Vertrouwd beeld verdivijnt Schiedamse Broersvest van Opnieuw daling van werkloosheidscijfer 79 AGENDA Badmeesters verduisterden: celstraffen Drie gewonden bij botsing auto's op Maassluisedijk Reacties van Vlaardingers Vrijzinnige zondagsschool viert honderdjarig bestaan Monument aan Hofplein wordt nu onthuld elleboog .^51 ±7 WEEKEND ÏN POLITIECEL gezellig Intiem kan zich n0g handhaven &?ƒ- Inbraak juwelier, 5000 gestolen Vraag is gestegen Adjudant J. C. Way erelid van PSOV Burgerlijke stand Bazar van De Pijpers voor uniformen Fraai herstel van TSF-tafeltennis Burgerlijke stand /V* Man ongedeerd bij val van 8 meter Yerkeersexamens op 46 lagere scholen T.v. Intiem wacht druk programma Morgen eerste paai Jacobs Gasthuis JBfputv wnee aan uw stad (12) ELASTIEKEN KOUSEN B00NEN Dubbele winst voor volleybalteams Fabriekspartij Franse damast «UI Vandaag .en morgen ..endagelijks Verlanglijst Onbegrijpelijk er niet meer. „OTTERDAMMER Pagina 5 DINSDAG 11 MAART 1969 "*SKs ®''?n,„èen 3—1 zege voor Intiem. Dit KÏ^Vin dat Intiem nog een kans heeft handhaven in de eerste klasse van "Pc JrtettnÊ Botterdam van de Ned Talel- jfe ataeu !envij] het vrijwel zeker is !e, Lilandiaan za! degraderen naar de klasse, na een éénjarig verblijf In kfhoogste klasse i ontmoetmg die bij Hollandlaan werd D!,ïïa was met zo spannend als ver- werd wat ook komt doordat de 'ü,autódiib n!et in de s!erkste opstelling kon N^ialtseliike verenigingen speelden 35 Sfsfrlldea waarvan er 16 werden gewon- w in 15 verloren gingen, terwijl de rest S,£E" fJijjk spel eindigde tnn» eerste kampioen heelt zich Inmiddels Lr aangemeld en dat Is Windmolens 2, iSi in de vijfde klasse met Iff—0 won van i£2 c! s Het eerste team van deze vereni- fr stelde teleur, want met 10—ff keerde C" bezoekende Elan 6 huiswaarts. ?ne ïunioren van rntlem speelden tien .estrHden waaruit evenzoveel punten veerden behaald. Acht spelers scoorden 100 IrlSagen* WTV l - Flard 1 8-2; Flard 2 l S1 6-4- °VErs- 1 - Ho» 2 8-2: h ™2 HOU. 3 3-7," HOÏ1 i - intiem 11 f|T intiem 3 - Holl. 3 8-2; Hol!. 6 - K'r» 4—6; Holl 7 - Sorry 2 5-5; S&ka 6 - Holl. 8 6—4; Intiem H. vliet |f S intiem 3 - Mllkst. 2 4-6; H.vliet 3 fe ration 4 3—H Intiem. 5 Luxaf.l 6—4; intiem 6 5-5; Chevron 2 - j}S® ^o; intiem 8 Milkst. 4 6—10; l-Waveka 2 - inürem II 8—2; Intiem 12 IXaro 5 8—2: Intiem 13 NI O 4 1—9; B [Cb 1 - shell 1 2-8; Shell 2 - Atlantic 4 Xi-HPV 6 - Shell S 5-5; UHTTC 1 rhevron 1 10—0. Telefoon 1 URTTC 2. £j UHTTC 3 Overs. 5 0—10; UHTTC 4 TOG 8 8—4; Stadhuis 2 Sunl. 1 5—5; Lsunt I Ro'eb 3 7—3, Landman 2 Sunl. junioren; Wildert 1 intiem 1 7—3. i Intiem 2 Intiem 3 4—6; Intiem 4 afvntrum 3 8—4; Centrum 4 Intiem 5 ï-10 Intiem 6 TE '88 4 3—7; TSF 6 intiem 7 0-1»; intiem 8 tsf 7 s—5; 21 .tin 7 Intiem 9 8—2; Xerxes 9 Intiem 10 intiem 11 TOGB 7 1-3 MAASSLUIS Vier Maassluise longens van zeventien en achttien jaar hebben het weekend doorge bracht in het politiebureau. De poli- tie betrapte hen zaterdagavond in de Minister de Visserschool aan de Fe- nacoüuslaan, toen zij zich daar onder invloed van sterke drank ophielden. I Het viertal was in een baldadige l bid aan de achterzijde de school bin- nengekomen en had daar verscheide ne vernielingen aangericht en een l collectebusje weggenomen. Een voorbijganger alarmeerde de politie toen hij in de school glasge rinkel hoorde. Na overleg met de officier van justitie is tegen de jogens procesver- 5 baal opgemaakt Gisteren werden zij weer in vrijheid gesteld. SCHIEDAM Het houten voetgangerstunneltje dat de