCHT 236 - TEL 27.48.2S ROTTERDAM De bloementen toonstelling „Lentiade" in de Rivièra- hal heeft in de drie jaar van haar bestaan gisteren een. rekorddag ge had. Meer dan 16.000 mensen bezoch ten de beurs en gelijktijdig -Diergaar de Blijdorp. De diergaarde had ook nog nooit in deze tijd van het jaar een'dergelijke drukte. Zoals bekend werden de heide vo rige „Lentiaaes" in de Ahoy'-hal" ge houden. ROTTERDAM Oerformeerden zijn precies als mensen; met dezelfde mensenwensen en dezelfde mensenstreken. Met een variant op de Fabel tjeskrant heeft het gereformeerde jeugdcabaretgezelschap Polygonum Kydropiper dit zaterdagavond het ge varieerde publiek van de Oecume nische Jongerensocüëteit Sam-Sam meer dan duidelijk gemaakt. De nog slechts enkele weken bestaande soos presenteerde zich met deze avond in de volle ontmoe tingszaal van de Antwoordkerk aan de ouders van haar leden en andere belangstellenden. De Schiedamse cabaretgroep brengt onder regie van Victor Maria een sprankelend avondvullend program ma, dat, boordevol humor, de draak steekt met het gereformeerdendom en zijn voorgangers. Met rake teksten op goed in het gehoor liggen de melodieën en met uitstekend geiiacteerde monologen nemen deze amateurs-op-niveau het gereformeer de publiek zonder pardons op de hak. Bijzonder verdienstelijk is dat zij in dit lichtvoetige geheel onderdelen met een sterk positieve en diepzinni ge strekking weten te verweven, zon der dat daarbij aanpassingsmoei lijkheden ontstaan. Daarmee berei ken zij in de vaak schaterlachende en enthousiast applaudisserende zaal ook ogenblikken van doodse sülte. Het programma is af en toe een beetje sexy, maar nergens vulgair of profaan. Sam-Sam heeft met deze keuze een goede start naar buiten gemaakt. In feite was het de eerste ontspan ningsavond voor een breder, publiek in de nieuwe wijk Zalmplaat: De ac commodatie van de Antwoordkerk maakt dit nu mogelijk én als Sam-Sam op deze manier doorgaat, zal zij ook de bevolkingsgroep die geen dansavondjes (meer) frequen teert waardevolle diensten kunnen bewijzen. Op het ogenblik geven bij deze jonge jeugdsoos de gereformeerden nog de toon aan. Polygonum Hydro- piper vindt dat niet zo erg., Zij zong zaterdagavond; „Gereformeerd is r.iet verkeerd; maar 't kan wel verkeren,' bij de gereformeerden". Dat hebben we dan ook gemerkt. J.C.D. doop van de Atlantic Crown tijdens stralend voorjaarsweer. Het schip is er een van een serie van zes, die door de diverse rederijen zijn besteld. Deze zes schepen zijn een aanvulling op de reeds varende vloot van vier schepen; ze zullen in du periode september 1969-begin 1970 in de vaart komen. Momenteel onderhouden de Atlan tic Star, Atlantic Span, Atlantic Song en Atlantic Saga een wekelijkse dienst tussen Gothenburg, Bremerha ven, Rotterdam en Antwerpen ener zijds en New York, Baltimore en Nor folk anderzijds. Ais de zes (grotere en snellere) nieu we schepen in de vaart zullen zijn, worden ook Franse en Engelse ha vens en eveneens de Canadese haven Halifax aangelopen. De tien schepen zullen dan drie verschillende diensten over de Atlantische Oceaan onderhou den. De Atlantic Crown en de overige vijf schepen worden ingericht voor het vervoer van 1000 auto's op vijf autodekken. Laden en lossen gebeurt via een klep in de achtersteven en via zijdeuren. Verder is er in de rui men en aan dek plaats voor 600 con tainers van 20 voet lengte en beneden- deks voor, 90 roll-on/roll-off-eenhe- den. De 14.400 ton metende schepen zullen snel varen: 24Vt mijl per uur. Oorspronkelijk zou het HAL-schip Atlantic Cornet gaan heten, maar om dat bleek dater op de Atlantische Oceaan een kustvaarder dienst doet met dezelfde naam, werd, om misver standen te voorkemen, de naam veran derd. De andere vijf schepen krijgen de namen Atlantic Causeway, Atlantic Conveyor, Atlantic Champagne, Atlan tic Cognac en Atlantic Cincerella. EEN Ei LAURENS FRGOUKT DEN HAAG Ond -minister van landbouw dr. S. L. Mansholt zou over wegen met een aantal andere PvdA- ieden een nieuwe party te stichten. Tegenover Het Vrije Volk zei de vice-voorzitter van de Europese Com missie: „Ik heb geen enkel vertrou wen in het nieuwe bestuur. Ik