laatste jaren een vertrouwd beeld was op de Broersvest ver dwijnt. Dit komt, omdat de werkzaamheden aan de nieuwe vestiging van "Van Dalen schoenhandel n.v. bijna gereed zijn. Hiermee verliest het tun neltje zijn functie, namelijk de voetgangers bescherming bieden tegen mogelijk vallende bouw materialen. Het nieuwe pand van N.V. Van Da len zal vrijdag 28 maart in gebruik worden genomen De tweede winkel ruimte wordt betrokken door de tex tielhandel Slot Voor de woningen boven de win kels is grote belangstelling. Voor de vijftien drie- en vier-katner flats hebben zich al zestig gegadigden ge meld. Al deze flatwoningen behoren tot de sector vrije vestiging. Ze zijn centraal verwarmd. BOTTERDAM Uit de etalage van de juwelierszaek P. Merkes N.V, aan de Nieuwe Binnenweg, waarvan de ruit werd vernield, is voor vijfduizend gul den aan goüden sieraden gestolen, Een 61-jarige caféhoudster heeft aan gifte gedaan dat uit haar woning aan de Schiekade 2800, een gouden horlo ge en een gouden armband zijn ge stolen. Maandag is aangehouden de 22-ja- rige W. S/ die een rol koperen pijp ter waarde van 2000 bij zich had. Hij be kende het te hebben gestolen bij een machinefabriek aan de Thurledeweg. De Hervormde Jeugdraad houdt zondagavond een jongerendienst w de benedenzaal van de Opstan- dingskerk aan de Burg. Honnerlage Grethelaan. Het thema is „Vuile han den". Muzikale en vokale medewer king komt van het r.k. Jongerenkoor en orkest „Vrij en blij". Aanvang ze ven uur. (Van een onzer verslaggevers) VLA ARDINGEN Het wcrkloos- heidscijfer in het gebied van het gewestelijk arbeidsbureau Nieuwe I Waterweg-Noord is vorige maand ge- ëaald tot 300. In dezelfde maand van het vorige jaar bedroeg dit cijfer nog f 488, echter zonder de werkloze bui tenlanders. De vraag naar ar beidskrachten steeg in februari van 2.064 tot 2.160. Vorig jaar steeg de vraag van Ï.816 naar 1.923. In februari van dit jaar werden in totaal 35 .gastarbeiders in geschreven ais werkzoekend en kon- j den 24 vreemdelingen aan werk wor- J den geholpen. Voor vreemdelingen I die m ons land willen komen werken Het lijkt onbestaanbaar, maar toch verkopen wij morgen, op onze te etage, deze prachtige luxe Franse damast, ver bene den de normale prijs. En niet zo maar enkele stuk ken, neen een hele fabrieks- partij. Honderden rollen Ie keus Franse'damast, in luxe streep- dessins en strië met prachtige gsudmotieven. Prachtige gordijnstoffen, 120 cm breed, uit de series van 4.75 tot 5.25, nu met veei voordeel door eikaar per meter voor nog géén drie gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze fabrieks partij Franse Damast, 120 cm breed, in luxe streepdessins en strië met goudmotieven, nu per meter voor Ook rra*ndagmorgen opmn Géén ttl of achrift best gelden sinds 1 maart nieuwe wette lijke bepalingen. Zij mogen hier niet werken zonder een arbeidsvergunning, die door werkgever en werknemer kan wor den aangevraagd zonder dat voor een dergelijke vergunning ook maar iets behoeft te werden betaald. Wanneer een gastarbeider hier zonder zo'n vergunning werkt, is hij strafbaar, evenals zijn werkgever. Wordt een vergunning geweigerd, dan kan men in beroep gaan bij de minister. Arbeiders uit EEG-landen hebben geen vergunning nodig. Mensen uit Spanje en Turkije mogen uitsluitend worden aangenomen als ze zijn geworven door tussenkomst van het Directoraat-Generaal voor de Arbeidsvoorziening. Voor het werven van Portugezen, Grieken, Joegosla- ven en Marokkanen dient men vooraf bij deze instelling toestemming te vragen. In de bouwnijverheid steeg het aantal werklozen en nam de vraag naar bouwvakkers af tengevolge van het slechte weer. In de metaalnijver heid blijft de werkgelegenheid zich gunstig ontwikkelen. In de chemische sector neemt de vraag naar geschoold en ongeschoold personeel toe, hetgeen te verklaren is uit de steeds toenemende uitbreidin gen in deze bedrijfstak. Ook is in de chemische industrie behoefte aan la- boratoriumpersoneel met een goede schoolopleiding. Het arbeidsbureau voelt zich bij de voorlichting aan de schooljeugd enigszins gehandicapt door gebrek aan mankracht. Zo maakten ongeveer achthonderd leerlingen uit de hoogste klassen van de lagere scholen kennis met een beroepententoonstellmg. Thans geven mensen van het ar beidsbureau voorlichting op de scho len (van het voortgezet onderwijs) zelf. Deze vorm van voorlichting ver keert in een beginstadium. Onlangs is het arbeidsbureau ook gestart met het plaatsen van perso neelsadvertenties voor die beroepen, waarvoor veel mensen werden ge vraagd of waar -oor een aantal werk zoekenden zich aanbood. Deze adver tenties hebben een groot aantal reac ties tot gevolg gehad. Magnalla Deikerk: Krwgverg Gerei. Vrouwenver., 20. Chr. Sociale Belangen: CHr. Besturen bond, 20. Wijkcentrum: Ledenverg. ABOP, 20. Cbr. sociale Belangen: Berg. Alg. Be- drljfseompetlUe voetbal, 20. Gerei. Jeugdhuis: Bidstond Oud gerei, gem., 20. Lange Bijkantoor „De Rotterdammer' Kerkstraat 82, tel. 288382. Redactie Schiedam: R. M. van Houwelin- gen, Juiianalaan 84, tel. 265764, b.g.g. 115588,- toestel 136. Klachten bezorging, joh, Gröne- veld. Singel 03. tel. 2S353S. maandag t.e m vrijdag 18M - 19 30 en zaterdag 18 - 19 uur. Alarmnummer voor meldingen luchtver ontreiniging: 262626. Alarmnummer politie: 264666. gg gd: mm. Apotheek: Evers, Lange Haven 81. tel. 268242 en apotheek Kethel, Schiedamseweg 41, tel. 269927. ROTTERDAM Aan boord van het Liberiaanse schip Leomdas; Voyazides dat in de Maashaven ligt, is maandag de 57-jarige seheepsexpert L. Maree van de Schiemond van een trap gegle den en acht meter lager op een lading copra terechtgekomen. De man. had slechts enkele rugklachten en is na on derzoek m het Dijkzigtziekenhuis naar huls gebracht. SCHIEDAM Morgenavond, woensdag, wordt in gebouw Irene een bidstond voor het, gewas en de arbeid gehouden van de Nedeer- landsche Hervormde (gereformeerde) Evangelisatie. Voorganger is ds. L. Vroegindewey van Delft. Aanvang achtuur. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Vandaag heb ben ruim 1600 leerlingen van 46 lage re scholen zich gebogen over het schriftelijk gedeelte van het School examen 1969. De opgaven waren sa mengesteld door een commissie van het Verbond voor Veilig Verkeer. Het schriftelijk examen is afgeno men door de Vlaardingse afdeling van deze vereniging. De Vlaardingse politie heeft toezicht gehouden op de examens in de diverse scholen. Leer lingen van de zesde klassen van de lagere school zullen begin mei het praktisch gedeelte van het ver- keersexamen afleggen. Daarmee zijn veertien dagen gemoeid. VLAARDINGEN - Adjudant J. C. Way, penningmeester van de politie Sport- en Ontspannings Vereniging, is maandavond op de ledenvergadering in de kantine van het hoofdbureau tot ere lid benoemd. De heer Way, die op 1 november de dienst met pensioen gaat verlaten, nam afscheid als bestuurslid. De adjudant kwam in 1954 in het bestuur, waar hij met de financiën werd belast. Hoofdinspecteur L. van Slooten, voor zitter van de politieveremging, schetste de grote verdienste van het scheidende bestuurslid. In het bijzonder sprak hij over zijn activiteiten bij de organisatie van de avondvierdaagse, die de vereni ging nu al elf jaar houdt. De heer Way is het zesde erelid van de vereniging sinds haar oprichting m 1927 De voorzitter, secretaris M. W. Schip pers en het bestuurslid J. A. Koole wer den herkozen. Verder kwamen in het bestuur mejuffrouw J. C. Vermeij en de heren F. J. W. M. Vermeulen en T. de Vree. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM De rechtbank heeft in de zaak tegen twaalf badsuppoosten, die jarenlang de gemeente Rotterdam benadeeld hadden tot een totaalbedrag van half miljoen gulden, niet de milde eisen van de officier gevolgd. De rechtbank veroordeelde de bad suppoosten allen tot een onvoorwaar delijke gevangenisstraf, die varieerde van een tot vier maanden. De terug te betalen bedragen moesten in een proef tijd van twee of drie jaar voldaan wor den. Deze bedragen lagen tussen 40 en 125. De badmeesters van de gemeentelijke badhuizen pleegden de verduistering gen door geen kaartjes af te geven of gebruikte kaarten opnieuw te verkopen. Om ontdekking te voorkomen, zjj het dan dat de controle nihil was, ver valsten de suppoosten ook de bezoe- kersstaten. Na de arrestaties van de badmeesters stegen de inkomsten van de badhuizen, die altijd subsidie nodig hadden om draaiende te blijven, met vijftien pro cent. SCHIEDAM Géboren: Johannis C P T.v A B-uth en C A M Salari, Peter J:vP van Santbrink en M da Keizer, Astrid C T dv K T S van Gorp en M M J E Jacobs, Jan A P zv J A P Elberse en J van der Sluis. Overleden: W vleghert, 70; D J Jous- ma. 55 echtg MJVuiilt, S HoiswiMer —3, echtst ,L v Wagentdonk, F Koetsier 57 echtg G Bloem, J van NoortwlJJc 78. J H M Tieboseh 85 wed T H Daems, p w Seijkens 63, C J Rulgrok 76, P van Oorschot 6. VLAARDINGEN Het tamboers- en pijperskorps „De Pijpers" houdt donderdag, vrijdag en zaterdag een bazar in het oude Weeshuis aan het Weeshuisplein. De opbrengst is bestemd voor nieuwe uniformen, die de leden van het korps nog dit jaar willen showen. De bazar is op donderdag- en vrij dagavond geopend 'J'n zeven tot tien uur en op zaterdag van 's morgens tien tot 's avonds tien uur. De politie heeft zaterdag twee man nen aangehouden die diefstallen had den gepleegd in een zelfbedieningszaak. Het waren de 47-jarige technische ambtenaar H. P. uit Vlaardingen en de 51-jarige fabrieksarbeider N. L. S. uit Schiedam. Tegen hen is proces-verbaal opgemaakt VLAARDINGEN Drie inzittenden van een personenauto liepen vrijdag middag op de Maassluisedijk verwon dingen op bij een botsing met een vrachtwagen. Oorzaak was de 24-jarige bestuurster A. R.-B. uit Maassluis, die de bocht te ruim had genomen en daardoor op de verkeerde weghelft kwam. Zij kon een botsing met de vrachtwagen niet meer vermijden. De wagen sloeg over de kop en een wiel dat brak kwam tegen een andere personenauto terecht bestuurd door de 42-jarige P. de B. uit Maas sluis. Ook deze wagen liep zware schade op. De bestuurster van de omgeslagen auto liep een shock op. De 29-jarige J. Renden liep een hoofdwond op en de 22-jarige mejuffrouw H. Renden kwam er met een paar lichte kneuzingen al De gewonden werden naar het Holy- ziekenhuis gebracht. Tijdens de voetbalwedstrijd Fortuna 6 en Excelsior 9 uit Rotterdam die zon dagmorgen op het Fortunaterrein werd gespeeld, werd de zeventienjarige L. Eerland van Excelsior aan de enkel ge raakt. Met een enkelfractuur in de jon gen door