begrijp niet op welke gronden dit partijbe stuur meent de PvdA beter te kunnen leiden dan het vorige". Dr. Mansholt was diep teleurgesteld over het Haagse congres. Het was alle maal te emotioneel, 'ongenuanceerd en te' zwart-wit. Politiek is volgens hem geen kwestie van emoties, maar van machtsvorming. Hij distantieerde zich geheel van De mocratisch appèl. „Die mensen ken ik helemaal niet". Tenslotte zei dr. Mans holt dat hij „eerst met de anderen wil de overleggen wat er verder moet ge beuren". Cora van Doesburg was een char mante, mooi zingende en levendig spelende vertolkster van de titelrol, en Maria Kroes deed als de „fatsoen lijke" vrouw van de ambassadeur van een Balkanstaatje door An ton Eldering voortreffelijk op het toneel gezet in niets voor haar onder. Bewonderenswaardig ook waren zang en spel van Anton Trommelen als de boemelende graaf Danilo, die tenslotte tóch in de armen van de vrolijke weduwe loopt, en van Peter van Zon, die de ambassadeursvrouw het hof maakt en haar in moeilijk heden brengt door op haar waaier te schrijven, dat hij haar lief heeft. Was hierom het programma in de vorm van een opengevouwen kanten waaier gehouden? Mdx van Weegberg wist als am- bassadeursbediende Bogdanowitsch de lachers telkens weer op zijn hand te krijgen, en de kleinere rollen waren bij Carei Swagerman, Johan van Haagen en vele anderen in goe de handen. De koren klonken zuiver en ook het ensemblewerk werd uitermate levendig gebracht, waardoor er in de hele voorstelling een flitsende vaart kwam, die regisseur Jean-Paul Franssens alle eer bezorgde. Voor de décors en de prachtige costuums verdiende Gé Madern alle lof, en ook het kap- en grimewerk van de firma R. P. vaii der Meer uit Utrecht was uitstekend verzorgd. Opvallend goed waren de vele bal letten, die Lehar in dit werk als eerste gebruikt als sluitstukken van gezongen scènes. Jack Bow en Jo hanna Zuiver hebben alle eer van hun werk gehad. Het orkest heeft onder de stevige leiding van Hans van den Hombergh, die ook de koren heeft ingestudeerd, voortreffelijk gespeeld en de vaart er in gehouden. Het was dan ook geen wonder, dat deze opvoering de hele avond de stampvolle zaal intens geboeid hield, dat er telkens weer lachsalvo's klon ken en ook kreten van bewondering, o.a. toen de zedige kostschoolmeisjes zich in de volle betekenis van het woord ontpopten als vurige cancan danseresjes en toen het toekomstige huwelijk aan het slot van de operette groots werd gevierd met een regen van confetti en serpentines. Ook nu moet het mij weer van het hart, dat de opera- en operettelief hebbers in onze stad er bekaaid van af komen,althans wat het aantal voorstellingen betreft. Zo'n spranke lende opvoering van zaterdagavond zou zeker enige malen herhaald moe ten worden om iedere operettelief hebber de gelegenheid te geven, er van te genieten. Het lijkt mij een heel wonderlijke zaak, dat - op de Doelen en de Rotterdamse Schouw burg enige miljoenen guldens wor den toegelegd, terwijl de eens in de Aert van Nesstraat zo glorieuze Grote Schouwburg nu aan het Zuid plein een wat kommervol bestaan leidt. Alleen omdat dit een particu liere onderneming is? G. M. DERSJANT ROTTERDAM Omdat de 24=. In ternationale Huishoudbeurs/Idee, van 11 tot en met 20 april in Amsterdam, in het teken zal staan van „De Crea tieve Vrouw", organiseerde de direk- tie van deze expositie onder de leer lingen van huishoudscholen en ande re opleidingsscholen voor meisjes een wedstrijd in het maken van folklo ristische poppengroepen. Dezer dagen werden de inzendingen gejureerd. De eerste prijs ging naar de Scho lengemeenschap „Mater Dei" te Ol- denzaal voor een „Twentse Boeren bruiloft". De beste inzending van el ke provindie en Amsterdam en Rot- ROTTERDAM Om medische re denen zal ds. A. J. Janssens, gerefor meerd predikant van Rotterdam- Zuidwijk, omstreeks 1 april met ver vroegd emeritaat gaan. Ds. Janssens zal een functie aan vaarden in het gereformeerd maat schappelijk werk in Rotterdam. Ds. Janssens is 44 jaar oud en de eerste predikant van de Gereformeer de Kerk van Rotterdam-Zuidwijk, die in 1957 werd gesticht. In februari 1961 kwam de Credokerk in Zuid- wijk lereed. Zijn eerste gemeente was die te Koudum, waar hij in maart 1950 werd beroepen. In november 1953 ging hij naar Appingedam, in ok tober 1957 kwam hij naar Rotterdam. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM De politie heeft twee mannen gearresteerd verdacht van een inbraak en een diefstal. De eerste is de negentienjarige bijrijder J. A, W. D. die in de nacht van don derdag op -vrijdag had ingebroken in Clubhuis De Singel aan de Maurits- weg en daar uit een geldkistje in een kantoortje 900 had weggenomen. Het geld werd in zijn woning terugge vonden. De tweede is de 24-jarige havenar beider W. G. G. die er van wordt verdacht een portefeuille met 1700 te hebben weggenomen uit een café in de Paul Krugerstraat. De porte feuille zat in een tas die achter de tapkast stond en eigendom was van de eigenaresse van het café. De lege portefeuille werd bij de man thuis gevonden. Hij bekende in to taal twintig keer uit kleding in de kleedkamers van de voetbalclub Coai aan de Oldegaarde en in Capel- le to hebben gestolen voor in totaal ROTTERDAM Over enige maan den krijgt het Loodswezen in Hoek van Holland twee nieuwe afhaalvaar- tuigen die geheel van gewapend poly ester zijn vervaardigd. Het zijn de Aalscholver en de Jan van Gent, die in aanbouw zijn bij de Scheepswerf NV Le Comte-Holland in Vianen. De 41 ton metende schepen zijn ont worpen door de Koninklijke Marine. Ze zijn 23,3 meter lang en 5,3 meter breed. De schepen lopen 15 mijl per uur. De vaartuigen zullen worden ge bruikt om de loodsboten voor De Hoek van loodsen te voorzien, dan wel loodsen vanaf de schepen naar de wal te brengen. Ze kunnen ook wor den ingezet om zeeschepen direkt te beloodsen. In gebruik zijn reeds de Alk en de Albatros, twee identieke schepen. terdam worden op de Huishoud- beurs/Idee in de RAI tentoongesteld. Voor Rotterdam' is dit de creatie „Bij Dorus op schoof' (foto) van de R.K. Opl. School voor kleuter leidsters. ROTTERDAM De winst ran NV Sla venburg*» BaiJc In 196S voor afschrijving, reserveringen, en belastingen Is met ruim 22 procent gestegen. In verband hiermede ls in de vergade ring van directie en commissarissen beslo- ten om aan de aandeelhoudersvergadering voor te stellen het dividend over het gestegen kapitaal wederom te verhogen en te bepalen op 12 proeent. -waarvan-10 pro cent in contanten en twee procent in aan delen ten laste van de agioreserve. (vorig Jaar 9 proeent in contanten'en 2 procent uit de agioreserve). Het ligt in de bedoe ling om op korte termijn met een dalme- nrassie te komen. Door herwaardering van de gebouwen vermeerderde de open reserve per 31 de cember 2966 tot 3O.w»,O0# bij een geplaatst aandelenkapitaal van 28.009.009. ROTTERDAM Commissarissen en di rectie van de NV Overzeese Gas- en Eiec- tnciteitsmaatschiappij delen mee dat het voorlopige resultaat over het boekjaar 2S6S 15.790.009 bedraagt «967: H.400.000,-). Dit komt overeen met een winst van ƒ12,02 per aandeel «967: fli,61). De cash-flow is gestegen tot 119.53 per aandeel (1967: 13,67). Aan de op 13 JunL 1969 te houden alge mene vergadering van aandeelhouders zal worden voorgesteld het dividend te verho gen tot 4,48 per aandeel over het tot ƒ32.659.909 verhoogde aandelenkapitaal «967: 4,24). De raad van beheer van de NV Natio naal bezit van aandelen OGEM zal in de juni a.s. te houden algemene vergadering van aandeelhouders voorstellen eveneens 4.48 per aandeel in contanten uit te keren (vorig jaar: 4.24). i ROTTERDAM Divtdendvoorstel NV maatschappij tot exploitatie van onroerend goed Domus 17 pet (onv). De algemene vergadering van aandeelhouders wordt ge houden op 14 april. De westand in Duitschland. Donder dagmiddag hebben soldaat-kommiezen in de nabijheid der grens op Neder landse!) gebied vier knapen van onge veer 12 jaar aangetroffen, die geheel te voet vun Essen waren gekomen cn naar Holland waren gegaan, omdat ze bang waren thuis van honger om te komen. De grenswarbt voorzag de schamel ge- kicede jongens van een goed maal warm eien en zal hen vermoedelijk, wanneer ze wat opgeknapt zijn, weer over de grens moeten brengen-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1