de GGD naar het Holyzieken huis gebracht. Op de Westhavenkade viel zondag nacht de 57-jarige C. M. met zijn hoofd tegen een winkelpui. Hij liep een hoofd wond op. De man, die onder invloed verkeerde, is door de GGD ter behan deling naar het Holyziekenhuis ge bracht A De 64-jarige onderaannemer J. G. V., die vrijdagmiddag aan de achterzijde van de Coöperatie aan de Tweede Van Leijden Gaelstraat op een afdakje stond te metselen, struikelde en viel ongeveer drie meter. Hij sleepte m zijn val een paar speciekuipen mee die hij op zich kreeg. Met een hoofdwond is de man naar het Holyziekenhuis gebracht, van waar hij naar behandeling naar huls kon terugkeren. VLAARDINGEN De junioren van de tafeltennisvereniging Intiem hebben een druk programma voor de boeg. Het komend weekend zullen zeven leden deelnemen aan het TI- OS-toemooi in Arnhem en het vol gend weekend maart gaan twaalf jeugdleden naar Amsterdam voor deelname aan het Hoofdstadtomooi. Op 30 maart gaan drie Intiem-leden zelfs naar Groningen om daar de Vlaardingse kleuren te gaan verdedi gen. Zaterdag 5 april blijven allen in eigen huis om het Intiem-paastomool te verspelen. Op dinsdag 8 april wor den In Heemskerk de scholierenkam pioenschappen gehouden waaraan wordt deelgenomen door het school team Bert v. d. Ligt en Dik de Graaf van de Scholengemeenschap MAVO en door de meisjes Ria Sas en Nel de Vries, eveneens van de Mavo. Hans Jaap Oppenheim en Roel Andrea vertegenwoordigen dan d eJan Ligt- hartschool. Ook worden dan persoonlijke wedstrijden gehouden met deelname van Arie Kooy (Chr. Detailhandels school) en de niet NTTB-leden, Arja Maassen en Aat Kal (MAVO) en bij de meisjes, E. Bernard. De schooljeugd uit Vlaardingen vertrekt per bus gezamenlijk met de Maassluisse scholleren. De kosten voor de Vlaardingse deelnemers ko men voor rekening van Intiem, waar voor mede subsidie is verleend door de Vlaardingse Raad voor Sport en Recreatie. Aan de Rotterdamse jeugdkampi oenschappen tafeltennis, te houden op woensdag 30 april, zullen 20 In- tiem-leden deelnemen. SCHIEDAM Morgenmiddag, woensdag, om vier uur wordt in de Burgemeester Knappertlaan de eerste paal geslagen voor het nieuwe ge deelte van het St. Ja'obs-Gasthuis. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN „Culturele mogelijkheden zijn onvoldoende, uitgaan Is hier niet mogelijk, cultu rele manifestaties worden niet vol doende gestimuleerd". Dat zijn de woorden van een Vlaardinger, ge richt aan de commissie onderzoek Vlaardingse samenleving na haar oproep „Bouw mee aan uw stad". Het laatste hoofdstuk van het boekwerk, waarin alle reacaties zijn samengebracht, besteedt aan dacht aan de binnengekomen op merkingen over sport en recreatie. Behalve gebrek aan cultuur wordt een tekort aan recreatiemo gelijkheden gesignaleerd. Evenals bij de onderwerpen „stadsplan ning" en „groenvoorziening" wordt ook in dit hoofdstuk gepleit voor i meer groen door het planten van bomen, waar dat maar. enigszins mogelijk is, en door het aanleggen van park, Heemtuin en speelwei den. Verder hebben verscheidene mensen dë sport en recreatie aan gegrepen voor het opstellen van en verlanglijstje. Hierop staan wensen als een dilfinarium, de spoedige bouw van het instructie- bad, sportzalen, een kunstijsbaan, meer mogelijkheden voor de ple- ziervaart en een Stedelijk Museum. Wat het laatste betreft hebben B. en W. onlangs gezegd, dat de muse ale collectie van Vlaardingen te klein is om een historisch museum te kunnen stichten. Een briefschrijver hoopt dat de leefbaarheidscommissie erin zal slagen B. en W. te doen inzien dat deze opmerking absurd is. Hij ziet zeker mogelijkheden voor een Ste- •delijk Museum, waarin de histo rische collectie kan worden onder gebracht, maar dat vooral belang rijk gaat worden wanneer daarin wisselende tentoonstellingen wor den gehouden. Er zou dan tevens een waardiger onderdak kunnen worden verschaft aan de zoge naamde Visbankexposities. Een ander vindt het onbegrijpe lijk dat pas dit jaar de eerste Viaardlngse sporthal gereed komt Vooral de jongere generatie moet in voldoende mate beschikken over sportaccommodaties, nu Vlaardin gen praktisch niets te bieden heeft aan recreatie. Het is heel wat zin voller geld uit te geven voor sport- voorziertingen dan voor een visse rijmuseum, meent deze briefschrij ver. s Voorgesteld wordt de Oude Ha ven in te richten als jachthaven, bestemd voor de watersport op stromend water. Met een accommo datie van 500 schepen kan de ge meente per jaar een ton aan ha vengelden invasseren, zo rekent de ze briefschrijver voor. Tot slot stelt iemand voor het publiek door middel van een nieu we kunstagenda beter te Informe ren over culturele manifestaties. Hij stelt voor dat alle toneelgroe pen, kunstenaars verenigiRgen en sociëteiten met elkaar rond de tafel gaan zitten om gezamenlijk tot een kunstagenda te komen. Hierin zou den ook activiteiten moeten wor den opgenomen, die in Schiedam en Maassluis worden gehouden. (Van één onzer verslaggevers) SCHIEDAM Op zaterdag 26 en zondag 27 april gaat voor het beken de kerkgebouw van de Nederlandse Protestantenbond aan de Westweg de vlag in top. Zondag 27 april is bet namelijk precies 100 jaar geleden dat de vrijzinnige zondagsschool haar werk in Schiedam begon. Een merk waardig jubileum is het wel, want hoewel deze zondagsschool 100 jaar bestaat, krijgt d" Nederlandse Pro testantenbond dit jaar pas het predi kaat 75 achter zijn naam, iHet kerkgebouw van de NPD is nog jonger, want op 24 decmeber van dit jaar is het 60 jaar geledendat déze kerk in gebruik werÖ genomen. Nog een merkwaardigheid bij dit ju bileum: het eerst ekerstfeest met de jeugd van de vrijzinnig Hervormden werd gevierd op 25 december 1868, dus vier maanden voordat de zon dagsschool haar werk begon. Toch houdt de NPD zondag 27 april aan als de officiële gedenkdag. In de kringen van de vrijzinnig Hu-vorm den is men van plan op luisterrijke wijze dit feest te vieren. Een naam is onverbrekelijk ver bonden aan deze zondagsschool na melijk die van ds Frangois Haversch- midt, de eerste vrijzinnig Hervormde predikanx in Schiedam. Deze predi kant heeft zelfs in 1969 nog internati onale faam onder zijn dichtersnaam Piet Paaltjes. Bij zijn lessen aan deze zondagsschool werd hij geassisteerd door de dames Knappert, zusters van de toenmalige burgemeester Knap pert. Deze dominee Francois Haversch- nudt, een voor die dagen zeer voor uitstrevend figuur, had het zo'n 100 jaar geleden in Schiedam niet ge makkelijk. Hij mocht maar één maal per vijf weken een predikbeurt ver vullen in de Grote Kerk. De kerke- raad bestond in die dagen namelijk uit zeer orthodoxe heden, die ds Ha- verschmidt met de nodige argwaan bekeken. De andere vier zondagen preekte ds. Haverschmidt voor de vereniging Paulus, die als zen dingsvereniging het licht zag, en waaruit later de afdeling Schiedam Een hoeveelheid lege houten kisten raakte zaterdagmiddag achter de loods van Van Gend Loos aan de Parallel weg m brand. Er ontstond schade aan dakspanten en betimmering. De brand werd in eerste instantie met eigen ma teriaal bestreden waarna de brandweer voor nsblussing zorgde. Het vuurtje is vermoedekjk door jongens aangestoken. De personenauto van de heer O., staande op het Mendelssohnplein, is zaterdagnacht door de bestuurder van een andere personenwagen met een scherp voorwerp beschadigd. Over de hele lengte was de auto bekrast. Het betreft hier vermoedelijk een rancune kwestie. De recherche stelt een onder zoek in. van de Nederlandse Protestanten bond is voortgekomen. Dit jaar 5 jaar geleden overleed ds. Haverschmidt en zijn dood was oorzaak tot samensmelting van tal van vrijzinnige protestanten vereni gingen. In de eerste plaats was daar de Vrijzinnige Protestantse Vereni ging die in 1874 door ds. Haversch midt was opgericht. Daarnaast waren er o.a. nog de vereniging Paulus en de zondagsschoolcommissie. In 1894 vormden deze organisaties gezamen lijk de afdeling Schiedam van de Ne derlandse Protestantenbond, die dit jaar dus 75 jaar bestaat. De feestviering van de eeuw oude zondagsschool .wordt zondag 27 april gevierd met een herdenkingsdienst in de kerk. Verder is het plan een jufoi- leumspel op te voeren, terwijl er tenslotte voor de kinderen 's middags een feest zal worden gehouden. s (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Morgen, woensdag 12 maart, zal wethouder J. Worst tijdens een korte plechtigheid aan het Hofplein het monument ont hullen dat wordt geplaatst ter nage dachtenis aan de 20 verzetslieden, die daar 12 maart 1945 zijn gefusil leerd als represaille voor het neer schieten van een SD'er. De Rotterdamse politiekapel brengt koraalmuziek ten gehore, daarna spreekt de voorzitter van de vereniging Voormalig Verzet Zuid- Holland, Nic. Apeldoorn, enkele woor den. Na het inachtnemen van een minuut stilte zal de heer Worst het monument namens de gemeente aan vaarden, waarna enige kransen zul len worden gelegd. Een groot aantal familieleden van de gefusllleerden zal de plechtigheid bijwonen. Op 5 mei 1945 werd aanvankelijk een eenvoudig houten kruis ge plaatst, dat later werd vervangen door het bekende witte kruis. Bij de bouw van het Shellgebouw werd het kruis verwijderd en bij gereedkomen van dit gebouw werd een zeer een voudige gevelplaat aangebracht. Aangezien dit wat onbevredigend was wordt op de plaats waar de ver zetslieden ter dood werden gebracht omstreeks 15 meter ten zuiden van het Shellgebouw, een bronzen kruis van twee meter hoog geplaatst, op een natuurstenen sokkel. Het kruis Is van de hand van beeldhouwer Huib Noorlander. VOOR U, MEVROUW. Met de beste pasvorm en grootste steun. Elegant en soepel in het dra gen. Ook naar maat. Callenburgstraat 38 - Vlaardingen. Tel. 342396 werk Schep sfeer met goede verlichting. Veilige ver lichting. Verlichting van de vakman. Van ga. poRiti BINNENSINGEL. 165 TEL 342480 - VLAARDINGEN Let altijd op de mouw van een costuum. Dat is be palend voor de snit. U zult zien dat ook dit on derdeel bij een FORTEX kostuum „uit de kunst" is. Omdat juist bij een FOR TEX kostuum aan alle de tails de grootste aandacht wordt besteed. Kies uit onze kollektie. FORTEX Uw4iaa>4(l —m Uiih kktl Korte Hoogstraat 11a Tel. 34651, Vlaardingen >tste aandacht Zjja te de goede hulpen in ds huishouding? Probeer het meer eens met een Koerier in des» krent i Bel USS8B toestel 50 SCHIEDAM TSF 1 heeft zich fraai hersteld in de zaterdag verspeelde competitiewedstrijd tegen de Treffers. Er werd een royale 82 overwinning behaald waarbij niet al leen de uitslag, maar ook de terugge keerde rust m het team het vertrou wen voor de slotfase van de competi tie hebben vergroot. Gerry Vaessen beet de spits af en klopte in twee games J. van Ruiten met 2119 en 2116 na in beide ga mes een grote voorsprong gekregen te hebben. Aanvoerder Cas van Koetsveld had met de Nederlandse kampioene bij de dames niet veel moeite en bracht de stand op 20. Henk Eikmans .had uiteraard in zijn eerste optreden wat last van plankenkoorts en vooral ook daar door kon Ces Vesseur in drie ga mes over hem de meerdere blijven. Het dubbelspel was nu gelukkig weer eens voor de TSF-ers en dat bracht de stand op 3—1. Even nog kwamen, de gasten uit Roelofarendsveen terug' via J. van Ruiten die net als in het eerste treffen over Van Koestveld ze- gevierde. Daarmee hadden de Treffers al hun kruit verschoten en de resteren de partijen werden allemaal .in TSF-voordee] beslist Henk Eikmans werd helemaal zichzelf toen hij ge- ruggesteund door e n zege op Mary van Ruiten in zijn laatste partij ook J. van Ruiten in drie games naar een nederlaag speelde (2117, 29—22 en. 2119). Gok Cas van Koestveld bracht het tot twee zeges, terwijl Gerry Vaessen met drie onverwin ningen ongeslagen bleet Na de wedstrijden van zaterdag is de stand aan de kop aldus: 1. Irene (Tilburg) 12 p.; 2. TSF 11 p.; 3. JCV 1 9 p. Er moeten in deze promotiestrijd nog twee wedstrijden worden verspeeld. SCHIEDAM De eerste teams van de Schiedamse Volleybal Club hebben de voile buit binnengehaald. Dames 1 begon slordig en met weinig tempo. Na 15-13 winst ging de twee de set met 1618 verloren. Toen wa ren de Schiedamse speelsters wakker geschud en kwamen de dames van MOC '17 er niet meer aan te pas, 15—4 en 15—3. Winst 3—1. Ook het eerste herenteam. zegevierde met 3—1 en wel over Moller VC uit Bergen op Zoom. De Schiedammers speelden enthousiast volleybal. Via 1015, 156, 156 en 1511 bleven de pun ten in Schiedam. De overige da mesteams van SVC deelden de pun ten: dames 2 tegen Orawi 2, dames 3 tegen Set Up 2 en dames 4 tegen stadgenote Juliana 2. Heren 2 tenslotte verloor met 30 van Pendrecht 1 en heren 3 zorgde voor één winstpunt tegen DVO 1. vlaarbdïGEN Geboren; Karin Jo hanna dv A Valster en J H de Wit Rlouw- laan 138; Marieïe Wllhelndna Maria dv M G J van zeljl en c H Schaefler Ernst Casimlrstraat 10; Martinvs Pieter Johannes zv 5tde Bruljn en H M Moree 3e Maasboastraat 50; Marcel Cornells zv J vermeer en N Dane Landstraat 128; Hen- ei rina Theodora dv K Penning en M S Vethaak Spoorsinge! 157a; Johannes Bar nardus zv J B Ruigrok en 51 M van der Boor sweelinckstraat 1701 Adöanus zv L M Verduijn en K E Brouwer P K Dors- saartatr 105; Nicoiaas Johan MIchlei zv J M de Jong en E A Benton Kaehtegaaliaan 33; Karolita Hildegard Martha dv W E PreyU en J P van Waas Johannes va» Bijnenstraat 77; l.inda dv G H Woensdregt en S Storm Vaartweg 17: Johanna dv L Bel en C Hanegraall Nteuwlamistreat 7J Marleen Johanna Margaretha dv P Wape naar en G den Hoedt Hortensiastraat 35. Overleden: Marigje Tom 76 wed van H van selm Gr van Prinstererstr 87; Korneiis Aalder» 74 eeht van E van Gtirt Burg Pnilssingel 10«b: Johanna Jacoba HoftUzer 88 weduwe van G Z spaans1 Verploegh chassépieln. 5; Jannetje Vermeulen 83 we duwe van W van Kilnk Ammanstr SOA; Jakob Jan Stoutjesdiik 39 echtg van J voorburg, BiUttonllat 73; Adrlanus AntoU- us van Wietmarschen 91 echtg van u V&g Frtns Bemhardlaan 7. GetrouwdJan Bertus de Vries 21 ea Maria Klazina Schouten 17.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1